Goudsche Courant, dinsdag 22 februari 1898

Dinsdag 2 Februari 1808 No 7511 30ste Jaargang Mooy to 1 de Ruiter 17 Pieier ondets P de Groot en T Groenendflk Jncoboa Philippn Petru ondera G B B Tet botst eo J C Zandtoort 18 Caipura oudon J Tan der Laan ea C k SpekiDflder Gerrii ouderi G Bilgers eo E tan Éempeu 19 Gerarda ondera W Stütea en J G de Jong OVERLEDEN 14 Febr D Beglnn 12 w A Verschui 65 j 15 N Melehért 63 j 18 G Middelweerd 3 m L A lau Geloien 12 d 19 J Furrar 30 j Ill in It VAN HET ALOM BEKENDE EN GOUD BEKROONDE LIININENGOED ia wedar een enonne voorraad in Magasyu A van OS Aü Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoen m o 3Ë a WÊmsm B fgf Kim mP mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Fe stdagen De prijs per drie maanden is CiSfi franco perpost ƒ 1 70 f Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Amsterdam Beurs van 18 FEBRUARI NïDBaLiND C l NoJ W S 2Vi lilo ililo dito 3 dito dito dilo 3 HoNOia OM Geadl 1881 88 4 iTlLia Insohrgving 1868 81 S OosTBSB OW in papier 1868 6 dito in 2il er 1868 6 PoRTVGiL Obl mot ooupon 3 dito tiolcet 3 EüBllXD Obl Binnenl 1894 ♦ dito Gecona 1880 4 dito büBotlia 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spikjï Perptt schuld 1881 4 TuKMU Gepr CoUT leen 1890 4 Geo leening serie D Oeo Ie niug serie C ZolD Ara Rap T obl 1898 5 Mailoo Obl Buit Set 1890 6 TsnzuiLA Obl 4onbep 1881 AMSTtaDA ObÜKStien 1895 3 BoiTiaDui Sted lees 1894 3 Neo N Afr Hsudela aand Arendab Tsb Mij CertifiealeQ DeliMaat£ohappij dito Am Hypotbeekb psndbr 4 Calt Mi der Vorateol aand s Gr Hjpothoetb pandbr 8 Nederlaodache bank aand Ned jHiindelmasIsoil dito N W fc Pdo Hyp b pandbr t Rott Hypotbeekb pandbr S Utr Hypotbeekb dilo 8 i OeSTira UoatHong bank aand BlISL Hypotbeiekbank pandb 4 AHIaiKA Equt hypotb pandb Maiw L G Pr Lieu oert 6 Na Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atr Spm aaoi 6 dito dito dito 1891 dito S lTauiSpoor rl l887 Se A Kobl S Zuid ItaI Spwlnij A H obl S roLKN Warschau Weeuen aand 4 Ebsl Gr Euss Baltische dito aand Paslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Ob Asow 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMiaiKi Cent P o 8p Mü obl Chio I Vorth W pr O v aand dito dito Vt n St Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceutral obl in goud 4 Loui t MaabtilloCort r aand Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Miaa Knnaaa T 4pct pref aand N ïork Ontaaiofc Woat aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St ul Minn Manit obl 7 Ud Pao HoofI in oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B OAHiDi Can South Cert T aand Vbk C Hall N leh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Eottord Tramwog Maata aand Nep Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BaLMB Blad ontwerpen 1817 S ll Stad Bruaeel 1886 UoNO Theiss Begullr Gesellaeh 4 OosTBNa Staatsleening 1860 6 K K Coat B Cr 1880 8 BraNJE Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bes Hvp Spobl oflrt ADVERTENTIEN ER WORDT TEllOVËRMMËfiBVR44Gl EEN Br fr onder lett JONGENBEL üouda Gebruikt na Eenig DéJ 6t vhn lont inenMl T € 11 lilAS WiJdêtrant A 169 GOOD A Aanbevolen merken BHERBT Per Par Per IS l SFIeich FU ch riaatben Gold 1 r 190 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 ROODB FORTAarora a good dinnerWine 1 1 90 22 50 WITTE PORT Santa Choice 1 1 90 22 50 Venna