Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1898

ülrecle Spoorwegverbindingen met GOUüA Wlnterdlenst o 7 Aangevangen 1 October TUd vaa ad MO J 8B 10 8 86 10 0 1 9 8 9 54 10 11 11 11 18 85 1 84 M8 8 f7 18 88 18 89 I f 1I 48 18 55 1 58 4 4 15 5 10 KOTTIRDA U e O B D 1 10 19 Ui 6 U IO 18 87 1 44 4 7 50 5 80 9 47 10 18 7 95 8 5 40 5 55 llj64 18 08 18 47 e 83 7 10 7 45 8 18 9 00 9 47 10 18 GOHDX DEN BiAG ftoudi ZerenkuLMO Moerkapallo Zoatemeer Zegnird Voorborg i Uigt ft 7 8 8 80 9 15 0 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 45 4 4 5 85 5 54 i ll 7 84 7 58 88 8 64 10 lO W 11 O ïil 7 48 8 48 18 40 OJ 10 18 g Z 7 58 8 61 18 61 IJ Y8 07 9 08 1 05 ft 8 89 iV BS r ti l H8 18 9 08 9 48 9 14 10 4411 4518 481 10 8 05 4 16 5 15 8 66 S8 M 8 04 5 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 SOU lITR CHT Urad 6 80 6 84 7 58 5 819 07 10 1910 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 06 6 55 8 96 10 17 10 85 Ottdtw 6 85 11 14 8 87 7 10 10 84 W rd i48 8 10 11 88 8 45 8 84 84 7 11 8 4 10 41 UlFMhl 8 08 7 4 8 98 9 0 9 89 10 5111 46 18 88 1 86 8 08 DEK HAAG S0UD4 tütft 6 467 80 7 48 6 05 4I 10 1111 87 18 881 85 8 44 S 40 4 05 4 38 5 80 0 18 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 Z Zen6 6 10 88 1 51 4 68 0 80 Z r iL6 l7 10 48 8 00 5 04 0 89 QnildA 8 86 7 48 8 18 9 08 10 1610 6411 57 18 508 17 8 14 4 08 4 88 5 15 8 6 50 UTKIOBT S ODDA UlrMkl 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 1 08 8 66 4 48 6 85 6 8 7 6 Waerdn 6 58 8 08 10 88 11 65 4 16 7 18 üud l r 7 07 8 14 10 46 4 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 Uu l l r 7 U 14 10 4 8 50 5 08 04 7 89 8 69 11 18 11 18 Ooud 7 88 8 97 9 88 9 59 10 5 11 10 18 11 1 88 I 4 4 87 5 80 8 07 7 88 8 88 A H 8 T 1 1 D A M 8 O D D A7 05 8 10 6 1M8 8 58 8 48 4 48 8 0 18 1 1 H 18 88 l i Ml 8 II T C l O A H 4 11 1 8 1 18 6 11 GOU A A M H1 l r 18 10 U IT 10 85 1141 om e Q eokel pit mieUesof gerf hater te wioQeD De priokbaneD zjja van deo mee t TersHudendsD en rerDiali nden aard door ow correBpondeat ooit ftetieo Jagea belpt nieti Ons dUtrikt i eeo bedeokelökeD toes and Wat Tan ODze armeD moei worden neteo wjj waarip oiet BINNENLAND Van de Zaterdagavood te Amnterdam geboudflD Tergad riog d r atdeeliog NoordIlol liad der BroederacbapTan Caadidaafc Qotariueii zond de afdeeÜDga Recretaris oos het votgeiide ven lag Id bebkodeÜDg kwam het rapport tbo den heer Miseroy omtreot de povitiertirbetering TBD caudidaatDOtarisieD De heer Miseroj meende dat fan de tegenwoordige Regeeriüg y el voor bet notariaat ii te TerwBchten b tgeen tao vorige r geeriogen oiet ezfgd koo worden Daarom stelde by een motie voor om met de bebandtiliog van zgri rapport te wacbteu en het Hoofdbeatuur der Broederschap uit te Doodigt n bij de Hegteriog bljjvoB aandringen op eetie wgzigiag der Dütariawet wanrb den cnudidaten de bevoegdheid tot t deli ke vervaugiug van den uotar a n tijdeiyke vervutliog ibd vacatares wordt gegeven Deze motie werd met atgemeeoe temmen en ééa io blanco aangenomen Verder kvau ter eprake de bjgieo acbe toestand der notaris kantoren Mr Trenb zeide dat beu Tarachillende kantoren in A ai6terdam bekend zyn waar de caodidaten moeten zitten in een ooterrein laag van verdieping vochtig in t kort geheel onvoldoende zoo selfe dat de politie lu mnuig t fiTfll reden zou vitiden tot afkeuring Spr betwyfelt of de notariaten zelf in zulk ren vertrek zonden willen zitten en noemt bet een Babande dat zulk een toa ttand bestaat bVbiitkaarbeidera zouden zoo iets niet dulLieii raarora moeteD candidaat ootariBaen dit dan maar lydeiyk verdragen V De vergadering besloot op vooratpl van mr Trenb bei baataor der afdeeting Noord Uollanci Q t te noodigeo bierotutrant een nauwkeurig onQerzoek in te stulleu De Tweede kamer zal bare werkzaambeden hervatten Dinndag 1 Maart s namiddags 2 ur In de vergadering der Tweede Kamer tau 1 Maart z l worden overgegaan tot tr kliit g der afdeelingen welke bot wetaoiitwprp betreffende den perao