Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1898

4 1 10 1 81 8 17 4 10 ff i ir 4 17 ff 1 84 1 04 ff 8 41 1 10 1 40 l ll 8 47 H A AO fl 0 U D A 1 01 1 10 I M 11 41 1 18 1 41 4 41 1 1 1 41 Mi l tt 1 11 IMl 11 11 IMl Ml 4 41 1 41 1 41 Ml lUl Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen I October I M t ll t U 91 Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 11 M lO U U l GOUDA li lS1 84 11 81 1 8 f r 11 48 ir 11 l ta 4 4 11 1 10 HOTTXIIDiMG DDl 10 11 U SS 11 10 11 17 1 44 i lO IJl 7 80 4 10 I SI 1 47 10 18 8 11 1 11 11 14 M 1 88 7 10 7 48 l li 0 00 GOUDA BEN BAA8 7 8 8 10 l ll l ll 10 14 11 15 11 18 11 18 1 87 8 48 4 4 l lt S I4 1 11 3 84 7 11 8 88 8 84 10 1 ïll T 418 41 11 40 t Z 7 l8 8 ll t f 1111 1 01 Uil 5 48 7 10 7 41 8 8S i 4l 10 111 17 it ll 1 811 44 8 40 4 01 4 88 1 10 8 11 7 18 7 81 1 1110 01 Voorb B li ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 19 8 18 1 14 l Ztgwt ff ff ff 10 81 ff ff l ll ff ff ff 4 18 ff 80 ff 1 48 Z T M 8 17 ff ff 10 48 ff 1 0 ff ff 1 04 ff 8 1 1 81 Onudi ja 7 418 18 a Ol 11 1810 8411 17 11 801 171 14 4 08 4 88 l ll 8 8 10 7 48 Ml 10 10 lOJI Ik8 1l 0l 48 t4 10 44 11 41 11 41 1 10 l Oil Ul ll I H 8 1HJ 8 04 8 4 1 11 10 11 U l U U U T K I C B T e O U D A 8 17 4 88 8 01 Il l 8 10 11 lO at UbMkt 8 81 7 48 8 4 I M 10 18 10 18 11 88 1 8 08 8 114 481 818 18 7 18 1 10 ff 10 84 ff Woardw Uhai Ol ff 10 88 11 11 ff ff 4 18 7 18 il a s4 8 14 7 18 8 48 10 41 lüudainin 3 10 l 8 0 4 1 8 8 1 11 11 11 11 ioud Ol BA UtïïOai Unl 1 10 8 4 7 68 8 11 07 10 1 10 17 11 00 11 18 1 10 lew 1 11 Ill KMidolll 4B tV 11 11 1 41 Utnekl 8 01 7 4 8 18 1 0 1 81 10 1111 41 11 81 l iD 8 08 SOU 1 4 A M S T E K D A aeudii 17 Ml l ll l ♦ 1 iartndu 0 gt 1 18 UT 10 10 1 1 1 18 LH lAJ Ol ff ff 10 88 ff 11 11 ff ff 4 18 ff 7 18 i 8 i t Kl4 ff ff 10 48 ff ff ff ff 41 4 ff 7m ri7 1 18 a li 10 11 11 10 11 11 1 81 8 4M I 10 8 01 7JI 8 11 41 lO M AM8IH0A Wd a 10 17 10 18 lUl w g Di knoeimgaii met U ktinneiwi t d tMDkoIeu teo l bo e der Zwarte Zep rloot Uik h t ToerloopiK ondertoek mott rmdi geblekeo züd dat 55 000 too itr Dkül n me r betaald dao geleverd tü BINNENLAND Hüt löoioemtD it om iu de hviieanêmone xtUiog il r SUteo rtu ZuiU HoU Qd ü 1 Murt bet Toorstel betretfo tide de obsidie uo de UolUrd TrAmwegmaaUcbappy to tielUti lo biodnD van reue ipeciale commiMie tad ooderxoek voor bebftodeliog fan wi r rapporl een tweede zittiog 14 dagen Uter te boodflo be itend m1 worden In de raadiTergaderingaQ t Bcbiedaoi zullea voortaaD de uotaleu niet meer gelezen maar ter viiie gelegd worden De KamerTerkiettDg te DeTenter tar verVBOgiog Tan deu beer J Btofful beelt eao farraeieudeo loop gehad lu Juni j l warau in dat dtfitriet tyf candidatoD ea werden van de 5941 geldige t mmen G80 meer dan eerKi lereti oitgebraclit op bet aftredend liberaal lid mr A van Deideo 2216 op d D heer Stoffel radicaal 1643 np dr Scbaei iuan 1355 op den beer Koer ADtireT 45Ö q op ica heer T va der Zee tliberaal 269 Bji de befitemniing rereeaigdeQ r ieb de antiliberalen op dfn radicalen candidaat S ofle die aldoB met 3248 etemmen werd gekozmi lerwyl mr van Deldeo bet slechte tet 2250 bracht Thani hebbeo di clericalen wgi geworden door de ervarinfi t rttond zich vereenigd op den antil ev ciDdtdatea mr Heemakerk oodlid Toor Soeek zoodat deze en niet de radicaal Van Loeoeo Martinet met deo beer Van Delden in herstemming kumi Hei in na te bezien of de radicalen en geaTBnceerden in bet distiict bij de aanitaande herstemming den liefdedienst fan Juni zolleo beantwoorden door zich ten gunste van deo heer Heemskerk te verklarea Ats men Ut op de protectioniatt cbe neigiogfto giogftovan dezen candidaat z htit voor de TooruitiireTeoden en rAdiulen ütn hftrde pit zyn 1 De kapitein tnitoBant ier zee jhr Van der Staal adjudant der Koningin ia