Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1898

Aanscvaogen 1 October WInterdlenst 1897 98 0OUD4 BOTÏIDKD4M ll I 18 18 18 96 1 84 8 48 8 7 4 63 11 8S 18 88 11 35 18 89 r 11 48 19 46 1 51 19 88 18 65 1 58 4 4 16 6 10 HOTTSBOA M fi O U D A 9 63 10 19 11 85 11 60 18 9710 89 Directe Spoorwcgvciblndlngen met UODÜA 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 11 6 88 6 61 8 14 7 31 11 80 10 09 7 60 I 5 80 9 88 9 47 10 13 6 61 7 86 8 10 89 11 54 19 08 18 47 6 88 7 lO 7 45 8 18 9 00 GOUDi DENHAAG u ln Zovenhuisea Moerk pello Zoetorraeer Zegwurd VoorburK t U k 10 14 11 16 19 10 19 88 1 87 8 46 4 49 6 86 64 8 117 84 7 58 CSS 8 5410 10 81 U ajVH te S 40 7 90 7 48 S 85 9 46 19 40 8 04 10 18 f 18 61 8 16 10 81 V 8 018 03 1 05 8 89 10 38 H 8 11 8 08 9 48 9 E4 10 4411 45 18 48 1 10 8 06 4 18 5 15 5 55 6 H 8 04 8 84 9 9 8 10 88 11 6 11 44 DEN HAAO eOUDV 10 1111 87 18 88 1 85 9 44 8 40 4 05 4 38 5 80 8 18 7 18 7 66 9 18 10 08 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 8S 1 66 4 68 6 80 9 48 10 48 8 08 5 04 6 89 9 8 ft idrö 8a 7 48 8 l3 9 o slO 18iÖ 641l 67 18 50 3 Ï7 3 14 4 08 4 88 8 15 8 50 7 48 8 88 10 1010 81 II T K E O H Ï O O U D 4 Utreokt 8 s i 7 45 8 49 9 80 10 16 10 38 11 38 1 8 08 8 85 4 48 6 5 S 1 18 Woerdee 6 63 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 Uudewiter 7 07 8 14 10 48 4 14 Ooude 7 98 8 87 9 98 9 68 10 59 11 10 18 11 1 88 3 4 4 87 5 80 8 07 7 89 8 18 AMSTBRDA H O D D 1 A uteldui C Sk 7 06 8 10 9 06 1 4I I K t 45 4 45 Oeudt 7 88 8 n a lB 1 9 M ll U 88 44T 8 49 OOI DA U TRÏC HT 8 84 7 68 8 119 07 10 10 10 67 19 00 19 58 8 80 8 17 4 38 8 05 U 14 8 87 8 10 11 88 8 45 8 84 7 4 8 88 lO 9 39 10 61 11 46 19 88 1 5 S uS 8 60 5 08 10 84 10 84 8 56 8 6 10 17 I0 8E 7 10 10 84 8 94 7 18 8 43 10 41 4 7 39 59 11 19 11 18 A M S T E H D A M 18 10 4 1 1 18 6 1 J 48 iia 10 17 10 86 11 41 voot de Kobarg0D eu Bourboos e o groote Terftodfiriag 7ijn Deu 30 ii Uecembar jl worJeu uit een buiieDlaDdBcheo trein over Revai op weg Öt Petersburg door twee perBonen die den wood tan eetx der waggons doorzaagdeo wm kistea met zilvergeld ten bedrage vun il m 6000 roebei gestoleu Di te kisten wuidtfn door ben op een bepaalde plAats uit den trom geworpen en door in doplicbtigen id oulvaui et gaoouico Men ill er tbana na lauij zoekec iu gesli agd vier der belera op te sporen Keo bedrag van 2000 roebcla dat in bun bezit verdgevondeu is in beslag genotnen Enuelawd Jaarlyks worden ia Qroot Ünttanje ongeveer 400 000 kanaries verkocbt waarvoor met minder dan f 1 200 0 J0 wordt betaald Van deze 400 000 gevederde zangers worden er oogeteer lOO OOO ait Daitscblaiid eïrnpürteerd welk land oog allyd bovfnaan etaat iii de kunst van bet kanariekweekcn en bet loeren zingen Hef vogels Norwich ta de boofd etel v n de kaoarie markt wiar goede exeoiplaren omtyda Toor buitengewoon booge pT i en worden verkocbt Zoo werden onlang es Btuki TOor f HOOO terkocbt en pryzen van 00 tut i 600 zijti geeu zeldzaanitiedeo Uitbuit kan men zien dat vele diertjns meer geld boHeu dan bun licbaamti gewicht in goud bedraagt Zy worden dus meer duo tegen goud upge BINNENLAND In de RemooatrantRCba Uood brooderscbap was het gisteren feeH de man aan wien de Yorming vau voorgaugere der gemeente is toeveitroawd heeft gedurende 25 jureu die taak Tervold Ia De Herv het orgaan fan den Nederl Protestantenbond waarvan Ir Tiele voor ittor is geweest w dt de heer B Tideman J en dankbaar wuord aan zjjoe werkzaumbeid Prof Tiole is een man van groot gaUerdbeid die de wetenschap vao den godndienat op eeuB wyze Teriegcnwoordigt aan Laidtju s boogeschool waar de Kweckschoot werd OTergebracht boven ouzeu lol verbeven en van Europeenche bekendheid Sinds 1877 beeft de Broederschap lu hem ü het vaderIxnd rene eere en