Goudsche Courant, maandag 21 februari 1898

No 7510 Maandag SI Februari J808 36ste Jaargang mmM COIRANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A P MARTENS £ a 6R00TE niTTEREOOP vid ÜPPEN Extra koopjes in Lappen Zwarte en Gekleurde JAPONSTOPEEN Bizondere voordeelige aanbiedingen in LAPPEN WITTE GOEDEREN i Extra koopjes in stukjes KRPËK SEKVETTE en TAFELLAKENS W BuitengeAvoon goedkooije aanbiedingen in WASCUËCIITE BLAUWE KATOËIVËRI VOOR DIëNSTBOIIëK JAPON EIN Men zie de ÉTAlIaGE ADVERTENTIEN woi üen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des midd i De Uitgave dezer CourantJ geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondenng van Zon en Feestdagen f De prys per drie meenden is 1 26 irancof ppr post 1 70 i i i Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ROOKT BRAAT SKLEINTJES iT meert jJ Q 37 per ti Markt Gouda Hoek Ker ksteeg Heden Zaterdagavonl OPENING mijner ZAAK in LAESEN nmmi mnm olas RECLAME SCHILDEN en aanverwante Artikelen C C RROII Vernisfabrikaat ïscho 1 m oen en J aarzenmagazijn oopiwiir Hoogstraat A 113 GOUDA Ruime sorteering van alle mogelijke soorten 8CH0E WERK Lage Prijzen Zie Étalage eeuda Druk n A BRINKMAN eu ZOON 1 i t Il DJAMSOE tot en met Étaandag 28 Februuti Va 0RTZETTIN6 der OPRUIMmG lot Spotprijzen Costumes lantels Japonstoffen Witte Goederen ÜR ELS Voorhanden een fraaie sorteenng der prachtigste en naar verhouding van solidi teit en toon goedkoopste AMERIKAAFSCHE in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van Xj c IDE rj 2src3 nyc A K KiT 97 V y Tp TVT P W f Concurreeronde met de beste in ous I I I I 1 land bestaande Magazgnen A t LÜ X ttaMH al wit dl gUwHUh H ll laiil MÖLLER S ACCOOEDCITEBS s lo is is 24 33 AUTOMATEN ACOORÜEONS ook de Crefeiders Alle smm LbSSENAlRS EU steeds ïoorhanJcn nRgenoeg alia ondOTdealeii rau MiuiekmBtrameDteu C F BUSCH O TVAI GEli GEOOTE KEÏÏZE der SIEU¥STE Zwarte STOFFEN Effen en Getverkte Bockbier en FranciskaBer Brau Firma A DAM T TWEEDE BLAD ÏNNENLAjSTD Gb besloot b hnr liDg van caodidaten persoonlök vry fct DevlsotefJ Volkppari BtèïnmiDg Ewb ian aanbej te optbou ln ea de Ie T IfFe Haa m is oor U ien aaor aagj t t pfaoj Ik rnhjet gcdiikD laan g te Utrecht Irecb ilobe Arbeidde lare ner aderu gj be lro Utr $ 7yiie etee L lEftibdtiekc Pm ö Kaa er ge dej S Jl Josephv r ichtL w iarin ihetj de lebi n bew b d Ibnug vau Se band Jfooals geme d lvalwege bet bettoiM pkieivbreeDigKog euo hegö wordepk lyaapttp j dtgUde wftorit tei u j verienigiogslevfel inM 1 sprikea zal toelicbten 18 Ibaos door bet besiii IgiDg een scbri vea g fretj en uiteenzet die hel uitupodigiDg lot deze reir g en ie heer ë J KüSqo officier v ei lekl tUde yk gedelacb erd uao bet Rf monte depöt tr Milhgeo heeti aan een 25Ü0 tal genet kundigeD m deo laode e 11 sUat gezonieQ waar op inlichtiogen ge rstt d worden omtrent de ODgelukkeo die voorg komen zyn ODmiddelyk ala gevolg vao het wielrfldeu bv na botiing val overrgdeu enz benevens vaii de ziekten en gebreken min ot meer langfanm ontntaan b bet frielryd n of aU gevolg daarvan Voortc ia bun oordeel gevraagd omtrent bet wielryden by welLe ziekten en gebreken dit ontraden of verboden moet worden en aangaande de kleedinf voeding gebruik van alkobahen voorbehoed middelen enz en emdalyk tal van vragen ter beantwoording betrekking hebbende op de vroO wen Indien de geneesht eren de moeite nemen d ze vragen te beantwoorden iet waaraau met t oog op vroegere soortgelyke pogingen eu de uitgebreidheid der Igst zeer ma getwi fe d rorden dan zal de