Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1898

Donderdag IT Febniaii J808 n 4 liiii I i i i i i i u u i H i liu in i i 1 1 I 36ste Jaargang No 7507 ELECTBOIOTOBISGHE TWDBUSBWtUE I WBTTIfl OBUEPOSERaD I BU het K brulk daarvan geschiedt bet Undeii kriJceu der hluderen Z9 DEK I I0 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kao I dat de bg my ter mza e liggende etuif chnften der nitstekende resaltaten van de i leclroniolorisctie Taodhalsbaadjes I met echt zgn tM Men lette op denn van den fabrikant KOBEKT HOLTZ Wordt franco toegezonden alken na I ontvangst van postzegel ad 95 cent door ROBERT HULTZ UlnegeD Verkrijgbaar bu WOLFF Co Weslbe Wederverkoopera gevraagd GOüDSCHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte trending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfaonderUjke Nommers VU F CENTEN VAN Blommestein s Iinkt IS proJondeA indelljl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK I APELDOORN HOLLAND Hg durfde mg niet langer weerstreven on kkidde £ ioh aan tfrwgl hg een bediende dis aan tandrre einde van den ttal te slapen lug loariefi Hei Piet iioor je niotP ja wol nntwtoordde I iel ik kom Mgn paard wuü klaar maar toen ik het laatste gespje toemaakie gingen do twee bedienden voor mg ataau ieder met een hooivork m de hand Ugnbeer zei toen de stalknecht dien ik wakker had gemaakt op vry onbe rhanmdan toon wg mo gen oiuQ paarden met latea wegnomen Uit paard ia van mg antwoordde ik en ik neem bot Mgiibeer moet ons nml kwalgk nemen zei nu Piet maar ne kunnen met anders we hehbei onze bevelen gekregen on mgnheer ziet dat wa mat omt beiden zgn Nu wy zgn ook mot oni baidan klonk het achter ben Ik ontwaarde lUstinao die door de openstaande Btaldaur het olmd van mijn slem had herkend jfWeg met difl hooivorken hernam de smokkelur wiens sterke vuisten on vastberaden karakter geno bekend waren Ter zei der tgd haalde ik een pistool te loorschgn en op het zton daarvan waken de stdkneobls terug tfg zullen er onze diecst door veriiazen Ba ttaan l tz een hunner I Dat s ongelukkig efl dat spgt me maar de ZB y ken van mynbasr glk neem hat paard weg r voegde hg er bg en ala mijnheer de graaf er boos on ii dan mttu TISSOT 6l Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter m rerzegelda bemaade fiesch van 5 én 2Vg liter Tooruen van het attest ran l r P F van Hamel Roo Proeffleech f IMO Verkrflgbaar bfl J H ROODE QOCDA F DIEB 00 DE Vt tt SCHIEDAMMEH GEKEVEE it ja NIGHTCAP Verkrygbaar by t PEETER8 Jz M bewijs van echtheid ii cachet en kurk Bteods voorzien ran ilsn naam der Firmi P HOPPE BEKROOND MEI GOUDEN MhDAlLLt KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche IN Staalhoudeiide iuina Laroche i de meest krachtige en vernterkende KISAWIJN Aanbeïolen door tal rai binnenen buKenlandsohe Oeneesfaeerei Verkrggbaar in flesschen a 1 90 en ƒ 100 KuAEPiLiEN U UoLU Hofleveranciers Zatt Dbpót te Qauda by den Beer A H TEEPE Apotheker en bi de meeste Apothekers eu Drogisten verkrijgbaar FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisolie Wa soherlJ 10 KruMiade Botterdam öabreveteerd door Z M den Koning der Belgen HooHdepöt voor GOUDA de Heer A VAN Ü8 Az Siwoialiteit voor het etoomen en verven vanalle Ueerenen Dameigarderoben alsook