imber Special L20 2 25 26 50 TARRAOüNA 3paansohePorl Eoode 0 80 l60 18 Vrkra 87 99 98 10 89V 8B J 20 64 98 8 99 1 4VJ B9 7B S6 103 98 86 lOO i 9IV 661 686 473 1001 48V 10 803 140 ï9 a 10ll 1 188 1 60 80 81 115 luVi 8081 J MO 100 BBl S l 1B9 96 76 J 101 10 103 140 117 1 I06l i 68Vs 104 13 18V J 79V 1 0 Witte O êO l SO 18 MALAGA oode M 1 20 2 25 28 50 itte M 1 20 2 25 Ï6 50 Zeer gaachikt voor medicinaal gebruik 80 Good Yonng Madera 1 1 90 22 50 Very Pine Tokayer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth I 1 90 22 50 CHAMPAONE Bodega Marque spéciale L 2 COGNAC bedrukt met Firma per 1000 stiiks è f 1 f 2 50 en f 3 Cognac 1872 2 25 26 50 BOEDBADX WIJNEN Zeer aan te bevelen Talelwjnen Fer Flasch Va inker S Fl incl tiKli BIJ 8t Eslèphe 0 85 Ni 36 Liatrac 0 05 8 S6V 68V A BHll KMAN Z00 Lange Tiendexveg D 60 Gouda Telephoónn unmer 82 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordaani O 80 34 IH J RABOÜW Lood en Zinkwerker ONTVANGEN eèn pi htige collectie Brittannia toetaai veinikkeid ï ï SOOS TIENDEWEG 59 In X Imeert sedert 1890 met het beste ancees Wat g ffl Anker PaiH Expeller Jichu kortom noutsement DAKBEDEEEING igf la met het iMtl nlW aan Ie wenden tegen s Aflfcer Pain Expeller met en zondei TerkaadkeU Zinke KIEZELLIJSTEy Vit moet laa iteads b ieder huiigeiii rig Mer Paln Expeller Piiis BO oent 76 oeat en 1 25 de B Veor den in de meeste Apotbekea sn F i Sichler t Co te Rotterdam i TIË8EMA Markt A 54 GOUDA Te GOUDA bfl C LUGEBf Apotheker Markt en bjj WOLFF Oo Westhaven 198 JJN ROND LANGE GROENENDAAL 123 GOUDA Verkoopt onder garantie primn mMkm m mmmmu voor alle vakken giguuriiiaagbeno atgaheden HUISHOLDAIiriKELEN r Ji A unTKJrWMSAARD STOOH HËTAiL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luze Artikelen BEUGELS voor gebrekkige voelen 91 iiM i aoo AANBEVELEND 18 BREUKB4NDEN Ë CASSITO een GROOTE SORTEERING CORSETTEJS Solide kwaliteit gegaraniieerde Gonp Extra Lage Prijzen IN BS NIEUWE wmm MarKt A to Prachtige Keuze HEEBINpASSEN Aanbevelend C A B BANTZINGER TANDAUTS Gouda Turfiuarkt 19 l 106 1 10 8 101 101 117 13B 3BI ï MAANDAG DINSDAG DONDERDAG an ZATERDAG van 8 tot C nar LeTert KOPLATTÉN ABCaiTRAVBN en lijsten Tolgens op te geven proSel Het Bagen van T0OG8TUKKËN en verder alle aaagwerk wat tot hetvak behoort Met en zonder levering van hont GËBROÜËK Voorwerpen van QIu Porceleio Aardewerk iroor Hout IJzer enz worden onbreekbaar Watt GELIJMD met de wereldberoemde CEMENT Of RITLIJM Flacon met gebrnikiaanw iing 10 cent by J VAN ütJE Kleiwcji No ï iiOVDA WOENSDAG en VRIJDAG van Itot nnr ZONDAGS niet Een DAGME15JE GEVRAAGD Adree Bureaa dezer Coarant Zeer nette Gesteendrukte KAAUZmTJES worden GELEVERI A BRINKMAN k A Boekh ALB8 m mt mma lafói LA PüRÈSA 5 Cent Siga Aaj bevelend LOUIS IfiSCnOP ubbcle uurl B 13 iODÖA Bultenlandscli Overzicht De kaas dec er duor ht t proce Zola eeoig nieuff licht aal worden outatokon ia door de houding der militaireD eu van de justitie duukt 0D thaos geheel TerkelreD Ook in de repu bfifk blQft liet legpr Je hooidrol spelen eo de maoDOD TAD de aabet spelen de baas Uit de houdiog van bet publiek U duid lijk J te luerkeo dat er an ommekeer lo de openbare meeuiog geeu sprake meer U eti dat ZoU eeovoudig door de jury Bchuldig za verklaard wordeo Do zittiog van Zaterdag was alechts kort bet Ketuigenverboor werd geèiadigd De getierale staf