sieraad gf chonken op het gebied vho de wetensehappelyke waardeeriug van den godsdienst Steeds hoeft i getoond de tteekenen de tijdsc te verstaan Voorde moderne richting heeft h mede baan tiebrnken eu toen in boudttenootschap met Scholteu Kueufn en Haowenboff op een nieuwen leerntoel een verbazende werkkracht ootwikkeld die onzen aanstaanden voorgangers ten goode kwam Wat igne leerlingen nan hem danken kan ik hier niet onder woorden brengen Door zyn omgang zgne Uiieo de leiding der studie is hy oog heden onze roem eu kroon eu mag dat gelukkig biyven als de onverbiddel ike tyd straks bem bfit rusten gebiedt van tiaaltwege 0p VS Februari zullen velen hum de h ind komeo drukken mei den bartahjkeu weoRoh dat door hem dn Broeder cbAp nog lang haren eigeoiMrdigvn zpgen geve aan liet godedienntig leven van steeds meerderen in ons volkc Nader word gemeld Uet feest van Prof Tiete te Leiden is onder groote deelneming Revierd D hoogleeraar werd o a cui geiiprokon door den heer Hpartiaaü nameus de tegenwoordige leerlingen eu door Da Schim van der LoefT nameoa de Leidsche KemooBtr gemeeutn Men meldt nit Haarlem ï iiuaÜM O SO lioordreoht h Nieuwerkerk r Oepslle Battetdem 7 f lllea Diu4 gi EottenUm 3 peUe Himwerkerk ItoordncU Beuda 7 85 8 10 8 35 7 39 9 48 7 89 H 8 49 7 46 i 9 50 7 56 8 83 9 06 9 80 8 16 5 68 8 03 8 11 8 19 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 7 S0 8 30 9 16 9 ISM 7 49 8 48 ï lt 7 68 8 61 tteude 5 91 Oudew 6 85 Weerden 6 48 VlTMllt 8 08 O O 11 U A 1 3 9 48 10 80 81 9 8 8 87 8 18 Soudk nitudui aat Door deu burgameester werd in het eind van hi t vorige jaar de vergunuiug ingetrokkni verleend aan caféhouder om na I Januari j buu cafés langor open te hebben dan aavomN 11 uur Aan lomruigen werd dio vergnninni dadelijk wader verleaod docb nu hebben y die geen vergunning kregen zich lot deu Llaad gewend met verzoek artikel 107 der potitievfrordening zoodanig te wjjzigeo dat alleen strafbttHr zal zyn de bonder van eno café die un 12 nur s avonds nog gaHen in zijn café beeft No is dit reeds strafbaar na 11 nar Onlang is melding gemaakt van een ro iitieMfik warby het de vraai gold of tan aannt n vHii bet iintal zonen van een gezin waarmede rekening moet worden gebonden ter bepaling van het getal dat dienen mottt bet overlyden vao een hunner enkel mag Aangenomen worden op een door den rechter uitgesproken vermoeden van overiyden of wel dat rkeniiig mag gebonden worden met den fi itelijken toesttod wanneer kao aangenomen worden dat de vermoedeljjke dood voldoende b ykt uit andere omataodigheden üedepot erde Staten van Zuid Bolland hebben thans in afwyking van de vroeger door hen gehutdi de leer zich neergelegd by de herbaatdelyk door de Hooge Regeeringgegeveu beslisaing dat ook by do toepaflstog der militiewet zonder rechterlyke verklaring van ermoedt n van nver gden niet msg worden aangenomen een overiyden waarvan niet htykt uit de akten van den Borgerlyken Stand Door den directeur geucraal der Staatsspoorwegen ia eene eervolle vermelding toepekfud aan de onderstaande personen voor de achter hunne namen vermelde daden J 1 Schutten raacb Ie kl te Meppel Ö J Muller wisselwachter te Zutphen A I ekker Ktationswacbter te Staphorst en C Eonink wegwachter op wiie ntpost 3 der lyn Re er Blerik allen Wegens betoonde ctiviteit J H Laomer arbeidert legrafi it te Helvoirt en J Piet rs fttationswacbter te Vnei Ztiidlaren beiden wegens betoonde oplettendheid J C A Mnriiiie conducteur 2e kl te Arnhem wegens beloonde eeriykheid Aangezien gebleken is dat da nitbrsiding van het intercommunale telepboonnct op de tot dusver gevolgde wyze niet is te veikrygen zal worden ingetrokken het Kon besluit van IG Juni 1897 waarby wordt gevorderd het waarborgen door de betrokken gemeente