alleKindergoederen Bpeorale inrichting voor het etoom n van olucho mautels veeren bont enz öordnnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsfl gestoomd ol geverid worden onschadelflk voor de gettindheid en volgens staal bewerkt jflfleriflfl wflmt jong of oud door OM M uio nikkol wftlke opelgnn aarillgo wy d luit tot pwen uwBkt Poor ito InrykB inriahtiiiK dHcr tpwir buk k n men wal kw rtjB Si h ft said niet xAt Prys 16 cents oi men mlvo i io uorlo extra byee feip ri yn dwit eeret BbJun Ie puurt wik ioli iiut TO tlichM niiiUe iient N iedere Il woru tiK Imt licTi do ipuwbiink inAt nl 11 gooit teïolykertyd I lui tl h k h ting wor ei 1 Bir Ntt gHludlg l te ayn ie de iu rl Dk Bonr ep oi Uk weflr ie itWtten en wel t fp nieuw do Inet tot eparen Vöi ïon U K tof reinl ol vooruUb i i iulliul8 Morknr iiimaiHlIt MantBch 1 s 1 1 I II mitartim Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiug Onanie en geheme uitspattingen II het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG HoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 julden Ieder die aan de verschrik keljke gevolgen van dere ondeugd Igdt moet het leson de oprechte leermg die het geeft redt laarlflks duizend van een lekeren dood Te verkrogen bg hetVerlags MogaEin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook m postzegels en lu eiken boekhandel in floUand L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur de DONDERDAUH aii 9 3 Dur m bet llótel DE PAUW PARUS Givpotemaikt te GOUÜA OBAND9 UAOASINS DU Frintenips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geiUusiretid mole illium voor hrst Wlnteraeicoen no h nut ontvangen In bbon dit te Willi II amvriiidi aan ii JULES JtLUZOT C nn Hftzotvo woidt dan umgaand gratit eo franco toetst zonden Hestellm tn v n a fran S vrtj van alls k Hti n aati huis mot B verlioogmR BégxpéiHtitlnntoor BowiduI II I EoiUnhlÜke Machinale J abriek DE HüNIöBLOEM v n II K vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Keppltrttraat en naby de Regentesselaan van i M den KONING van BELGIË Indien gtjhoextt nebruikt de allerI wege bekroonde en Wereldberoemde 8aperior Druiven Borst Honig Extract Iy d jE3LIA l rTI3 E BLAOONS van iO Cts t O Cts en t verkrflgbaar hy Pirma WOLFF Oo Westhaven f 08 Gouda E H vj MILD Veerstal B 12G te Gouda A BOUMAN MoivdrKht i O RATKLAND BosUop B V WIJK Oudeaaii T M KOLKMAN Waddtnmem E CASSl TO TANDAllTS Gouda Turfmarkt m imm SPBEBKUBMlfi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van I totC nor ZONDAGS met rai J VE HGEER G OÜDA Levert KOPLATIEN AUCHITUAVKN en LUSTKN volgeus op te geven profiel H t zagen van TOüQSrUKKEN en verder allë zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en zonder tevenog van hout OFEmAS ONBEfiWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwys alhier maakt tiekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier ptaataiDg men m t deu Isten April 1898 op een der borengenoemde bcholen Terlangt zal geschieden op DINSDAG 22 FfiBttüARl 139B des namiddags ten Tgf aar Voor verdere bizonderheden wordt Terwwen naar de aanplakbiljetten Namens de Commiatie J H TAN DKE VOORT Secretaris Gouda 8 Februan 1898 Weslbe 198 k s gevraagd I A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het