Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1898

t Woensnsdag 16 Februari J898 6ste Jaargang No 7506 a GOüMHE wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden bereJcendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aizonderligke Nommers VUF CENTEN Stedelpo Gas£a1 riek ie tiOlJI De prlJB van hek gas is 6 cent per M eu voor Kook toestellen of Motoren 4 t et Onder zekere roorwaarden worden pereeelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 neter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hour 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 p r week kunnen wekelps afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestuUen enz tegen betaling van eenige cenian per week in baur bekomen Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG r MAART 1898 de morgens te elf uren in het koffiebuia iH LavoMiiK Hn de Harkt Tan £ en ruim ingericht WOO HULS EKF en TUIN aan de Weitbareu te louda Wgk B No 156 met daarachter gelegen KANT008 uitkomende aan de Peperstraat te Oouda met een uitgang in die straat kada traal bekend in Bectie ü No 1193 groot 2 Aren 50 Centiaren Het buia berat 9 Kamers Keuken Kelder 2 Zolders en Ulenatboden kamer en bet heelt rele gemakken Te aanTaarden 1 Juni 1898 £ n een gemakkel jk ingericht ERF en TUIN in de Crabethatraat te Oouda Wyk Q No 231 kadastraal bekend in Sectie A No 1979 groot 1 Are 28 Centiaren Het hnis ran Waterleiding voorzien berat 8 Kamers Keuken en Zolder met Dienstbodenkamer en Telerlei gemakken Te aaoTaarden 1 Mei 18Ö8 De perceelen ign te bezichtigen 28 Februari 1 2 en 3 Maart aanstaande van Ji tot 4 uren mits vooraf by de bewoners belet vragende Nadere inlichtingen geren Notaris KOEMAN te Uaaitrecht en Notaris FOBTÜUN DBÜOQLEEVER te Gouda kimmmm mim m Mmm I wirrriB ükdeponbsuo Bi h t gebruik daarvan geschiedt het tanden krHgeu der Kinderen XI DEtt DE llllNl l E l UI 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bew jzen kau dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der nitBtekeade resultaten van de Electro mot orisclie Tandhalsbaiidjes niet echt zyn Bi Men Uiteop den n aam van den fabrikant KUUEKT HOLTK Wordt franco toegeiouden alleen jui ontvangH Tan postzegel ad 95 cent door ltüBI ilTUOLTZ Uineg n Verkrijgbaar bo WOLFF Co Westhaïea m Wederverkooper gevraagd Wnf 18 d besta inwruYuijj toguü h t i ftnkBr Pain Expeller rs = uifiii püneo vso i ferlsl said g U m t het bnti Mim tan t voudeti tt guh = A Anker Pain Expeller Wa Hoat du itowli in iador hui8 Hiir M RnkerPalD ExpElle PiTIB 60 ut 76 oeol id fi 5 iW tin i Tvorli DdeD In ds mw t Apotheken i r AL Biohter ijk te Rottenlam Te GOUDA bji U LUOEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Praclillge Schoolschriften Si VEL met Pren tomslag 0 52 2 per 12 Stuks A BRINKMAN ZN LANOE TIENDEWEO D ÜO ti llitiKSnboMHiiakery HftgB Aw ia tJ W reldb8roem lB Sohoan Aïipretuur L p rm Satm WD d la t middelen vöor bet loaaor mo if heuHe poptBPu van Ho e eklourtf iohosuwwk VerLrygbnitr ty winkellori m üUoeow rk U l nterlpn l roKMym i b en lette oe 1 up naam n Ubriak merk ÖBiiAsentiW Sirilwiinn AniUm A TTENTIE t H H TaiUeTirs en Winkeliers worden attent gemaakt op de VERKOOPING T4H Donderdag 17 Februari 1898 in het Notarisbais ZWARTE HONDSTRAAT No 2 te Jtotterdatn alwaar des namiddags ten g uur zal worden VEUKOCBT eene keurige t artij EN Dinsdag 15 en Woensdag 16 