Goudsche Courant, dinsdag 22 februari 1898

1 October TUd vao Greenwich Wlnterdleost 1897 98 OOVDi BOTTX DIH 1 8 1 84 8 49 1 8 18 89 n 4 Ï M 1 8 4 4 1S BOTTKBDi M G O B O i 10 19 ll St 11 0 18 87 9 18 9 8t 9 4 10 11 ll l 9 88 9 47 l l 1Ö M U M 7 J6 8 4 11 4 18 08 7 10 7 46 8 18 9 00 QOUDADEN HAiO ZoetenneerZegwaard Voorburg Haf Utrecht OS M99 SOI0 U J ï l Woerden 8 08 10 88 U J JJ Soir lil li l 9 8 8 9 5 8 1 ll 0 lf U 1 8 d Ót 5 0 8 07 7 89 8 88 5 15 IfcW 10 84 10 54 e O U D k v T B X C H T 18 19 10 57 18 00 18 8 8 80 11 14 8 87 U 88 8 48 9 8 10 1 11 4 18 88 l i 8 08 8 17 4 8 8 08 8 10 17 10 86 7 10 10 34 8 84 14 7 18 8 48 10 41 3 60 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 11 10 9 4t U lft G O B D A 1 M 8 T E R D A M 10 67 18 10 U l 1 1 M 10 17 10 81 11 41 Itaui Tg Stroina op Bicilii lijo bg eea broodoproer twee boereu gedood een loitenxnt eeo iospecteiir politie o rier eoldaten werden gowond Qisleren wan het twintig jaar geleden dat Leo XIII werd gekozen tot pana HIechta tien andere paoiea hebben gedarende zulk een lange periode geregeerd eo eigt naardig is het dat zgn onmiddel ike Toorgaoger bet langat Tan alleo op den paaieiyke stoel heelt geieten namenlgk t ea en dertig jaar Op paos Fine IX volgt wat den duur van het bewind betreft pans Hadrianas 1 van 772 tol 795 BINNENLAND U D meldt uit BroBael dat de interoatioDkle soikercoofereotid tengevolge r D de door Frankrijk aaogeoomea houding voor ODbspaftldeo tgd ia oitgeateld Ia eea tagezoadeo stok ia bet iDeveoter Volkablad wordt eeo scbryvea vaa den beer J vBD Loeoeti Martiott medegedeeld waarin dezfl de Volksparty aanraadt by de herslemming vonr de Tweede Kamer deo heer Vaa Deldea te Bteramen Man bericht uit Haarlem dat de Mmitter het nieowBte groote plan van bet Üoll spoor tot ombouw van bet spoorwegstation aldaar heelt afgekeurd wegens de gioote kosten De cavalerie wordt bevropend uai de nieowe karabgoen M 95 oo 1 De tieuw model steek eabelB waarmede DQ cavalerie voor een paar jaar geleden werd bewapend voldoen seer sUcht en znlleo naar wg vernemen in de wapeumagazyoen worden opgelegd om weer door de oode kromme cavaUriO sabel te worden vervangen De minister van oorlog heeft bepaald dat aan de iBrsëlitiEcbe militairen der laodmacbt die ni tt aan de strenitere tncbt by het algemeen depot van discipline ondfrworpen tya en hun in April invallend Paaschteest ta hnnnont weoaoboD te vieren daartoe de gelegenheid zal worden gegeven door lo aan hem wier ouder oi betrekkingen in hanne garoizoeneplaats wonen op de feestdagen vrüatelllBg van den dienst te Tcrteenen 2o aan de ovarige militairen oen verlof te verteenen vnn en met 6 lot en met 17 April Door eenige Westtandscbe tuinders lyn in da laatste drie jaren proeven genomen met de bestryding van het witc in de krui besboomen eene ziekte die veel schade berokkeet door petroleum Met eene hoeveelhe d van Va b olie in een flinken emmer water worden onder herhaald cmroerea de aaogetaste boomen eo de oiuliggenda grond door middel van de ge wone zwavelspnit besproeid in den tijd wanneer de boomen beginnen uit te botten en liefst by betrokken lucht De proeven zgo nitetekend geshagd soms biolp het middel het eerste jaar niet volkomen docb in hst tweede jaar gelokte het steeds bet kwaad t onderdrukken n de boomen verkregen een krachtigen groei De bovengenoemde hoeveelheid is voldoende toor 6 8 boomen Op U AD 18 dezer zyn te Edam nationale recltear wedatryden € gehouden 24 beereo namen er aan deel en een seer talryk publiek woonde de