Goudsche Courant, maandag 21 februari 1898

I geladen men maakt daarop een snelle nederwnartsche bewegioj en de stift doet met een knal de kurk wegv liegen Doür den beerlc C Krom die aedt t 13 jaar aoowel in hf binnen yals in het boiteniund in het vak vètt akk n vernissen eu iwerkzaam geweest wordt hedenavond in bet pand aan de Mfirkt hoek Kerksteeg e u zaak en gros en détail geopend in Lakken Veruis eo VerfwHren Glas Drogeryeo Uecla ue cbildeD eu aanverwante artikelen Het bois vroeger voor Manufactnurzaak gediend bebbendt is gwheei voor deze zaak ingericht is het in dergelyke zaken niet altyd even rein te houden omdat men gewoonlyk lo den winket de vert moet maten en vermengen dit i daar i iet het geval de verfmakery is achter lu hti riuis tevens is daarboven een raagizyn voor glas waar de ruiten van de grootste afmetingen kunnen uitgepakt en bewaard worden lieclame platen worden eveneens dior den beer Krom geleverd die op het oogenblik versclullende soorten daar an voorbanden heeft doze piflf ij zyu uiterit keurig en nütjes bewerkt binnen enkele dagi o znllen er ook verschillende met Hollandscbe npschriftt n tentoongesteld worden men vindt ze na met goud zilver rood enz Deze pinten zyn van de gunstig bekende fabriek van Wilh Borg mann te Dosseldorf Ook ia de heer Krom agent van de Ratlijes verf dat is eeu serf tof die men gebruikt oro btuggen gashouders eo ook vooral voor zeeschepEo daar dit de eenige verf is die de zeewier tegenhoudt Nog heelt de beer Krom gfëtaleerd met papierstuc oit de Goudscbe papieratuclabriek o o H M de Koningin het wapen enz wy wenacbeu den heer Krom dat het hemin deze zaak wel moge gaan wy zyn o ertiiigddat by h t mogelyke zal doen om zyn clientèlegoed te bedienen Zwolscbe BOTERHAL VAN M J BOOT Keizerstraat In de NieBwe IBredascbe Courante van 16 iVbr lezen wy o a bet volgende Woensdugavond trad als spreker in het Natnorkundig Genoutachap op de beisf ingenieur ld P de Vooyii adjunct inspecteur van den arbeid met bet onderwerp Fabriekshygièue Na een korte beschouwing van t belang der fabriekshygiène en de eischen die aan haar gesteld kunnen worden uit wetenacbappelyk oogpunt werd het ont tean dier wetenschap geschetst Na de boeken van Bernardl o Ramazzini en van A 0 L Halfort was Girt de grondlegger van de fabrieksbygièoe h ren gewichtig onderdeel der algemeene hygièue De ontwikkeling dor l9 eeowsche iijflastrie vergrootte de gevaren en ttiaakte noodtakelyk dat h eromtrent beter inzit bt weri verkregen Hierna werd achtereenvolgens besproken het gevaar voor bet inwendig organisme ett bet uitwendig gevaar voor den arbeider Uitvoerig werden behandeld de gevaren voor de ademhaliogsorganen door het bederf van tucht waarin vele personen vertoeven door gassen en door stof Hierby vond spr gelegenheid een bescbryviug en overzicht te geven van de bekende phospbornekrose De tt chilleode longziekten die door stof kunnen ontstaan werden beaproken in verband met longtuberculoje eu toegelicht hoezeer de fabrteksbygiène nog van nut kan zyn op dit gebied door het aantal longlyders ta beperken en door mdostriën zoodanig gezond te maken dat herstellenden hierin zonder gevaar kunnen arbeiden Vermeld werd het goede resultaat van aaaatoiium voor minvermogende longl dera te DavoH Plata Vóór de pauze verklaarde spr