bestemd om met 31 Aogattns a s ti worden benoemd tok partiedlier secretaris Tin de Koaingin Dlykeas bericht van dan caakgelastigde en consul Reneraal te Buenoi Ayrei is by de Argeotyasche weÜ an 10 Jannari een uienw tarief van Sfhespraartrechten voor de hawn van BuenosAjrcB vastge tald Bedoelde wet kan man vertaald tn de Stct no 40 Tiodan Te Delft bobbeo zirh aangemeld 249 personen om als looD huur examen spaarbank of pposioenkierer op de kiezerslyst te worden gebrac t 138 persnoen hebbeb iob dit jaar voor I t eerst aangemeld en dezen zgo verdeeld als volgt 80 loon 50 buur 4 examen 3 spaarbanken 1 peosioeskiezer e S5 s tt 9 K Ct i ti i oa u u a a4 I SO Uoordreoht v Nlflttwtrkork OtpaUa Otp lle HiMwnkaik Uoordnolii f it 7 ai 1 M I M I it 1 80 U S iS t 4 tl l lt 11 8 11 1 Ër bestaat heel wat verschil van gevoeleu onder de rannfchfla ten opx obte vao de meest geschikte warmte van onze woonvertrukken Da een bewfert dat eeoe warme kamer beter is dan een oude en de ander beweert juist het omgekeerde turw l een derde meent de hoogste wy heid ia deze kwestie in zyn bi zit ie hebben en deftig verklaart naen die beide uitenten deugen geen van beide een mat ge warmte dat is bet beste onder aUa omitandig eden We hebben hier alweer een tan die v le vraagstukken waarby het onmogeiyk is iets aan te geven wat voor hllen het besle i onder Ue mogelfike omstandigbedeD J rg6tyda laeftyd bMighedea nog t ti van andere omstandigheden moeten in acht ge nomen worden om met eutg recht ta kfi0n ii z geoi die wsrmta is de msMt gesebikte voor die vertrekken In onze gewone woonkamnr waartn we meestal oan min of meer r tig hoeden d w i geen iaspanneode bewegingen maken mag m het algeneen wet een temi €raiuur vau 15 a 16 Celsius 60 Fahrenheit heetschen Toch is het bij die temperatuor zeer wel mogelijk dat jongeren Itaden bet ia zoo o vertrek oog wat warm vinden terwyt oudere lieden van bet gezin mae tal hel voor te fri Cb zsUen hoeden In zoo o geval er geen tempcr itanr te vinden welke beide bevredigt Vele sgn van meeaiog dat het zeer g zoad is om cear koele slaapvertrekken te hebben By bet openzetten vao ramen op staapksmers denken de zoodaoigen enkel aso de frissche lacht welke op die wgze biyft heemcbeu en meeneo dst al dsalt daarby de kamarwarmte ook aanmerkeiyk dit g ea hinder kan opleveren in eenig opzicht Meo vergute hg dit vraaga uk niet dat in vete gevallen inlke friasche kamers ook voch tige locht inhouden en daardoor voor de ge zoüdheid gevaar gaai opleveren Verder boad men hierby io het oog dat ons lichaam zelf gedurende deo slaap veel minder warmte levert dan io ukenden toestand De adembalinit ty deos dfin slaap ii swskker da bload omloop gaat minder mei xnodat d eigen warmte vao het lichaam minder is dan io wakenden toestand by gewone omstandigheden Koele vocbitKe slaapkamers bezitten ook nooit zoivera lucht maar roeesia eene dampige onfrisnoha lacht Deze lucht te moeten inademen gederende de 7 Baren slapens ii zekar niet bevorderiyk aan de gezoodbeid De InobtverversobiDg in onze slaqpvertrekken geschiedt niet enkel door openstaande ramen maar teregald en aanhoodeud door ds wanden van het vertrek Dase natuorIgke veotilat e wordt iotosscben zeer gehinderd door vochtige lucht io de vertrekken en kan bg konde oobtige lucht zelft geheel ophondeu Men denke aan dergelgke zaken eens bg kamer welke op bet noorden of op het oosten liggen In bet voorbygaaa zg bier gemeld dat het op vochtige slaapkamers voor vela personen zeer ongezond is wanne r ledikanten en andere slaapgelegenhedeo dicht tegen de wanden ge plaatst worden Gevoelige gefatellen doen daardoor vaak rheomatiscbe en daaraan verWante gebrek au op Welke veranderingen treden nu op wanneer znlka ongeschikte slaapkamers verwarmd worden f AUereerot wordt de Incbi in het vertrek daardoor