Goudsche Courant, donderdag 17 februari 1898

aaa darda mei m lavolvar bn Bg dan oodeo man ateldeo twee der roovera zieh op poet de bnlttak waar Ig op lag werd half over hem heen geworpen eo aoo gevangen moaat hg tich atil houden op airaffe van andart met de wapeoa keunia ta zullen uakea Voor da rrouw werdt u eveneena dergelgke veilighridimaatregelen getroffen Men kan als zeker aannemen dat er bui tanabnia ook oog dieveü op poit geeta D hebbeo ea deze maken gevo bg de bioaena hoia waebthuudenden en degenen die den bnid bg elkaar zochten de bende zekvr oit lien of twaalf man sterk Weerlooa gemaakt konden Oaëran en agn boiigenooteo het aanziea en aanneoreo dat da difveo 10 de aehtergalerg de kast openbraken en tich om beurten aan het nog overgebleven avofideten te goed deden ea hoe huu boeltje door elkaar werd geworpen om er alles wat draag aar was uil te aoak o Siela werd gaepaard de kaaien wer len opeei abroken eo galadigd Iglskleedereii werden nee ingepakt aelfs een paar centen die de vrouw in liaar nadat droeg noest rg afalaan lerwgl uil den tak van bet baadje van den man nog due kwartjea la vooracbgn werden gebracht en aveneena boil werden gaaaakl Te Bologna heeft de baaaiat Bolis dia door bat publiek om zga zang in Maaaanet a sManout werd nitgefloteo ign aria plolaeling gaalaakt on lot de toefaoordera eeo allergemaanste acbeldpaTIg te begianen Een ontaatiend kabaal barstte loa Bolis dia o k uog den eommisaaria oan politie Ie Igf ging werd gepresteerd Er was een kleine strgd tnsacken Antwerpen en Gent wie van de beide steden het tlaodbatld van Willemv den vader der Vtaamscbe hawegicg hrggen zon Nn is Antwerpen iniohikkelgk geweest en Gent krygt hst beeld Beurs van Aiuslerdaiii lolkrs Daarvan bad mr A van Deldete lib 1850 mr Tb Heemskerk 1790 en de heer J vrn I Loeneo Martinet rad I62l 1 Ue atemmtog doe tussehea mr A vao Dcléen 1 lib en mr Th Heemskerk antirev I bij de aigemeene verkiezingen op 15 JuniJ I werden oitgebreebl 5941 geldige stemmen I Daarvan verkrwg mr A van Deldeo lib I 2216 de beer J HtofT rad 1543 dr R J 1 A M Scbaepmao r k 1355 de beer J W 1 Koi r antirev 458 n da beer T van der 1 Zee lih 269 De minister V4n BaitaolandscbeZsken breotrt 1 ter kenois van b langbebbeodeo ter aanvutliag vnn bet bericht opgenomen in de 3taatacoQr iot I vnn 25 Januari j l dat InidAns mf dedaeling as Har r Mttjest4 its gezant te Parg a lc Neder1 laodscbe barde kaastoorteo zoowel de Ëdamscbe I knas tétes de mort sla de Goadschekaa fro1 mages plets on en m ate bg dan invoer in 1 Frankryk aan de Zwitsersebe kass dit de I üiiy vordangaiykgeateld en derhalve onder1 worpeii rija aan het verminderd recht van 12 Irs de 100 kilogram S Ct Door het boofdbesioor der Maalscbappy ter j bevordering der Ve art eoykonde in Nederland gevolg ge ende aan de opdracht der 37ste elite raeene rgsderiog gehoodeo te Utrecbt dan 25ea September 1897 ii aan den ministervan Binnenlaodsche Zaken een adr a gedicht waarin de volgende coocUsiën worden gnsteH Io Ë n reorganisatie van bet veea tsdnykandig nnderirys is Doodzakelyk 2o Bene reorganisatie zal de volgende onderdeeten dienau te omvatten 1 Afschaffing an bet toelatingsexamen en als eiscb vao toelating tot leerling san s Byks VpeartseDyachool Ie stellen het bezit van net dip oma eindexamen eaoer hoogere bnrgerscboot I met vyfjarigen cursus of vun bet getuigschrift I waaruit blykt dat de adspirant bevond is tot I het aflegg n der examens bedoeld in art 84 der Wet van 28 April 1876 3tnaUblad no 102 I tut regeling van bet hoogar ooderwgs I H Verlenging van den dunr der stodie I met ééü jaar I III Opneming der bacteriologie ondrr do I leervakken uitbreidingITvan