Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1898

36ste Jaariraiisf Zaterdag 19 PebiMiaii J898 No 7509 jfl IVieuwS en Advertentieblad i por Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üit ve dezer Courant geBchiedt d a g e 1 ij k s met uitzondermg van Zon en Feestdagen De pr 8 per drie maanden w liM franco prpo t 1 70 AteonderUjke Hommers VUF CENTEN f ST V Een m EIS J E voor haWe dtgen GEVRAAGD ni t beneden 1 ut Adrei m penoon nan bet Bnrenn van dit Blad mmLLl 0K1EBWIJ3 Toelating van Leerhng en op de Kostelooze en Bewaarscholen Ue COMMISSIE Tan lOËZlCHl op bet Lager Oaderwy alhier maakt bekend dat de Inschryvliig van Leerlinge wier plaatetug men met deu Uten April 1898 op een der boveDgenoemde hcbolen rerlangt zal geacbieden op DIN8DAÜ 22 FËÜUUAUl 1898 des nabiddags t n Tgf nur Voor Terdewi buouderfaeden wordt renveien naar de aanplakbiljetten Nameni de Comuiseie J H f A DU VOOBT Secrttans Oimda 8 Februari 1898 E CASSUÏO lANDAUTS Gouda Turfmarkt SPBMEKUUlllli MAANDAO DINSUAQ DONDERDAG en ATEUDAO Tan tot k uur WOENSDAG en VRUDAQ van fltot nnr ZONDAG met FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ okemisohe WassclieriJ VAH II OPPElMilElfMKIt 19 KriilHhwU Botter lam Uebrevetet rd il or Z M den Koning der Belgen Hoolddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpMiahteit voor het itoomeu en verven van alle Ueereuen Dameegarderoben alaook allt Kindergoedereu Speciale innchtiug voor het itoom n van pluohe manteU veeren bont ent Oordgnen tafelkleeden enx worden naar de nfenwite en laatrte methode geverfd Alfo goederen hetzg gestoomd ot geverlu worden onicbadelgk voor de geeondheid en velgena itaal bewerkt mSiJIïii J ÏSaeEER 60DDA L rt k6PLATÏEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het agon van fOOÖSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en londer levering van hont ELE TRüPT08iSCHETA öllAL BA 0JES wmia otniFONBaHu BU lift iccbrulk daarvan Mehiedt h l tuiidfM krÜKfu der Kinderen iiO DtK UI nivsif viK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewuien kan dat de bvi rao ter inüage liggende getuig lohriften der nititekende resultaten vah de EleclroBiolorisolie TnodhtlbbiintUes met echt gn mk MmUtUopdmnaam van den Fotn an KOBIiRT UOLTA Wordt franco toegeionden ülUtn na ontmngit van postiegéhad 9li cent iopr KOBKaXHOLTZ NUOK grn l VerkrlJgbOiir bg f WOLFF CO Weslha Wedet verkooitem 4 ffevraaffd m H t b t onMhadelyktle tn f JK m kkelyk te poetsnUddel voot Uctrca n l en vooral a m n KlnderKhoanwerk W l 1 Appr tuur van C fi Ullw L O BflrDn B iith Str 14 Mtn l tt fo I MOiw op naam en fahriefcim fk Varhrvikw by H rm WhikvHM t In HMMawwii ibUrMm dragarvtnini I ani BtHraal Dt M ly W tartMlN AMÜWM üoua Dmk tm A BRINKMAN 0 iN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxada tigr n et ixi€rericli t HEEKË1 H11S met IM taande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en praehtiffe Kelder Bo en 3 Kamer met achter een jfi oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Wateileidmg voor en ac hter aan het Huis Waterbespioeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevraffen LANGE TIENDEWEG D 29 I IkohulirUr likeur 1 1 1 H 0 VeKMEllEli veorheen BAKS t e 1 DUN IlAAQ 1 UatB dM QiHtt N V 1 UiMnlt Wttmii 1 Utuntii SiNfts 1 Firma A DAM Kleiweg Oouda 1 1 i 1 Vraafft rMlH proef JÏ2 s Pat nt H Stollen mi ttun niuinii uatsJei Du eiiii mt iliCie tl llitu Warnung Der uroifiir Fr olg dan untêre FrtVn H SroUett trrupitn hat