wedstryden by 1 Uollda 80 84 7 88 8 81 9 07 Qudew 8 Woerden 48 8 10 9 48 10 10 Ml 7 B l Osada a De volgeode beeren wfrden bekroond Aldeeling Eru t Ie prys gouden raedaiile aan den heer Jac Wilsoo te Hoorn 2ppryt silveten medaille aan den heer W J B Verbon te Utrecht 3o prya bronzen medaille akO den h er Th J Moot te Utrecht 4s Directe Spoorweg Qeuda 6 80 l ii S lt verb Indli 8 36 9 10 Moordreoht 7 8J 8 49 K NleuwerVerk 7 89 8 49 Oapelle 7 46 9 6 K Kettsidam 7 7 S iS 9 CS 9 80 M lUmDwlilt ftottarilaia 4 46 e u Oapelle 4 S 6 0S Hleawerkark B 04 6 11 Uoordieobt 11 19 v enda t ll 8S pryg diptome aan den beer J Haring to Haarlem f Al eeliog Luim Ie prys gooden medail e aan den heer Joh Wilson ta Hoorn 2a prys zilveren medaille aau den heer Joh Hans te a Gravenbago 3e pry hrouzeo medaille aan deu beer A Janman te Amsterdam 4e prya diploma aan den heer J O fan der Uryp te s Gravenhagp Gemengde Berichten Men achryft uit Delft De toflbere dselen voor de n e maskerade vorderen gned en maken het zeer waarachyftlyk dat bet 10a Lustrum van het Delftscb Stadenten corps op waardige wyze zal worden revierd Htit terrein van den Stads Doalen waarop de feesttent zal worden g pk tat levert reeds een aanblik vaa drukke werkzaamheid Het definitief aantal atudenten deeloemera bedraagt tbacB 83 In öociato Stenimeot wordt medegedeeld dat in de gemfoate Twee Beggyoen zyn te Breda aan een zeer groot gevaar ontkomen By bet zich ter ruste begeven hadden zy de kachel gevuld met natte steenkolen eo te gelykertyd den aleotel gebt el dichtgedraaid Dat bad natunriyk tengevolge dat de geheele ruimte bezwangerd werd mat verstikkanden kolendamp Zy Bebyneo daar niets van gemerkt te hebben Des morgens echter waren beiden niet in de kapel tegenwoordig zoodat men aanstpndi vermoeden kreeg dat baar mr gelyk een ooge luk was overkomen Da deur was gesloten zoodat mpn deze moest openbreken Men trof beiden in bewosteloozen toestand aan Zeer geroimen tyd bleven zy buiten kennis Vooral by de meestbeJaaTde faalden allo middelen Ten leate toch slaagde men er in haar oitde verdooviog te wekken N B C In de Soc Dem f deeltmr TroeUtra mede dat hy by zyn verhoor oor dan rechtercom missaris tal van nieuwe getuigen heeft opgegeven die nog zullen worden gehoord c eoala vrouw Stiensira van Harliogen beoevioa de moeder zaater eo broeder der gebr Hoogerbois Voorts dat ook ds Klein van Beetgam die aaovaokelyk op grond zyeer ToUtoncbe beginselen bezwaar maakte voor de jastitie getuigenis af te leggen thans voor den rechtercommissaris de volle waarheid gezegd beeft Het besluit der Amaterdamsche diamaotwer kera tot wegzending van alle jongens die geen leerlingen zyn en ook van alle leerlingen onder 14 jaar ia door de verfchiltende diamanthewerkers organisatiea a daar tametyk wel doorgevoerd Toch zyn er nog eenige fabrieken waar t e nakoming van het Dssloit te wenschen laat en waar zelfs joogena die eerat weggezonden werdeo weder eyo teraggenomeD Hei hoofdbestuur van deo Diamantbewerkersbood heeft nu besloten om peisoneeten die zich niet aan de leerlingsbepatingeo weaaohei te ooéerwerpeo te royeeren en de zasterorganieaties uit te noodigen eeo voorstel in gelykeo geest te doen het Naar aaoleidiog vin pen door ons aan kUtreobtscb Dagblad ontleend bericht deelt de heer Van Lilaar ritmeester van het 3e regiment huzaren on mede dat er eiods eenige ma tiiden fen valscb gerucht loopt oier een dat met hun hij pph harbier te gOra ll n 18 18 11 98 11 86 11 4 11 61 19 88 1 8 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 