Februari van 10 4 uur te zien Ken ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en gehe jne aitapaitingen is het beroemde werk z Dr Uetau s i LFItEVYAItL Hollandsche uitgave met 27 aib Prfls 2 golden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgeu bjj bet Ver lagsMagaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Hraepelien en Holm s 8almiakPaslilles algemeen erkend als het bene middel bij Boent eu ferkoudlteld Het is n siymoplossend en verzachtend middel bjj iutneniendheid Verkrijgbaar bö de meeste Apotheken en Drogisten Prfls per fleechje 2 5 Ots M Alleen echt in vlerk flescbjes voorzien van etiquet waarop de hsndteekening vanKRAEPËLlEN StUOLM Zeiat Hofleveranciers Koninklijke Machinale Fabriek DE HOSIGBLOEM u ill vanSchaik ficCo gevestigd te e Oravenhage Keitplertlraat l en naby de Regenteaselaan HOFLEÏERANCIEES van l M den KONING van BELGIË Indien gijhoentll ebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Drniven Borst Honig Extract £ E LI A 3SrTI3 El FLACONS van 40 Ots 70 Cts en 1 verkrygbaar by Firma WOLFK 81 Co Westhaven f 9S imda E B vsN MILD VeersUl B 126 te Jouda A BOUMAN Moordrmil C UATELAND Boelcop B V WIJK Oudeaairr U KOLKMAN Waddmmien Oouds Druk van A BHINKMAK eo 7 0ON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bezi pracla tig rtet iartg ericlxt HEEKËKHUIS met ÏM staande aan den KAITENSINÜEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een gróót Balcon Zolder Meidenkamere boven ën beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinfr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen vtn yem hooMplln af tot de voorafgaande knnUekenen van apoplexie 0ieneaberoerte to trotwerei QOK tfled alle middelou door de medinrhe ireteaB hap aangewf nd Kent aan dea nteawen tijd kont de eer toe dat clj door het tebmlk maken van den een vond ik ten weg nandijk langa de hold mu phyilo o acbeoDtdekklDK gedaan beeft die na hoiulerdp nroeftiemtiigen thans over degehtiel6wer ld verbreid Is ao terwijl eIJ fn wetenijctiappelljke kringen de boogHte baUngatellliig wekt teveas eeoe weldaad blijkt te nljn voor dê aan eauwtwalen lijdende menaciibBid Deio geneeawij is nltgevon den door den gewexen Oftloier van Oezondheit Ür Koman weiaiimaaii te VilBhofen en berast op de on dervindlng opgedaan In as HVJiirlge praktijk Itoor wBHchinc vsn liet bvefU eeBinnml per IBK warden d iiu t CM Ubt Uff a d r 4e bnld onHiddellIJk ann h aesnw gevtel medeiedeeld Hat dan fenewwU werden werkelijk aoblttereBde reaollAtan var u B n slj maakU looveal opguw dat tkh en door den nityliider gMOhnreB warU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bar voorkomlai en aeneilnB binnen kertu U d reeda ds Die ink verschenen Ie Dit boekje bevat niet altera vor h t gTMU pnblink vprsUanbare verklaringen otBtient het weeeo der nionwere therapie en da daarmede leifa in wanhopige gnvalleu verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhHddoIlngen uTtdp medlachehlurtrii dieaaiidc e genepswijie gewiid zijn Koomede aftohrift van lul van getni Bchriften van booggeplBfttg e genaenkunaigeB ouder welke P XtRlèri mari Ir profwior au di palyfellniek til Parijs me RausamoHl IQ SUlflBreber mad dr praktlsearend ganBesheer asn hel krankilnniQen geslicht do Charentoni SanltatsrathDr Cohn te Stetiin firoHmann med dr arrond arts iaill iün aa Or P FofBttler geneBshcer dlrecleur van hst hoipltsal ta