nlyken dieuutplicbt zullen onderzoeken Het plan ia om tydena het aanstaand bgeen ijn der Kamer de overeeokomat betreffende de overname van d u Urand Central voor openbare beraadslaging aan de orde te brengen Naar men mededeelt heeft zich een pnrli oliero Nederl MastBchappü gavormd ter erIcrflgiug van vergunning tot aanlt g en explmUtie van en wandelpier in zeeteSchefoningen m d nabijheid ran het Kurbüis De oud minialer mr Van Houten zal lu bet luaist van Maart de reis naar Nuord Amerika aanvaarden waar by twee maanden denkt te verblyven by een zyner naaste familiebetrek kiogeo daar te taude wonende Zaterdag werd namena den minister van koloniën aan de studenton in de geneoakuude iu liet atedelyk ziekenliuifl tt Utrecht door oon der hoogleeraren medegedeeld dat in Ned lodiV op het oogenblik groole behoefte bestaat aan officieren van geiondheid waarom 7 y werfien oitgcnoodigd om oodra ij tot arts yo uevordern hunne dienaten ata oflBcier van ger 0Ddhcid TOOT Ned lodië e willen beaohikbaar GtelIeQ 8 85 8 4 8 49 9 50 9 C6 5 6S 0 08 0 11 0 19 0 16 1 S5 7 9 1 8t 7 7 55 Quad 6 80 Moordroehi NieuwerVerk 0 Kin ftatterdim 7 9 38 6 51 t iS 4 45 4 55 5 04 5 11 6 17 9 80 1 15 ftotterduD Oapelle Jfieuworkerk lloordreobt ttndt i 48 10 80 81 81 6 87 8 1 Ooudk toitndui 0 8t Dö lolgende onderlinge nitnoodtgiog Aan bepren musici on violiatpn in t bytoader is te vinden in de Amst Ct tDe jonge violist H 8ick1 r wentebt ia dan loop daaw maand hy genoagzame dMlneming een concert te geven watrop door hem zal word o voorgadragan t volgende Concert no 7 Tan Eode La Ctochntte van Paganiai Ooncart no 22 van Viotti Andante van het 1ste concartvan Paganini Uy inviteert alsdan of op ean vo gpnd concert alle violiiten van Amsterdam genoemde vier nummers na of voor hem voor te drageUi op een en dezelfde viool ent en op verder van te voren te bepalen condiliSn Bet concert zal gegeven worden in t gebouw d üeelvink Singel 530 te Amaterdam tfgen entree van ehchta f 0 25 De ereutueelc opbrengst wordt door t publiek bg atemming aan diengene toegewezen die t bast Toldead c Bg Kon besloit ia de comaiuaris def Koningin in Zoid HoUaad gemachtigd tot bet byeearoepeq ran de Staten dier proviopia in buitengewone vergadering op Dioadag 1 Maart a a om dan aan de orde te stvlleo lo de verkiezing van een tid van da lersieKamer der Btaten Geoeraat in do plaaïa vanmr C J S ckesz 2o eeae voordracht van Gedeputeerd Staten omtrent het terleenen van een retitetooa voorschot aan de Uott rdamsche Tramweguaatscbappy leo behoeve van het aanleggen en ia exploitatie brengen van tramwegen op e Zaidbollanduche eilanden tevens met behandeling van de adressen van A P van deo Uoscb en A llartog Az vroeger Kuyn en van h P rao den Blink c s betrefffude subsidie voor het maken van tramiynen in de Qoekacbe Waard en op Voorne en Patte i 3o eune aanvraag om subsidie an dykgraaf en hoogheemraden van bet Groot Watertchap vaa Woerdi n ten behoeve eener vernieowing en Vf rruiming van den aloia te Bodegraven 4o voorstellen tot wyziging van enkele poxten an do begrouting der enkel provincialeen baiiiboudeiyke inkomsten en uitgaven voorden dienst 1898 Stct Gemengde Uenchten Men meldt uit New York van 12 Februari i Kapt Strenger gezagvoerder van het as Veendam rapporteert des avonds ten 5 u 17 m tydeaa hevigen Noordwesteiyken atorm en hooge zee np 49o 55 NB en 20o V WL op een uderwater dryvend wrak of wrakstuk te hebben gt atooten dat vermoetielyk een gat in den bodem maakte en de a beeft gebroken Niettegentitannde aanhoudend pompem nam bet watnr in het chip toe en werden de booten gereed gamaakt terwyl bet acblaraohip Itaon weg te makken Ten 1 u 30 min na middernacht werden de lichten van een stoomicbip ontdekt dat de seinen van den Veendam be antwoordde en bleek liet s s St Louia te ayn van Sontbampton bestemd naar New Vork Met drie booten van de St Louia en eeae boot ao de Veendam begon men t n 1 n 43 m de paaaagieis equipage van het zinkende stoomschip op de