Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1898

Woensdag S3 Februari 1808 36ste Jaargang mimm mmmi Nfeuws en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken De Uitg ave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per d ie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 I Afaionderlyke iüfommeA VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ONDKRWIJZER vraagt tegen 1 April of vroeger met PENSION Br il onder No 1988 kantoor Utrechtach Dagblad te Utrecht Kliniek en Polikliniek OBSTJEVHMJE en U mMBCOMMOiMS Toor Hpreekvren dagelyka van 12 2 u Cüratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A ClEVL Gtneeeheer Direetmr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeïfbevlekking Oname en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi G Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydtmoet bet lezen de oprechte leenng diehet geeft redt jaarlyks dui nd van eenzekeren dood Te verkregen b hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 anoo t en inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland P D IKE O UDE SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk NiaHTCAP Verkrggbaar bg Jz Rl PEETERS NB KoNINKLUKE e Abf A ls bewiga van oohthoid ie oachet en kurk steeds voorKien van dan naam der Firma P HOPPE Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNIQBLOEMc v n H 1 van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat ZO en 29 naby de Begentesselaau HOFLEVERANCIERS van Z M den KONIING van BELGIË Indien giJhoestU gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en i verkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven É9S Gouda E H TIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN MoordreeU J C RATBLAND BosLoop B V WIJK Oudmatrr M KOLKMAN Waddinxveen vanBlommestein s inkt is prOvfonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND D SAMSOM tot en met iVlaandag 28 Februari VOORTZETTING der OPRUIMIIMG lol Spotprijzen Costilm lantels Japonstoffea Witte Goederenl Te huuifpfte kojpp aangeboden I cp terstond te aanvaarden PEElEiLIS met T staande aal In AïTENÖÏNGËL Wijk Q o 141 Huis Ibevat be edèiii $ Kamera met Serre Ceukeri en prMhiKeldél Bqven 3 Kamers met achter eep iroot Bdcon ZolfMeid nkamers boVefl en beneden Privaal met 1 Vatrt leiding voon fen aohter aap het Huisi Wat be pr iii p Öén pVaf htig f Gat ilnet Vestibule wit marmeren Tegels H i vooi zien de eischen t vlan fas en Waterleiding en ehjel ipgerichü tiiÜs Te bevragen LA Üf TIEf DE j WEG D 29 Het drootekantal zenuwkwalen van zenT rhoo fd iJn af tot de voeeafgailndekeBteekenöD van apoplexie hereenbaroerte tofi trotseerei van zenT rhooropiJn af tot de voenafgailndekeBteekenöD van apoplexie hereenbaroerte toii troti nog Btoede alle mtddeleii door de nedisclie weteoHchap aansewoDd Eerst alan den nlettwen tijd komt de eer toe dat ziJ door het gebm k maken van den eenvondigeten weg nanelijk langs de huid eens physiologiBctie ontdekking Kedaai heeft die na bonderde pi oefOemmgen thans over de geheele wereld verbreid 18 en terwijl elf In wett DHChappelljke kringen do hoogste bBlangstelllng wekt tevens eena weldaad blijkt te zijn voor de aaq reauwkwalen lijdende meneChbeid Deze geneeswijze Is uitgevonden door den gewezen üfflcler vui Qezondbeit Ur Roman Wniasmann teVitsUofen en beraat op de on dervinding opgedaan in ene eÖ Jarige praktijk l oor waHloliliiff vnn het hoofd eenmnal per tav worden daarto geiehtkt stoffen door de huid onmiddellijk an het sennw eatel medeiedeeld Het deze geneeewijBe werden werkelijk achittecende rainltatsn veritregen en zij maakte Eooveel opgang dat van een door den uitvinder gesehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE karB voorkomtna en genezliiB Mnnen k rt n tl d teeda de ïle dmk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen vor net grMte publiek ynrstaanbare verklaringen omtrent het wflii n der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkiegen uitweiklng maar ook vindt men daarm wetensLhappelijke verbniidelingüii uit de inedieehe blaitrn die aan deze genpeswljze gewijd zijn zooniede afaohrift van ai van gntuif siliilfteu van hooggeplaatste gflneeskuudigen onder welke p Meniere med dr profeiior aai tlo polykllnlak te Perija ruB RougBmant 10 sTeliiorelier mail dr praktltearend flSneeihSBr aan liet krank ilnnmen getKcht du Charenton Sanltdtirath Dr Cohn la Stettin Qroismann msd dr arrend arts tBlohUngan Dr P Forestlar genaeiheer direoteur van tiet hoipltaal ts Agan Oehelmratli Dr 8 o he ring kaateel Qutenfell Bad Efna Oarses med dr geneesheer dlrBCleur dar Dalvano tharapeutiBohe Inrlohtlng voer lenawllhliri te Pariji ruB St Honore 334 Gonial von Asohenbaoh med dr te Corfu Dr Bualiaoli arrgid arte de ZIrknIti Ober Btebtuzt Jeohl med dr te Weenen Dr c Bongavsl tela Farrlère Eure lid van dan CanBBll Central d hygiine et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zennwKcstel meer of niindor aancedaan la of aau aogenaaMiiIo BeiiiiwaehtlKheld lijden waarvan dokenteekenen zijn ohroniioha hooMpi n mlerainefiohalfl hoof dpl n bloedandrang areote prikkelbaarheid gejaagdlield slapeloosheid llchametlJkB onrust en onbehagelijka toB tand veider alle zieken die door beioeite getroffen weiden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammlnneB onvermogen tot iprekan iware tongval moelelijk slikken aII jfhBid dar gewrichten mat voortdurende plln plaataelljka iwakte veriwakklng van geheugen enz ea zij die reeds onder genaeEknndlge behandeling geweest zijn maar door do bekjaida middelen als onthoudingBeneBkondwaterkuur wrijven elentriaepren Btoomlooi of zeebadeiF eBn genezing ol leniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte ziJ die vree Revoeleii voor beroerte en oaaitoe TOdeo hebben wegena verschijnselen als zioh aanhoudend angitlg voelen vBrdoovfng in hit hoon hoofdpltn met duliellgnsid rnkkenngenendonker worden voor dB oogen drukkende pijn onder hel vaerhoofd Bulling In dBOOren tiet voe en van kriebeling In en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategorijn van aennwlljders ala ook aau Jonge melijei lijdende aan taleekzuoht en kraDhtetooihald ook an gezonde lelfs aan ange personen die veel met hel hoofd werken en gBeetelijke reactie wlUea voorkomen wordt dringend aangeraden zi h het hoven vermelde werkje aan to schaften hetwelk op aanvrage kottelooa en franno var zouden wordt door Amsterdam door M CI KBAV f Heiligeweg 4S Rotterdam Utreoht mgate hygie Uedleobe J F B vnn S4V rE HOI i P Apotheker Korte Hoofateeg 1 I OnitV A I 0IIT01I ÜHdegraüit bij de Qaaidbrug F Dl Btöngate hygiènniach TiJze door de Uedleobe Jorij met de Ktlveri li ntoonHtfilling la de l r WeUiiniann Bche Oeneea I ll dHlll bebronnil emiPEPELOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg D 60 Oouda ui f de Victorias ron f e Oberia insfein byfms Tafeldrank Van h0 oninklykef uis c erji ec er anc en Telephooonumnter 82 KRAEPELIEN HOLM Clieinlsch ulvere MelkSUlkfil SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING m verkrflgbaar in bussen a s k r O 90 kgr f 0 50 en a f kgr 0 25 Men vrag e uitdrukkelijk KBAEPEL1EN4 HOLk t pjLBüiïKsMEHK Melktuïkev eu eÏBche op da Eliqueiten neMemstamd Fabrieksmerk en de handieekening van HBAEFELIEN ÉOLM Hofleveraaciare Xeiêt ËLËCTROHOTORlSGi mm W£TriO GEDBEONBHBO B j het ebrulk daarvan geschiedt het tanden krüiceu der Kluderai ZMDüR DE llll 8TE PUIV lo ooo cuia u wordt Itöfcaald aau henl die bewezen kac dat de by mg ter inzage liggende getuigschriften der oitateken res tateu van de li iectröiuotorische liodbalsbandjes niet echt zgu Blfc Men lette op den naam van den I abrikanfhOÜÉU