Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1898

s etc wy vmn fr $ en reeMem t Jkl8M STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Hei iiel 3n sZij l6 üü ri keii l eDK Holl ZURICH B n r g r 1 ij k 8t nd GEBOREN 21 Febr Cornelia Adrianus Barnardus oodera J H van Straatan en A M O Brenkel 22 Klaziaa WilheUioa ondera A de Gruyl en O Nieawveld Koanraad ouders K Both en H van den Bosch OVERLEDEN 21 Febr J Hornee 65 j 22 L van Oudshoorn 58 j GEHUWD 23 Febr S Brast eo A de Raadt RMUwUk GEBOREN Jacoba coders B Q Heij eo P de Jong irnoldos Hendrik anders W Vil an C de Haan OVERLEDEN G C van Blokland 56 j C Hofland 69 j H J van Rgsdam 52 j GEHUWD E Bnitelaar en J van Vliet D adrocftt geooraal bij het AEDaterdamsche gerechtshof etachte giter bevfstiging vaa het loanii der reohtbaok waarbg een jooge man bygenaamd Koppie ord veroordeeld tot 2 maal 2 jareo geraogenisetraf wegeoe di fatal eo ootrolloD tod horloge Het O M hy het hof te Arohem eiachie tegen Hendrik de Joug heTeBtigiog vna het voDD der rechtbank aldaar waar by beklaagde veroordeeld werd tot 2 jareo gevaogeoisstraf wegens opliehtlog en diefstal VEKSCHEIDENBED Aan het erstag der Indiacbe Kekenkamer ootleensn wy het Tolgende fraaie rerhtal De nalatenschap lan een Europeaan die eene iolandeche vroaw had benoemd tot erfgenaam zyoer in Indië aaowüïige goederen en tot eiecntrice van den bosde word door de weeskamer te Soerabsja a s onbeherrd aanvaard Vandaar een proces wie execntrice zgn moest De Rasd van Jns itio te Soerahaja stelde de inlandsche vrouw in t geiyk maar in honger beroep besliste het hoog gerechtshof dat zy ongelyk had Koeten der beide processen I 1437 61J Aaogesieo de inlandsche vrouw niets bezat konden de hosten oiet op baar worden verhaald en kwamen zg ten laste van s lands kns De totale waarde der nalatenschap bedroeg f 3 98 vniet eens voldoende om de kosten van beheer te dekken ADVERTENTIEW HEKBESTEftl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS rut Qouda zallen VUIJDAO den 4 MAAKT 189B des middags ten hatf twee ure op het RiAOHüis aldaar by enkele iuechrynDg herbesteden V Het vernieuwen iet houten dekken met toebehooren op de draaibrug in den Kleiweg te OoiidU 3 Het maken der werken voor de verwijding der brug aan het begin van het Uoudsche rijpad onder Reyerskoop bij Bankoop Inlichtingen worden gegeven door den Uemeente Bouwmeester VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LINNENGOED is wadar een enorme Toorraad in Magazyn by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78 GOUDA Telephvm o 3i Beurs van slotkrs Vrkrs 7 t 9 a 98 109 8 V 86 i 86 20V 64 981 98 98 59 76 Vi 8 Vi 102 98 367 100 911 61 686 473 1001 48V 108 08 140 6 lOll i 133 60 80 31 116 114V 808V 820 100 661 69 159 96 76 101 108 108 140 117 1Q6V 68 a 104 18 H s S3 FEBEUAEl NlDlILiNU Uerl Ned W 3 lila dito dito 8 üito dito dito S Hoilon 0 il eudl 1881 88 4 iTALll Insohrürhlg 1868 81 6 OosTaxK Obl in papier 1868 O dito in zilver 1868 6 PonTUOAL Obï mst ooupoa 3 dito ticket 3 KusLiND Obl Bianenl 1894 4 dito Geoona 18S0 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hops 1389 90 4 diloingoud leen 1188 6 dito dito dito 1884 5 apASJB Perpn aohuld 1881 4 TuMiu Oepr Omv ieen 1890 4 Geo leeuing serie P Gec Ie nifig eerie C ZuiDAra Esp v obl 1898 5 Haxico Obl Buil 3eb 1390 6 VisiznilA Olil 4onliep 1881 Avmianui ObliKatien 1896 3 KoTIianAll Sted leen 1894 8 Nzn N Afr H ndelsv aand Arendab Tab Mij Certilioalen DaliMs t ohappü dito Am Hypoiheekb pandbr 4 Cull Mü der Voratenl and a Gr Hypoiheekb pandbr 81 Nederlaudsche bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Eelt Hypotheekb pandbr S l Ctr Hypolbaekb dito 3V OosTIoa Üoil Hong bank aand BnsL Hypotheiekbank pandk 4 i Amini Equt hypoth pandb 6 