7 11 8 l 8 8 1 18 TOirva zoo bibbeo plaats gehad Van het gebeela verba 1 is geen woord waar De beer Van Lilaar kent deo bekenden athleet Kluyt volstrekt nïet sprak hem nooit eo had nooit zelfs de min tn woorden met hem noch mei een ander b zoeker in eeo scheer alont N R C Ëukele atraatjoogens goochelaars in den dop vernitikea hunne kornuiten door een mond vot p troleom te nemen deze door de saamgeperste lippen te t lazen op aangestoken lucifers Echte vuors owera Dinsdagavond die voorate liugeu worden liefst in deu donker gegeven waa tolk een jongen io de Van der Heydenslraat te Amsterdam met het kunstje bezig Hy waa evenwel oog niet goed op de hoogta vaii alle byzotiderheden en veerde bet kanststuk uit met het gezicht iu deo iod Toen de olie vtam vatte kreeg hy deze dieuteogevolge in t gelaat dat dnerlijk gebraad werd Iu het BiuDeogasthois werd by verbonden N V d D Eergistereo ia gemeld dat een boerenneid te Rflteubroek by Terap l die f 1200 uit een lotery trok dit in de tpaarbank wilde beleggen docb vermoord werd op weg naar deo directeur Hieromtrent deelt de N Gr Ct mpde Baar mt ester belette haar zóó vroeg te gaan dat ze by licht kon Oferkomeo weshalve zy deA avonds een onvei igen weg moest panseeren Een gendarme te paard die baar tegemoet kwam vergezelde haar een aindweegs doch keerde spoedig omdat bet meisje zei wel alleen te durvet terug Dit speet bem later waarom hy besloot andermaal te keereo en te onderzoeken of bet meisje goed was overgO komen Op niet groolco afstand vindt hy baar met afgesneden bals eo beroofd van haar geld Hy heeft va moedens tegen haar meester neemt het mes mee dat op de plaats des onheus ligt en begeeft zich naar de boerdery eo vraagt daar brood voor zyo paard De vrouw zoekt een mes manlief is nog niet terug en ou7 eo wakkeren poliiieman vindt gelegenheid het gevondene onder het brood te leggeu Hy leatigt op dit mes de aandacht der rouw zy e kent dit tiU het bare In tusBchen komt de man die dadelyk wordt opgepakt en bet geld nog io zyu be it blyltt te hebben De 1 Frankfurter Ztg c bemerkte onlangs dat baar irarticnliere telegrammen ook io andere bladen ViMrscheneu Door een paar verzonnen telegrammen te laten zetten maar ze tydig nit den vorm ta laten nemen kwam zy er achter dat eemge jongens afdrokjei v rkochteD aau een mynbeer Goldatatib die r eeo soort van correspoodentieboreau op na hield Daar deze beer de zaak niet wilde bekennen maakte de iFrankturterc er eeo recbtazsak van Bet O M eiscbts tegen de drie scbulilige jongens voor ieder 14 dager tegen den heer Goldstaub wegens vei leiding tot diefstal en heling twee jaar De rechtbank zag in het gebeurde geen kdielsttic en prab de jongens vry De beer van het correspondentiebureau werd veroordeeld tot vier maanden gevaogeniastraf wegens oneerlyke coocorrentie uuUotereas Wettbewerp Ta Enschede i besloten tot bet oprichten B ior dames gymnaatiek vereeniging De N R Ct vertelt de volgende vermakelyke bii toriH Een paar dagen geleden ontsnapte uit een bok in de diergaarde te Rotterdam een klein aardig waschbeertje dat daar pas sedert kort woonde Hoe t dier wfgkwam Volgens den oppasser zou t beertje in al zyn mageite tuBscben de tralies doorgekropen ztjn maar anderen denken enfiu be roompje ia ontvlucht heeft een tydje rondgeboemeld en eiodelyk van t passagieren rist gezocht op een idyllisch plekje buiten lu een boom by de Bchietbaao Daar moet men nu een wasch beertje voor wezen om i66 zyn veiligheid AaDKevaogen 7 0B 8 0 Amstardaa 0 8U Oaada 7 65 