heer Kuhne een belang yk overzicht kunnen leveren Hy rekent er blykbaar op want by heefi al een uitgever Mei betangsteltiDg vernemen ni dat de byoodaEe Commissie der NederI Herv Kerk twef beslQ ten heeft genomen ten aanzien d zer aangelegenheid die retds vele pennen heeft in beweging gebracht en in bladen van verschil lende richting is besproken maar waarover de gevoe euB nti enloopeD Bet eerste ia om de kerkraden onder uiteenzetting der redenen die baar nopau aan dezen datum den voorkeur te ge en nit te oood gen op den 31 Aug ek den dag ze en wanrop krachtenja dehe a l Dgen der Grondwet H M fa telyk de regee ring aanvaardt deze gewichtige gebeurteoie door gebed pn dankzegging te wgdea 10 een daartoe in den voormiddag te houden godsdtenstoefening Uet tweede dat 7y ala vertegenwoordigster van het tairykste kerkgenootacbap meende zonder den acbyu van anoma tigiog op zich te ladeU den eerateu stap te konnen doen ter varkrygiug eeaer in dr ze hoogst wenscbelyke eeustemmigheid en samenwerking van alle godedieoslige gezindten in Nederland en daartoe aan hare bestaren een afschrift van boveobedoelde uttnoodiging aan de kerkeraden zal doen toekomen met beleefd verzoek van hunne zyde i et beoogde uoel te helpen bereiken opdat den Blaten Augustus Nederland het verhefieode scboowpel aaobiede dat zyo zonen en dochtereu boe ook in belydeois en eeredienat verschilland maar één in liefde voor vaderland en kooingin zoo mugetyk op hetzelfde nnr in bun bedehuizen sa men ge komen dezelfde gebeden voor b t heil onzer jengdige koningin en bet gelok Barer r eenng voor den troon van aller Heaelicben Vader opzenden Os Synodale Commiiiis ii voorts gemachtigd duarbS te voegen dat reeda lauK bij H M ie ftoniugiu h t voornemen bestond om aan d o 31ii De officier vij n zi d r bte kl by de zeeoi acbt F Schreude ia pp pensioen estt ld eohem tppgekenl eei poDlioen ten be age van 11425 s jHars I Y 1 i Gemengde Beiioliten I 7 T Mjet eeu klein rortui itje bad men te uGralenhage weder eeo iloel gehad lu dtn scheersalon van de chic zette de bekende atbli t Kloyt by ongel kl e o verkeerden hoed op gn vergifiSiog heberkeode keerde by terug en bood beleefd a hy ia ryu excuses aan De eigenaar van deu hoed ritmeester in poluiek autwoordde met eea grofheid hetgeen teogevolge had d t bet worstelaarshaodje op yn g adaesclioreu gelaat neerkwam met erg zacht Toen werd over vachten ge proken Kluyt wat bereid maar niet met kinderachtige aabeltjea ot ptitolen maar met kftTiist n Hy heeft nimmer secondanten van den ntmeeatör gezien U O De koopman A lioogewerf te Bleiawyk vertiet eergisteren zyu woning om naar Kotterdam te gaan Naawelyks was hy opwfgofbij viel dood netar De dokter constateerde hartverlamming II t Noorden des lands beeft eeo hevig onweer gewoed Onder Fianekur ia eeu watsjmolen door den bliksem nagenoeg geheet uiteengealügeDr f O t der echter brHn te veroorzaken In Nooid Holland werd eeti molen aau het Zand getrof fen Da SOjange watermoleriaar Plat aan e Tjamme ooder Bieaterwolde werd door het hemelvnur gedood Eo te Lippenliuizbn Fr is teogevolge van bt t lo laau van den bliksem een huia 10 de asch gelegd waarby de 80 jarige echtelieden die het bewoondes in de vlammen yo omgekomen Donderdagavond werd de toren van de Hervormde kerk te Wolanm door den btikaemgetroffun De uitslaande brand liat cioh weldradre gi nd aanzien Ëenige mo dige inanuenbeklommen met levensgevaar temidden vau denstorm den toren en bygestaan door anderen werden ze na groote inspanning het vt armeester eo bewaardeo