Goudsche Courant, donderdag 24 februari 1898

Internatioiiale Tentoonstelling van Bakkerij Maalderij en Kookkunst 30ste Jaargang Donderdag S4 Februari J808 INo 7513 Eere Voorj Jhr Mr DE BEAUFORT Burgemeester vao s llage JTJJLI tot en met 2 AUGUSTUS 1898 Beschermvrouw H M de KoniogiD Regenles s Gravenhage Dierentuin van 4 mimm covrant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere reg i meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aizonderüjke Nommers VIJF CENTEN BLIKSLAGERS Een paar bekwame ea eiugge Slilkz si Stoers kaunea direct geptaatêt worden voor Tast werk ea goed loon bg CROËS Co Spui Den Haag Kraepelien en Holm s SalmiakPaslilles algemeen erkend als het beste middel by Hoest eu Verkoudheid Het is een siymoploBsend n rerzachtend middel by iutnemeudheid Verkrygbaar by de meeBte Ap theken en Drogisten Prgs per fleachje 20 ets Alleen echt in vierk fleschjea voorzien ran etiguet waarop de bandteekenini TanKBAKPÉLlËN HOLM Zeistf HofleTeranciera TLSSOT Co Bordeauac UoUerdam f 1 40 per liter in rerzegelde bemande fleach van 5 en 2V3 liter Toorzien van het attest van Dr P I van Hamel Rooh Proefflesch 1 30 Verkrflgbaar bg J H ROODE QODDA Stedelijke Crasfabriek te GOUDA De prys van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren g et Onder zekere voorwaarden worden perceelen graÜB aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uchtgasmeters bedraagt de Iwar 10 cent per maand Bewoners van perce len van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz t gen betaling van eenige oenten per week in haur bekonuu Kliniek en Polikliniek OB TETHMB en voor Bpreekiren dagelyka van lZ 2 a üratia Spreekuren Maondag Woensdag en Yrijdag 9 ll mt DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur Hl GEVIv Qinetaheer Directeur Een ware Schat voor de ongelakki e slachtoffera der Zelfbevlekking Ona ie en geheime uitspattingen ig het beroemde werk Dr Retau s z ËLFBEW IUi G floHandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Kulden Ieder die aan de versohrlkkelyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland F ö IKS OD DË SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NIGHTCAP Verkr gbaar b M PEETERS Jz NB Ale bewijs ran echthmd is caoket en kurk ateeda voorzien vao d a aaam der Firm p HOPPE A BOAS Kon Chir Pedicure 4MSTEL 149 b d Hooge Sluis Amsterdam zal a s DONDEBDAÜ 24 FEBRUARI zyne geachte Abonné s bezoeken ia te Consul teeren of te Ontbieden m t Hotel ds ZtLUf van t tot 4 Uur Antiteptltche en pgnlooze behandeling van Mjikdoomi en van Slagelt welk in t vleeach of in de hoogte groeien ELECTKOHOTORISCHE TAÜDaALÜBAWËS WErno QEDBPOHEBaD By liet Kebruik daarvan gescbiedt liet tanden krijgen der Kinderen ZMOER DE HINÜTE run 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resnltaten van de E tectro motorische Taodhalsbao es niet echt zyn B Mm kite op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ 9 Wordt franco toegezonden alleen i ontvangst van postzegel ad 95 cent door HOBRRT HOLTZ MJniegen Verkrijgbaar by WOLFF Co Weslhavea m Wederverkoopera gevraagd E CASSrTO TANDAUT8 Gouda Turfmarjst SPBMEKVRXIN MAANDAG DINSDAG DONDERDAO en ZATËRÜAQ van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC uur ZONDAGS niet f öNINKI UKE saiDE Koninklijke Uaehinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v u H vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat 9 en X a uaby de Regentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijlioentlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruivenBorst Honig Eitract KLAÜONS van 40 Cta 70 Cta en 1 verkr gbaar bfl Firma WOLFF