geateuod door dei president van het Hof beacbouwt de debatten aU afgeloopeo ua da verklaring door gouersal Boisdeffre afgelegd Labori lokt heftige incidenten uit maar durft Diet te Ter te gaau Hij weet wel dat wanneer hg aandringt op het overleggen van de geheime stukken dit zal beschouwd worden als in slr d mpt de rei igbeid ei het boogste belang van den staat Generaal De Pellieox die in burger kleeding was weigprt te antwoorden maar doet een bdvigen u tval tegen kolonel Picquart deu Enijnheor d e nog de uniform draagt eo drie hoofdofiBcieren beacbuldigt van gebraik van vaUche gescbrifteo Picquart legt uit dat h het stuk verdacht noemde maar niet de goede trouw van z n chefs L I RDCP oud protest afgevaardigde in den Duitscheo Ryksdag voor Mulboose in den Ëhas verklaart dat kolonel Saotherr reeds ziek ag iu 1894 £ 1 had echter van zgu vader de godsdieoblige onverdraagzaamheid geërfd De uitgever Stock zegt dat b vier stukken kan noemeu die fip onwettige wyze aan den krijgiraad van 1894 zyu medegedeeld De boogleeraar Docloux en Aoatole France leggen in het kort getuigeuis af vao de goede trouw van Zol Het flof weigert ua dedeeliog te gelasten van het borderel den brief met het woord Ub1an en de expertise der Bchrifikundigen Heden begint het requisitoir Het vonnis zal waarf chyoli k Donderdag gewezen worden als tenminste Labori pleiten zal III De afgevaardigde Samary bietd in de Kamer Zaterdag een interpellatie over de ongeregeldheden te Algiers fly zette daarb oiteeu bet onderscheid tuBficbeu het Jodenvraagstok en de aatisemietiscbe beweging FEiJILL E TOJM mMmWimK Naar het i ramch 2 Dook op een oogenblik toen haar vader en de graaf ona alleen lieten nam haar gelaal eensklaps oen treurige uitdrukkicg aan terwijl zij mij haastig zeido Het raam van uw kamer komt op den tuin uil de sleutel van het hek aati den kant van het boscli zal er op zitten vlucht van nacht Ik ODthutste zoozeer vaa die onverwaohto waarscbawing dat zij oen vinger op haar lippen drukte ora mij het stilzwijgen aan te bevelen In t zelfde oogenblik kwam de heer de Maufert weer bij ons ftWij hebben u kat opgehouden lieve Hormanagilda zei h Ge moet hot mij maar vergeven en daar ik u morgen misschien niet meer 7al ien neem ik nu maar afsoheid van u Ik boog mij zwijgend baar dankende met een blik zij beantwoordde dien bhk met een bijna onmerkbaar gebr ar dat naar een gebed geleek Ik volgde nu mjjc voogd die door den heer de Jonval werd geleid Aan de deur onzer kamers gekomen wenachte onze gastheer ona een goeden nacht Ik voor mij achtte het noodig mij te vergewissen omtrent de plannen van den graaf ifDe kolonel zal u waarschijolgk tot getuige strekken mijnheer zei ik Zal ik nu ook aan een paar vrienden die ik bier in de itad heb schrijven De gouverneur van A giere de heer Lépine verdedigt bet administratieve boetuur maar zpgt dat de politie op nieti verdacht was en boveudieo antisemtetisob gezind Marcel Babert houdt een rede tegttn da Joden De minister van binnentaodscbe Kaken de heer Bartboa antwoordt dat de regeering niet voornemens il den st at van beleg af te kondigen lutusschen ia du toestand oiibondbaar De regeering zal baur agrari cb eu admiiiï stratief programma t u uitvoer brenge i Zj wil niet liever dan langzamerhand aun de inlanders bet kiesrecht toekennen maar de Muz Imsnnen besebouwden dat niet als een Tooruitgaog