Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1898

1 81 S 8 10 11 10 11 S ti 1 1 1141 rniteo van coopë erdeo verbrgzald en hetpostryiog werd erg bwwtudigd Bbl MfiD meldt nit Lippenbuizao aan de L C Oiudttr dit dorp lo da onmiddellijke uabybeid van bet zoogesaamde GodJelooze Tolbeke is eergiateravoo I eene arbaidershoizinge afgebrand De beide hoogbejaarde bewoners P G Ve n stra en vroaw 81 eo 79 jaar ood zyn in de vlammen omgekomen De tei kooide lyken zyn iater g kiai Terwyl d Urker botter U K 52 schipper T Bakker eergioterenocbteud bezuiden het uuraebip Haaks aan de kor lag werd hij aangevaren door het EngeUche stoomschip Jimeii Brans van Londen neardoor het vaartuig try bfla gryke schade bekwam Nadat de kapitein an het atüomscbi i op ryu artoek op de hoogte was gebracht vau én ÜKging van bet vuurschip zette by de reis om de west voort zonder xich om de aangebrachte scbada te bekommeren n t gerucht liep dat Ëdiaoo een motorwageo had gemaakt die uiet me r ko tta dsn 100 doll maar toen uy hierover ondervraagd werd gaf by te kennen dat thans zeer goedkoupe wageAs gemaakt werden en dat hy lelf echter er nog g en tyd voor had gehad om er veel werk van te maken allet uitvinden van motnreue tei hy is eeu Ie dood gfmakkelyk werk om er veel tijd aan te bejiiedeo In eukele ledige oogenblikkeo bah ik er wel aau gedacht maar alltx o ten myneh behoeve Wat ik nu zelf maak is ieta wat voor een triawieler kan gebruikt worden eïgsnlyk dient bet om my eiken dag dt zen heuvel op te laten lrekk o en hierby weea hy op de steile belling door Liewellyu Park vau zyn verbiyf naar Je werkp aata aao den voet van den heuve Maar zei hy dit ia voo privaat gebruik Ëo daarom maak ik een kleine motor die groote kracht oatwikbelt Natonriyk gebruik ik eleetriciteit I e e motor wordt verbonden aan de aa en worJt haist niet opgemerkt Maar ik heb die kracht ook naar oor t eoen kleinen afstand Doodig Als bet voor langer duur was zou by grooter moeten zyo Het geheele probleem by moturt n zit in eon tractie Jm goedkoop en licht werk In dit tand zyo 2wX meucchen aau bet werk ói trachten betere motoren tu maken voor rytuigen zouder paard O k honderden doen dit iu Europa De automobiel zal algemeen wortei Neett b v hst rywiel De beste soort kost 100 doll n zmI binnen weinige jaren 50 doll wsard xyn eu de machine die uu 50 i 75 doll opbrengen kosten dan 15 ü 20 Eveneens zat bet gaan met de rijtuigen zonder paard de motoren wagsas kosten nu 250 k 350 doll per stnb Maar spoedig tal nit minder worden De motorea sullen kleiner wordtin en gemakkelylierin de behnndeliug znodatS wiHli rs Al lichte voertuigen b 100 of 125 dolt sullen gebracht worden Natuotlyk kan hsi huveodieo weinig kuaten msar een gemakkelyk licht voertuig voor 2 of 4 mau kan naar het modtil vsn den 3 wieler gemaakt worden voor 100 a 125 doll Voor motoren kan meo 3 soorten beiigen gas petroleum en elect ricituit maar bet laatste nmet bet beste eo goedaoopste zyn Tot lieden hebben deze het bé le succes gehad Zy kunnen 25 myi of meer rydeo zonder lading t gen 10 myt per uur Ik geloof ook zeker dat bet paard op straatwegen zal v rdwyoen Pakwageus omDlbussen expres wagens brougham en al te zwaardere rytaïgeo kunnen even niakkelyk gereden worden door eeue battery als iets anders als de battery voldoende verbeterd is en dat al zeker gebeuren Rytnigen zouder paard en goedkoop ook tutlfu armen en rijk ii in de gelegeahoid stellen parken en boulevards te doorkruiaes als het goed weer is Het 9 eeue omwenteling die uker kooit eu spoedig ook Directe SpoorwegvcrblndlDgen oict GOUDA GOU D A18 86 t 84 18 38 f a 88 I 18 89 a v r U 4I a 1148 f 11 81 18 88 19 15 I IS 4 4 U t lO lOTTÏRDA M e O U D i 10 19 11 8 11 80 18 87 M4 V IO 8 18 8 8 64 10 11 11 18 B B8 9 47 10 18 6 B1 7 18 