Anian ia rar Medtntit uriltitnnen yachahmuitufn t Uaa kauft ttahar aniera ateta achar rii H itlMma tn a taa aia alracl aaar If aalotma ÉlBe ihamilaatail tt danan aaiarPlaiat wla aekafutalmi j au éMnfitt SS IVeMMMi aad Zettgnlt Inm ant Iftma Bat irosral op de ECHT Jiandteekeiiing met roode letters jOberlahnslein a aiRUnU OtlfVICTOKI BROM OBtKUHIIISWII Overal Maatsehappif tol Exploitatie der Victoria Brortt gevestigd te Hoéterdam Zuidl laak 8 F V IKE ODDE A1 fUMom ek Landenpvuu kortom SCHIEDAMMER fflt is iHt kat Ml MUI SU teveodeii tsgen t K AiilBrfaiii Expeller Wit GENEVEE lader hmageBin ï Aiiter PalfrExpelter laiesl 4se sts b b NIGHTCAP notkaa orda Verkrdibur bui PEl Alt bowys ran ohthflid naohet en lurk steeds roori1 n ran dan qmid der Firmi P HOPPE M NB il 0a Pn i so naat 7S oaat es fl ii Wm I Vvoriüsdeii ia da maeate Apotheken at b r i VUiiatar t Oa te Rattardsni METERS BEKHOONÜMETGOUDEN MEDAILLE KRAEPEUER BOLH S Quiiia Laroche Slaallioii l nüe iutiiaLaiorli 18 de meest k rachtiift en vei slerk ende KINA H IJN Aanbevolen door tal vaa biDDea eo baiieulaadsche Oeueesheerea Verkrggbair lo Aesschen a ƒ 1 90 en l 00 Kjukpilibx k HoLM BoffcTeranciers Zmi Van eeae levering over gebleveiiec O0Ü 8tBkfl Eoogfnaamde Dt pÓt te Gouda bg den Heer A H TëëFë Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar wnrdcn wngB kUi u foutca alM juiat olg ii i mud l ui cavoerd rniidoi t t d r HpotpAi TUI fi fa I Br t k renhtMraek HIT andl uwar enz Itvkoah Daa l IKKK 4T IUtbar t Hfkra aijn vami alat ren Pel c iSO X 1 M frn t d a bat l anrd galiMl bedahhaud dank rbmln ninn Kleins voorrsttf Engelsehe Spon Dubbel Purim Dekens OranVklrtir gr oh U bauftajil mat 4 prachtiga braad atraapoa vuorBan biale wij wa gana zaor fringe lu btN door rnannan T n het v k bainerkbara t tttan k f 4 p atuk ftsn warke Ujk WBATde f f Bmtall ngan te saodan mat dal daUjk Mlr a t t u vooruitbaUliaf at rambonra nan Terzendhujg Merkuur Command t Ifaatad ppy 6 Mchnbert A Co AKtM rdmm N Z Tuorbnrgwftl Kt Stedelpe Gasfaliriek te GOUDA De prqs van bet bbb is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 i et Ouder zekere Voorwaarden worden perceelen gratis aan de boofdbuis verboaden met 15 meter vrge leiding acbter den gaemeter Voor 3 en 5 tichtgaameten bedraagt de hDQT 10 eest per maand Bewoners van perceelen van ieu hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabnek lampen kook toestellen enz iegen betaling van eenige centen per week m hnnr bekoMOU Ufkroond Tontuon 0t l hngSoh i anm a kaxy Bugs Aug um Wareldb o ai la Schoei Appre tanr Liparin Sattn ens xyn a beate middoloD vour bet londer moeite keurig poetaBQ v n Ue itrart n voklourcT boenwerk Varl rvttbaar by winkHlikjm it nob ouwerk UhIkii tar n Drogerjot ub Uei lette ed op DKftm en f bnektmerk ei Agent W Stfdamknn Ambero 1 cf 3e 1 1 ia F3 N 1 w sZ msla 12 St 6Ö 1 1 11 J 0 J E 1 £ 1 OS 1 S 1 la o 1 e © 1 oo 1 w StoUwerck sche Borstbonbons gefiU noeertl na vuoroJirift vita den lias UmversiteitsFfof Q bm Hoirad Dr Harles Bmn hebbeo sedert 50 area b Twuohtend oiddel tegeii hoeateo heeeckheid en undoeDiiig der ademingsorganen mtateekrade diensten bewezen 6g spoedig afwisseling Tan wartne en koude lacht is t bijzonder aanbevalen wardig oen bonbon te gebruken Terpakking Geele pakjea i 2S oeot Alom verkrijgbaar BttlteDiaDdsch Overzicht L e ferhooroB lo Ue zwk Ziln hepen gutereo hooidaakelgk over de siukkeu dm m b t proces Eiterbaiy xgo te berde gebracht en de vraag ot deie de