Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1898

36ste Jaargang Maandag 31 Februari 1898 No 7510 N 0 M9ipMHMMM nni R mmm wmm J ieuitS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regfel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte De üitgayf d er Courant geschiedt d a g e 1 g k s i et uit2 iidenng van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentien tot 1 uur des Te huur ofte koop aangeboden om Icrslond Ie aanvaarden HEERENHlllS met IM taande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Bov n 3 Kamers met achter een fro Balcoti Ao der Mtedenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huib Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van as en Waterleiding en geheel ingewht naar de eiscUen des tijds Tq bevragen LAJNOE IIKJMJIV WEG D 29 fictoriawater ui f de WcroriaJBron f e Ober a nsfeinbyims Tafeldrank wh€ onwkIykef uisderJ ledé§hnden j e@©©®®®€s ©©©®®©®© ®®®®® ®® bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 é0 en f 3 BIJ O Tiendeweg D 0O Gouda relephoonnummer 82 Eikel Cacao iuibevoleii door llli fceiiMn i hfl kUDdigeu Brfcfo met ouden en Jlteren nedalllo roeAmwim fertlerkeiul Aangenaam eau Suuiak Met melk gekookt teer aan Ie bereleu foor ttagelljkiich K A Myl uebrulk bg kindereu zwakke peraonen en klierachtige ge at lleo rabntUmeriL Met wuter toebereid it ig als geneeskrachUye drank uiUtekend bg diarrUee ook oor zuigelingeo en kleine kinderen l e echte Kiltel Cacao van KBABVELlHtl HOLU i alom rerUrllabaar lo vierkante busseu Tan een Kilogr ƒ 170 V Kgr a f 0 90 en V Kgr 0 S0 vooruen van Etiquet waarop nefeaataand iabriekiraerk en hanüleekeoing van de iabri kanten KUAEPELIEN A HOLM Hofleveranciers Zeist nssoT L C O Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleach van 5 en 2 liter voorzien van het atteat van Itr P F van Hamel ttoon I roeffleaob l HO Verkrggbaar bg J H ROODB GODDA BLECTRÜiOTÜRbClIE T 1UUnB4 üJKS wrmfl uaiiKi oMEaau BU het rbrulk daarvan ceathledt bH tanden hrilgen der Kinderen lll R OK III SIÉ PUIK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem dio bewgzen kan dat de bg mg tor inzage liggende getuig sohrilten der nitatekende reaultalen van de Klfciromutorische T nillialsbaiiiljes met echt ign MenUit op4fnnaam mn dm fttbnkmt KOIIEKT HOI r Wordt franco toegezonden alUen no ontwingat van poatzegel ad OS cent door HüBKRïHüU7i Jmegpn VerkrUObaar bg i WOLFF Co Weslhavea m i I WederverkooiterH yevra at d T CASSTTÖ rANÜAIlTS è ouda Turfmarkt HPUEEKVBMN StAANDAQ DINSDAG DONDERDAG en ZAÏEKDA U van tot ft uur WOENSDAG en VRUDAO van itotft uur ZOSDAOS met wie sekor ign wu d EchtP l Elkel Cacao te ontvangen leuaiii i gestald en na vele prcotuemingen In dm handel gejcomea ondor daii num dt uitnndera Dr MiohaellB erTa rdigd op de bcfl machines In het woreldbeloamde ètabblissemtut Tan Oebr StoU 1 warok te Keulen licht Eikel Cacao m Tierlnntea bossen i Deze BdtetCicao U met melk gekeokt eene angename gezonde drank voor d gelgkach gebruik een k 2 theell tmi t pcedei Toor een kop ChoeoUte Als eeneeekrscbtige drank b j t T l a diarrhee loehla met water te gete km VerkrOgbMi bij e too w i w i H mSö Tom ërssi QwienalTtriismweordllB Héder hnd Junin MattenklMtt Amsterdam KalYeistr 103 Een MEISJE voor halve dagen GËVUAACiD oiit beneden 14 jaar Adrea in persoon aan het Bareaa