Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1898

Vrijdag 25 Pébniari J898 No T514 36ste Jaargaog mmm cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden g plaatat Van 1 5 regfeis a 50 Ceaten iedere vegfA meer 10 Centen Uroote letten worden barekend naar plaatsruimte I Inzending van Advertentiën tot 1 uur det w déi A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het teeeren van hesM Zeeuwscli Tarwetoood a 14 Cent per Kilo Koninklijke Machinale Fabriek DK HONIGBLOEMc v u H van Schaik Co geveBtigd te Oravenhage Kepplerttraat 9 ea XO Baby de Regentesselaao Tsn Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestü gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst HoQig Ëztract FLAÜ0N8 ïan 40 Cts VO Cts en i Terkrggbaar by Firma WOLFt Co Westhaven M9S Gouda B H VIM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht i C RATELiND BoaUop B V WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddifimen Zniniek on Folikliniek oH rerntE en HVMMBCOIMUMMS To r Spreek ren dagelijka van IH Z a Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A OKVL Otneeeheer Directeur E CASSITO TANDAUT8 Gouda Turfmarkt SPBEEKVBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ZONDAGS niet Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zetfbevïekkiug Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVVAIUAG HollandBche uitgave met 27 alb Prys 2 galden Ieder die aan de verschnkkeiyke gevolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Mf azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu poBtzegols en iu eiken boekhandel in Holland AN BlOMMESTEIN S INKI is proiiondérVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND ELEI TK0H0T0 ISI IIET NDHALSB 1JES I WKTTIG OEDEPONBEKÜ i BU het Kebruik daarvan geschiedt het 1 tiiiiileii krIjKeii der hinderen ZlliVDKII I iti m m vu 10 000 Gulden wordt betaald aau hem die bewezen kan dat de by oiy ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van do Ëiectroiiiotoriscbe Taiidhalsbaiidjes niet echt zyu SMt Men Lelie op den naam van den I abrikant müEHJ HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ontvangst van postzegel ad 95 cent door I KOBEIlTHOLTZ MJmegen l Verkrijgbaar bi i WOLFF Co WeslhaveB 198 i I Wederverkoopera yevraagd f FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ehemische WassclieriJ VAN 11 OPPË IlEIMEIt 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetdt rd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameagarderoben alsook alle Kind ergoed eren Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantel8 veeren bont enz Gordynen tafelkleedeu enz worden aaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Stedelijke Cfasfabriek te GOUDA De prys van bet gas is 6 cent per M eu voor Kooktoestellen of Motoren i s Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 ceat per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL U9 b d Uooge Sluis Amsterilani zal a s DONDERDAG 24 FEBRUARI zijne geachte Abonné s bezoeken ia te Condll teeven ot te Ontbieden in t Hotel di Zalm van f of 4 uur MlUttepUtelie en pijnlooze be U F handeling van BAkAoorn eu van Xageis welk in t vleesch of in de hoogte groeien Wie zeker zijn wu da E htp L EUcel CaCaO te ontvangen lesauxi gesteld en na vele preefneiidngen in den f handel gekomen onder dett naam des 1 uitvinders Dr MiohaellB vervaardigd op de beste machines in het wereldbe1 roemde étabblissement van Qebr StoU werck te Keulen elsche Cikel acao in vierkanten bnssen Deze Ëikel Cacao is mat melk gekookteens aangename gezonde drink voor dagelgksch gebruik een 8 thealejeU vm t poeder voor een kop ChoMdate Ala geneeakraobtige drank bij geval vandiarrhee aleehto net water i gebrrfken Verkrügbaar bij e ToornaMBila H fl Apotnekers au Vt Kik K TWafttt e J TTSÖ e 0 90Ï e 0 35 Oeneraalvwtegenvoordjgn Toor Haderiand Julius MattenklMlt Amsterdam Kalveiatraat 108 FBOMALE EN MSSTIEmSEÜSin behoudens goedkeuring De REffELlNGSCOMMISSIE maakt bekend dat bovengenoemde Stierenkeuriugen m het 7e district waartoe behooren de Gemeenten Gouda Ammerstol