88 t l 08 11 09 6 16 86 te verzekeren Ea domheid wordt gestraft Ëen yverig schatter in de buurt tuk op avontuur en die van jagen wist verte de t aan al wie ihooirtfa wilde Wai zou inden omtrek van Uolt rdam geen wild zyn Ik verklaar je ik heb er nog pas een vos gezien met myn eigen oogenc En de buren geloofden t ze bedden zich at zoo dikwyis verbeeld dat zy kippen mijten Dat zette den moed van den ja er asn hy cboot en tavontuorl ke taschheertje mo t zyn atoulhti 1 mat den dood bekoopen Da s butter wilde zijn heldendaad verfeawigen Hy bracht het geitchoten dier naar den custos van tgy unaaium en vroeg of die Reiotje de Vos wilde opzetten Manr deze zag du vergissing vermoedde de herkomst vau t dier vroeg inlichtingen iu de Diergaarde en jawel daar kwam de gescbiedeoia uit De directie ia er oatiiurlyk erg ovar ont stemd want wel ziJn er nog vier waschbeertjes over in den tuin maar de overledene WBi Eoo n buitengewoon vria delyb zacht aarilig verstandig wezentje wat bet trouwens met de raepste overledenen gemeen heeft Voor gebruikeas van booglampeu deelt het Nederiandsche tydschrift £ lectra het volgende mede Het gebruik van koolitaven Van inferieure kwaliteit is een misplaatste zuinigheid die zich wreekt op de ouderhood r keniog Ie branden de lampen slecht en herbaalde kortsluitingen geven aanleiding tot allerlei beschadigingen bet wegspatten van gloeiende deeltjes by zulke koolstaven voorkomend is oorzaak van tiet barsten van heel wat booglampballons 2e vervuilen de lampen zoodanig dat spoedig uitwisselen en berka ld demons reoren en reiniüjeu noodig is Herhaald sissen van dea boog een onrege niatig gevormde krater een scherpe harde pont aan de negatieve kool wegspailen van gloeiende doelen veel glasachtige kogeltjes op de greus van den spits of kratorconua vooral goed waarneembaar by projectie van het boogb e1d door middel van eeo lens herhaald vlammen van den boog zyn alle henteekenen van een inferieure kwaliteit koolstaven Wordt de hoog na uitgedoofd en de asch aan do koolstaven zelve bezichtigd dan moet deze bij goede koolstaven io een nilrrst dunne laag blanwachtig wit van kleur aanwezig zyn en zich by het minste blazen daarvan laten verwyderen Asch die rosnchtig van kleur is wyst op onzuiverbedeo STADSNIEUWS GOUDA 21 Februari 1Ö98 Hedenmiddag omstreeks 12 uur jïé het zoontje van den beer J H Kok in bet water der Zeugesiraat Door spoedig aangebrachte hulp werd de kleme op het droge gebracht De bepr L L van Dorst en een leerling der H B S begaven zich daartoe geheel gekleed te water Door de politie alhier is een gesignaleerde aangehouden die doa dt e dagen hechtenis moest onderg an bij is naar het huis van bewariug te Rotterdam overgebracht De voorbereidende oefeniogeu van de oorsproukelyke Ned Opera D Tempeliers van den heer M Buumau zyo in vollen gang Da hoofdrollen worden vervo d door de dames Engelen Sewing en Irma Lozin eo de beeren Orelio Urlna Erven Dorens en Leeuwin De componist komt weldra om de repetition te leiden De eerste Opvoering is vastgesteld op Vryds 4 Maait e k 9 07 10 099 18 i 9 88 M 9 49 10 84 6 19 T 4 7 41 8 4 Naar alle waarschynlykheid zal d a middags ten 5 uur een extra trein vao Gouda vertrekken stoppende te Woerden en aankomende ten 6 nor te Amsterdam Tan 12 anr des nachia vertrekt de eztratrein van station Waeaparzijde Op deze treinen zyn geldig kilometer boekjes eo gewone retour kaarten abonnementskaarten zyn niet De Afdeeling Gouda van het Alg Ned WerkliedenVerbond zal op Vrydag 25 Febr des avonds ten 8 