van dit Ulad FHANSCÏÏE STOOMVEEVEEU KM cliemiüebe Wasscberij VAK II OPPEMIEIMFJV 10 KruUkade BoUerdam Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor UOUDA de Heer X VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verren van alle lleerenen Uameagarderoben alaoók alle Kindergoederen bpeciale inrichting voor het atoom n van plncbe mantela veeren bont enz üordgneu talelkleedeo enz worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd ot geverto worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Jeiflreei worilt i ng of tiud d r rw ic e I ikkfll 7Mkipiutrb nk vuelkB op ig n tturdiKS wy 1 laat tot pitmn opwekt liu r U Binryka tnrio tlng t ank hfin man w l kw rtjM I woi en miuir ot fi oiat PiysISceu B M hIto poHo exlrn 1 y iin ipMrd yi l Ar vrat N an In M nr m k cioh tnk Keh tKHiiihlvt upfnt N lcdar warpint htuit U atiutrbiirtk HUtnmntiiil en p t tagelykertyd tuit Ixklidi w pn b artti rfi Nu Kn vil If Me xy iltMrfttak lUlten ut I I ie iw ili 1 kl Lot paras eraan 11 k p r i i t Tuoniltb i i luUnils Herkiif oliiiiiHntlit iSftatHrh U fi I rt I I AmiltraaM S 7 Koninklijke WCllIN fXBiyEK Saw J nt9 MAAS KoiihtkHJke UaeMnate rabrtek y E HONlGBLOKMt v n ll l n Schaik Co gevestigd te ê Gruvenhagt tieitplerttraal o 9 nabg de Regeutesaelaau HÖFLEÏERASCIERS van M den KONING van BKLGIK Indien gljhoesttl gebruikt de allerI wege bekroonde en Wereldberoemde Sa perior Druiven Borat Homg Eitract £ HIIjI A lSr THE KLAtONS van 40 Ota 7 O Cl en 1 verkrggbaar hg Firma WOLPK Oo Weathaven f 8 om a G H v s 1 D Veeratal B 126 te Uouda A BOOMAN Moordnehl J C RATEL AND Bo cop B WIJK Oudlwaï r M KOLKMAN WoJduirvten A SLEGT MBÜWEHAVEN ÖOUdL Beveelt zich aan tot het Iceafeil an AiFll Zeeuwscli Tarweteood d 14 Ceel per Ktb Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prQs Tim bei gu is 6 cent per M en voor Kooktoettellen of Motoren 4V et Ouder zekere voorwftardea worden p iceeleu gratie aan de hoofdbuts vefbomten met 15 neter Tr e leiding acbter deu caBmeter Voor 3 ea 5 licbtgumetere bedroef de baar 10 cent per mftand Bewoners van perceelen lao ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen a i n de fabnek lampen kooktoefltellen enz tegen betaling van eenige centen per week in bttor bekomen K üek en Folikliiüek OB TKVHIB en UWI MBCOgjOtllK voor i reekaren dagelgki van 13 2 u jrratia Spreekuren Mamdag Woensdoj en Vrydag 9 lt nur Df BDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A etYLr Gtneesheer Directeur well Rb am b k Leoaeapijnea korton jTvff feikerlain Expeller If t ia met ket Ml Mm aan te wmiduj tegen n S Z Anker Pain Expelier no t du itMda in i r huiageslp Jtoker Paiit Expeller Pm 50 oant 7b oent en 1 i s ilt tl VvorlündeD In da ma t Apothekei nt hu r i itiotm II C W Rolterlmi T GOUDA bg U LUOEB Apotheker Markt en bg WOLKK k Co Weathaven 19B Een ware iSchat voor de ongelokkige alachtoffara der ZeHbevlekking lOnanuii en gehrme uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLFURWAItl XC Hollandscbe aitgave met 27 afb Pr jg 2 gulden Ieder die aan de veraehnli kelgke gefolgeu rau deze ondeo Igdt moet bet leüu de oprechte leenug die het geeftf redt laarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg betVerlagft Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels i in eiken boekhandel in üoUiUid