Co Westhaven t0S Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Uoordntk J 0 RATELAND Boaicop B M WIJK Oudewatrr 1 KOLKMAN Waddinxveen Qeuds Drok lan A BRINKMAN co ÜOON D SAMSOM tot en met iflaandag 8 Februari VOORTZETTING Ier OPRUIMING tot Spotprijzen Costumes Mantels Japonstoffen ¥ itte Goederen Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben ipracia tlgr la et ingrericlit HËERËKHUIS met IM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het JHIuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels haadteBlcenitiQ met rooda iBttera L t vooral op de Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 13 29 Maatschappij tot Exploitatie der Victoria BroPt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen vonzen rhoofdpijnar totdevo rafgaandekenteekeDeiivBa popl zle h nMnb ro rt tM trotwarM DOK Bteede alle mlddeleD door de mudische wetensobap aangewend Eerst ftu den nienvMl UJd koist de eer toe dat lij door het ebruik maken van den eenvoadinteawef ttEBSlljk lann de hold MM phyBlo OKUcft outdekklnz Kedaan beeft die na faonderde proefnemingen thans over de gehsele vereU verbreid IB en terwijl xij In wstensohappelljke kringen de hootste belangstelÜnK weki tsvns eene weldaad blgkt te sljn voer dt aan senawKwaten lijdende menaoUbeld Deze raBeeswUn Is tUtgsroaden door den gewezen Officier vui Gezondfaelt Dr Boman Welssmann t Vlisnöfen en berust op da on dervlnding opgedaan in ttm iOJarige praktijk Door wbhcIiIiiv vmii het hooM oeBMMal p rdsg wordcnd Ki to ce hiktfeflloffendo rdebnldoiiaiiddellilkB Bh zena fr tel medesedeeld Met due geneeswijee werden werkelijk eohltterende rasnltfttan vwkrcgn en zij maakte loOTeel opganfi dat van een door den uitvinder geaobrevea werk OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorhomiag en BBxetlng blijnen kerton ti 4 reed de Sle dmk veraclienen is Dit boekje bevat niet alleta vor het CTMte onbliek verBtnanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zeïfa n waiihopigfl gevallen vorkrogen uitwei king maar ook vindt men daarin wetenachappolijke verbajiaellngeii uitde mediache bladen die aan deze geneeswijze gewijd ïiin zoomade aftohrift van tal van getui achriftea van hooggeplaatste geneeaknudigea onder welke 9 Meniere mad dr ofofmar aan de polyklinlak la ParJji rue Rougamonl 10 sTelngreber ned ir prakllaaareed aaBeeiliBer aan het krank itabimt Jeohr meddr te Weaflen Dr C BoaaMil ti La FwrrèM ÈurïrWvardiIiIoon Hc BtrVd t ta Banle In Frankrijk en vele andei en Aan allen wier lennwsevtcl meer of nalnaor MMtefsan la f un niiMHdeÏT TÏ i J V kanteekenen zijn ohreniaahi haeN jH mliralet aahela haafipljn liloedandfang iraota arlkkelburheld gejaagdheid ilapelgeihald Hohamatljka oahial eo onbahaBI iJk et tand verder alle zieken dia door beroerte getroffen werden a nog lilden aa de Mvolxaa launn looala ver ammlngen onvarmegan tot ipraken iwara tongval moelatljk BHUaa atllfhald dir giwrlah e mat voertt i A B ï hdMBen 11 aaiij die reedi ondar goaeeaknndigabehandeling geweest zijn maar door de beidde middelen aU onthoadlngaas aa koadwatarknwr rjil ll t uff o ïeebadefF een genezing of leniging haaner kwa l gorondenhebben en ton slotto ziJ die vreoa cevoelen voer beroerte andMUloe red a hebben wegena verBchijnselen ala iloh Hslioudend anpitlg vaelan verdoovlng In kat hoofd hoefdBJia nat daliellghald nikkariBflfln en donkef wordsn oor de Dogen drukkende pijn ander Bet vaarhooN aatilaa b da oaron hat voe eii van kHebelIng n en hst stapan vna handen nn voeten san al deze dr oategorWn TM nDwlUderfl ala ook aan Jonge melijei lijdende aan bteekzuoht en kraohtelooahild ooE an guoDde