Agen Qeheimratli Dr Sahirini kastaal autanfals Bad Ems Darsaa mti dr geaeoshser dlreatSHr der Balvsno tharapeutttoha InriabHai vaar anuwllldars tt Parlja rue 8t Hoxori 33 Consul van AiDheabioh laad dr ta Corl i Dr Bystaoh arread arU de Wrknltï OfcarItsbiu it Jochl med dr te Weenen Dr C Boneavel tela Farriers Curs ild vaa dsa OaassllCealra d tiyglttit Bt d j Santé Ie Frankrijk en vfle andeiea Aan atlpn wier cennwcrviel meer af nsindar BMi adaka la af aau oge mmd Kcnunaebllslield lljdan waarvan de kentenkeaen zija ohroniaehs haaHpt n migraine ifihtla liaordpl n htoedandrarg areDteprlkkalliaarhslil gslaagdheid slapaloosbald llshamsttjka onfuit en Dnbehagalliks tiaitard vetder atle zieken die door beroerte getrefTan werden inog lijden aan de gevolge looalü verlammlnaen on vermogen lol spreken iware langval aMaisMtk allkkaa Itllflitid dar gswrichM durandfl pl n plaatselijks ïwakta w der atle zfeken die door beroerte retrefran werden i nog lijden aan de gevolgen daarraa looalti verlRmmlnoen onvermogen lol spreksn iware langval awaialltk allkkaa lUlfktid dargswriDhUn et vaart n gabaafsn aaa Ik 11 die reedt onder geneeaknudiga behandeling gfwc Bt 7ijn maar door de bet da midirijven eleilriaei ien Btfiom sblieo en ten lolte riJ dio iköjj e middelen la oathoudlogaau aa koodwatarknar Btonmlooi uf zeebado genezing of taiüglng bVnnar kwaai gevonden voelen vosr beroerte an daartoe radaa hebban we ena veraohl uaelen ala iieh aanhoudend angstig voelen verdoovlng In hat lieafl htaHMn MMt daliallg eid fllklitringsn an Aonker warden voor do oogen drukkende pijn onder iiet vosrhaoM aaftlng la U Doran hst voo sn vtn krleBslIng In sn hst slapen van handen en voetan aan al Atte drla oateiorlln van laBBwItJdera als ook aan longe melsjea lljdenda aan bleektuoht en kraohtelooahsld ook an geaonde lelft aan jangB personen die veel met het hoofd wBrk n en geeetelijke reactie willea voarkomaa wordt dringend aangeraden th h het boven vermelde warkje aan to sohaffen hetwelk op aanvrage kottalDoa en franoo ver ondenwordt dooi Aniitlerdnni door Hl I KB4 HeiUgeweg 4U Rotfvrdaui r E vna N 1l rRV HOI FF Apotheker Korte Hoofateeg 1 Vlrwelif I OBKV fOHTOX l ndet rai lit btj de Oaardbrug P U2 Üp dti lonKBte byglenniiti 11 medicinale ti utoeoHteilitig lx de l r WelaamaMn acbe Qeneea vUie door de UediS lie Juilj nsft d Xllvt vrii Wcdulllf bekroaiid bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 m i A imii iiMAix iAHm Lange TièndeAveg D 0O Gouda Telephoonnummer 82 rabrn Patent H Stollen still Htart Iriiiitnti iMogücli Du Kul mtuitmnreitu Fürutiu x txir aroue Krfolg TSfarnuno i jwen H o n Wv kaufe dahar aimra aUtm uePiarffm H SfoUMt uur MH mtt ilreet odar In uictwi Elaanhan laitaai é danaii iniar PItktt wla nalmaMiaMI lin M ttt = S PreitHitm iM Zeugniêêê traU mi pmm SEMDEFOTTASTISIi Meu wordt verzocht op t MEBK t lfttea UIT HïT Magazijn tah n KAVENSWAAY ZONEN QORINCHüM De THEEËN worden afgelof6rd in lerMgelde pakje T n w taee en een hal en een Ned met Termelding T n Nommer m iPrj Tooraien van neTenetMnd iMerk Tolgenii de Wet gedepoineerd Zich tot de nitToenng Tan geeerde orden aanberelende JI BREEBAAKT LZ iu INRICIÏTINQÏN TTELtl GEVAAR SCIUOE OF IUN DE KBHNEN VEROOIIZAKKN BÜKGEMKESTEB en WETHOUDKRS vaa Oouda Gelet op artt 6 en 7 der HINDEKWET BréngQQ t r algemeeoe keuois dat op de Secretarie ter viiie ii geUad een verzoek met bglagen vftD