Goudsche Courant, zaterdag 26 februari 1898

t 52 55 6 12 5 51 A 14 7 81 7 66 8 80 8 61 9 66 10 04 10 8 11 18 6 01 08 10 11 5 09 8 09 f 10 18 K f 6 16 K 8 U ê 10 26 Ê i lO 6 25 6 40 10 6 31 7 60 8 86 8 48 9 10 10 16 10 34 10 64 11 80 1 44 1 60 8 45 4 10 4 4 6 80 E S6 6 17 7 25 8 1 87 10 09 1 64 V 4 60 27 47 f 2 01 ff 4 57 84 4 1 08 6 04 41 ir lO Si 1 14 3 09 4 06 4 19 6 10 6 41 6 66 4T 7 45 8 10 1 07 10 19 ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst ifW Aansevangen 1 October Tüd vao Greenwich ROTTE D4M 8 42 S 7 HM It 11 89 11 46 11 66 l fS 4 4 15 I llOTTEBDi M G O U D A 10 19 11 86 11 60 12 1710 19 10 86 I 10 48 10 49 9 10 9 18 9 29 9 64 10 11 11 19 9 S8 9 47 10 18 6 61 7 26 8 11 64 11 08 12 47 88 7 111 7 46 8 18 9 00 HOÏDA DEN HAAG Souda ZeteukuiMu Motrkapollo Zoelermeer Zegwatrd Voorburg H 8 7 8 6 80 9 16 9 16 10 14 11 16 12 16 12 28 1 87 8 46 4 49 6 26 5 64 6 11 7 84 7 61 P 8a 8 64 10 10 89 11 6 ÏM 7 42 8 41 12 40 8 04 0 12 g ï 7 68 8 51 t 18 51 Ij J JJ Ih 8 1 9 08 9 48 9 64 10 44 U 46 12 48 l lO 1 06 4 15 6 l6 6 56 11 Ui 8 04 8 84 9 9 11 10 88 11 6 11 44 DEN HAAG GOUDA sHago 6 46 7 20 7 48 8 8S 9 46 10 1111 27 12 12 1 85 2 44 8 40 4 06 4 33 6 80 6 117 18 7 55 9 1810 08 Voorb 5 61 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zeg I 10 31 1 56 4 6S 6 80 9 48 Zsr M 17 10 48 l Oe 5 04 39 9 61 Qmida 648 7 48 8 18 9 08 1 I 10 54 11 67 11 601 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 8 50 7 48 8 13 10 10 10 31 U T X E O H T e O D D A Utruht 0 88 7 46 8 49 9 10 10 15 10 88 11 88 1 3 08 8 66 4 48 6 S6 S 7 66 WoetdoD 6 58 8 06 10 88 11 56 4 K 7 13 Oudetrater 7 07 8 14 10 46 4 14 r Gouda 7 12 8 27 9 13 9 62 10 69 11 10 11 11 l Sl 3 4 4 87 6 10 07 7 19 8 18 AMSTESDA H S O U D A Anitordui C at 7 06 8 10 9 06 10 41 1 51 8 46 4 46 Oonda 8 09 9 11 10 09 11 11 IMi t Ml i M BOUD A U T E ï O H T 84 7 68 8 119 07 10 19 10 67 11 00 11 63 1 20 8 17 4 8 6 05 11 14 8 87 8 10 11 11 1 46 8 84 S 18 9 0 9 89 10 51 11 46 11 81 1 16 8 08 8 50 5 08 65 8 2 10 17 10 86 7 10 10 84 1 24 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 59 11 18 11 11 GOUD A A M S T E K D A M 10 67 11 10 4 11 5 10 7 51 8 16 10 17 10 86 1 8 1 18 6 H 8 lO H 11 41 BINNENLAND De KaruerTefkifzioj te DuTetiter Zoodra DinsdagaTODcl de uititag der stpmmiog bekend nas verd deD Kekozeoe mr A Van Deldeo iu den ichouwbarf een schitterende ovatie Kt bracht Do heer Van Delden zeido by die flenenheid o B IederepQ kent my wiens par ümen ai e loopbaan anfï r dan een derde eeuw iii ToeKOf gingfn tieb ik naga kiezers nooit gedaan maar altyd was ik getrouw aau m n beginsel Voor allea het beloog en beü van Nederland Ik zal handelen naar overtuiging Meer kan en wit ik niet zeggen tneur zal men niet verlangen Gitteren word ik 70 jaar dat i niet jong meer maar een meer dan 30 jarige ondervinding g efl een kapitaal dat doet op wegen tegen jeagdiger krachten Ik dank n mgne heeien nQgmanIs voor uw buide Ik zal behartigen de belangen van Düveoter en omstreken vpor zoover ze met bet algemeen belaug overeenkomen OaTerend juichte men den grgzen ntaatsman toe De Kruideniers Vereeniging te Alkmaar heeft bet initiatief genomen tot eeno bewt giog in bet belang van Zondagsrust Z gaat van de meening uil dat voor Zondagsrust in haar eigen vak en in tal van andere vkkkon geen afdoende optoxsiug te vinden i zoolang de werkmansvrouw baar huishoudgeld eerat ZatF rdagavnnd te barer beschikking krijtit Geacbiedt en voortaan uitbetaliog van bet loon op pen anderen dag midden ia de week b v zooala de genoemde vereenigiog voorstelt op Woenndag dan vervalt daardoor als an zelf de aanleiding voor dn buisvroaw uit den werkmanSRtand om hare inkoopen