Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1898

Mo 7515 Zaterdag 36 Februari 1898 30ste Jaargaog fiOUBSCHE COHAOT NieuivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 86 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVËRTENTIEN worden geplaatst rui 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiir des midd I D J vanYelzen DUBBELE BDURT B 10 STEEDS VOORHANDEN en rUUE COLLECTIE BEKROOND MET GOÜÜKN MKUAILLE KRAEFEUEN HOLM S Quina Laroche R Staalhoudende Q utna Laroche 18 da meest krachtige en versterkende KIS AWIJN Aanbevolen door tal vaa binnen d buttenlondsche Qeueeaheerea Verkrygbaar in fleescben a 1 90 en 1 00 EuipiLiiK b ÜOLX HofleTeranciers Ztut Dtp H te Gauda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten Terkrügbaar FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ BK cheiniscbe Wassciierij H 0PPE VI1E1MEK 1 19 Kruiskade MoUerdnm £ Oabrereteerd door Z M den Koning i der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plutme mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieawsto en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en relgena staal bewerkt ICHT Ob rliliiulem gwwmHad HatlmUm ZvtéNuKtt Ê I A SLEGT RIEUW EHAVEN GOUDA Bereelt zich aan tot het leeeren van beat leeuwscli Tarwebrood I a 14 Gent per Kilo W BJwumitiBk LenaenpuDen kortgin fcigyS ItakerPaiiiExpeller Wgl iBBethet kntaimtMuitowflDdeii tegOB =£ AnkerPaln Expeller yf $ Boet du iteadi ia ieder hmsgesjri s gg Rnker Palii Expeller Prqg 50 OBDt 7B oent en f 2b de ünH h Ttor dOD in de meeste Apotheken en hv T Ai ftioliter k Co te KottenlHm Te GOUDA bü U LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhavea 198 E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPHEEKUSEN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG eo ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 toti uur ZONDAGS niet Drnk vin A BRINKMAN Z n KEATING S r iiii 5S i Pastilles WOLFF Co WISSXHAVMN B 198 KIJ J VE R6EEH G OODA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOüGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot bet vak behoort Met en zouder levering van hout Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De pr js van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 a et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 neter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de baar 10 eeat per maand Van eeae levering overlevens 2Ó0O stuks Eoogenaamde Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in buur bekomen irordsn iregen § kleine fouten niat juiit volgenR model nltsevoerde randen iut den iiotpi a vMi fl V 7S per tuk reohtitreehi ami HH JjandlinuwerR eni nltverkooht De a DIHKE Onver mtbRre Rfkens bIJh warm alit een l elii ca isO x 2IIIJ oM groot dm het PtiArd geheel bedekkend diiiikerbrnlu met benoaide randcin eii vikn Ü breeds ireepen vonrcifn Kleina voorrMd Engelsehe Spori Dubbel Paarden ïi ekens Oraiijleklrur gi on I60x e benaaid mat 4 pr ohtige bi ede treepen voorzienf bieden wij eKenfl xeer garlnge leleohts door mannen Ton het vak Uemeikhkio fouten it 4 jp ituk kan werkelijke wanTde Beatellingen te senden met dol delijk ftdrea tegen vooruitbetaUng of remlionrfl asn Verzendhuis Merkunr Comm Ddit Uaatiahappy t hnbert Jk Co jlmatefHlaiH N Z Voorburgwal IftS TISSOT Co Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5en2Va Ht er voorzien van bet attest van Dr P F van Hamel Boos Proefflesch 1 30 Yerkr gbaar by J H ROODE QOPDA EEMBEFOT TAN TEEL Men