levereH van bett Zeeuwsch Tarwebrood d 14 Cent per Kilo Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtig net irLgreric3n t mwmm met m staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkainers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeimg een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 Maatschappij tot Exploitatie der Victo BroVt gevestigd te Botterdam ZuidblaOk 8 Het groote aantal zenuwkwalen tel BifldeB ile ld M t dace geaaaiwlJn werd eDVerreTÜk aótaittêrrndV eaiütaün en all maaktt looveel opgang dat van en door d n nltvlnder geaabrevan warkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkom ag en geaeiing btnam karUtt tl d n di deUledrak vei henen ie Dit hoekje bevat niet allem vor h t gratta pok llek veretaanbare verklaringen omtrent I in wanboplge gevallen verkregpr handelingen m de mefliaehehli tal van getnl aclirlften van hooggeplaatate gaaeeeknudlgen onder ipolyuaakl Ier nieuwere therapie ea da daanneda lelAl Uitwerking maar ook vindt men d atin watenachappelljke var UAH die aan dese geneeewljie gewild Eiln aoomade anqbrift van ir welktf iéalèrt iiirt V r a ef Vet kraak van üenr rhoofdi ijn ttf tot de voorafgaar de kenteekei êa vaa a opiexie flieraenb6r rt to troUMIW BOi eteedH alle middelen door de raedm he wetenii I it aaazewend Eemt aui den nl aw l tUd koat do eer toe dat liJ door het gebruik maken van den eenvondlgitenwog naaielijk laan d huid MM pbyalolortBCbe ontdekkinr gedaan beeft die na honderde uroefnemüifen thaiu overd cabesla wereld verbreidla en terwijl xtftn weteDKohapMlIJk kringen de boDnt9baUiicateUiiigw k t vnte ne weldaad blijkt te ilJn voor de aan cenawkwalen lijdende menichbeld Deae cesesawljM la altgavonden door dèn geweten OfAoler ¥ aii fleiondbell Dr Boman WeiMmann t VUsbofan a bertiat op da on dervlnding opgedaan in eene 0 Jarige praktijk D or wbsm kin vnn hot hvord ettnaBl per d c wvrden daartoege ehikte i ff n do r 4 huid ennlddellUk san het aennw aan polylüinlek la Perljs rat Raagaaioet W Btalagriftar mtd dr rrttlliatriatf HaaMMar ilNMigan laiUohl ds Charinlon anit I erath Dr Coha ti Sttttin Sroumaan ia 4 r arraad irtkAalUUaua Dr p FaraaUar gaetathear dlreolnr van h t hoapilaal te Agen Ortetaeratk Dr tflharlai kaatMt SateaMi Bad Eni Oartei ned dr gintaihear dircfltaiir dar galvaio ttiPapiuUaehi larlebllei votr iMH fMw i U Parl i ma Bt Hoaw 334 CddhI ven Aioftaaftaoh nad dr te CerAi Or Baekatk arraad aril M ZMatti Oktrttakiwit JicM Md dr ti Wadntn Or C Boagawal tela Farrliri Eara lid ai daa OaaaaU CMtral d bnlèaf I dl aaté la Fraikrlik en vele anderen idend angatlg vaalaa Hrdosviai la M kwfd InardMa Mt dali da eogaa drvkkaada plfn iid r kit VMrkMM hWh h da wta M w ia I handifl ai voitan ain at dase drla OAtMonin vmn aawllj knobdiBMiitld ook an gaaonda talh aan reactie willen voarkonaa wordt dnn end a Aan allen wier KaaawgeRtel aaeer r mindar f m b fcsftMada B n WMlitlKliel4 lIJdcH waarvan de kanteekenen cijn ohronleohi kaeNpIla ailgralaa eabali haef daili klaadaadraeg inietaartkkilbBa held giiaagdktld ilapilooihald llehannKtkiaaraat n abakagiHjka taaaiaid verder alle zieken die door horoerte retroffin werden nog tijden Mn da gtrolgw durrMk leoaU varlaaHBlipaB eivarmagin tot iprakm t wire tongval