op den algemeenoD ruitdag te doen Ook wordt het daardoor voor vele vinkeliera gemakkel ker gemaakt om de beweging oor Zondagsrunt onder bun personeel te atenoeo Ëen teer zeldzaam voorkomend geval doet zich in 2 gemnenten der prov Giontngen voor in Groningen en Sappemeer onmel k heeft deielfde persoon voor de nat militie g loot en daar men maar voor een gemeente ingeleid kan worden en kan dienen bl ft nadegroote vraag over voor welke gemeente ia de persoon in qaaeetie roor de militie teri cbtingesrbreveo en voor welke gemeente teu onrechte De vraag ia in caau zeer moeil k te beantnooidm daar beide gemeentebfatoren vermeeueo dat in hun gemeente de ioschryving terecht is ge aciiied en het hier geldt een buiten echt geboren liindfi dat niet door de moeder ie erken 1 en by op olgend huwelyk ook niet gewettigd ia geworden De zaak ia thans aan de beatiasiifg van den Minister van 3 nnenlandache Zaken oaderworpen Na lange beraadataging heeft de Amater dameche gemeenteraad befloten bet geldende tarief voor de elefoon tot ultimo December te besteitdTgeu B en W werden uitgenoodigd iomiddeh een tariefwyziging voor te stellen Dt commissie voor de kleederententoonstel ling te Amsterdam beeft de noodige maatregelen genomen om eene zoo volledig mogel ke verzi meliog van dn eigenaardige weezenkleedy ran ons land ten toon te stellen Men meldt uit Delft Op iniatief van den heer J G vao Marken la een krans met de nationale kleurenken dtm beer Eraile Zola te Parys verzoudün Mor gen wordt een begeleidend adres dat thans nog h j Delftscbe ingezetenen circuleert verzondeu Gemengde Berichten den B IO 8 36 8 42 8 49 9 68 9 G6 6 2 6 08 6 11 6 19 96 1 26 7 8S 7 89 7 4e QuatU e 0 Moordrecht v Niottverlrerk n OipoUe 9 80 6 16 Betterdim 7 7 511 M Allen DiMdagi Kottorilus Okpelle Kieuverkerk Aioordraoht Studa 8 88 4 4S 4 86 6 04 6 11 6 1T anit 5 M Usdew 6 86 Wetrden 5 48 Uliefilit 6 08 7 4 9 48 10 60 Ml 9 17 Ooadn twT 0 8t 17 1 1 Op het kantoor van de gasfabriek Oostzeedgk te Rotterdam kwam men Dinidag tot de ontdekking dat een looper een Talich bankbiljet van f 25 bad ontvangen Dit bankbiljet onderscheidt zich van een echt doordat de nuramer t rooter zgn bet watermerk ontbreekt het woord gefangenisatraf mctt een t i ge lrnkt de Rrul recbta naast de ving by den leeuw enders U en de dwarsbalk er in ontbreekt Men vermoedt dat dit biljet door een te Mnnstriiiht aangehouden Du lacher i vervaardigd Aangezien de looper meende dat biljet in een hotel op de Hoogstraat ontvan pn te bebben i des avonds terstond door xle politie in de verschi lende hotel een gestreng onderzoek ingesteld op vermoeden dat zich bier een medeplichtige van dien Duilscher zou ophouden Dit onderzoek heeft echter geen resultaat gehad Ëen kostbaar beestje Te Rotterdam is nit Engeland een bengat aangevoerd genaamd Balmoral de aangekocht is voor rekening van het Ministerie van Landbouw in Hongarye voor de som van 16 000 p at da kostbare viervoeter ii gestald bij Óckborat Uet tueeat voldaan over zyn gang naar de stembus op jl Dinsdag te aGravenhage znl wel goweeat zyn een groote slagershond die zyn meester een vleeschboowers kiojier in een der BtemhDreeleo volgende een der kalfskarbonades oppenzelde welke aU warm tivaalfunrtje voor de leden ann a de atembnreaax waren bezord Men meldt uit Amsterdam De door den aasiateot ingenipur derafdeeling bBveowerken den heer de Graaf toej ezegde conferentie met de aannemers van het graafwerk voor het nieawe entrppötdok betreffe ide de vermeende uitaluiting van Amsterdamsch werklieden beeft gisteren plaats gevonden met den ait lag dat er voor vele der werklie eii die zich na beklaagden binnenkort arbeid by ieze aannemers zal