Ü A Hpru t om verguntiiiig tot het opricbtea eaner Blgarenfabriek is het perceel gelegen aaa de GeuzeDBtraat Wijk L No 61 ICadastraal bekeod Beotifl C No S 91 Dat op Dinsilag den 1 Maan U98 des middags teo IVs ure op het Raadhuis gelegenheid ts om bezwartD tegen de gevraagde verguoning in ta breogou en dat geduroaile drio dageu TÓÓr dien dag op de beeretarie der üemeenta van do ter zake iagekomeii ichriftnren kan worden konnis göDomen Uouda den 15 Februari 1S08 Burgemeester en Wethouders voornoemd 11 h MAKTEN8 De Uecretarie BEOUWEK BuUenlandsch Overzicht Hrt RChgnt lal du iHutHH duur nu bet pro ees de belangBte liog doei verminderen iltbuD i bet l alcie An Justitie te Parija naa gi 4tciaii niiDder bekocht dan de voriifp djk en Zola kwum onopRf merkt bionen de ofBcirreo werden toe De morfienureu werden besteed aan rtctific tiëa en oadere verklartngea van guboorde of Tarhindcrde getuigen woarby de advocaat Labori gelegeibid vond te doeo aitkomfti dat hy niet vao Duiticho afkoiD l wa6 znoaU de antnemiptische blalen verteld haddfu maar dat zijo vader eo Klxa ser was dien fOor Frankrijk gebtreden beeft e ge ecoreerd BertilloD komt uiet met zyo demouairatie van Dreyluaachuld voor dwD dag De oud mini8terTrRri6nx5 irak nog veracbcideo beweringen iler scbriftkundigen tegen mi gat de gronden aan waarom bg anu Dnyfui aefanld twijfetdp Ofl correipoodent vau bet Hand int ala indrnk van den zevenden d tg Qjgteren en beden waren de strati n ka m Er waren dezelfde voor orgsmaatr g len genomen all Zaterdag Da JtiltiDg was ko t maar zeer goitatig Zjj werd geheel gesuld door het verhoor der vgl scbriltlioodigen die in 1894 be onderzoek deden en der drie offioeela deekuodigen die dit jaar met de tcbnftvergelgkiiig iu tie zaak Ëeterbaay waren belast Dfze laateten blerea ontwgkend antwoorden FEVlLLETOI Haar het Framch I 47 Ik ben tot uwe orders mijnheer antwoordde ik bogryponde dat hij mij om voldoooing vroeg Baar roken ik waarachtig op Wij zullen mor gen ochtend aaar Duitaohland an t Is onnoodig on naar Maufert terug te keeren en uw vriend Granger wil u dezen nacht hier houden Maak dat ge morgen om aofat uur gereed zyt t Is goed mijnhaer ik sal u wachten Hy groette mij en vertrok Een groote hlijdscbBp maakte zioh van my meester zijne uitduj ing redde my van een misdaad te begaan hij kwam zich nu gewapend tegenover mij atellen ik zou hem op klaarlichten dag met mgo degen kunnen treffen zonder gewetiaiwroegiog Ik dankte Ood voor zijn recht vaardigheid I latusaohea moest Diana gewaarschuwd worden mijn voogd was zeker leeds op weg naar zijn kasteel maar ala ik met Kalph de binnenwegen volgde dan kon ik gemakkelijk een half uur op hel rijtuig vtn den graaf winnen veraiita dit een grooten omweg maken moest om da Senoy over een brug ta paateeren terw l ik de rivier doorwaden kon Ik vloog naar den stal en vond er mijn paird nog Binnen vijf miauten had ik het gezadeld zonder ta luiateren naar Graagtr die sich meer en meer over m jn gsjaagdhtid vwontraatta De heer Bertillon weigerde ait vrees zicli in de vingers U anydea op eene traag te antwoorden hy maakte zich gehtel en at belacheiyk eu volslagen onmogelyk De hser TeytsonoièreB zette uitvoerig zyn peraoonlyke aotecedenlen en zyn scbriftonder zoek Qiteeu Zyn Tf rklariog werd bestreden door den oad minister Trarieui De heereo Öobert en Pelletier twee deskandigen die niet ongunetig