alzoa het dorp voor eeoevreeaelyke ramp Ij C Uit Winacboteo seint men aan het Vaderl ïe Roetenbroek wilde een boerenmeid f 1200 10 de spaarbank brengen onderweg werd zij vermoord Ëeu Duitsch gendarme vond haar met afge nedeo bals M o verdacht baar meeater van de mudaad deed onderzoek eo vond hem in het bezit van het geld Zyn vrouw herkende bet mea waarmee de moord waarsebynlylr gepleegd werd aU bet hare Uil Nanipeet wordt van 17 Februari aan de w Ct gemeld Gi tereoavond om ongeveer 6 uur werd een 15 jarigen kaoloorlooper van de maatschappy De Veluwe alhier op den openbaren wrg in de nabyheid van zgn wooing teo wasten van het dorp een portefeuille inhoudende ongeveer f 79 aan tilvergeld ootrukt door een tamelyk laog manapf rsoon dia een zak om hei hoofd bad geslagen eo daar door Aikeobaar was Duor de dni leroiB wiat de dief die blykbaar goed den weg wiat te ODtkomea ofsohooo op het geroep eo geschreeuw van deo joogeo dadelyk een paar meuscheo te Tooriohyo kvanen Mea heef natupriijL oniuidduUylv ook luet behulp vau de iolme ond rzoek gedaan doch tot op dit Mg lbhk vruchteloos sfc Wa Vi RfeCHEIDENHElD alter Wjckoff eeo ryke jongeling te Na York heuft va p zyu schatten zich twee jaren lang verwy4erd uu gedureido dien lyd bet leveo geleid van een der arinstibn op aarde In 188S beamdigde mr Wyapoffzya studiën aaa Pnncetonn Uuivensty Hij verli tdehoogeschool echter met maar gi ig zich voor eeojgeu tyd toeUggen op do aludie vau meatscbappelyke vraagetukKen lo den zomer van 1890 was mr Wyckofl gelogeerd ten hu ze van deu iiiitliouoiiir Morgau Ter getegeobeid vau eeu vrieudsch ppelyk aa maoiyn met andere heereu werd een vry levendig debfit gevoerd over de werkman et de ai beidstroebelen waarvan men in meerdere of miniere mate eiken zomer komt te hooren Mr WyckoÖ kon zeor aterk de zydc vao d n werkman De andera heeren kwumen scherf tegen zyu stellingen op Eiudelyk zeide df gastbftar Boor eeuft WyckofT gy zyt nog jong gy waet alleen de tbeone vao d practischa z de k ut gy nog oieme da Eo met deze woorden oütviog de oonversaUe den genadebta Maar diezelfde woorden badden op den rykeu idjigehug een diepao tudrok gemaakt o hy besloot zicb mst de practische syde in kennis te steiUn Hy wilde de hinderpalen weten dia er op bet pad der armen te bestry deu zyn Fier BO twiutig uren later verliet by dt prachtige woning eu de gezellige omgeviug vsu Mr Mirgao Hg was gekleed lu eeu oud en verlieten pak ronder eeo enkelen cent op zak te hebben Een pakje schoon ondergoed was alles wat by meenam en dus giog hy sde koude wereld in Zyu eer te bedrijf waa lezen te verkrygen voor een maandschrift Vaak heeft by honger geleden Hij beeft allerlei werk verricht uu eena nan den spoorwig dau lu een fabruk dan als gewoon dagloooer Hy heeft medege werkt QBO de oprichting vao aegebouA eu der Worlds tair Jy heeft zich geassocieerd met de anarchiateu vau Chicago Hy beeft gewerki ui de iny oen van Colorado In die tnee areu heeft b maiir eau week m zyn ei eulyken etaud ala ryken doorgebachl dHt was toen zyn broeder 10 het huw lgk trad on hydaarby tegenwoordig waa Direct luaru keerde hy tot zyu zorgvol leveu 111 h t Westen terug Na afkoop daarvan lügde hy zyn werkmaoBpak af eu was terdege op de hoogte van de worstelingen eu de ontberingen die verboodeo zyo aan het leven van den werk lo byoa elk ludi8 h blad komeo klachten voor over valsche bankbiljnttea en valacb geld Zoo scbrijft de Javabode Het wordt tyd dat de regeeiing tusEichen be de komt om het groot aantal valsohe oude biljetten van f 