uur in de Harmonie op de Markt eene Huitboodelyke Vergadering houden Aan de orde is Opening door den Voorzitter Lezing der Notulen Verslag door deo Peoniogmeeater Verder wenschen e oige Leden een Siesvereeniging op te richten in den geest van bat A N W V daar zy zich niet kunnen vereeoigen met de thana t estaande Kieavereenigiog tOns Belang Daarna bespreking vaa den Arbeidsraad en benoeming van 2 Afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering der Arbeidsraad Op Maandag 28 Fobruari zal eeue vergadering worden gehouden in het Café Harmoniec alhier door de vereeniging Melkbandelaren St Rocousc ooderafdeeiiog vau deo R K Volksbood Onderwerp Bespreking prysverlaging Rebuwijk Vrydag 48 Febr had alhier een openbcre uitvoering plaats van da Zangvereeoigiog V l O D De verschillende noramers werden onder directie van den beer A Goudswaard hoofd der school B uitgetekend vertolkt Na afloop werden nog verschillende vooidiacbten gegeven zeer ten geooego van het tairyke publiek Een woord van dank TOor den yverigen directeur moge niet achterwege blyve Zaterdagavond om treeks half negen uur viel de dienstbode van den heer P N ebarg alhier in do Vaartwecering langs de Bodegraalache etraatweg Zg zou zeker verdronken zijn indien de tram van Bodegraven niet was aangekomen eo de ranedige koetsier Dirk Hadgendoorn die het geval had genen zonder aarzelen te water sprong en haar op het drooge bracht daar zy reeds zinkende was Hazkuswoudb Tot lid van deo gemuenteraad alhier is gekozen de hepr A de Jong EKCHTZAKEN Hedennacht ii te Holterdam ingebroken in het coufectiemagazyn Tbe West of England van den heer Leo de Vriei nan de Kolkkade No 7 Da dief of dieven hebben eeo epiegetrnit ingeslagen en zich een aantal lappan aken toegefligtiud ter waarde van circa f 100 Toen de eigenaar thuis kwsm werd de diefstal ontdekt De politie spoort de daders op De reobtbank te Zutpbeo heeft M E teW le luitenant der huzaren vroeger t 9 Deventer thans te Batavia wegens t nalaten om zyu bescbryvingsbiljet voor de Bedryfabelasiing io ta dienen bij verstek veroordeeld tot t 75 boete of 20 dagen hechtenis Vier arbeiders te Venray kregen dezer dagen in dronkenacbap twist Een hunner J H werd daarby ernstig mishandeld o a werd hem een been atnk getrapt Du vermoedelyke dader H V ood 22 jaar in gevaokelyk naar Boermond overgebracht VERSCHEIDENHEID De bebeniie Amerikaanauhe reiziger Peary is voornemens weder een pooltocht te oodar nemen ec wel door op 82 graden noorderbreedte aan de Westkust van Groenland te landen en dan begeleid door bevriende eskimos io den berf t met sleden naar het noordoosten te trdkken Hy hoopt dan na iu aneeuwbutten te hebben overwinterd in April 1899 op 84 graden de ooordkuit van Groenland te bereiken om van daaruit de noordpool te bereiken al dunrt de tocht ook 10 jaren I Hij zal daartoe den noodigen voorraad trachten mede ie namen Te Eenlen stierf onlangs de hotelelhonder Hermann Krone eigenaar van het Hot van Holland aldaar een hotel van deo eersten rang dat veel door onze landgenooten bezocht werd De overledene liet geen erfgenamen DB maar wel een groot aautal testamenten waarin by aan tairyke personen uit zyo omgeving en aan alle mogeiyke weldadigheidsvereeniginKen aswnerkelyke bedragen als legaat toekende Tot groot leedwezen van do daarby betrokken personen waren al die testamenten van het opschrift myn laatste w lc voorzien zonder notaris opgemaakt terwyl nog Mada het jaar L867 twee testamenten die nauwkeurig in den vorm van geldig waren onder