St Louia over te breng pn terwyl men op de Veendam aanboudend bleaf pompen Niettegenstaande de groote moeilykbeid door de hooge zee waren allen veilig ten 4 u 53 m op het St Louis overgebracht ll n 18 18 11 18 11 85 n s 11 51 11 88 lO SO 11 88 8 40 9 88 9 88 10 89 10 80 10 48 10 49 6 80 7 81 8JM 8 55 1 18 By het vertrek van de laatste boot bemerkte men dat het acbterscbip van de Veendam anel wegzakte dewyi bet sa een Kevaarlyk voorverp voor de scheepvaart U bepaalde men de jai te ligging van bet wrak en bo ond men dat hr lag op 49o 19 NB en 19o 47 WL Depassagieri en rqaipage werden aan boord van de St Loaia op de vriendt iykete wyze ontvangen en op de zorgvuldigste wy7a verdeeld Kapt Randie van de St Louis rapporteert dat twea zyner booten tweemaal been en weder voeren en ë ne boot viermaal Te zamen werden aan boord van de St Louis gebracht 9 kajuita en 118 tasBchendeks passsgiers ea 83 mao der equipage van de Veendam Door bet itooten ttigen de zyden der hevig slingerende schepen leden do booten nog al schade Kapt Handle getnigb dat door kapt Strenger en de officieren vin de Veeadam doTolnaaksteorda aan boord werd gehandhaafd en dit tg met de grootste bekwaamheid medewerkten bg de redding der opvareodeo De pas agiera van bet itoomicbip Looii b tnigdan in een adr bunne balde aan de bemanning van de St Loaia voor den moed en zeemaoscbap be oond bg de redding der pas sagiera en eqoipage vao bet ai Vaaodam Opwrrer Volgens bericht van da dierctie der BollandAmerika Ign komt de equip e naar Rotterdam terog met het as Spaarndam dat Zondag 13 Febr van New York vertrok Uit de ontvangen telegramoien wordt afgeleid dat de Veendam die stunriaat had over bet wrak ia he n geschoven dat daardoor het achterschip is lek gefltooteo en bet aobip daarna op da waterdichte acbotten ia bigven dryven Schip en lading zgo zooaU teeda medegedeeld werd door asBorantie gedekt grootendetls in Engeland Een klein gedeelte ia voor risico der nafttiehappy Naar wg vernemen is de Veeadam op de Rotterdamsche Beurs voor f 173 000 verzekerd op behouden varen De Londeosche oorrespondent der N U Ct c s int nog Volgens telegrammoo oit New York beeft he stoomscbip Veindam tweemaal op het wrak gealouten door da eerste gtoot werd een gat veroorzaakt by de kiel terwgl door den tweeden ttoot e en Bchroefasch werd vernield Daarna begon de Veeadam over te hellen De electricbe apeorliohteD van de 8t Louis bevorderde ten zeerste het reddiogwerk dat zoo kalm werd verricht dat de passagien op de St Louis arat deo volgenden ochtend met de schipbreuk bekend werden Alvorens de Veendam te verlaten be al de kapiteiu het scbip in brand te steken ten einde gevaar voor de acbeepvaart te voorkomen De pasaagiers hebbeo alles verloj en De tusacbeadeka passagiera lullen daarom door bet gouvernement worden teruggezonden ZooaU men weet wordt sedert eenigau tgd achtereenvolgens voo verscbitlende recbtacollegiên gepleit ever de vraag of bet woord y choremerc een scbaldwoord ia Iemand deelt Bu in t kVad c mede dat met 1 Januari jl il uitgekomen pen woordenboek van UoIUolscbe scheldwoorden Te Tilf bg Luik zyn weer twee rotsblokken wegende 15 000 kilo op den spoorweg gevallen Een huis werd daarby gedeeltelyk Terplctterd Èru ander stuk van de rots flreigt denzelfden weg te gaau waardoor twee buiz eo walker eigenaars er al een paar jaren op zgn voorbereid nu oovermydelyk verdield zouden worden Dat ook de handel op groote pcbaal voorbereidingen treft voor de kroningifeesten blgkt hieruit dat te Amaterdam i9 opgericht eeoe commauditaire venDootrohap onder de firma Van Raap Licbtenstein Cu nitaloitend beatemd voor den handel in krooing artikelen 65 6 08 6 0 6 18 6 86 8 50 6 40 8 45 6 88 10 4 10 4 41 4 50 4 57 5 04 5 10 1 54 8 01 8 08 8 14 8 09 4 06 4 89 AwtatdiaO 8k Ondt T i8 Man icbryft aan het cN v d D Toen bij het aauleggeu van den Nieuwen Waterweg aan dan Hoek de landboawer Staalduineo afraadde de t ekozen richting te nemen daar de waterweg kou rerzanden