van een jnarlyKsche opbrengst van f 1200 In verband daarmede zul eo vervallen de verplichtingen tot het waarborgen van opbreoget voor de aansluiting van VlaardioRen Amersfoort Nymegen Leiden en IJmuiden Tot aanleg van nieowe lyoeo en vermeerdering van bet aantal draden tuischeo de reeds saagealoten plnat ttn en ten behoeve van linuwe aansluitingen zal een gezaraenlyke sTlgave noodig ztJQ van f 20G 00O welk bedrag is aangevraagd op eene snppl begrooting van Waterstaat Voiir nieuwe aansluiting aan bet intercom muoale net komen in de eerste plaats in aanmerking nyverbeids d stricten in Twente Noord Bra oant en Groningen Later sal wellicht gi ld worden anngevraagd voor de aauateljiuf van een telephonist up elk der nieuwe telephoouiynen De Ned Christ Geb Onth Bond h eft in haar ji ngste boofdbestnursvergadering weer eeue commissie benoemd tot het organiseeren van eeo grooteo Geheel Onlbouderavelddag op dan a s 2en Pinksterdag Do Nederl brood koele en banketbakkerabondt zal een adres aan d Tweede Kamer richten tegen de coöperatie Gemengde Berichten Eüo lleuter telegram uil New York meldt De mailstoomboot Veendam kapitein U Strenger ait llotterdaui i io opan zee op eeo wrak of stukken van een wrak gestooten en gezonken 10 30 11 89 8 40 9 98 10 86 10 48 IU 4t 9 47 10 13 7 61 8 88 10 18 De stoomboot St Louis redde allen aan bonrd Een telegram van Lloyde meldt Het s s Veendam is na op een wrak ge W ieu tebebbeD iu open zee gezonl f o AH n aan boord zyn gen d en te New York Kt lnud Het stoomschtp Veendam vroeger Baltic van de HolUod Amerika iyn 2767 netto register ton werd in 1871 te Belfast by Herhnd en Wolff van yzer geboowd Volgens een by de directie ntvaogeo tehgram had bet oDgnlok op 7 Februari plaats Het stoomsch vertrok den 3a Februari van Uotierd m met 9 kajuits 121 tussobendekspassagiers Op 4 Fubruari wai het schip Kaap Lizard gepasseerd Het IS voor verreweg het grootste deel in Engeland verzekerd Het stoomschip St fjoois v in de American line vertrok 5 Febr van Southampton near Njiw York Uit Medan wordt geaeiud Hevige regens hebben een overst ooming veroorzaakt te Nnmoe Soero De adsist nt Vao Dam eeo TandiS inlandsche opzichter en edu jedieude zyn verdronken Namoe Soero i eeo tabakvondern iming van de maatKtiaM J Franco Deli alhier groot 2000 bouw lïï de residentie Ööelkust van Sumatra afd en rtik DMi landscbsp Senembab ietermiddag had er te Winschoten een ver gadering tan steonfabrikanteo plaats ten einde onderling don nachtarbeid t brftpreken Deze wordt thans beurtelinga door de gewone tichelaars verricht waardoor de arbeidsduur dan buiteomate tao wordt Men wilde nu dwzen arbeid door sfzouderlyke Wrrkliedeu laten veiricbten Niet alleu waren bier echter voor zoodal een geraeen chappelyk beslnit niet werd genomen Van ter zyde vernemen e echter dat onze fabrikanten wel voor de invoering Vun den nieuwen maitregei zyn N W Ct Vryd gnamiddag is te Maastricht het 4 ja ig zoontje van den sergeant der infanterie D door een zandvagen te ple ter gereden Qiatörennacht ongeveer l nur poogde eeoder gedetineerden in hft llnii van he varing teBreda door verbreking te ontvincbtec ranarwerd op heeterdaad door deu wacbtbebbendenbewaarder betiapt die bi m daarna met behulpvan een inmiddeh geroepen collega en op last van den directeur naar e n veiliger veiblyt overbracht N B C Aan den Reeweg te Dubbeldam onder Wie drecht waren Donderdsgmorgen drie arbeiders be7 ig met het rooien van eeo boum Mei eeo zware hyl bakle em hunner zekere L Bol de wortels door Te tien nor onijHvecr had by evenwel het ongeluk de byl niet lang genoeg te doen neerkomen waardoor deze in een zijner voeten neerkwam welk lichaam deel lot aan de i nkeN gespleten werd Door yn makkers werd hy toen per kruiwagen vervoerd naar