ft U 64 11 08 18 47 6 88 7 10 7 48 8 18 9 00 GOU DA tTEN HAAG Oouds Zeveakuisaa Moerkapelle Zoetarmeer Zegwaard Voorburg a Haga Ö 7 80 8e 9 18 9 86 10 14 ll U 18 16 18 88 1 87 8 48 4 49 B S8 8 84 M 7 488 48 sa IMO asi B Z 7 88 8 H s li H et a t J JJJ T8 0T9 08i ë w a § 1 OB n f t t B ak 8 18 9 08 9 48 9 t4 10 4411 4118 481 10 8 08 4 181 11 8 68 6 88 6 M 8 04 8 84 8 9 88 10 88 11 8 11 44 eo r D A UTBICHT 8 84 7 88 8 81 W 07 10 19 10 57 18 00 18 18 8 80 8 17 4 86 6 05 6 88 8 28 10 17 10 85 11 14 i 87 f 1 10 10 84 V U 88 9 46 a S4 6 84 7 18 8 48 10 41 11 m7 68 S 8 6410 10 1 ll 8 lH 6 4 7 80 7 48 S 8 4 10 1111 87 18 88 ¥ 86 8 44 40 4 06 4 38 6 80 8 18 7 18 7 66 8 88 10 08 8 04 10 18 jVoorb 6 6t 10 17 1 41 4 88 1 U t Ü 0 8 10 6111 46 18 8 1 8 S 6 6 88 4 7 89 8 68 11 18 11 18 G O V U A A MSTBSOAM A 10 67 18 10 4 1 U8 8 15 Ut ookploffiog meo weet rolitrekt uiet fao aan hft boegi edeclte t d bet ichip IbeU bed I e coDitaaadaut dia de vtarouieQ zag uititaaDi beval ofliciereD eo manscbappan zicb tTeddun zoo goed z konden De Hpaaoicbe admiraal vau de Alpboote XH did in dezelfda ha eii lag niet rer van de Matne liet met deu uieeiten apoed booten uitzctlen ook van den oerer foeren dadelgk booteo af om te reddoo wal gered kon ordtm De kapitein d uffieieren op twee ua en rele reeda door de ontplofBag gewonde mannen werdeu van boord gehaald tuiar niet tuinder dan tweehonderd maoicbappttn kwamen oui In twintig minaten itond bet gebee e chip in Tonr en wai redding OQmogel k geworden De gewonde geredden werden op bet Bp taiiscbe oorlogwebip ondergebracbt en liefderyk T raorgd Van go deren geld boeken of kiü efoorraad kon nieta geborgen worden de meeste geredden hadden oieti dan hun nacbtkleeren aan Het teer groote rerUaa aao menftcbenltfeos wordt in nadt re benebteo verklaard door bet feit lint de ontploffing pUac bad recbt onder bet kwartier der maneebappen De MainHc di4 onder bevel tlnnd van kapitein SiKibee wat een i 1890 gebouwde ita il gcpaaieerde kruier van 6 682 ton inbond en met JOOO paardekracbt Zó liep 19 kuoopfu per uur Haar lengte wan 310 voet y whi gewapend met 4 lien incb kanonnen 6 zeii iDcb kanonnen 8 xev poud kanonnfn aneUour en 4 Uaximi Zy had 517 600 pond gekost en de bemanniug bedroeg 400 officiereu en minderen BINNENLAND Naar meB vernoemt is by koninkiytt Wslu t met vernietiging van bet beetreden besluit van Gedflp Htatan van Zoid llolland fn iu afwy king fan bet adviee ven den Raad van Slate bepfiatd dat de heer Pyi aU lid van den gemeenteraad van Alblasserdam behoort te worden toegelaten Men chryd uit Ulrecbt N etlegenataende het den toon en buarkieeeri door het gemeentebentuar teer gemakkelyk wai gemaakt om ook dit jaar het kieirecht te verkrggen heeft nog niet d bellt van het aantel der verleden j ar in dese categorie vallfiide kiezen vóór 15 Februari 1 ingnleverd h i formulier dat bon van gemeentewege waa loegecoDdao e dat sjj tccb e behoefden t onderteekanen Tegen Waterdag ii in het café Quïtenluat te Utrecht een vergadering belegd met hft doel eeu Nfderlandecbe Pomologiecbe Vereeuiging op te richten Üe circulaire waarby belaogitelleuden worden opgeroepen ia otiderteekeud door bekeude vrucbtentelere uit ona land De onderteakenaars herinneren boe thans allerwegen op bet gebied van vruchleDteelt niaow leven beeacbt en dat algemeen iterk wordt gevoa d boe weioiif aaueengealoten de acbare van belanatollenden ii 7j vestigen de aandacht op Doitiebland Engeland en Frankryk waar de pomologPB bewecen hebben dat in vereeuiging kracht ügi tcrwyi bier te lande ieder voor Kicb KeU werkt geen kennis neniende van bet werk en de ondervinding van anderen De circulair is o a geteekeud door de hb L Broekema te Waseniugen bootddirectenr der ryks andbouwBchool au F B Uihoi inxpocteur au het M O