t HOLTZ rWQ Wordt jfranco toegezonden alleen ia ontvangst vpn postzegel jipd 95 ce t ooor kpBll t TIÏ fLTK Mjme I Jl VerkilMgboLr biJ WOLFF fe ilWeslhav iB Van feette Ie veri overgeMeventt 2000 staks zoogenaamde fouten niet Wederverkpitp h gevraag randen tot den l pntprlj = fl 7S per Btuk iUuhtstreekB aan HH Landbouwerl ena n It ver kooht DezuitlKKB OD vpraiythare l l eVe warm iiU een Pel ca ISO 1 u pM grixit due het Paard geheel bedekkfUiiU donkerbruin met banaaide runden en viin 1 breede sireepen voorsieii Kleina voorraad Engelscbe Sport Dabbel Paarden nekens Oraujrkleiir gr o i IhOXÏOS benaiud mot ♦ prachtige breede treepen voorzien hiediiii wij wegene ze r gnringe slechts doi r mannen van hot vak l eraerkbare ff nton fc 4 p Btuk aan werhflInke waarde 1 Bestellingen te enden met aal Aelijk adres tegen vooraiibetaling of rembours aan Verzendhuis Itterkuur Commandit Maatschappy G t iclia1ierl Co Amtterdam NZ Voorburgwal £ 68 E CASSl TO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBMKUBHy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot i uur WOENSDAG en VRIJDAG Tftn ttot uur ZONDAGS niet FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemiscbe Wasscherij TAN 11 OPPEI HËlMER 19 Eruiffkade Rotterdam Gebrereteord door Z M den Koning der Belgen floofddepöt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit toot het stdÉuen en verTeovan alle Ileerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n Tan pluche mantels Teeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de uieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geTerfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Gouda Druk Tan A BRINKMAN eo ZOON Bt Uenlandscl Overzi cht Omtrent het proces Zo a het v i ende B baUe eaktle prOtestbbtifioffii en ran hetpnbliek die de rede eridgeu T ialflola en Labori afbraken nel in de EittiogJ D gisterenniets bgzoaderB voor Hftt requisitoir Tan den advomt generaal Van Cat Bel was oogeboord zwm eu Toor uftmelyk gericht lege kolonel Picquart De ladvocaat geoeraal zeids zya requisitoir zonder ileeoige ifandoeoing op eu paaaktel ia bet geheel Mgeen indrok f Na de schorsiog las 2 ola den eezworenen en jrerklaring TOor waarin btj dt Verzekering geefi TSD zijn eerbied voor het leffier en weea op bet belang at elk burger bgl eeu goede reehttpraak hfeft Aan het flotl verklaarde by bfaslÏBt dat Dreyfus onschuldig i Dut TerklfTiD die by de lezing zeer mooi biykt te iT n maakte ten goTolge van e bijzonder slecbte Toordracbt weinig indruk Ë U begin van bet pleidooi van mr Labori was I ttQ gematigd eer belder ent goed opgezet I De adfocaat zette de wording van Zota s briff ai en Uy wees er op hoe elke oulbnlling oTer bet proces Drejfns bet aaatal t rsODen die niet aan Drejfaa sohnld gelooven vernïeerderdA De brief lan Zola was heftig oQi groote debatten te Terkrijgen m ar niet bele digend Toor bet leger bec doel was te woaiscbuiéeii t ea het depoaitisinto vau een militair bureau dal aan niemand Tersntwoording heeft te doen Heden eeoe korte zitting Laboti zal zyn pleidooi Ter olgen en de geheele Dreyfuszaak oiteen zetten Woensdag het slot Tan Labori s rede bet pleidooi Tan Oenrge Clémenoeaii en daarna het TODpis V Zondag beeft het Zwitsersohe volk uitspraak moeten doen over de nsasting der spoorwegen Het wetsontwerp door de wetguvende vergaderingen aangenomen en waardoor het meereudeel der spoorwegen door deu Staat zal worden oTergenomeu is onderworpen aan een referendam Ia Zwitserland heeft deze zaak tol zeer levendige uiteenzettingen aanleiding gegeren en het bleek toen dat men btar niet alleen beschouwde Tan een zuiver economisch of adminiiatratief standpont De taitkandeiser mede gemoeid Bierdoor h het een sttatibelang geworden waardoor de belangstelling in den aitslag van het referendum nog atechts kan