voor Dreyfus hebben geoordeeld Ugden korte verklariDgou af De 5de expeit de heer Cbaravey weigerde te spreken over bet borderel maar verklaarde dat hy nooit iemand zou dorveo eroordeelen op een enkele schriltvergelgkiDg zonder eene moreete bnscbuldiging Id het kort het icbriftonderzoek van 181 4 is in bet Hof van Assiaeu herzien eu heeft den toets niet doorataan ♦ ♦ Het il nu zitker dat de Spannwhe regeering biooenkort aan de koDiugiu Regeutes zal vooritellen bet pariement te ontbi tdeu en eeo algemeena vt rkieiiog uit te schryveu tegeti bet einde van Maart Daarmede wordt voldaan aan de atgemeene verwachting dat bet parlement in bet voorjaar zon vernieuwd worden en wie de metbodes kent waarmede verkiezingen Iq Spanje door de regeoring welke ookt gemaakt w rdau zal over den nitilag gnen twyfel k eterett Elk miaiaterie at en verkieziug leidt krijgt een meerderheid dat is Dagenoag een Spaanach axioma De beer Canovas beacbikte n de tegenwoordige Kamer over een meerderheid van ongeveer tweehonderd en zeventien stemmen doch men oeeott aan dat 8aga ta na de nienwe verkieziugeu een meerderheid van driehonderd stemmen te zyner bebcbikking zal hebben Wat dus nog al een ommekeer in de politieke gevoeleDs van het Hpaaniche volk beteekent o Het ontwerp voor het adres dat de BubeemBche landdag aan den Keizer zal richten laai in duidelykheid nieta te wenschen Met ronde woorden wordt daarin gezegd dat de bron van alia hinoeDiandflcha ellende u bet centralisme en vervolgens worden ala middelen om den toesUnd te verhelpen genoemd bet herstel van de oude kieswet benoeming van den Rijitiraad door de landdagen oitbreiding van de macht van de landdagen herstel van het kocinkryk Bobemen hervorming van de laudafioanciën Verder wordt in het ontwerp nadrok gelegd op de volledige gelykbeld tan de beide volkeren dei lands in rechten en waarde irlloor eens zei ik ie mg tam ik hou volkomen goed hy mijn verstand maar na de onvoorzichtige woorden die my in een rampzalige opgewondenheid ontsnapt zyn zal hy haar mogelyk dooden 1 Jongen antwoordde hy Uod moge jo bewaren I Ik remie door de straten van het stadje op t gevaar af van de mensohen te ovarrydon Op don weg gekomea gaf ik Itfllph den vrijen teugel en vertrouwde op zijn inatmct om iu den donker htnderialen te myden Nu en dan flikkerde ereenlioht door dea nacht on op oen punt was de weg versperd door eon paar vrachtwagens Myn paard Hop tegen een man aan die viel Ralph sprong over hem heen en ik rende voort ondanks het geschreeuw der voerlieden Mijn voorgevoelons werden al somberder en somberder ik verbeeldde mij dat Diana verloren eou zyn als ik mij niet spoedde U moest haar overhalen om te vluchten om zien te verbergen totdat myn degen haar zou hebben verlost vnn haar beul De graaf de Maufert beraamde zeker hot een of ander helsche p an om haar te raartflen ik kwam lang een binnenweg te Thilay als ik nu de Semoy over was zou ik binnen een kwartier het kasteel hebben bereikt lloeds meende ik dan oever te zien toen ik plotseling veralijfil van sohrik miju paard inhield de rivier door de laatste regens opgezet was buiten hare oevers getreden 1 ËCD onbeechrytelyke wanhoop overviel my torugkeeren en den grooten weg volgen zou mijn tijdjge komst in de waagschaal hebben gesteld ik moest hot kostte wat het wilde soo spoedig mogelyk by Diana zijn om haar apg te kunnen redden Ik beval