werd daar geen acht op geslagen Evenwel gebeurde t Wat sobatteo gelda zyn daar al niet vermodderd En die boer wist t had reeds eens met groot levensgevaar bet land gered van eene overstroomicg door tgdig een gat dat in dyk was geslagen met eakken enz Htoppan Delfland vereerde hem daarvoor ook een zilveren gesoheok dat voor een boer eene blyvende herinnering is nl de nationale tabaksdooa Thans dreigt der Watcrlcasipg by Scheveuiogon verzanding reeds lang van de Westzgde en het tegenovergesteld nl wegalaan van dtiin en hoofd aan de Noordzij Een tweede fa tlhoofd zal noodift z n Ipflran dit laatste De riolesriog op bat itrand ia door het af nemen van het zand niteaogeatagen De werkzaamheden by de Gedenknaald hebben een aanvang genomen De correspondent van het Hbld c teMadan seint Hevige regens hebben ean OTeratrooning veroorsaakt te Namoe Soero De adiistent vaa Dam eea tandil inlandsehe opzichter en een bediende zgn verdronken Namoe Soero is een tabaksondernemiog vaa de maataehappg Franco Deli te Amsterdam groot 2000 boow in de ri tdentte Oostkust Tan Snmatra afd en ryk Deli landschap Senam ab De Indische bladen der jongste mail bevat ten de eerste telegrammen over de aardbeving op Amboina waarvan hier ie lande reeds telegrafiich bericht is ontvangen Het r eeriogfttelegram vao Baitenzorg dd 12 Janoari luidde ali volgt Vo geos tetegra6ach b richt van den resident van Amboina is de hoofdplaats Aaiboina den 6n dezer ten een ure vyftien minuten door een bevige urdbeving geheel verwoest Geen enkel boia bleef gespaard o a zgn de gevangenis de kweekschool en een groot deel van bet fort Nieuw VIijtoria iagvstorl geen enkel buis is meer bewoonbaar met uitzondering van een dei l van bet residentiebois Voor zoover bekend zyo vyftig perionen gedood en ruim tweebouded gewond onder de dooden bebooren tien mindere militairen doch weinig Europensche ingezetenen Van b iiten de hoofdplaats zya door den resident nog geen tgdingen ontvangen Van Makassar o tring de J B dd 13 Januari het volgeode telegram Den 6o dezer had te Amboina des middaga te 12 uur eeo aardschndding plaats gevolgd door bezigen wind regen en harde donderslagen In 20 aecooden was de geheele atad Amboina een ruïne geworden Alles vlechtta naar de fsplanade Ingestort zyo vele huizen bet fort de artitlertti kazerne de mil taire kaatine het hospitaal de gevangeoia en de naor van de kweekacbool voor inlandiche onderwgzer Ook de buizen om de esplanade hebbes veel geleden eenige daarvan zijn ingestort van de overige Europeeiche wyken bleef alleen Baloe Oadjah gespaard zaomede de Olipbintitrnat Mevroaw Harmaeo is verpletterd onder het puin De geheete Cbineeache kamp is met alle pakhuizen an twee verdiepiBgen n ruïne geworden Daar vielen ook de nteeite dooden en gewonden De laadhoofdeo van het gouvernement en van de Koninktyke pabetvaartmaatvcbappg zyo onbruikbaar gHWurdeo Voor zooverre op dit oogenblik bekend zyo er raim 300 gewonden waaronder mevrouw Engelsman wier beide armen verminkt ziiu ook het kindje van den gewaatelgken secretaris de Brnyn Kops is gewond Msn telde zestig dooden De Outsboornc i gister met een groole hoeveel huid verbandmiddelen aar de plaats van bet onheil vertrokken ïDe resident van Amboina verzocht ook dwangarbeiders om hulp te verlaenen maar die zgn hier niet beschikbaar c Naar aanleiding van dit telegram schreef het blad o a bet volgende Nog voortdmeod worden schokken gedoeld Ëigeniyke vulkanen ago er op bet eiland niet op den 3300 voet boogen Wawani warden echter solfataras gevonden en hevige aardbevingen getuigen van tgd tot tgd van steeds voortdurende onderaardsche vnlkaniaehe wer king De Hollaudnr spreekt van zulke aardbevingen in 1644 1671 1674 1687 1781 1830 1835 1837 184i 1845 1849 1850 1852 1853 en 1865 c Volgens een telegram van 14 Januari uit Makassar aou de Deli Ct waa ook Saparoea verwoebt wat echter door een telegram van de vorige maand al ie tegengesproken Greenwich 7 55 8 08 8 09 8 16 8 96 6 86 10 04 10 86 