voor ben Ook moei een einde gemaant worden aan deu woekerhandel De heftigute oproerkraaiers en plonderaars zyu vieemdeliugen De minister is geen voorstander van het decreet Crémieux noch van aitzetting van alle joden Ni eenige gedacbt nwisseling en indiening van een aantal moties nam de Kamer met 361 tegeu 90 stemmen aan de motie van ver troowen giisteld door UervUle Réache en aan vaard door de Regeeriog Dat lord Salisbury oud en mat begint te worden ia in den aitsten tgd herhaaldelijk gebleken Thans wordt door da Ddily Chronicle gemeld dat de minister voornemeus is een deel van zyn omtaogrgke taak op andere jongere schouders over te dragen Zoodra lord Gromer do Mahdiaten lieeft on3erw pen sat bij naar Louden terugkeeren en met da portefeuille van buitenlaDdsche zaken worden belast Lord Salisbury zal dan alleen als ministarpresideot optreden Nu is hot maar de vraag of die onderwerping van de MahdiHten spoedig al plaats bobben Do ziken m Soudan bobben tut nog toe een gelukkig verloop gehad maar het is toch te gewaagd aan te nemen dat alles souder oügelukkige gebeuateoissen en zonder oponthoudt zal afioopen ♦ De Parysrbe correspondent van de Times hefft uit vertroowbare Iron vernomen dat in weerwil vao allo geruchten over ht t tegendeel Rosland Fraokryk en Engeland met toestemming zelfs veu Duitschland de candid ituur van ptins Gsorge handhaven Maar George zou dan tot souvereuj vorst van Kreta verheven worden en afatnud moeten doen van zgo eveutiieele rei hten op den Griekscbeu troon ten einde de tegenwerping te ontzenawett dat door George benoeming Kreta middellgk by Grukenland geannexeerd zou worden ZoowF l d prins zelf als bet Grieksohe om hun te verzoeken bij mij te slaan eu wapens moe te brengen De gtaaf liief het hoofd snel op en zweeg een oogeöWik men zou gezegd hebben dat mijn kalmte hem verbaasde Slaap gerust zei hy eindelijk ik zal wel voor alles zorgen Hoe laat moet ik klaar zijn P Om zeven ure als gij wilt Ik knikte ten bewijze dat ik het goed vond en trad mijn kamer in Ik achtte hbt beneden mij een woord te zegg u orer de vreemdaoorlige voorzorgen die men tegenover mij in acht nam eu hield mij alsof ik er uiels van merkte Het gezicht van mijn venstei herinnerde mij den zonderlingen raad van mejuifrouw de Jonval eker dacht ik had zij eenige gezegden opgevangen die haar voor oen duel deden vreezen ïk was haar dankbaar voor haro belangstelling in my maar mijn eigenliefde voelde zich tooh niet iteer gevleid door de geringschatting van mijn moed Ik was er ver af nu aan vluchten te denken Integendeel ik verheugde my er over dat het beslissende oogenblik naderde weldra zou ik thana Diana kunneu redden en gesteld dat de graaf aan mijn degen ontsnapte dan n was de Êlzasser er en zou die de plaat waar Diana ïich bevond ontdekken XXX De zon scheen den volgenden morgen zoo helder als het maar kon de grond was droog en de luoht vrij koel t was juist goed weor voor een tweegevecht Verkwikt door den slaap begon ik te denken over t geen er gebeuren zou De overprikkeliag konnggsbuis moe eu reeds in die voorwaarde toegestemd hebben en men verwacht tbane geen krachtigen tegenstand meer van de Porie K Ütt Ne York wordt gemeld dat buitenge wonö voorzor smaatrege pn genomen z n tegen manifestaiies gedurende het verbiyf Tan bet Spaaosche oorlogs8ohi i Vizeaya f Volgeus een bericht nit