talfi aan Jonia pOTionen die mat het hoofd werken en geeetelijke reactie willen voarkomeD wordt dringend aangeraden zich iiet boven vemolda wetkje aan te BChaflTen hetwelk op aanvrage kaatateaa en tnoo verzonden wordt door Anieterdaiii door H I GBABt Co Heiligaweg 48 Rotrerdaiu F K vito SAXTBX KOLFV Apokhokir Korte HoofBteeg t M LOBBY POttTOK Oudegraoht bij de Gaardbmg P HSt Op de longatn bygienniBoh m idloiuale tentoonstelling la de l r WelMHaan aah flanaag ie door de MedlBche JnrlJ met ie Kil verea WedKill fcehroend De BLTvGEMKKSTEK vao Gocui brengt bu det ter kenoi tan da beUughebbondeii dat door dan lieer Directeur der Directe BelMtingen enz Ie aollerdatn op den 21 Februari 18B8 esoculoir is varklasrd Een suppletoir Kohier dor BelMluig op Beilrijls u andere inkomsten dienstjaar Ui l8tJ8 nr 5 dat oormeld Kohier ter inïonloriiig is gesteld in banden van den Heer Ontvanger ilat ioder dio daarop oorkoml verplicht is lijnen aanslag op den bij de wel bepaalden voet to voldoen en lial Leden ingaat de termijn van zet weken binnen welken de reclames befaooren te worden irgediend Gouda den 3S Tebruari 1898 De Burgemeester voornoemd B L MAUTENt Bultenlandsch Over ichl De korte zittinggby hot proces Zola werd g stereo gebeel in beslag enomen door bet b toog vau mr Labori di het proces Dreyfu ootleedde eo bewees dat het proces alleea het werk fftD generaal Mtrcior in dat mea Dreyfu alleeo op het bordoTel had veroordeeld en dal bet verbaal vao zijae bekeDteoiseeo oamogelyk verzioael was Hel pleidooi wbb een weinig to laog maar teriT belangwekkeod Na afloop der zlitiogOD nerd Labon levendig to g jalcht wBiittflgBBechter door miUtairen werd geprotesteerd lu de ouige iDg van bet paleii van justitie wa bet zeer kalm Op de bouleiarda wa het tol maar door hel koude regenachligf weer was de levoDdigheid Diioder groot Het is een triestige mardi ra t Bet resultaat van bet referendum in Zwitaerland o er de wet tot aankoop van de ppoorwegen ea tot exploitatie door dea ataat if guoatig geweeai voor den BoDdsraad Mot 348 146 stemmee tegen 177 130 stemmeii beeft het Zwitsersthe volk zich voor den aaokoop der expl itatie verlilaa d De tegeoftandpra van bet ontwerp beklag n zich bitter over dit iogrypen in de iparUca liere iodQi trie dat zooaln zg meenen de verslapping vau hit particulier iniatief zal tet gevolge hebben Zelfs wordt in enkele autoDomistiscbe organen gesproken van tabtdsociatismet wat zeker zeer overdreven mag worden geacht Want bet votum van Zondag kan alleeo worden opgevat als den weo ch van het ZwïtBQrBche tolk uit te drukken dat da poorwegen ia Zwitierlaod komen zullen ia handen van FEillLLETOiy I aar het FrMmck y 14 Hij twijfelt weer Hg twijfelt alsof eeu geheime scholi e d angst had verlevendigd Ueduronde de laatste twee of drie wekeu hpbt gg hetaaii de korlheid en het geringer aantal mijner brierea kunnen beepeuren dat ik dikwijls de peu moust nodörlegjcou om mijn armen vriend te ftean helpeo Eerst wilde ik zijne mistroostigheid toeschrijven aan den invloed der lente die nooit gunstig op ontstelde hersens werkt maar de inwendige strijd dien hij m niet durfde bekennen is geëindigd mat een oriflis Toen heb ik nogmaals op eyn gevoel gewerkt door hem eeniklapq big KJjn vrouw ea kinderen te brengen lil mij gelukt maar ik vroei toch voor bet vervolg Die door hem zoo geliefde w enB z n tot nu toe een dam geweett dien ik lusBchea hem on de krank zinnighoid stelde maar wanneer de geofgenheid die htj hun toedraagt een oogeublik wankalen gaat dan is het gedaan m t hun aller geluk Ik worstel met moed maar kan hot nuj ntet verhelen dat mgn beste