wordt verzocht op H MERK te letten UIT HBT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN QOBINOHËM Deze THËËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf iwee en een kalf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prye voorzien van nerenetaand iMerk volgen de Wet gedepoi ueerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREËBAAUT LZ StoUwerck sche Borstbonbons gebbriceerd na Toomohiift ran den kon Universiteita ProC G hm Eofrad Dr HarieM Bonn hebbeo sedert 60 jaren ak Torzaohtend middd tegen hoestea taeescklieid ea aandoening der ademingsorgonen uitsteekende diensten bewezen By spoedigo afwisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aaDbeTOlenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pal ea 1 5 cent Alom verkrijgbaar ü AlcohoIrrUe likeur H D TERaElILEN voorluen CRAKS t Ga DEN HA AO UiMaalM BuiiUM Wttitli WtUnn Umoniii Binfn HOOFDAQBNÏ nrma A DAH Kleiweg Qoudt Vraagt gratis proef FMNOIALE EN MSSTIESENEE711I1EN behoudens g oedkeuring De RËG EU NGSC OM MISSIE maakt bekend dat bovengenoemde Stieren keuringen in het 7e district waartoe behooreu de Gemeenten Gouda Ammerstol Bergambacht Schoonhoven Berkenwoude Ouderkerk a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Oapelle a d IJael Nieuwerkerk a d IJsel Moordrecht Gouderak Stolwyk Haastrecht Vlist Hekendorp en Oudewater zullen worden gehouden op VRIJDAG 11 MAART 1898 des voormlddags ten 10 uur te GOUDA In het 8e district waartoe behooreu de gemeenten Bodegraven Rietveld Barwoutswaarder Zwammerdam Boakoop Nieuwveeu Zevenhoven Papekop V aarder en Lange Euigeveide zullen plaats hebben op WOËXSDAG 16 MAART des voormlddags ten 11 uur te BODEGRAVEN In het 9e district waartoe behooreu de gemeenten Zoetermeer Waddingaveen Zegwaard Moerkapelle Zevenhuizen Bleiswyk Benthaizen Veur Stompw k Voorachoten en Nooddorp zullen plaats hebben op ZATERDAG 12 MAART 1898 des voormlddags ten 10 uur te ZOETERMEER In bet 10e diitrict waartoe behoorea de gemeenten Alfen Bazerswonde Aarlanderveen Leiden Leiderdorp Zoeterwoude Woubrngge Oudshoorn Leimuiden Rynzaterwonde Ter Aar Alkemade en Koudekerk zulleu plaats liebben op DONDERDAG 17 MAART ia98 des voormlddags ten 11 uur te ALFEN Voor elke provinciale keuring worden uitgeloofd 1 premie ad 150 voor stieren boven l s jaar ea 3 premiën ad 100 ieder voor stieren beneden P g jaar Voor de Rykskeuriug behoudens goedkeuring en voor alle districten te zamen 6 premiëu ad 100 ieder voor stieren boven 2Vg jaar 14 premiSu ad ƒ 100 ieder voor stieren boven IVi jaar en 15 premiën ad ƒ 60 teder voor stieren beneden l a jaar Mededinging geheel kosteloosN B één stier kan sleohts óéne premie behalen De Regelings Commiasie voor de Siierenkeariugea in ZÜID flOLLAND S C KOBTEWEG te aOravenhage Voorzitter H C WALDECK te Looaduinen Secretarie Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden iBerL pxaclxtigr 3=i ©t iarLgrericli t HEERËNHLIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jroot Balcon Zolder Meidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de ischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG U 29 a Bekroond Tentoon tellingSohoaiuiiakery Hage Aag U WcreldberMinde Boho uAppre tanr Lipftrin Satin cs lyo d berte midaelvn Toor bat osdsr nuMite keurig povtaen tmi Ua nnrt en gekleura Mhommrk VeHtnybaw by winkeUora In loboenwwk Omvit rl n Drog rr n mul Han 1 U SMd op BMun n f bri kimulk AgMiti W Zeer nette Gesteendrukte milEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Bultenlandsch