Haiw L O Pr Lieu eert 3 NlD Holl IJ 8poor Mü and Mij tot Eipl f 8t 8pw aand Nod Ind Spoorwsgai aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Til uS orwl l887 89 ABobl 8 Zuid lt l Spwm5 A H obl 8 PoLIH Warsobsu Weeuen sand 4 aosLGr Ruas AuiaiiA Oent PicBp Mq obl t Chic k Vorlb W pr C y aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverk Rlo Or Spm eert v a Illinoie Central obl in goud 4 Loniav fctfaabnlIeCort T aand tteiioo N Spw Mij Ie hyp o Hias Kanaaa v 4pct pref nd N ïork Ontaaiok Weat aand dito Penn Obio oblig Oregon Calif lebyp in goud 6 8t P ul Minn tM nil obl 7 Un Pao Hoofl D oblig dito dito Line Col Ie hyp O 6 Casada Can aouth C ert v nd Vb C Rallw ltNa leb d c O Amaterd Omnibus Mij aanil Eotleid Tramneg Maati and Ken Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 BlLölB Stad Antwerpen 18 7 i t Stad Bruaael 1883 8 Homo Tbeiai Regullr Oeselliob t OosTBNa StaaUltening 1860 5 K K Ooil B Cr 1880 S Si A J Stad Madrid 3 1S68 Nso Ver Bet Bg den dom te Hide heim staat een beroemde I duiiend arige rozenstruik Deze plant vertoout I sedert den vorigen herfst teekenen vaa ziekte 1 en men beeft deo konitjkiyken tuinier Wend 1 land uit Hannover er by ebaild die de rons I si eens vroeger behsodeld en voor alsterv o 1 behoed bad Heel de wgd vertakt stro k 1 heeit thans te lyden van een echadelyk inse t 1 en overal ziet men witte stippels De heer 1Woodland hoeft na do struik zorgvuldig on I dsrzoofat te hebbeo afwasschingeo met e n 1 kalksopje voorgeschreven wasrdocc hy bet 1 schadelyk insect hoopt te dooden 1 Om de vroolyke goudvisschen in een aqua 1 riom levend en levendig ie houden moet m n I het volgende doen 1 Het water tweemaal per week veranderen 1 hnn om de twee dagen een paar roode wor I men geven die men by de vischhweekers vindt 1 hun nooit broodkruimels aanbieden waardoor I ze stikken en watergras in bun bokaal doen I Tan slotte moet men den bokaal als deze I rond is nooit geheel vullen opdat de water 1 oppervlakte die met de lucht in aanraking komt vry groot zy 1 INQEZONDEN Kamers van Arbeid D vorige week is aan de verschLÜends patroons en workliedenvereenigingen loomede aan patroons eu werklieden persoonlyk door deo te Gooda door 9 vereenigiogen opgerichte particnliaren arbeidsraad eene circulaire verzonden waarin door bovengenoemde raad patroons eu werklieden zyn opgeroepen om in afzonderlyke vergadering i vragen door Z Ë den minister van W H en N gesteld asar aanle dÏBg van baar veraoek om te Gouda een Kamer van Arbeid op te richten Ie heautwoorden Olichoon mag worden aangenomen het ran velen bekend zal zyo dat H Maart 1897 zonder hoofdalgke stemming het et ontwerp op de Eaioers van Arbeid in de 2e Kamer is aangenomen is het niet oodieuatig na tegaao wat met deze wet wordt bedoeld en beoogd Het doel is de bevorderilfg van ds belangen van patroons eu werklieden in onderling samenwerking Ie Door het verzamelen van arbaidsaangelegenheden 2e door het dienen Tan advies aan da hoofden van Departementen van algemeen Beetuar en de bnataren van provinciën hstzy op aanvrage van die autoriteiten hetzy nit eigen beweging ten aaniien van alle onderwerpen welke ds belangen van den arbeid raken 3e het dienen van advies en het ontwerpen tan overeenkom ten en regelingen op verzoek van daarby belangbebbende 4e het voorkomen en vereffenen van geschillen over arbeidsaangelegenheden ook voor zoover noodig door te bewerken dat een scheidsrechterlyke uitspraak tosschen de partyen tot atand komt By het eenigszina nader besohouwen van deze 4 ponten zal het elk dnidelyk zgn dat de gegevens dia de Kamer zal knnnen verstrekken zoodra op het gebied van den ar ueid wetgevend wordt opgetreden onmisbaar zyo Verder knnnen deze gegevens niet worden gemist wanneer de Kamer