goneeamiddelen uitgeput zijn tarwyl toch de zielewond van dieu ongelukkige nog oven sterk bloedt als op den dag toen ik bogon De kiem der ziekte zit diep bij hem en er lou schier een wonder moeten gebeuren om zo geheel te kunnen uitroeien Hoe meer ik toch studeer dfta te duidelijker wordt het mij ook dat de erfe den Btaat en niet langer zullen b ijveu onder het beheer van aak zeer arbitraire particuliere maatacbappyoD Volgens berichten oit sertrouwbare bron ia er geen sprake van onbepaald uiletel vau de Brorselscbe conferentie over aiachuffiog der soikerpremiëu Ue ouderhaDdeiiogen tiisscheo de mogendheden worden voortgezet maar vereiechlen noodwendig zekeren ti d om lot een einde gebracht te worden In de laatste weken hoorde men niet meer vao oploopen io de hongerende Italiaanacbe steden en dorpen Zondag echter ia er een vry ernstige oploop geweest te ïroina io de Biciliaanache proviocii Catania Eeo meoigte vao driehonderd boeren gedeeltelijk gewapend kwam deü burgemp 8ter om brood vragen en liet iich door de politie niet terdnogeo of nitepnjagrn Ten slotte werdep er soldaten op afgezonden maar ook Jeze stuitten op knichtigen weerstand zooals btgkt uit hot feit dat een luitenant en vier soldaten gekwetst werden Paa toen twee boerin doodgeschoten waren week do menigte De uienwe Chioeesche leeoing van zestien millioen Pond 3terlii g die lot betaling van den taatsteu ternijiu dor oorlogsachattiug vao Japan dient zal gemaen eb ipe h wtirdeo gefoorueerd door do Hookong and Shanhai Banking Cooperation eu door do Daitscb Azi liscbe Bank Officieel wordt bekend gema ikt dat Chioa op de vertoogen van den Biitflcheo gezant te Pekin er in toegestemd heeft de bïnnenlandsche waterwegen in China met Juni a a open te stellen vonr Eogfl ch en andore ptoombooteo China heelt zich formeel lerboudeo de YangtBevallei niet te erhypothekeereo te verpachten of af te staan aan een vreemde mogendheid Voorts heeft China er io toegestemd dat de inspectenrgenfraal der douaoe ontvangsten io de verdragahavens eeu Britach oaderdaao zal zyn omdat de Britsche handel dien van oeuig ander land overtreft oo ten slotte dat binnen twee jaar eeo verdragsbaven in Huoan sal worden opengesteld ÜiJirsciir ANn In de voorstad Lübtan tüj Dresden zgn 320 personen ziek geworden na het etao van brood vao en bakker aldnar lijkheid der zielsziekten onvermijdelijk is en dat ik ralf slechts ben gered gewordea doordien miju bnrt verscheurd werd op zulk oen wiJEO dat ik niet moer lijdeo kon door iets wat niet mot Diana in verband stond Waarom zou ik voor mj ook de krankziiiuigheid vreezen il die geen hoop meer heb Kons heb ook ik even sis Schultz den angst van den twijfel gevoeld maar toen was het loreu nog schoon voor my Waarom oog eons waarom zou ik bang zijn om gok te wezen Integendeel ik zou dnn wellicht mijn smart vergeten Uit hetgeen ik u thans schryf kunt ge mijn moedelooahoid opmaken Als ik do taak die ik n ij tegenover Scti iltz heb opgelegd mocht laten varen met wolk een blijdscha zou ik dan dit oUendige liohaaBi tot slof doen wederkeoren dat lichaam dat zich alteen nog maar voelt leven door het schrijnen der spijkers waarmee het ann zgn kruis genageld zit Vaarwel Misschien zal ik later mijn v orliaal vervolgeo Ik ben erg neergedrukt door den laatston schok eu ik voel mij moe recht moe XXXIII Op een morgen toen ik na eenigen jjd geslap a to hebben m wijn gevanfenis wakker werd was hel mij alsof ik een vreeseljjke nafblmerrie had gehad Myn oude FriU was bij my by was dien zelfden nacht gekomeu Hg vertelde mij dat mijn voogd hem twee dagen na myn vertrek doir Martyn had laten zeggen dat