Overzicht Wq sullen onze Uzera niet bezig houden met al de beacboDwiugen di de Franscbe pers wydt aao de Kevalien beslissing io de zaak Zola Ëlk beschouwt die doorzQoeig n bril zoodat de lezing een staalkaart geeft van de versohill nde 9tT omiDgeD onder bet publiek AU zeker kan worden aangenomen dat de vrienden van Drejfas het er niet by tuiten laten zitten al wü t bet be lu t van Zola om met in cassatie te giao er op dat men een gunstiger oogenblik wil alwacbten b tot na afloop der aanstaande verkirziogeo van dezen zniner Volgens een later telegram moet de ad o caai Labori re da caaaatie aaugeteekeud bebben en zal dit bedeu geïcbieden namens den bestourder der Aurore De gevBDgenia Satnte Pélagie zal dus weldra den scbryver der RougoD Macqnart berbergen De toepassing der straf is niet bard politieke gevangenen hebbeo er een goeds kamer die ly zAïf kuanen meabileereo Zg eten wat zij willen mogeo op gezette tyden gaaten ontvaugeti en deu arbeid verrichten dien zy willen Wy berinuereu oiis bovendien wat Zola zeide op den dag dat zgu proces begon De gevaogenia zal my io zekere mate myn vrijheid teruggeven ïh zal r mijo arbeid kanuen hervatten in de rust en de eenzaamheid die ik io Jen laetaten tgd maar al te zeer heb gemist De cFigaro bevat een artikel waarin de uitslag van eeu enquête wordt raegedeetd ingevteld om na te gaan hoeveel schade de troebelen te Parijs aaa winkelstand en andere neiiogdoendeu h bbeu toegebracht De Temps geeft een artikel geiiteldj 1848 Want h t is bedeo den dag na Zola s veroordeeling 24 Februari 1898 het batve eeuwfeest der revolutie van 1848 Bet blad is niet zacht voor de revolutionairen van toen maar het zegt toch De billykheid en de waarheid gebieden voor alles de edelmoedigheid en de naïeve geestdrift te loren van deze opstandelingen En bet eindigt met een lofspraak op de derde Republiek ïn de Franeche Kamer al weder een debat over DrejfusËaterhazy Zola De verklaringen der Begeeriiig bevatten dezelfde phrases als vroeger Een motie vao vertroawen werd a ogenomen met 428 tegen 54 stemmen Hieruit hlykt dat deze zaak geheel in de poli tiek verzeild is Alleen de BOcialiat n stemden tegen de regeel ing mUlLLETOlM Naar het Fransch 56 t Was al donker en ik bond myn zakdoek ooi mijn kia om niet herkend te worden Toon PUcido kwam gaf ik den man die de kaartjes moest aannemen een duw en in t rolgende oogenblik wist ik dat de iatecdant van Spa was afgereisd Te Maufert teruggekomen vernam ik dat uw oude Frita vertrokken was Niet lang daarna kwam do Ëlzasser aanzetten h vertelde mij dat hg u uit hot oog verloren had omdat gy terwijl by op wacht tond in de laan waar h den gansobeo nacht gebleven was s morgena door een achterdeur waart weggereden met uw reisgenoot Dete tsatsts was niet meer bij mijnheer do Jonval aan huis teruggekomen en dus had by ook hem niet kunnen volgen Ik trok me uit spijt de haren uit het hoofd I ftlk wacht nu uwe bevelen en zal dan handelon ik beb vrienden zoouls ge weet Ptacide heeft al de bedienden op het kasteel naar buis gezonden zalls Katharina en hij vertelt aan wie het hooren wil dat manheer en mevrouw in lang niet terug sullen komen Intusschen houd ik een oog ia t zeil er zallen wel eens brievea w rden geschreven door den baas aan zjjn knecht en dan zal ik de postmsrken wol te zien krygen Ik heb nog geen vijf honderd francs van uw geld uitgegeven Vooreerst ga ik hier niet vandaan omdat Ik het voor het SO Da verklaringen der Frausjhe