Goudsche Courant, donderdag 17 februari 1898

36stt Jaargang Vrijdag 18 Februari 1808 No 7508 L J SON l andarts Utrecht Spreekuur dea D0NDEBÜAG8 van 0 3 uur in het llötel l E I AIJ W Grootemaik t te OOÜUA P T Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor bet WITTKN van Plafonds Clanjipen enz Hoogachtend A VAN VEEN rrouweHeeg 1133 GOV HA KRAEP£LIEN HOLV I Chemisch zuivere MelkSUlker ISPECIAU VOOR KINDERVOEDING mimm wmm I fieuw8 en Advertentieblad v0or Gouda en Omstreken alom verkrygbaur in bassen a s K kgr f 0 50 en a o a6 J i vraqe uitdrukhlijk KKAEPELJEN 4 fWLM fAiiaiKKsMEait Melktuiker ei iacfie op d Jitiquetien ntvemttaand Fabrieksmerk en de liandUekeninq van EEAEFELIEN HOLM I Uoteverancisra Zefct ADVEBTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deaer Courant gfschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is IJ franco per post 1 70 AfconderUJke Nommers VUF CENTEN Kliniek en Polikliniek OaHTKTHÊB en voor Hpreekaren dagelpa van IX ü a Gratia Spreekuren Maandag Woenidag en Vrijdag 911 Uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A KVI Geneeeïieer Direcieur l ONINKLUKE IWmm M TEEB Hen M i A Koninklijke Uachinale Fabriek DE BONIGBLOËMi v n H N van Schaik Co geveetigd te eOravenhage HeppterHraat 9 en aby de Regeuteaaelaan van Z M den KONING van BËLOIË 1 Indien gijhoetttti gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Ëxtract FLACONS van éO CU IO Ct ed 1 verkrijgbaar by Firma WOLFF Co 1 Weatbaven f98 Gmda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gmuia A BüUMAN Moordrecht J C BATELANp Boi rop B v WIJK Oudmalrr M KOLKMAN WaddinMeen Stedolióke Qasfal riek te GOU II A De prjja van het gaa ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de boofdbuia verbonden met 15 Bseter vrye leiding achter den gaameter Voer 3 en 5 lichtaaametera bedraagt de konr 10 oeat per maand Bewoners ran perceelen van ten hoogaie 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in huur bekomen M 60 V V H t M OMCh cl lykrt to t JÊj mekkdyluw poeumlddel voor Unra r n en vooral UmvsvnKtnderMhocnwcrk I WKif Berlla BsaUi Strl4 Mn klW o l Mm yop luam en fabrieksmerk VarkryakMr ky Hmtm WMttlert lii lwtMrark IttwtHiM Qradt Druk van A BHINKHAN ea 200N f t © Cro u d a op M4ANDAÜ 7 MAAHT 18 de loorguns 1 tn elf uren in bet KoftiehuB lIiiiiio i 1 au de Markt ten overitoiin rün den NotArie 1 O O FOBTülJN UBOOOUÜEVEK j Tan 1 No 1 Een goed onderbonden 1 WOONHUIS EUP en TOIN met VÜLIËÜE met een eeu I atjonderlijken opgang hebbend BOVEN Hl IS 1 tuude en liggende in de Korte Noodgodateeg I te aouda Wgk U No 173 en 173u Ret 1 Benedenhttie berattende 4 Kamers waarfan 1 een met Serre Keuken en Kelder en 1 rlei I gemakkeu ia te aanvaarden 1 Mei 1898 en 1 het Borenhois waarin 3 Kamera Eenken en I Zolder ia by de maand rerhnurd aan den beer 1 WoLf toor 12 50 No 2 Een enkele jaren geleden gebouwd I WOONHUIS en ERF io de Korte Noodgodateeg te Qouda wjk B No 170 Het perceel berat 3 Kamer Keuken en Zolder en is verhuurd san J MuiDia voor ö per maand No 3 Een perceel Bouwgrond oi TUIN ia de Korte Noodgodateeg te Gouda taiscfaeu de perceelen Noa 2 en 4 gelegen ter diepte Tftn 6 Ueteri ea ter breedte vaa 5 Meters 87 CentiaieterB Terstond t an Turden No 4 Sen ruim PAKitVtS en EKF met 2 ZOLDERS waarin in den laataten tgd een Sigarenfabriek gedreven werd in de Korie Noodgodateeg te Gourfo wgk B No 109 Teratond te aanvaarden En No Een enkele jaren geleden ge 1 bonwd I