de woning van den landbouwer Jan de Rouw van winr hy met een roet paard beapauueo wagon Ditar zijn woning gebracht werd Aldaar bf eft dr Degelaar hem geneeskundig behandeld Vier soldaten der Koloniale Reserve te Nyinegeo di op wiicht waren waarvan een op post hebben na zich van hunne wapens te hebben ontdaan de wacht verlaten en zich per ipoor naar a Hertogenbosch begeven toen zy bun old hadden opgemaakt hebban zy zich zeer untjes vrywiUig aangemeld bij de militaire uiitoriteiten die hen onder geleide per npoor naar hun garuizoen hebben doen teruggeleiden 55 6 08 6 09 6 18 6 86 9 60 6 40 8 4 4 4 4 50 4 67 5 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 06 4 89 iVoorb 5 68 2i Ze w6 6 Zef II 8 17 Uit Overveen is de 19 jarige kantoorbediende P verdwenen Hy moest voor zyo patroon den bloumiitt A Roozeu een bedrag van f 500 innen up een clièqui veranderde h t cyfer f 500 0 l iUf kreeg dit bedrag doorden makelna Tomberg nitbelaald m ia toen met het geld op dan loop gegaan Een nader bericht meldt dat P ie Roosendaal gepakt i eo gevankelyk gebracht naar Haailem Maa meldt uit Haarlem Door den beer W Küppeo uitgever van de Nieuwe Boarlemschfl Conrsnt in een klacht ingediend tegen P Hois secretaris van den Nederl Typografeobund wegens boittredebreuk Gcaoemde H ia den winkel van den heer W K binneogekimpn en heeft geweigerd zioh ta verwydereu nadat by daartoe herbaalde malen was aangemaand Jaap Eden heeft een contract met Tom Eek getei kend en gaat 2 Maart naar Amerika llq de Journel dar Sporla die bat bericht brengt Het gezelschap zal verder bestaan uit Piette CiaaaÖ en da gebroeders Jalln Volgena den Kampioene Sil Cordaog aanvang der volgende maand by goïd weer een 24aorsrecord trachten te maken op dan weg Masstricht Roermond Daarna wil by naar Londen tegen Armatrong gaan ryden ta uen Baurswedstryd Onk heeft hy nog altyd veel zin om tegen Huret in een 24 uor8rit oit te komen Vervolgens zal hy d we eldkampioenachappen in Weenan bezoeken om eio delyk ook oog eens tegen Rivierre den etryd aan te gaan Het stoomschip Humbert gez Howey metgranen van de Zwarte Z naar Antwerpenia gistermorgen circa 6 all lo t Naauw te Bath aan deu grond gevaren en blyven zitten Het schip zit gevaarlyk en er liggen sleepbooten by ter assiatentie M C Na afloop van de behandeling eener strafzaak wegens verzet tegen de politie te Haarlem dreigde zekere M 0 S den agent van politie Kion met moord daarhy zeggende biervoor 5 jaar over te hebben Dodelyk ia procds verboal opgemaakt In den omtrek van Zevenbergen beerscht op verschillende stallen de droes onder de paarden De Zondvloed vnn natuurkundigaardryks kundig atandpunt werd deier dagen in bet Natuurkundig uenootschap te Arnhem besproken door dr H Tonkes Ht bego 1 met er Oj te wyzen dat onbescbaalde volken geheel andere godsdienstige voorstellingen hebben dan beacbaafda en zette bierb l nileen dat die laug staande volken zioh ateeds lekenscliap trachien te geven 7an allea wat er in de natuur gehiduit ICunnen zg een natuurferacbijnsel niet verklaren wat meestal het geval ia dan echryveu f dit toe aan een godd lyke macht De godbeden atelleo zy zich voor ala eeo soort menschen met wie i in karakter eo neigingen overeenkomen l aarnB weid overgegaan tot hetZoudvloedverhanl zooala dat voorkomt in Genesis 6 7 en 8 en er op gewezen dat dit verbaal zeer oud iB an ontstaan ii in een tyd oeo de bewuners van Mesopotamië bet Zondvloed veriiaai wordt namelgk in dat land geplaatst op eeu zeer Isgen trap van beschavtog stonden Volken van geringe ontwikkeling kennen natoarlyk slechts een zeer klein deel der aardf dua een overtilrooming van de geheele a rde behoeft niet te werden aangenomen Vele godgeleerde ouden daji ook niet au den woDidetykeu inltoad van het