ntukkeo waaro Dreyfu eroordeeld iB kau ge chre eo hebben In den Duuiddag heelt geoeraitl PelUeux opBieobareu le m dödeeliDg Q gi daan orotrout bu ten de procewtukkeo o rbatideo buwuwu van scbuld vao Dreyfoa Hierover il bed n naier gehandeld worden Da corr vau het Handitlvbiadt geeft al mdrok van dt ieu tienden dig De iittiDg was boden kort maar eer hela ngrgk In het eer te deel kregen wg hrt slot vau het verhoor der Zolalaluche chriftkuüdigeo De verdediginst veraocht mededeeliog van da ezpartiie an den Uiao brief Generaal de Peltieoz ondersieuode dit vertoek Uet Hot beval daarop de oTerleggmg ftD dit stok eu van de expertise Oeoeraal de Pellieux gen rael Oonie eo kolonel Picqoait voerden een leer bondig debat over dd mogelgkheiodat Ëiterbazy du stukken 10 het borderel fteooemd beeft gekebd Gene raal Goase verklaarde dat hft borderel dHgtMkende van Aogoataa 1894 kolonel Picquart meent dal het van April 1894 i Mr Labon tas een deel van bet rapport van majoor d Grmeecbeville waaratt blgkt dat het ia April 1894 IS Na de aohoraiDg der zittiog ootholdeii De Pelheuz en Goow een groot geheim De minister van oorlog ontving eenige dagen voor de inierpellatieCaiitetKi eu vóór bet zenden van kolonel Ptcquart naar roota ten stuk geteekond met een overteogekomen naam waaruit de icbold au Drcyfue bleek en een Tisitekaartje an een toer bekend persoon waarop oao de acbtersgde betzelfde overeen gekomen woord wai geachreveo De vi rdediging eu generaal De Pellimz verlangden dat generaal De Boiadrffre zou worden gehoord en het stok overgelegd f e verdediging wil aantoouen dat bet stok oiet echt ta maar afkomstig van de geslnierdedame De ontbultinft van generaal Ue Pelliaux Terwekte een seer diepe ontroering De voorzitter borate de zillmg en tiet generaal De Boiadeffre roepen Daar deze niet rerscbeeo werd de 7ittiog opgeheveo TijdeDi de schorainK atQnd een tfgelgk overeind drnk besprek nde het bel gryk incident dat de oplciaiBg geeft van h plotseling af breken vso de aasponngen van kolonel Piquart n woarsohgnlijk zat teidfn loi de ontdekking van de ire rd demo Ga erniil Hn Peil etix tEViLLETOIX Aeor Aei JruMck SO U ik vergat nog wat dezen nacht ii eau uur nB oni Marlijii de kamerdieDasr vau uw voo d hier i el omfn in een karretje mrt een k ITer ky is ook by den heer de l s rs en w uilen op hsmletten Nu zijt van ittes mgsticht en du ga ik tf TerUteo wbdI voor t geval dst de graaf ons do plaats mocht wyzen waar mevrouw ds i ravia eirhbevindt s htt aUyd goed dat ik er by ben om baar vertrouwen in te boezemen AU het noodiK i zul len WIJ haar sobsken In elk geval epreek ik u nog eer g j vertrekt f Gy kuQl besohikken over mijn paard en tilburv Neem vast dit geld mee ea betaal je monn n goed Ik i f bem de vier u vijf duizend f ancs die ik aan goud geld bg mij had Maar moet gg zelf meU houden vroeg hy fik heb oog genoeg over voor t geen my te doeu staat Bovendien kan ik attgd aan Üraoger om meer solTnjvea Ga nu en bedenk dat myu leveu in je baad is Rskaa op ase Maar gq zelf mgnheer Aodrt gg moet oppaaaeo boor Geen zwakheid kis je blieft en geen onnoozelo edeltBoetlifcheid hg zou er gabmik vaa maken Staat ge steng op de beenon en IS de baad goed W H daar laaar ganat t p Ik al bera doodan IS er bigkbur op uit om vol lichtte versprei deo sya eiag groeit sieoderctogen aan lo den miuiaterraad die gistermorgen vroeg gehouden werd dee de de iitinister ao jofttitie me ie dat door d beereu rheveoet en Irarieox eeo aau raag uedAan