opdooo nl voor werkelgk ge chikle polderjongens De aannemera ver wonderen zich over het beklag aange2ifln zij tocb nu reeds meer Amaterdam rhe werklieden dan vreemdeL in hun dienat hebben hrt werk is paa 8 dagen aan deti gang en beeft dns nog niet zijn vollen omgang bereikt GiftTavond bemerkte zekere v d Wilde te Helmond dat er eene vroatv op de rails der atoomtram Ing bij bad nog jniat het geluk baar weg te slepen daar de laatste stoomtram van Deo Boscb juist aatikwam By onderzoek blepk de vrouw de 25 jarige Van der Laer nit Mierlo te zyn wa t waar cbynlyk aldaar bewnatfilooa nedergevallen altbaus in dien lo stand Werd zy naar het Ziekenhoia vervoerd waar zij nog steeds het bewa tzyt niet terog heeft gekregen Toen gistermiddag ichipper Van der Nat aau den Moerdyk by de brug den mast ging Rtryke kwam deze op het hoofd van zyn H jarig docbteHje terecht Wiiardoor bet kind zoodanige kneuzingen bekwam dat a en voor haar leven vreest Ëeu jongen te IJsselmoode die wegens atraatachendery tot een dag gevangeniaviraf was veroordeeld moest zich tot het ondergaan van die atraf Dinadag 1 1 naar de gevangenis Ie Dordrecht begeven Toen by zich ter aangegeven uur en ptaata aanmeldde kraeg by belet 1 Men kon hem dien dag niet helpen de boel was vol ot de jongeheer maar eeas terng wilde kumen 1 Een officieel telegram meldt o a bet volgende omtrent den reeds bekenden tocht naar Djanboi GOUDA n n 11 18 11 26 1 84 11 18 11 85 f 11 42 11 61 11 88 11 8 e 9 SS 10 80 9 68 9 10 18 fVoIgens zekere berichten uit Djantoi plm 9 kilometers ten xaidweaten van Selimoen aan de Kroe g Atjeb gelegeü ia toekoe Oemar aldaar met een aanzienlyke macbt aaogokoraen met het doel zich met den pretendent sultm tl pitglima Polim te vereeoigen en zyo kampong Djantoi en de missigit Woch door bem bezet D n 19a deter zyn van Eotaradja naar Selimoen opgerukt zes brigades marêehaa5i é S vier compagnieën infanterie en een peloton cavalerie Deze troepen zonden in ereeniging met twee compagnieën infanterie en een peloton cavalerie en Pen Sfctie artillerie van elimoen onder bevel van overste Kroll lo koe Ofmar in Djantoi krachtig aanvallen en vervolgen Den 2 In Jan werd uit Kotaradja telegrafisch bericht ontvangen dat de kolonne den On de bende van Oemar verdreven had uit Djantoi dat des morgens vroeg reeda door Oemar zelf verlaten wao di om zyn aftocht te dekken Nja Gedong met 180 man te Djanloi hnd tchterftelaten De kolonne bad in kampong Datar Tjoet gebivakkeerd en souden 21o des morgens vroeg oprukken naar Paotja waarheen Oemar was uitgeweken Een regeeringstelegram in de Javabode van 25 Januari opgenomen vult een en ander als volgt aan De kolonie bracht den nac t van 20 op 21 dezer rustig door in de kampong Da ar Tjoet en rukte den 2Io s ochtendit om 7 uur op naar Pantja gelegen omstreeks acbt kilometers ten zuidoosten van Renag Heong waarheen toekoe Oemar was uitgeweken Om half negen werd de kolonne licht beseboten door een bende van 15 man en later vielen op grooteo afatand nog enkele schoten Om half zes in den namiddag werd Pantja bereikt waar bet bivak betrokken werd de bevolking wat grootendeela gevlucht doch van achtergpbleven Atjebers werd vernomen dat toekofl Ot mar dien ochtend om 6 aur naar Padang Tidji VII moekima Pedir was afgetrokken de gezoodheidatoeatand der troepen was gunstig Den volgenden ochtend om talf acht rukte de kolonne tot aanvaarding Tan den terug raarflch naar Selimoen van Pantja op naar Reong Keang waarheen de gooveroeor van nit Selimoen zich s middags om hall één met een peloton cavalerie begaf tot opneming van don stand van zakenDe kolonne werd op den teragmarach nu en dan op groo en afstand beseboten voorby