bet onderwy inde I cliniscbe onderzoekingsmetboden en oprichting I van een laboratorium voor heide leervakken I IV Doelmatiger erdeeling der leervakken I onder de leeraren waarvan bet aantal dringend I uitbreiding beboelt I V Afschaffing van het internaat I Het adreii ts rergeze d van een nilvoerige I memorie van toelichting I De minister van financiën brengt ter k nnis I van belanghebbenden dat eerlang op nader te I bepalen plaats n tyd een vergelijkend examen I zal gehouden worden voor de betrekking van I kommie 4e kl der directe belaatiogen Invoer I rechtaa en a Oyoz n op eene belooning van I t4HU sjaars voor 100 plaatsen welke in dit I en bet volgend jaar mocbt n opeoTalleo I Zie veider Stat no 39 Vtkra i s 9 V 86 86 s 0V 4 98V 98 98 1 41 69 76 88 86 108 98 86 loof 94 86 686 47S 1001 48 109 908 140 89 8 lOl 183 60 80 81 116 114 808 880 100 66 69 A 168 96 76 101 10 108 140 ll s 108 8 s 104 18 19 ISÏRUHUARI NunzLiNO Cert Nod W S 8 i dito dito dito 3 dito dito dito S IIoKai Obl ii udl 1881 81 4 lTiü ia lotobrijving 1862 81 6 OoaTZNa Obl in papier H 8 B dit3 ia zilrer 1868 6 PoaTU04L Obl met coupon 5 dito ticket 9 BDai ND Obl Umneal 1894 4 dito locona 1880 4 dito bii Koths 1988 4 duo bj Hope 18S8 80 4 dito m goud leen 1Q8S 6 dito dilo dito 1884 6 Bv iua Perp t sofaulil 1881 4 Tuuzij Oepr Coav leeo 1890 4 Geo leeiiiag serie t Geo Ie ning serie O oio Ar Kap v oM 1698 t Manco Obl Buit Soh 1 0 ïl tuil A OM 4onbep 1181 Aatraanui Oblinatien 1886 8 BoTTaauu tMed loea 1894 8 Nlo N Kh Ilaiidelsv a nd Arendsb Tab Mij CertiBoaleii Dali Mtatsohappü dito Arn Uypotheakb pandlir 4 Colt Mij der Varsteul aand s Or Nederlandsolie bank und Ned H ndalmaatBob dito K W k l sc Hvp Iv pandbr 6 Holt Hypolhoekb pandbr SV Kir Hypetheekb dito 8Vi OaaTBTia Oost Heng bauk tand RvtL Hypotheiekbank pandb 4 AvaalKA fj ut bypotb p andb 6 Mazw I O Pr I ieo oerl Nm Heil IJ Spoirw MÜ aanl Mü lot Ezpl f 81 Spw aand Ned Ind Bpooriregai aand Nad Zuid Afr Bpm aand I dito dito dito 1891 dito 6 I I l lz Spoonvl 1887 89 A Kobl 8 Zwd ltsl HpiTBa A H obl 8 PoLZN VVttsohau Weeiiea aand 4 ïïBl Gr Russ 9pw Mij obl 4V Btltlache dito wnd ïatlowa dilo aand 6 Iwtng Dombr dito uad 6 Knnk Uh Asow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 AJOaizv Cent P o 8p Mg obl 6 Chic fc Vorlh W pr 0 v aand dito dito W n 8t Peter odi 7 Denverk Rio Ir 8pm cert a Illinois Central obl IQ goud 4 Lonisv kNashvillsOerl ir aand Hexioo N Spw Mü Ie byp o 6 Miss Kansas r 4pcti pref aaed N York Ontasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn fc Mauit obl 7 Un Pac HooflijQ obli 6 dito dito Line Col la hyp O 8 Oanaoa Can South Cert v aand Van O Ballw k Na Ie h d c O Amaterd Omnibus My tand Eotlefd Tramweg Maats aand NZB Stad Amaterdam aand 3 Stad Botterdam aan S Stad Brussel 1886 HONO Theiss Kegijllr 4etell8cb 4 OorraNt Staatslóeninff 1860 6 K K Oost B Cr 1890 3 Sfihjz Stad Madrid 8 X M Nin Ter Bea Uvp Bpobl cert 991 98 86J 88 S8V j 98 Gemengde Berichten Betreffende de redding der opvarenden eo de iohipbreuk van bet steomachip Veendam behelzen ds Ëngelsche bladen nog eenige byzonderheden Toen de booten van de B Louib langtigde van het in nood verkeerende stoomschip kwamen was de eerste die in de booten werd nedergelaten een kind van sea m ianden De gezagvoerder was de laatste die het zinkende vaartuig vertiet na bet vooraf te hebben doen in brand steken Nadat bet stoomschip op hbt wrak had gestooten stolden de officirrenonmiddeligk beneden een onderzoek in noch bevonden dat de veroorzaakte beschadiging aoo groot was en er sooveel water hut stoomschip binnendrong dat aan het hnrotniUn der beaonadiging niet l Directe Spoorwegverbtndlngeil