noelalllk iHkhea atljfkaid dar gawrithlaa aitt at duraado pija plaatialijka iwakta vsriwakklng van galiiagen au an tl Aid renla eildw BaMkudlt behandeling gewF at lU tnaar door de bekande middelen aU oDthoudlotm kottdwaUrkaur wrijven fl trief eren atoomlooi of ieebadeïFV n ganoslng Of Uatglng l miuar kwMl goroBdan hebleu eu t n slotte tU lie vrv s v eleai ve r k r rt BuartM rad B IwbHB vefana veraohljoaelen all nok aanhoudend anaatla vaalaa wardoovlaa la M kMfd kaafdpllB Mt dahpHgliald tlkkariagaa 8n donker wof dan voor d van krlabellng In ia bat ilapen van k alB ook aan jonga mtlijat lljdande aan hIeektaoM i parionei die vaal mat kat hoofd werken fn reeatelijke reactie geraden iich het boven vermelde werkje aan te aobafTen hetwelk op aaavraga koatolaoa aa fraaea var Eondeu wordt door Am t rd m door M tIKBAW Co Hetllreweg H ttardam r K vnu HAVTBV KOlÏF Apotheker Korte Hoohtogg L VtrVehf IOBH1 A POMTOV Uadagrad t biJ de Oaardbrug F W Op de longate bvgtenniiai medletèale teotoouiteUlng la de Ur WelMMSWa iDka f Um o da Hadi i JuriJ Met lUlv r M aflu BulteDlandsch Overzicht Uet proees Zola schgot een kalmer periode te £ ya ingegaan Althana tneu hoort mei meer zoo drok TBQ betoogiDgeo M n kwam eerst op rredsgsboorJe rerhoorea mg Generaal Guose prot ateert tegen oUlaiingeu van Jaore orer deo geoeralen ataf waarop de advocaat Laboii verlof vraagt eeu reeka ran vragea te itePon aan bet miaHtene van uorlog loopende over het geheime atak Dit Dreytus proces opheffing an ambtsgeheim da orefleggiDg van het befuamde borderel At atukkeu van Bertilloo enz Al die verzoekeD worden door het hof afgewezen Nog worden enkele achrifkaadigea geboord maar niBta ni uira komt r voor deo dag Da heer Crepieax Jauin aprak de inaiuuntie van den heer lejeaoonieres dat by beproefd 200 hebbeu deten achnftkaodige om te koopen tegen De deflkandigan toonden aan dat het aehrift Tio fael borderel identiek is met het chrilt ao ËBterhazj Vervolgena gaieo zg op zeer vmdiagrgke wijze als bun nieeniDg te keoiteo dat bet borderel met is sameogeitteld uu woorden die van Ësterhazy a schrift 7ya dbgelrokken maar dat het door ham lelf ia gesch reren Merroow de Boulancy Terklaarde dat z nog zeer compromitteereade briereo taq EaterhiKy in haar bezit bad banDTena dreigtclagrammea Mej de Commiagea be tt ziab by haar verhoor achter het geheim lan het particolier leven verscholen De heer Gnmaiix lid ran het Instituut en boogleeraar aan de polytecbaische school de militaire achuoi legde een zaer treSeede patriottische verklaring af die een f roteH was tegen de onwettigheid bg de veroordeeItng fau Dreyfus begaan lig verzekerde dat hg bet leger niet beleedtgd had ea veiklaarde zya bandteekemog onder bet protest aan den minister van oorlog te haodba eQ oadèaka de bedreiging met ootalag go galoigeiiii werd met warme oajaichingeo oatTangen De andere incidenten hadden eukel op de leidiag van bet proces betrekking en werdeo oitgnlokt door de partgdigbeid ran den voor sUter Men TerwBcht dat bet nieuwe Kabinet i Noorwegen beden tot taud zal komen De beer Ëteen zal een bealist raJioaal minutene tot stand breiigao dftt lu OTereenatemming ia FEViLLETOl BtfOkmN DIAItf A A r iet Irmmeh Tegen vyf ure ig Martyn rao Montherini terug gekomen