toenemen FEVILLETOJM BïUkmNBmmA ifiVaor het FrmitcA 8 Blyf als je blieft zei myn voogd wij hebben u hier noodig Laat ik beginnen mot u dokter Sofaulte Toor te stellen f ïk hoop mijobeer zei nu de klemo man dat gij wel in my een vriend zult willen zien en dat mij e gastvrijheid u niet onaangenaam moge z n Wat beteekent dat mompelde ik Dal boloekent mijn waarde hernam mijn voogd fd t gü m behandeling komt by dezen bekwamon geifeeaheer dio belast ia om jö hoofd weer iu ordete nrengen Ik begrijp niet mijnheer zei ik terwyl ik darht dat ik droomde f t la nochtans vrij duidelijk Og zyt niet ia el b j t hoofd en ik stel te veel belang in je om niet alle middelen iu het werk te stollen om je te doen geneten vMaar loudt ge m dan willen laten opsluiten tegen myn wil vroeg ik Terentwaardigd O ik behoefje niet te raadplegen Ik heb mijnheer oen beTelsnhrift oTerhandigd dat verleend is op het verzoek van uw familieraad tfËu denkt gij dat ik my aan die laagkaid cal onderwerpeu i irik heb althans myn maatregeleu genomen om de uitvoering van t geen ik verlang te versekeren Alle Het Engelscbe Lagerboia beeft het wetEontwerp tot het Terleenen van p aitselyk zellbestaar e a Ierland Toor de eerste maal gelezen In dit ontwerp wordt Toor estetd de iaatelÜDg Tan raden gekosen p den grondslag Tan het parlementair stemrecht maar het stemrecht wordt uitgebreid op paris eu Trouwen I De Porte beeft TerkUard dat zy Toorloopig geen aodidaat TOor de laudvoogdi au Kreta zal vo3ratullen eu de Toorsbellen Tan Me mogendheden voor een voorloopigen landvoogd zal afwachten China beeit beloofd binnen rier maanden alle bmneolaudlche wateren te open te stellen Toor vreemde stoomachepeo en ook een tractaatbaTon ia Hoe nau te openen binnen twee jaar De Ëogelsrhe regeeriog heelt genoegen genomen met de verzekering Tan de Chineesohe regeering dat geen punt in de Jang tse Tallei aan eemge andere mogeodheid afgestaan zal worden ♦ De Afrikaanscbe Bond lu congres vereenigd heeft den wensch nitgespr ken dat de banden Tan Triendschap tosachen de Kaapkolonie en ZuidAfrikaanscbe Uepub iek versterkt worden Verspreide Berichten DüITSCilLAMi De Tereenigde myuwerkera td Bocbum hebben alle kolendelverd by een manifest uitgenoodigd om tegenwoordig te zyn by de begrafenia Tan hunne kameraada uit de CaroliDenglüek mtJD by wyze Tan protest tegen het stelsel waarTSn zy bet fllichtoffer zyn geworden By den Brutiswijkscben landdag ia een wetsontwerp ingediend waarby 780 000 mark gevraagd wordt toot het bouwen Tan arbeideriwODiogen op de domeinen Te Hamburg heeft Zaterdag een groote brand iu de apiritusfitbriek ran Herwig voor een kwart millioen schade veroorzaakt Vonken van het vuur rroeien over iiaar een ollefabriek die ook gedeeltejyk verbrand ia Ook hier moet de schade aanzieniyk zyn Frawkeijk Rocheforl ïa eergister in de gevangenis gaan zitten Kr waren twee duizend menschen op de place Monge byeengekomen maar er gebeurde niets bijzonders De voorlichter der tegenstand ou vruohleloos ilrezen maak jo dus niPt driflig al was het maar alleen om dokter Bchulti niet tegen je in te nomeu Hij ia zoo goed om je te komen balen je bent klaar on ik zal jo bg den dokter aan buia brengen O je zuU er me niet levend brengen dat sweer ik jfli En plotaoling opaprïngeude want ik zag my reeds omringd vloog ik naar den anderen hoek ran t vertrek raat bealoten om mijne vnjhoid ten kosie van mijn leven ta verdedigen f Kom mynheer kom sprak de dokter tegen mij op den toon dien men tegen krankzinnigen aanslaat ffWees nu verstandig wGenoeg viel de graaf hem in da rede ïij hebt uw mensoheo by u laat er spoedig een eind aan dit dwaze tooneel komen De kolonel nep en twee mannen diu ik to oordeelen naar bun kleediug vcor oppassers lu een goatiabt bield kwamen de kamor binnen Op een woord van dan geneesheer trad