WIl RELHUIS WOONHUIS en EHF aan het Rotterdam obe Veer bg de Gouwe te Oouda wyk O No 572 Te aanvaai n 1 April 189B Ue perceelen lyn te bezichtigen 4 erkda 1 gen vóór den dag der veiliif van 11 t t 2 1 nren en op den verkoopdag behalve perceel 1 No 1 van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUUN DROOGLEEVER te öokJo A SLEGT MEUWEHAVEN GOUUA Beveelt lich aan tot bet iereren van beet Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilo lUTRiiSiSGHE TANDU LSBANDJEü I WBTrIV OBUBrONKBRD 1 BU het r jtwir ceschledt he tanden krljien APKtnderen iDKIIKR DE mmit vuK 10 000 Gulden i I wordt betaald aan hem die ttewijzen ban I dat de bü mij ter iniage liggende getuig i aobriften der nitatekende reaultaten van do Iv leclroniotorisohe Taodhtlsbandjes I niet echt z jn 90 Mmtettiopdmnaam i ran U Fabrikmt KOBEKT HOLTl I Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van poataegel ad 9S cent door JRpBKRTHüLTZ KUfnegen I Verkrf lgbaar bjj j WOLFF Co WeslhaveD 198 I Wederverkóopem gevraagd VAN Blommestein s Inkt IS r i fonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK AI ELDOORN HOLLAND E CASsrro TANDAUTti Gouda Turfnaarkt aPRSEKVRBS O 90 kgr MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEKDAG van S tot k uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti uur ZONDAGS niet Autoinalisehe vallen vi I i nttA fl J r iiuii l if t voor torrsB kskkerlukknr fl iï a ft l M vtugen vourrdurend ii ler toBsinht j ratua raulMn 01 Iui n lfl kev r in en nwht t lUft m vBai lta weder cq m Uafon itat d mm M reuk n Verko p te Tf toaitfiiiliag ran hl be lrHK onder rembouri Verzendhuis Merknnr Ofnnn ndit UmIkoIirujiv U Nehabert A Co AtuMPt dnm N Z Voorfaorgi lil FEANSCHE STOOMYEEVEEU feN chemische Wasscherij Vi H OPPE llEIMEll 19 Kruiskade Botterdam wordt verzocht op ï SIEKK te letteu IHÏ Kul MaüIZIJN tan IIAVENSWAAYZONE QOBINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van viji lufee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenataand Merk volgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde ordera aanbevelende J BREEBAAKT LZ Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az i ipecialiteit roor het fltoomen en verreii van aÜe Ueereuen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom n ran pi acheman teU veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwBte en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden onschadelgk roer de gezondheid en Tttlgens staal bewerkt Te huur ofte koop aangeboden om tcnilond Ie aanvaarden Beaa piracah tig zxet izigrericlxt HEËRENHLIS met TlIN staande aan den KATTEN81NGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat benetien 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerit ht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 GebrS Stoll werck a Chocolade m Cacao Dffilmatl door de nit uw te nitvindingon oamaphinaat geUod verbeterdo fkbricfttle 1 ea uitaluitend gnbruik van fijne en Ëj istu rop tolTeu gtirflnd M ret ifn Terbruiker Tanl Stollwerck s Chocolade ec Cacao een nbeveienswaardig fabriknat nauwkou ig beantwoordende aw den inhoud der tesp I Etiki tten Dt irma behnaldo 1 27 Brevet alH Hoflever Hclcr j 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles j oen hvv i a van uitmuntend f n Kous 70U8 décamona nno WwlalUe 4 r yreanière elasa en oonaldöratlon a votr exoeUent flabriostlon de Ohooolat bonbons vaxlee etc eto Stellwerck t bbrikaat ia verkrijgbaar bij H H