berasling van een notaris lagen Voor circa 30 jaren bedroeg het vermogen van den heer Krone slechte weinig dnizend Mark evenwel legateerde hy deatyds bet bedrag van 10 000 Mark aan een joag meisje en de rest van zyo ver mogen aan de Had Calle by Hannover Io die dertig jaren is hetj rmogen tot meer dan een millioeu Mark aaagegroeiü eu thans heeft de rechtbank de stad Celle ala universeel orfgenaam erkend met uitzondering van de M 10 000 voor hot jonge meisje dat intus chen een bedaagde vionw is geworden De rechtbank heeft voorts de vordering ontzegd aao alle personen die iu de latere niet geldige testamenten voorkwamen en gemeenscbappelyk over deze zaak eeo proces met de stad Celle hebben gevoerd De 1 erfgenamen krygen das niet alleen het verwachte geld met maar moeten nog bovendien pondpondsgewyze de konkeu van bet proces betalen Prof Gerold io Halle is er naar iu de Dent cbe Mediciniache Preasec beweert wordt in geslaagd een behandelingswyze der tabaV uit te viodeu die deu geur en deu smaak niet aantast eo toch de nicotine onscbadelylt maakt Hij heeft na tal van proeven ontdekt dat het sap van gewone wilde marjolein Origanum velgare in verbinding met looizuur iu staat is de nicotine werking van de tabak die er mede gedrenkt wordt geheel op te beffen Als dit bericht bevestigd wordt is er zeker een belangrijke ontdekking gedaan Het smakelooze van de tot dosver io handel gebrai fate nxotinevrye sigaren was altgd een bezwaar dat het gebruik in deu weg stond Eerst a s men de nicotine kan verwyderen zonder aan den smaak of jdeo geur schaÖe te doen zal bet vraagstuk zyn opgelost Mfiar geheel gerust durven wy daarop nog niet te zyn Een vori t iu ballingschap Barou James Harden Hickey die zich onlangs in een hotel io Texas van be leven beroofde beeft een romautiscben levensloop gehad Een jaar of whë geledeo behoorde hy R tot de bekendste figuren an deo Parijacheu boulevard Ier van geboorte en Araerikannscb burger was by FrauAcbm iu iu zijo optreden eu sprak volmaakt goed Fransch hy lichtte een blad on Le Triboulet leefde op grooten voet PD was een rnyual gastlieer Maar de sTriboolett ging te niet oj Saiut Patrice dit was Hickt y s scbrijversijaam verdfveen van deu boulevard tot hy in 1894 weer opdook als Zyoe Hoogheid Jacob I vorst van Trinidad Hy waa naar t scbynt op eeo reis door den Atlaniiachen Oceaan op dat eilandje uiet ver van de Bra iliaanacbe kust aan land gegaan en had zich onverwyid tot monarch uitgeroepen of liever tot dictator waut de regeeriogavorm was het militaire dictatorschap De vlag van Trinidad waa een gele driehoek op roode grond natuurlijk had de regeering ook een ridderorde het kruis wegens verdienste ten opzichte vau letteren kuusten weten schappen nyverheid bomsnitairH deugden en toewyding anu de dynaitla en er werden Triuidadscbe postzegels uitgegeven Eenigo Ceu traalAmtArikaaasuhe republiekeu hebben vorst Jacob erkend maar toen EogBJand Braziliëen Portugal elkaar verledyn jaar de aouvereioiteit over het eilandje betnisten mnest de monarch zich verg8noe eu met een protest aan de mogendheden en daarna beeft men niets meer van Jakob I vorst vau Tnuidad geboord tot uu zyn doodabericbt kwam A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Gehouden door Notaria Muhlsteda Ie Bergambacht 17 Februari 1898 Ëen perceel Weiland aan deu Groenen Kerk weg aldaar gro t 1 19 21 bektaren koopsom f 2600 Een perceel Bouwland aan de Nieuwweteriog aldaar groot 37 aren 76 centiaren koopsom f G20 Eeo Hni3 met Bouwland aan den Kadyk aldaar