nog een door hem vervaardigde graphische statistiek van het bediyf iOOüeval in Nederland gedurende de jaren van 1890 1896 Ill drieërlei teekenen werd het verband aangetoond dat er bestond = lo toa chen het aantal ongevallen en den dag waaropzy zijn voorgevallen die vooral in de bonwbedryr o den invloed van den Maandag aUoverwegend atniooiide t o cVn pt Bantnl arheiilers en AangevaogeD 1 October Tyd van Greenwicü Directe Spoorwegverbindingen met GUI DA 6 92 6 61 6 14 7 31 10 9 18 9 2t 9 54 10 11 11 12 7 60 5 20 9 88 9 47 10 18 6 51 7 26 i 10 80 6 SS 7 10 7 45 B 18 9 00 GOUDA DEN HAAG ftouda ZevanliuizeoMoerkapelle Zoetormeer Zegwaard Toorburg s Hage a 7 80 6 80 9 15 9 26 10 14 11 15 12 16 12 28 1 S7 8 46 4 49 5 25 6 54 6 117 84 7 62 P 83 8 64 10 10 11 11 6 ÉM 7 42 8 42 12 40 ii p 8 04 10 12 e Z 7 58 8 51 12 51 n 8 16 10 21 V 8 07 9 03 1 06 8 29 10 38 U 8 12 9 08 9 48 9 C4 10 44 11 45 12 46 1 10 2 06 4 15 6 15 5 55 28 ê 8 8 04 8 84 9 1 22 10 88 ll 11 44 HAAG GOUDA Haje 6 46 7 20 7 43 8 8 9 46 10 1111 87 18 221 35 2 44 8 40 1 05 4 38 6 80 6 12 7 18 7 66 9 28 10 08 Yoorb 6 62 10 17 1 41 4 89 18 B Z Zegw6 6 ff ff ff 10 32 1 66 4 58 80 9 48 oJudl 6 J8 7 48 Ïm 9 Ó3 10 16 lo 54 ll 67 12 502 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 50 7 48 8 28 10 1010 88 U T K E O H T G O O D A Ttreoht 6 88 7 46 8 4919 2010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 6B 4 48 6 85 6 5 7 66 Woerden 68 8 0 10 88 11 66 4 U 7 18 Ondeivater 7 07 8 14 10 46 ff 4 24 Gouda 7 28 8 27 9 28 9 62 10 59 11 10 12 11 1 92 8 4 4 87 6 20 8 07 7 22 8 28 AMSTIKDA K O U D A ff 7 06 1 10 0 05 10 42 2 68 I M 41 I I2 8 08 2 11 10 Uaili I it 4 4T Ml 0 0 I D A UTBKCHT Uouda 5 20 6 84 7 53 8 219 07 10 1910 57 12 00 12 68 8 20 3 17 4 86 06 Ondow 6 86 11 14 2 87 Woorden 6 48 8 10 11 22 2 46 8 84 Utreoht 03 7 4 8 28 9 0 9 89 10 51 11 46 12 82 1 2i 3 08 3 50 6 08 10 84 10 64 11 10 AMSTERDAM 12 10 4 U 1 18 6 H 4i atftUD Mtt ongeTeer twee jaar reeds aaamerk lgk i OTQrBchiedeo or premie is onUaogen f 622 10 eo tkü leaseoraDtie is betaald f 578 59 zoodat het reservefouds tot f 59 87 is gesteg u Kr kwamen twse gevallea van brtitid voor de eerste sedert de opnchtiog tot eeu gtzameolyk bedrag tVü f 18 25 De heer A Jonker Kz aan de be jrl van aftreding werd ala comtöisaaris hurkozen Jammer dat alechln zoo weinin deelliebbers de algemeei e vergadering bgwouen tia tocb zolk eene geecbiite gulugeaheid om mo de manier waarop de laken behapdeld worden kennis te niakeu Het register dor verzekerde goederen de contracten lan berverzekenng en de geheele administratie iQa dtiar voorbanden en voor een ieder tt r inzage Uit de vragen oui inlichtingen daarop betrekking hebbendp die door bet Bt 8tuar met de m eate bereidwilligheidi oeantwoord worden zoo tioodig met aaobaUug en voorlezing der daarmede i i verbande taande artikelen der cou tracteo vernamen wy o a dat alle posten zoolang hetrenerve foiida log onvoldoende is geheel en niet gedeeltelijk worden herverzekerd dat de reabsareerende Maatecbappyen aan de MaatHchappü Gouda volkomen vryheid geven evenals ol zij oiet gereassureerd waren tot geheel zelfstandige taxatie en rti eling van braod schade dat het Bestuur b ereutaeele brand schade bare vordering ten laste van Reassaraileuren eenvoudig bewijat door ov riegging der