Havana is de zee tot heden toe te unstuim g geweent voor een onderroek van de Maine door dntkerd Maarschalk Blanco heeft een technische coromiasie benoemd om het scnip te onderzoeken Bet Amenknanache schi beeft 200 000 dollars be chikbaar gesteld voor het opsporen van de l ken der Hachtoifers hel bergen van goederen uit do Maine en het lichten loo mogelyk van het schip Verspreide Berichten ENGtLlNl In bet Engelsche Lt erhuis heeft destantsBccretaris voor lodië verklaard dat vo gens de laatste berichten de troepen aau de noord weeteiiibe grens totdasver da volgende verliezed hebbeo geleden Gedood 43 HiitscheXofficicreo van regimenten Europeanen en inlanders 146 Brïtscbe aold teo 310 officieren en soldaten van iolao fi te regimenten Gewond 91 Briteche oaict f n an regitHentea Europeanen en inlanders 419 Brïtscbe soldaten 900 ofücieren en soldaten van intandsobe regimenten De verlies sten van de regimenten inlanders ügn nog niet gesloten en ouk de sterfgevallen door ziekten niet meegeteld Dit maakt te zamen 499 doodeo en 1044 gewonden ongerekend de san ziekten bezwekenen die een zeer aanzienlgk cijfer moeten vertegenwoordigen O a heeft een van de regimenten iu het Totschiial zooveel manschappen aau bloeddiarrbee verloren dat het geen actieven dienst meer kon verrichten DLiir iii ANn Voor de keiïerlyke Duitsche werf te Kiel is e n nienw werkreglemeot vastgesteld waarin o a IS bepaald iSoctaal democratische agitatoren van wie kan worden verwacht dat zy den vrede tns cben de bestuursdersen arbeiders of tu4schen de waikliedeu onderling zullen verstoren worden niet aangenomen Voorts dit Het aanplakken van biljetten proclamaties oproepingen eu bekendmakingen bet uitreiken van drakwerkeu of andere s hriftorea eu het honden van toespraken tot mede arbeiders is erboden Geldinzamelingen mogen alleen waarin ik den lualsten lijd had verkeonl was j ejveken en werd nu vervangen door don ernst die ïioh bij het naderen van een beslissend oogenblik t l t leveu van ons gemoed meester mankt Ik stond p hot punt den man te dooden door myn vader iokozeii om cijne plaats bij my te vervullau en fsohoon die man zich in mijne oogen had vernederd oor een laag verraad spruk nu toch iu mijn hinenste die stem der menscholijkheid dio zelfs in et hart van etn beul mot zwijgt Maar ik mocht iet terug Diana s lot lag in mijne handen en ik moest toestooten zonder weifelen Kr werd zacht aan mijne kamerdeur getikt ik deed open en r Bg den heer de Jonval die heel beleefd vernemen kwam of ik ook eenige hulp noodig had Ik bedankte hom terwijl ik tevens opmerkte dat mijn voogd reeds byna gekleed was ffZoo £ ijl ge opP riep hy mij toe Op toogon blik ben ik tot uw dienst Ik dacht er om eens te gaan zien of de HUzaaier op zijn post was fNu waar ga je heen F vroeg de graaf op een toon die my kwetste l Wel mijnheer ik ga even uit ijt gij hij geval bang dat ik weg zul looj en btisBchiea hernam hy Maar behalve dat wacht ik iemand voor eune oonf rentie waarbij gij tegenwoordig zult rao ten ziin Ik beet my op de lippen tot bloedens toe om niet met een grofheid te antwoorden In t zelfde oogenblik kwam een knecht lots aan zyn meester zeggen Laat hem in het salon wachten ei de kolonel Neen viel de heer de Maufort in laat dïeu heer hier komen wy kunnen hier vrijer praten Ii met goedkeuring vaa da bestaurders worden gehouden Te Miihlhauaen