koopsom f 1345 Aangename vcrrassing vao een Beporter Gephotografeerd zonder het tt weten W lezen in het Algemeen Hsndelsblad van Amsterdam Het arontuur dat my overkomen is is we zonderling Ik ben gephotografeerd geworden zonder het te weten Ik kan niet anders dan gefiatteerd zyn over de gevolgen die er nit zullen voortvloeien want mijn beeld zal van na af vereenigd zyn met dat van een beroemd man een artist Terwjl ik een onderbond met hem had is mfln beeltenis jpor altjd gereproduceerd Ik werd door mjjn blad naar den zoo bekenden photograaf gezonden de H Pierre Petit rue Cadet te Parys om hem eenige ophelderingen ta vragen omtrent een door hem geschreven brief Deze brief bevatte belaugryke openbaringen zoodak ik zoo snel mögel k moest nagaan wat gebeurd was Sedert vier jaren voelde de flr Pierre Petit die ik altijd aan t werk gezien heb zyne krachten verminderen De ver die hij aan den dag legde om zyn knnst te doen bloeien en te volmaken verminderde op merkbare wflze h j gevoelde zich ziek Eene chronische bronchitis maakte ieder jaar gebruik van het terugkomen van bet slechte seizoen om hem kracht en moed te ontnemen Maagzwaarten benauwdhedeu zekerlijk veroorzaakt door het verdriet van een kwaal die hem ondermflnde kwamen de toestand verwikkelen Bovendien haddea zich jichtpjjnen in de kniegewrichten vastgezet en hielden hem dikwijls van zü belanginboczemend laboratorium terug Bjj beproefde alle bekende geneesmiddelen die hem slechts eene tjdeiyke verlichting verschaften Op een goeden dag ontving de ü Pierre Petit eene brochure welke zyn aandacht trok door haar artistiek karakter Hjj las haar en eensklaps kwam een hoop van herleving in hem op Deze brochure haalde verrassende voorbeelden aan van bekomen genezingen deor het gebruik der Pink Pillen voor bleeke personen van dokter Williams lljj aarzelde geen minuut en begon ODmiddeiyk de proef van dit zoo geroemde geneesmiddel te nemen Benige dagen waren nouwelgks voorby of eene buitengewone verlichting ondervond hij in zju geheel organismus de bronchitis verdween van lieverlede de maagzwaarten bestonden niet meer en de pyneii gingen als door betoovenug weg Na eenige doozen gebruikt Ie hebben was de Hr Pierre Petil geheel en al hersteld In eene plotselinge vervoering van dankbaarheid schreef hjj deze enkel regels aan den H Gablin Daar gy brieven publiceert die ü bedanken en feliciteeren voor de verkregen resultaten door de Pink Pillen zoo sta ik er op ook op myn beurt U te bevestigen dat alle jaren hjj de eerste konde lydende aan bronchitis benauwdhei 1 en maagopzwelling Uwe Pink Pillen my in korten tyd van die zoo pynIjjke smarten bevrjjd hebbeu Dank deze pillen hoop ik zelf nog gedurende lange jaren teopereeren Nogmaals dank en steeds Pierre Petil De ü Pierre Petit beeft my op uitvoerige yze zyue ziekte uitgelegd en tevens hoe hy genezen werd waarover hy zich verwondert en verrukt is En gedarende dien tyd verraste zyn zoon de vreugde uitdrukking geschilderd op het gelaat door photograaf en interviewer te photographeeren Diegenen die gebruik zullen maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen zij zyn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhumatiek heupjicbt zenuwpiin Saint Guy dans hoofdpyn zenuwziakte kliergezwellen enz zij zyn een hernieuwer van het bloed en een spierversterkend middel Zij geven scboone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tydperken der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken by den man eene werkdadige