Begiering omtrent de Fraosrhe expeditie hebban zóu kalmeereud in Engeland gewerkt dat men ge osk het door Cbamberlain breei opgezette incident over Wejt Afrik ala geëiodigd kan beBcheuwao De concessies die EQfj eland in China verkregen heeft worden ook door de Dnitache bladen van groote waarde geacht Vooral het teil dnt sir Robert Bart de chef van het Chineesche dooaoebeheer op zgo post zal blyven en niet door een Rus zal worden verdrongeo wordt in het belang vao den Ëogelscben en Duitscben handel in Oosl frika geacht De VoB8 Ztg c gelooft dat Rusland ata jcbadevergoediug voor deze concessies en voor bet tot stand komen van de ËngeUchDuit che leeuing de voortdurende bezetting van Port Artbor en van Thalieu Wao ftl trachten te verkrggen De Times verneemt dat Japan by de Cbiueesche regevring heeft aangedrongen op heraenwiog der ie December gegeven verkla ring dat de Russische oorlogscbepeo PortArthur na het eindigen van den winter zullen vedaten Teu gevolge daarvan werd den Chineeschen geiant te Petersburg opg dragen van de Ruasiache regeeriog toeieggiogan in dien geest te verkrggen Het antwoord dat reeda aan Japan ia medegedeeld loidt zeer ongunstig de Russische schepen zullen langer blyveu dan vooraf was overeengekomen daar de regeering te Peteraburg dit io bot belang van China en Korea acht Pieruit wordt in China afgeleid dat de Rnsaoheu niet voornemens ztjn Por Artbnr te verlaten Wat de 1 ening betreft verneemt de Daily Newa dat da garantie voor die leening eeo geheele hervorming der Chiaeeecbe floaoc ën beteekent De Daily Telegraph verneemt dat het sluiten der DDitacb Engelacbe leeniug groote tevrudeuheid veroorzaakt in de City omdat de deelneming van Duitschland vau groot belang is voor den haudet op Cbioa De Weeuer corre pondeot van de Timea zegt uit volkomen zekere bron te weten dat de berichten over gruwelen door Turken in dietricteu aan de Balgaarsche grens gepleegd geeni zios overdreven zyo Vyffaonderd persoaeo zijn mishandeld en gevangen gezet en kerste middel houd om te welen te kooien wntir de anderen zich bevinden als ik dien schelm van een Flacide maar op de hielen hlijf In elk geval hebt g my maar aén wenk te geven hetzij om bij u te komen hetzy om elders hoen te gaan Deze treuiige tijdingen ontnamen rag mijn laatste hoop t Was DU maar a te zeker dat Diana zich in de macht van haar beal bevond te wyl ik ver van haar af was en niemand haar beschermen kon I Wat was ik dwaas geweest Een ganaohen dag had ik den graaf bij mij gehad alleen in een afdeeling van een spoorwegwagen en ik bad hem niet onschadelijk gemaakt Ik zocht naar een licht in de duisternis ik moest hot kostte wat bet wilde de sohuilplaata ontdekken waarheen hij haar had meegesleept en hem dan zonder aarzelen doodeo Eensklaps kreeg ik een inval en liet ik den dokter roepen ffMynheer zeide ik tegen hem f ik ontvang daar een zeer gowichtigen brief waarvan ik terstond medodeeling moet doen aan myn voogd Hij is nog niet in Frankrijk teruggekeerd maar heeft u zeker wel gezegd waar hij gedurende zijn reis te beschrijven zou 2iju Gy Eoudt niy zeer verplichten met mij dit op te geren Ik zou u van harte gaarne behulpzaam willen lyn antwoordde Scbultz maar ik weet volstrekt niet waar de graaf Tiich bevindt ik zou hem schryvan doof tussohenkomst van kolon 1 de Jonval Maar A voegde hy er bij toen hij zng hoezeer dit bericht mij deed ontstellen daar is heel geiaakkelyk ieta op ta vinden ik zal den heer de Jonval veiueken bier te ffUleu komen en