Zondvloedverbanl vast o a is dit het iteval au prof Oort die aU oursaak au de Zondvloed eene overstrooming van den Eupbraat wil aanneoiea Spr vond deze verklaring onvoldoende Bg verschillende volken der oodheid nl kooien zondvloedverbalen voor h by de Indiërs hg de Grieken waar Daukalion an Pyrrba worden gered by de oude Cba daeërs eveneena by de vnikpt di do fitknst van Zaid Amerika TUd vao Greeowlch 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 08 8 00 8 K 8 86 10 16 7 96 8 30 8 61 9 68 10 04 10 88 11 18 10 64 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 87 9 47 i4 7 46 9 01 la M t l8 9 86 9 49 lO M 7 45 1 4 19 1 4 10 01 lO OJ Mwooeo In lutetgeooemde Uudetroek komen dikirgte urdbeTingen oor en de groote Eng4lMhe geoloog Ljel wilde ZondTloed erb len eimeer aan aardbeTiagua toescbrij eo Deze aardb viegeo kanoeD els eg plaati bebben op de katten groote gslTen an 30 40 M boogte dom ontetaan die allee eroielan Komen er na aardbe ingen oor in Meeopoiaiaië f Spr wees er op det er soboddiageIgaeo l nen waarlangs zicb aardbevingen voortplanten hopen door Sjnë en zetis door Maeopotamië zoodat dit verBobynet l inderdead den bybelichen Zondvloed ken hebbeo verooilaikl pe Rnreiacbe correspondent ran bet N v d D scbryit Reeda eenige weken liep er in Petereborg een gerncbt dat tbane door atlQ cooranteo beveetigd ie Een Nederlander werkzaam atfo hel Créd t Lyoonaie filiale St Feteribnrg heeft zooals de Now08tic scbrgft 80 000 roebel io ago kae tekort Bg zijli geTaogeaoeming trachtte bg zich met eeo roToUer dood te eohieteo docb dit werd ver Terwijl het nog niet uitgemaakt is of schoremari aan scheldwoord i heeft de EUOhtbank te Leeuwarden alva t uitgemaakt dat dromedaris het wel is Ëen hoer die tflgen een rgksveldwachter gesegd bad doo bist een dromedaris c werd tot 3 dai en gevangenisstraf veroordeeld Bet was gisteren io den vooravond weer erg rumoerig in de Damstraat te Amsterdam Ouder gewoonte werd de politie weer achterna geloopen en nitgejouwd De politie wai echter verstandig genoeg om zicb van die kwa joogeasstreken al bysonder weinig aan ta trekken Dst men hier met mets dan een troep kwaadwillige opgeschoten bengels te f oen heeft blykt wel het beste uit de omstandig beid dat de commissaris van politie de buer Veretet g een troep van driehonderd jongens boogat eigeahandig oit elkaar joeg Genoemde cooitnissariB was dan ook zoo verstandig weinig geouiformeerde politie op de been te brengen waardoor allicht het denkbeeld ingang zou kooaen vinden dat de politie Inderdaad maande met ernstige betoogingen t doen te hebbeu £ en fietsryder moest intoaschen zyn 6ets inboeten de machine werd door eentje brooddronken verniehuohtigeo in elkaar getrapt Ëen en and r ontsnapte ichter aan de aandacht van de politie Omstreeks ell uur verschenen weder de bekende eolporteurs maar niets byionders vielvoor Onzet iozians gaf de politie gisteravondblyk van groot en goed beleid I ol Men u altyd van meaning geweest dat een mestos zoo goed als geen beweging moet hebben om hera spoedig vet te krygen Tegenwoordig echter bigint men die meening te laten varen By volstrekte rost heeft er alleen spierwerkiug plaats by bet gaan liggen en opstaan en by hot kauwen en herkauwen Daardoor kannen badaideode storigen ontsttan in den hloadtomloopt die later weer van indoed zolen zyn op de qoaliteit van het vleescb Door ren weinig beweging wordt de plaatselyke opbooping hü vet voorkomen en dit meer dooi het vlaescb verdeeld wat de deugdzaamheid TKD het vleescb zeer ten goade komt De watentsnd op den Geldersobeo IJaal h in de laatste dagei zoodanig verbeterd dat de rivier we r goed bevaarbaar i Op de Lek varen thans weder de stoombooten tan deo dienet Mannheim Rotter dam httgeea langen tyd door ta lagen