werkking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichaamiyke en geesteiyke overspanning en door buitensporigheden Prys f 1 75 de doos f 9 per G doozen Verkrygbaar by Snabillé Steiger Eotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen ItOTÏKRDAM 21 Februnri U B Db aanvoer was heden middelmatig aajiie handel niet lerendia INuke soorten tarwo en gerst bleven prijifioudend eveiiala de beste soorten vau boonen on kookerwten Kanariezaad st 1 on onveranderd TARWK per II L ƒ 6 60 ii ƒ 8 80 por 100 K ü ƒ SM H ƒ 10 Canada por U L 8 60 i 7 ROQGE per ll I ƒ 4 30 i f 6 30 WINTEEOBBST per H L a per 100 K G 8 it H 85 iniodere soorten ƒ ii ƒ hetere soorten ƒ a ZOMERGEBST per H L 4 S6 i ƒ 6 W per 100 K G 8 20 i f 8 76 OllKVALIEEGERST per H L 5 85 O per 100 K G f 9 a 9 70 HAVER por H L 2 8b a ƒ S O por 100 K d f 6 85 a ƒ 6 70 PAAKDEBUONKN per H L ƒ 5 25 a 6 70 WITTE BOÜNKN per H L 7 ƒ 9 26 BRUINE BOONEN pfr H L ƒ 6 7 86 BLAUWE ERWTEN Kooksoorten par H L ƒ 6 76 ƒ 6 20 Niet kooksoorlen 6 25 ii F BO KANARIEZAAU iiar H L 6 1 ƒ 6 26 Per Telegrfaf Puike Tarwe 10 rent hooger Puike Wintergerst 16 oent hooger Zomergorat 80 cent hooger Paardeboonen 10 coat hooger VAN HIT ALOM BBKBNDB EN MKT QOBD BEKROONDE LIINNKNGOKD ifl wedar een eaorme yoortaad in Magasya b j A ran OS Az Md Tailleur Kliiweg B 73 730 GOUDA Tel epham Mo 31 Beurs van Amsterdam slotkn Vrkrs 87V 99Ve 98 108 8 86 86 V ÜO ls 64 98 98 91 1 4V 69 76 mV 26V 102 98 367 1001 9 V 66 626 173 1001 481 102 203 140 5 V B 101 183 601 80 Sl i 116 114 2081 290 100 66 l 1 9 96 86y 0 68 19 FEBRUARI NïMEHNn Cerl Ned W S 2 dito dito dito ü dito dito dito 3 HoKoiH O ol Goudl l88188 i iTiLlB Inschrijving 1862 81 6 OoBTENï Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoïTuoii Obl mot coupon Sdito ticket 8 a 8M 681 477 RusHND OM llinnonl 1894 4 dito GecoiiB 1880 4 dito bij Rolhs 1889 4 dito bg Hopol8S9 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SfiSJï Perp t schuld 1881 4 Tiiamj Gopr Conv leon 1890 4 Geo leening serie D Geo Ie ning serie 0 Zuii Av Rip v ohl 1892 5 Meiico OM Buit Sch 1890 6 Venszubl Obl 4onbep 1881 AusTzaDiM OliÜKatien 1896 3 6l 76 101 IW Vi 108 140 117 1061 S8Vs 104 18 18V 79 1201 Maiw h G Pr Lien eert 6 Nku Holl IJ Spoorw Mij aand Mg tot Eipl r 8t Spw aaud Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiUBSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuld Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weeuon aand 4 BosL Gr RuBS 8pir Mg obl 4 i Baltiaohe dito aand Paalowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Knrall Ch Azaw 3p kap obl 4 dito dito obllg 4 iiy 8 11I9V 99 loe 10 101 ion 11 196 86V AMsawA Cent Stad Rotterdam aan 3 BiLOlE Stad Antwerpen 18 9l j Stad Brussel 1886 2 Hoiio Thoiss ReguIIr Gesollsch OosTENt Staatsleening 1860 5 K K Oost B Gr 1880 S SrANjE Stad Uadrid 3 1868 Nid Ver Bei Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN Geboren PETRONELLA SU8ANNA MARIA ANTONIA Ouders JACOBUS B VB CATZ ELISABETH M A THIEB Gouda 20 Februari 1898 Stedelijke Crasfal riek te GOUDA De prii van het gas is G cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vg ct Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met ïh meter vriie leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasroetere bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewonera van perceelen van ten hoogrte 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenejien van de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling van eenige oenten r week mhuur bekomen