et GOUDA Interdleiist 1897 98 AanmevaDgeo 1 October TUd vai Greenwich 8 88 6 61 6 14 7 81 Ü4 8 48 18 86 18 88 18 88 18 48 18 86 1 88 4 4 16 6 18 KOTTKDA M e OUD 10 18 11 88 11 80 18 87 1 44 i 84 8 01 1 8 08 11 84 18 08 18 47 8 14 3 08 4 86 8 10 8 18 8 88 8 84 10 11 11 18 ll tl 18 18 t ir f f 11 88 f f 11 88 U 48 11 81 18 88 B 8 88 11 80 10 08 7 80 MO 8 88 B lOa 10 80 11 88 8 81 7 8 8 8 48 18 79 no 10 88 10 80 10 48 10 48 10 88 47 10 18 i SS 1 1 7 48 8 18 8 00 eOUDA DCN Blie S 7 88 8 86 8 18 8 88 10 14 U U 18 16 18 88 1 87 3 46 4 48 6 86 6 64 8 11 7 84 7 88 8 88 8 64 10 10 88 11 6 11 7 488 48 f f 18 40 8 04 18 18 E I 1 8S8 61 f f IMl 8 18 10 81 V 8 07 8 88 l 8 8 88 i 10 88 018 18 8 08 8 48 8 14 10 44 11 41 lt 4 1 10 8 084 HI 18 8 88 8 88 IJt 8 04 8 848 8 88 18 8811 8 11 44 DEK H4AB 80UDA 66 Vis 198 99 106 8 185 36 Uh 6 46 7 80 7 48 8 8S 8 46 10 11 U 87 18 881 88 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 66 8 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 88 6 18 8 84 Z Zww6 6 10 88 1 68 4 88 6 80 8 48 têw k t n 10 48 8 8 8 04 8 88 8 68 OiHidl 8 817 488 188 08 18 1610 8411 81 18 888 17 8 14 4 88 4 88 8 16 8 6 80 7 48 8Ji 10 10 10 88 CTlICHT e OUDl 8 114 88 8 08 6 66 8 88 10 17 10 86 Ulnokt 8 88 7 48 8 48 8 U 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 8 88 8 88 1 86 1 10 10 84 WMidw 8 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 Oidiwater 7 07 8 14 10 44 4 14 8 60 8 88 O 4 1 88 1 88 11 18 11 18 Ooild 7 88 8 87 8 88 8 68 10 68 11 10 18 111 88 tM 4 87 6 80 6 07 7 88 8J8 Ol DA UTEICHT U d 8 88 8 84 7 68 8 81 8 07 10 18 10 87 18 00 18 88 8 18 ttudaw 8 86 I ♦ r i 7 4 l iS r u ViM i8r i lil 11 10 ll8TIIDAM alIDiast T 08 8 1 8 H 18 41 1 88 TJi B n 1 11 iMi uaiiMt lyu T M M S O D D k l M 8 T t k D t M 1 6 87 81 8 48 10 87 18 18 4 11 8J 7 81 8 88 10 11 18 8S 8 1 8Jf 18 8 1 1 1 18 8 1S 8 68 1 U 11 41 BINNENLANDI Het BêHtaor t d den Ncdrrlaodtcfaf Bo dl MMtMhftppelgk Belsogi beaft zich tot do f Twetda KKmer gewead nur aaBlaiding d het ftdret aan die Targadering gericht dpor I dea Uaad van den Ned Ooöpacaiieven Bond 1 Aao eziea bet adr ii a deo Kaad ao dfo 1 N d Coöperatiefan Bood apraekt vaa r n 1 prifilege scheppeD Toor de toKflcbei hand lar o 01 doat Maatacbappeiyit Belang dit vr tg of 1 bat dan rat op dea wé Tan de wt tgaTeode 1 macht ligt om eeo piiTtlega te acbeppeo TOor i de ambtaoareD die niet alUea ats ledert maar I als beataurdera vao vsrb aikflveraenigiDg o optredaa wyziude t adreiop Toorbeeldeo nsa iii I de beUogrn tib dn hftDd laTan in botaing 1 kaooao komaa mat de aMbteoareo waonecr 1 die als handelaar of ato wiakatipr betKydir et I of iodiieci optr deD 1 Verder w trdt volgeboadaa dat de Tetko p I aaa derdaa niet ladeo te groot is om I dit op den daor te kaoDSD goedkaoVeo I Voorte vraagt bet adraa dat aaogestian de I coüp r itieTe vereentgiDKea deb tDiBcheahaii el 1 geheel weoiohaa te verdringeo de i etgevaode 1 mneht mmi dii gataarlök itra an bar aaodacbt 1 Adreaaaot ma Dt voorts dat hat u fi a n redeiyitOD twöfal oDderbevig ia ofde vereeoigiog I EtgaD IJDJpc wat bar niakeli betreft wel gerangschikt mag worden onder de cooparatiave vereeDigiogaD zooals da wet die bedoelt De herKleoiog der ooöperatiewet vao 1876 sou op dit stok betar ao dnidaiykar Toonchrifteo moatfn geven Tbana wordt misbrnik van die wel gemaakt ai daarom acbt de Bood hare htnieniDg drtogand ooodig als zyods bet bestaan van doixaoden en duizenden er mede gemoeid Het wil AdreiflaB t voorkomen dat de w ttcever wel defielyk de be oegdheid heeft te bepalen wie al dan niet bet reebt hebben bunne stofff lyke belangen door coöperatie te bevordereu Vooral ten opzichte ao Btaate