rivierrtsnd niet mt eiyk was In FriealaLd staat reeds in de weilanden die in het najaar bemeE l zyn zooveel gra dat het jonge vee er overvloedig voedsel zou vinden Enkele boeren zijn dan ook begonnen het jonge vee den dtags io de wt ide te lateo om bet das avonds weer te stallen Dat bet den dieten io de eide al is het Februari Koed bevalt wordt bewezen door het leit dat da boeren moeite hebben ze tegen den avond sUlwaarta tn dryveo Te Veen dreigden Zaterdagavond de ernstige ongeregeldheden cich weer te herhalen Omstreeks 10 nor maande de pilitie een aanta personen aan om beiswaarts te keerea in plaat dat hieraan gevolg werd gegeven werd lie politie beleedigd De nog ateeds ingeknartierde marécbausfé s traden toen op en dreven de bende van wrl 50 man met i ibel en harabgn oiieeo Enkele belhamels moesten daarhy ondervinden dat de politie niet met zicb laat spotten een banner kreeg zulk eeegevoeligBn eiag dat hy bewasteloos neerviel terwgi anderen meer of minder ernstig letaet bekwamen Zondag bleef t rustig maar Msandagavond bood het volk weer tegenstand loeo de politie eeo der verwoDden wilde hooreo Dinsdag Woenadag eo Donderdagavond bleaf alles weer raatig Nabg e Looddoioiche brag te s Hage Tie gittersnmidilag een schipper van lyn schait te water De politie snelde toe met dreg en redding boei doch miste door de sterke trooming tengevolge van het spnieo haar doul diecbt na n dan kwam nog een aod vao den drenkeling boven Op het hulpgeroep snelde de spekslager H F P Ladau toe wierp eent een plaak te water eu sprong daarna in de gracht eo had het geluk den drenkeling spoedig te grypeo Io het politie poethuis uahy de brug werd de schipper van drooge kleereo vooralen en in dekens gnrald STADSNIEUWS GOUDA 14 Februari 1898 Zaterdagavond ten ongeveer 10 uor is een begin van braad ontstsan in de fabriek van den heer G J D Arenda aan dan Winterdyk Spoedig werd door een brandspuit water gegeven en den brand geblasoht De schade is seer gering Met een enkel woord willen wy opwekken tot bet bywonen der Notsleziog die de heer Berlage a s Dinsdag 15 Febr in de gewone zaal op de Oo thaven houden zal Dt heer B heeft den naam een zeer begaafd en onderhoudend spreker te lyn die van de reis die by bet vorige jaar naar Athene en Smyrna maakte zoo weet te vertellen dat de hoorders alias aauftchouwelyk vnor oogen krygen en meoigaiael dunr lyn poëtische gaestdriftvo ta bescfaryving n worden meegealeept Ook op andere plaateen waar hy als spreker optrad wist hy zyn gehoor in booge mate te boeien Hy heeft een schat van platen meegebracbti waarvan by de voorna iuista na de pauze ale lichtbeelden zul vertooneo Vooral voor leerlingen van eymnasitim en H B ii die m t uitzandering der laagste klaisei vryeu oegang hebben al het geraden zyn deze voordracht niet t verzaimt n Benoemd tot onderwyzeres te De Valk gemeente Ëde raej 11 Ooat niyk alhiet VüoaBitRG Alhii r is aaobeatee bet bouwen der waterleiding met toebehooren Het sanlal inscbryvera bedroeg 25 Miuate inscbryver was de heer C Van CHulleoaar te Alkma ir voor f 32 688 De hoogste inochryviag bedroeg f46 000 De bealiisiug is nog niet genomen ZoBi EBMËBH ZeQWAAaD Ds Chr naaiveree iging Dorcas alhier hield Vrydag bare gewone JHarlykscbe uitdeeling van kleedingstokken aan de aroitin er Ned Herv Gom aldaar Io het geheel worden 42 hBisgezinnen verhuld Kapelljl a l IJNEi Vermoedelyk zal aan de Kralingsche Oj tkade alhier een Christplyke school worden gebouwd De grond waarop het geboBw zal komen te f taan zou door den heo Pirqui te Rotterdam welwillend yo afgestaan OuDEWATKa Aan de exportslachtery van den heer A Oudshoorn alhier zyn tn de afgeloopen week 200 nuchtere kaUeren geslacht aangekocht te Utrecht ea omstr ken voor G a 8 gulden KECHTZAKBN Voor het