drooger en wordt de ventilatie io bet vertrek aaumerkaljik beter Nïet enkel v w rming wordt dssrdoor bereikt maar ouk wel degeiyk lochtververscbing Om dit dobbelt doel te bereiken is bet niet noodig dattgdens den slaap ook verwarmt wordt Wanneer eenige oren voor bet slapen gaan zulks gesohied dan is daarmede voldovodt cezorgd Bg een rnldoend drof e vertrekken zal eene bepaalde verwarming van slaapkamers wat geen nnt bebbeit vnor normale u anaekaD doch men overdi deze waarheid met door te beweren dat eene slaapkamer bapaa d kood moet wezen Die kunstmatig Haugebraebtekoode brtiogt xoo licbt vochtige lucht aam en dsn houdt alle nottigheid niet alleen op maar begint eenig gavaar te dreigen De Fttbrieksbode Gemengde Berichten ll l 11 11 11 81 11 41 11 SI 11 81 IS 10 10 11 81 1 4 I W lO M 10 81 10 4 I0 4aL t 4T 10 18 10 11 10 11 10 81 8 04 I 8 11 8 11 i to 7 11 Ml l i 10 11 De Faasl van Oounod blijfi maar eltgd sn trekstnk De Qroote Schouwburg te Rotterdsm was gisteiavond mt t een pub iek gevold dak blgkbaar zeer ingtnnmen was met de door den heer van der tindea niet door dan hear Kwast ooals was anngekoadigd Ustunrde opvoering Voor een belangrgk deel i het gunstig reonltaat ts danken aan het op treden van mevrouw Sngelen Sewing wier nitsidkende Margaretha raeds lang aller sympatbii hMft Al ppn nieawe verscbyning io il gMaUehnp raas een It liaaueb Maphisto op die de belangrgkbaid van dan avond oi t weinig beeft verhoogd de heer Romeo Torviui ern gaot Qg heeft èn door zgn bgtonder taleut vao acteereu n door zga zeer moui soaoor getoid ons veel doen genieten Het vo uoiaa zgner omvangrgke stam is kolosnaal zgn ademhaliag prachtig ontwikkeld Aaognaod d zen aanger vernemen wg dat by uit Aiicoiia iu November 96 m ons land kwam met de Italiaueu die onder deo direetaar 8aalbqro hier zooden optreden Men herinnert sicb de Aé acie Met een aanbeveling vin deo heer vau der Linden heeft de heer Corviui daarna zich gawend tot de A materdamstbe Veraenigiog vour muzikale en dramatische kunst directrice mej C Esaer waarin hg sedert sindias heeft gemaakt ook van onze taal üg had veel geiongeo te Geoaa en te Nizta daar met Emma Neveda Binnen kort zal bg bgda Ned Opera ia De Jodin optreden en dan de rol van kardinaal Brogni lo onze tsai siogeo Wat wg van den beer Corvini gisteravond te booren en te zien hebban gekregen heeft onza beUngstelllog voor hem in hooge mite opgewekt Laat ons ten slotte nog meedealen dat mej A Sobna een knappe tjiabel wa dt betsbloemijea tiellgk en zot tc beel lief en zuivervoordroeg en dat wg de niet sterke maar beschaafde stem vao deo beer P P Doreas Valentgri hebben gewaardeerd De beer JeaoTgs4ea van roeger Jaren welbekend doch eaapoos naar we meeoen buitenlandi geweesten niet veranderd vervulde de par tg van Faast Mevrouw Cu p was Uartfaa de heer AlexandersWagner N R Ct Het vermaarde Circus Renz zal dit jaar in de Areun te Ambi srdam voorstellingen gaven van 27 Augustus tot 27 November waarby de be i j nz zich bet recht beeft voorbehoeden tgc erbiyf van maand tot maaodta verlengen Petit Blan naemt het volgende bericht over nit bet Neue Wi ner Tageblatt daï aan deze courant ait New York werd medegedeeld Da bemanuiog van bei stoomschip St Louis die de equipage van bet Nederlaud cheatoomïcbip Veendam beeft gered vertelt d t ar onder de g redde passagiers een ad ocattt mr t aloxiefl was met zyu vrouw g b ren Jeanoe BanagoU beiden nit Boadaput Deze echtelieden waren op hun huwelgksreis Nanwelgks wa de redding geschied ot de Veendam verdween in de golven Te New York wist men reeds dat mr Gn oxies eeuige maanden geleden getrouwd was met juffrouw Baosgoli en dat hg QomiddaUgk duraa er van door waa gegaan met haar l raidscbat en met zgn maitresse gescheiden vrouw van een baodt lsman te Boedapest Popher genaamd Maar