Bergambacht Schoonhoven Berkeuwoude Ouderkerk a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d Usel Capelle a d IJsel Nieuwerkerk ad IJsel Moordrecht Gouderak Stolwyk Haastrecht Vlist Hekendorp en Oudewater zullen worden gehouden op VKIJUAG 11 AIAART 1898 les voorniiddags eo 10 uur te GOUDA In het 8e district waartoe behooren de gemeenten Bodegraven Bietveld Barwoutswaarder Zwammerdam Boskoop Nieowveen Zevenhoven Papekop Waarder en Lange Ruigeweide zullen plaats hebben op WOENSDAG 16 MAART des vooroilddags leo 11 uur te BODEGRAVEN In het 9e district waartoe behooren de gemeenten Zoetermeer Waddingsveen Zegwaard Moerkapelle Zevenhuizen Bleiswijk Bonthuizen Veur Stompwyk Voorschoten en Nooddorp zullen plaats hebben op ZATERDAG 12 MAART 1898 des voormlddags ten 10 uur te ZOETERMEER In het 10e district waartoe behooren de gemeenten Alfeu Hazerswoude Aarlanderveen Leiden Leiderdorp Zoeterwoode Wonbrogge Oudshoorn Leimuiden Rynzaterwoude Ter Aar Alkemade en Koudekerk zulten plaats hebben op DONDERDAG 17 MAART 189Ö des voormlddags ten 11 uur te ALFEN Voor elke provinciale keuring worden uitgeloofd l premie ad 150 voor stieren boven 1 jaar en 8 premiën ad 100 ieder voor stieren beneden 1 jaar Voor de Bykskeoring behoudens goedkeuring en voor alle districten te zamen 6 premiin ad ƒ 100 ieder voor stieren boven 2i g jaar 14 premiëu ad ƒ 100 ieder voor stieren boven l i jaar en 15 premiën ad 60 ieder voor stieren beneden I b jaar MedediDging geheel kosteloos N B één stier kan sleohts ééne premie behalen De Regelings Commissie voor de Stieren keuringen in ZUIDHOLLAND S C KORTEVPEG te t6raven iagt Voorzitter H C WALDECK te Lootduinen Secretaris l II Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERËNHIIIS met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiin een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels HiilPliVELOPPi bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRII KMAN ZOON i Lange Tiende weg D 60 Grouda È TelephoOnnummer 82 J Y de VictoriaiBron te Oberlahnsfein fyfms Tafeldrank an heTf ontnklykef uis erJVecfer ande i Alles voorzien van Gas en Waterleiding ei eheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Bulteolandsch Overzicht De afloop vaa Stola s proctts is zooaU t Tooriieo wan De jury verkUardebem scboldig zonddr aaDDemiog tbq verzachteode omatao digh deD Bet hof veroordeelde Zola daarop tot het miximom der straf ééa jaar geraogeDia ea 3000 frcs boete De gesant der Aarore kreeg 4 maanden ea 3000 frcs la de paoze verklaarde Zola dat by oiet in cassat e zal gaaa De opkomit vao belanatelleadeo waa enoroi Het pleidooi vao oir Labori duorde rier uur Hü maakte vooral diepen iodral met bet voor lezeQ Tan brieven vao DrejfaB geschreven in December IL waarin deze zgn ooscbuld betaigt Labori toonde aanA at bet door generaal De Fellieax genoem e bew s valscb rooeat i n eo hield nietj zonder protest van bet pabliek een lofrede op do familie Dreyfus en kolonel Picqnart By wees da onregelmatigheid aan vac bApt proces Ësterbazy en besloot met te zeggen dat Zola s brief een kreet is van bet openbiUr geweten Het pleidooi van tleo oad afgevaardigde Clémeoceau heantwoordae met sa ds verwachting Het was een politieke rede waarin hg niteenzette hoe bg eeo aantal Fransohen twgfel was ontdtaan en welk belang ieder er bg heeft om legen onwettigbeden op te komee Varder protesteerde hg t en de houding van den generalen staf De advocaat generaal diende kortelgk van repliek Zola had niet aangetoond dat de minister aan de jary bevel had gegeven hem te veroordeeleu De advocaat generaal eischte een streng vonnis Mr Labori protesteerde nog met eeo paar woorden tegen de schuld van Zola De opgewnndenheid ïn de taal wai zeer groot Om 7 uur werd bet tneedoogenloos vonnis ait eeproken De aanbaagers van Zola bleven kalm maar de militairen jubelden ea hieven uitbundige juiohkreten Lave het leger U aan Ia Engeland ismen ontevreden over Frankryk omdat er berichten VQr iagekomen dat Franaobe troepen zich bevinden op Britsen grondgebied in West Afrika tusscheo den Niger