kantongerecht te nGravenhnge stond Donderdag t Techt een welbespraakt plattelandraadslid boterboer kaaafabrikant omdat by virdacht werd aan de woning vaneen der ingezetenen natuurbot r te bebben afgeleverd die met margarine was klaar gemaakt Daar was niets van aan beweerde hekl het was boter tweede auort keukeuboter4 en bet woord surrogaat stond doidrlyk zichtbaar op de bnitenverpakking dat wil zeg gen op een stuk brnin pakpapier waarin het potje gewikkeld was Maar op zuivere boter meende bet O M behoefde het woord surrogaat toch niet voor t kl men Dat zat zoo in elkaar argumenteerde het raadslid dat hy z nde tevens kaasfabrikant de zg wei € die by het kaaa maken zich a scheidt van de melk door zyn natuurboter mengde en dat mengsel dan verkodbt voor tweede soort boter Maar nu had hy wel eens van zoo n wandelleeraar of zuïvelconsulent ol hoe zoo n snotter dan heeten mocht gehooriN dai de wei in boter gemend wel eens zoo raar kan doeu vooral als ze laug gestaan had m a w wel eens vermoeden kon wekken dat er andere bestanddeelen dan van melk afkomstig in die gemengde zoivere natuurboter waren en van daar dat hy voor de sekurigheid er maar t woord surrogaat c op geplaatst had Voor die 8eknrighei d vorderde het O M eene boete van f 25 of 5 dagen hechtenis met last tot openbaarmaking van het vonnis VEaSCUEIDENöElD Zonlicht ia de grootste vyand der baeteritin Desa kleine zwammen worden door nieta loö BDsl vernietigd als door licht Hitte eo koude kunnen ze verdragm maar zonlicht vernietigt ze binnen weioige nren Daarom ZIJ mcD er steeds op vf dacbt huizen en zie keovertrekkau zoo m te richten dal bet zonlicht IQ da kamer ateeda ougehindard kab doordringen By een dorp in Oost Pruisen stond op een der teemdninen een stomp vau eeu rsusachtigeo eik Laugzumerhand wai bet vrye uitaiade geHeeltelyk afgebrokkeld n nu is er nnUngs eindelyk een meuachelyke schedel zichtbaar geworden By nader ooderioek bleek to n de eik eeu grafkelder te zyn want m n vond er hft geheele akel t van een meoj h ui mat drie koralen van harustoeu een fiaaie haarnaa d enige eenvoudige armriugeo ao brons vervaardigd en een schelp Naar deze voorwerpen ta oordeeleu is t het skelet van e ue aaiizieotyke vrouw die voor 1600 of 1700 jaren geleefd heeft De boomstam is met zijn inhoud oaa r het oodheidkuudiK museom te txttia vervoerd VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKKOONDE is weder eeu enornitj voorraad in Magazyn by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a iOlIlM ielephoou Xo at Beurs van Aiiistordtun alotkr Vrkrs 871 B9 98 lOS 89 i 86 8Sll V 64 1 8 98 I U I 1 89 78 2J1 S61 38 100 94V 7 885 47 1 lom 4 V lOÏ SOS 140 lOl i 133 60 80 317 116 1I4 ïosy 220 100 667 t 6i l 152 98 78 un loai i 108 140 U i insv 687 104 13 I2I1V 85V 6 12 KBBltüAHl SlBSauM Oerl Ned W S S lilo htn ilito a dito dito ilito HlloNoiz Obl niiUiU 188188 4 Italië InBchrijviug 1862 81 5 OoeTZKB Ohl Mpepwr 18S8 IttJ m zilver 18fl8 5 FoaTUOAL Olil mot coupon 3 dito Hekel S 35 l 4V EuenND Obl llinnenl 18 4 ilito nocon 1880 l dito l ii Roth 1889 4 dito bj Hope ISSU DO 4 dito ie goud leen 188 9 dito dito duo 1884 6 Spahjz I erpil lehul l 1881 4 ToElllj üopr llmv leoD I8B0 4 ieo lecniiig serie l Oee Ie niug BOrie i uii AvB a p ï ol l 18 n Mllico 01 1 Buit Sell 18 0 VeNiicm Olil 4oiil op 18B1 A M TBBU DlilisHtien 18 S 3 HoiTEZOiK Stcd Ireu 1884 3 Kkd N Afr lUuilaliv twüiil Arend ThI Mij Oörtificatou Deli MiuttBohAppij tlito Am llvpolliuelcl pAinllir 4 Jult Mij dor Voretmil and lOr HypolliBokl ii uaiir 3 Netlerlantiiclio bank aaud Ned lUndolmaeUoli dito N W k Heo liyp 1 pandl r i ïitt Hypotboekb paiidbr 3 i l tr Hypjthoekb diln 3Vi OoSTRNR Jo tMong bunk aand RusL Hypotheiekbank pandb 4 Ahkkika F Ut bypoth pandb 6 Maxvf 1 i l r