CunSbeurs Banketbakkers eoz nz Hneraalvertegmiwoordifrer toor Sederlawl I Amsterdam Kalverstraat 103 toriawater uifde YictoriaJBron f e Oberlahnstein byEms Tafeldrank Ya oTf oninklykef uisderJ rederIai den BalteDlandsch Ovenciclit De behandeltDg rao het proces Zola ii gis t ren kalm Toortgszat D fooruaamite getoige wa weder genemal PeSliaaz die opkwam foor de schald laa Dreyfoa o van de gelegeobetd gebruik maakte om een lofrede te hoaden op het teger Scbearor eo Trarieax komen ook uog Beo op om defertroDwbaarheid dar kcbriftkuu igeo ÏD bet hebt U stelleo AU indrak rao deo oegeodeo dag seint üe corretpoodent tan bet tHaodeUbUdc Uuiteo het paleis wis bet volmaakt kalm lu de zaal vielen enkele zeer hettit e e latur ook grappigs incideateo voor Ueoeraal Da Paltieux werd nogmaals gehoord en hield een toboooe redevoering die grooten indruk maakte Oe generaal motiveerde de schuld van DreyTua nit den aard der uvergeleverde documeoten M verkUa de zich voor de overteggiug rao het bordeiel en dn openbaarmaking der fxp rtti aa 1B98 Uit naam van alle kameraden verklaarde De P llieuz dat de barzieaiog van bet proces van 1894 htm weinig kon schelen De beer Tt yisoonières verloor bi de coufrontatie met Schearer Keitner en Trarjeux zijn laatste gezag De incidenten eam n d geheels fitting id beslag Er werd slechte ééo nieuwe getnige geboord deschriftkundige profaMor uit Geneve V Uit Weeneo wordt gemeld dat tassohen de kabinetten onderhandeld wordt over de benoeming ran een tgdelgken gouverneur voor Kreta Men is als dit waar is weer precioi zoo ver als men was in den vorigen nazotKer ïln nu zullen de nameD der toea genoemde personen Nnma Oroz en kolooel Scbafer ook wel wer opduiken lotnsfloh en is men te KoDstaotioope ar uog niet gerost op dat Rusland de eaadidatuur ran prius George voor goed beeft laten va leu Men vreest dat Rusland er weer mee voorden dfg zal komen ais Tbeasalië ontruimd is eu de Turken dat geen dwangmiddel me r hebben om tegenover den dwang van Uuslaad in zake het gouvernearscbap U tellen Bfl de diiicussie in bet Brittobe Lagerhuis Ter het adreü vau antwoord op de troonrede verklaarde de beer Dillou dat een onmiddelIgke wetgeving noodzikeiyk is om de lertcbe katholieken ten opzichte vi het booger odderwgi on gelgkeo voet ta stelleo met de beIjtjders van andere godsdienslen Minister Balfour bestreed het afflendameut maar niet het begiuset Hy tegt dat aangezien FEVILLETOIX ORA fflN BIAKIA Nuar Met rrmuek Terstond werd er thans opengedaan eu wij kwamen ia een lage rqokerige gelagkaraer Da herbergier deed de deur waar toe en wreef zich de oogen ZiJQ er vao de vrienden hier vroeg mijn roed gesel Drie antwoordde de oude herbergier kortaf jyde Ëlzasser da Knapzak en Constant Eoep hen even ec zeg dat er baast bg is l e herbergier varwyilenio ziofa en oeo oogenblik later kraakte de trap onder de zware voetstappen vao een drietal manaen waaronder tk de smokko laars herkend die ik eens In de hut bij de olairii ra aux Sangliera gezien had Uaal nu het r jtu stil op de plaats binnoa Vzei Bastiaan aan den hospes en zet het faard op stal j Ban ielai vry vroeg Bastiaan aan de drie mannen toen de herbergier weer weg was vDat hangt er aan antwoordde er een Goed dat U zooveel te zeggen als jawel Op weg dan maar Je zult er mg een grooten dienst mee doen Ala dat zoo is zei een der anderen spreek dan maar op we rgn vrienden Ja kunt op jou beurt op mij rekenen I Laten we aa mux vaat haMi aan t