wa om te mogeu int rpoUeefeo uvar e o oowettigheid die de 22 ten Der 1894 loa begaan xyu en die btstaaa lou hebben lo het overleggen lu eeu krgga raad van itukkeo dis m u zegt dat gabiius gebonden go eo noch aan Dreyfus uocb UD mr Demauge mede edeetd De uinialer van juatitie zal aao deu senaat vragen zich met uit t spraken omtrent de bepaliog vuu de diaousme ooer dese laterpellatie dan na den afloop van bet thaus bangeade geding De Seaast bfraft reeds m dien zin besloten Koning Üeor e beett den Keizer van Uns land eu de Kbniogio van Kf geland scbnftelgk bedankt vOor bun belofte om ie leeniog voor de oorlog schadalooaateDiog te waarborg n AUa mogeodbeden heb en het Gnekbche wetsontwerp op het boiteulandflcb geldelgk toezicht en de overeenkomot van UuIIhs met de ttaUUacbuldeiscbtTs goedg keurd behalve Engeland en traokrgk die uog talmeu met bon lutitemmiBg opdat zg tegelykertyd bun l ereidwtlligbeid kuouen virklateo om de f raotta van de leeaiug op ztoh te nem n w rtoe de toebtemniiog van het parleipeot ooodig ia Giiakeoiaud neemt de 1 5 rmll oeo op in twee leeningeo een van lUO eo een van io roillioen drachmen üoofdreobter Kotté beeft zyo ootsUg uit den dienst der uidafrikaan cle republiek gekregen bg besl jit van het Uitvnereud Bewind onder toepaas ug van artikel 4 der wet op bet rechtswezen die ia IS f is aangenomen De liegeering was vau oordeel dat de heer Kot e ua in Maart geweigerd te hebben zich b die wet nver e Irggeo met langer in zgn fnuctie kon wtjrdeo gehandhaafd D staataprocoreor Gregorowski s n nieT voor bat Uitvoerend Unwind beeedigd a s waarnemend hoofdrecbler Dit incident heeft groots opechodding te Pretoria verwekt I e beer Kotré beeft ern brief geschreven aan de advocaten waarin hij de zittiugeo van bet Hof tot nadere bgeeoroeping erdaagt maar de advocaten kwamen niettemin bgeen eu de zaken werden all gewooi Igk gAoord Da heer Kutae beeft aan de regaenng ge acbrevan dat hg weigert zgn ontslag aan te als een sUng zondur mtdecluugen bet geluk der gravin hangt er van af Hg verliet mg en de vaetborHdeiihei l waurnede hg te werk was gegsan deed mgse hoop weer aan wakkeren plana aioesl op die wijze wel spoodig gevonden worden Sabicr gprustgetteld tan baren opzichte begon ik nu aan mg retveu te denken De graaf was een geduchte tetcenstandef ik bad bem meer dan eeoi 7ieo trekken tn een geveclit met hem was geen B nel Ik beproeldo mgj apioren fii waa tevreden ovéV roy zilven de koorts schonk my krinUt en ik gevoelde geen moeheid Nu bello ik om het outbgt en weldra kwam de bediende gevolgd door dranger M Q oude vr end Wss zeer met mg begaan en om hem wat ie doen bednren hield ik my vrij wnt onverBohtlliger dan ik inderdaad waa Miar weet gg dan niet vroeg hg wat de uit slag 18 geweeit jQto do op gisteren gehouden vergadering C Ik heb bet geraden Ik varloor mgn procte tn op den koop toe zal men tot mijne ouder curateele telling oealoten hebben De partij ia d is verloren Maar troost j6 tiranger goef my ja trouwe baed en laat me je bedanken voor al wat je oor mg gedaan hebt Haar zeg oeo mgn jongen mgnheer de tmron meen ik er bestaat hier eén mysterie Wat is er toeb giatereosvood tu sqbeo u es uw vodgd voor geval en yOat kau ik u fiet meedeelao waarlgk niet D doitter zet dat gg u gisterAiavond bieldt alsof gg waauEiODtg waart Dat Is Dok no aaueo Hg noemt bet uu vettig eu haiilt teu bawgte daarvau de grondwet dti l ludauacbe MDTentie eu andere tteu nau i reaident kiuger acbriref deu