teVOravpubag het bestuur dor pomologitobe vereeuiging Üuakoop eoi in bet geheel 22 onderteekenaren 8 18 8 36 8 48 8 49 a 88 II C6 6 68 OS 8 11 18 86 7 86 7 88 7 88 7 48 7 68 ttend 8 80 Hoordreflbt NioumrVark v Oipotla a itti T Um 1 M ill Diwaip RoturtlMii Cpalle Hiniwwktrk Haordnobt Stud 9 80 1 1 fi 8 88 4 48 4 66 8 4 6 11 6 11 Unit 8 80 Uudew 6 86 WMtd g6 48 8 10 81 9 r 9 48 10 89 87 B K Ui 4wM ba 0 8t HatNederland cb Landboow Comito gi teren verfiaderd te a üravenbag vooraitter de beer Bultman huldigde de oagedacbtenin der betren Waldeck en Fontein da Jong Mndeiedeeld ward dat de DireiteorGeneraal van Landbouw Mr Bickesc adviseereed lid van bet Comité 9al xijn iauufluomen KÜri de oonelueiën van bet rapport inaake maatreg lea tot verkrggea van beter afgeronde igfinlommen dI om by ds hersienii g fan deouUigt niugawet tot bftirfl verdeetiog van den grondeigendom te geraken en de vorming van groudvpreeniiji gen tyn dicatf D ci iMtrecbterli k mogelyk ie maken De Directeur Generaal de heer Sickeax daartoe uitgeooüdigd vfrklaa de omtr nt het ge vaar dat van de Amerikaanacbe sebildini dreigt in overleg met Dr Kt xems Bos te hebben voorgpBlüld de uiedede l og te vragen van df resultaten van bet oudertoek der Ned Vareeoiging voor Tuin en Ptaotkuitde Dat rapport is ingekomen Geen wet laat dereg cring toe met het oog op de acbÜdtuis di n in 06r uit Amerika te verbjed n maar zyo overtQiging Van het gevaar dat DuiUcbland den fiollaudacheu fiaitinvoer zoo kaoneu verbieden i i ilü regeeriog zich volkompu bewust en van de veriittchtiog de maatregelen te overwegen door de on landigbeden geboden Waardelooze polissen Reeda maermaleo hebben wg er op gi weteo dat men zich ui t moet vleien een etuk van waarde in banden te heb ben wanneer men eena waardelooze polia bezilL In bet aVulka dagblad vinden wy de bier volgende adverteotle Waarsebièwlng Volgens polis d l 7 Ai uuntus 1895 werd myo man J SClIUUH MAlil iDgaacbreveu ala abouré op bet aOcbtendblac De CouiaDt en ala zoodanig terzekerd voor f 300 aaozüne erven te betalen wanneer hem een ongeluk met düMelyken aBoop ovrrkwam Op 16 Januari 1896 ii by by ongeluk te watrr geloopen en oa gered t zyi overleden Na Oflu proces tegttn l Courante gevoerd te bebbüu pru deo ie myul eiscli ontM0gd Na bad tk gaarne dat nieuwe abuoué s opbet OchtHudbliui De Oonr nte vóör cy siibabonoeereu by my iuÜ htiiigeo kwamennemen Alle etnkken zyn voor ieder ateedagaarne ter iuzage i Wed J SCÜVVBMAN 0ranê HalMtrèat 8J 3 Hoog hoek Gerard Boustraat R N G J Rinket bisschop an Hiiarlem erezy hoopt iii ambt bediening te oud hi schoppptyke istus fl 9 zyo 25jArige berdenken Gemengde Berichten 1 zrr Diïor bet hevige utormweelr ao eergiUerffliddeg verkeerde de van Kotterflam komende bout der NiJmeegBcbe lijtoomboot maatscbappy Db Nyverbeid nabij Tiet in gevaar vau zinken Ten gevolge vau deu he ijiten golfaing helde de boot over waardoor do deklast bestaande uit vateo en 500 zakken mijï uaar éëne tyde schoof en de boot door enr ngeslo1en kajuitraam watT sohfpte Da doel reffende maatregelen vau den kapitein échter keerden het gevaar van omslaan weldr De paisagier verkeerden eeui en tyd in dbodsangat De bom Scb6v ning o ITpic van de Wfdnwa C V d Toorn is legen deniZuidpiert IJmni den geslagen en verbryzeldl De bemanning bestaande uit 7 koppen is daarby omgekoneo Te Beeria woedde een hevig ouweder Da watermolenaar J Plat ard door den bliksem getrofieo doch niet doodelyl GiHtermiddag te hfllf twelalf ateeg ta Scheveoingen de see n et deulvlofd ten gtvolge van den noordwestenwind tot aan den atrandmuur en voor de Gedenk aatd tot aan deu voet van bet aaodaakken talnd Winter M a 10 80 11 88 8 40 9B 10 89 10 80 10 48 10 49 9 4T lö ia De reizigers van den snetirein tbd Aatwer pen naar Amst rdam werden