de optiohler bad aso boord zgn maitresse laten iaschrgven onder den naam vao zün echtgenoot Hg beeft al zgn bagage papieren juweelen en t a geld op de Veendam gelat m eo nu is bg tot da diepota armoede gebracht allten zgn liefje heeft hg behondeii Het was gisteren groot feest ia het gebouw der Amaterdamsche dtamaotalg ery van d n beor Bottenbeim H t 25jarig baslaaü der slgperg werd gevierd Drie werklieden sedert de oprichting in de fabriek werkzaam ontvlogen zilveren geseben x keiH da overigen gingen met een weekloon extra naar hnis en zi lft de onden van dagen nu iuvaliec die vroeger geroimen tgd in dienst der fi ma hebben gearbeid werden met een fees gave bedschi Ook de oprichter ontving meer dan é a geschaak en op de bionenplaatf speelde een orkest an w frd ene vroolgke openluoht raeeptiegehouden ïïeker arbeider te Bergom moet met Mei e k zgus woning verlaten Ten mnde heter een o tuwe woning te kunnen buren g t hg naar den figenaar van het tetrenwoordige huin SOTTXKDIH 8 41 8 7 4 11 11 8 01 I Ot 1 18 l ii i 80 8 40 1 4 1 14 1 01 1 08 1 14 8 0 4 01 4 1f laiterdui C at 0 d i n WM HBMWt iH MM9 HP qH N MMHW HHnn eo rerzoakt beleefdalgk aa dazan aena verklaring dat hü de baar heeft betaald Metsoo obewijs hoopt by bet ooodige vertrouweu by eee andar verhunrd r te kooneo indjD althanszoo wand hg voor Da gevraagde qitiuotiewordt hem bereidwillig verstrekt doch batpiaks el ontbreekt er op Oogeab ikkelgkgaat bg m t het betaliagsbewys naar de be oogde autoriteit Deze constatt rt natoorlgkontduiking der wet en etseht vau dan verhaord r f 50 Ë n verxoekecbrift aan deu bvtrokkeu minister had gelukkig tengevolge dat de raap die zoo argeloos ïn de val was geloopeo f 45 terugkietg en ulzoo met f 5 zgp eigen dienstvaardigheid heeft oet S C Vao deskond ga zgda schrgfi men aao d J B Dat da zoogenaamde koffiecriaia vao langM diur zal wezen gelooft g ao oket koffieplaoter bahalve wanneer bg toevallig eens pesaimistisch gestemd is t I waar er wordt tegenwoordig bgua oveial koffie geplant eo verreweg het groots e deel van ouderoemiogeo in nieuwe treken plant Liberia 0 ik ia de tgd ta roorzien ja bijna te barekeaen dat de Java koflfia verdwenen zal zgn en dan zat men ia dao Oottboek ook Liberia planten Miar wg bier op Java weten althans boa die te bvreidao en goed ook eu zorgvaldig bereidde Liberia is wal zoo goed als Java ko Be Ik heb herbsaldelgk de proef g oomeo en nog DOoit is mg voorgekomen dat ieaiand dadelgk kon zeggen ie welk onderscheid hg proefde tusscben extract vao JavA boooeo eo Liberia dito waaneer bg wiet dat de twae soorten bem voorgezet werden 2e welk kopje een der beide soorten bevatte wanneer hem zolks oiei vooraf bekend was gemaakt Da proef werd zorgvuldig genomen b v met damei die natonrigk niet sooaU wg gerookt of ua gedronken hadden Wanneer ik kapitalist was aarzelde ik geao moment om mijn geld in een koffieland ta steken ma ir ik zon geen roofboo willao plegen Ik maakte dat ik een goed landje kocht niet te boog gelegen eo ptaotte Liberia fn JavakofBa bemestte alle tninen en zou als hat laad genoeg rendeerdA ook wat op zg leggen voor den kwaden dag Dit taaiste nu gebeurt zelden De Saera baja Courant zei laatst dat dit kwam vanwege de villa te Velp Eu t heeft er ergvMl van dat zulks ook waar ia Een der grootste oaderaemingen op bat IZuidergebergte keerde onlangs 40 pc aan de aandeelhouders uit Die onderneming wordt beheerd door een geroutineerd planter eo staat of laat mg zeggen stoud want ik weet niet of t nog zoo ia als etn jaar geleden ondvr aoperintendentie vau een learaar in t Pranseb te Soerabaja Wat wooder na dak als de ondernamiogeo onder de opperteidiog staan tab oietplanturs en dat is meestal het gaval er voor t moment wel een beetje paniak ontstaat en men om hooge winst ta kunnen bebalao aan t bezuinigen