Lieu eert 8 Nlo Holl IJ Spooriv Mij iianl Mii tot Eipl 1 SI 8p aaud Ned Ind Bpoorwogm aand Neil Zuid Afr Spin tand dito dito dito 18B1 diloS iTiLiiiSpooTwI 1887 89 A Kobl 9 69 Znid Itid Spwmjj A H obl 8 PoLlN Wareobau l eenen aanil 4 BoiL lir Rum Ipw Mij bl lt Baltiacho dito aand FaetowB dito aand Iwang Dnnibr dito aaud 6 Knrik h Ato 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 181 80 58 Vi 19iVi 108 io 7 101 IV ii 7 135 AüEWllA ent l ae Sp Mü obl Cbio k Sorth W pr v and I a lo dito n St I o or obl 7 I DenierV Uiu Dr Spm ert v a Itlinois Central obl in goud 4 I ouier ltVRabvill tCort v a nd Meiioo N 8p Mij lebyp Uiia Kaïfsoa v 4pct pr f aand iV ïork iil iofc Weit aand dito Pene Ohio obiig tl Oregon ralif Ie byp in goud St Paul lUiun kMnult obl 7 Un Pae lHoofi n oblig dito ditolLinr tol l byp 05 Casaoa D South Cert Vuand V C Kall k Ne 1 h d o O Atnsterd Omnibus Mij 4and Botteid rr m egMi t and Nbd Steil Annterdam aand 3 Stad Uoitordito aan BluilE Blad Ant erpnn 18 7 S j Sud Prussol 1 88 Hoso Thius Kegullr Oeeell leh OoBTU Staalsl ening 1880 i 85 K K Oil t B Cr 188 1 8 1 5pa j1 at d Madriii 8 1168 1 N d Ver Bo H p 8p bl eert MARKTBERICHTEN Biitiienlandsche Tranen ROTTERUAM 14 Kebra ri 1897 l ti aaaroer van puike Tarwe on Wiutorgerat was heden middelmatig en du ateoamiug dienteugerulge prijsboudcnd Rogge en haver waien areuuts booneu eu erwten aangeboden Kaïiarietaad stil en onreraudord in prijs TARWK per II L 8 60 ü 8 8 1 por 100 K O ƒ 9 40 ƒ 10 10 Oaiuda perM l H KOOUK lior 11 1 4 to a 5 30 WI NTEEtiKRST prr Hl ii por 100 K O 8 il 9 mimtere soorten a betere soorton è t ZOMKRUKRST por H l 4 n 5 10 por 1011 K ƒ Bas CHEVAI IF ROEBSÏ per 11 1 5 26 ii 8 O per 100 K i f M 1 9 60 IIAVHR per ll l 5 Ji l aO per 100 K O 6 ii 86 l A Ul K HO0S h per H 1 5 25 ü 5 66 WllTKBUO VKN per 11 l 7 f llRriNKBIXlNKN ifr 1 l 6 J 7 25 Bl AUVVK KKVVl ES Kooksoorlen per 11 1 S 11 8 20 Niet kookende 6 i f li KANARIKZAAI II I J ƒ 6 26 Per Telenraaf larwii 11 uüiit lioüger lloggü puike iiourten 10 eent lager oirerige 20 eent lager Wintergiirst S5 oeiit liooger Ohevalier 10 tut 20 cent lager Zomeryerit per 100 Kilo 16 oent honger Witte lioouoii puike 35 etint boogor ADVERTENTIEN L J SON l andax ts Uti echt Spreekuur des IH NÜEHl AU j nn 9 V uur in bet ll Hel l E l UW Gi ooteiiiaikt tv tiiOlJDA FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ cheiiiiscbe WassphBriJ VAN II opi E iii iini ii 19 KrtilKlKule Itottenhim üebrevetoiird ilnor Z M den Koaii der Heigen HooMdep4t voor UOUDA de Heer A VAN 08 Az dpocialiteit vuor het stoomeu en verren vun alle Heereueu Damesgarderoben tilsook ulle Kmdergoederen Sjiociale inruditiUK voor het stooni n vau pluche mantels veeren bont en Uordynnn tufelkleeden enr worden naar d i nieuwste eo Inntste methode ttvertd Alle goederen het g ffusUmmd ol Kavertd worden onschadel ïlc voiir de gezotidheul en valgens staal bewerkt V il o IRgffT t i r u t tg v i KI I Lir ii I ah r i i imr Vr iidhulM Mmkinir mmnr ilit Mnfil iilrn iy Mrhnbert A CV i w iiH S £ Vniirhtir wnl ï Wlo zekor zyn wil d Echte Eikel CftCaO t ontTu en leumi ii gesteld eo na Tele prrafuemüigen in don handel gi komen onilot don num dos liitvindei H Dr Michaelie vorrMrdi d op de beste mwhinci in bet woreldbercemdb ótabblmaomeol ean Oebi Stoll w rck to Kouien elicha J r n21cï2aeliy Cikel Cacsio in vierkanten biiipien Deie Eikbl Cacao i met melk geVeokt een ungeume gejonde drank voor d gelijkiwh gebruik een i 2 tbeelepeb Tin t poeder oor een kop C hoeoltü Al genecslracblige drank Viij gerei Tan diarrheo lorhts net valer te ptiinlken Vorkriighaar bij de ToorneUNl B HApotheken enz p Vi ge V Kj pwelbanjet MM e OM e 0 35 l lien lT rtegenwoordigei toot Nederland JuHut Mattenklwlt Ameterdam KalTeiatrart 103