gister en voorby Dordrwbt opgencbrikt doordat een uitstekand voorwerp van een voorbygaftbdeu goedarentrain tegen de wagens sloeic De baat vsn dan voorsten l Rifittf wntf n wtI unheal Wfgfffdag P4MNMWMp np NampiWMH iHMBÉi vp4 Na kftooi geviDg lao het overlydeo te Ansterdam vau ren kindje 9 dagen oud heeft oen ioapecteor een ondersoak ingesteld waarby hein is gebleken dat da Inker bet kind dat oict wal was in plaats vaa zoete oli by vergissing een weinig opoldaldoc bad toegvdieod Het werd ter verpleging naar bet Binnengaat buis gebracht alwanr bet eeoiga uren daaroa IS overleden Een kassier te Assen moest dezer dagen ieiqaud een bedrag vau tiea guld u aitbeta eu docb in plaats van aeo rollttje kwartj a te gsfen tooaU hy meeoda overhandigde by een rolletis gouden tieuti S Op de vergissing welke een schade van f 390 ten gentlga had attent K orden vrerd onderzoek gedaan by de per onen die dien dag ten kuntore waren geweest daar men zich ni t berinoereo kon aan wian dat bedrag te veel was betaald Allee was echter tevergeefr Ëeuige dagen tater kwam uit de gemeente Odoorn echter bericht dat mt U zich niet ongerost behoefde te maken Daar was de bezitter van bet te vee g eveue te vinden hetwelk zoo worden gerestitueerd G J H geeft in bet Groene Weekblad bet volgeode verbaal van hetgeen onlsogs is voorgevallen op de hoogereburg rsoaool te Arnhem Een der leflrareu kon in de 4 eo 5e klasse zoo weinig ordtt houden dat by de hulp m eat iuAoep o van den directeur eu de comreiaaie vao toixicht op het middelbaar ooderwys Wy de miuate ovtirtrediug werden de joogelui voor Ine of meer dagen van school gezonden o m de leerling N d e voor acht dagen erwgderd werd omdat hy tegen bet bevel van den tearaar iu had gehandeld Nu gebeurde het kortelings dat bedoelde teeraar iu bet schoolgeboow tusichen de schooluren iu door eeoige jongens werd oagaroepvn ea dat AlLd ziob zeer terecht boos hierover maakte en te stond wilda ondertoeken Wil xich aan deze oneerbiedige daad bad sefa ildig gemaakt Tom by bij dit oad rzoek san een der jongens vroeg of hy by bet naroep b tegenwoordig was geweekt en deze daarop ja antwoordde veroorloofde hove ngo roem de leerling N zich iinadenkead te seggeu dan kryg je drie dagen Dit wa te veel ds teeraar t is oog wel een dr ging been en diende een klacht in by de commissie van to zicht die den leeraar In bare byzondere bescherming bïd genomen en reed eenmaal alle ouders van leerlingea der H B S eena waarschuwing bad gexouden voor eveotueeJe mis of wandaden van hunne zoona Dese commissie dan vergaderde en onderzocht nist gaf deu leerling N geen gelegeobeïd sicb te verdedigen ging geheel at op d overdreven klacht au deu leeraar eo stanrde den leerling voor een maand vansfbool omd t by door yu gedrag en houding getoond bad in te Htemmen met bet wangedrag der andere jongens eo stelde buitendien aan ü ei W der gemeente Arnhem voor den leerling N wegens wangedrag voor goed van schooi ta vciwyderaiB Gelukkig voor N eo voor zyoa onders onderzochten R eo W bet gebeurde en wiatan van da commissie van toezicht te verkiygeo dat bet voofstel werd iogetrokkea ea een nienw voorstel werd ingediend waarby versoobt w rd deD leerling N wegens wangedrag t vau 25 October tot 3 Januari acantie te geven Met dit voorstel gingen B eo W mee en xoo iv N dan ook toor pim 2 maanden van de H B 8 verwyderd dus wordt er getracht hem den weg af te snyden tot het doen van zyo eindexamen in Joli 1898 omdat zyne makken en niet hy een leeraar hebben nageroepeo AaaKevangen I October TUd ved 6re Dwich 8 80 8 61 8 68 10 8 11 11 1 88 t Bl 8 14 7 8L 10 04 10 11 10 18 lO Si 10 S4 8 7 86 8 08 8 08 8 1 8 86 6 86 6 40 8 4 11 80 10 08 10 14 8 87 r 47 8 84 lO tl 1 07 8 48 8 10 ip ia 8 17 7 86 87 84 8 418 47 6 10 6 88 7 1 4 10 4 4 4 60 