hoofdrccbterterog dat bg sgu btialmt bandbaatt eu dtibooiJrecbter untaUgeu i uit zgu ambt N II s Verspreide Benchteii Din i iitiKo Au tuat icbmidt Ie Wolgast in Pomm reu w d Dioadag Qi lareu oud De zeer krasae m u beeft oudtr Üliicber gevochten bg Wlterloü en bg was ook op b t slagveld vau l eipzig lig H de laatitt overlevende vau den PrQiBiscben vrgbeid oorloK t eu Napoleoa De keiver heeft bem euo gvHcbeuk eu vrieudelgke gelnkweuschen geatuurd Da minister van financiën Coebaty beeft ot boitengswoun wilde paardeu of eeu ouhandigen koRtsier of bgfoudtr oj geIuk met zgn pannen Men beriunsrt vicb dat tgdeui hut tiezoek vau den Isaar Cucbfry i paarden te Veraaille woB t warden en een piuiekje teweeg ur neb ten Op Nieuwjaarsdag ia rgn rgtuig tegen d t vau president taure aaui4 reden eo heeft dat be achaligd Nu et rgi tereu beeft bet op de place de la Ooiicifde een oud vrOnw e OVerrmleu dat dadetgk gestorven is Lord b lubury ia Diuadiigavoud aan eeu ernstig ongeval onlauapi Op b t ootienblik dat bg 10 ein Victoria terugkefrda in zgo hui te Nailield sloeg een heriga rakwiud do zwure deur van oet bek tegpii het voeitiiig dat in tweeen brak De Harden gloren met bet voorg dielte op bol eu de niiuiater met zgi 1000 dte lil bet aeht rgedeel e zateu knodau tich fllechta door eau vtuggeu sprong reddvn In Engeland waar de coöperatie een nog veel grootereu omvang heelt verkregen d n hier te laude Irtiedt Maatticbap elgk iïelaug dasr gsu amd Boiid der kruidenierfK up UritscbpraktiMche wgze op Op giond van de Wfll teg u de vervalaching van tevensioid delen eo van die op baideUinerken lelt de boud door tosscbeukoniat van klanten uietteden der niukelvereaoigiHgen traffervolgibgt a in tegen hare brdioodon en besturen wegens bet VHrkoitpen van vervalacbtec waren of van artiktleu onder onware btn miiigeu Inderdaad is reodi een looperahnve voreeniging 10 eerateu aauleg Vfroord Md tut ten bode van 240 wegffua hel v rkoo d van porselein Maar dan zgt ge ook niut krankzinn g Mwü dat tioci ik ook ntct maar ik inott I pl oenigen iijd scbijuon in atfer oog altbanti toklst ik iemand die ir gevaar vurkoerl m hebben gered Hg begreep mg waarsobgnlgk wnnt hij vroeg niet verder XXIX Om ucht ure kwam de heer de Mauftirt lig hield zioh nlflof hy nislH wi6t van myii nachtelgkf ruiR als hg tot mg sprak wna hg igna beleefd i n nog nooit wiis i niiifevoeligheid my loa bard toorgükomen uls ru Ik wai gireed en bet rglnig stan 1 voor ofh ons naar hel ilatioii Vi n den apjo veg te brengen Ik iinm afschei 1 van dranger en wg daalden d u trap af Toen ik co rbg dr ktinkeu kwam beapeurde ik üaaliaan Ik dood alsof ik een iigaar wilde aannteken n Ideef O oii slaan uAllea gaat goed z i hg hfla tig Ik was bang da bg Mtirtijn zou meenemen muar die blgft on zal onfl n i miascb on den weg wol wg n De 1 Izaaior gnat met u mee om den graaf te volgen sla diü vcrugkomen mocht Help bem wat zoodnt bg u met uit t oog verliest en gebruik hem zoo gi faam noodig hiibt AU t geluk aan uw kaut i 7ooa1s ik hoop kom dan bg uw terugkeer in nn e herberg ge ifult er nienw vinden Mgn voogd at reede m trgt iig ik klom er lu eo wg redüc weg fot ingn vorwondt ring zag ik op den bok oen kolturtje itnan dat mg toebehoorde Dat IS uw bagage mompelde do graaf U hot mg veroorloofd te vrageu waar wg heengaan mgnheer vroeg ik op koelen too Naar Karlsruhe Ik boog Bwggead Hat kwaip mg voor dat w als SftkaMcb Dresdeu terwyl Imt elders lu Duittuhtaud vervaardigd wa Ken geruchtmakend