in den EUaa ia een koperslager tot drie maanden gevangenisstraf eo 80 mark boete veroordeeld wegens bet zici tbaar dragen van de Fraoacbe kleuren Het openbaar miniaterie bad 1 maand gevange niastraf geëiicbt Drie van de straatroof era die in October eo November j l in de bnitenwykeo van Keulen verschillende personen aangerand beroofd en verwond hadden zyn door de jury aldaar aan poging tot moord roof op den openbaren weg en zware mishandeling schuldig verklaard en onder uitaloiting van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot 15 jaren tucbtboiastraf ontzetting uit alle burgerrechten en onderwerping aan politietoezicht na het ondergaan van bun straf Men achat dat by bet ongeluk in de myn CarolineoglfiQk by Bocham wet 120 mannen zyn omgekomen 110 lijken zyo reedt te Toorsobyn gebracht Een ontiaitende ramp dos Fr ANKEIJK Sarah Bernhardt bad een gezwel in den onderbuik Ze had het al een pooa No met haar brausk doodvallenc in de Manvaia Bergers was bat trger geworden Haar dokter vond een operatie dringend noodzakelyk en drie doktoren hebben deze verricht in een inrichting waar Sarah nu nog een maand ruE t zal moeten oemeo Veel energie weer by de artieste die zich eerst met wou lateo wegoaaken en veel belangstelling by bet toutPario dat komt naamteekenon ten blyke van sympathie of bloemen stunrt 00= TKNE1JK HO GAHIJK Zatermorgen heeft by Weenen een tweegevecht plaats gehad tusscbeo prina Filipa van Bakseo Coburg en een luitenant zyn adjudant Eerst werden twee pistoolschoten gewisseld zooder resultaat Toeo is bet duel op de sabel voortgezet en prins Filipa werd aan een arm gekwetst Amerika Sedert 1 Febr wordt ta Wilkesbarre in Pensylvanië het proces gevoerd tegen deo shenf Martin en 82 zijner beambten die op 10 Sept 1897 by een werkstaking van kolendelvers te Littlemer 19 toiitige eu onge wapende arbeiders gedood en 18 gewond hebben De vermoorde mannen waren allen vluchtende in den rug getro£ten by alleen ilij heeft twee man by zich an woordde do knecht lk za hom verdoeken boven te komen ei do heor do Jonval op een wenk van den grnaf en hij verwijderde zich Ik onderstelde dat hot onze getuignn waren en ging in oen grooteu stoet zitten in een houding zoo onverschillig mogelyk en dio genoegzaam bewees dat ik de aak buiten ray om wilde Inten regelen Weldra kwam de kolonel terug inct een persoon w ei vredelievend uiterlijk al heel weinig strookte met de rol van getuige in oen doodulijk tweegevecht Do graaf gmg hem te gemoet verzucht hem plaats te nemen en zei toen in t Duitsch Myn vriend de Jonval beoft u op de hoogte van de zaak gestold met waar mijnheer Ja wel mijnheer anlwooiddo de ander terwijl hij ray mol groote aandacht opnam I nu heb ik nog slechts tegenover u de omstandigheden die mij tot dezen uitersten maatregel hebben doei besluiten en tevens mijn reoht om zoo te handelen te wettigen iie hier do vertaalde stukken door de Franaehe legatie geviseerd Kn mijn voogd overhandigde twee of drie gezegelde stukken aan den kleinen heer die ze met de grootste nauwgezetheid las Ik begon nu te gelooven dat ik my vergist bsd omtrent den aard van dit ondt rhond en dat degraaf die eenige goederen m Dnitschland beaat ten notaris had laten komen om dezen met het oog op ons duel z n uiterste wilsbaschikkiagen toe te vertrouwen eu in dat denkbeeld wilde ik my verwydereu iJTtrit tir 9Ïgd