11 18 10 11 10 16 9 10 10 16 7 86 10 85 10 84 10 54 11 80 8 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 87 10 t 9 47 8 14 10 01 10 07 10 89 7 45 8 80 T 18 7 56 8810 08 9 84 48 7 48 8 88 10 1010 88 1 07 10 08 10 84 88 I 10 6 8 48 10 14 11 10 LI T 45 1 45 f 4 11 1 Uit BaUm wtid 14 Jgpn batwlMe bM gneind Te AmbOD z d gf Boldtten e ood d 35 gewond De Iregattea Ëmtoa eo de Bagt r zqü ven MAkaesar ter asfiateotie rertrokken met doctoren eo materialen roor eea tydelgk kampement De lAiead rertrok met dwBogarbcidera en water taatsperaoneel derwaarlB Bet Bat Nbt i opende eeo inschrjJTiDg ten bate van de ooodiydenden STADSNIEUWS GOUDA 15 Februari 1898 Gisterenavond had in de zaal sNul en Vermsaks op de OMtbaven eene vergadering plaat van belangstellenden in sake de feestviering bg gelegenheid der inhuldiging van H M de Koningin De oproepings commiaaie beetaaiide uit de hh G Straver A A C van Aich F Bik £ B Cats J A Donker G G Fortoyn Droogleever F Herman Fs H Jager H J Nadarborst G Prince P de Raadt W Roepers M H A Straater A C C Vi rzgl en A VingerÜDg bad het presidium van deze vergidering opgedrsgeo aan den heer H Jager die aldus bet volgende sprak Ik moet in de eerste plaats kennis geven dat de heer Straver door huiselgke omstandigheden en de bh Hoepsrs en Fortoyn Droogleever door andere omstaudighedfu verhinderd zjjn tegenwoordig ta ztjn Da redenen die tut de oproeping hebben gelirid behotf ik bier niet nader te bespraken in groot aantal ztjt g opgekomeu eau bewijs dat gy uwe goedkeuring schenkt om ook hier ter stede feest te vieren applaos Welnu dan van versohiltendo z deu werd er over gesproken om hier feest te vieren die besprekingen hebben den stoot gegeven uat WIJ een commissie bgeen hebben verxameU en de eerste oproeping is geschied wy weoschen evenwel de vergadering gebeel vrij te laten De liefde tot onze Koningin laat die q leiden dat wy den 31 Aug ot een buitengewone feestdag maken Voor een boiteogewone feestviering moet ook een buitt ogewone feestvreugde bestaan Bet koninklyk bezoek ligt nog verscb in onze gedachten hoe hoog was die eer van bet koo bezoek voor onze gemeeole boe waardig waa die ontvangst en geen wonder H M de Koniugic Hegentes aan m ü w j zoovele dierbare beiioneringeu httbben hoe werd die oiet door ons bewonderd by bet bezoek aan onze gemeente dat bezoek beeft by ons een nnoitwiscbbare hertnnerijg scbterg laten applaus Onze Koningin onse aanstaanden vorstin boe lief waa hare ver chyning hoe werd bare üeftalligbeid baa eenvooden barabartelykfaeid bewouderd wn zullen haar nog meer oeren eo liefhebben Hare Maje teiten hebbeq berhaaldelyk en nog oulangs hougelyk getuigd te zyn iDg nomei geweest met bet besoek aan Gouda dit heeft by ÜB MM een aaugenameu indruk achter gelaten en laten wy hopen dat na die geestdrift die ons op 24 April 1897 zoo bezielde die dringt ons om on reeds den jubelkreet te uiten Leve onze Koningin daverend applaos Waar die gevoelens ons zoo bezielen kan het niet anders of en 31 Ang de 18e verjaardag van n M de Koningin zal door nns plechtig worden gevierd Ü Mt aanvaart dan de regeering dat is eeo atuk in degeschi denis dat zelden voorkomt wy willen dien dag dat feit fteatelyk vieren applaus Wy hebben haar innig innig Itef en om nu tot een waardige feestviering te geraken hebben wy gemeend deze vergadering te moeten oitscbry ven gy zijt volkomen vry befcbouw bet aU eau eenige pretentie naar aanleiding vsn de eerste daad die wj buiten n hebben gedaan wy hebban een Commissie oasr B en W afgevaardigd om sympathie eo medewerking voor ons streven te vragen B enW waren bereid ons io onze pogioKen te steonen en te belpen bevorderen en wat wy u nn veizoeken indien u initsmt met de dankbetuiging aan B en W zonder eenige verkorting hebben vy de eer voor te stelleo B en W te benoemen tot leden dar eere commissie eo daarby ta voegen de twee leden van de Prov Staten in deze gemeente woonachtig verder de officiil en en ridders van de verachillende orden