dan 1 ky u Wel twintig of dertig zjin op wreedste wyte getnatteld In het geheele vilajat Kosaowo i geen Christen zeker vao ryu leven Verspreide Berichten Italii Oatzeltend zyn de cyfera die men io de laateie rekening der speelbank Ie Monte Carlo Moaaco vindt Do maatschappy die de Bank gepacht beeft heeft niet minder dan 24Vi millioeo francs uitgegeven en das raim sooreel verdiend Van dit groot bedrag komt IV4 millioeo aao den vorat van Monaco als aitbfleriog voor de concessie aan de directenreo croopiera en andere beambten ten getale van 1600 parsonen is 17V millioen betaald voor politie en rechtapraak ta bet voratendom drai t de bank millioeo by Ëo onder de uitgaven komt een post van 300 G00 francs voor als reisgelden voor ongelukkige spelers la Milaan staakt het geheele tram personeel tengevolge van eeo gefcbil tusschen de Sdiaonmaatschappij en het stedelyk beatnor Ër rydt geen enkele paardeatram geen eakele ejeotriiobe Da buurkoetaiers ji icben AlCBUIKA De tweede groote emigratie naar Klondike die niet vódr Masrt of April werd verwacht heeft volgena een bericht uit Vancouver in BriiscbColumbia van 2 dezer reed znika vormen aangenomen alsof de wonderen van Klondike e rst QD bekend waren geworden asn de naar goud dorstende menigte Ër is eigenlgk geen stilstaod geweest in de landverhuizing noord waarts Ëoke en meenden dat desneeuwmaanden December en Januari teo slotte de toe stroomende maaia zonden tegen hooden doch ia werkelykheid is gebleken dat uit VanooQver en andere havens sedert het begin van dit jaar meer goudioekera zyn vertrokken daa gedarende de eerste maand der goadkoorti AUei wy er op dat de emigratie grooier vormen zal aannemen dan men gedacht had Ëeoigen tyd geleden bevond zich een bewoner van Chicago te Vancouver dia met diverse kooplieden oontraclen afsloot om minstens 2000 personen voor één enkele maat chappy vai het Doodige voor de reis te voorzien VanooQVtir begint than opnieuw het aanzies te krijgen dat het bad in degadenkoaardige dagen toen de Oaoadieu Pacific Bailway tot aan deu oceaan wn doorgetrokken an vergQhni i i grond op één zeggen wat ge verlangt te weten Ik hoopte bet en een uur later kwam de heer d Jonval workelyk bij mij fk wapende mij met al myn bedaardheid en verzocht hem mij te zegge wBsr de graaf zich bevond Hij bood mij eerst aan zich met de verzending van myn brief te belssten on toen ik op oen bepaald antwoord op mijne vraag bleef aandringen verklaard hg ronduit dat mijnheer Ie Maufert op reis was on hem rer ooht had mij niet te zeggru waarheen Ik beproefdo alles om er tooh aobtar te komen ik veinsde bad en drs gde maar alles was vruchteloos do kolonel beriap zich op zyn woord van eer dat bij aan den graaf had verpand Vl zal hrm ons onderhoud mededeelru zeide hij heengaande en loodra ik zijn antwoord heltbori zal geef ik er u konnis van XXXIV Ik verviel in een sombere kwyning waarover dooier Schultz zich weldra begon te verontrusten Op een morgen toen hij mjj vond leunond tegen mijn gelralind venster en droefgeestig starende op do kale muren aan den overkant riep hij my toe jiKom baron 1 ge moet u zoo niet laten ter neer staan I Qe moet die soiibere gedachten van a afBabu dea en man wezan Ik zie niet h jrnam ik op ouvsriohitiigaii toon wat my bier vroolijk zou kunnen maken Blijf dan ook zoo niet in de eenzaamheid zitten K om aan wil je me helpen oai het je zelven wat beter ta maken 9te ray dan eenvoudig ia staat om myn verautwoordelykbeid te dekkea en ik zal je naar het