ik utl je bet ooasigne da lersche kfttboliekaa tot buu vroegere positie zgii teruggekeerd eo er levreden mede zgu dat bun hoogescbool binnea dezelfde perken wordt bestuurd als dia van Grooi Brittauoie een durgalgke eiscb gesteund mget worden door alle vrieoden van het boog r ouderwys De Minister verklaart alles te zullen doen om zyn landgauootan en de protestanten van leilaud te oiertuigen dal zy de oude vooroordeolen montao ter zgde setteo By noodigt de besUgders van bet amendemeut uit bet beginsel vau het amendemeDt oiet te verwerpen Vo gens den corr pondant vau de Timefl te Madrid zal ii het ufBcieMe besluit waarmede het ont laij van Dupuy de Lome alsgezaot te Wasbiugtao aangeaomen wordt de gr braikeliike d okb tuigmg voor de vele eu gewichtige diensteo den lande bewezen met voorkomen Op deze wgzA boopt de Bpaa iscbe regveriog aan den weoscb vAd de Amerikaanscbe regeering te voldoen en de uaestie te beslechten Polo de Baraabe die tot opvolger vbd Da pny de Lome bpooeud wordt is secretarii vaD legatie ie Washington in Den Haag geweest pn Re öQtschspssccretaris te Pargs Ook ia hn gezant gt wi pst te liio de Jausiro Verspreide Berichten E N 8LANb D Teotouic een sneUtoomer van 10 000 tons der White Star lga U te New York binaeogeloopen na een zeer zware reis van Queenatown Bg aankoE it waren da zgden van t sobip bedekt door stoaueo bevroren golven het dek was een gavloer gatgk aan dersndbouten bingen ijskegels De stoomer zag er oit alsof bg zoo oit de poolstreken kwam De kapiteiD verklaarde dat hg nog nooit Zulk twaar weer heeft doorgemaakt als ged uteuda deze reis Zoadagmorgen kwam de Teatouic in hel centrum vau een cycloon De wind bad een snelheid van negeiilig kilo mt ter per uur Da golveo werden opges apeJd voor den boeg het fchn m viel iu stortbuiea op het dok en werd door den wind wfdf opgezweept en verspreid tot een diohten mist De misthoorn werd geblazen maar ht t geraas der elementeo overstemde het grloid Tot Zondagavond bleef de stooroer in de cycloon Deo tolgeudcn dag bleef de zee woest Onder hevige sneeuwbuien kwnm eeu nieuwe storm opzetten die twintig urea aanhield Het met gs bedekte icbip bad heel wat bekyk toen het Ie New Vork binnenliep wel onderwög geven Mijn hoop bogon weer Simtgszins te herleven in eou onderneming nis de mijno wai kon inon nog si iets doen met die mannen die b j liaa voortdurendati strgd tegen de wetten zoo nauw niet zageti als t op een vermetele daad aankwam Wg traden zwijgend de herberg uit toen we aon drie honderd pas verder waren hield Bastiaan mij staande 1b ik u een raad mag geren mijnheer André zei h j dan moest ga ons nu alleen raiinr verder laten trekken Het zal er voor u op aan komen om morgen vaat te staan en de hand goed te kunnen lie wegen Wat doet het er toe antwoordde ik k stel vertrouwen in mijn goede zaak Maar ik zou toch mijn raad volgen Want weet u we hebben u niet noodig en ii loudt 4q8 hinderen Wij hebbeo sommige kennissen dia wi liever voor ons houden en vooral die mannen daar zoudan liever niet door u in de kaart gekeken worden ïk geef u mijn woord dat als mevrouw de gravin bier in de stad is ik bsar vöór het aanbreken van den dag in veiligheid zal hebben gebracht Houd ons nu niet op zoolang het uog naeht is Ik was na wel gedwongen toe te geveu en Baatisan te ver aten Kij tou m j bij Granger komen waarschuwen zoodra hg eenig spoor van Flacide of vau de gravin ontdekt had De goede notaris had last gegeven dat