Provinciale of U meenteimbtenar n achten sg dat recht boven bedenking verheven Het kan ban niet veroorloofd worden direct of indirect handel Ie i dryven en in concorrsntie te treden met meoKohen die daarvan ban vak maken eu daarin hunne bróodwinniag Koeken Adressant verzoekt mitsdien de wet ragelende da coöperatieve verennigiog van 17 November 1M76 Stbl No 227 tfr bsnd te nemen an daarin zoodanige wyzigingen te brangen dat de handelaar en vooral de inssebanhandelaar in ayne positie gehandhaafd kan biyven Da opbrengst der rykemiddfllaa io Januari ia uiteogewoon boog geweest vergeleken met 1897 nl 12 ton meer De raden daarvan ligt grooteudeela io de bijzonder hooge oot vangit uit dan suikeraocyns die met 8 ton de storting in de eerste maand van bet vorig jaar ts boven ging In de laatste drt maanden ia nit die bron reedi 22 ton meer ontvangen dan Nov 96 Februari 97 VootU hebben da indirecte belastingen rnim 2 ton meer opgebraobt dan in Jantinri 1897 Ook de po taryeD da invoerrecbteu de loodsgelden do talexrafeo en de domeinen toonau aanmerkelykea Tooroitgaog De iireote belaHiugan allaeo bleven f 21 000 aohtar bepaalüeiyk ket personeel en de grond belasting Wy Ternemeii dat de Oonveriieur Oenaiaal van Neder Indi jbr mr Van dar W ck wiabi vijfjarige benoemiofiiturmyo verstreken is op berbaald verioek van bet opperbextunr harffc toegestemd als Opp rlandvoogd aai ta biyven De niet offioieete uitslag vau de verkiezing van eea Ud der Tweede Kamer in het kiaidiatriot Deventer U de volgaodo 8 St 8 48 8 48 1 86 8 C8 6 88 8 81 6 11 6 18 6 86 1M 7 M 1 81 Ui T lt a iii 80 Mootdiwbt NieawaTkiirk 0 U BiMeiiim 1 8 90 8 16 t l8 4 5 4 tl 4 l ll l ll kotwrlu OipaU Hlrawwkwk Moardnokt i ite Un8 fa81 Ö SI Aautal kiezers 6697 Aatitjl nttgebrafibte geldige stammen 5261 te denken viel De sioospompon werdea ovr middeligk aangetei de booten van proviand en bet ooüdigp voorzien an aanboadend vaorpgi n afgestoken De emigranten waren zeer veracbrikt n schreeuwden en bWen om bolp Da ge agvoerdt r braeht bei spoedig tot bedaren door ben aan ta manen om aan de bandpompen te werken en bet hinneDdriogende water met putaeo te balpen verwyleren Acbt oren d or de de fltrgd tegen b water dat tegen alle pogingen in ateada hooger io bet aebip kwam zoodat de machiftAamer halfvol water gnoakte De werkende fHueagien en de bemanning raakten uitgeput en bet echip wrs zinkende toen gelokkig de 8t Louis ia bet gezicht kwam de noodseinen fan bet stocmvchip t ean1woordde en spoedig da booten lot ban redding afzond Vulgeoa een door de directie der Hoiand Amerika Iijn oit New York ontvangen bericht werd de mail van de Veendam door de at Louis te New York aangebracht Da nit bat Huis van bewaring io Den Haag 1 ontsnapte gevangene B beeft vcrinoedeiyk de 1 wgk genomen naar Duitscbland waar hg vroe I ger werk heeft gevonden en aa cgn ootvincbI ting te Loosduinen weder geweeat is om ech1 t r latar weer bier ie lande terug te keerea I Men schryft uit Haarlem aan de N R Ct c 1 Ook eergisteravond zgn de acbandaa cot porteen neder bezig gewee t 1 Io de Kleine Hootatraat waar de persoon 1 woont die wordt uitgeeolporteerd kwam een 1 oploop Toen de colportears gewaarschuwd 1 warden dat de politie in aantocht was kozen 1 zg het hazsnpad 1 De heer lau der Zwaag deed Maandagavond te Tjalleberd rekenschap van zyn bonding nis 1 Kamerlid By het debat werd hem de vrnaK 1 gedaan of hg de voorgeschreven eeden zon 1 afleggen hg de inhuldiging der Koningin De I beer v d Zwaag antwoordde hierop als ik 1 er aiet voor weg kan stel ik myn mandaat 1 io handen der kiezsra N G C I Twee kinderen te Ngmegêo reep slechts 9 1 en 10 jiiar oud nit één gexie die door he