optreedt om geschillen op te lossen De Kamer zal bestaan indien een K B tot hare vestiging in de Sisatsconrant komt nifc avenTeal patroons als werklieden Da patroona worden gekozen door pttroons en da werklieden door werklieden Het bestonr der Kaasr bestaat nit een voonittar en 2 leden Tot voorzittsr wyzan de nit patroons en warkliedai gskozu ledan afzonderlgk een lid 991 iELECTROMOTOBISCenANDBALSBANDJKS I wcrriB aEoiFOüiiKn BU het ibrulk datrviui geacUedt b t ilaiidtn krygen der KIndenn immVL I DE lllivm PUN 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewysen kan I dat de by my ter ineage lii nde geinig achriften der mietekende resultaten van de 85 t O 63 l t jeciromotorisotie Tandhalsbatidjes I niet echt zgn Bttu M n lette op déti n aam f mn dm Fabrikant ROBERT HOlTl V i Wordt franco to ezondeu aUun na ontvangst van postzegel ad 95 cent door r llOBRRTHOLTZ M megen l Verkriigbaar bii WOLFF Si Co Wesiba IJÜ Wedvfverkoopera gevraagd 98 86 V 68V I 69 i rH 18 79 I 1 KoHinhHJke UaeMtuUe Fabriek DB HONIQBLOBMv v n H vao Schaik Co gevestigd te Oravenhage Htfpplerttraat 9 en 9 aabji de Regentesselaan 190V Ulrecte Spoorwegverblodlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AaogevaogeD 1 October 00IJD4 HOTTÏDAM oc in ami Qin D11 080 9114 10 11 H H 11 1 18 18 18 86 1 84 8 48 S 7 4 88 56 6 88 6 61 14 7 81 7 5 56 192 99 106V 1081 101 101 117 135 36 18 86 1 84 S 4S S 7 4 88 66 6 88 f 18 48 t If 18 55 1 68 4 15 5 10 5 86 KOIT B i M a O U D A 10 19 11 86 11 50 18 87 1 44 9 50 9 10 9 18 9 80 9 64 10 11 11 18 7 60 6 80 9 88 9 47 10 18 6 61 7 86 8 van Z U den KONING van BBLUIE 1 Indien gfjhoetftll f ebruilct de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorat Honig Ëxtract is a eixjI A istthei FLACONS van 40 Cts 70 Cte en 1 verkrijgbaar bj Firma WOLFK Co Westhaven f 9 tfoiujnE H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda I A BüUMAN MoordruM C BATELAND JBosfoop B V WUK OudmxMr I M KOLKMAN WaddinJivtm 11 54 18 08 18 47 6 88 7 10 7 46 8 18 GOUDA DEN BlAI ZoetermeerZBgwmrd Voorburg DEM HAAfl OO V H g 6 46 7 80 7 48 8 88 9 44 10 1111 87 18 981 85 8 44 8 40 4 05 4 88 5 80 6 18 7 18 7 66 9 98 10 0 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw6 6 10 88 1 65 4 5 6 80 9 48 Z T 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 Goud 6 887 48 8 18 9 08 19 1610 6411 67 18 808 17 8 144 084 88 5 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 81 8 7 89 8 80 9 15 8 88 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 5 86 6 64 8 11 7 847 68 88 8 6410 10 89 ll 6 K BO L SvdlE V 8 07 9 08 1 06 8 80 10 00 H 8 18 9 08 8 48 0 E4 10 4411 4618 481 10 8 06 4 15 6 16 5 55 8 88 8 88 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 5 11 44 Zïóde Damasten 65 Cis tol U e i pjr Meter zoowel Zwarte Witte en Geklenrde Henneberfniide van 35 Cts tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 veraohillende Qual en 2000 Terach kiemen Dessins D T R I G B T 0 O D D A Utreoht 8 88 7 46 8 49 9 8010 15 10 88 11 88 1 8 08 8 65 4 48 6 818 86 Woerdeo 8 68 8 06 10 88 11 56 4 18 7 18 üudowaler 7 07 8 14 10 46 4 84 8 O l D A U T B I C H T 8 84 7 58 8 81 07 10 19 10 57 18 00 18 68 8 90 8 17 4 88 8 05 11 14 8 87 11 88 8 46 3 84 9 89 10 61 11 46 18 a8 1 86 8 08 8 60 6 08 6 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 I 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 s H n ii 1Ü8 Gouda Y Ü 8 97 9 88 9 6 iÖ 68 11 10 18 111 88 8 4 4 87 8 80 6 0 7 7 88 8 88 8 48 10 14 11 10 AMSTlROAM SaSDA 8 10 tM 10 49 8 68 M 4 41 6 19 7 45 9 48 1 1 8 11 1118 1 8 I t W U A H a T E B D A H 18 10 4 U IJ 8 6 1 10 17 10 881 lUl deuUde pliehteo dia rnsteo op de liiaderen TUD hab huisKeiia rasteo op od8 illaD ala leden raD het groote openbare bais ezia dn bargerlgke maatarhappy