Heung Renng dat om half twaalf bereikt werd geraakte de kolonne in gevtcbt met benden van Tengkoe Bep die zich in de miasigit Beram gene tteld hadden de vyand werd daaruit verdreven waarby licht gewond werd de iiilacdscbe fuselier Artiman de bteenen moten der miasigit werden met djoamiec vernield Wegt ns vermoeidheid der troepen en van den daarby behoorenden trein werd niet doorgemarcheerd naar Selimoen maar om half vyf in den namiddag het bivak betrokken bij Empee Tengab de goavernear keerde met zyn peleton cavalerie naar Selimoen en den volgeoden dag naar KotaRadja terog Volgens berichten van hoofden uit Djantoi die naar Selimoen kwamen beeft de vyand toen wij op 20 dezer de benden an Toekne Oemar nit Djantoi verdreven zware verliezeri geleden aan onze zyde werden toen gewond niet leveosgevaarlyk de Earopeescha korporaal der infanterie Meleaus iwaar de Amboineusche fuseliera Paal en Sabandar en licht de Amboineesche fuselier Lengkong Een der landsdienarea I9 Ambon heeft dd 7 Januari aau de Loc nog bei een en andt r bericht over de ramp op Ambon of liever over zyn vrouw zich zclven en de ramp Wy nemen er het volitende van over Het was plm 20 minuten over één gistermiddag toen de aarde golfde en schudde dat men niet kon blyven ataau Myn vrouw was alleen thuis in de achtergalsry Zy wilde wegloopen naar het erf naait de arhtergalery doob werd door het vallen van een balk lyoa verhinderd de bed enden kwamen haar helpen en trokken haar joist op het alleruiierate moment nog weiï zoodat zij door het vallen en door het in Banrakiag komen net steeneo balken buffet kast enz wel eenige flinke kn uziigsn beeft opgeloopeo ducb tOch gelukkig gered is Ik was op dat oogenblik op het bureaa Ik was achter een schutsel dat één pas van de deur verwyderd whs maar kon niet bg de dear komen Ik lag op dat moment met mgn schryvers op een hoop te spartelen onder elkander eo over stoelen scttutte s enz Naaat my viel een ko ossaal groote archiefkast gevuld met veel archiefstakkeo omver De maren en daken scheurden en kraakten dat hooren en zien verging Doch eindelyk kwamen wy er met schrammen en blauwe plekken nit te voorRcbyn wy zyn DU zoo arm als Job en zyn in bivak gelegerd op den aleon aloon Ons buisje is er nog vry goed afgekomen doch de ia boedel lag over en door elkander als by iedereen Gewone breeds of platte kisten die op den vloer stonden zyn omgevallen sommige spiegels of schilderyen zyn geheel omgekeerd met het glas naar den wand De voorboden van deu nootlottigeo dag waren drukkende warmte in de laatste dagen zware rukw nden en gistermiddag omstreeks half twaalf kleine schokken bg vry lange tnsschenpoozen en regenbuien en daarop volgde om een uur twintig minoten de zware schok op vtlfl plaateen acheuringen in den grond De beweging ging gepaard met zware regen Myn vronw waa met de bedienden en too bdiog dat zy btootavoets door regen naar het borean kwam juiat op het oogenblik dat ik rag er nit bad gewerkt Alles liep zoodra mogelyk naar buiten naar bet open veld Met myn vrouw liep ik naar hnls maar kon er niet inkomen eoodat wy even ala de anderen buiten in den regen bleven staan afwachten de dingen die komen tonden Zoo zyn wy doorna blyven rondloopeo zonder eten of drinken enz Teg n den a Ond kalmeerde alles wat In den afgetoopen nacht natuurlyk niets knnnen slapen bet regende en schudde af en toe flink Vele menschen zyn dood onder het pain gebleven Het fort ts onbewoonbaar en maatregeleo worden genomen om dicht by het resident e hoia namelijk in den tuin een tem porair kampement op te slaan De kommandant van de Arende van der Ham heeft voor ons een tent van zeilen Uten opslaan en ons aan wat eten en