men op mgn terugkomst wachten zou en een souper stond er voor mg gereed Ik dronk enkel een glas water efi ging gaheel gekleed op hst b d leggen om den Uet KogeUcbe la klas pant tirHchip VictorioUK pas tu Cbaibam g buuwd en op weg naaf China lit te I ort 8aid vut m de modder op 1 strand Men vreest dat bat reusachtige schiy 14 900 ton utat vlot zal komeo voor bet tgn lading steenkolen en misschien ook sgn mcfaut gelost bi eft Dl il StHI ANn B Kias eu Uoutabaur heeft meu Diaadag opnpaw aardschokken govoeld T Uhegdt een k aia sUdje in d DuUsoha sohaByoprovincie worden ten bbhoeve van de gemMnuU gubeveu op de inkomstenbelaAmg 1 Opceuleu op de grondbelasting avtpoveel en 01 da bedrgfsbelasting BO op enten Dmidsg heeft ouder voorzitters hap van deu keJMf eeu kroonraad Vdrgaderd om te beraad slagw over de maatregelen welke de regeeringIQ Ëiletitj daukt ta nemen ten eiodo overstroofoingeB als rerledeu jaar te voorkomen Daar de kwestie nog niet Totdoeoda was vodf bereid besloot mvn eerst in den komenden wintvr een dssbetreüeud WL tsontwerp bg dvn Pruiiilicbea laQddag in te dienen KaANKRIJtC Df Frausobe tTansattantische boot Flacbat vfto Marsvitle naar Colon t beden morgen l f t l fergaaa b Poivtiinag De kapitein de tweede officier eu 11 man der equipage warden gered 38 luan van do equipage en 49 pa a tgiers vordronkiu Een meelfabrikant Guillemet maire vau Gaillon IS gearresteerd wegens voor da gezondheid gevaarlijke meelrervalschiog rai di gedurende langen tgd door hem gepleegd Een Pa iiicbe juwelier beeft op een publieke vettïog een balboakje vau zilverJïlitfraan gekocht dat aan keizerin Oh trlotte de weduwe van keiier Maxiuiliaau bad toebehoord Sarah Bernhardt iit gUteren met goed gevolg geoppreerd van een inwendig gezwel ZuriKkULANlI Sr is in Daios een commisiie gevormd lot het stichten van een sanatorium daar voor onbemiddelde Uuitsche longHiders Op htt ongenbhk zgn in Davos tOÖl vreemde koergasten In Moutreox ign m hetnl Hioopen lau 24 47tJ reemdohngen g weeft handtU knecht die m volstrekt bedienen wildo weg te krijgen Ik kou m do ongerustheid waarin ik verkeerde volstrekt niet slapen en zoodrn ik alleen wsi wBnd ldo ik de kamer op en neer Weldra zelta ik hot raam open en luistecde of ik ook iet hoerde van Bastiaan en de zijnen Arme Distia Wsar KOU zij wozen t Wat zou zij moeten doorslaan wellicht Het pijniiido mij geweldig dut ik nieti voor fanar kon doen en t ipeet mij dat ik de smokkelaars verlaten had want aid ik len minste maar mea had gezocht dan zou ik minder geleden hebben Vier uren lang bleef ik zoo in de vreesehjkste oDgeruBlIieid eu gejaagboid Ëindelgk zng ik don dag aankomen Kr gingen mensoben op straat voorbij üuvorscbillig of vroolgk zonder dat iels verried dat zij hot een of ander uaohtelgk avontuur hadden vernomen De koude van den morgen beving mg Telkens wilde ik bet venster verlaten maar telkens keerde ik er weer voor terug want ik kon er den bode die mij geluk ot ongeluk moest kondschappen door zien aankomen Kindulgk ontwaarde ik BaaUnnn dan ook in de verte doch 7gn moedeloos uiterlijk deod mij maar al to zeor vreezen dat zgn nasporingen niet waren geslaagd De graaf is alleen te Moutherme zei hg binnenkomende Mevrouw do gravin ts er niet geweest Maar dat kan niotl riep ik uit ge zijt Htellig slecht ingelicht Ik ben zeker van mijn zaak antwoordde lig Da graaf is gisterenavond om acht uur teruggekomen bg den baron de Pages bij wien hij gelgk u bekend is