hij mij te Karlsruhe by den hotr de JoQvai moest gaan opzoeken Toen ik uitrekende boe lang ik al gevangen gezeten had werd het mij duidelyk dat wanneer Bastlaaa oiet gealaagd wa ËNGELiNU Te Winchester is giaterao een telegraafbeambte voor den rechter gebracht besehulügd deo iuhood van een telegram aan xgD cootn beriaal te hebben mecgedef ld De beschuldigde bflfeèode Het telegraafbestuur pleitte voor een zachte straf aaogezien dit bgua de eerste keer WB dat een ambteniiar voor zulk vorgryp verfolgd werd Do reohtsr nam dit aan eo orerwegeude dat het ontslag uit den dieast al eeo zwaro straf roor beklaagde wa liet by heat vry Pertii uliere brieven uit Oeganda beVfatigen da telegrafische berichten over het bloedige kaïikter vao de govechtea die daar en in Oeföga waar majoor filacDooald met 2 0 Soeodansche muitelmgeu te kampen had geloTljrd ziJn In éan gevecht deo 24en Noveisber vielen er aan de z jde van MacDoniild 150 doodeo eo 269 gewonden Itai ik De geoieeoteraad van Venetië heeft aan Zola het Palazzo Cüntarini een dor schoooflie hiitori cbe paleizen feu gebrnïke aangeboden met pension Id goheol Italië worden nogaltyd betoogiogeo ier eero van don moedigen Bcbryver georgavjseerd 09 advocaten ran Home hebben besloten m mr Labori een telegran vao s oipatHe te zendeo OüSI ENaiJK HoNQAKIJli Prins Filips van Koburg heeft op zeer zware voorwaarden met ï en ritmeester MailachichKeglevicb geduelleerd eerst op pistoleo daarna op de sabel totdat eeo der partyen buiten gevecht gesteld was Do r tmeefter schoot twee keer in de tucht terwijl de prins voor het afschieten mikte Toen werden de sabels getrokken eu da priua kreeg een wond aan den arm die hem het voortzetten van bet tweegevecht oomogelyk maakte De aanleiding tot dat duel was kot gedrag vao de prioaes van Kobarg tegeoorer den ritmeealer waarover de couranten het verledeo jaar zoo druk hadden Terw ll de heel familie aan bet ziekbed van prinses Clementine de raooder vbq prins Filip Torgaf erd is vertoeft dieos vrouw prinses Louise aan de Riviera Gernchten zeggen dat z j wegens baar gedrag eeo t d lang van bet hof verbannen is Dat zg aan bet ziekbed van haar schoonmoeder die waarich ulijk aan de loogontsteking sterven zal niet tegenwoordig is geeft te denken Volgens Du tsche bladen wil de Koniog tbd fVIgië den oudsten zoon der prinses tot troon in zijn plan Diana in do macht van hanr beul wo en moest Ik besloot zoo het ina ir otnigszins moge ijk was uit het gesticht te ontvluchten De dokter word mij aangediend S oo lig had ik gezien dat hij wol wat verlegfn was over de hatelyke rol dio hy tegenover mij speelde Hy iug zoo ver van zelf mijne rechtmatige grieven aan te roeren Ik zou wenschen baron zoï hy dat ik u het vertrouwen van oen iriend kon inhoez men Hoe pijnlgk de omstandigheden waardoor gij in m n huis gekomen ijt ook voor u wozen mogon wil ik n toch reeds nu verzekeren dat gij op mij vertrouwen kunt ffMijn vertrouwen en mijn vriendschap vrangt gy mynheer antwoordde ik t Is niet wfinig voor iemand dien ik nog met itndors ken dan door oen zeer lage daad ylk beken het hnroam by de sobijn is tegen my Maar bedenk tocl dat als ik mg niet met die treurige taak belast had een ander in mijne plaats het zou gedaan hebben gfja dal zou een vorlius zyn geweest vooi uwe ouderneming en een voordeel voor eeo uwer collega s vMet eon enkel wo rd mijnheer kan ik het u doen herouwen ma tegen my gesproken te hebben Ik weet dat gij door vyanden vervolgd wordt en alleen om u te helpen hunne lageu te ontkomen heb ik hun mijns medewerking verleend Zoadat gij niet gelooft dat ik krankzinnig ben ffik tou de