I verrichten voor hunn ouders van boodschap l pen de treurige ifelenschap hadden verkregen 1 dat zy in een pandjefbnis door het inbrengen I van goederea geld konden machtig worden om 1 aan hna snoeptaat te voldoee stalen aycces1 sievelgk uit verschillende winkels oienwe acboenen lappea manufacturen enz en brachten eauen ander io pandjeshoiaao Als loaUchtiog op een berichtje haiwalk I dtier dagen in Be pers cireolearde betref feode de oprichting van sea nieowe tonwerg door da paters Capucgnen te e HeritogenboK b kan dienen dat deze kleine ig riebting evenals de bakkerg der paters geheel en uitsluitend en zat zga bestemd voor eigen gebruik I De aardbeving op Ambolna I De Indische blader geven nog niet veel I meer dan enkele tnlegrsBsche bij zondert eden I over dete ramp Wg laten die bier volgen I Volgens nader van iliet departement van I oorlog ontvangen bericht zyn ttlecbts vgf mili I tairen gedood namalgk de korporaal dor arttl I lerie van der Aa de kanonniers llomang Janae I Kok en de foaetier Einogg Zwaar of lioht I gewond iverden 35 minderen I Aan de Loc is nog geseind dat bg de I aardbeving te mboina mevrouw Mnrcusende I ripiersvroow om het leven zijn gekomen 1 Achttien artilleriaten en ole gevangenen I werden onder het puin bedolven Het atoom I schip cAreod broebt te Maskasser vier ge I wonde mindere militairen waarvan een onder I w was orerieden I De aardbeving in de Motnkkan aldus m ldt I de Java Bp le heeft niet de minste werking I nitgcoefend op de gevoelige instramenteu van I het meteorofogiscb obaervatoriom Ie Weltevreden 86 8 88 8 08 8 18 8 88 7 4 88 6 40 8 41 6 18 4 10 6 88 8 88 4 4 60 4 87 8 04 8 10 I in tesreoitelling met de aardbeving teCalnutta en op Boraeo welke bier doidetgk vraorneem baar warao Vermoedelgk is zij dos ntet vnn dezelfde loort ala de laat ttgenoemde mivacbifu niet eens ran volkanischeo aard eo vermoedelgk het gevolg eeoer aardïcbuiving die vaak voorkomt op eilanden met steile koites STADSNIEUWS ÖOUDA 16 Fabroari 1898 VËBQADERING vak dbh EAAD dbk GEMEENTE GOUDA Vrgdag 18 Febroori 1898 anamiddugs 1 nur Aan de orde De benoeming v d een lid der Comminiie van Toaziebt op de Htede gke Zveminricbtiog De rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1897 Het voorstel tot oaamaveranderiug an de Zak Het preadvies op bet verzoek van A Zwanenbnrg om hem oitgnng op bat plantooen sai de KatienAiog lgraeht te verleeoen Het voorstel om de firma K Jonker en Zonen toe te laten tot deo afkoop van twe recogoitiën Het presdvie op hei rerioek ran de firnu K Jonker en Zonen verband hondenda met da Kandeetsteeg Het rooratel nm de levering van gas aan de gemeentegeboowan voortaan on oUt te doen geschieden Hel voorsttl betreffende de baloomng over 1896 aan den beamte bela t met de beeebrg ving voor de pi direc belasting n h inkomen Het prewlviea op bet lerzoek van verschillende beatorcn tot opneming van bepalingen betreffende minimnm loon en maximom arbeidsduur in de reatekken dar gemeente De reclame van G Verkrooit t gen sijn aao lagin de directe belasting na r bet inkomen dienst 1897 wy hebben bet adresboek vaor 1898 ontvangen Het ia een handig boekje waarin men van altn omtrent onze gemeente tind n kan De aitgevera Kocb ea l nuttel beijre ren zich het ieder jaar vollediger te maken Tt aoB zyn pok de geabonneerden aan de tele f 00 d6ide yk aangewezeiu De beije lysten van ingezetenen naar de wgkea en volgeni bet alpbabetb maken het een proctiscb handboekje voor iedereen Gisterenavond trad da beer Dr J Berlage conrector aan het Kymnas om ta Gorinobem óp voor de leden der afd Gouda van de Maal sehappy tot Nut vsn t Algemeen in de aaal der sooietait de Eéaoie Spreker