Bij gevolg zgo wg op de eerite plaale f ehoudeo oDze Kooiogiu te eerbiedigen Zn üotleeut baar gezag baar macht aan God want Tolgeoi bet woord dee Apostele ii er geeo macbtf daa die ran God komt De eerbied aaa God reraohaldigd rraagt nood zakeiyk ook eerbied voor haar die voor ons ia de draagitor van Góda macht eo ao de goddelyke Majvsteit Met dien eerbied moet raozelf gebooriaambeid gepaard gaan Heeft Ood anu haar bet beatonr vao ons toevertroawd io bet maat cbappelgk leven dao zyn wij ook rerplicbt die aan dat bestuur te onderwerpen Het tegen deel zoa zondig zgn eo daarom Termaaot ona de Apostel ouderdaolg ta zyo aan de geakelde maohten niet alleen uit rrees voor de elrafwetban der wereld maar com oa gewetea dal is om den wil aa God Wat ook zou er worden van de maatacbappij zonder die ge boorzaamheid Nu ia bet wel waar dat wy ala onderdaoen eveaala de kioderen van bat buiegeziD ona oiai zouden mogen ooderwerpen wanneer ooa ieta gebodea ward wat met Goda wet ia atrgd ia Maar dergalgke Teronderstellingen komen uiet overeen met den geeat van gehoorsaambeid en een goed onderdaan zal waoaeer by zegt ik vil onze Konioftin gehoorzamen bet onnoudig achten daarbg hit uitdrukkelgk voorbehoud te makeo voor loovar zy recbfe beeft mij ieta te gebieden Maar vooral moeten wy onier Vorstin liefde toonen Daartoe komen wy gemakkelyk wanneer wy minder letten op den uitwendigen luister die den troon omgeeft en méér denken aan de zorgen eo moeilgkhedeo aan het regaeren verbonden Wy lelve B G die ook een beatour voeren we kennen de bitterbedeo die bet noodzakelyk medebrengt en als wy dao denken aan de zwakkere kanna en deo jaogdigeo laeflyd onzer Koaingia dje aan iiet begin staat van een geheel leren van regaereo eo beatoren dao gevoelen wy ona gedrongen Q toe te roepen tracht tocb door eenparige bewysen van liefde baar zware moeilyke bittere taak te verzachten en te Terzoeten Zyo wy dan ook gewoon in onze va tebrieven uwe gebede te vragen voor ons Kooioklyk Haia dit jaar vragen wy o oog veel aadrukkelyker wilt niet alleen gedarende den vaateiyd maar ook het gauaobe jaar deo goedeu God bartelyk bidden dat fiy Zyn zegeo ai geoada ia aildeB overvloed aitatortte over Hare Majesteit tot beil vau baar zelve en tot faaU van Naderlaod De Aiser Ct meldt dat ook bet algameen jeatnar van de Vereenigir g tot christelyke verzorging ao krankzinnigen en zenow lydera In Nederland beeft besloten zoo mogelyk dit jaar bog twee paviljoenen voor onrustige lydara op Denoenoord te Zuidlareu te bouwen Ook op BloemeDdaal te Looadoinen worden 2 paviljoenen bygebouwd De plannen zullen ter goedkeuring aan de Hooge Kageeriog worden opgesoodeu De voorzitter der Tweede Kamer ia voornemena Dinsdag a s by de hervatting dersittingen het voorstel te doen om neds denvolgenden dag het wctxoulwerp op de perRooolykeo dienatplicht in de afdeelingeo inbehandeling te brengen Q daarna nog overeen aantal andere ontwerwerpen onder welkedat 00 da regeliag der rywielbelsating betonderzoek io da afdeeliDg n te doen plaats bobben Arnb Ct Gemengde Berichten Q l 4 8 80 7 86 HoordrwU 7 88 Nieuwerlmk ir 7 89 0 l U i BaHtldam 7 7 56 Battatilu CipoUe HiwwerkMk Uoordnoht ad 8 86 8 4 8 49 9 5 9 06 5 68 8 08 8 11 8 10 8 85 9 80 6 15 8 88 4 46 4 86 5 04 6 U 6 17 18 40 18 51 ÏM 7 48 8 48 I Z 7 6S 8 61 Uoodl 5 88 Uudew 6 85 Wo rdoii5 4S Olmlt 8 08 7 4 8 10 8 88 8 0 Q O U D A 10 57 1 8 8 48 10 60 81 41 Soudi 87 8 16 De oplaag van bet Butterdamscb Dagblad die door da vermelde braod niet mnt eigen krscbten kon gedrukt worden is door de wvlwilleodheid van de directie der Nienwe Bot terdamaohe Coaraot op faara paraen gadrnkt Door dan Kerkeraad der Waal cbe gemeeoteo te Rotterdam ia naar wy vernemen ter voorziening in de vacatore van Da J J L Lutt