en het SnltaDaat Öokolo De regeering heeft iu bet parlement g zegd dat zg oïet koD onderstellen dat het Iranncbe goavernement dien inval zon goedkenren Ëa inderdaad de Fransohe regeering verklaart het geheele verhaal van den inval voor onjuist want Sokots FEVILLETOai BKAVm BIABÜL A aflf hi jFrmach 5 t a taag ik schrgvea ea brieven ontvangen van m ne vrienden Zonder mïj te aniwoorden echelde hij waarop een der maiinen rerscbeec die my badden gevangen genomen jyHorman zei üa dokter breng mijn lessenaar hier A ls de baron je brieven geeft voor do poit dan bezorg je die onmiddeilgk je volgt de orders van niijnbeer op wat het ook zijn mogs De man vertrok gïi moet er u jntusaohen bijeeggan vervolgde de hoer Scbultz glimlachend dat het niet voorzichtig cou EÜn H toi hem te wendeo ali het op een ontvlaobting aaakwam Mgn verbazing klom meer en meer Is het mij Terhoden deze kamer uit te gaaa vroeg ik Laten wa wat in den tuin gaan loopen antwoordde hy opataande hOs zult daar van de lucht en de ruirate genieten Ik volgde hem neg steedi waatrouwend Hij ging een binnenplein met m over en wg kwamen iu een klein net onderhouden park Be twee mannen die de waeht over mg moeaten houden en op wie de dokter mg door het venater gewezen had voegden sioh dadel k ohter ona is in 1890 aau Engeland Hfiïca auo Terwyi man nu in Engeland zeeropgewnruJen i b ven de Fransoheo merkwaardig katm Iu den grond van de zaak zijn beide het eeu eeo inval io Sokoto zou fen onrechtmatige daad zyn De quaestie lal dus wel in der minne geschikt worden Biytetis het door de Engelsche regeering bg het parlenoeot ingediende wetsontwerp zal het leger versterkt worden met 21 739 man en de uitgaven vermeerderd met £ 856 000 De voornaamste versterking van het gewone leger bestaat io 12 045 man voor de infanterie 3257 voor de artillerie 684 voor da cavalerie en 5644 voor de gardes te vopt Pe uitgaven van het loopende jaar worden ge chat op £ 19 220 500 tegen £ 18 340 500 io hst vorige jaar Doch met betrekking tot dit laatste cyfer moet niet oit het oog worden verlwren dat verleden jaar nog een toegift is gevraagd vnn £ 1 290 000 zoodat de begrooting feiteiyk kwam toi het oyfer £ 19 630 500 dus weinig onder de thans aangeboden begrooting De vermeerdering is derhalve niet by onder groot wat meer in het oog valt wanneer men weet dat in hel afgeloopeo jaar 163 569 manschappen werden gevraagd en tbaes 180 513 Men raag dan ook ala zeker aaunemeti dat de eigeniyko veruieerdering later by suppletoire begrooting zal aan de orde komen Verspreide Berichten ÜUtTSOltLAND De Augaburgsche schcppcnrechtbarik beeft een boekhouder Degeobart genaamd wegens beleediging van een luitenant tot 12 dagen gevangenisstraf veroordeeld Degenbardt was in een restaorant op de plaats gaan zifteö an luitenant MÜnnlein toen deZH even weg was Toen Miinnlein biertegen protesteerde ging de boekhouder met den rog naar hem toe op bet tafeltje zitten Een welverdiende tetechïwyzing over zyn onbeschoftheid door den officier beantwoordde de boekhouder met een oorvyg De oflBiior de eer asn zich houdende ging met zyue vrienden heen eo bracht de zaak voor den rechter De militaire eer atelt echter andere eischen De luitenant werd donr den raad van eer uit den dienst ontslagen omdat hy zichzelf niet dadpiyk genoegdoening bad verschaft Toch was de boekboader hoorende een officier belefdigd te hebben den loiteoant nog nngeloopen om hem zQue verontschuidigingeo te maken Miimlein had een geladt n revolver by ziehen Zeg eens jelui daarl ei de heer Sahultz ongeduldig doe mij t plezier je consigne na Ie Vomen zonder me op de hielen te trappen Jo kunt ons van verrf in t oog houden E oveel Je wilt maar zorgt dat ik je niet zie I irOe moogt hier komen zooveel ge wilt hernam hij tegen mij uik heb voor mijn zioken een anderen tuin Mgn verdenking begon te wankelen vDit is misschien niet de gevangenis die men u toedacht zeido hg nog t Hangt ockter niet van rag af om bet in het geheel geen gevangenis to doen zgn Maar dit kan ik u verzekeren dat zoo lang gij er in blijvea vilt ik het u zoo