J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTKN AHCaiTRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKËN en verder alle zoagwerk wat tot hetvak behoort Met en zonder levenng van hout P D 1KB OO 0 £ t©p to rui B UUUB m s HlKDAMMEK GEITEVEE Merk NIGHTOAP Verkrugbur bu M PEETER8 Je N É All bewijt raa echtheid Uoachet en kurk steeds vooN CHIEDAMT Qumdar Firni P HOPPE Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD IJfc ViVISGEFI D BLEGtMU Srk K an Ooiu breiiKl bg d te ter keaais van de belabgliebboiidfu dat door deo Heet tiireoleur der Uirecl BelaitiOReo mi te Uettudim op deu U l obruan 18 9 eiaoutoir i verk aard Kin luppletoir Kohier der Betastuig op Bedrijft eo andere lukomstaa dieiiatja r 1 07 18tf8 ur dal voormeld Kohior let invorderuis ii genold n handtn van den Heer Ontïanjer i ul ieder die daarop vootkomi verplicbl i ijnoii aanileg op dun bg de et bepaalden voel te oUloon eu Jat I don ingaat de termiju van u weken bianen wolken de roe amee behooren ie worden ipgodiend oud don 1 lebruan 1898 De Burgemeoeter voornoemd R L HAalfNt Bultenlandscb Over lcbt Do elfde siUiog f u bet procei pla is een tcteurttel Dj gawsetfc Toor beo dis Terdere out bulhugeii verwÉCbttca leuerHal De lloisdettra hMft esket do woorden vau gsaeruil Ue Pul ïieax beveiiligd en tiat doorscbeaierea dat de ebeft vftD bFi legor zi lea alt eden bU oIu wordt rygMpiokeo D foonttter toot bat looideat wegeo re deoeo vtn St t Mr Libon weig rde róor to gUDi waDoeer bg met mag deba ieerei over de TBrkiarmg van deo gene a en sta Naeeo trgd vao drie uur gaf Labon tegenover eeoe formeele weigering KoloQel Picquart verklaarde at bel btak waarofer geoeraftl De Petlieox giatereo apiak Vfttwh 18 Majoor ËsterbHty weigerde op da vrag D der adfocaieo te antwoordeü Hy hlfet eeo balf Dor IttDg fltokityf vour de batte stHao di foor b eeo Bcbaodpail 19 gew rdeo liet publiek was hevig OQtrüt rd £ r werdea oog enkele getuigfn rau minder belang geboord Heden zal bet gelaigeiiverboor wa rBcbytilyk atloopdD V De hoer Steen de voorzittnr Tan bel Noor che 8tortbing 1 naar we re di roelddea thans gereed gekomen met de vorming vnn een Bieuw iQin t er e Het karakter van het □ leowe Kabinet ta bealiht radioaal zoddat un vermoadelyk de eiecben vao een eigen ton eolaatweien voor Noorwegen het ebru keener ZQiver Nooriche vlag rawer het un e teeken en iDVOwing n algemeea kieirfcbt npnicow ifEDlljLË TOSM N ar hei Frauich H Maar noch de gruf noch ik zeiden leta Toen ik weer naar deu irein wilde gaan werd mg ecu papiertje 10 de hand gefrommeld ik girg wat op sy en laa De chef van den trein is en vnend zeg hem wat ge my wdl doen weten en de plaats v mT ge heengaat De bel luidde ulnatggen mynheeA zet de ofaef van den trein die naa mij alitiid t mg Waar gaat u heer Kaïlsruho salwoo dde ik halÜuid Verder niets i jrKseo De trein ging weer voort en weldra deed de verakoeidteid die mg nu begon te overvatleo mg va alapen ik werd eerst wakker op de Duitsche itrenzni en tb oa donkey te worden eer we Karlaruhe bereikten De kolonel de Jouva zejcer Tkertelegnm geiraarscSawd wschtte den graaf met oen rgtuig aan t staUon Ik wilde hen verlaten terwgl ik mgn voogd mededeelde dat hg mg in t hitel d Angleterre vinden kon maar db zei bg op meeateracbMgen toon eKeea neent je gaat met mg meel Aan zgti toon zon men gezegd hebben dat hg tmada dat