io onze gemeente aanwezig en deo kommaodant van bet garoisoen Een warm applaus volgde op deze woorden wel sen bewys van instemming met bet gesprokene Altereerik akelde da beer Jager voor over te gaan tot het benoemen van een voorcitter vao de feeetcommissi Achtereenvolgen wer dsn genoemd de hb B L Martens H Jager J M Noothoven van Qoor J tan Galen en A K van der Garden De hh B L Marteos J van Galen H Jagar en 4 van der Garden bedankten voor deze fnnctie de heer Noothoven ran Goor dankte eveneens daarvoor doch op eene nadere aanbeveling van den burgemeester liet de heer van Goor zich de caBdidaatateliiog welgevallen De vergaderiDg bewees door een krachtig applaus dat zy de keoze tot voorzitter goedkeurde De heer P C van Bork stelde voor dehh vso de oproepings sommissia tot ledeo der feestcommissie te benoenen na lang weifelen traden de aanwezige beeren toe en lieten tieb de keuze welgevallen Drie der bh die oief tegenwoordig konden zijn zullen van hunne benoeming kennis gegeven worden Nadat de heer van Goor de leiding der vergadering daar er nu een commissie bestond op zich had genomen werd tot eere voorziiter benoemd de beer R L Martens Do heer J de Jong gat dei commissie in overweging te doen bewerkatelligeo dat op 31 Angostas in alle kerkelgke gemeenten eene godfdienAtoefening zou worden gehouden De beer Dr li IJisel de Schepper stelde voor evenals op andere plaatsen een optoc t te doen organueeren Nadat de vergadering de feestcommissie de meeet vllbomon vrijheid bad gegeven om deanooda zichj ledeo te assomeeren enz werd dete vergadering ouder dankzegging gesloten Bedeu middag werd ten Raadhaize aanbesteed 1 Het inheien van twee beveilingapaleu inde Haven en IJsel Ingeschreven werd door W Bokhoven Gouda voor f400 P A Burghout 330 J J Duim 325 W A Vetbruggen Waddiugsv 324 2 Het vernieuwen van het bovendek enherstellen van het ouderdek der draaibrng iaden Kleiweg Ingeschreven werd door W Bokhoven Gouda Toor f760 P A Burghout 680 J J Duim 675 C J Koot 610 J Alblaa Waddingsveeu 537 G Alblae 518 D Amesz Gouda 496 3 ïtet verwyden van de doorvaart derbrug in het begin van het Goudsche rypadonder Reyerskoop bj Boskoop Ingeschreven werd door W A Verbruggen Waddingsv voor fU38 J Alhtas Waddingsveen 920 C J Koot Gouda 785 D Amesz Gouda 709 8 Heemskerk Reeuwyk 694 Naar Evolutie meldt is de vrouw dte op de aanstaande Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid als typograte werkzaam zal zyn de ecbf Qoote van den bekenden J E van der Veer Zy zal eeu snel en een drukpers tot haar beschikking hebben en door eenige vronwen en meisjes bygeataaa worden Allerlei klein drukwerk zal er besteld kunnen worden en uitsluitend door vrouwen staande bet bezoek gereed worden gemaaktOp dit oogenblik ia de echtgenoote van den heer v d Veer in Nederland de eenige aan het blad bekende typograte en drnkster Reeds voor 20 jaar werkte op de drukkery der Goudsche Courant een dochter van den Uitgever mede die by een bezoek te Woerden ook werk zette en drukte RECHTZAKEN W B een van de twee personen verdacht van op de Beeklaan onder de gnmeente Loosdaineo ean paard en wagen te hebbeo gestolen en die een paar weken geleden mst zyn medeverdachte uit bet arrestantenlokaal te Loosduinen wist te oatsDOppen is thans oil het Buis van Bewaring op de Prinsengracht te s Oravenbage ontvlucht waar by na zyo tweede lanbouding was opgesloten Men vermoedt dat hy een stak monr met staaf beeft losgewroogen De ontioapping werd eergisteravond ongeveer half acht aan de po iitie medegedeeld Daar het lignaUment zeer bekend ia en de man voor zoorerrs bekend geen ge d by zich beeft hoopt men hem spoedig weer in handen te krygen Nader meldt men Ds ontvlucbte was met nog een peisoon in een werkkamer opgesloten Ondar een venster waar een werktafel staat heeft hy met een beitel eeo gat in den muur gemaakt zyn kamrraad bedreigende te zuUea overhoop steken wanneer deze htm verried zoo aUbaos beeft deze persoon verklaard Na door de gsmaakta