gaat maar dat zulks blgnitd zal worden geloof ik uiet Ëo voor de conoarrentie met oienwe streken behoeft m u nog tang niet bang te wazeoj waut die streken hebbeo meestal gebrek aan werkkracht da prodsctiekostao zgn er boogez dan hg on dus hoone opbrengst zal zóó enorm niet worden dat men in t Malangeobe met de banden in t baar oiag zittah omdat nu eens één o gst vrywiel mislskt t Iv 3onda en bgna schande ook dat de landbouw eu d koffietentoonstelling niffc doorgaat De cr sia is nit t 66 eroatïg dat bet afstellen dier tantooasteliing daardoor gewettigd i Van atadswega tgo eo worden in de stads parken ie Haarlem een groot aantal bol ao koolgewasaeu en zaaibloaman geplant die alle in da maanden Augustus en September bloeien Daaronder zga de oranjekledriga roode witte eo btauwd bloemen die das te samen de nationale kleuren vormen Bg gelegenheid van de inboldigiog feasteu onzer Koningin belovea van TUd 8 80 l il Greenwlcti 1U8 10 88 7 88 8 01 1 01 8 11 Mi 1 48 1 10 11 18 7 11 10 04 10 11 10 18 10 11 10 14 10 14 1 87 47 1 14 10 01 1 7 11 80 lO tl 7 41 10 84 10 14 01 10 01 l ll 11 10 10 du d tttdipukm r i r miia oit t nllw H C Men meldt nijt Makkam Giataroohtand ta half elf werd hier door aeo boos belangryke schade aaogeriebt £ db paar zware tepaoboon eo wardeo ontworteld schepen alc O los vao den wal behalvemeer of mindar groots schade aan varschUlaode dakeo i bet dak van de panneafabriek der firma Tichelaar bgoa gebedl naar beneden geslagen Bg ena dame loegjan planken vao een scbip uit de bnort door de ruiten been in de kamer Behalve dai aLkeU personen tegeo dei grond wardao geslageji kwamen persoon ijke oagelakkan niet tooi kcialal d Io de sSociaial democraatc deelt de heer TroeUtra made dat bg zieb hg zgn verhoor voor den rechtier commuaaris beeft kunnen overt igeo dat het onderzoek io zake dek acht w os meioeatjl t en Haitaasa feiUhjk neerkomt op een iiieow ooderzofk aangaande de vrai wie de inbraak hebbeu gepleegd de gebroeders üogerhaii of Atlsrd Dgkstra c s Uoa zist doi dat er inderdaad grooter varicfail is dao de beer Domels Niaoweobais in zgn brief ud Zula aannam tuucbeu Nederland en Fraikrgk Al beeft t ook hier vael moeite gevost tot da revisie ta komen m n stuitte teii slotte ten onzent toch niet op ouwil om rt i ht te doen San poi portafeuilla mat deed toekomen niemendal tbeai bie te Amsterdam dia eenf 500 vond an den eigenaarontving tat beloooing Te Hoon i onder a bet vierde vorii e Zindag eeo kind gedoopt welks jaar de zilveren bruilolt De heer M van 76 jftar te voasea aan paai In minder grguard IB reid Waowenaar eeo grgiaard Diaver Drente achoot twee din een jaar beeft deze krasse tjes bet teveo beoomen Door verkeerf gisteravond XaBtbippei cement van bi io de draaiput machinepersooee nuuhine eo de stand van de draaiicbyi is om itreeks 9 uor de luoomotief de 11 JJ S M op hei empl i oeotraaUtatioa te Rotterdam eloapen en omgekanteld Het 1 bekwam geen letsel Ue drasiechgf werden beschadigd lodië zoo aohrgft Olentek io de Soer Ct c tarop ie tentooostelliog te Parysopeigenaardigo wgte ver lagan woordigd zgn Behalve dat aanige nabobs zich Tareenigen om aan verklelada vooratalliog Ie geven van de thee koffie rgst eo kioaenltoor zal tegen da helliog van hat Trocadaro eeo wonderbonw verrgzen Een alléa met aao weerazydeo allerlei tjpiBchIo diache gsbeowen een moskee eeo villa vooi Ëaropeaoeo eeo Bumatraansofa huM met het achilderachtige dak een Chinaesebe woniug aan protettaniache kerk e d zal dso bezoeker leiden naar aan Hiudoeiche poort met ba re liefs van den Boroboedoar teropel De poort doorgegaan zal men itaan voor aa Tjaudi Sa rif in gips eo op de ware grootte Ook ia ar sprake van een zestal inlandaohe schoooeo io de fleurige kleederdraabt der bovenlanden van Sumatra als damesbedieoingc oor de rtjattafal