toe eggiog tot beroap itadRao voor predikant by die gemeeote aan Ds GeuoBT thans pesteur te Glairac departemaot Lot et Garonne Fraekryk In bet Boekend Limbarg beeft zich met een trekos een curieus geval voorgedaan dat wet vermelding vetdiant Door een paar Daitacbers werd daar et a trekos gekocht es op den dati dat by geleverd zon worden werd het dier u t den Etal gebaald en de grenzen overgeamokkeld Ter hoogte ran Grefrath verd de smokkelary door de Duitseba ambtenareo ontdekt Toen de vervoerders merkleo dat er gevaar io de lucht was zettan zy het op een bopen eu wisteii te ontkomen deo oaaanzyn tot overlatend Deze werd door de ambtenaren gecoofi qneerd eo id triomf weggeleid Wat verder g beorde ia oiet met zekerheid te zeggen het schyut dat de os de baadelwyze der ambtenaren oiet comme il faat vond ten minste by begoc zoo woedend te doen en zulke bokkeaproogen te makeo dat de ambtenaren het raadzaam vonden hem loa te laten De os maak te vso deze gelegenheid gebruik om er zoo batd mo elgk vandoor te gaan en naar lyn stal aldaar terug te rennen waar by tot groote verwondering van zijn vroegeren meester die zich t geval nift kon verklaren in den morgen aatikwam ïo den loop van den dag arriveerden ook daar de koopers die niet minder verwonderd wieren bet reed verhree gewaande dier daar terug te zien Van dezen vernam men de toedracht der bgoa oegelooflyk achijnende zaak In weerwil van zyn vaderlandachegeziodfaeidwerd de oa opnieuw en ditmaal met meerauccea de grenzen overgeamokkeld Of bg ooitweer zgo geti fden stal zal terugzien wordtmet reden betwgfeld Limb Koer Op een goeden nacht aldaa verbaalt de J ivabode begaf zieh de schoot van Taoah Abang met eenige oppassers naar Tanah Tioggi waar zich vo gena apionnenberiohten de beruohta Nairoen moest ophouden die aan verBcheidene rampokpartijen heeft deelgenomen te dier zake reeds werd veroordeeld maar die by zyn tran port naar de ge angenia was oot snapt De tocht ging met groote binderniflsen gepaard Da regen had den weg zoodanig doorweekt dat meo tot aan de koieSn ïn de Oiodder zakte Toen men eiodeigk da door den spioD aangewezen woning bereikrbad werd er met groote behoedzaamheid een toaw om heen gespanneD om deo bandiet bij eventaeele pogingen tot ontsnapping te doen struikelen en loodoeode de arrestatie gemak kei yk er ie maken Daarna bezette men de twee ingaogen van het buis IntoBïcben waa de gezochte die zioh werkelyk in da woning bevoad oit zyn alaap ontwaakt Bet geritsel vernemende wapende hg zich met een revolver opende e n der deuren en loete een ohot op een politieoppas Mr die hem trachtte ta grypen Bet acbot velde den oppasser neder waardoor de bandiet de gelegenheid bad zich io bet donker uit de voeten te maken Bg werd oog achtervolgd maar spoedig verloor men hem oit bet oog De gewonde oppasser was in de linkerzgde getroffen by werd denzelfden nacht niar het hospitaal overgebracht en zat waarachynlgk aan zgn verwonding bazwgkeo Hen seint uit Amsterdam ll l 18 18 11 88 11 88 11 48 11 11 18 88 10 80 11 88 8 48 9 88 9 58 10 89 10 88 10 48 10 49 9 00 9 47 10 18 Ha 10 18 10 81 10 88 8 04 8 18 8 80 7 61 8 86 8 66 18 18 De giaternvond door de afdaeling Amsterdam van den Nederlandschea Bocialisteobond io PlaociuB belegde meeting io zake de voortdureude gevangenhouding der drie gebroaders Hoogerboia in verband met de zaak Drejfas was zóó druk bezocht dat de groots zaal teroaawernood bet overtalryk publiek kon bevatten Da voorzitter de he r Katsbeek deelde mede dat dfze vergadering waa belegd omdat er verachil van msening waa ontataan tas cb9n de heer Domei i Nieowenbuia CbarIeaBoisaevaio eo professor Simons Meende de eerata dat er veet overefokomst bestond tuaseben beide rechtzaken de beide laatste bestreden dit Na de