weinige vermaardheid die ik In myn vak verkregen heb uiet verdienen indien ik ook maar eeo oogeoblik getwyfetd bad oprolgar UtoD aaowyzea ia gava prina Albert die zwak ii vóór s Koningi dood mocht komen te sterren Prinses Clrmeotine van Koburg gaat hurd aebteroit De bartklop wordt zeer zwak AyERIKA Ëeo telegram oit Havana Ie Madrid ootvaogen meldt dat Amerikaanacbe en Spaanacbe duikers een aanvang gemaakt bebhao mat het onderzoek van bet wrak vaa da Maine c Bet scheepsjournaal eo reU andere papioreo zyo uit het schip gered ook zga uog verscheiden lijkeu govoaden BnA 7IMh In het officieelo rapport over de samaozweriag dia geleid heeft tot den aanslag vaa 5 November 1897 waarbjj wel ia waar president Maraei niet getroffen ataar de minister van oorlng Bittencoart gedood werd wordt het volgende medegedeeld Ben comité oit negen personen waaronder vier ofBoiereo bestaaodB bad de opdracht gekregao deo President Ie vermoorden Ëen Jakobyofche jourDalist wai tosscbeBpersoon v n dit comité n drn huurmoordenaar Maroeltioo Bispo Bi po deed vóór 5 November twee pogingen om den President te naderen eo hem dood te schieten maar baide misloktao Vervolgens ord een kist dynamiet verborgao op san plaats waar dff PrMidaDt een maritlim plechtigheid zou bywooeo maar ook dit plan faalde Daarop had de aanslag den 5eo November by het ontscbepea dar uit Babia komsode troepen werkelyk plaat De joaroaliat Marlyr genaamd verzekert dat met de samenzweerders heolden de vice president der repobliek een senator en les afgevaardigden met name genoemd en daarenboveo eeu doxyB andere personen Deze madepliohtigeo bevindao zich thans a len io hf ohteols met nllzooderioi van den vice president Victorioo en vao drie afgeraardigdoD Bispo heelt zich deo 29en Jaonari in de gevaogeoia om bet leven gebrai ht BINNENLAND Het boordbee tunr der Vereenigtog van leerareo aao inrichtiogeu vao middeloaar ooderwys heeft eeo adres gezooden aan deo miuiste vau biontutaadscbe z tken waarin het verzoekt Io aan de voor arts stadeereodea deu weg ia opooeo ter Terkryging vaa deo graad van dootOK iu de medicynuti 2o aan de abitinënteo der h b s mat 5 f Kn gij zult my dus myn vryboid teruggeven Daar verbind ik my los ik cal u uwe vryboid teruggeven zoodra dit zonder gevaar voor u mogelijk zal zijn ffWat blief P Zonder gecaar voor my i ioudt ge bg geval denken dst uwe vyanden geen wantrouwen koesteren O zy hebbon hunne voorzorgen genomen dat verzeker ik u I K jk vervolgde hy luisterond daar op df plaats zie je wel die tweo mannen loopen P Dat zijn polilieHgonton als lokenoppassors verkleed Zoo slaat er nog een voor uw deur andere bewaken het huls van iiuilon p de roinsto verdenking zoudt geworden omrmgd gevat en opgesloten do Hamel weet waar Mijnheer do Jonval heeft hier zeer veel te zeggen en gy staat aaugeteekend als een gevaarlijke gek De Fruoscbe legatie kan u ook niet helpen want zij OU integendeel genoodzaakt zijn de autoriteiten hier te verzoeken een vonnis ten uitvoer tr willen leggen dat door een ï ranscho rechtbank t gen u geweien is Die mededioliugen kwamen mij wel wat zonderling en onbegrijpelijk voor hy merkte heten eeide Welnu wilt ge het beproeven ga dan maar weg 1 Welk nadeel ik er ook door te lyden mag hebben ik wil mij dat liever g troostoo das in uwe oogen medeplichtig te zyn aan een m sdaad tegon uw persoon Herinner u alleen maar dat ik mfju plicht heb gedaan met u te waariobuirea Indien ga echter mooht verkiezen bier te bljjvsn totdat het toezicht dor politie zooveel minder streng mJ geworden zyn dat gu vluchtan kunt dan staal u dit vry ik ben dokter maar reen gevangenbewaarder