met ee briefja voor merrouw do grafin en eeii bnefja voor meneer Placide die dnariD waar sckynhjk last kreeg om met mevrouw moe te gasa Meneer Flaoide heeft den coupé lageapanDCD en wüde geen koetsier bebbeD Hy is zetf op den bok gaan sitton en zoo zgn ze Weggereden Toen u kwam waren wij allemaal beel oageruat Ed heeft Fiaoidg nieta gezegd m Niets Martgn heeft alleen zooveel te kennen gegeven als dat er van avond niemaiid thuia eoii komen ea morgen miiflchien ook met Wanneer Diana om ijf ure van Maufert vertrokkea vaa dan uoest zy om xeren uur Ie Monthermé zgn geweest en ik had het hnia van Granger eenl over negeneii verlaten tit alles bleek dat Diana reeds gevallen wu lo den stnk haar door den graaf gespannCD Deze had in zgn helioli gemoed alles voorzien eu alles berekend In mqn hevige smart kon ik niet meer denken noch antwoorden op de vragen van Kathanaa die even bleek was als ik Waar is Bastiaan M bracht ik eindelgk met moeite mt Hg sat tfauiR zgu antwoor le ze kleurende O loop dan eens gauw naar hem toe en zeg dat b kier lEOat ik trek iotnaaohtn drooga kleeran met de meerderhf id der Kamer dte bem Zaterdag tot preiideot verkte Bij de hehaodeliug van het adres van antwoord op de troonrede werd door het Kngelsche Lagerhuis mei H togen 208 temmeu verworpen een ampudemeut vau dW Ver Walton waarin de staalknode der regeering aan de Noordweatelgke grens van Britaoh Iodie tvordt afgekeurd ♦ In Cbioa vlot het mei mot de uitgifte van scbatkiatbiljet en Men zpgt dat qu weer Engeland en Ro laud aan bet kuipen zgu wie het duurst zgu finanoieele bnlp zsl verkoopea Ë n gerncht wil dat China echter weer eeu middelweg f uvond a h eftdoor i miihoeu pond lu Nederland te leeneu tegen onderpand van douanerechten Zulks zoo genoeg rgu voor kasgeld maar met tot afbetihng i er oorlugn koüten aan Japan De cTime8 vt rueemt uit Athene dat de Grieksche rogeeriiig aac de mogendheden d4e he ontwerp tot het uitoefenen ran contru e op de Gneksche fiunucieii uog mot goedkeurden het verzoek heeft eriobt dit alauog Ie doen Zoolang uie goedkeunog met verkregen ia kan de Griek cba regeering de Kam r met bgeenroepa i om bet ontwerp aan baar goed keuring over te leggen Duitacbland eu Oo steurgk Hoogarge bobben daarop hun goedkiuriDg van het ontwerp doen blgkeo Ilualand maakte op twe punten van bet ontwbrp voorbehoud Het Amenkaaniche departement van baitenlandache zaken deelt mede dat van Spanje geen verontsthuldiging of intrekkiutt van den brief van den gewezen gezant Dnpuy de Lome 18 geeischt daar de rpgeenng zich geheel beeft verlaten op Hpanje ij gevoel van weUongiijkbeid Do regeering vetwacht elk oigeoblik teegrammen uit Madnn die op afJoende wgze een eind aan het landent zolleo mak n ♦ Nu de Britache regeering er eindetgk aan denkt hervormingeo in te voeren in bet beheer der Britache Zmd Afrikaanacbe Compagnie rai zg ook gebruik maken van de bevoegdheid haar bg hit charter toegekend om nevens de gewone dirfcienren een ambtelgk directeur te benoemen Naar fast heet ii de voormalige on h r secretari3 ran kolooiau sir Robert Hart daartoe aangewezen De bevoegdheid der Gecharterde tot het ouderhouden van militaire en politietroepeii is reeds opgeheven hare aan en span eon rytmg in vMaar mynheer als men mij