dragelijk mo elgk zal maken Ik kwam nog vrij verbluft in mijn kamer terug maar ik begreep toch dat hel hg de gevaren waar door ik omringd ivas onvoorzichtig wezen zou iats to wagen alvorens ik lijding had gekregen uit de buitenwereld Ik maakte dus gebruik van het mü gegeven verlof om to schrgven en riobtte een brief aan fiastiaan zoo gesteld dat wanneer men den brief ondarsobopto niemand er door kon worden benadeeld Vier dagen bleef ik angstig uitzien naar eenig antwoord van Monthermó en reeds dacht ik dat dokter Schulte niet eerlek met mg gehandeld bad toen Herman mg eindelgk een brief brengen kwam t Was het schrift van Bastiaan Met eeo angstig kloppend hsit maakte ik den brief open en las het volgende irMijnbeer Andri ik kan u ongelukkig nietn dan sleehto tijdingen geven Dadelgk na aw vertrek ben ik mïjti lÊamenad gaan opEoaken die het spoor zon bad dna otu de militaire eer te wreken Dugenliardt dadeiyk met die wapen mo t n neer obielen of met de vniat tegen den grond moeten slaan Want Degenbardt werd tegeoovar eeo officier niet in staat geacht om aatishctie te geven Op stak lan zaken ia dos de oncien bet slachtoffer geworden van zyn kalmt bezttdigde handelwijze D lor zalke vonnisseu van eereradeo wordt merkt de Frankfurter Zeitong terecht op het vnistrecht de burgermoord geproclameerd ze zyn ees verloochening vao de by da wet vastgestelde staatsorde Onder bet derd bataljon van het Oste reginwnt infanterie ta Saarbiackeii beerscben typbiu en griep Er zyn 300 man ziek Bet gezoqBe deel van het bataljon ie naar elders overgebracht £ ei straatroover be ft te Bremen op klaarlicht dag een oudeu kapitein van doNord ceataÉte Ltoydc die in de nnbyheid van het Uttrgttpark aao het wan elen wm neergescheten eu nitgeichnd Da dader ia ontkomen Fkankuijk Uaaodagnacht zyn te MontpelHer verschillende ontploffingswerktaigen gevonden Iemand die nachts naar buis ging vond voor een hois van een wgnbandelaar een bom van oftg Air drie kilo waarvan de loot a o h t branden was Hg doofde die oog juist op tyd nit In de brieranbos van betzelfde hnis ootploüfl een blikje met kruit waardoor de deur vernield werd In den kelder van deo senator Déandreis werd insgeiyks eeo bom gevuudeo evenzoo op een plein van de stad Heel gevaariyk Bchgot geen der werktuigen geweest te zyn Men brengt de aanslagen in verband met bet feit dat beden te Montpeltier eeo strafverrolgiog fOor bet hof komt tegen de aanbtokers der antisemietiache troebeleu welke verleden jaar te Mostaganem plaats hadden Engelawd De N orlh China Herald meldt dat er in deo lantaten tyd niet minder dan vier jonge Engelaohe vrouwen te Sjanghai zyn aangekomen na te Londen zoogenaamd met ean Chinees enkele met eeo lid van de Chinf esohe legatie getrouwd te zya Eaomaal io China worden de vrouwen dao aan baar lot overgelaten Ooai ENHlJK HoNüAKIJE De Sloveneo io Laibacb de hoofdstad van Krain heffiuReo hun Slavische noorderbroeder trachten to vinden van de ii bekende persoon ïlgnande van het punt waarvan wij wisten dat zg vertrokken was Ik deed wel met hem reeds e naahts weg te zenden want hij had e sporen van het rijtuig nog kunnen vinden op den straatweg en hg bad ze gevolgd tot aan een zijweg waar ze nog versch waren gebleven toen ik er kwam Wlj wisten dus nu boe we loopen moesten an zagen weldra dat die schelm van een Placido niet naar de stad gereden was Na een haif uur afgelegd te bobben kwamen we aan een plek waar hol rijtuig btid stil gehouden waut de voren der wiolou waron er dieper en de afdruksels van de hoeven der paarden liepen er door elkander Kerst dacht ik dat zij ar lOenscben hadden ontmoet want op het mul f zand zag ik voetstappen maar dia hielden twee el verder weer op Toen begon ik ta begrgpen dat do persoon die in het rgtnig zat er hier was uitgestapt en werkelijk was de voetstap zoo klein en ondiep dat er geen twijfel over kon blgven Diaht ta de nabgboid wezen twee gaten door hakken van laarzen gemaakt aan dat Placide van den hok gesprongen was k onderstel kt de persoon ziende welken weg de intendant reed hem zal hebban gelaat op