voorlezing van eenige telegrammen an inatemming met deze meeting verkieeg de heer Domela Nieawenhiiis het woord die zeide bet te betreuren dat de beer Troetatra van de zaak eeoe partgzaak had gemaakt maar dat de zaak eeoa volksagitatie tengevolge bad die van groote kracht zou blykeo Voorts gaf bg zgn leedwezen er o er te kennen dat zoovelen in Nederland sympathie voor ds Dreyfus zaak aao de dag baddeu gflegd maar zioh met de zaak der gebroederi Boogerbois weinig ol niet baddeu bemoeid In breede trekken trachtte by uu aan te toouen dat bet overtuigend bewgn van de schuld der gebroeders Floogerbuia ereomio was gebleken ah bet wettig bewga in de Dreyfus zask Bg besloot mat deo wensch e kennen te geven dat zoo de rechters van eeoe dwaling niet overtuigd werde de Koningin op baar kroningsdag bun gratie mocht vsileenen De heer Naota obriatetgk socialist voerde hierna bet woord Ook deza spreker somde de punten van overeeokomat eo vao verschil op toasGtien de beide zaken dat el ia geen an beide gevallen het wettig of overtuigend hewgs geleverd was Verstbil bestond hierin dat Dreyfus een kapitalist is terwgl de gebroeders üoogerbais arbeiders zgn Voorta dat Drajfus met gesloten deuren waa veroordeeld de drie gebroeders met open deuren 8pr verwachtte niet veel van de recbteilgke macht Ceozg men immer duor protesteerde en aandrong op invrgbeid telling der gebroeders en daartoe mede te werken acbtie hy tich tot eer en plicht omdat meo hier een eerlgke zaak voor had Beide Bpiekera werden luide toegejuicht Zekere Peper nam bet voor mr Troelstra op By vond het vreemd van den heer Domela Nieowenhuis dat hy de beeren Simons en Boiafevain vel mr Troelstra hier niet had uitgenoodigd en dezen had beacboldigd van de zaak Boogfrbuis eene partyzaak gemaakt te hebben Dit waa een leiigen Ur TroeUtra h d duidelyk en opentgk verkla ird dat zoowel do gebroeders Boogerhuib nts zg die bg vao de inbraak bad beFchuldigd socistiaten zyn De beer Domela Nieuw obnis repliceerde hiero en persisteerde by zgne meaniog De heer Valk van Loo idoinen de schrgver VBO de bekende brochure in de taak der gebroeders Hoogerboia zeida bier tegenwoordig te zgn om bewga te geven van ajmpatbie met deze meeting eo bemoediging ie zoeken in den aanblik van jtoovele mannen die het met hem eens zyn dat in bet vonnis tegen de gebroedera eene rerhterlyke dwaling beeft plaats gehad Hy kwam hierna op tegen de houding door de beeren Boisaevain en prof Simons aangenomen in de zaïk BooKeihois De laatste wilde wet het doul zonder de middelen er voor aao te wenden en daarom waa by gekant tegen de volkavergadnriogen De eerste was een likker der groolen zou Van Maerlant gezegd hebben Ëen motie wer J nietgesteld De vergadering ging katm uiteen zoodat ds buitao de zaal aanwezige politie niet behoefde op te treden 1 8 10 4 10 6 40 3 41 4 1 4 50 4 67 8 04 5 10 1 64 8 01 8 08 8 14 Ajutatdaa 0 8t Oaoda 7 06 8 M 7 88 Terwgl Corn Ippel eo dieoa soon te De Werken bezig waren met hooi afsteken kwam plotseling eeo gedeelte van de schelf een klamp die in rgn geheel was bigven staan omlaag eo bedolf vader en zoon beiden Wel kwam er spoedig hulp toessbieten maar toch verliep er een heel tgdje eer beiden onder de zware vracht nit waren De zoon bracht het er goed af by toch kreeg slechta eenig letsel aan bot gesicht doch de vader dia achterover wat gevallen scheen reeds gestikt Na door den inmiddels ontboden geneesheer echter meer dan en uur behandeld te zgn is de man weer langzaan bögekomen maar nog atoada is tya toestand oiet zonder ge Mr Bet tjalkscbip Jonga Jau aobipper J Bah Js ran Tessel werd gisteren bg mistig weer nabg den Gelderacheo hoek ten noorden van Ënkhoizeu aaiigevaren door de stoomboot 8aaze Vc De tjalk werd midscheeps aan bskboordszgde