drinken ge holpen Bij bet fironts ongeluk zyn wy er tot op dit oogenblik nog goed afgekomen Alle ofiScieren eo bno gozinnen zyn ongedeerd gebleven Als er nu maar vivres komen en vloedgolven en aardschenriogen wegblyven Nog steeda worden dooden te voorschgiï gebaald Het regent nog af en toe Doodsche stilte wisselt af met zware wiodvingen Af en toe voeten wy nog bevingen wie weet du wat wy nog te wachten hebben Sedert een paar dagen wordt t3 Ween ver misi een zekere van H bygennamd aPastonrc Men gist dat by is verdrinken daar Z iidagavond eenig personen die huiswaarts keerden een herig plooyoa hoorden io bet kanaal en bet geroep hulp bnlp waarna allea stil werd Alle aangewende pogingen om bet lyk Ie vinden zyn tot heden vruchteloos gebleven By de firma Bonma Zooen grutters te Sneek he ft t peraoneel 12 in getal plotseling ontslag gekregen Naar men ona meedeelt vermist de firma een gedeelte van een nieoweo dry f riem Daar t de gewoonte is de afgedankte rieusen den kneohtR ten geschenke te geven die deze voor bun schoeisel gebrniken veronderstelt men dat men nieuw l der in plaats van oud heeft genomen 10 84 10 6 9 07 10 01 1 18 9 86 9 49 10 S4 11 10 7 46 Ml 19 Ml LM HoB de vork ook in den steel zit de firma ia nipt oorneraens t ontslagen personeel weer aan te nemen voor en en aleer de kgane fout is hersteld STADSNIEUWS GOÜDA 25 FebroBti 1898 Dit Amiterdim rel hedeo bericht outfangen dat m1 werk gemaakt wordt n de repatiën toor d Tempetier Het orkest i net 3 bedrflTen klaar de koreD gaan goed ea de eoli ciJQ gekend Zaterdag Blgemeeae repetitie Constame eo regie belooft veel eiemoo dotuigage der paarden enz Wanneer men nagaat dat lommige opera s tonder generale repetitie ïoor het voetlicht komen kan men an de voorbereiding van Bon man e Tempeliers veel goeds on schoons vrrwaohtai WjJ vestigen er nog even do aandacht op dat aa Maandagmiddag g n gelegenheid tol plaalsbeépreking meer zal bSataan De kapt G P Cheriex van het 4e reginf te Haarlem ie tensemd tot kapitein voor speciale dienstnn ter virvanging van den kapt F J Engelenburg van het korps die ondereervolle ontheffing uit die betrekking belast is met bot bevel over eene compagnie van bet 3e bataljoni aldaar Kktowijk Gistermiddag omstreeks 2 oor heeft J Tan G arbeider oud 52 jaren alhier lich door opbangiog van het leven beroofd Nbuwkïkïei a d IJsm D plannen en teekeningan voor de te bouwen nieuwe R K kerk en pastorie alhier lyn dezer dagen ontvangen zy zgn ontworpen door den beer Jac Van Gn architect ta Rotterdam Kmmeen a d IJasïr Niet wagens het begraven maar wegens het verbergen van een kind waarvan eene vrouw alhier bevallen was is tegen haar proces verhaal opgemaakt LiiociBKiiiK Voor den wal alhier kantelde gistermiddag het bootje van den bakenmeester door de zoigiog van een voorb komende sleep Het soontje van den bakenmeester dat zich in da boot bevond verdronk Oddïwatee Yanwege het hoofdbestuurder Maatscbappy tot Kut van t Algemeen trad alhier als spreker op de beer Dr H J van tHoS van Rotterdam die eeoe kelangrgke lezing hield over cholera typbns en drinkwater toegelicht door verschi lende kaarten en sterk vergroote afbeeldingen van cholera en typbusbastariSa In de pauze was er gelegenheid eenige van de door den beer Yan t Hoff meegebrachte voorwerpen te bezichtigen waarvan door verscheidene der aanwezigen gebraik gemaakt werd Met een woard van dank van den Voorzitter den heer J Kiewiet de Jonge eindigde deze interessante avond RECHTZAKEN Meermalen beeft men met betrekkeng tot Hendrik de Jong gevraagd of by niet zon leiden aaa grootheidswaanlin of althans z n geeatvermogens eenigszina gekrenkt sooden In verband daarmede is wel opmerkeiyk