behoorlek gewaarmerkte copiën der tukken betreffende de schaderegeling en dat de vorderingen contant worden betaald op voorloopige kwitanliën door het Bestuur af t geven Op een andere vraag boorden wij diU bet Bestuur meent zich te moeten onthouden van het maken van propaganda omdat de te m keu kosten ten laste zouden komen van de deelhebbers en de deelueming zkh toch geieidelyk nitbreidt enz enz Alleeo door bet bywonen der vergaderiog leert men de Maatscbappy kennen en wnardeeren Moge de opkomst een volgende vergadering grooter zyo Na wederzydsche plicbtplegingen werd de vergadering gesloten Voor een stampvolle zaal sprak eergisteren in de Réaaie alhier niejonkvr H W Cromnelin uit Utrecht over geheelont bouding Met een welsprekendheid eo gloed vat innige overloiginB scb ldcrde zy den alJïohol als een vyai d van licbaam beur bnisge in ziel en eer van U vaderland Dat de gehe sU onthouding nog niet is wat zy zijn kan eu moest wa volgens haar te wyteo asn onbekendheid aan eigen sobald der leden aan een misplastat gebruik van bybelteknten maar vooral aan de gemakzucht en bet fariztïatue dat zelfa den Christen van onze dagt n kenmerkt Te wapen riep zy daarom allen weidenkenden toe om dien vijand met vereende kracht te bifctryden Een zatigkoor uit iScbtc Jam luisterde deze samenkomst op terwyl ds A Warteua een openings en slotwoord sprak De Stct bevat de statuten der vereenigiug De Nederlaudache Poltenbakkersbond alhier 4 Door de politie alhier ia een gesignaleerde aaDg ndeo die naar bet buis tan bewaring te Rtnterdam is overgebracht Ociud 6 80 7 86 Moordroobt 1 82 NieuwerVerlt 7 8 C pelle 7 46 Rottordam 7 7 BB AUeu Dia lllg KotterdiuB Oapelle Nieuwerkerk MOordrecbt ftauda 8 36 8 42 8 4e 9 56 g G6 5 62 6 08 6 11 8 19 6 25 9 30 6 16 4 46 4 iS 5 04 5 11 6 17 GOUDA 1 8 21 9 87 9 48 10 60 6 87 8 1 aoud Inulatdam C 8t wy vestigen de aandacht op achtersfaaude advertentie van den heer Tie erna aangaande de fiet8pi toleu Wy hebben eeu ilergelykn pistool be icbtiüd en zyn overtuigd dat een bond zeer spoedig op den loop g ut daar de knal geiytc atant met een piatoolscbut Uet pistool ia zeer eenvoudig en geheel zonder gevaar het is een eenvoudig koper buisje waarin gen dito buisje met een stalen stiit en door gen pprcpareerdfl knrk er op te doen is tiij het aantal voorgekomen ongsvallen ïn 14 verschillende indoatriegroepeo waareit de meer of mindere geiaarlykheid bleek De derde teekening liet zien boe het aantal ongevallen in de laatste jaren op onrustbarende wyze toeooDi en geen verband hield met d toename der fabrieksbevolkiog en van hétoautal paardekrachten etoomvermogen in de fabrieken In de pauze die hierop volgde gaf de spreker nadere explicatie en deed eouige proeven om b t koolzQurgehalte der lacht te bepalen Na de pauze werden achtereenvolgens behandrld ie hygiêuische fabrieksbouw waarby de 8prek r teekeniogen vertoonde van de m odelsigarenfabriek voor de firma Gaulmy en Baar te i Hertogenbosch in aanbouw naar een ontwPTp van den architect ingenieur P $ tornebrink Aan de hand van een begiDseUcheta derventilatie systemen werd het begrip van ventilatie ia verband met tocht en veiwarmiogtoegelicht Nori uitvoeriger werd ook besproken de afzuigtng v in echadelyke dampen ep stof eu in t licht gesteld hoe dat niet met de veniila ie fate