deelde op aangename wyse zga reis mede naar en door Griekenland hy ertopode versohillende belang rgke plaatsen van Athene door liehtbeelden In de zaal waren verschillende fotografiSn op gehangen die der betichti ing waard waren Spreker leerde ons de gewoonte en de gesobie denis van Oriakeuland en wy fernamen daaromtrent veel wat ons nog nieuw woi De woorden van dank door dea Vooriittet den spreker toegevoegd waren weWerdiend BoDioRiTEN De beer P de Graaf alhier is benoemd tot hoofd der school te Nieawkeop Waddioeitxkn Beroepen bg de Ned err Kerk te Berkel dr W Zglatra alhier Bxxo AUBAOHT Benoemd tot hoofd der 2d openbare school albïer de heer W BroDweTi van Schoonhoven 10 86 11 18 8 81 8 86 10 04 10 11 10 18 10 86 18 84 7 66 8 08 8 08 8 16 8 86 8 10 18 16 7 88 10 64 8JT 47 8 84 10 81 18 M 6 17 6 87 6 84 6 41 8 41 7 46 8 88 6 40 6 68 10 84 10 84 8 07 10 08 8J8 1 8 86 8 48 18 I4 8 18 4 l hM Stolwux 14 Fibr Door de feesteommiaaie if ia overleg met den Bnrgemeester bepMld dak de foaliviteitan bg galegajiiheid dar trooni beatggtng onaer geliefde forttm in deie ge meente tnllen plaata hebben op Vrgdag den 2en en zoo mogeiyk op Zaterdag den 3en September Tevens werden de leden vap den Itaad benoemd tot eeraleden dier Commiisie Mfui d nrit U Moduig btnatmden predikant aa da baida booldao dar aebolaD Door dan Gemtutaraad ia baaloten kat UMiitja lan dan haar A N tlhiar gedealtalgk Op kostao der gaaaaate net toaatammtng tan dan ader ta plaataan in aena inrichting voor kindaran mat swakka geaatferaogant ta a üng BisacHvr 15 Feb Voor aan Bink baaeUa laal in bat kofiabnii aa dan bear Jub Scbon tan ta Polabroakardam gaf da uag ao to 3 oaatTaraanigiag Opwaart diraeteor de beer Poatbnaoa te Oadewater baar Hatti openbare opvoering Ala gewoonlgk beatond bat programaa alt een lÖtal tangnommera drie toooaalatakjea en eeo komi cbe voordracbt en avenala altgd vi 1 bet tan g boore gebrachte taar in den aaaak van bat opgekomen pabUek Van da tangnommara b TÏalan het meaat In tillrn nacht ran F Coeneo Q adea nacht ran Hagblom en Afacheidaliad olkawgie iu reracbeiden andere ala Avond aan xee ea Levenaliidc beide an Goeneo kwamen made uhoone gedeelten roor Bat tooneal waawaar aitatekend enorgd aaa de eoatameering waa Teel ten koate gelegd en de rollen waren bgna sonder uodrricbeid in goede banden tDe Dorp koniiek eeo komiaohe voordracht had faal aaccaa en verwierf een welverdiend applaoa t waa aan aaug naaa avond die Opwaart 00 gaf en gaarne roepen we dan ook den ttitvnerenden ten bartelyk tot weeritana in deo aanttaandao winter toe Zondagavond ontatond te IJtelatein brand in de bofatade van dan landboawer Benaehop Tot iu Biïontfoort waren de vlaameo da detgli liebtbaar Da gabeele hofstede met hoo bergen 19 kaaien 2 paarden en een boodardtat kippen werden een prooi der vlammen Den bewusara gelukte bet tlechU half gekleed bet gevaar te konen Oorzaak waaraehgnlgk bet unvoorzicbtig omgaao met licht in de achnor Aller wat verzekerd RECHTZAKEN Dooi de Arrondiaunienta Rachtbaok ta Rol terdam werd giateren o a het volgende vonnit geweten M H T 42 jaar tonder vn te woonplaata wegene beleedigiog van deo veldwachter D Van den Botch ta Krimpen a d Uiel tot b dagen gevaogeniaatraf Varrolgena atoud terecht De 24j rig arbeider H Van V Ie W ddittgavaen die beklaagd werd den 31eu October of den len November j l aldaar een zak malameel toabahooreude aan A Jonkheid Ie hebban weggaaomao Beklaagde ontkende hel ten laaie gelegde Daar een van de lea getgigen in de gedagvaard niet wat verachenen be iaalde de rechtbank op veiioek van het O M dat de verdere behandeling der taak son worden uitga tald tot 15 Maart aj AANBESTEDINGEN