wat Dinsdag voor het bof te Arnhem door den verdediger van De Jong werd meegedeeld Mr AberioG had nl io tweede instantie doen dai vaarden als getaige a décharge De Jong s broeder te Arnhem woonachtig Deze kon echter niet verachgoen omdat bg juist roor eeoïge dagen naar bet krankzinnigengesticht te Zotfen was overgebracht De verdediger vestigde hierop de aandacht van bet hof VEBfiABERlN6VANDEN6EHEENIER4iD VRIJDAG 25 FEBRUARI 1898 Voorzitter de bargemeester R L Marteos Tegenwoordig i n de bh Noothoven van Goor Jager Berman HoogeDboom Prince van de Velde vaa Galen ran Ilenon Bellaart Krook Brunt Desaing Vingerliog Jaapers en de Raadt Alwesig da hh Nederhorst en Straater beiden met kennisgeving De notnlen der rorige vergadering worden voorgelezen eo onveranderd goedgekeurd De Voorstttar Ik kaa dea raad mededeeleo dat bg bestnit ran den Minister ran Binnenlandaobe Zaken de bgdragen voor het LagerOnderwgs ia deze gemeente ia bepaald opf 15486 40 en dat Gedep Staten hebbesgoadgekeord den afstand ran grond in trfpachtaan dea Heer H J Nederborst en dat voortsF Welter die pensioen Thn de gemeente genoot is OTsrledeo Ingekomen 1 Het Venlag over 1897 van bet Borgerlgk Armbeatanr In banden ran B en W om te dienen bg de samenstelling van bet Gemeente Verslag 2 Een voorstel ran B en W om hetiCtiooIg d roor de ungklasseo roor faet 1ste kwartaal g ftlort te doen ctrekken roor het 2de kwartaal dsnr de heer Spaanderman in bet Iste kwartaal ge n les kan geven Ter visie 3 Ëen adres ran N J van Wgk om eengedeelte van een gerioleerde zgl aandeGeozestraat in hoor te mogen hebben Bg dit adrenwas een rapport ran B en W tot goedkeuringadviseereide Ter visie 4 Een brief van D T Tour te Rotterdam verzoekende rrgstelling van belasting ophet inkomen wegene vertrek uit de Gemeente De Voorzitter De Verordening staat niet toe san den beer Tours vrijste ling te verleenen zoodat ik voorstel de beer Toors daarvan kennia te geren 5 Éeo adres van bet bestuur van hetAlg Nftd Werklieden Vfrbond omtrent hetreeds vroeger door bon ingediende adres voorbet verschafien van vergoeding aan pcbutterabg brand enz verzoekende dat adrps in behandeling te nemen De Voorzitter Daar dit adres ongezegeld is moet bet bnlteo beschikking blgven Aan de orde Stemming over het voorstel om de levering van gas aan de gemeente gebouwen voortaan om niet te doen geschieden Voor stemmen de hh Noothoven van Goor Jager Herman Hoogenboom Prince v d Velde van Iterson Bellaart en Deasiog Tegen de hh Krook Jaspers de Raadt Brunt Bo Galen en Vingerliug Dit voorstel is aangenomen met 9 tegen O stemmen De Vooizitter Alvorens het tweede pont der agenda te behandelen moet ik den Raad eanige vertrouwflgke mededeeliugen doen waartoe ik verzoek bet publiek de zaaH te verlaten Na heropening tetde de Voorzitter Ik cooatateer dat pont 2 tot de volgende vergadering ia uitgesteld De vergadering werd daarop gebloten VERSCHEIDENHED Onder Hnwelgks aanvraag vinden wü io t allerlei van Ds Kampioen de rolgende fin de siècle advertentie op rgwielgebied Door den dood van mgn innig geliefde echtgenoot is eene zitflaat i op mijü tandem vacant Adrea met franco brieven en onder bg voeging van portret enz De firma Van Houten en Zoon te Weesp sal al de bezoekers van b t jaarfeest der socisle geheel ootboudera prop club op chocolade onthalen maar zeker wul niet alleen nit liefde roor de zaak der gehcel ontboodera Het Igkt ons moeilgk de schaduw vao klanken te zien Toch meent een Engelsch natuurkundige Boys ze gezien te hebben Men weet wel dat het getuid zich voortplant in kringvormige golvingen eeoigszins als de rimpeltjes die men op ket water ziet als er een steen in geworpen wordt