Goudsche Courant, donderdag 24 februari 1898

1 58 56 98 1 51 6 14 7 81 7 66 8 80 8 1 9 6 10 04 10 86 11 3 6 02 f 8 09 e 10 11 ff r 6 09 I M f r K 10 18 ff ff 16 16 H 10 16 ff 10 25 6 40 10 6 89 7 0 8 96 8 48 9 10 18 11 10 84 10 64 11 80 1 44 9 0 8 41 4 10 4 4 20 86 6 17 7 26 9 87 10 09 1 64 t 4 0 6 27 ff 9 47 ff 2 01 r 4 7 6 84 M ff 9 4 ff 08 04 41 f ff 10 01 ff 2 14 3 09 4 05 4 29 10 40 6 6 8 47 7 46 1 0 10 07 10 19 DEN HAAO OOUDA heu de inbuldigingieed door den voorzitter der ver enigde zitting wordt afgelegd Hoe men de zaak ook wenden of keeren moge er blyft voor de social istisehe Kamerl iden iudieo zg niet melneedigen villen worden geen andere keuze over d n 6f het koningscbBp te erkennen eo te baldigen öf zood a mogelyk van bun mandaat afntand te doen De logica zon dit Tnrderen ook indien volstrekt geen inhuldiginifgfee t In aantocht was De rol welke de S atenGeneraal folgeno het voor cbrift d r Grondwet by de inhuldiging te vervullen bebbdn doel alleen de vatashheid der poaite van aocialis ische Kamerleden iets sterker aitkomaa Hy die de grondslagen van ons staatsbtstaur mei narns het koningschap niet aanvaardt ckau geen eed aflegg n van getroowbsid aan de Grondwet kao derhalve ook niet lid van een der bede Katners zyo Tyd By kno besl ji dr C Hofstede de Groot betast met bet geven van onderwgs in da knnstgeschiedeais aan H M da Kooiogia benoemd tot officier in de orde van OraojeNassau Behalve deze onderscheiding heeft H M den heer De Groot Haar portret in zilveren lyst vereerd voorzien van Hare handteekeoing Te Wieringerwaard is een pol iti verordening vastgesteld luidende Aatomobielen stoomwerkfnigen andere rytuigen die door Burg eo Weth wegens baiteugewonen omvang gedruiscbmakenden ftaog gevaarlyk en belemmerd kunnen geacht wordao voor het gewone verkeer mogen vóór sontondergang niet op don openbaren weg gebraiktof vervoerd worden By koninklijk besluit is dit artikel vernietigd als zijode in strgd met het algemeen belang De Aarora het 94e schip van de werf Bonn Mees te Rotterdam m te wnter gelaten Het ia een fitoom chip voor de Koninklyke Nederi Stoomb Maatscbappg te Amsterdam £ en inzender betoogt in de N R Ot Dit het verband tuadchrn verxchillende artikelen der Grondwet dat de uitdrukking elk der leden in art 53 voorkomende roor alle leden der Kamer de verplichting meebrengt om de inhuldigiogsvorklaring te bevestigen zoodat z i alten teg nwoordig moeten zgn in de vereeoigde vergadering te Amsterdam Het Bcbynt dien inzender te zyn ontgaan dat dit een belaohelgke wetsoitleggiog is Geen der 150 Uden zou dua ziek of oogest ld mogen zyo en evenmin zou men dringende zaken die geen uitel gedoogen mogun laten voorgaSn Maar atgefcbeideo daarvan waartoe dlénl toch dat prikkelen vno de heeren van der Zwaag o s om teiteowoordig te wezen Wit men dan met alle geweld een pijnlyke onaan gename misschien zelfs gevaarlyke betooglog tegen bet Koniog chap oitlokkeu Aangeoomeo dat de heer van der Zwaag bv zich ens liet verleiden om aanwezig te zy maar opgeroepen tot het bevestigea van de ve klaring in de plechtige fitting antwoordde ik weigert dan zon de inhuldiging naar de letter van art 53 niet wettig hebben plaats gebad maar zou men den weigerachtige toch nieta hoegenaamd ktinoen doen Laat men dus bly zyn dat de heeran socialisten afwezig willen blyven en alle moeilykheid wilten vermyiten Zy zgn dit do nde vaderlands en ordelievender dan de lettei knechten die hen uitarteo Hondirden brieven en briefkaaaten zyn wegens onvolledig of onjuist sdre onbestelbaar en werden wgl de afzenders niet bekend zyn ao de stukken daarom niet aan hen kunnen Worden teruggegeven na verloop van 3 maanden vernietigd Door het hoofdbeatour der posteryen wordi de aandacht van het publiek er nogmaals op gevestigd dat da afz oders sich tegen zoodanig gerolg kannen rrywaren door