4 67 8 04 6 10 6180 1 84 8 01 S 08 8 14 i n 7 46 8J DEN HAAS OOUOA Ën wat is no het nat van zoo a straf Uisschieo de financieele straf die den ouders il opgelegd Meen de commiasie misschieu dat door deze onrechtvaardige daad bet irestige van den leeraar gewonnen heeft De toekomst zal wel anders teeren Dit is aehter zeker het gevoel voor recht tal oy den leerling aveomia opgewekt tyn a s bet gevoel van achting voor zyne meerderen 80 8 48 89 9 69 60 7 48 1 88 10 10 1Ó 88 Z Zhw 10 f 1 68 4 68 Z f k I7 10 48 S Ot 6 04 Onoda J8 7 48 8 18 8 08 1 I 10 6411 67 18 80 17 1 14 4 08 4 6 16 10 84 10 64 o T I o B T G O n D A mnolit 88 7 48 8 48 8 10 18 10 81 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 88 7 8 9 07 10 09 Woardel 68 l 0 10 88 11 66 4 18 7 18 9 98 i Oldentar 7 07 8 14 10 48 i 4 8 9 QosdA 7 88 8 87 88 t U 10 69 11 10 19 11 1 88 8 4 4 87 6 90 07 7J8 8 88 9 49 10 84 AM TrKDAII r OnDAlutenUB0 8t I 98 8 19 8 91 1 49 9 8 t 48 4 41 9 19 e id T M 8tm 9ai i 99 u uimi m M lm 9 48 a U Mt mr giMii d t UB de uA uH Di t Ie lertiidtKii ii docb ik g oot ulier dat door htl ge en tu publiciteit tao h t bo ai iUDde loor de Uwbomst teel ooti il te Toorkomeo ie 100 1 foor ooders die m hebben bnnae binder lo Ie troiven uo da H B S U Arnbem Het gebeurde ia eao hui TDOibaald Tan het opofferen ran kindereii un indarwyiera moge bet bgdragen tot het atretan om e n wet in bat ler n te roepen dia gebiedt dat elke benoaming tan een onder QMr laarair of ditectear eaoer inrichting tM onder ga looraf moet gegun worden door ee t tadetyke benormiDg aU znodaoig STADSNIEUWS OOUDA 18 Februari 1898 De Goadsebe Cricket eo footballclwb Olympia gaat Oodag naar Liotterdam om eea match ta apalen op bel Schuttersveld tegen Volbaidiog Voor da 2e klasse afd c Sluipwijk Uy kon bealoit ia da beer M J Broudwra predikant by de Elerv Gemeente alhier benoemd tot predikant by de Protestantscbe gemeente in Neder ludië WAUUiMoavEKK Hot dak der tegelfabriek vau den haar H Aib ai alhier viel Woensdag plotseling in Gelukkig wareu de werklui buit n da fabriek daar er anders zeker oegelokken zouden tyn gebeurd OuuBWATisR Alhier had eene operettteoitvoenog plaats die aan xaer eUo een hoogst g noegelyk n avond verubafW Het onderwerp was eeu der nproolijes an Moeder de OauB de schooue slaapster in bet bosoh De opvoering had plaats door e n 25 tal kiuder n onder verdienatelyke leiding vau den heer J A Verboef die grootendeels lelt de mutisk daarvoor maakte eu dairmede blykens herbaalde toeiutch ngen een welvrrdiend succes had HECHTZAKEN Het rechtsbof te rGra euhage heeft gis teren vrggeaproken d o fabrikant in acnoenamber ta Geiida die door de Uotterdam icbe rechtbibk tot f 2 i bo te was veroordeeld wegens bet ten verkoop in voorraad hebben an i cboenBmeer op walker verpakking ecu me k vuorkvam waarop een ander recht bad Bevestigd werden de vonnissen van evengemelde lechtbaok veroordeelsnde Ie en visschar eo diens eobtgennote is Gouda wegeni laaterlyke aanklacht beechuldiijicg vau diefstal Vaa vtsob tot 4 maaudeu gevaogfuinetraf ieder 2 een los werkmau te Rotterdam wegens diefstal van bod ten natleele d r naamlouKe Tennoutschap Noorder ËiUud tot twee jaren gevangenisstraf De Commissaris van Politie i i de 2e sectie te Am iterdam bureel J D Meyerplein verdoekt opsporing en bericht van Jarob Naoarro 26 jaren geb te Amsterdsu wonende Joden Boottuiuen aldaar lang en mager haar blond gekleed met bruin colbert kostuum waarocder een blauw boozeroen en zwarten faniaaiehoed Hy wordt verdacht van verJuirtering van diamwil t n nadeele van den dismantslyper Abraham Lobo By eeu winkelier in de Wsrmoestraat te Amsterdam is 12 Febr jl een vaNch bankbiljet van 25 gulden in betaling gegeven door een onbekeud gebleven DoitKchfr vsn middelmatige geatalte