in bet dorp a noohls b hem ziet aankloppen t Ia om uwe mevrouw te redden 1 Ike minuut die er onnut verloopt kan haar t leven kotten Ik zal gaan mijnheer Zy snelde we Ik bagaf mij haastig naar myn kamer ik bibberde en toch liepen de droppels zweet my langs t voorhoofd I ritz lag at te bed en ik iiet hem stil slapen lo een ooganlihk had tk drooge kleeran aan ik stopte al het geld dat ik bezat by any nam eon paar pistolen mee en keerde naar de stallen terug Mgn arme Kalph lag uitgeput op bei itroo toen ijt hem tiraetde lichtte by even hel hoofd op maar het het weldra weer zakken Ik nep oen stalknecht wakker en gaf hem last myn tilbury uit het koetshuis te halen toen maakte ik zelf myn baste trekpaard loa en begon het op te tuigen maar nu zag ik dit de stslknocht geen vin verroerde Ik dacht dat bg weer iii slaap gevallen was en ging op hem af om bem wakker te srhadden en toen keek hg mg aan j Heb je me mat verstaan vroeg ik O ja wet rognhoer antwoordde hy maar u kan u geruftt ds moeite sparen om dia tuigen af ta balen want het is ons verboden a een paard te laten wegnemen Waibheft nep ik uit Wil je wel eeaa dadelgk geheorsameo of Onmogelgk mynheer ik mag bet niet doen mynheer do graaf zoo me wegjagen Ik was met tn een stemming om veel pnatjei ta maken ik pakte een zweep bg het boveneinde Kom aan m ik bU op tro t n £ gu sedrrt Jamesons lura geplantdt oncllr hevel van pen rgkaambtanaar air Kichard IIbI i u die in Rhodesia 2S lolitte corpaeo heq t ged rmd waaivjn de Compagnie de koaten heeh t e dragen De raad van btsluur zat voof em deel bestaan uit leden door de bevolkiiig van Rhodesia zelve gekozen terwtjt de over gea door do regitenng en door den raad ran directeuren worden ngewf zen Verspreide Berichten ÜLHStUÏ ND Vier gevangenen die opgesloten waren iu een Cfl an d gevan euii ts ortmund acheldeu Zondag tegen het aanbreken van den dag den cipier Nauwelgka wn deze b unengokomeo ut zg gingen hem te Igf kneveldfu hem en namen hom zi u aleutels ui In het maga gn zochten zi ieder ten atel k eereu uit openifun vervoigen du buitendeur ea namen de vlucht Op het Kulmser meer te Marienwerder Weit Pruiseu ngu Zondag vgf kmderen door het 9 gezakt m verdronken Üit enn a ngrtteekendeti brief die door do Brealanei Diacoutobank te Berign a n een bank T te Galatz verzonden waa ia voor eau bedrag van KO 000 lei aan Roemeenache Uent gen tol en Te HaUe ia een beude valsche munters in hechtenia geu M 6a lo wier bezit mi n tal van 0BgBmaakttf een en twee mark atukken bieft gevonden IfAfIR De Pau9 heeft Zondag de mis gecelebreerd ter eere vau den verjiiardsg an zgn verkiezing op 20 Pebruari hen groote menige wraronder igftieot oi eiid pplgrim woonden de plechtigheid bg De Pftua zag er goed oit en werd met goeatdnft toegejuicht OoSTbNIlIJK BoNf AllIJI Bg de verkiezingen Ie Bano m llouftarge beboeo achaodeltike miBbruikeo plaats gehail Vooraf waren 56 leden der volknparty van de kiezeralgsten geschrapt terwgl 2 andere met tot de atembua werden toegelaten loen dea ondanks de capdidaat di r volkspartg dreigde t zegevieren word geen enkele kiezer dar op oMiLia meer toegelaten eu werd dü steraboB den gaoachen nacht open gebonden totdat eindoluk de reg eiiogs candidaat een meoalpr heid van circa 10 