getroffen en bet water droog met kracht naar binnen De HaDze V toornde door zonder naar de Jonge Jan om te zien Gelukkig was een ander tjalkscbip indenabjibaid waarvan de bemanning terstond holp kwam bieden De Jonge Jan waa ongeladen door een fokzeit onder de kiel van het schip door telbaten slaagde men erio het indringende water te keeren Voortdurend pompende wiet men bet tjatkschip drgvende te boaden eo te ËnkbuiMo binaeo ta brengen De bekomen averg ia belaogrgk Ala eene byzooderbeid deelt de N Prov Gr Ct mede dat Diaadag op de markt fe Groningen boter nit Australië was aangevoerd By bet voetbaUpet te Ngmegen heeft eeo dar deelnemers bet been gebroken De rechtbank te Berlyo beeft een ouderwgzeres tol 30 mark boete veroordeeld wegen misbaodeting van een l2 jarig meisje Dat kind fan zwak gestel had hg de gymnastiekles ten geatakkelgke springoefeniig uiet gued DÜgevnerd en roodst die ovardo o maar dofd hei telkens verkeerd zoodat de onderwyzarai boos werd en baar eenige klappen tegen den liokerslaap toebracht Na da lea klaagde het kind over hevige hoorpjjn eo koo s eofats met moeite naar buia komen waar het flaow viel eo ze weken ziek lag onder verschgoselen van beraensobodding De ondorwgteres werd vervolgd maar beweerde haar niet aoders te hebben behandeld dan aoderen by blykbare ongehoorzaamheid Volgons de instfoctie der school mag echter goen Igfstraf op meiajei worden toegepast dan met goedkeuring eo in bet bgzgn van l et hoofd der school Daarom werd bet fei strafbaar geacht maar teveni werden verzaehteode omstandigbedea aangenomen en dus alecbta eeo boete opgelegd STADSNIEUWS GOUDA 24 Februari 1898T de J werkzaam aan de Stearine fCaarBoofabriek alhier bad gisteren doordat by zicb te dicht by bet zaagraam waagde het ongeluk lioh deerlgk aan den arm te verwoaden Beden middag oma reeks half eeo ontstoof eeo Bcboorstesobrand in het perceel A 77 Stoofsteeg bewoond door W Blok welke zioh eroafcig liet aanzien maar door bet beleidvol optreden van den brandmeester G U Peetera en de timmerman S Streeflaud was men het voor spoedig meester Gisteren zyn te a Gravesbage gealaagd voor bet examen onttige handwerken de dames J G Lobbink en A A C Horaman te Krimpen a d Lek A P A Hag rs te Gooderak Kbihpsn a d IJssisL Albisr is prooeaverbaal opgemaakt tegen eene weduwe wegeos bet begraven van een kiod waarvan zg bei melyk bevalleD was Het Igkje is gevonden ScHOONHovBN Tot ooderwyicr alhier ia benoemd de heer A Berkbout te Boienbnrg RECHTZAKEN De Am iterdaai8cha reohtbaok veroordeelde giater Van £ eken en Lnoeoborg recidivisten die gepoogd hadden diefstal in aeo perceel aan de Prioaengracht te pl sn tot 3 en 4 jaren gevangenisstraf TUd vao Greeowich 10 88 ll i8 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 86 8 08 8 09 8 18 8 86 6J5 8 80 8 61 9 58 11 80 10 09 8 48 9 10 X l 8 17 7 85 8 87 8 84 6 41 6 47 10 54 9 87 9 47 9 84 10 89 8 80 7 46 10 0 1 7 10 84 10 64 10 01 18 07 uit ban midden aan Balden ledea treden om 1 beurten voor een half jaar ala zoodanig op 1 Het getal leden waaruit de Kamer lal be I staan hangt af van het aantal vakken daarin 1 vertsgenwoord gt en wordt geregeld hg Ko 1 ninklyk Besluit Wanneer in eenig bedrgf dst in de Kamer is vertegenwoordigd een geschil dreigt te ontataan of ootstanu is kan door beide of eo I der partyen bg sohriftelgk verzoek inhoudend jde aanleiding tot bet geschil omschryveod de 1 tusscheokomst der Kamer worden ingeroepe I De Kamer benoemt in zoodanig getal oit 1 haar midden een verzoeningtraad die nit e n veel werklieden als patroons bestaat welke etgeschil onderzoekt eu van zijn oordeel den 1 partijen kennis geeft I Bet zal wel niet nader behoeven te wordan 1 uiteengezet dat de uitspraak van een verzoe I niugsraad benoemd door eau