met donker blond baar bleeke galaatakleor aankomend kneveUj gekleed met lange donkere jas en donkeren deakhned Het watarmerk ontbreekt bet papier is dikker dan van de echte de cyf rs achter de lettsra vau bat merk Q It n gvot Bovendien is in da fctrafbepaling aau den voet ao het bankbiljet bet woord ats met eeo z eo gevangenisstraf met een i in pleats van v gedrekt De Commistaris van Politie in de Uta sectie voormalige gt Pietersbal te Amsterdam varsoskt opsporing aanhouding au inlichting VEMADERIN6V4KDEPi6EMEENTERA D VRIJDAG 18 FEÜRUARI 18 8 Voorzitter de burgemeester H L Marteue Tegenwoordig tyn de bn Noothoven van Goor Jagar floogeaboom Priuce van de Velde van Galen vaa Iterson Bellaart Krook Btunt Straater Vingarling Jaspers en de Baftdt Afveiig de khr Nederboist Deisiag en HermU met kennisgevVg 0 De Notulen der vorige vergadaHog worden Toargalezen eo onveranderd goedgekeurd Ds Voorzitter Ik ktn mededeelen dat Gadep ËJtateo in booger beroep ó vo gende bafChikjking hebben genomen op reolamos in zaka de plpéittelyke directe belaatiog sa wel dat zyo afa wsaao da reclamra vanj Eortenoever Hs J f J van Leeuwen J Molenaar A J van rV D an H A M Dogostee dat voorts den uiM vfto H C Korteooever vso f 12000 it lïCniebt t p f 10400 tt dat A uoalag vRB J C I eriotveld vao bet kohiar is afgevoerd logekomeo Verslagen van versebillende commisaieo in banden van B ea W om te dienen by de samanatelling van bat gameenta veralag 2 Ren brief vau d Commissie voor de atrslvarordening tot wyiiging van de atg Pol verordening Ter visie 3 Eau brief vin B eo W insendeodeda rekening der gemeente gasfabriek over 1897 Ter via ie 4 Eeu Bri f van B eu W betreff odehet verbureu van eeu poort of gang aao denKleiweg Ter viaie De bear Jager i De op o siug iu deze zaak is zoo algemeen dat ik voorktel dit dadelyk iu behandeling te nemen De Voorzitter Daar dit voldoende ooder teund wordt zal ik het oa pont 8 der agenda in behandeling brengen Ë n schrijven van M j S P Schotel dank bettiigeude voor de verhoogiog barer jaarwedde Aangenomen oor kennisgeving G £ eu udres van J Reuriuga bezwaren inbrengende t€g a zyn ontslag als adsistentzwem meester In handen van B en W ter 000 van advia Aan de orde De benoeming van san 1 der CommiB ie van Toezicht op de Stedeiyke Zweminricbting Benoemd wordi de beer A Roozeboom metalg stemmen Aan da orde De rekening der Kamer van Koophandel eu Fabrieken over 1897 Wordt goedgekeurd Aau de ord Het voorstel tot uaamsreraoderiug van de Zak De hee r an de Velde Xou bet wel menschelyk wezen de A k Groeoeweg ta doen noemeo zonden wy bet niet liever Verlengde GropuewE of anders Tuiostraat kunnen noemen De Voorzitter Wordt dit voorstel oodersteund Daar dit het geval is wordt het voorstel in atemmiug gebracht en aangenomen n et 9 tegen 5 atemmen die der hb Jager Hou geuboom Bellaart Nootboven v o Goor en van Iterson Aan de orde Het preadvies op bet verzoek van A Zwauenbnrg om hem uitgnng op het ptautsuen sau de Katteniingelgraebt te verlaenen Wordt aangenomen Aau de orde Het vooratal om de firma K Jonker en Zon n toe ta laten tot deo alkoop van twee recogi itito Wordt aangeuomeo Aan de orde Het preadvies op het verzoek vau de firma K Jonker en Zonen verband houdouds met de Ksadeelsteeg De beer Vingerliog M de Voorzitter daar de hb J ok6R eo Zoon zelf het verzoek hebben gedaan zat ik er niet tegen atemmen dit neemt niet weg dat ik het met met a M de V eens ben dat die eigenaars daar geen uitgang zouden babbeo Uet voorstel wordt aaogenomeu Aau de orde Het voorstel nm de lavariog vao gm aao de gemeentegebouwen voortaan om niet te doen geschieden De be r van Gaten Ik kan my daarmede net vereenigen de kosten van verlichting der gebouwen behooren op de ttemeente begrooting te huis de oiet gaaverbroikers zouden