vermelding ran bun naam op de achterzyde der stokken AangevangeD 1 October TUd vao Greeowlcb Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 9 18 9 99 9 54 10 11 11 19 9 80 9 88 9 47 10 13 10 80 11 38 16 8 51 7 95 8 8 49 9 98 rSS ut 7 46 8 la 9 00 9 47 lO lS 10 49 11 64 19 08 1 60DDA DEN BiAG da ïoTaakuiim Moarkapalle Zoatenneor Zegwaard Voorburg B 7 8 80 9 16 98 10 14 11 16 19 18 19 28 1 87 8 46 4 49 5 96 Ö 64 8 11 7 84 7 69 K 38 8 54 10 10 89 11 6 ai 7 428 41 H 40 8 0J l ï ü 7 68 8 61 12 61 J IJ T 07 9 03 l 8 81 l 6B ail lt 01 1 48 9 64 10 4411 46 12 46 1 10 8 06 i l6 5 15 6 65 6 22 89 8 04 8 84 9 9 29 10 88 11 6 11 4 Hage 6 46 7 90 7 43 8 SJ 9 48 10 1111 97 18 221 36 2 44 3 40 4 05 4 33 5 80 6 12 7 18 7 66 9 28 10 03 Toorb 5 9 10 17 ff 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 6 ff 10 82 l S 4 8 6 80 9 48 t Zar M 17 10 48 2 06 5 04 ff 8 89 9 9 Qoada 6 98 7 48 8 18 9 03 10 1610 4 11 7 12 02 17 8 14 4 08 4 88 1 e 8 0 7 48 8 28 10 1010 81 II T I X C H T 6 O C D A Criracbt 88 7 45 8 49 9 90 lO K 10 88 11 88 1 8 08 8 4 48 85 6 7 8 Woardeo 6 8 8 06 10 88 U ff 4 1 7 18 üudewater 7 07 8 14 10 46 4 4 e O I D A u T RICHT Uaoda 2 84 7 68 8 21 9 07 18 19 10 67 18 00 12 58 2 20 8 17 4 86 6 06 2 8 2 45 8 08 8 34 I 8 60 6 12 32 1 26 BOUD A A H8TEBDAU 4 7 89 8 9 11 19 11 12 Oouda 7 99 8 97 9 98 9 9 10 69 11 10 12 11 1 91 9 4 4 87 20 6 07 7 29 8 28 AHSTKBDAM ODDA 7 85 10 9 1 42 1 8 I M 4 48 09 9 12 It OI II 111I M 1 8 41 49 7 1 8 28 8 t le K 12 10 U 4 11 1 j c dtn weg te openen tot de Btadie ïd de facalteit der wis en DatuarkuodiKe wetenicbapp6D met het recht om de examiDB te doen on den doctorstitsl te rerwerfeii De oiet officieele aitslag der berilemmirtg oor de Tweede Kamer in bet kiesüiatrict Deieoter ia AkntftI kiflzers 6697 Aaotat uitgebrachte geldige stemmen 5654 Daarvan had nr A van De dao lib 3425 en mr Tb Heemskerk antirer 2229 Gekoreo is dos mr A ran Ueldeo By de eerate atemmiDg op Diasda 15 Fehruari werden uitgebracht 5261 geldise stem meo waarran mr A rao Detden 1850 mr Tb Heemskerk 1790 eo de heer J van Loenen Martinet 1621 kreeg Bg de herAtemmiog op 25 Jn i 1897 wer den 5504 geldige stemmen uitgebracht Toen werd de heer J Stoffel gekozen met 3248 ttemmen tegen 2256 op mr A Vd Dtldea nr A tun Van de gister te sGraTenhage gwhooden ieumiog roor de Provinciale Staten is de niet OfBcieele uitslag Uitgebrachte geldige atemmen 7614 i Tolstrekte meerderheid 3808 Dr W P Ruysch lib had 3711 mr J B Tan Berek r k 2560 en de beer M de Mos s t 1343 stemmen Derhalve ber tomming tusscheu dr H jscb en mr van Berekel De beer Bouwman dtrecteor der kapel van het regiment grenadiers en jagers zal een KroDin 8marBchc voor militaire muziek verTaardigen uit te voeren by den grooten militairen fakkeltocht te a Hage ïo Sept Met het 89 tSoembingc der Elott Llojd repatrieerde hedenro rgen te Rotterdam een detachement koloniale troopen aterk 33ouderofBcieren en minderen Onder hen bevond z ch de sergant i r infanterie G A Vermeer die in 1890 op Atjeh door zyo krygshaftlg optreden de Militaire Wiilemsordfï verwierf By aankomst werden de mililairen verwelkomd door de muziekkapel van heh Korp Kon ScherpBChiitters dat de V lkslieilert o speelde Door de kapitein commandant van dat korps werd sergant Vermeer op bartt iyke w ze gelak grwenscht op Vader andscbe bodem eo lof toegcKwaaid aan zyoe krpgsverriohtingen op Atjeh De Kapitein commitearis van afmoo ieriug U Walpot bedankte namens het detachement Het kamerlid Troelstra beeft thans in l e Sociaal Democraat verklaard dat aangezien de Kamerleden niet gedwongen 2gn hg de inhul diging van de Koningin te verscbgneD en den aed van getrouwheid at te leggen hg daarby niet tegenwoordig zal zyn Wy noemen dit een ellendige uitvlocbt Da heer TreeUtra ia iid der Staten Geueraal n heeft als zoodanig den eed of de belofte afgelegd