io bat Ghineesche huis aan te warvpn Waftram uit het hoit land gebaald wat door da bioaenlandscha industrie raïnsteos even goed en goedkoop kan worden geleverd V vraagt de directie oer Fouger s Rgwieleofabriek te Groningen Ën om dit ta bewgzen noodigde zg ons tot eeo bezoek aao hare fabriek oit Onze correspondent heelt aeo zeer goeden indrok vaQ jde iurichtiog uDivangea Hg schtgft out o m De fabriek werkt met 100 mfcn en levert van 3000 5000 fietsen per iaar De rgschoot maakt evenals de warkpkatsen eao goeden iudrnk Vab nit deo grond worden hier de fietaeo nit matnicn staven vervaardigd eo telkens zgn de energieke fab kateo bezig om oog fijner rgwielen dao tot dasverra bMtasn te teveran teiwgt er ook aena inrichting voor fietsen met bagagtdragars vAn 30 40 kilo io werkiog is Da directie baataat uit da haaran J £ Scbeltaos J Oppaoheira eo Mr B A Bardeu met de heeren Foogara P Bl STADSNIEUWS GOUDA 17 Februaii 1898 Da prgsan der plaatieo voor de Opara de Tampeliersc zgn aldna Koningsloga f 3 50 Stalles V 3 Panieoil Balcon en Dovenloge front 3 BoTonlogei ig en benedenloge fïoot 2 9O Benedanloge en Parket s 2 Parterre 1 50 Gaandergloga en 1ste Amphitbaatre 1 Ist a Gaanderg t O BO Deze prgzen worden met 5 pCt verhoogd voor stedeigke balastiog Waddihusvbbn Bedankt voor het beroep kg de Ned Hervorade Kerk te Krimpen aao da Lak door ds W ZgUtra alhier o a OuDfiKKKB a i IJsel Zaterdagavond vonden vootbggangers aao den IJteldgk onder deze gemeente eeo man in bewost toozen toe staud mat eeo boterham bg zich De man werd opgeoomeu eo naar de arrestao ten kamer bg gebrek aan een barak gebracht By geoaeakoodig onderzoek blaek dat de man waarschgoiyk een sohippersknecht van ongeveer 27 jaar uit Schiedam door aeo toeval en een bloedspuwing getroffen was Spoadig boden menschsovriendan een beter logies aan doch daar vervoer verboden was bracht men daar dekens eo alles rrat de zwerveling ooodig had Deo gaoschen nacht ward er gewaakt eo aa vaokelgk is er eenig beterschap merkbaar De ongelukkige wiens itidentiteit en tamihe men nog met te wsteo i kuonao koman roept meermalen kermend om zyn moeder Doch de arme vrouw is onbewust an het lot dat haar kind by het zoekaa naar eene betrekking getroffen heeft UECanAKEN Da werkster Pietje H dia Dinsdag terecht toud voor de Am ter dam8che recbthauk was vromer io Deu Haag veroordeeld tot 1 jasr gevauganisstraf wegens bet vervaltcben van een spaarbankboekje Ditmaal badzglichte veraotwoordeo wegeosaan dergalgk feit Zy bad io een hirer werkhuizen keonis gemaakt met eeo dienstbode 1 is toen zg boitan betrekking geraakte hg baarkwam inwonen Kort daarop kreeg de kostgangster een tgdeiyka betrekking buiten deftad Zg liet baar goed in een kist stasp tDe ertoowd aan de zorg vao Pistja Doch deze bad gehoord dat er ean spaarbankboekje waarop f 206 was iogeaohrsveo in de kilt lag Zg brak op een goeden dag h ït slot los en eigende zich het boekje toe Twaalf maal ging zij bij de postipaarfaank ge d balen en teakeeda af m t den naam vau da dienstbode Toen deze t rugk wam was het bedrag geslonken tot 27 cents De werkster gaf echter op dat vermoedelgk het boekje gestolen was Zy zon eons gaan ioformeereo of er ook kwaad by koo Zg keerde van het spsarbankksntoor terng met de mededeeüng dat er niets op het boekje gelost was eo dat men het zou inhouden als bet aangeboden werd Die dienstbode was daarmede geru4geateld doch zg kwam weldra toch achter de waarheid en bracht dia waarheid aao de politie over Piptj 11 t de voor de rechtbaok volled e beh enleois af Ëisck 2 jaar ge angenisstraf De Boiterdamache rechtbaok veroordeelde heden zekeren H Thanhauier 44 jaar oud die ta Rotterdam de hh Mr H M de Kogper en K Z F P barooSweertsde Landas Wyborgb door verscbilleode verbaleo eo valsche voort e veos eo met behulp van een