by aanneming hier ac proberen De heer de Raadt Ook ik ben daar tegen M de Voorzitter Het voorstel wordt iu stemming gebracht Voor stemmen de hb Jager Hot enboom Prince Bellaart v d Velde Noothoven van Goor eo van ItersocT Tenen stemmen de bh Slr tater Viogerling Jaspers Brunt Krook van Galea eu de Raadt Dasr de stemmen staken zal in de vot eode vergadering een beslisBiii genomen worden Aan de orde Het voorstel hetreffeode de beloooiog over 1896 aan den beambte betast met de bescfaryTtog oor de pi direc belasting o b inkomen Wordt aangenomen Aan de orde Het voorhiel lot bet verhoren van een poort aao den Kleiweg Wordt aangenomen Aan de orde Het preadvies op het verzoek vi verschillende b toreo tot opneming va epalingeo betreffende mioimnm loon en muintnm arbeidsduur in de bestekken der gemeente De heer Straater M de V ik zou willen voorstellen in de bestekken der gemeente te doen opaemeo dat de werklieden slechts 11 uur mogen arbeiden en dat voor Zondag nacht en overwerk dartoestemmiog ran B en W werd vereiscbt dat geen lagir toon mag orden uitbetaald dpn het normale arbeidsloon met 1 cent per iH erhoogiofl d t Toor oTlrfrerk 20 pCt en voor Zondag D Kaebfewtflf 50 püt varhoogiog woi U toe Igestaaa an dat aan B en W werktystao warden ioagesoodea De V M Tzitter Oasr dit voorstel rddoeude ondenteuod werdt zou ik m ov wegiog wilUo gaven dit voorsttl oiet in deze zitting te bebaodeten daar het meerrndsel der ledan hiervan oog wel niet op de hoogte z illen zyo Ik tott d t in handen eeoer oummi is wiltsu stelten en ion die comiuisiie den willeu doen beetaan uit de hb 8traater Xedsrborat en f essiag alle drie dvskundigeu D beer Straater M de V Is het weosobalyk dat ik in die conmiasie silting ueemtf Da Voorzitter Dan benoem ik daarin de bb Naderborst Desaing en Viogerliug Dit voorstel word g edgebeurd Aan de orde De reclame vau C Verkrooat tgeo iijnaantlag in de directe belasting uaar bet inkomen dienst 1897 Wordt goedgekeird Niets meer aan de ords zyode wordt d vergadering gestoten VERSCHElDENflKID Op het oogenblik gaat e n uieaw ballHt in het Empire c te Londen dat den nasm draagt vao Tlie Pre T ee en ze entig Loudenscha bladen voorge tetd door bet Empire corpade ballet dansen en huppelen eu vormen teer fraaie groepflD De Time Oai y TeU graph en Stand ird worden door eu geheele groep dsnseressu voorgesteld de andere bladen worden ieder door alecbta eeu balleteuae weergegevflu bat schynt ijat de ondertiug verataodbouding van omoiigü kranten nogal asrdig gehekeld 18 De ochtend ei avondbladen sateu elkaar vroeger dikwyis lu het haar Met ve l cr oreügj aphiscbe keonia is deze atryd weergegeven docb da apotheose brengt aeo groote verzoening van alle bladen De apotheoiie ia te mooi om waar te zijo Te Paramaribo wareu deacboeamakars m t laatst der vorige msaud ronder werk omdat er volslagen gebrek aao zooüeder was Dezer dagen is te Turyn een zangeren iu leveadeu lyve ah een meubelstuk in bustag genomen omdat baar nvapreHciario zyne itchuld niet wilde betalen Uut wa du prima donna Luga l so Haar unpresaarto was haar huisinfiroaw by wie hy vroeger bad gewoond nog buur s huldig en betaalde die maar niet Om hem jkfUkTUte t dwingeu stoot nu de vrouw eeu uurtje vour het begiu vau de Opera de zangares iu bare kamera op en ging nugmtwU naar de impresario om te maneo Zy kreeg nog pMU geld maar ging met been enmwaM er getuige van hoe ougorost men tol Hetal laat egou te worden zich maakte over het wegM veu van de eerste zangerea Eindelyk tcjan de ungat op zyn buogst was verhaalde zy wat zij had gedaan en behwfde de zangeres terstond uit te leveren akzy Iïsiaald werd De luipreaano Was woedanaT maar by eindigde met de vrouw haar geld te geven en twintig minuten later trad de vrygelatan angeres weder üfj voor