a ij op my too om my te vatton maar ik bevrydde my mat zulk een kracht dat een hunner op zea pas afstanda op don groid rolde Door die ontvangst uit bat veld geslagen weife den zy maar op een wenk van den heer e Maufert naderden zij my weder De verbittering bad myne krachten echter verdubbeld en tot tweemalen toe weerde ik hea af In een hoek vaa het vertrek geplaatst kon ik alleen van voren worden aangetast In een ooganblik dat zij mjj met rust lieten vloog ik naar den soboorsteea en vatte toen weer post in myn hoek gewapend met een bronzen oaudelaber die ik zoo heftig rondzwaaide dat een myaex aanvallen de vluoht nam De be openbare meaning werd door eeaige cipiers met de pet in de hand in ontvangst ganomento Toeu by uit sya rytuig stapte juichte men ftm toe jong de Carmagnole riep leve de CoiimuDfl en leve Ilochefort en ging kalm uiteeni Hat moet den redacteur van den Iotraö8igeaui bepaald zyn tegengevallen Hier en daar te Parys waren eergisteren opdtootjes en beloogiogen tegen Zola gericht en door de bekende volksvrienden geleid Er T elen enige arrestaties voor maar geen eukele werd gehandhaafd ÜOSlRNEIJK HüNGARIJK Iu Praag zijn de leerliugen Tan de Doitiche handelaaehool by bet uitgaan Tau de school door een hoop Tajecbische straatjougeoi en janhaital uitgsjoüwd en bespowd totdat zy in ds Domioikanenkeik konden vluchten De politie Wa8 te laat by de band Op bet slot Ried by Bozen wareuZatsrdag eeniga Italiaauscbe eo Duitsohe werklui aau t lechten geraakt De slotvoogd die toe kwam inellen om de vechtenden ta acheideo werd do de Italianen doodgeacboten S t bsatuur Tsn Szabolca heeft de regeeriog vertoob iu bet komitaat den staat van beleg af te kondigen la VÜMpv worden oog steeds huisBoekio geh gedaan bij socialisten eenige bestuarsleden van een werkliedenvereeoiging m de dooa gezet en eeu nummer van bet sociaJiati ch blad Nep Szava Woord des Volk is iu beslag genomen wegens een artikel getiteld Rood bloed drenkt de aarde Rusland De Keizerin beeft in zeer lichten graad de mazeleo Volgens de laatste statistieken bedraagt bet getal blinden in Rusland 190 000 of IJ blinde op de 1000 menschen In t geheele overige Europa komt op 1000 menschen nog geea J bJiode In heel Weel Europa zyo maar 85 000 bliudeu AU£RIKA Een telegram nit Havana van Zaterdag meldt dat honderd twee en veertig lyken gezouden zyn De gezonken kruiser biedt een veracbnfakelyk schouwspel eeu groot aantal gieren aast op de dryvende overblyfaelen der alaohtüfferi en een walgelyke lyklaobt hangt orer de baai Van de negentig in het hoipiiaal Ie gewonden yu er tien bexwekau dienden kwamen op het geruohl aanloopen maar ik bekreunde er aiy weinig om flO je daoht my Le hebl en schrüeuwde ik toen ik allen zag weifelen yPas nu op ik ben gek ik mug je dus ongcatrart doodslaan Pas op die my in den weg komt Reeds sprong ik vooruit om my met geweld een doortocht naar de straat te banen toen eenaklsps een deur achter mg geopend word en de man dien ik daoht dat ontvlucht tras mij oen deken over het hoofd wierp Die deken belette laij le zien on ik verwarde er in met handen en voetoii in een oogwenk werd lic nu omvorgewurp tn en in de deken góïold Ik brulde van toorn on benauwdheid ik stikte haast lu do duisterniit t waa vreeselyk akelig Tien handen hielden rog op den grond godrokt terwyl de oppassers mg mot touwen kaaveldon ia ene minuut waa ik volkom u mnchtelooa gemaakt Ik reutelde half bowustelooa on mou sneed do doken boven mijn gedicht opon Lafaards gy vermoordt mij builde ik Zonder mij ta artwoorden maakte men zich gereed om my wag te dragen Ik verweer Ie mij nog zooveel ik kon terwijl ik my kronkelde mi traohtlo te hytcn in do handen die my aanvattetï maar de overmacht was te groot Zy dode den loagasneden lap weer voor myn gezicht hielden my den aaond too en droegen my