valsch attest altamaal geschikt om medelgden op te wekken tot afgifte vao geld heeft benogen t t 2 jaar gev met aftrek der prev hechtenis De eisrh was S jaar VERSCHEIDKNUEHX In den stads rboawborg te Jaroszlaw heeft de regisseor WasaiUeaw den tooneelipeler Iwanow gedureoda de voorstelling achter é coulissen een dolk in de borst gestooien Diverwoudiog i oaar t ichgot doodelgk Doorzaak v o de daad is gvarzoeht De la Fuente directeur van den grootenschouwburg te Geot heeft zgo personeel be keod gemaakt dat hg de exploitatie niet kanvoortzetten tenVg de artiesten eo musici vanhet orkest io een verlaging van 40 percent opban bezoldiging tosstemmen De jelaogbebbendan echter besloten dit voorstal aiet aan U nemen en op eigen risico de exploitatie voortte zetUo Te Londen is ean beweging ontstaan ten gnaste der verlaging van de prgzen hg coocarteo i oQr de symphonieicoooerten in Qu en s Hall gal voortaan bet tarief 1 a shilling bedragen Ook worden er klassieke coneerteo gegeven voor 25 ets a 75 ets f Da sPfata Voiksztg bericht Op bet Baarateeiikoolgeb ed nieter van de PraisischPfaltaer grenzen bevindt zich de zoogeoAamde brandende berg een heuvel in welka binDeoete een sieeokooraag versdieideo jaren geleden wellicht door eeu bliksemstraal of door eeo berderavonr in brand is geraakt De onder de aarde voortwbekereode gloed die niet alle in hal werk gestelde pogingen tot blosicbiog den spot beeft drefeo deed ook vao zicbblgkeo door t den bodem opstijgende rookuUea M de vnioogdv temperatuur van deo oodem De vonrha beeft zich thans plotaellog e o niaaweo uitgang gebaand en wel tuvscheu Dtidw llar ea Neuneiler Daar vordt dicht onder len boom eeo uieuwe rookzuil aitgeslo3te Op een vromer paai van nitgnag ie een zware boom omgevaltea Bg eeo ia eateld onderzoek bWk dat da worteli wareo verbrand lAiST f D brt tttii gMirs Mrd Aan ODbfik B den gffdareode de 2e helU der mtaiid Ja otiAri 1H K eo ieroft te verkrgrieD door UMcheDlionst tao het PutkAatoor te Oooda Yenoodeo tad OooiIb A TiffiinermAn HArtiafjen F A Boewé GreTenkAge J H C f d Kei Rflïwgk Wed Melkert RattordAm N U J C M Allerd VI siiiiieD J Poelwgk Ailwteidtm K T Eyk Joh Melderi Kotterderu TAQ lloogen f U SwAgeDoiaken KraliDgea 8 J B Wiien Riga De Directeur T b I oit en TelegraAikADtooti VÜHSTEK VAN HET ALOM BKKKNUE EN MET GOUD BEKROONUE Lii iM i ioi i ts weder een eiiormu voorraad in Magii gn bg A van OS Az Md ïaillenr Kleiweg E 73 73 OüllUA Telephaon 31 Beurs van Amsterdam letkn f9 8V Vrkrs 87 i 99 98 10 8 8 l 84 l ÖVl 64 98 98 a V 4 sa i sa i aai loa 9 V 86 m 881 I 88 47 l I lOOV 48 108 808 t9l 101 183 60 80 17 Ut 114 ao8 aao 100 HVHBHl AKl Nbuaumi Ccti Nml W S S dito diw dito a dito dito dilo 8 UoilOil ObKioudl 1881 88 i Italii luekrijvieg 1861 81 ao OoaSBNA OM io pipter 1 868 R dito m lilTar 1868 i fowtvakL 01 met ooupon s dito ticket 9 KoiUliD Obl iliunenl 18 4 dito Ooooi 1880 4 dilobliHothi 1889 4 dilo bg iiopeiasa ao 4 4 88V ♦ dito iu ifoud leen 1888 Q dilo dilo dito 1884 1 Brtli l er i l eohsld 1881 4 TiilUlM Uepr ConT leon 1890 4 Oee teeoing lerir D Oeoi le niog MrieC ZuiDAra Rip v obl 1891 4 Klllco Obl Ruit Rob 1890 6 VlHuueu OM 4oDbep 1181 AvRlAOAif OliliKelieo 1898 8 HomuDAH Bied Ireo 1894 8 Nu N Afr Hendel aend Arendlb Teb Mij Certifieelen DeliMuticiiAppij dilo Am Hypotheeku peodbr 4 Cult My der Voralenl eend lOr HypolheoU p oill r 8 KwlerUnJecbe bank eand Ned H nndeiiDAatKh dito N W k l ao Hyp b pandbr i ïott Hypothoekb pandbr S l tr Hypjthaelib dilo 8 i OofTBHB Ooil Houft biiQlt aaud Beel Max I i I r Lien oerl 6 Nio HoU iJ Spoorw Uy aand Wj tot Kipl f St Spw aaud Kwl IqiI Spoorwegm aend Ked Zuid Afr SpiD aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 IllUB3poorwl 1887 89 AKobl 8 J8 ii 69 B US 96 76 101 1M 108 140 11 108 88 104 18 IBVii 180 Zuid llal