opening te tyn gekropen beeft B zich vaa een hoogte van pl m 3 5 meter laten zakken en lich toen op tut nog toe onverklaarbare ff ze tegen een muur van 7 meter hoogte webin op te werken nergens is een beitelbon w of ieta dergelijks aan don moor waar te namen vervolgens i hy over een dak gd tauterd waarby by met groote kraehttiospaaning bodenen zinksn bedekktogsttnkken beeft moeeen omboigen en ten slotte is hy tan cfm mnuitje gesprongen waarna hy in een achtecroitgang op de Varkenmarkt naby At AsMa e ftstraat uitkwam De ootfloapte drofg n gevangeniskleeding ten mioBle voor tooveet sane bovenkleerenbetreft Voor de arrond rsfftitttank te RotUf llw diende heden in boeger Ibaroep de csaK vm Jan Korpel 49 jaar ond gebonn te Arisfie koleorgder te Schiedam die bg ronoia np Ibt kaï oogorécbt te Schiedam tot 3 uaaoden hechtan a werd veroordeeld ter lake dat by den 30 Ooi 1897 te Schiedam in ayn woning aldaar in de Hagastraat syae huiivroow Pieteroella Gemmal mei wie hg reeds 25 jaar gebnwd is wier kleeren in brand waren geraakt en die daardoor iooogenbtikkelyk levdosgevaar verkeerde geen holp heeft pogen te varachaffso die by door eeo deken om baar heen te slaan of water over baar uit te storten zooder gevaar voor ziobzelveu of anderen bad kuooeo verlaeoeo tsrvyl da vroow later tengevolge der bebomeo braodwondeo it overleden Op grond van art 450 Wetbouk van Straf recht werd bekl door bet Kaotoogsrecbt veroordeeld daar uit der getuigen verklaringen gebleken was dat hy in staat was hulp te varleeneo aan zyoe vrouw die in levensgevaar verkeerde Negen getuigen waaronder Dr E J M Nolet als deskondige werden door de reobtbaok gehoord drie getuigen ifjAo a decharge D Notei verklnatde dat bek aagdea vrouw ten 2 uur s middags in hst tiekanhuis is gakomen Zy had wonden aa armen buik dj eo en aangezicht door brand veroorzaakt aooals uit deo asrd der wonden en de verbrande kleederen bleek De wonden waren met lappen n et olie bedekt De buik was voor een deel verkoold evenals eeo der dyeu Getuige bad dadelyk gezien dat de toestand der gewonde zeer gevaarlyk wa daar zulke verbranding doorgaans duodelyk is Den volgenden dag is de vrouw ten l uur overleden Volgens den deskundige n da dood bet gevolg geweest vao de braedwotiden Verdvdiger van bekl is mr Jos van Uaatle Het O M eischte bevestiging van het vonnis De verdediger concludeerde tot vryapraak daar beklaagde door schrik verlamd was INGEZONDEN Versla § ImRigiog Floralta 1897 Deze vereenigiog die nedert drie jaren bestaat U eens waarop Goada terecht kan bogeu Het doel dat zy beoogt by d n werkman den tost tot hef kweeken au planten aan te moedigen heeft 7 g volkomen bereikt vooral ook door ben die bonnen tQuu in den breedsten zin dea woorda duartoe hebben verleend door Donateur of Ltd ie wurdan ot wel op andere wyze Zu die do tentoonatelliog die loder jaar gehouden wordt hebban bezocht u Ieu overtuiffd zyu dat die steun iitet te vergeef c i ii gewee it Ik herinner slecbta anu de l tatst gehouden lentuooslelling eu p ymitdeeliog Dit geeft drï Commisiie vertrouwen dat zy stMed op dien zoo noodigeu steun iu mogen bigven rekenen In 1897 dato IG eo 17 Februari werd door 218 personen ingeiebre eu voor 10 4 planten welke afgegeven werden den 2fiea Maid a v Op de taGtoouilellinK dio 31 Augustus werd gebonden werden 58 plau fu ingezonden door 21G perionen Op diHO dag iverd ook de pr soitdeeling gehouden Aan deze tentooustelling wa leveu verbonden eene kleine dito voor llDisviyt waarop verHcheidene sardiga voorwerpen werden ingezoudau Ook een wedatryd voor versierde sportkarren maakte een deel uit van h t programma De rekeniag eo verantwoording der Vereeniging ligt ter inzage voor Donateurs en Leden vao 16 tot 19 Februari van 9 12 oor by deo penningmeester den WelEd Ueer O 0 W van der L ar Tiendoweg Deo Ie Maart a s tan 12 4 uur zal er in d o tuin van d o W lËtl Heer A Kteensma inschrgving wurden gehouden voor hen die dit jaar planten ter kweeking wenacfaen te ontvangen