van getroowbnid aan de Grondwet En bet ia art 51 der Grondwet betne k voorsehryfti cDe Koning of Kooiogio de rfgeering aanvaard hebbende wordt zoodra mo elyk plechtig beSedigd en ingeboldigd binnen de stad Arasterdam in een openbare en vereeoigde Tergadering der Staten Generaal terwgl art art 53 het epd formulier der inhudiging vastskeld hetwelk eerst wordt Ditgesprokeo door den voorzitter uit naam van alle leden Wi2 ontvangen en hu digen in naar van het Nedertandache volk en krachtens de Grondwet U als Koning of Koningin wij zweren enz terwyi vervolgens de eed vau den voorzitter door ieder der leden hoofd voor hoofd wordt bevestigd o Qaudi 80 7 S6 HooidTMht 7 S2 HiMntkwk I 7 8a Otpalla t 7 46 Batterdam 7 7 RottarduB Capalle Niauwprkerk Moordiaobt Sanda 8 35 8 42 8 48 9 58 9 C6 S S8 e os 6 11 6 1 6 5 8 i8 4 t6 4 5 S I4 s n 6 1 11 14 11 92 9 89 10 61 11 45 Olldiv 6 86 Woardes 6 48 Btraebl 08 7 4 8 10 8 98 9 0 10 7 1 8 21 9 21 9 48 i 0 7 8 18 Souda AjaataidaB O St £ en afwezigheid welke een protfst zoo beteekenen tegen deze grondwettige tooraihrilten zou dos een Kamerlid he welk den eed of de belofte van getrouwheid aan de Grondwet aflegde tot een meineedige maken terwijl ook door weg te biyven de aocialistigcbe Komer1f den niet kunnen beletten dat cook namens Gemengde Berichten Men meldt ons nit Rotterdam Omstreeks 4 uir in don morgen werd bnnd ontdekt ia het gebouw vau bet Rotterdamach Dagblad directeuren de hh Bock ËIze ge veitigd ia de perceelen 29 en 31 aan de Eleonora straat In deze perceelen bevinden sich gelykvlofra twee groote rotatieperseo en op de eerste en tweede verdieping d redsetiebnreaux zettery en atereotjpioricbliog tervyl op de zolders zich duizenden kilo s papier bevinden hoofd akt lgk brochares romans prenteboeken enz Op dezen zolder moet de brand ontstaan 7 yn zooala de brandweer constateerde want uil de zoldervensterii werkte zich et n dikke rooknaassa naar buiten To n tengevolge van de biite het zinken dak begon te Bmeltei kresg de brand lucht en stegen zware vuurkolommen omhoog die aan den brand een ernstig aanzien gdven Weldra kwam echter hulp opdagen eo in korten tgd waren 9 handspuiten en een stoomspuit in werking gesteld Vooroamelgk aan de aobterzgde woedde de brand waar bet pand grenst aan een open terrein aan den Gondsobeoweg waar voorheen de stalleo van Cohen stonden die den 22 April jl eeu prooi der vlammen werden Wel bevindt sich boven bet pand een waterrenservoir doch daar dit niet ts bereiken wan kou daarvan geen gebrnik worden gemaakt D i brandweer slaaj de er iotosBohen in da brand in hoofdzaak tot de zolderverdieping ie bept rkeu en de brandschade in de benedenverdiepingen tot een minimum te beperken Niettemin werd door deontzaglyke waterraasKS die noodig as en de redactiebnreaux en zettery enz een ruïne aanger cbt zoodat alles onbruikba r ia Eveneens heeft ook een der rotatieperseo zeer door bet water geleden Ken groote rotatiepers bevindt zicb echter in de nangreozenda perceelen 25 eo 27 waar zico ook de looaloo der directie en adBnioistratie bevinden Daar werd gelukkig geetj noemenswaardige lehflde aangericht Tegen den morgen werd een aanvang gemaakt de nog steeds smeulende papiermaa a naar buiten te werpen waar zy spoedig een berg van een niet onbelangryke afmetiog vormde Daar gevaar voor instorting niet was hniteugealoten werd door de bouwpolitie verboden bet gebouw binnen te treilen De schade hoewel zeer aantienlgk is daardoor nog niet met sekerlieid te bepalen Allea was op beor polis naar men ver zekert zeer laag verzekerd Eerst tant in den ochtend kon de brandweer inrukken terwgl een apoit nog aanwezig ble f om eventueel nog bare dieoiten te verleeneo Het De keizer van Duitschland beeft als eeratea prya voor den zeitwedstryd Dover Helgoland vtn kostbaren beker be tenid kanatwerk is door hem zelf ontworpen