hot publiek dat hoe reet uiemaud at op de hoogte was van het gobfeurde en haar met byzonder hartelyke toejuichingen begroette burgerltjlie 8 t n d Hoordrecbt ONDKUTItDl WI 1 1 rggrttHl ri l I ai IteiirH van insl rdam lOFEBIlüARI Vrkm iil lkri 88 O 8 MlnanKu Oen Nwl W tV dilo liw ail ililo ililo Uil 1 US i lloKOia üol Otaill 1881 88 4 108 iTUlt iDichrijvilii i 8 81 B 8 Vii OOSTENK OW in papier 1868 i JS ii dita in ii er 1 8 B jBl i PüBTllo t ühl net oou K i dito licket i ÏO i auiL D Obl Hinuenl 1894 84 dito Cocon 1880 4 UB dito Wi Both 1889 4 B r liilo hg Hopel88 80 4 dito in goud leen 1888 8 V dito dilo dito 1884 8 1 4 i l tn Forp l achulil 1881 4 89 ri wiu Oepr tonr loen 18811 4 78 Hee leeoing tetle I ïtVl iec Ie niug wrio C 88Vi Zuiu Ara IlBF v obl 1892 5 102 98 IB Mmico om Buil Sch 1890 S 98 VmlMlJll Obl 4onbop 1881 SO I 94 88 477 KlsmOLH üHit t en 1895 3 lOOy HOTtMDAM aicd leen 1894 3 9 4 N B N Afr lUiuleliv Mwl Vl ArendBh Tab Mij Certifioaten 628 Deli Ma t8chappij ilito 47 1 Am Hjpotlioekb paiidbr 4 lOO i Cull M j lier Vontenl aud 4SV i Gr Hypotheeltb pandbr i 102 EiederlaDdanb bank aaad SOS Ned Handolmaatsob dito 140 N W fc Fac Hyp b pandbr 5 1 Bott Hypotheokb pandbr S i 9 i flr Hypolheekb dito 3i j 1 011 OoiTlKa UoBt Hong bank aand 183 BcsuHypotliQiekbaBk pandb 4 fiO AVEVIKA Equt bypoth pauilb 8 80 Mai L O Fr Lieu eert 6 ai KiD H U U 8poorir Mij aand 115 Mij totExpl r 8t 8pw aand 114 Ked rnd Spoonregm aand 2081 NW Zuid AlFr Spm aand 6 220 I I lito dilo dito 1881 dilot t 82 98 7 M M l 108 140 1 117a 108 V 04 m i 18V 7 i 80 iiov 86 Vu 11 21 106 10 11 101 u i 186 ItiuiSpoorwl lBBT BV A Eobl S Zoid lUl $p aij A H obl a PoLlN Warachau We ueu aatid 4 RisL ïr Kuu Spw Mij obt 4 BaltiKhe dito aand Faatowa dito aand 8 Uani l omb dito aand 8 Kurak k Aaov p kap obl 4 dito dito oUig 4 AnaiiKA at CANiOA Oan 8outh Ort v aand Van C RaU kNa leb d c O Amaturd Omuibua Mg aand Kottord Trantireg Maata aand Sei 8ta i Amtterdam aaud 3 Stad Kottordaro aau 3 Bbluir Stad Antwerpen 18 ii 1 8tad Hrutasl 1886 2 lo vo Xhoiii Uegullr Iteaellieh 4 OoBTKNa HtaataUeuiag 1880 K K Hut B Cr 1880 S Spame 8lail tailrid 3 1861 Na II Ver Bei Hvp Spnbl oort 86 iLüim i i 1 i r VliüSl T ALO M BKKENDK EN MKT ÜÜUD HEKHüONDK LIINiM NCiOi D IS weder een euurnii voorrtuul in Magazyn bg A van OS Az Mil Tnillein hieiwoij K n Tia OOUDA f i j ik Mi tl K E O L i L m B Bahijde iO Cts tut t ê ttS pur Meter zoowel lurte eu Kel lenrde ÊleHneberg mtlét van 3S ceuta tot f l4k9S per M Ulail Ueitreept Ueniit tiewerkt ÜAUiaat etc circa 240 reracli imaliteiteti en 000 voracli kleureu deaaiua etc t rU f Ht P r $ eu recliteu 16 feuil STAlHijN per oiii anDilc Dubbel brietport naer wita riHOil Hegtwlijrjs Zi ile Iabraki n k en i M ztiHiru ADVERTENTIEMF De OVVOKlIlNO van de OPKRA ttKTFJPELraSo tan omen Btadgoooot den lieer BOUMAN zal doorgaan echter niet op DINHDAO 22 FKimUARI maat op Vrijdag 4 Maart UcU goiilield tot het boBprekon Tan phtatsen te loui A MAANUAO 28 KKUK U K van l i 3 uur CkBBchaakiiOKi en te WoKBDER ZATKllliAG Jti FEHH vnn 3 4 Oafi Cj aii8mas Ill t VAN BlOMMtSTtiNS InKT is rn fonder iindelijk Ie BESTt n volkomen ON SCHADE LUK APELDOORN HOUAND EENISIEFOT TAN THEE Hvn wnrdt icr nrlit fii t ÜKHH tr ctli n I II IU1 U M IJS VAN M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHBM l Ko TBKKKN wordeu nfgelV verd ia verzegelde pukjesvwi py iieee n feu hall fti nn Ned ona met vermelding vnij Nommer an Prys voorzien van iv venstsMnd Merb volgens de Wft gsHtepO neerd Zich toi de uitvoering van gewrde orderB annbevHli ndw J i Het btite anschadtlykst sn B mftkketykiu poetf middel voor Users en vooral danwi an KlndcrMbosnvrtrtE la de Apprctuur vao C M MIHsr 4 $ ê Bsrlif Bsith Str 14 I ntutm a I M op fljum flo faWlakamerlt J BREEBAAUT LZ