wettatyk lichaam zeer veel zal knnnen bgdrag n tot beëindig ng I van gesehillau tuiscben patroon eu werkman 1 Bet is een vaststaand feit dat vele kotsingen 100 werkstakingen in de geboorte zouden zgn I gesmoord indien men zich ven beide zgden 1 had Uten leiden door terdrasgzsamheid ao 1 gameensehappelgk overleg 1 Oveibodig is het te zeggen dat èo patroon I én werkman belang hebben hy eene gerege de i en goeden gang van zaken Onmogelyk is 1 het aan te toonen dal beiden partgen niei 1 evenzeer bg eventueels werkstaking naar het 1 einde verlangen Het staat dan ook vast at I eene werkstaking zooals b v te Almelo die I op bet oogenblik reeds 6 maaaden dunrt i beide partyen de nadeelen doet onderiinden Elscht het belang van den patroon dat loon 1 I en arbeidsdour in verhouding staan tot de I eisoheo der concurrentie dan brengt betzel de I belang mede dat de patroon den werkman in I ataat stelt met lu en belangstel ing te bly en I arbeiden I Stelt de werkman als eisch een loon dat hy I met zijn gezin voldoend kan rondkomen en I een arbeidsduur zoodanig geregeld dat niet I ovlriatig van zyoe krachten wordt gevorderd I zyo eigen belang brengt mede dat die eisohen I zoodanig sgn dat bet hcdryf niet wordt geI schaad I Zal echter wanneer te Gonda een Kamer I van Arbeid wordt opgericht haren arbeid I vrucht dragen dan dienen de leden die bare I samenstelling nitmaken er van doordrougvn I ta zyn dat zy zitting nemen om de I slangen I Tan den arbeid te behartigen Dat zy geen I zitting necen voor deze of gene party daar I bet doel vBtt de Kamer niet is organiistie en I dat organisatie indien daartoe behoefte is en I dat is er tegenwoordig buiten de Kamer zal I bebooren te geschieden I Om nu tot de oprichting van aseergenoemd I lichaam mede te werken is het noodig dat I alle patroona ea werklieden ter vergadering I komen Bet is ten zeerste noodig dat heiden I categorieën het beseffen dat een Kamer vao I Arbeid in beider bilang is wy mogen dan ook hopen dat bet wordtingezien dst allen zooveel mogelyk moetenmedewerken tot het door de particoliero arbeids raad bouogde doel en dat de partystrgd 1 die zicb meer sn meer in onze Mg op en I voorgrond stilt met de oprichting van Kamers 1 van Arbeid niets beeft nit te staan 1 L I 1 g I H A R B T B E B I C H T E N QOUda üi I ebruari 1398 I Granen met voldoenden aanvoer Prijzon eer 1 vaat en in de puike aoorteu iela hooger I Tarwe Jarige Zeeuws 8 85 a 8 60 Nieuwe ito it Mindere dito 7 90 a 8 15 Afwijkends 7 85 il 7 70 Polder 7 76 i 8 10 Z Eogge 6 26 4 6 S0 Polder 4 90i 615 buitenlandaohe per 70 kilogram 4 00 i f 4 76 Gerat Winter 4 70 i 5 40 Zomer 1 60 a 6 Chevallier 6 60 i 8 50 Haver por heet 8 a 3 80 per 100 kilo 7 a 7 60 Hennepzaad lolandaob 7 86 a 7 60 Builonlsndache ƒ 8 60 a 6 76 Kana riezaad 6 60 ü 6 60 Karweóaad 1 per 60 Kilo Koolzaad nieuw ƒ Erwten Kookerwtou ƒ i Kiet kokende ƒ 6 i 6 S0 Buitenlaodaobe voerorwten per 80 Kilo ƒ 6 76 a 6 Boonen Bruine boonen 7 86 ii 8 60 Witte boonen f Duivenboonen 7 10 f 7 SO Paardenboonen 5 40 i 5 76 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe 4 76 n 6 Cinquantina 6 76 it Foxanian 4 90 i f 5 36 Inlandaobe mesting i f VliilflWT Melkvee aanvoer handel en prgzen Vette varkena red aanvoer handel vlug 20 l 28Va c P half KQ Biggen voor Engeland redelijke aaavoet handel vlug 19 i 80 ct per half KG Magere biggen goeds aanvoer handel vrj wel 0 90 J ƒ 1 50 per week Vette schapen aanvoer handel ƒ i Zuig Lammereu aanvoer handel i Nuchtere kalveren goede aaavoer handel vlug 4 i 9 ïokkalveren 8 16 Graskalveren aanvoer handel 4 Aangevoerd 7 partyen kaas Handel vlug Ie ual f Sa onal 19 94 Zwaardere in priia Noord Hollandaoke ƒ 83 il ƒ Boter goede aanvoer handel matig Qoehoter 1 10 it 1 88 I Weihoter 0 95 a 1 p KUo