Men meldt nit Den Haag Twee Duitachers een scheikundige en een broDwmeester werkzaam aan da ZuidHolUod sche bierbrouwery aldaar kregen gisteravond twist waarby de een zich zoo men zpgt door aanhoudende ptagery zoodanig driftig maakte dat by den a ider met een dolkmes een zware verwonding iu de rechterborst toebracht De getroffene werd naar het Zieken huis overga racht De dader anders een katm man stelde zicb zelf ter bescb kking van de politie De wonde hoewel zeer groot schyot niet levensgevanrlyk Nader verneemt men dat de gewonde persoon zicb in bedenkelyken toestand bevindt De commisaaris van politie da heer De Klopper is in verbncd met bet onderzoek te dezer zake iu bet ziekenhuis geweeat Van de 938 loonkiezers aan wie te Schiedam een iuvolllngsbiljet werd gezonden leverde plecbis 354 de aangifte in om op de kiezen lyst van 1898 te komen Wlnterdlenst 1897 98 G0UD4 SOTTI DAM ll n 1J 18 19 96 1 84 8 49 8 7 11 93 19 39 11 36 19 39 11 49 9 46 11 51 19 89 19 5 1 8 4 1 I KOTTÏRDA M e O ü D i 9 8 10 19 11 88 11 60 19 27 1 7 10 99 10 36 10 43 6 56 8 96 10 17 10 86 7 10 10 84 6 24 7 18 8 48 10 41 10 17 10 8 1 11 41 Aiutwdia C St Oonda T M 10 49 322 nieuwe kiasera werden op de voorloopige lijst geplaatst De Limb Eosriers schrijft lu de gemeente B bedoeld ia zeker bet dorp Blerick gemeente Maaabree heerscht sedert eenigeo tyd een aan tekende ziekte die door Hollandera roodvonk wordt genoemd De ziekte maakte in genoemd dorp vele slachtoffers niet alleen onder de kinderen maar ook onder de volwassenen Tengevolge daarvan waren openbare feestelykheden tot nader order verboden Deo burgemeester van een Duitsche grensstad komt de zaak ter oore hg denkt roodvonk Hothlaof een varkenszit kte Of hy nn gebrekkige inlichtingen heeft ingewonnen oi datby het Hollandsch niet voldoende machtig i of wat dan ook om t eren in bet plastaeiijk blad der stad stond tot waarfebuwing van hen wieu bet aanging Ik breng biermede ter openbare kennis dat onder de varkens der gemeente B inBolland de vtekziekte Rothlaof is uitgebroken De Burgemeester H No een burgemeester kan ook niet alles v eten veegt de Limb Koerier er bg Zuoala bekend is vei trok ken en vertrekken nog dagelyke vooral uit de provinciën Friesland en Groningen arbeideri naar de boTenstieken in Noord Doitachlaud om daar werk te vinden aan de havenwerken De meeste zetten koer naar Bremerhaveo waar nog steeds grondwerken in en om de haven worden verricht Uit een brief door een der arbeiders aan zgn gezin bietste liinde gericht blykt dat het zeer soeilgk gaat daar weik Ie viodeo ook daar is het aanbod veel grooter daa de vaaag Te Bremerbaven zoo meldt hg loopen honderden Dailsche arbeiders en inwoners dier voorstad rood eo of chooo zg het polderwerk niet goed kebnen komen zg z ch ook aanbieden voor het grondwerk en wel tegen Is r loon dan gewoonigk wordt oitbetaald Nu gaat het natuurlgk moeilgk Duitsche arbeiders Ie weigeren eo vreemdelingen in dienst te nemen Toch geschiedt di nog pmdat de uitvoerders gaarne fJollaudsche arbeidere in die at hebben welke met giondverk uitstekend op de hoogte eyn e i werken met overleg De oorzaak der groote werkeloosheid onder de arbeiders te Bremerhaven is de huidige winder die geen y t gaf Is er gs dsn ia er te Bremerbaven volop werk en word er flink geld verdiend door den ysoogst een nieaw woord weliswaar maar toch in ca8u bet aaogewecene Men zaagt het gs daar uit eo verkoopt het tegen booiien prija aso de groote biarbronweryep zelfs iü Ziiid Doitachland Men maakt van dat ys verkoopeo eeoe taak er zyo tsl van personen welke in den berfat laoderyeo buren deze onder water malen en daarvsn dan brt ys verkoopeo Waggons by waggons worden met ys betaden en naar alle streken van Doitscblaud verzoudeo Maar nog meer drnkte geeft het ya aai Bremerbaveos s arbeidersbevolking 8 8 het voor de groote