ik ontviaobtaa Ik wu op bet punt op dcD voorgrond salleu trwluu üelyk tiieu weet wae bel Koning Ü car Wfi enug om den eeriten deaer eiicben m t willigen die d Q beer Öteen lu 189 noodzaakte ais mi oi ierprei ieut af ie treden De Zweedwhe Tweede Kamer heelt met ld9 tegen tM atimmen hare goetlkenrioK gehecht aao het Toor tel om het jsargeld ifdfn Kroonpriü met 50 UfX krooeo lo verboogeu met welk bedrag bet terUden jaar door Uet Nooracbe Slortbing ferlaagd werd Het ongeluk dat te Havao ann het me nka nache norlo 8 chip Maiii w verkomeu heeft veei opgewondenheid 10 New Yurk verwerkt omdat er een gerucht liep van kwaad wt ligheid van de ydt der Spaujaardeu By de beerticbende antipathie tegeu dezen aa men bevreemd voor uv r lde vyandige beloogiugen AUerlei geruchten doen omtrent de outpluffidg de ronde b t TersUndigst zal sgu e uitkomflten van een groudfg onderzoek at te wa h on De Maine ligt in IH voet water een van de mafiten tn de boveokao eu van I wee schoor steeoeo zyi zichtbaar nvt ttchip i4 ovengeni groutendeeliji uiieeugeHiagen de keteliPiyn geiprougen De gewonden yn grooteudeeU verse brik ketyk toegetakeld Ër tyn ung ver aobeiden geatorven Aoodat het aantal doodeu tbana 200 bedraagt terwyt 0 gewoadan lU bet boapitaal veipleegd worden De ben nten ait Hounanje iooueD dat de BitereobewegiDg daar aller aandacht in beslag ueemt Da beweging gelykt naai uit BudapeHt gemeld wordt op de Boeren opatan den lo linskaud tooalt Fnrgeojif die be cbryfl De groodtlag der bewegiug ia eeo zondeiling diengael vaa vocialitine pietiime rn communiame De Boeren dte rich auosluiteo UggfO eeu eed af voor koniug eu godaduoat en weren met te ra tteu voordat de grond gfmeeoscbappelgk eigendom of lie er onderde Boereti erdeeld ia y meeneu dnt de koning overtuigd ia van du onhoudbaarheid van den toe tand met de beerao is met verder te regeeret nu zal de koning het met de Boernn beproeteu De koning beeft daarom ook aan de auldateo verboden op hot arme volk te Behieten en de hoofden ran den opstand worden wel gepakt maar hnn zal o fta geschieden De regeering zal naar uit Hudapent gemeld wordt haar beat doen om een hotmog te voorkomen doch ty vreeat dat de Boeren lu het vaste geloof dat ry toch oiet zallen norden aangevallen de so dalen rullen uittarten en dat dan ren noodluttu veiloip van de z hV OQvermy lelijk wirden al hem scherp te antwoordet toen de koloitol mij üoodigdfl ten ignen huize te komen met een vrtea delgkheid waarop oen lung weifelen lomp zou ge treosL £ ijp Bovendien wilde ik mg niet minder goed houden dan de graaf eu nam dus aan Dit allee had zich zoo gauw toegedragen dat ik d n igd Diet had gehad aan den Ëlznaser Ie denkon Nauwelijks echter waren wg am t rgden of de vKaes overviel mij dat bg ons uit het oog verlitzen lou want wg vlogen er vnj altol over heen U Iceek eens uit hot portier en tag ddt we ons lu euu eenïUjne laa bevont en incnscli noch rgluig volgile ons Ik begreep niet hoe de agent van Hasliaan 01 itpoor terug zou vinden een oogenblik hoopte ia dat hg mg bet h itel d Angleterra fou hehbïn booreu noemen en dus daar zou gaan logeeren taaar die hoop b roBtte toch op een zeer zwakken rond Tot overmaat van j ampspoed redeo we wel een half uur ver hutten de stad en er was dna mot aan IQ denken dat da l Uaaser aU hg het rgtuig op een afstand had willen