te houden en aiet varder heeft willen rgden Maar stellig is zij niet alleen heengegaan m is ze waar in t rgtuig geklommen Wg hebben het spo r verder gevolgd tot aan den weg die naar Pumay loopt maar daar verloren wg het yLang bleef ik evenwel niet in de onzekerheid De gevolgde weg toonde aan dat tij naar Fumay waren gereden want anders zou hij wel gebruik hebben gemaakt van een weg die dadelgk naar BrousBj doorloopt Wij kwamen te Tamajr zonder de Tsjechen oa te volgeo Eerst rielta h alleen Dnitiche stadeoteo lastig miar na rIU Doitscbers Zoo hebbeo ze deier dagen de Doitscbe aoeieteit gebombardeerd Zoodagavaoï de Duitsche gshoorzaal eo drie bBiceo Tan Duitscbcrs met inkt bemorst De bargemeeater heeft uiet da Va teo sameoBcboliogeQ eo gemaske de optoohteo verboden De DnitlKhe sociëteit wordt a nachts door gendarmes bewaakt De bevolking van bet hertogdom Kraia bestaat voor 94 percent ait SloT oeo eo Laibach ia seo byaa zoÏTsr SloveeoRch itlid AUHRIKA Over gabeel Amerika doet de magoetiaehe iovloed vao bat oieowe goodland l loodike zich gevoelen ia Nieuw Eogeland zqowel ale in de midden ataten en het Zuidweileo vormen zioh partyen vao jonge en oude manaea die bun geluk io da goadryke poolstretteo gaan beproeven Men kao het als zeb r bescboowsQ dat Klondike een even soeHe o twikkelingsperiode ta gemoetgait als vroeger de Transvaal en Aostralitf Blnoeo teo lafttrekkelyk kortea tyd kan meo er zeker vao zyn dat die ODberbergeame oorden door spoor en telegraaf met de bewoonde werald vsrboo den zullen zyn Dao behoeft ook een spoorwegverbiodiog van Amerika met Azië niet loo beel laog tot de droombeeldeo te blyveo behooreo Daartoe Boa dao aatuurlyk ren reaieoveer orer en bstrekkeiyk groot stuk see vereiiobt worden om vao bet vaatelaod van Amerika bet Noordweitelykate hoekje van Alaeka den overkaot het ooordooslaiyksta pootte van Siberië te lereikeo Als dau slechts de groots TraotSiberlsahe spoorweg eeu weia g verjeogd wordt sal bet den Ameriuaaascbeo milliooairs mog lyk zyn om per spoor van Naw York aair Parys te reizeo BINNENLAND Mgr BottemaoBe da R Katb bisacbop Tan Baarlem spnk in yo Vutebrief ook over de iahuldigiog io verbaod laet het vierde d r tien geboden Ëert owod vader eo nve moeder c De eerwaarde geestelyke zegt nl Onder den naam vader en maederf wordeo in wyderen zin verstaan allen die als overheden met gecag liio bekleed en derhalve gebiedt ons het vierde gtbod in dieo nio ge nomen eert owe overheid Uit bet o op de aaostaaode groote gebeorteois depteabtige inbuldigiog ffto Hare Majelteit once geëerbiedigde Eooingiu wilden wy a ttggen iets if kunnen vernemen maar ik vond het vrij duidelgk dat zg hierheen waren gegaan om mal deo spoortrein verdar te reizen Ik li p dus naar t station en daar vertelde rag de wachter dat hg zich heel goad herinaerde hoe een dame die er beel treurig uitzag en een heer die bet signalement van Placide had bg het uur badden gewacht op dtn trein naar Binant Alle twijfel werd opgeheven toe ik in de herberg het rgtuig en de paarden vond etaan Ik heb van binnen in den coupiS gekeken om to zien of de persoon er ook soms eenig teeken had aohtergelaton maar vonu niets Zeker van mjjn zaak liet ik nu mgn kameraad in de herberg om daar Placide af Ie wachten die over twee dagen het rijtuig weer moest komen halen terwgl ik zalf naar Pinant vertrok Maar mijnheer Andró aangezien daar veel moer reizigers aan t elation aankomen of er van vertrekken dan te Fumay kon ik r niets to weten komen Teob ben ik da logementen In de stad rondgegaan en weldra kwam ik tut overtuiging dat zij zich te Dinant niut hebbea opgehouden Ik kon nu niets anders doen dao de terugkomst van Placida afwachten Ik stond hij alle treinen op de loer en in den avond van dan tweeden dag zag ik den iotendant in aen rijtuig van de eerste klaaae zitten Ik sprong zoo gauw mogeiyk in een derde klaaae en aan t station te Fumay gekomen liep ik naar den man toe dte de kaartJM hg den uilgang afvraagt en beloofde hem rjjt A socs als hij mij het kaartje zien liet van een pssaagfer dien ik hem zou aanw zeo