Ameriksanscbe booten het opttoomeo naar Bremen onmogelgk maakt als het de acheepvaart op de werven verbiedt Dan moeten de groote steamers mettabak en boom wol geladen te Bremerharengelost worden de goederen overgepakt in detreinen en het is ts begrypen dat dan eerdergebrek aan bandeo bestaat dan dat er werkkrachten te veel zyn 0 01 10 02 9 8 9 88 ff 9 41 10 84 10 34 10 4 19 f 41 7 4 49 9 4 IU Na in het geheel geen g en dos geen werk zoodat die arbeiders thans we k soekenl by eeo arbeid bon geheet vreemd en op die manier Hotlaodacba arbeiders weren De Bollaodsche arbeiders aan wie het gelukte werk tekrggen werken per dsg 10 uren tegen een aurlooo van 30 penning zoodnt zg pvr week f 10 80 rerdieneo dus tweemaal zooveel a s thaos in Friesland verdiend wordt Bet kostifeld hedraagl er per week f6 loodat er voor het gezin hier te lande f 4 over lyft Men klaagt algemeen over dit hooge kostgeld maar tegen een lager geld is geen kostbi a te verkrijgen Vooral hei tleaaek en het spek iga er erg daar hei 4pek kost er tegenwoordig 54 ït 50 et het poad De arbeidere die geen werk kregen yn verderop getrokken de meeste gingen eerst Daar Uambarg Ook daar heerscht werkelootbaid Uil Amsterdam meldt men aan de N R G i Gialermiddag ia in bet Binnengasthuis ook het vierde slachtoffer van den brand ia de Jan Slernstraat de 20 jarige Beinrich Huir overleden Men schrgft aan de N R Ct van gisterochtend uit Almeloo Maandag zyn de onderjiandelingen tos ohen des heer H deman en de werkstakers hervat Op zijn uitnoodiging zyn eeo tiental werklui op het kantoor geweeut en gistermorgen zijn de onderhandelingen voortgezet Het resoltaat is dat gistermiddag om vier anr de wevers by de fabriek zoodeo samenkomen om by stemming nit te maken of bet werk op de door den heer Hedeman geste de voorwaarden zou hervat worden Bg de stemming zouden de heeren Van Boueval Faure burgemeester en jhr van Bpengler comraaiMlBQt der marschinssee te genwoordig zyn Bepaald is dat zg die niet komen stemmen gertkeod worden in de voorwaarden van den heer Hedeman toe te stencmen De commissiêo die benoemd zgn door Unitas en den Wevers eo Spiunersbond beb oen tegen Woensdag een on erhoud met den heer Hedemsn verzocht Een nader bericht meldt Yoor de bgeenkomaf waarin hy gehaioie stemming zou worden uitgemaakt of het wprk op de door den lieer H ge telde voornaarJeu zal hervat worden werd er nog eens veruadering gehouden in de Kroon Daar werd besloten dat ook de werkman Steenbagen een dergenen die de heer H niet meer wil aannemen zou medegaan De hetrokkeoe gaf te kennen zicb te willen terugtrekken in het belang zgnermedewerklui doch van alle kanten klonk het geroep Naen neen Van eene oitnoodigiog van Steenbagen om in deseu rond en eerlyk voor zijne meening nit te komen en bet gt rust te zeggen als men van oordeel was dat hy zich moest terogtrekki n maakte niemand gebruik Toen nu om vier uur het werkvolk wanrby zich ook Steenbagen bcond de poort van de fabriek wilde binnengaan maakte da luitenant der mareohaossee hskeod dat Steenbagen Boom eo Bekers niet mochten binnenkomen Bet v lk weigerde toen bgna eenstemmig om binnen het hek te komen zoodat er van eene stemming niets kwam De heer Hedeman had a morgens aan twin tig werktiaden die hij had laten roepen beloofd dat by binnen 6 waken 350 touwen io werking zou brengen Bet be tanr der werkstakers verzocht toen aan den heer borgemeester van Ambts Almelo dat deze zyn invloed zon aanwenden om den beer Hedeman te bewegen in de eervte plaati de getrouwden weer aan te nemen De beer B verklaarde daarop zooveel mogelyk te zuHen letten Ouk met deze verklaring van den heer Hedeman die hun te vaag was namende werhbtake a geeagenoegen Uit den Atjebbrief van de cSam Ct namen w een klacht over omtrent de voeding vau den soldaat die hy den tocht naar ResogReuog vóór den afmarsch niets