Angezien het der Commitsie gebleken is dat verscheidene inschryvera niet op de hoogte zya van de wyze v aarop zy de planten moeteu kweekeo heeft y besloten deo inicbryvera gratia een gedrukte handleiding uit ta reiken waaruit zij kunnen zien op welke wyze de verschillende uitgereikte planteu moeten worden gekweekt De planten dio dit jaar sollen norden uitgereikt zyn Serie I 1 Ag rathnm Primola Obconico Focbeia Daniël Lambert Berie 11 1 Copbea Tradetcaatbta Fuchsia Scbneewittchen 4 Begonia Vernon 5 Coleos Veriobaffelti De pryaen dft planten zyn voor dit jaar weder bepaald op 7 ct per ituk De Commissie Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Voorzitter M SPRUUT Vice Voorzitter B ny CATS Secretaria D C W V u LAAR Penningm A STEENSMA Burgeriyke Btand GEBOREN U Febr Cornelia Willemina era H Rguharl en C W Wiltonborg Martha Cartbarina ouders J Radix en M V aert 13 Btephaoui Andreas ouderaA LTOihorat ea C Rietveld Wilhelmus Baatiaaa oadera W B Streefland en C H M van tierop Fr ooia iu Xaveriaa oadera J van der Pual en W Neef 14 Jojina oadera P Nobel en J van Vliet WÜIemi ouders W vao Hasee eo C Biere OVERLEDEN 14 Febr U J Boos 4 m D Reyken 12 w 15 N Melkort 62 VAN HET ALOM BEKENDE EN MBT GOUD BEKROONDE LliNlSElNGOKB il weder eeii eaorme oorraad in Magatgu bj A van OS Al Md Tailleur Kleiweg B 73 73a OÜUDA Telephatm It ai Beurs van Amsterdam UKBHBUAHl 1 Vrkn lolkn iuB L4N i rl Neil W S 1 hto Hiu dito S i dito dito dito 1 HoNa Obl ieudl 1881 18 4 10 It ui iDKlirijriaclItl Sl s OosTBN OW mp pii lj s 6 SS duo m iilrer 1 68 It 81 PoaTl oii Obl mat ooupon t dito ticket a JO 68 RiBLlND Obl liiunenl im l 1 84 dito Coooo 1880 r dito liij Hotlii 18 SB 4 d to bg Hope 188S 1IO 4 i dito UI goud leon 1883 1 dito dilo dito 1884 5 1 4 SriNJi Porp I ohuld 18J1 4 i l l METj Oopr onr le n 18 4 71 en leeuing eerie I ïOc Ie niiiz Mrie G Imnkru Kip v obl I8BS i ri Mehco übl Buit Sch 18 9 ny Vb Vbniiula OW 4 0Bbop 1881 8 7 88Vl Mniaiiui Obliiiitien 181 1 8 100 llorrnDiii 8led loee 18 4 a HV Nbu K Afr lUiidel r uiid 6 Vs Arendsb T b Mij Cerlifio n 811 Deli MAKliehappij dito 473 477 Am Hypothookb piodbr 4 lOO i M Jult M i der Vonleul uud Or Hypothookb pjudbr 8 JedtlrURd he beuk Had 108 EO 8 Ned Handeloi l ih dito 1407 N W k l o Hyp b pudb 8 mm Uott Hypotbeekb pudbr 81 101 L tr Hypothookb dito 81 OoBTIha Ooit Hoog baok und 189 RüsL HypothelekbaDk paadb 4 eo AüiaiKA Kijul hypolh pandli 8 Maiw I i Pr Lieo oert 80 i 81 N lloll U Bpoor Mg aand at Mij lot Kipl 8t 8pw aaud 114 Nod Ind SpoorwegiD aand lOS i Ned VmM Afr Spm a e4 6 1 110 dito dito dito 18tl dilo 6 100 lTtLnSpoorwl 1887 8 A Eobl a 81 2ilid ltal 8pviiiy A H abl 8 l l Vii POLIN Wanohau Weelyen aand 4 153 Buil ir Kus apw Hij obl 4V 98 Italtiiche dito aand Kaalowa dito aaod 6 7 Iwaiia Dotnbr dilo aaud ft Kant h Aaow Sp kap obl 4 101 108 dilo dilo oblig 4 AmaiKA Oenl Pac Sp MIj obl 103 Ohio k Vorth W pr aaod duo dito H 11 81 Peter obl 7 140 Denver It Rio Or Bpm oert ¥ a 1 1 lUiaoia Central obl in goud 4 106 I oui8V ltVasbTillnCort T aaiid 87 Mexico N Spw Mfj Ie byp o fl Miia Kanuu v 4pol prei aand 104 18 N York Outaiiok Weet aand IS li dilo Ponn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 81 Paul Mlnn k Manit obl 7 7 no 80 w Va Pac HooflUjn oblig 8 dito dito Line M la hyp 0 6 Jan DA lail South C rt r aand 16 V H O Hallw kNa lab d c O V Am lerd Omnibua Mij aand 1 Hotteid Tramweg Haati aand 106 Ner Stad Amaterilani aand 3 Stad Kotlerdam aan 8 10 il BcLom 8Ud Antwerpen 1887 l i ion Stad BruiHl 1888 1 loiy HoNO ThaiH Hegullr OeaellMh 4 nv OoSTlsa 8laatlleeoing 1880 i 181 K K Oo t B Cr 1880 S m SrA sjB gUd Madrid 3 1888 81 N n Ver Bei Hrp 8pobl oert ADVERTENTIEN KMek en Foliklmek OHHTiSTHIB eo UVXMBtJOIMtliK TOor Spreekaren dagetyki vaa IH H u Uratia Spreekuren Maandag Womtday en Vrijdag O 11 nar DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A KVL G ntuhtr IHr et9Ur Zeernette C esteendrukte NAMEMSTJES worden GELEVERD door A BRIiNKMAW k ZOON