prooea ward een paar maanden fietade m Engi land gevoerd waarin len Letd chieter vau eau luitenant der lyfgarde tsy belating eischia van een door bem medf oodarteekende schutdbekeotcnia teu taste van lord William Ne ill De gsIJschteler is toen met ootvankelgk verklaard omdat lord Wittiam Neiill au de nnervareabetd van dan rigen tmteoant miahruik bad gemaakt ob hem de schuldbekeuteois ta duan teekenen zonder hem met den luhoui ia kannia testa len terwyt bg door den inhoud met eeu papier te bedakkeu hem ook verbiuderda zelfs met d n aard der overeeokomit bekend Ie raken Vorr dit btdrog moaat de edele lord William Nevitl nu terecbtttaao Hg bekende dat al hatgeeii da heer Olay bad intdegedeald volkomen juiü was eo de zoóu van markies van Aborgayouny werd daarop tot jaren tochthuia trat veroordeeld De bisachop vu WorcMler kwAQi m i mal dan trein oorbg Bantmiy en plaafafe nitzga diocees dat beroemd ia om zgn lekkere koak Do trein had een twintig minuten oponthoud eu de waardige bisaohup had trek in Banborykoek n wilde teveui de plaatselgke u v rheid Dmoadfgao Hg nep een jongen eo vroeg bem of fa in dr n unasteu bakkerswinkel een koek voor hem wilde bale Aoo ii koek kost een kwartje Hg gaf den jongen vgflig cents eo aei dat btj ar ook e o v or ztcb ae ven mocht koopea ih leugdige boo tsohaploopar blee vrg laug weg fuut tien de trein wwr door kou rgden kwaiii hg terug Met eeu volten mond gat bg éeo kwarrje terug eu 7ei Kr waa er nog maar Min mgobeerls AUIUK A HiT eeoigcn tgd zond de AmarikaausoherogeAring bet oorlogtcbtp sMaines naar deCubaaoscht wateren wat toen lu Spauje zóugroots r ntevredeuhed wekte dat bet hpaan obe gouvernsuiDUt de publieke mi ning alleeu bevredtgeu kou duor zgnenyds een schip zeudeu naar Atneriknanacbe watrren Dia laatste zending beeft thans haar l laag tarloren De Matafl ts m de baten van Havanna tergistorena ond om M 40 düior eau ontploffing 10 brani gi rnakt tu is iq kortt u tgd gezonken Het If eeu vreeaelyke ramp geweest Uet grootste deel det baiijianoiog wa ia alaap tMD rttfr mr g ngon maar dtt vorbeiijfde mg Biialiaau 2011 er moer t d on gelegeofaaid door bebbeu om wja onderneming te volvoeren t o keuze Ier plaats wan vcrigena mul vreemd want de grnsf bad or vrtfluden onder sndaren deu kohnul du Jouval oom vau Dtana en voor ons onverklaarbaar duel moest hg vertrouwde getuigen nentoben te hebbvu t ij kwamen aan t alation Dasr verwonderde tk mg nogmaals toen ik e n goreftrvf r I cunpartl ment iti on wag tn zag met d n itaam jgin d n grnnf de Maufort r op eon o He die niet rnet rgu ftixrigheid strookte Ik dsLbt bg mg zelren int bij die ri i ftkcr p mgii kootoii kou wtUeu maken In mgn naligboid btirktiindti tk ftu ook mgn araokkolaar gekleed aU een welgettotd burgermsa bd go g den zflfdon wngcn zitten alt wij Wg vertrtkken Mg iherr du Mnufert vouwdesteeda zwggend rgn dngbloiisn topijn Ik moest bi mg zeiven Miekonnen dnl er iets moois in a Ijedoiirdbeid wat Ik gmg ui eeu boek Irggeo en gafmij over lenr ingn gap mzun t VVas zeker eeuvMomd geval dnt gevecht op loven en dcod lui scneii mgn v ogd on inij maar het noollot had ertoe gelei ik motst jf hot slaibloffer f de wrakende eagel zgn Tegen twaalf ure bleef da trein itsau bd ean Niation wXar men tgd had on i t te gebruiken Onlbgt ge ook vroeg de graaf iV lullsn oerat te Karitrube eien Hg steeg uit en ik volgde lAm Weblra zsg ik don Klzaaser diotiaM onttzUlongiog o elk woord dat er tuieoheu den graaffeo mfj gewlswild wsrd te