anders gebad bad dan een harde korst met wat kaas en een weinig soep en rgst Het Bat Nbl vindt dit oppervlakkig geoordeeld nogal een stevig ootbyt Menig werkman in patria moet bet met minder stellen En dan werkt hr t blad dit provere men tot de volgende diners nit Ër wordt wel niet gezegd dat by de soap ook nog vleescb is verstrekt geworden maar dat zal toch wel het geval geweest zijn want het is niet aan te nemen dat men voor de bereiding van de soep geen vleescb heeft gebruikt Onk mag men aannemen dat de kaak lees hard brood met wat kaas taea met wat boter en kaas wel niet gegeven zal zgn om tegelyk met de soep en de rgstc te worden genuttigd want welke maag al is t een soldatenmaag zon lóóveel eten t elyk kunnen verwerken Blykbaar moet dan ook de zaak zóó opgevat worden dat de manschappen bet maal dat anders om 10 our gegeven wordt als oothgt hebben genoten terwgl zy wat in de gewone omstandigheden als ontbyt moest dienen nl hard brood boter en kaai hebben medegekregen voor onderweg men zou toch eerst tegen den avond weder in het bivak terugkeeren Ook sullen wel de bekende flesscheo A V H zyn mepgenomen om den vannen onderweg bovendien nog een hartvarsterking te koenen geven De correspondent acbyct dus wel eenigszina verkeerd te zijn ingelicht en niet geweten te hebbea dat waar by alhoewel blykbaar onvolledig weergeeft hoe de mauschappeo op dien bewusten dsg gevoed zyn geworden dts regeling geheel was overeenkomstig de door des dvielen en militairen gonvernsnr tro A eh daaromtrent uitgevaardigde orders Maar aangenomen dat er dien dag zg het dan om andere redenen dan do opg evene te klagen ia geweest dan is het toch op zyn zachtst genomen zonderling dat aan de iotendance daarvan een verwyt wordt gemaakt Men moet ui weten dat te Selimoen geen ofBcier onzer iuteudance geplaatst ia en wel om de eenvoudige reden dat de man daar geen voor bem passenden weikkriog zoo hebben Ten opzichte van de voeding der te Se imoen en elders io Atj i gelegerde troepen bepaa t zich du taak der intsndance tot de zorg dit de benoouigde levensmiddelen tydig ter litatae aanwezig zyn en door tascbenkomst van den kwarliermeefiter der tioepeo overeenkomstig de voorschriften aan do compagniën worden verstrekt Verder gaan de verplichtingen van de intendance niet met bet doen bereiden der spyzen is niet zg maar de kommaudant der compoguie belast 1 9 er op dieo bewusten dag te klagen geweest dan kan dal dus niet de schntd geweest zgn van den intendance want de kommandaut der coaipagnie moet zorgen voor een go de spgsbereidiog en distritatle van het etsn Alleen waui eer de voor de behoorlgke bereiding der apgzen benoodigde lereusmiddeleo niet of niet in voldoende male en qoaliteit aaowosig zyn kan der i iteodance plichtverzuim ten laste worden gelegd Doch dat verwyt heeft haar tot dusverre niet kunnen treffen Tengevolge van de la e veeprijzen vooral in ossen van p m 250 kilogram is meo die runderen weder voor export naar Londen gaan vlechten De Krnideniers Vereeoiging te Alkmaar heeft liet milialief enomsn tot eeoe beweging io bet belang van Zondagsrust Z y gaat van de meeniog nit dal voor Zondigsrust in baar eigen vak en io tal van andere vakken geen afdoende oplossiog te vinden is zoolang de werkmanavrouw baar buiflboadgetd eerst Zaterdagavond te harer beschikking krygl Geschiedt nu voortaan uitbetaling van hettoon op eeu anderen dag midden in de week bv zooala de genoemde vereeaiging toorstelt op Woens ag dan vervalt daardoor als vanzelf de aan iding voor de huiivroow uit denwerkmaoRst and om hare inkoopeo op denalgemcenen rnvtdag te doen Ook wordt betdaardoor voor vela winkeliers gemakkelykergemaakt om de beweging voor Zondagsrustonder bon personeel te steunen A G STADSNIEUWS GOUDA 23 Februari 1898 VERGADERING van den RAAD der GEMEENTE GOUOA Vrydag 25 Februari 1898 s namiddags