volgen dit zou hobhen kunnen volhouden De graaf praatie met don heer de Jonval over ODVortehillige onderwerpen en ik meende te rg ea dat er reeds vóór ona iemand door tngli voogd afgezonden bg den kolonel gekomen was Diaua a naam weid met genoemd l tndelgk bield hot rgtuig atil voor eep huia dal or tamelgk groot uitzag Trrwgl da zware deur geopend werd hoorde ik achterop het rgtnig zachijee en gelgk eenige malen kloppen en toen de paarden omdraaiden bespeurde ik in de schaduw een man die fluitend voo ggiug Ik herkende het signaal wurmea Baatiaan 10 den afgeloopen nacht de hcrr TocW gaat de r eering voort troepen U Mudeor naar de beireigde streken wat aleobts trekk to kan om de ouroat eu de spanning te varboAfiü in kat KngelAcbe La orbuH veide Chamberlaitf dat er geen rede was om te twyfelen aan het be ichl dat de rranavaalsohe lio tdreehter Kolztj ia onlRlsKOD Ds nmiater voegde er k dat do Kngelaebe regaenng zal voortgaan tich te omboadeo van mmeoKiog in de biuuenlandtobH aangelegenheden van traiataa roolaog A bep ling n dar eooventie van IHhl itFikt worden ui eleefd t I Verspreide Berichten lu de myu Vereiuigte rotolinuuglOek teHamnf naby Bochiim had eerg ett fmorgfu x vroeg eet geweldige gttnoulploffieg p ttatf die vemcb idtn e sUrhtoft rs maakte Dan middag te uur wurun rteda 5H lyken gebo geu V yt myovMrkq s worden nog vurimel Ruim veertig nrbeidtira bekwamen verwuudiogen eu veleubunotSr rya in hopelooren tofataod in het zie kenbaia Bergmauahedi opgenomen I IIA MUJK Uwï Eanwhe atooraschip UaGbatc van de CoM n ine generate tranvailantiqoe een zce tootn r vau 335H braio n en lUM paardt kracht dat den Hon dezer met tO ItaliaaDAchti landverbuixTa aan boord van Da tlachat werd aiudn IHH I gecommandeerd door kapitein L roj die t n bekwaam zeeman ia en lange jareu op de AntiMenvoer Him liare lu Monthermi voir iis ha I doen opennn Vlijn smoxkelaar hal ons ilus vergezeld Witaracbijulgk op het knechtshankje gt jten daar de kuerhl u n hit station gebleven wst om voor mgn kotlurtje to zor gen Het deed mg good dat die zaak terecht wna Wij stapten ai voor oen stoep met kulommon on ik volgde omen gastheer Mg gelordde ona naarde kamera die voor ons in gireaïlhüwl waren gebracht OU ik morkle op dut tk om a ipgn kamer te komen het voor mgn voogd beatemdo ve rlrck moeal doorgaan un dat er leifs geen andere ingang was Ik kon oen giiraliich ovrr dio overdreven voorzorg met hedwiugen Het souper iv klaar ei t e koluno ik wacht u beneden Een kwartier liiiör kwamen wg in een elrg nte eetkaflier waarin Hm sche ue boil xich huw ie asn Paitgiche weelde De sobolela die f p tafel stonden benonei en mg aan de onliezofgde dagen dii ik te Heidelberg loorbraclit maar ik werd weldra aan die heriimering ontlrykken door hftt onverwai ht bin nenkomon van eon jcmg meisje wier gelykenia met Diana mg trof Hermanagilde zei de he r do lonval terwgl hg mij aan haar voorstelde mgnheer d baron Andn d Orbach Ik beantwoordde laur bevallige schoon eenigazina besohroomden groot 7eer stgf want haar naam nep mg de wet wat nbeleefle manier waarop ik hara band eenmaal geweigerd haci voor oen geoat Het aouptsr bleef stil t was of wg ons geen van allen op ons gemak gevoelden Mejuffrouw do Jon val zat naast mg en twoe of driemalen merkte tk dat hare oogen met on treurige uitdrukking op rag midd dit i Di