paviljoan io dan tuin overbreDgeai daar dag lobairyk werden De stad is overvuld met vrMndeliogan die aan bun zrar uiteenloopaada zonderlinge hleederdracbten reeds op een afstand als Klondiker8 te herkennen ya Fraxkhijk Te Parya is een aienwe atudenteDveraeoi giog opgarioht Jq de laatste jaren komen uit alle oorden van de wereld joDgeliedeo oo v die men vroeger wilden noeade naar de voornaamste steden in Europa om zich aao de verschillende universiteiten te ontwikkelen en te iMschaveii ook al om zoo noodig die opgedane kundigheden tegen het blanke ras iu prnctyk te brengen Te Parya is bet aantal van deie wilden zoo groot geword dat men ora in een diep gevoelde behoefte la voorsieof een ver eoiging van zwarta atadenten heeft opgericht Ofaobooo bet maerendeel der leden van deze vereeoigiog zwart ia wordan toch da klsorlingen niet geweerd Da kkuricbMl loopt vtn piktwarte negers a in afdalende reeks tot mulatten en nog lichter getinte kleorliogen Voorzitter ran de vereeniging ia dr Benito Sylva eeu pikiwarta neger uit HaUi fkomstig Viermaal in het jaar zullen de Bwartics een feest geven waarop ook btaokan gpooodigd kannen worden doch alleea deinikso die zich ji ens het zwarte ras verdienatelyk hebben gemaakt ËNGHLAND Ëergistarocbtendt voor het Mibr kfa fftc den dag ia er t Loodeo aea grofl pakbaïa in de West ïodiache dokken afgebiind Diasdagavoad htaft een hevige atorm ta Quebec een lawine van eea rota op een pur huizen oeergcploft Vier maoechea kwamao er Jack the Ripper dood In het Engelsehe blad Tit Bita wordt door eeu Hd der balie meegedeeld dat de by het pnbliek nog altyd onbekende Jaek the Ripper de bedrgver van eeu reeks grnwelijke vroa ren moorden io Wbitechapel Londen onlangs overleden ia in bat gereebtelyk kTankzinoigongesticht te Broadnoor t Ntenwa van zijn gevangenemiog en dood werd tot dofver door de politie geheim gebonden ondat by naar de ongenoemde ber chtgever beweert iemand van aaoEieotykeo tand waaf evenals de n g niet gevonden dader van eea spoorvegiBOord oulaugs gepleegd die ook by de politie bekend zou zyo De ledaciie van TitB lJit6 ataai roor de waarheid van dit berirbt in zal je althans geen hiuder moer hebben van die ijzeren tralies dio je hfcr onophoudelijk herinnsreu dat ja gevangen zit Y n wat sisoht ge voor dien uitoemenden dienat Niets dan je eerewoord dat je niet zult traobten te onlvluohten 1 at s te veel autwoordde ik Vervul je taak dan liever zooals t behoort r Uaar bsgryp dan toch dat ik in je belang handel Ata ge poogt te oolvluchten an het gelukt u niet dan uilen ze n do hemel weet waar opiluitan Hiei zyt ge ten minnte bianea i buis aog uw eigen moester on als ge nog een paar maanden geduld hebt Hau uit ge vry zijn om te doen wat ge wilt Ik hsb log al touig gezag Is dokter en als ik DU ua een votdoaaden proeftyd virklaar dat uw hoofd in orde is dan durft uiemaud my teg nspreken en dan hebt gy da wet voer n Konaan geef mij tea minste voorwaardelyk uw woord gij kunt bet iatrekkeo als ge my maar vierentwintig uren van te voren waarsebuwt Ja wel zoodat ge dan weten zuh wauoeei ge op je hoede zijn moet en nij dus zooveel tu r keider iu je macht hebt Dat zijn uu gezegden dte ik me met aantrek iy weet hseï goed dat ik geen hand zal uitstekea om je te verhinderen heen te gaan aaogeziea ik overtuigd ben gewordan dat uw opsluiting wille keurig is Maar gy zult tooh ook wel wülea erkennen dat ik da deur niet voor u kan opendoaa de reglementen schryven j voor u jiier te doen verbliive mJ