Door dgkgraaf ao haogbaemradea van Bcbiabmd ward baden in het Gemeeaelaadabnia ta Botlerdtm atnbeateed Bat bonweo van een macbiufgaboow ketalhoit kolenbargplasta ao bgbehoorenda werken tan baboava van aan atoomgemaal op een tairein aan de Admiraliteitakade te Kottaidam Ingakoaen 17 biljtltan Laagate intcbrijver H Wienhoven Schiedam voor f 129700 Boogate intchrgvera J Kamataag en K Leenaan te Oieeendam voor 1 153000 H J Naderkortt ta Goada aohreef in voor i 131743 Ten raadbniza ta Rottardam ward hedao aanbaateed bet vergrooten van da overkapping voor da rvgeneralia van ijtar oxybjdraat bet maken van dan onderboaw van een mkgazgnloodt en varscbillande bgkomende erken allei op bet terrein dar gameente gaifabriek aan dan Ooitaaedgk lagekomea 15 biljatlaD Laagate iaachrgvar G Keg te Botterdam voor f 18425 Boogttt inacorgver C A Zanini te RottardiB voor f 25338 Tootia werd aanbeataad bat bonwan van aan btwtanchool aan da Sophiaatraat ta Rottardau Ingekomen 20 biljetten Laagate intchrgvar da haar L van Boaaan ta Ifaaaalnia voor I 21877 Boogata inaebrgvan van Loasan aa Millanaar ta Rottardam voor I 25970 Afloop der Op nb6tre Verkooplng van Onroerende Goederen Vailing 16 Fabratri 1898 Tea ovarttaan van Notatia G C Fortngn Drooglaavar Peteeal 1 Boowmaotwoaigg Schaar Hooiberg aa Ervan aan da Oada Qanwa tt Oonda B No 1 f 2860 k J Halaa te Gonda Pareaal 2 ao 3 Tiree perteelen Land in Bloa uendaal onder Waddioiveen f 1 S400 k P Vergeer te Waddiai eeo Perceel 4 ao 5 Twee paaceelen Land in Bloe meudaal onder Waddintveen f 15750 k N J Both Ie Gouda Perceel 6 Een perceel Laad in Bloenecdaal onder A diniveen f 2100 D Rgne veid te WaddioxvMn Perceel 7 Een perceel Weiland io de Voor Wilieoa te Good f 5900 k J an Vliet te Gonda Posterijen en Telegraphic Vaeaate directie Poit en telegreafkaolonr leWokigl Jurwedda f 1500 en vrye wooiog Peoiitoen groudalag f 1700 Borgtocht f 500 OftcbooQ aan de ambteaareo van de beide dieostvakkeo rrgheid wordt gelaten om tich aan ia aetdeu hebben tocb iO evolge de be palingen van het Koninkigk besluit van 21 Maart 1194 no 17 de posUaibteoareu voor deze directie den voorrang Sollicitatie in Ie tendeo viSór 5 Maart a a Benoemd 1 Febr Tot brieveogaarder te Tornaard D Broeken 1 Maart Tot telepboniita te Zaandam aej A U Wanting 1 Me Tot dirfctenr van het post en talegraafkanto r te Grauw J K van Loo tbana in gelgke betrekking te Bloktgl lot Direct tor van het poatkaotoot te Deventer G van Weat thans hoofdcommies der poaterg o Ie U tracht VerplaaUt 1 Febr De commies der poatergen ie kl U Voiiel van bat hoofdposUanloor nsar bet bgpoal en telegraaf kantoor Coaradkade te s Graveofaage 1 Maart De klerken der pottergen en Iele graphic ie kl J Noordbeek en 1 KotUr van Amsterdam lelegraatkantoor reipectis eli k naar Kampen en Middelburg Ulegraafkantoor en H W R an Sunderen van Rotterdam lelegraafkantoor oaar Kerk raede de telephoniite mej A iobea tan Zaandam naar Ainaterdam 1 April De klerk der peatergen en telegra phie Ie kl P Elinkert van Naarden naar Baarn de klerken der poetargen en talegraphie 2 kl A Ragnder van Hoogetnod oatr Nieo vepekela M van der Hal van Nieuwepekela naar Grouin an tele raafkftotoor A 11 Dgkhnis vao Dokkum oaar lloogezaod eu A J Schuit van Grouingan telagraalhautoor naar Dokkum BeUat mat habeer 1 Februari Vao bet bgpofcl en telegraefkan toor Conradkade ta a Gravenbage de cooi roiea der talegraphie 2da kl P Wegere van bet bgpott eo telègraafkaoloor Noord einde Eervol ootetagao 1 Fabrnari De klerk der pnitergen eo tele t raphie 2da kl V S Obmitede te Ameteram telegraalkantoor 1 Manrt De kterk der poetargen en talegraphie 2de l l mej R P Rnbbara aan bet bgpoti