10 van de javaache Bunk uit de circulatie te weren Te Soerabaja geeft bet vindeo van een verdacht bijet lo lemaodo bjzit nu reeds aauleidmg tot machtS Uver c ry diog eo onkieschbeid tegenover vrouwen door Eoropeescbe politieambtenaren Jit Baiteo7org wordt aan dit blad dl V Jao gesohreveu Yalscb ge d ia er bij de vie t van ryksdaalder tot dubbeltjes toe hot ontvangen gnal gemakkfllyk genoeg maar het wederuitgeveo t eeo bek eotoer valsch bankpapier bobben we hier gelukkig nog met Eeo later bericht meldt echter dat ook te Soerabaja door de ffrma Geo Wehry en Co eea vaticb biljt t is aaogebuudeu en men voruoedt dal er vale iii omloop zgn Tebemaraog syo er ook eeoig aiogeboudeo Door Bcbout Hione te Batavia ia by Chineezen eeo groote hoeveelheid valbch geld aangehaald Mitaudeo lang droeg de achoot reeds keunia van het feit dal meu bij eeo faar Chintezen zeer voordeelig goed geld tegen valsch geld koD inwisselen Voor zes echte galdem kreeg men b v 10 valache Ook had hy zelf reeda geld op die wy e doen luwiaseleu doch zonder dat het hem gelukte de vahche muotera op beeterdaad te betrappen Onlangs besloot hy tot een buis oekiug over te gaan Do kommandaut van Magga Besar tuurde hy met 6 vooraf gemerkte guldens uaar het huis der hinee en en oveituigde ziob eerst dat deze politieman geen audcr geld bg zich uad Dü schoot hield daarua schuil achter een der Cbiueescbe graven en toen het geld tegen HH vaUebe üldena eu halve guld ns gawi seld was kwam hy t voorschyo en deed door oppasaars Ie wumng omimgeleo H er vond hy slechts eeoige btokkeo tio en eeu foiellkroes De ormeo waren niet te vind n en vermoadolyk varvaardigd uit eeo gee zdifstandighei I die gemakkelyk 10 bet wnter oplosbaar 11 Ook het geld dat oy liet wi seleii IS tot lu ver nog niet ternggevonden Waarrchtjolyk is dit na outvaogst duor de Cbineezeo aao een klein meiaje ter baod gesteld dat niet aan een visitatie aan deo lyve werl onderworpen daar men geen argwaan tegen baar koesterde De Iw e Ohiueezen n ook het meisje zijo lu htcbteuis genomen PosterUen en Telegrapble B noemd 16 übr Tot brie vengaarder e Velp N B J van Doorn Verplaatst 1 Maart De klerk der pat teryeo en telegra phie lm kl Mej A Molenaar van Itolterdam telegraafkantoor naar Amsterdam telegraaf kantoor L April De klerk der poateryen en telegraph ie 2e kl M J E Janoette ao Amsterdam telegrnaikantoor naar Naarden Rervol ontslngen 1 Maart De klerk r r poatergen en talegraplue 2e kl mej M M W de Koning te Schie dam tolegraatknntoo April De brievenganrder t SteMendam SM v d Vlugt Mhi De ooder dire tatir der lelegraphie CJ arnts t Ameterdara WEllKVERSOHAFFlNG Ontvangen van P f 2 50 De ComniiKsie brengt ter kenum van de lu gereteuflu dat do werkzavmbeden gimndigd zyo en dat de werklieden heden Zaterdag ivond zullen worden ontslagen Wy hopen dat de ontslagen werklieden spoedig weder werk moge vinden Tevens brengt de Couamiasie dank aao alien die bygedragau en medegebolpeo hebben aan het welalageo der werkverachafiing Nog netmalteu te koop adres J r Elk Numeos de Commiasie voor Werkverschaffiog C BRUNT Voorz W ROEPFH f S or Zij de Damasten 65 Cts tol J 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Óekleurde Hennebergxtjile Taa d5 Cts tot 14 65 per Meter Glad Oestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 ver schillende Qual en 2000 verach kleuren Dessins etc t r van port en rechten in hut STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Hcnnebsrqs Zijè rdbriekcn K eo L M Burgerl ke atand QlifiOBIiN 15 f tbr tar oad ri A de