mlja ziel aia Qod ea reed voort bestetan om Verspreide Berichten Din SLUl ANll Da statiMiek van epoorwegongi lukken iu Ooitioblaud over da maand Dtfceraber vau bat vorige jaar ziet er weer onverkwikkelijk uit In bet geheel kwamen ia die maitnd 21J8 ongelakkeo voor waaronder 2K derailIementeD en 28 botsingen Het aantal persoonlyke ongelukken bedroeg 235 ï 79 meuBcben voor het meereudeel spoorwegbeambteu of wegwerkers verloren bat levefe kia de werf Vutcan te Bredow is Zaterdag ida derde van de beschermde kruiser dio daar voor rekening vau China worden gebouwd de Hai SJen van stapdl geloopeg De nieuwe Cbia eschfl geziut Loëe Ilai Hwan doopte bot 8cbi Fkaskrijk Barnheim een Frau ch burger van joodache afkomst by wien Zaterdag de ru ten zyii ingegooid heeft den minister llartbou bezocht en hom medegedeeld dat hy iudien zoo leti weeft voorkwam zyn fabriek van OOU werkliedA oamiddellyk zou sluiten n elde s gaan wonèa en de 20 X werkeloozen nnar deu odiobter zou verwyznn £ r is nu eea bterhe v i ihudsdien8t voor hei iiuia van Uainluiiu in de rae Cbaozy georgani Oer d Enuei ani Tnomai ïiorlock Bastard eeu msu die zich veel m t onderwjJBzakeo bemoeid en o a vau het ouderwy ia andere landen etudie gemaakt heeft ifl Vrydag op lOljarigen leeftyd te Blandford waar by eenigen tyd geledou een school baeU ge ticht uverledeu Tot bet Isatite toe nas by m het bezit van zyn volle d geest vermogens Te Middlesbrough heerscben sedert eenigen tyd de pokken Vrydag kwamen er weer vyftien gevallen by dat waren oen sedert bet uitbreken van de ziekte 304 gevalieu ZwiTSKKLANlt Zaterdagmiddag beeft een man die zich eerst had laten aandieueo in het t Rnache consulaat te Geneve twee revolverschoten gelost op den viceconsul Dntref D ze sprong op gleed uit en viel waardoor de kogels over zyn boofd gjflgen Toen ricbtle de man op een der bedienden op bet kantoor maar deze wist hom bet wapen at ts rukkeo Daarop werd hy gearresteerd de rivier met mijn paard over te zwemmen Kalph begon tegen te spartelen on Ht hoof trillend van suK t achteruit Ik zette hem de sporen in de ijdun en nu ging hij het water in Al poedig moeit hy zwemmen en werd hy door den storken stroom mo jgesleept Ik moedigde hom aan voor oover myn item het ruischeu van hot water beheerstihen kon t Was of bij mijn wanhoop begreop hy iwüta moedig voort terwijl ik met vaste hnnd ijn nemgaton iHJvan don stroom hield Maar de schuimende golven verblindden hom en tusBchutibeidun liet hij mh drijven Zoo worstelden wij lien mnuten lung togon den dood on t wae lny alsof er goon eind iian kwuin Kindolijk bsspeurilo ik do hoornen op den andoren oever vuor mg maar Ralph was geheel uitgeput eeniklaps zonk zyn hoofd ood ir water Ik slaakte een kreet om htdp en liet mg iti de rivier glijden om ipgn paard te ondorsieunen Hij nderadu weer maar door myn klaeren gohii derd vreesde ik hem nooit op het droogo te zullen krjjgon toen ik ali door een womler plotseling grond voelde wij warup gered Toen wij op het drooge slom en liet ik mijn armen Kalph uitblazen Hij wnggelilo op zijn beenen en Boheon niet in staat om mij naar Maufert te brongen Hem aan zyn lot ovor lo laten zou gewoest zyn hem ann een zekeren dood prijs geven ik truk hem dus oo góéd ot zoo kwaad als het r gaan wilde aan den tuom mede Gelukkig oegon r hy langzamerhand wat te bekomen en ik kon mij weldra weder in den zadel zetten Ik