zoo naar een rgtuig dat op de binuenplaau waobtta Doktor Schultz en myn voogd kwamen by mg zitten vAls je je nu verstandig gedragen wilt zei de graaf dan luUen we je wat luobt geven Hy maakte bg deae woorden myn hoofd vxy Ik hield afj atiJ want ik had nog een laatste hoopt Den commaudaiit der Maiue € ti demaohtiging geweigerd bet schip door duikers te doen onderzoeken tenzy ook Spaan ohe duiken tot hel opsporen van de oorzaak der ramp worden toegelaten In den Vrydag te Washington gebonden ministerraad was de ondergang der Maine bet voornaamste onderwerpr der beraadslagingen De president en bd kabinet zyn van meening d t een ongelukkig toeval de oorzaak der noodlottige gebeurtenis is doch achten een zeer nauwkeurig onderzoek gewenaeht Het Congres stond 200000 dollars toe om de lykeo van de alachtoffers der ramp te bergen en bet schip zoo mogelyk te liohten De Amerikaansobe consul te Havana de heer Lee telegrafeerde Vrijdag aan zyn regeering De kapitein der Mainec zat morgen door Amerikaansche daikers de in het schip aanwezige lyken eo de goederen van officieren en matrozen doen opzoeken De Spaaoscha rsgeering beeft het verlang n te kennen ge geven met de Amerikaansche regeering mede te werken tot het onderzoeken van bet aohip en deel te hebben in deen néte De beer Day onderataatssecretsris antwoordde den conanl Zaterdag dat de Amenkaanache regeering de eoquête reeds bad geopend Hat gouvarnement zal echter de Spoanache regeeriog alle fatflliteiten toestaan om een aoqaéle van haar kant mogelyk te maken De heer jDuboat verklaart dat er ean nitoemeude verstandhouding faeerscht tusaoben de kapitein der Maine en de autoriteiten te Havana Door heb voorloopïg onderzoek scbgot reedt ta zgu vastgesteld dat de oppervlakte van bet water onsiiddellyk na de ontplofBug gesu heftige beroering vertoonde en dat er geen doode vificben in de nabyheid Tande Uaiae dreven welke feiten steeds worden waargenomen by onderzeeaobe explosies De commandant dor Maine f beeft vergezeld door den Amerikaanachen coasnl een bezoek gebracht aan admiraal Manterola om hem te bedanken voor de hulp door de Spaaosche marine na de raap verteand alsmede voor zyn order om aan den eenigen boTen water stekenden mast der Maine c de Amerikainache vlag te byscbeo BINNENLAND Binnenkort kan de groote promotie by het leger onder de boofd u sobalteroe officieren te fmoet worden ezieo Men verzekert one at tegen 1 April nog twee generaall 1 van tie infanterie en 1 van de artillerie den dienil met pensioeo zullen verlaten de lillzHsser zou wel op zijn post W9zen oodra ik hem zag ou ïk hom woriraohuwen sn dan zou hg my wel redden al moost hij ook de menaohon op atrout te hulp roepen Hot rytuig niette zich in beweging maar in plaats van zooals ik gedacht bad de straat op to r jden koerde bet om en ging bat door dea turn hel boaoh in Keu half uur lator aat ik in oen cal opgesloten XXM Ik kan mg sUcbts weiiii van da drta volgende dagen herinneren Poma is bet my alaof ik door oen nevel been in orn kamer met getraliede venatfra een ongelukkige in oen dwangbuia gealoten op een l ed woolen zio dan eens vloekende dan weder snikkende lly wil sterven en eon paar mannen wakou nacbi en dag by hem om hem te beletten ziah hot hoofd tegeu den muur te verbrygen Die ongalukkigo heeft myn trekken en mgne atem men noemt hem Andn dï rbafb Maar tonh waa ik het niei want gedurende dien tyd had ik deee aarde vorldtou en vloog ik door da luolit toekende naar Diana die ik dood waande ik vond haar eohter niet ik vond er alleen mgne moeder die veenda over mgue smart zy wist wel dat ik niet gek was XXXÏI Wilhelm ik ben wanhopend Mijn arme Bchulti heeft oea vreeaelyVu proef moeten doorstaan en misschien heb ik op eaia al de vruchten verloren van do langzame overwinningen die ik op zija geest had ttebaalJ 1