ael mocht worden verward Hierby vertoonde spreker eeuisje fotograpbieën van Incifersfftbri keo waarby de afzuiging do dampen was toeg paot on besprak hoe met een instrument anemometer genaanid de etarkfee der afzuiging kan worden bepaald Het laatste onderwerp der behandeling was tft stellen in de vraag wat is er te doen tegen het bedryfaongeval Spreker besprak de verschillende oorzaken en k am tot het resultaat dat een bescherming van alle gevaarlijke plaatsen in welgemeend overleg van fabrikant en faygiènist moest worden toeg pB8t In een slotwoord werd een terugblik op het govaar voor don arbeider geworpen en eindigde spreker te melden dat gelukkig reeds in oqb land modelfabrieken zyn aan te wyzen waar de waarde dar fabriekhsygiène in werkeiykheid wordt aangetoond Voor deze belangrijke en zeerzakelyke lede bracht de vcorzitter de beer Kuyper namens het genootschap dank aan de spreker eo eenige volzinnen waarin Z Ed tevens de hoogste waardeering van den br d Vooys uitsprak die hem op zoo uitstekende wyze a a Adjunct Inspecteur van den Arbeid ter zyde staat Ieder morgen ongeveer half acht geraakte een Gjarig knaapje ztjïere L op de Nieuwe Haven in het water Op bet haipgeroep van een andere jongen snelle de aldaar wonende V toe die zich direct gekleed te water begaf en den kleine die reeds eenige tyd in het water had gelegen gelukkig oog tydig op het drooge kon brengen Ook op de Raam is een éjarig jongetje L E in het water geraakt De persoon welke den knaap trachtte te redden geraakte daarbij ook te water doch beiden warden spoedig door eenige personen uit bun gevaariyke positie veiloet Oe omslag der Onderlinge Brandwaarborgmaatichsppy alleen voor landbouwers onder directie van de beeren Montyn te Gouda bedraagt over 1897 f 1 50 per mille en die onder directie van den heer Van Bensekom Ie Loenen a d Vecht f 1 70 per mille OuDËBK£RK a d iJstL Niet onwaarschyolyk il brt dat bet aantal kiezers alhier met ongeveer een oO tal nieuwe vermeerderd wordt Kriupen a d IJs£L Dinsdagavond gaf de zangvereentging Door inspanning uitspamiingc alhier in het café van den heer J van der Plas eene nitvoering Als naar gewoonte was de zaal flink bezet De zangstukjes die ten geboore werden gebracht sliagdeu alle nitstekf ud ook nu weder getuigden zy van ernstige stadie De heer A Diamant van Gouda gaf eenige voordrachten ten baste d e veneens zeer in den smaak vielen Tot laat in Winterdlenst 1897 98 EOTTÏ DAM 3 42 S 7 4 52 66 6 02 5 09 5 16 5 26 2 50 GOUDA ll n 12 18 12 26 1 84 11 28 12 82 If II 11 85 12 89 I I 6 40 8 45 10 4 10 11 42 1 12 46 I r II 6 82 11 82 11 51 12 82 12 55 1 68 4 4 15 6 10 liOTTERDA M G O ü D A 1 44 1 54 2 01 2 02 2 14 4 41 4 50 4 67 5 04 5 10 10 29 10 86 10 48 10 49 I 9 28 9 58 10 19 11 86 11 60 12 27 8 09 4 05 12 47 9 47 10 18 4 20 DEN 8 56 8 26 10 17 10 86 7 10 10 84 6 24 7 18 8 43 10 41 4 7 89 8 69 11 12 11 12 7 61 8 2 8 66 10 11 W 17 10 86 11 41 Amitardu O 8u adi 11 64 12 0 den avond bleef men gezellig bgeeu waarna ieder huiawaarls KÏogi hoogste voldaan over hetgeen hy dien avond weder gezien en gehooid hr d ADVERTENTIEN Öen 26en FEBEÜABt hopen ouze gelietde Oodera F BiiM HEBTOU B il W O E G W CORNELIS hunne 30 JARI6E EGHJVEREENIGING te herdenken UUNNE KINDEKEN RüCBPtiB 27 Febrnnri 3 5 uur Keizerstraat K 150 Voor de