twee uur Aan de orde Stemming over het voorstel om de levering van gas aan de geneente gebouweo voortaan om niet U duen geschieden Voorstel tot aankoop van grocden ens in verband met den aanleg van eeo park legaat au Bergen IJzendooro Deo 7 Maart e k wacht den leden van de Nyverheide een belangryke voordracht over Ceramiek c door den beer Jorriaau Kok Directeur der Haagacbe Plateelbakkery Rozenburg te s Hage opgeluisterd door fraaie voortbrLOgeelen uit dit konstambacht Ook ditmaal zal eau belangstellend stadgcnooten gaarne introductie verleend worden By kon besluit is o a benoemd gerekend van I Maart onder toekenning van den titolairen rang vau kolonel by zgn tegenwoordig corps de l jitenant kolonel A R Krayeohofi van de Leur commandant van bet Ge Haastbeoht Door het college van zetters is het lid de heer D Reneman benoemd tot schatter der hnnrwaarde voor de personeele belasting De St Ct bevat de stataten der Moziekvereenigiog Piima Volta LËKKEaKËBK Door bat college an zetters zyn alhier voor het dienstjaar 1898 lot schatters voor bet mobilair benoemd de heeren D SIgk alhier en Faag oit Gooda MooBDEECRT Niettegenstaande het ongoostige weer was op Maandagavond j l tegen half acht een tairyk publiek tegenwoordig op de borenual van den heer Joh de Wilde ten einde de f Ie uitvoering by te wonen van het in Mei 9p opgerichte faofaregezelschap BarmoDie Alhier De acht nummers die de fanfare toi gehoore brachten werden flink ge blazen mi gaven de duidelgkste bewyzso dat èo de directeur èo de leden zichzelf den hetrekkeiü korten tyd goed ten nut e hadden gemaakï om met succes voor het publiek te rerschgoen Het spplana na elk nummer was dan ook welverdisad Voor afwisseling fan t programma was goed gezorgd daar lusscben de faofarennmaers een vgft il uitgezochte nummers voor piano werden gespeeld eo het gunstig bekende bigspel De Raadsvergadering te Koekamp werd opgevoerd Dit stukje alsook het blyipel De Uarbier brogwacbterc en Het panopticnm of de buikspreker vanden Cnngoc werden zoodanig vertoond dat menige loide lach werd geboord Dg buikspreker liet zyne drie sujetten benrtelings spreken en zingen Na afloop der nitvuering volgde een Bpeeeh van den directeur voorzittar wnarby o a ook dank werd gebracht aan eenige heeren die welwillend hunne medewerking hadden verleend om deze uitvoering zoo goed te doen slagen Een geiellig bal afgewisseld door voordrncbtea hield de meeiteo van bet publiek oog eenige uren in vf olyke stemming byeeu NifiuwEEKEBK a d IJsbl Voor de exportslacbtery alhier zyn Maandag te Gorinchem en Leerdam 50 varkens ontvangen tegen 18 a 18i et psr pond Io 7 dagen zyo saq genoemde slaehtery 1200 varkens gssUcht bestemd voor Engeland WADitiNusvBKN Dl E Kropveld alhier ontving van H M de Koniugio R gautes een bankbiljet van f 25 ton dienste voor verspreiding van Chr kalenders onder de militairen RECHTZAKEN In de kamer van strafzaken der arrondiase mentarBchtbank ie Rotterdam zitting van Dinsdag 22 Febreari wsrd vryspraak gevraagd ia de zaak tegen A de G 52 jaar veehouder to Bsrgambacht die beklaagd waa op 15 Dec jl onder de gemeente Lmgeroigeweide een hoeveelheid vuilnis toebohoorend aan W J Gaikhoist in een vaartuig geladen en a genomen te nebben Ër werd niet geconstateerd dat de wegnarae opzetleigk was geschied Uitopraak over 8 dagen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woeuidag 23 Februari De volgende personen zgn veroordeeld wegens Overtreding arbeidswet J V V te M ord recht tot f 3 ol vi dagen Overtreding prov reg ement W Sm te lUeuwijk tot f 2 of 1 dag Overtlpdiug wet op ile spoorwegen G d M te Baantrecbt en 8 te Amsterdam beiden vrggtsproken Politie overtreding te Gouda D A V O te Gouda lot f 2 of 2 dagen C P C T G S C en A d ö te Gouda aangehondeo C D U te Gouda tot f 2 of I dag J W V d S te Goode J M v L te Haastrecht eo 