ateoiaien had Terkregau De reglemontea op de Ooitenrgkache apoorwfgeu tallen tot grooter zekerheid voor dereizigers en ook rtot beaparing naar hetvoorbeeld d Dnitacbe reglementen wordengewgzigd Glatkm ia Dit een telegram dat de New ork Ueraldc Qit Guatemala ontvangen beeft bigkt dat de toettand lo deze republiek werkelgk zoo verward mogatgk is Kr haers6bt uagfooeg regeeringloosbf ld want ofschoon het mmiiterie ifat na deu dood van Uarios ontslag qb dadelgk door eeu nieuw kabinet uit aanhangers van deu vermoorden preatdent aamgeiteld vervangen ia Moet di militaire party al het moge yke om deze voortoopige regeering omver te werpen en het bewind lu banden te kiygen Volgens liet telegram een de Uerutd hebben de officieren gene aut Mendisabal nitgenoodigd bet preaidentschap te aanvaarden en rukt deze reeds met een flmke atrydfiiacbt naar de hootdalad op I lUNKIltJK Bg het atbreken vau de overbigfielen van een ond huis op een der Seiae 3iland ea Ie l arys ia een maor van 01 metera lengte gevoudun die volgena deakundigeu uit den Homeinacnan tgd alkumbtig moet zgu Rtai ANU De Ruaaiache krniber Fau bof laaitOdeesa naar de Chioeeache wateren vertrokken met lOüÜ man geneeaheeren en verple atera 1 HANS V AAI Te fohanneiiburg zgn in verband mat een moord op de tweo Uusaisebe wiakeliern te Benoni ea uatarellen id heculenia genomen De Banhot ding waa haal toevallig Ken dt tectieva ging met apoorwogipenrdera uiar Beiioni om onderzoek te doen naar diefstal van BUike en andere goederen JtCun naturel vrovg hen oiu werk en toen men hem vroeg naar m bet veld begraten atiiker merkte meu bToed op zgn kleereu Bg verdere ondervraging bekende hg duel aan de moord te hebbeu geuomeo Zg haddeu é o beweerde hg veel gedronken en tueu de Russen om betaling vroegen hadden zy beo met bylen oeergoreld Kl lH ANI Het liritiche legcrbeatuor beeft eu nieuwe revolver aangenomen de Webley revolver De uitwerking van dit wapen is verachrikkelyker dan die vnn da Dundum dia in den j Dgaten greusOüflog m I iitftch Iodi zoo dikwyls is genoem fJe kogel maakt een wond van C xïé luchea in diameter bom maar naar nnj verwyzeu Boud jo nu maar atil boor on zorgt dat or itiimand kgkon komt Bastiaan aloot du staldeur an builen af en vyf mtnuLon later zaten wy in de tilbury ViMxt mouten wo wezen F vroeg my mgn getrouwe raeilgezel ICerst te Mouthormi endan missobiea in Duitschland Ik weot bet mot nMüoil In waarvoor fWy moalfn de gravin opzoeken an haur vertossen all do handen van I lacid tarwyt ik ga dnelleereo met mgn foogd dien ik doodon wil f Werk grnoog mafir ik t an tot uw dtenat mgnbeflr Audn I l n oang tien ik met ge kunt heelimaal ovir me basebikken tot over mgn huid toe XXVDU Om en uur i nachts kwamen we te Uontherm aan Bastiaan had ititussrben zyii plan gemaakt mAU mevrouw de gravin bter is zq hy dan 7ulleu we baar voor dat het dag wordt gavondun hebben n braobt mg door eenigo straten lymr een herberg dte er alias behalve moot uitzag aKIop bard zei hy legen my want men boort daar binnen met lijn Ik klopte maar er kwam niomand Dat s oeo goed toeken hernam de smokkelaar Men iB wantrouwig dus zyn zy er die ik hebben moet Kn nn ging hg cp ayn beurt kloppen op en eigeaaardige wys tefw l b J er aebal H fiooi ffitrét 9trwlfd