altijd logeert ala hg bier komt en toen is hg Biet weer uUgeg ian Noob mevrouw de gra rttuigen eo gatten die in particuliere pensions logeerden oiet laaegorekend Durond warea 771 N edarl ander OomUNHUK ntiMJAIlUK Uit l n le egram btgkt dat de oproerige beweging ond r da Hoogaaracbe boeren zich ook uitgebreid beett tot bet komitaat Zemplan leu noorden van Hzal olc4 waarvan BaloraljaUihely de hoofdplaats is In Scaboks wordt bet boe langer hoe erger Telkaoa zgn er botsingen tusscheo boeren an aotdateo De iipan van ZampUn wil m zgo komitaat den staat van bcl laten afkondigen D minister van binnentandiche zaken ia bg d n Koning die esrgisteren t Boedapest is aang kotuen ontvangen oen rapport uit te dreogen over de gebeartontistu De chef vao de laoda olitie Salley § ata koninbiyk comiaisaaris naar het komitaat Szaboica geitonden Dkshu hkkn Kr is een ernstig geschil gerezen tusacbsn de oboaofabrikaulen en bun werklieden Desen dreigen met een algeneene werkstaking indien deo atikltera oiet 10 percent Iqom ver botsing toegftttwui wordt Cas oa De aauleg an de ontworpen spoorlga naar da goudvelden aan da Jonkoo sluit op mo ilÜkhedm d firqia Mbnobtld dorU bet atb mat aan waarvan de kosten op HA roillioeo galden worden geichat TsAitSVAAL Dat re trein koo worden tegangebonden door een bende bafl eli wist men uit NoordAuerika maar dat een trein in zyn loop gestuit werd door duizeodpooten donkl ona iets nieuws Dit is geschied in den OranjeVrijstaat fn de Volks tem van 22 jAnuiri l tt men daaromtrent htt votgsode Torwg onlangs de Vrgstatte trein roorby Donkerpooft fling moest telkens worjJen stïlgeHoodeu aowege ontnlbaie dui end ootso die over de tg i trokktn en deu trein tot stilstand braobteu doordat de spoorstaven gtarl werden en de wielen dor loeomotief Huden draaien zonder den trein vooruit te brtingea Mea moent telkens sand op de spoorttaven werpen om vioruttgang la brengen in de torumotief Ouk bg Bloemloi tein is de aanwezigheid van myriaden doiseodpooleu g conststeBrd c Ken aantal hooggeplaatste oflicicren der HusBi cha marine tgn in becbt nis genomea viD noch rtaeids zgn dsur geweest W j hebben vu ainndhdudingen lu alle logementen an weten daardoor dnt er giitcreiiafoad gaoii enkele reiziger meer ts aangekomen Bovendien heb ik nog meer zekerheid want ik heb de commiezen bij da iMitaitingeu gesproken die ik door mijn kostwinniuK keu en zij die gedurende de laatste Iwsalf ur van dienst sgn i 6wani m die sooals ge et si de rgtuigen bg t inkomen van de stad visiteeren haU ben mij bevestigd dnt de aim met rajvrouw ds gravin on Plaride die sij heidsa koniiett door goes der stadspoortun InnDengekomeo is Maar waiir hebben zg hftar deu gebncht Mies io nog ui4 t verloren mijnheer knMé 11 gorust Constant fii de r ltassur taan op wacht voor da dsur van mijnhrer de Pagas en kuI u uw voogd in t oog houden Als hij uitgaat om zich naar mevrouw te begeven dan hebben wg hem Zij zullen er niut tegen opsien om een stsiidje met hom te zoelDsn voor het huis waar bij wil ingaan en ilem zoo te beletten om er dadetgk bmnen int treden lotusseheu heb ik de Knaptak uaar Msufert gcBtuv ril Want hij heaft zijns gelgkeu uiet op een spoor uil te vinden en hg zul vnn t kasteel af hot spoor volxen van den coup di 4 waartohijalijk den straatweg niet jeredei heofi Dat ia rog sltgdeen kwisj Raatiaun gg ziet hoe ongerust ik bnifnrd haar ik bkl u en red mij 1 Woes maar bedaard w bebbea goed ffOg D en goede be an Ook