vele bewyzea Tan deelneming Qudervonden b i het verlies van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behnwdvader en Grootvader betaigen wy hierby onzen harteiyken dank Wed G LANGERAAH geb KOETISOBTKE D LANGERAAR j N VOOBMANN Breckirfeld Lakoeraab l JOH C VOOBMANN C O LANGËBAAB C J LANGEBAAR MlJSLIBFF en Kleinkinderen Gouda 19 Pebroari 1898 Voor de vele blgken van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en by het overiydeu onzer geliefde Ëchtgenoote Moeder en Behuwdmosder Mevr J M 8TBAVER Steaver betaigen wy onzen hartelyken dank Uit aller naam a 8TBAVEB V Harteiyk dank aan allen voor de vele biyken van deelneming by het voor ons zoo treurig verlies ondervonden QQuda Mevr Wed A M STEAVER Damwmk Otrtcht M J BEGEER Steatïr A BEGEER Gouda A A VERGEER Stravbe C W VERGEER Voor de talryke bewyzen van deelneming ontvangen by het overlyden onzer geliefde Schoondochter en Zuster betuigen wy onzen harteiyken dank Gouda f G STBAVER M VAK nEE LAAR Steavie D C W TAN OBE LAAR G DEMMERS Steavee A DEMMEBS BrieUe Terstond gevraagd BEN NEfTE DIENSTBODE 8 80 8 61 9 66 10 04 10 86 1 1 10 11 ff f 10 18 ff ff 10 26 ff r 10 84 10 54 11 80 8 9 37 10 09 f 9 47 ff Ê 54 ff K 10 01 ff 8 20 10 07 10 29 7 66 8 02 1 09 2 16 8 25 5 86 8 48 9 10 10 16 6 17 7 85 6 27 6 84 6 41 6 47 7 46 9 07 10 022 28 S ff 49 10 94 7 41 Ml 19 1 4 zich te vervoegen avonds tusBohen 87 9i uur DUBBELE BUURT B 12 Opealjare Verkooping te GC UD A op MAANDAG f MAART 1898 des morgens te eit uren ia bet koffiehuis lUAauoMiif aan de Markt van Een ruim ingericht WOOi HUlS BBF en TUIN aan de Westhaven te Gouda Wyk B No 156 met daarjichter gelegen KANTOOR uitkomende aan de Peperstraat te Gouda met een uitgang in die straat kadastraal bekend in Sectie D No 1193 groot 2 Aren 50 Centiaren Hel huis bevat 9 Kamers Keoken Kelder 2 Zolders en Dienstbodenkamer en het heeft vele gemakken Te aanvaarden 1 Jnui 1898 En een gemakkelyk ingericht ERF en TUIN in de Orabethstraat te öoudn Wyk Q No 231 kadastraal bekend in Sectie A No 1979 groot 1 Are 28 Centiaren Het buis van Waterleiding voorzien bevat B Kamers Keuken en Zolder met Dienstfaodenkamer en velerlei gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1898 De perceelen zyn te bezichtigen 28 Februari 1 2 en 3 Maart aanstaande van 2 iot 4 uren mits Tooraf by de bewoners belet Tra Nadere inlichtingen geven Notaris KOEMAN te Hoaitreeht en Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda mmmmm te G 0 a a a op MAANDAG 7 MAABT 1898 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonibc aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN UBOOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS KRF en TUIN met VOLIÈRE met een een ationderlyken opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende in de Korte Nuodgodsteeg te Gouda Wyk B No 173 en 173o Bet Benedenhuis bevattende 4 Kamers waarvan een met Serre Keuken en Kelder en velerlei gemakkeu is te aanvaarden 1 Mei 1898 en het Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken eu Zolder is by de maand verhuurd aan den heer Wulf voor 12 60 No 2 Een enkele jaren geleden gebouwd WOONHUIS en ERF ia de Korte Noodgodsteeg te Gouda wyk B No 170 Het perceel bevat 2 Kamers Keuken en Zolder en is verhuurd aan J Mulder voor ƒ 6 per maand No 3 Een perceel