Sperniij A H obl 8 FoLBK WarKhau Weeuen aand 4 Ruai Or Kuaa Spv Hij obl 4 Beltiaciie dito aand Faatowa dito aand 8 Ivang Dombr dilo aaud h Kank h Aw r 9p kap obl 4 dito dito obllg 4 lav 88 198 99 lOd 1081 101 101 ll7 ISB 35 AlUBIKA Cent Fac Sp Mij obl 6 Chio fc lorth W pr C aand dito dilo W n 81 Peter obl 7 DeDverk Kio ör Spm corl v a Ulinoia Central obl in goud 4 Loai8T liya8hvilleOert T aand Meiioo Spw Mij Ie byp o 6 MUa Kansaa v 4pct pref aand N York Ontasioi Wett aand dito Peun Ohio oblig 6 Oregon lalif lehyp in goo 8t Paul Minn fc Manit obl 7 ün Pao Hoof lil o oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aan V O lUlle fcNB leh d o O Amiterd Omnibus Mij aand Bótterd Tramweg Maats aend JfBD Stad Amsterdara aand 8 Stad Koltardam aan 3 Stad Brussel 1886 Hom Theiss Segullr Oesellsch 4 OoiTlNB Staatsleeniug 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SuKJB Stad Madrid 3 1868 Nbs Ter bes Hvp Spobl oerl BarisrIUke Stand GEBüUKN 15 K hr P t r ood H A da Ua ij en A da Baiter 1 Alida CIriatja oadara P dao Bmbat a G Joageaalao GEBUVl D 16 Kebr Si Willeoborg au J t TAB Bodagraiea A G Schontsn au W Hoabaa H tau Oalan en B Balk RMuwUk UEBOREN CalbarioA Cornelia ouden B Kr Aii eo J Verklejj Oernt oudara C tbb Vliet au J l ijokoolea Willem oader M OoeUron en 8 Vrrweu OVERLEDEN H C aa Tri t l i m O Jongen el 1 j H A R K TBBRIOHTBN OOUda I1 Februari 1S98 Oranen mrl etuig aanroer Pr sen aeer Taal eu voor tie meeaie aritkelen iels booger l are Jarige iSeeu s 8 a a 8 50 Niaaaedito Mmdereilito 7 90 i 8 U Afwijkende T Sll a 7 60 Polder 7 70 4 8 10 Z Rogge S iS a 8 M Polder 4 90 8 UI buiteulaadiohe per 70 kiiograia 4 611 A ƒ 4 78 lerali Winter 4 80 a t SO üoner r 4 60 il S 1I5 OteTAllier a Su i 6 88 Harer per heel a 9i 1 ƒ 8 40 p mo i ii 6 80 k 7 80 Hennopaaadi lalaadseb 7 1 a 7 8U Builenlaudsohe 5 SO ii l 7i K aarioaaad 5 50 ii 6 61 Karwriiaad i per 60 Kilo kooliaad nieuw i KrWieu Kookerwten 6 80 1 7 Niet kokande f 5 V0 a 6 BniienUodaoka Toororwten per 80 K iloi 4 60 4 1 76 Boonaa Hruice boon 7 85 i 8 60 Witte hoonen 9 60 i f 10 Duirenboooen 7 1 7 18 l aardonlwooeo S 30 i 6 76 Mai per 100 Kilo 1 lloiil Amorlkaanaobe f 4 80 a 4 75 Cinquantioa 6 70 il Piitanian 4 90 i ƒ 5 15 lulaudsoho mealing a VriMaanT Melkiae aaaTeer handel eo prijljn Veile rarkena red aanroer handel Ing 19 ïl cl per half Kil Biggen vooringeland redsiqke aanroer handel ring 19 kao cl per half KO Magere biggen iroede aiuroor handel r j wel 11 60 k f 1 60 per weak Veile sohapen aanroer handel ƒ a Sdlig Lammeren aanroer handel Nuchtere kalreren goede atoTaar handel rlua 6 ii 11 Pokkalreron 8 i ld liralkalreren aanroer handel Aaogaroerd 16 wrtl eu keae Hendel saer matig Ie i nal 8 ii 84 8e oiial 18 ii BI ZwaarileYe iu prds Noord Hollandsohe aa i 84 Koter reitelijko aanroer hHutld atatig Ooeboler ƒ 1 80 ii 1 86 Weihour l Mi li l lo p Kilo ADVERTENTIEN Ken ware Schat Toor de ongelukkige alAcbtoffera dar IMbarlekking lOname an gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk Z ür Il tau KLFItEWARI ii BuUaudacbe oitgave met 2 afh Frgi 2 saldeQ leder die aan da faraohriKkelgke Kerolgen van dase ondeu d tgdt moet het leaeu de oprechte leenug le bet f eeft redt iaarlgke diiixend vaq een xekeren dood Te Terkrggen bg het VerIrigi Magasin te Leipaifj Neuiuarkt 34 franco fc geu tnxendmg ran het bedratf ook in 0Bt3 geU eu tu eUtan boekhandel in Holland Frintemps NOUVEAUTÉS Wtj TeixopkiMi M Ilemea lie iin elllua ei i l uir li nlli iiii oob hi t Wlnlai aalMD n Miii ii uK t ootvatttron hi hben dit ta willen iinn niir ii jui MR JULES MLUZOTiCraria M i Mnai 1hi fMW gratia ea franco it ftti nmlen j HL HMU niGjTfO van ril i ftiinnPitrij vati alle koHtcii aaiultuifi mt t p v rtHK fiiijr W édm kMtwr toiMduI I h G prcfonderVuidelijk d BESTf en volkomen ON SCHADFLDf