eo telegraafkaotoor Print H odrikkade te Rotterdam Overleden 28 Jannari De Directeur van het postkantoor te Sn van Gend D E Schilt Met ingkiig vao 1 Febr II iaeenbgpoatven talagraalkantoor geopend aan de Conradkade te a Gravenbage Hot Bgkatalegraafkantoor met talephoondieoat la Ulieoten waa op 7 deter voor het verkeer gaaloten Dat te Oodelongn l op 17 deier voor het verkeer open tgo van 7 uur voorlot S uur oamiddags VEKSCtlElUENÜEID Eenige daun geladen waa bg een howelyk te Naanbar groote ontateltenia Uet paar ttond ra a voor den ambtenaar van den burgerlgken atand toen bleek dat een noodzakeIgk aluk ontbrak dat tich bevinden moest ta Laocha Gelokkig bood ticb een brave wielrgder aan om het atok té halen en anderhalf nor later toen reada de ambteaaar op bat poot stond de plechtigheid te verdagen kwam de man torag en bracht hst koitbara docoment mee Toen konden de laitjei tronwen San ataallje van de verregaande brotatileit der Bataviaache boeven Er werd ingebroken bg den inlander Daëran naar niterlgka omataodigbaden te oordealen eau welgettald man aandoer bg deo waterataa met zgn ouden vader en zgn vrouw woonachtig in kampong Gang Sarapie Het haia waarin hg woont ttaat ala het wara omringd door andere bnizeu de k mpong ia goed bevolkt Nadat de dieven het huis waren biunaagedrongan jrekten zg da aanwezigon om te voorkomen dat deze plotseling ootwakeiide OB ho p zonden roepen voordat boil dit udfet zon kannen worden Toen werd eerat bg de maonalgke Jmiagenooten een wacht geplaatst bg Daëran bleven drie kwelt ataao vau welke aan bam i j da kaal had da ander bg da beaoeo van bet alom bekende k met goud bekhoojjde LIININKNGOKÜ ia weder een enorme voorraad in Magatgn bg A Tu OS Az Md Tailleur Kleiweg G 73 73 GOUDA Teleph 0m It Si BaHÏjde 40 Cts tot f 4 0S per Meter zoowel Zwarte en gekleurde MtHneherg mlIét van 9S canU tot rtt nS per M Glad Geatraapt Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 verach pualiteiten eo JOOO verach kleuren detaiiia ek i f raM p rl eu reekleu to kmi HTA1 KN per omgaande Dubbel briefport naar wiUertand Hf niié r sZij ie iabri l en li nK y ADVERTENTIEN m isn VIA IL r rl uH Mierfaiii Expeller Vgt il Mt h t Ml NU UK t ir f H f tegen Aikwfalii ExpBlIep HooMptii Verkandh 14 Es Artwiilii Expelier Pril 50 seat 76 oaat m t ifi d i h Man In 4 nMMa ipetkaf Rlohlar k Os la Rettetdam Te GOUDA bg l LUGER Apotheker Markt eu bg WOLKK Si o Westhavea ItfH TISSOT Co HoriUaiix lloMerdam i 40 lier liter in venegalda bemande Hetch van 5 en 2 liter voorzien van het attent van l r J F van Hamel Root ProafHatch 1 90 Verkrggbaar bg r H ROODE OOUOA YB O OUDE t S HIKÜAMMEH ENEVEE mrkt NIGHTOAP krUgbsar PEETERS it M lie us vao aAlheld Is oschet en kurk steeds voolw Ei n van dea naan der FIraaa P BOPFI Een ware Nclial voor de oogalnkki e alachtoffort der ZeHbavtokking Onanie en gehe jne nilapatüngen ia hel beroemde werk Z Dr Roiflu n IXFBEVVAKIiV llollaudncbfl nitf aTc m t 27 tb Prat 2 ffuldea Ieder dia wtn de TemchriKkelgke gerulgea rao deze ondeuf d Igdt moet bet leien de oprechte ieenng die het gMft redt Uuirlijk duisend van een xekeren dood Te rerkrygen bg bet Veritfgi Magacin t Leij ig Neuiaarkt 34 fraucü tegen inzending tbh bet bednu ook in poitssegeU en iii eiken boekKandel in Holland i IInkrnouil TtruW l Hli llHflho nn i kBry I WOTBidWMioile fho liAppri taiir Llp riti 8 ttn etii yn d b U tnlAdblu oor bat i a l T touaiu poet V n alle rt ii faKlaord iKih MnwaTk V rLrri bMr fcy i inktiIlot iti mibo nwitrk Blanter ii Urogerynn i n Um letU gowt i j ni m Bil iHbrlnkttuii t k Den A K nt W tafdwniiM Arnhfm Zeer nette Gesteendrukte NAAlim TJZS worden GELEVERD door A BRINKMAW ZOON