Bouwgrond ol TUIN in de Korte Noodgodsteeg te Gouda tusschen de perceelen Nos 2 en 4 gelegen ter diepte van 6 Meters en ter breedte van 5 Meters 87 Centimeters Terstond te aan Taarden No 4 Een ruim PAKHUiS en ERF met 2 ZOLDERS waarin in den laatsten tyd eeu Sigarenfabriek gedreven word in de Korte Noodgodsteeg te Gouda wyk B No 169 Terstond te aanvaarden No 5 Een enkele jaren geleden gebouwd WIl RELHUIS WOONHUIS eu ERF aan het Rotterdamsche Veer by de Gouwe te öouda wyk O No 572 Te aanvaarden 1 April 1898 En No 6 Een H o is e OL Erf aan de Varkenmarkt te Gouda wyk M No 229 By de week lerhourd voor 2 De perceelen zyn te bezichtigen ï werkdagen voór den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op den Terkoopdag behalve perceel No 1 van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarii FORTDIJN DROOGLEKVBB te Gouda wm Uoor het toenemend debiet vau mijn MARGAKIKR kunnen de C 4DE IX gfrooler en mooier worden dexe en de volgende week gfeef ik elke kooper van een pond Margarine een half pond Cadeau bovendien een prachtig Stuk ItlJKWEKH huishoudelijk gebruik levens ontvang l ieder kooper een LOT op eeu prachtige NAAIMACHINE De vk inner der IVi Clil E heeft recht op t jaar g arantie tevens gratis onderricht van de leverancier der Machine leii Heei l KKL WKNSTKIN 200 IETS IS IN oDUinoB mi ToommEi Door het groot succes door mij behaald ben ik hiertoe in staat M J BOOT Keizeisliaat Heineken s BOCK lER gehotteia per fteêch tS € eu $ per 1 Vleieh Cent versch van t vat li 10 Cent pet Tumbler Alle soorten LIMONADES en WINTERDRANKEN uit lie Miiieraalwater Fabviek JDJEl C SC J JU Steeds voorradig Cylinders vloeibaar KOOLZUUR Depot des Societé Clenerale des Eauz de Vie de Cognac j r Flesoh 1 30 COGNAO IMPERIAL per Demyohn van 2 i en 5 Lr k 1 40 p L J H KOODE Biei halle Fabiiek en Bottelaïij Zeiigstraat i 85 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eera pracla tlg net ixxg ericlat HEERE HÜS met Tm staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Hef Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jj root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding ep geheel infferichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LAlf E TIENDEWEG D 29 W Fietspistob lieuw Practiseh Onfeilbaar liddel legen overlast van H O l l D K M ALiIiKEIW verkrijgbaar bji G TIESFJA MARKT A 54 H II l§t i4ai n s OUüi Gi fNEVEIl in diverse verpakkingen verkrgi aar bij J N V BKUüEkER Hooge Gouwe C ÜSS Zooeven Ontvangen l rliiia UAL en UKLüiiENIIËlÜS Handschoenen in GLACÉ CASÏOOK en ZIJDE GROOTE KEUZE IN Zijden Stoffen Voor BLOUtSEl QAEUEEHIITG enz enz Aanbevelend H G WERNIN6 Markt A 144 GOUDA SiLONJLOÖirPlE Dubbele F uur A R SCÏÏOLTENS COIFFEUR D J van Velzen J DUBBELE UUUBÏ U lü f STEED S VOORH VNDEN mmmmmm umummm WKTTIO lEDËPONEIIRÜ BH liet gebruik liaarraii Kcschleill het tiiiiden krHgeu der Kinderen DIVDER Di ni STË PWi 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b niy ter inzage liggende getaigscbriften der uitstekende resultaten van de l ïlectroiiioiorisclie Tandhalsbaiidjes niet echt zyu W Men kite op den naam van dm Fabrikant UOBERT IIOLTX Wordt franco toegezoudeu alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ltOBKRTHüLTZ iJinegen f Verkrijgbaar h WOLFF Co Weslhaveo m WeOerverkoopers gevraagd