e ditgea geleden m de naby Oedenborg gelpgin lUiogaarscbe gntneeate Agea lorf het geval waa iu vpanumg rag de gemeente het merkwaardige huwelykateeat tegemoet eu op den oepaaldeo dag was de kerk dan ook over luld met belangatelleoden Het eerst trad Andreas Utaaxmauu met xya bmid Snzaniie Pobl voor het altaar daarna A HsaiKa Ëen Amankaansch advocaat beaft weer eeo aardig proel e van handigheid geleverd Kooige kaptuliaten ta Boston hadden een mineraalwaterbron in lanada gekocht eu konden onder bet VVilnöularief hel water mxt een gering recht in de Uoie invoeren Uet Diogley tarief boeit ecbtrr voor minerale wateren een invoer Pecht vsn 24 düllarteala par gallon vaatgeateld en dientengevolge zaten de eigenaars der broo met én baudeo in het baar y wendden ttcb tot een advocaat in de hJ p dat deze edo aatd del z weten om de wettigheid der tariefbepahng te batwiatao maar bij isg daarvoor gteo kans Uy kwam cbier op dei inval dal ga vry vao rechtan kOD worden ingavoard Rei oadarawk werd itigsstald eu daaruit blaak d het water door bevriezing oieta vao yn geneae kr ht verloor zoodat h t nu in blokken In plaats van on tienebeu wordt ingevoerd 1 IKIUNn Woenadagraiddag brak tydenn een sueaowatorm het ys aan ds onatkaat Jtaa den lu cheii zeeboesem waardoor 24ll9plkiob rB en verscheidene gaarden op gioote yaaebotaeo m see dreven Naar tbaus uit Wiborg wordt gemeld warden H visichera gered Van het lo der overigen ia nog aiets Wkend STADSNIEUWS aOUDA 19 Kebruart 1898 De Onderlinge Braodveriekering Maataobappy Oouda hield VVoensdagtrond in het oéié tiar menie bovenzaal hare 2e jatriyktotie algemeene vergadering Uit bet vdfNlag blykt dat de derlBanitng ateeda grootfcr wordt en eas aom van f GO lTfi bet ft bereikt xoodnt het bedrag vau f KMKH vorxelterde waar te waarvpor lu de alatatea vyf jaar gtiteld ia na eeo be ledfagen van h plannen vroeger koest rd en abn verlagenheid de untroerm die ik bg baar gottiKtigl warm IV vufhneldde ing dat sg miK htIiicii keiinia hal gediagen van h plannen vroeger loor hare tante gek groeide aim ilijor de meende te beapeuren Na atloop van t souper begaven wg ons in een lalon waar een grool vuur brandde Mgn voofifd on de kolonel gingen op een eanap xarhljes zitten praten en mejnnrouw ds Jonval 1 am ion Wpiatencwe k en zetto 7ich i lien ik meende besrliei len If mo ten wr en eu giax luH alleen nan oeu Lofel niteti waarop plaatwerken lagen W rktuij plgk baderdg ik er tn terwgl ik te mg icnmaal toeuedaofale vrouw aandachtig omijim U zag HU dat ik miaUtd door baar pralenden i ni mg hnar vtrkeirdelgk Itad voorgestel I i U hol e ven beeld vnn de uiide I arons Wel koi ik nu niet metr in haar de gel konis met gue fetemooi dl rag eerat had getrotTen terugvinden maar ooh zag er heel lirf uit en vooral fa er op haar gelaat eep 0 ijnhkeol lire uitdrirkkiug v in goedheid Maar oudanka har achttien jaron geleek nj to h ouder dan Diaua en te viirgeefs toohl ik op baar voorhoofd den stempel van die reine en teveus vunge verhelBng van t gemoed dien nimbus van poësis waarvan ik den weerglans in mgn hart l ewaard Mpn bracht het ttietj oed en zg lehonk ihee De hoeren de Maufart er de Junrat stoiden op M o teruggetrokkenheid tlrLigda oahelaefd t worden en ik naderde dug Uermanagilda en uegda haarteauw woorden toe dte zg met een gemiuikte vroolgklum beantwoorddo