had den sleutel van de parkdeur by mij en dit becpaardt mij oog con omneg flaaitig bracht Hy bleek te lyu een hebaogerabediend Salleun genaamd uit Uret t Da uian vertoonde anarchtatisohe neigingen by werd eenigen tyd 10 een krankziBuigeogeaticbt verpleegd eu schreef na dair ontslagen ta yii een brief aen den consul di daarop niet antwoordde Ër waren nog vier kogels op zyn revolver ook werd een dolk op hem gevonden ÜO Sll NUlJK HoNUARlJ k De berichten uil het Houga rsobe komitaatSza boic8 laidea geeusziiis opbeoreod Telkenshoort men van nieuws vcchtpartyen Zoo by voorbeeld in Karasz waar Vrjidag eenigeuouderden boereu voor bet raadhuis versobeoeu en da uitlevering vau een paar gevangeueueiscbten Ken troep gendarmes verdedigde betgebouw en toen een vrouw aan een van dezezyu geweer wilde ontrukken stak de gendarmehaar overbpop Uutbust over dat vreaselyketeil deiusden de hoeren achteruit en ontruimden b t raadbuitpUiu Vyttiea wenlan iuhrchteuis genomen Iu tal van andere gemeenten van Hzabolci worden dagulyks peraoQ n aangehouden an ook 10 bei aangrenzende komitsat Hzathmar breidt de beweging ich uit Te Apati ia by en botsing met de gendarmes een man gedood By veal atngeboudenen tyn wapenen gevonden en daarom beeft de r goeriug in beide komitatea den verkoop an kruit verboden In de kleine dorpen en gebochteu mag na aevenen niemand op straat komen tanz met uitdrukkelijk verlof van de regeeriug Vorst Ferdiaaiid vau Bulgaryeis te Weeneu om zyu zieke moeder op te loekeu TttANSVAAL Niet minder dan vyf nieuwe gevangeninien zijn in Transvaal in aauboaw of zullen spoedig worden gebouwd tel otchefatroom MiJdelburg l ieteriburg Pretoria en Johannesburg Men meldt dat naby Pretoria een buitengewoon ryke goudbaakeMormatie luischeu Klindarivier en l ievaarsrïvier ontdekt is ttn noordoosten der stad Aan de Kxpre8s wordt dd 11 Januari uit Bloemfoute n gescbreveu lo do laatste vyf dagen was de gaoacbe aarde bier in d gebeele wjik tot uatr i Vankfort bedekt met iprinkbaDen Van het gezaaide is niets te zien geen enkel blad werd achtergelaten iras en kruiden zyn uitgevreten dat er alleeu de zuurbullon overgebleven zyu £ n nu a 7 daarmee be ig Kr is nu geen hoop ik Ralph naar do stallen vertrouwde hem aan ite mrg van oou inijnur liedieiideii on vloog toeb niiar het knsteul Hel sag er somber ob ukulig uit geen licht schoen er door d vensters van het salon noch door die van Diana s kamor gern ander geluid dead ioh hooren dan het lluiten van den wind die groolo dikke wolken voortjoeg in de luobt en door da boomea suisdo Ik kivnra m de vostibulo maar vond er niemand ik nep maar krei g geen antwoord Met beklemdo bor l vloog ik raar do dienstliodünkamer ur wureu daar nog enkele bodiendun die Bchencii te schrikken toen zg my xagun Katharina Uiunn s kamenier die er ook onder was kwsm unar mij toe Waar is de gravin rocg ik vDio IS vertrokken mgnheerr antwoordde zij ïorw nderd ffVertrokken Wanneer Waar is ag naar too ji Manr zij ia naar u toe mijnheer d baron Heeft u baar dan niet gezien V Is zy naar mij toe jvWel zeker du grhvin la dadelijk vertrokken na dat zij den brief bad ontvaugen van deu graaf waarin stond dut u iels overkomen was ik vermoedile dnt men Diana een strik gespannen bad ffKatbarina riop ik uit zeg mij alles wat gij WQOt gij houdt van uwe mevrouw en ik vrpasvoor haar ik weet niets anders mynheer antwoordde sfj oatroerd