0 v d R te Gonda ieder tot f I of 1 dag G J L ea J de J tti Goeda ieder tot f 1 of 2 dagen C V L buisvr van M H te Seheveningen tot 1 lï of 3 dageu J S en M J V te Gouda No 1 vrijgesproken en No 2 lot f 0 50 of 1 dag Politie overtreding te Waddingsveen P V te Waddingsveen tot 1 3 of 2 dagen Opunbftre dronkenschap P Z te Gouda en C K te Waddingsveen iedar tot f 1 of 2 dagen T ü te Gouda tot f 2 of 2 dagen N M K te Gouda tot I 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap hy 4de herhaling P H ta Oouda tot 3 weken becbteois De Zijde is verbrand zeggen de Damoa als de betreffende kleedingatukken zeer dikwyls slechts na 2 of waal gedragen te zgn scheuren enz in de vouwen t ggen of als Watten nit elkander gaan dat is echter geen toevallig verbranden der ruwe zyde maar zg wordt met opxet om de zgde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phonphomtuur overladen die de nerf van de ruwe zydedraad opvreet meer noemt zulk verven chargeeren t boe men de zydti gechargeerd moet worden hoe meer tinbaü e zy nioet hebhen om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De geverMezyde het edele spinsel heeft dua de doodskiemen reeds in zich eer zy op den weefstoel komt De daaruit vervaardigde oogenao mé e zydestoffeit moeten na kurtgebruik als tondel scheuren al naardat de zyde meer of minder gechargeerd is De dure zyde incl maakloon IS totaal waardeloos Monsters van mgn echte zfjüe per omigaande De stoffen worden porten tolvry verzonden i Henneberg s Zyde fabriekeD K ea K Hoil ZVHICH VAN HET ALOM BBKENDE SN MET GOUD BEKROONDE liimneingoi d is weder een enorme voorraad lu Mf asyn by L van OS Az Md Tailleur Kleiweg Ë 73 73 i GOUDA Telepkuum X 3t Beurs van Amsterdam Vrkn 8V 108 86 85 2ÖV 64 I 1 41 69 1 108 98V 867 100 6li 473 100 48V 101 0S 140 101 IM OK 80 817 lis lUV iosv MO 100 8 i S l Ui 961 8 O 6l i 19 fEBROABl NjDSaiiND Otrt Ned W S dito dito dilo 8 dito dito dito SHoiiaiH Obl Geiidl 188188 4 Iiuil losobrijring 18 18 81 i OosTiNit OU inpipierlses 6 dito ia zilrer 1868 6 PoaTUOiLL 01 1 met oottpon 3 dito tiolnt 3 8IV ll O HuiLiND Maxw L G Pr Lieu oert 8 Nku Holl IJ Spoonv Uij aand Mij tot Expt r 81 Spvr aand Ned Ind Bpoorwegm aand Kad Zuid Ah Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTll apoorwl l887 89 A Eobl 3 101 10 l 103 Zoid ltal Spirnilj A H obl 8 PoLlN Wanobau Weeuou aaud 4 BlilL Gr Buu 9p MiJ obl 4 i Baltiache dito aand Fastowa dito aand 6 iwang Dorabr dito aand S KanlÉ Cb AaoW dp kap obl 4 dito dito oblig 4 140 11 106 M l 104 IS 1 79 180 se 198 9 108 108 7 mi 101 117 186 367 AMfigiKA Jent Pao Sp Uy obl 6 Cbio Il Vortb W pr 0 t aaud dito dito W u 81 Peter obl 7 Denrerh Bio Gr Spm eert T a llliooii Cflutral obl in goud 4 LouiaT bHaibTillaOert r aand Mexico M Spw M j Ie byp o 8 MiiB Kaniaa v 4pot prof aand N Tork Ontaaiok Weat aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif 1 a by p in goud l 3t Paul Minn k Hanit obl 7 ün Pao HoofI i n oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 6 Canada Gan Soulb Uert v aand VlH C Kallir k Na Ie h d c O Amitord Omnibus Mij aand Botteid Tramweg MaatB aand Nbd Stad Amaterdam aand 3 Stad Rotterdam aan S BlMlE aud Antwerpen 1887 S i Stad BruBSel 1888 tl lioNo Theiss Kegullr Geaellson 4 OosTRKR Btaataleening 1860 l K K OoBt B Cr 1880 8 Sfanje Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Bes Hvp Bpohl oert ADVERTENTIEW Getrouwd SIMON BRAAT EN ANTHONETTA DE RAADT die namens wederzydsche familie hartelyk dank zeggen voor de betoonde belangstelling Öouda 23 Fehr 1898 KRAEPfiLIENA HOLI S Chemisch zuivere MelkSUlkfiF SPECIAAL VOOR KINDERVOEDINe ftlom Terkrggbaar a banen ii kgr 0 90 KiTh o 2i Mtn vrage uitdrukkelijk KRAKPELIBN Sf HOLM $ rA HaTEKSMFRK elfciutkêv eti tieehe op d RiiqueiUn nevenutaand Fabriekimerk én de handieekening van EBAEF£LIEir EOLl£j Bofltnruoitn Belet