Er zgn golringen met inzakkingen ea uitzettingen A s bggevolg de galoidsgolven zich voortplanten terwgl ze door een licht worden besobeoou zoUen de ingedrukte deelen meer licht opslorpen dan de andere eo op een cberm moest men donkera en heldere kringen waarnemeD Doch hlgkbaar moeten de golven duidetgk zgo en afkomstig van een zeer krachtige geluidsbron Als men nu volgens Boys de Incht ia beweging brengt door een krnit of dynamietontplofiBng minstens 30 U 60 kilogr dan ontstaat sis de zon schijnt op den grond of op een scbetm of schaduw die zich snel ver plaatst deze pcbadow is die van de geluidstrilliog door de lucht Boy beachrgft ze als ringvormig met een doidaJgk zichtbare zwarte omtreksign die de plaata der ontploffing tot middfllpnat heeft en zich snej hiervan verwijdert een zich meer eu meer uitzettende ring Men heeft getracht dezen te photografeeren doch tevergeefs Als er geen vergissing bg iu t spel is zoo de proef wel merkwaardig zgn De schaduw van hat geluid en wellicht spoedig de pbolografie van de sobadow van het geluid Van geen stad in ons land is ds bero king zóo toegenomen als van Arnhem Van 1 Januari 1830 tot 1 Janoari 1890 vermeerderde de berolking van Amiteidam met 10 16 pet van Rotterdam met 179 2 pet van Groningen met 85 5 pet van Den Haag met li pet van Utrecht met 94 3 pet ran Haarlem met 25 5 pet ran Tilburg met 19 1 pet en van Arnhem met 242 7 pet In bet geheete land nam de berolking in die zestig jaren toe met 72 pet VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LINNENGOED ia wtdar een enorme voorraad in Magazgo bg A r n OS Az Md Tailleur Kleiw E 73 73o GOD DA VelepftcMi Hm at Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 87 h 99 991 1 8Vs 8 8 IO8V4 86 86 851 ÏO l 80 64 98V 8 9i 1 4 59 2S FEBRUABI NïBiaLmn Cert Ned W S S j dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOi 01 1 Oeudl 1831 88 4 Itaxib Inschryving 1868 81 6 OosTINa Obl in papier 1898 6 dito in zilver 1868 5 PoaTOOiL Obl mot coupon 3 dito ticket 3 7S Wl 261 loa 98 367 1001 911 85 625 47 1 loov 48V 102 03 140 i 101 133 60 80 317 115 114 097 220 100 66 59 l 152 98 S6V 941 68 BosUND Obl Binnenl 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bii Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpillJI Perp l schuld 1881 4 Tualiu Qepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Qbc Ie ning serie C ZUIDAr Bsp V obl 1892 6 M I100 Obl Bnit ai li 1890 6 Vksbüdki Obl 4onbep 1881 A MSTUIDA1 Oblijtatien 1896 BoTTB i iM Sl l leen 1894 3 Nbd N Afr Handels aand At ndib T b Mij Certificaten PeliMaatschappij dito Arn Hypothoekb paudbr 4 Galt Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotbeolcb paudbr 3 i Nederlandsche bank aand Ned 11 andelmantsch dito N W 11 l ac Hyp b psndbr S Kott Hypothoekb pandbr 3l i Utr Hypothoekb dilo S OosTI Oosl Hong bank aand BüsL Hypotboiekbank pandb 4 AMIWKi Kqul hypotb pandb 6 6 76 101 102 103 140 ii A 106 58 104 13 18V 79 180 Mai L G Pr I ion oort 6 Nio Holl U Spoorw Mg aand Mjj lot Eipl T 8t Spw aand Ned Ind ëpoorivogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 iTimSpoorul 1887 89 A Kobl 8 Zaid Ital Spu mij A H obl SPoLlN Warichau Voeilon aand 4 Btrst fir Knu Spw Mij obl l i Baltiacho dito aand Paatowa dilo aand B Iwang Dombr dito aaa l 5 Sorak Gh Azow 3p kap otil 4 dito dito oblig 4 I8V 66 6 191 1 99 108 108 1017 101 117 136V 161 AuiMK i Cent Pao Sp Mlj obl fl Chic fc Vorth W pr 0 v aand ditodilo W n 8t Polor obl 7 Denverb Hio tJr Spm eert v a IlliDois Central obl in goud 4 LoaiQv SE nsh villa Cort v aand Melioo K Spw Mij Io byp o 6 Uits Kangas r 4pct pref aaml N Tork Outasio Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp in goud 6 StPaul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofli n oblig 6 dito dito Line Col ie liyp O 5 jKSkOk üan South Cort r aand VilN C Ballir 8tNa leh d c ü Amsterd Omnibus Mtj aand Botterd Tramweg Maats aand NsD 9tad Amsterdam aand 3 Stad Kotterdam aan 3 BELöfB Stad Antwerpon 1817 Z s Stad Brussel 1886 2 Hom Tboiss Begullr ïesellscb 4 OosTSNK Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 SpAWt Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bes Hvp Spobl eert R EO L A 3S IE Zijde Damasten 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde Iientieherg U le van J5 Jts tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 tcischiliende Qual en 2000 versch kleuren Dessin i etc vril van port en rechten In huiê STALEN per omgaandi Dubbel briefport naar Zwitserland HeDnekrg ii Zijde abrieken k rii k Iloil ADVERTENTIEN J VE RGEER G OÏÏDA Levert KOPLATTEN ARCHITliAVEN en LIJSTEN Tolgena op te geven profiel Het zagen van TOOGSÏUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van bont Uifkioond lontotiiiI stenitinSoboetimHknry B Hit 0 Aug 1 96 Wereldberoenulo Schoon Appmtuar LipArln atin ene xyn de bexte middelac voor bet loiider moaitA knarig pootnea van kUe cT Arl on e klenrd Bchoenwork VorKrycbftw by winkeliura in nrhuonwerk jlalan terien Drogerjen enz M n lette S oed op tiKKm en tabnekirmerk en Agent W Strdtminn Arnhem TISSOT € o Bordeaux Hotierdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 ea 27s liter voorzien van het attest vau Dr P F van Hamel Rooh Proefflesch i 70 Verkrijgbaar bfl J H ROODE GOUDA FEANSCEE STOOMVEEVEEU cbeiiiische Wasscherij VAN H OPPË ilEIMEIt m ICratsIiade Rotterthitn lebreveta r l loor Z M den Koning der Belgen HoofddepÓt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stooraen en verven van alle Heerenen Oameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van pluche man tela voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de uieuwate en ïaatate methode geverfd Wra IS d t baatö inwruritig tegen liuhi lUieiitnafiek Lrtnaenpyuoii kortom lÜS tAgen pynen mn lerlei ami yHf is met het kitll Utm tan te vstiden tegun iiirss MerPaiii Expeller y ftnkerPain Expeller Alle goederen hetzg gestoomd ot gevertd worden ouschadelük voor de gezondheid en volgens staal bewerkt f ne t dOJi itMdN in voorhan ioriBr huisgaïlo j f ftnJierPaln Expeller l iyB 50 oeiit 75 cent Bn fl ib ie llflK U Vj rlMnden in de mwsa A poth lien en by bij C MJOEH Apothi ker k y Wei VeiithaveD 198 Te GOUUA Markt p i bn WOLK D J YanYelzen ÜUBBEl E IIÜUUT B 10 STKKDS VOOHHAJVDEN ren l U K OM CrTlR WIo zeker ij i ii s k Utt Etkol Cacao ie Miitvungi n ireuiiri J gesteld eii na velo pruïfiiemingt n in df f handel geko men oniler rieii n am dos 1 uihindei s Dr Michaelis verraArdi d I op do beste machines in het weroldbe roemde 6tabblissora6 il van Gebi Stollworck to Keulen elsche J p n2iel2 LeIH Eikel Cacao in vierkanten b i83en Deze Eikel CKiU is met melk gekookt 1 eone aangeruune ge onde drank voor dagelijksoh gebruik een H 2 theelepels Tan 1 t poeder voor een kop Chocolate Als 1 geneeskraebtige drank bij geval van 1 dinrrhee slwhls ract water to gebrniken Verkrijgbaar bij do voornMBHte H I Apothekers enis Vi Ko Vi K proafliiisjes J f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger roor Nederland Jultus Mattenkloilt Amsterdam Kalverstraat 108 EEHIGDEFÖTTiNTHEE Hei wordt verzocht op t flEUK te letten UIT Kl Mui IJN VAN M HiVVENSWAAY ZONEN GORINCHEM üe o TilEEEN worden afgeleverd in verzef elde piikjes van ry wee en pen half en een jXed ona met vermeldiiiR van Nommer en Frys voorzien van nevenstasnd Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ M