Goudsche Courant, maandag 28 februari 1898

36ste Jaargang Maandag 28 Februari 1898 No 7516 mimm hiiiant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF OENTEN HEKBESTEBIING BURGEMEESTER en WETHOUDBKSran OoUda znllen VRIJDAG den 4 MAiBT 1898 des middags ten half twee ure op het RiADHUia aldaar by enkele inscbryTing herbesteden 1 Het vernieuwen der houten dekken met toebehooren op de draaibrug in den Kleiweg te Oouda 2 Het maken der werken voor de verwijding der brug aan het begin van het Goudsche rijpad onder Reij erskoop bij Boskoop Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmees ter ELECTHÖMÖTOBISCHETMDHALSBAXDJKS WBTMO OBDEPONEERD BU het cebrnlk daarvan eMliiedt het tanden fcrllgen der Kinderen l Sil ER DE nilVSTË PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hei die bewezen kan dat de bvj mö ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Electro motorisclie Tanühaisbandjes niet echt z n S UenUtteopdenmmn van den fabrikant KOBEKT II01T7 Wordt franco toegezonden alleen na ontmingat van postzegel ad 9B cent door i KOBERTHüLTZ Nijmegen I VerkrIJaIxMr bj f WOLFF Co leslhavm 9H 1 Wederverkoopers gevruagd KRAEP£LlEN HOLffl Chemiseh zuivere lelkSUlkcr SPECIUL VOOR EINDERVOEDING lom Tarkrjgbaar in bussen a i kgr 0 90 V kgr f 0 50 en a kgr 0 25 Men vra ge uitdruhhelijk KRAEPKLIEN 4 ttOLM s FMquetten nevensBtaana i abrieksmerk en de handtethniiui van EEAEPELIEN ÏÏOLM Hofleveranciers Zeilt Kliniek en Polikliniek OB TBVRiB en tiVrUMKHJOIjOUIH voor Spteekuren dagelijks van 12 2 a Gratie Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CEÏt OmuBheer IHrecteur jong of oud dq nr oni8 M Sp nikkel ii iftivrb nk welke opeigenMrdige wyie de luat tot sparen opwekt Poor de inryk inrloliting dcïer Bp i rbftnk hnu men w l kw rtjéi inwerpen mftKr het geld niet Piys 15 m y At Ditnuinen alvo Itorlo rxlr t yo n goapaard Kjn tlMtr eerat Iftilan de apnarhank rich ut matlaob An clvr opent Naiedere kitwerping ülait sicli dn spitarbanh autmiintloiib en geelt tpgelyhertyd litMU l khoting6woriioiil oaraga n Ni ifCkPdigd te cyn In do erftarl aiik Kior neiivondii e6r te Hluiton en i t rip nieuw de Inot tot eparen Vni eiiiHiig teg remb ol vonruïtbi VtTZfiidhiih Mt i kiir runnnitndlt MhiiIhcIi f Iiiilimi u Co Kmitardim K Z iiirbHTK VAN BlOMMtSTEIN S InKT is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND E CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt aPKEEKVB EN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATËKDAQ van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttotC uur ZONDAGS niet TttOF T PDIKE ODDE m 8CHIEDAMMEH GEIEVEE Merkt Vorkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B A 1b bewiji ran echtheid ia p cachet en kurk steeiis voor CHlSDAWTj zien van dan naam der Pinna NIGHTCAF P HOPPE Stedelpe Gasfal riek ie GOUDA De pni van het gas ia 6 cent per M ea voor KooktoeBtelleü of Motoren 4 a et Onder zekere voorwaarden worden peieeelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrüe leidióg achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbt aam eters bedraagt de buor iO cent per maand Bewoners wn pfirceplen van ten hoogste 2 25 p r week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen K S f OmNKLUKE mm i MI Koninklijke Machinale fabriek DE HÜNIOBLOEM v n 11 vanï chaik Co gevestigd te ê Oravenhage Hepplerêtraat X en 29a Baby de Regentesselaau van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 1 ElLIA liTTIiHi KLAUONS van 40 Cts 70 Cis en 1 verkrflgbaar bfl Firma WOLFF Co Westhaven tUS Gouda E H v s MILD Veefstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bo i cop B V WIJK Oudevairr M KOLKMAN Waddinxveen Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Ontuiie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE y KL G HollandBche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verscfarikkel ke gevolgen van desa ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duisend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Magacin te Leipzig Neuma kt 34 franco t n mïending van het bedrag ook in postzegels en iii etken boekhandel iu Holland Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtig net ian g erlcla t HEEREKHÜS met Tll staande aün den KATTENSINGEL Wijk jl o 141 Het Huis bevat beneden 3 Kameys niet Serre KetqlVen prachtige Kelder Boven 3 Kamers tnet achter eën groot Btilcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2t mmsM M MSMmEEumeEN behoudens goedkeuring in ZTJI3DHOI I i 3 ID De UEOELINGSCOMMISSIE maakt bekend dat bovengenoemde Stierenkeuringen in het 7e district viraartoe behooreu de Gemeenten Gouda Ammerstol Bergambacht Schoonhoven Rerkenivoude Ouderkerk a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Capclle a d IJsel Nieuwerkerk ad IJsel Moordrecht Gouderak Stolwjjk Haastrecht Vlist Hekendorp en Oudewater zuilen worden gehouden op VltlJUAG tl MAAKT 1898 les voorinhidags tco 10 uur te GOUDA In het Se district waartoe behooren de gemeenten Bodegraven Woerden Bietveld Barwontswaarder Zwamtoerdara Boskoop Reeüwjjk Nieuwkoop Nienwveen Zevenhoven Papekop Waarder en Lange Ruigeweide zullen plaats hebben op WOENSDAG lU MAART des voormlddags ten 11 uur te BODEGRAVEN In het 9e district waartoe behooren de gemeenten Zoetermeer Waddingsveeu Zegwaard Moerkapelle Zevenhuizen Bleiswyk Benthuizen Veur Stompwyk Voorschoten en Nooddorp zullen plaats hebben op ZATh RUAG 12 MAAKT 1898 des voormiddagsten 10 uur te ZOETERMEER In het 10e district waartoe behooreu de gemeenten Alfeu Hazerswoude AarlaDderveen Leiden Leiderdorp Zoelerwoude Woulirugge Oudshoorn Leimuiden Rynzaterwoude Ter Aar Alkemade en Koudekerk zullen plaats hebben op UONDEKDAG 17 MAAKT 189 des voormlddags ten 11 uur te ALFEN Voor elke provinciale keuring worden uitgeloofd 1 premie ad f 150 voor stieren boven l i jaar en 3 premiën ad 100 ieder voor stieren beneden l i jaar Voor de Rykskeuring behoudens goedkeuring en voor alle districten te zamen 6 premiëu ad 100 ieder voor stiereu boven 2 jaar U premiün ad ƒ 100 ieder voor stieren boven IVa jaar en 15 premiën ad ƒ 60 ieder voor stieren beneden l j jaar Mededinging geheel kosteloos N U één stier kan slechts ééne premie behalen De Regelings Commissie voor de Stierenkeuringen haadteekeninif xnet rood letters t t voorai Op de Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bront gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Patent H StoUen Itlts ttWV Ufiöglicli y Der grotise Erfolff dw lUOmURQ Fft errf H SfoUwï arrungen hal Aalua itt nr icHMwan werthlotien Nachahrnun nt gagtbên Man kaufa daher untera gtettt charfet H AJfoIton mr ton urn airwt o4tf rr M c rw itaanhanéluaian li ëattui uHiarPlakat wta nabtmtthmii maithütttkt SS PrMalitten fltf ZM owi M traUt iinH f in ZUIÜ HOLLAND S C KORTEWEG te tGravenliagi Voorsilter H C WALDECK te Lootdmnen Secretaris B ttlteniaudsch Overzicht Ëen DOta van cHavaa deelt bet volgende mede Ten K To ge v d de debattea bg het procea Zola heeft generaal BiUotdedisoiplmaire maatregelen genomen elke gislereu door Méliae ia de Kamer 7vio aangekondigd Kolonel Picquarl is uit den militairen dieot t ootalagen zonder aanspraak op penaioen en zonder mogelykheid om weder in activiteit herateld te wordaa o ereenkora tig bet advies au den raad van onderzoek die vóór bet proces bijeenkvam Grimaux boogleeraar io de scheikuude UD de polytechnische sohool wordt op verlof gesteld tot over gn ontalag een besluit is genomen De luitenant der artillerie Cbsplaio wordt op noo acti iteit gesteld door schorsing ID zgne werkzaamheden Bet beril hl dut Zola casiatie heeft aangeteekend is tbans zeker De Aurora heeft bet als feit vermeld De nieuwe zaak voor bet hof vbd cassatie zal niet zoo bf laogwekkend yn daar er geen getuigen en feiten worden aangevoeld maar alleen diBputen gehouden wurdeu tusschen reohtfReleerden o erd juiste toejiassing der wet en de inaehtnemiog vao alle Toorgflechreveo formaliteiten Wordt h t vonnis dan om eeo of andere reden gecasseerd en deskundigeo bebbeo beweerd dat er redenen tot cassatie te over zgo dan votgt een gebeel nieuw proces voor een andere jury buiten Pargs De Serekening van de vrienden van Dreyfns pcbgnt das de t zgn Het vooais vab het Hot van Oastatie lal wel niet geveld worden toor de eerste dagen an April Dan is het tgdstip der verkiezingen daar en eer een behandeling voor eeo ander Assi ten bof begint zgn de gemoedertin wat bekoeld en bestaat de kans dat de pa erkozeo Kamerleden minder vreesachtig zyn dat dus de proasie van Kegeering generaals en publiek minder at beeft op geEworenen io de provincie Ook zonder casfsatie kou seker de agitatie der gemoederen in FraDkrgk niet spoedig tot bedaren komen Ër zgn te veel ontwikkelde mannen die siob niet kunnen nederleggeu bg bet denkbeeli dat de gemaakte foeten conber stelbaar zonden zgn Buiten Frankryk ia er mnar ééo stem van afkeuring over de wgze aarop Zota veroordeeld is Gezwe en n g vaude Duitacbe pers die wellicht niec onpartgdig genoeg is kan geconstateerd worden dat alle toongevende bladen iu Engeland OoBtenrgk en zelfs Rusland wraak roepen over bet Hcboowspel dat de Fransobe repub iek by deze g ite enbeid te cieo gaf De begrootingr commisiie uit den Duitioben rgksdag beeft het wetsontwerp tot uitbreiding van ds vloot io buhand tling genomen Iu be geheel bleken 165 verzoekachrÜten ten gunste van het wetsontwerp ingekomen te zyn De staatssecretaris van marine schout by nacht Tirpitz verklaarde nadere inlichtingen OTer het materiaal en de taak der slagvloot slechts in vertrouwen te kunnen geven Voorts verzekerde hg dat er thans een etadiqm van rust in de techniek was gekomen waarin zich de marinuB van alle natiën de opgedane erva riegen ten nutte maakten om zoowat alle geIgksoortige schepen te boawen De opeDÏDg van den Oostenrgkichao Bgksraad ie war uitgeatMd daar Oantsch nog eens de Dnitschers en Tsjechen tot onderhandelingen onder zgn leiding wil nitnoodigen De aanvoerders van de Moravische Tsjec en waren dezer dagen in Weauen om den ministerpresident ie spreken De Dieawe tasUerordeuingen voor Bohemeo wordeo maar niet uitgevaardigd Frini Lobkowitï opperlandmaarschalk van Bohemen heeft ten slotte toch san den aandrang van de Jong Tsjechen gehoor gegeven en het adres aan den Keizer vóór da begrooÜDg op da agenda tid den laoddi gezit De Üu t chers zullen wegblgven zooUog de behandeling van het adres duurt ♦ Io het Eogelsehe Lagerhuis deelde de staatssecretaris voor buitenlind ehe zakeu de beer CarioD mede dat de Fraoacho regt ering ain air Edmund Monson den Batschen gnzani ta Patgs de ftrzekering beeft gegeven dat zg niet voornemens is eeu maritiem tstion in de Cbineesebe wateren te vestinen Verspreide Berichten BfiLUlË Ds justitie ü Luik heelt in bet dorp Tilff eeo oodeTzoek g daan io eene verschrikkelgke zaak Vrouw M aldaar wordt oimelnk verdacht uiet miuder dan dertien kinderen meestal onwettige die bg haar besteed waren an gebrek en honger te hebben laten sterven I e geneesbeeren hebben reeds de Igkschouwiog van vipt kindereu 4 tot 7 maanden oud gedaan Eeo aantal zefr bezwarend brieven zgn m beslag genomen waarvan h t onderzoek denkelgk ook aenige medeplichtige moedere zal doen ontdekken dia aau de moordenares belaogryke sommen zooden betaald hebben De justitie vond bg vrouw M zevpu kiuderen in den kost waaronder een van 14 en esn van 12 jaar Drie waren zoo vervallen van gebrek dat zij lelterlyk sterven waar ze ziiten DüirsrHLANu De Norddtntsohe spreekt eeo bericht van de Fiiraro tegen voUens hetwelk da Duit cbe keizer met drie andere heeren kortelings een boffiep antage in Oost Afrika had gekocht ten einde deze voor eigen rekening te eX toiteeren ESUEI ANÜ Volgens eeo telpgrsm van den onderkoning aan den mioistar van Indië repporieerdf gene raal Sir W Lockbart Zondag dat de Malik Oiu Khels hoo boete volledig opgebracht hadden nl 151 acbterladeri eo i 600 roepgeo Zg wordeo db weer op Briisch grondgebied toegelaten en mogso voor eigen gebruik levensmiddelen uitvoeren invoeren V Maar zg moeten ggzelaars stellen voor dS vervuUirg vsn wat verder van hen geëi cht is Ook voor de Orakziis en Mobmauds is de blokkade gedeeltelgk opgeheven BINNENLAND ATJIKH De correBpoïdent te Batavia seint onder dagteekeoing vao gister Er zgo ongunstige berichten van Kroeog Radja Vyftig man aan daarheen De gOQveraeur vertrekt morgen van Batavia Luitenant ticboftnnker i ia het hospitaal te Kota Radja aan koorts overlede Meo acbrgft uit Friesland Er wordt tegeowoordig uit Londen io ooze provincie Anstralische boter ingevoesd die goedkooper is liao onze Friescbe boter Nu i i om dezeo tgd de aanvoer van boter aan de Friescbe markten gering de boterfabriekt n zetten bgna alles af aan Franktgk en België zoodat de p ga van de Friescbe boler voor binDenlaudscbe consumptie zeer hoog ia HiJ loopt van f 40 tot f 45 De iuterieure soorten der Anotra ische bntrr kost n circa f M terwijl die soorten heel geschikt moeten zgn voor gebak Daarentegen zgn de eerste soorten dier boter ook hooit ÏQ P Het verschiJDset is zetter merkwaBrdig Aasiralisehe boter aangevoerd io Friesland eo Holland bet Isnd van melk en boter De Wilhelmina vereeniging welke ten doel heeft de stichting van een fonds het WilbeU mina fond tot verheffing cler kraokzinnigenverplegtDg door verbetering der opleidiog en rarfaooging der eiscbeo aan de verplegsis ea Terpletigsters in brankzionigongestirhten te stelten en door deze bg ziekte en invaliditeit te ateunen it thans volladix geconstitueerd Bet centraal beituor bestaat uit dr W P Rttjjsch te a nravanbage algemeeuo voorzitter mevrouw Hait ma Molier baronesse Van Sytzaina ts Haarlem jonkvrouwe 8 Schbrer te s Graïenhage dr A 0 U Tellegen la sUravenbage algemeene penuiugraeekter ea J van Deienter Bsii te Bloemtadaat algemeens fiecrptana De voorzitters van de provuioiale comités zga de heeren dr L Th Pompe te Kosmalen C W graal van Limburg Stirnm te Arnhem mr Ws te Leidon jhr mr A J llentbasn Macaré te Huiirleiu dr J P Berdeniï van Berlekom te Middelburg II L Verepyck te Utrecht dr N Reeling Brouwer te Leeuwarden W H F brn vau Heemstra te Deveoter dr H A Kooyker te Orouingpn mr F Pleyte te A sen en mr A M B Hinio te Maastricht Ouk de proviuciale comiié xgo lu alle provinciën geeonstitooerd Binnen kort zullen Je itatnleo en circulaires der vereeuigtng worden ruadgezonden waaru t doel en strekking van den bood nader b gken zal In eeo gisternvoud gehoadeti druk bezochte vergadering vnn Jouroaliiteu te Rott rdam m bealoten tot de oprichting van een liotterdnmscbe Journsli tenvereeniging waarin uitsluitend booafide lournalisten uit Uotturdam en om rekeo iW lul zullen worden toegelaten Tot bentuurdleden zgu beuoemd de bh A Voogd Frsos Netsobnr J Stufkens Lz Ileuri M Dukkiog en 1 J F an Zegl Q4 nieufve artikel der alg pohtiever rdeniDgtegen bet venten uietaaiiHtoulgevpode geschriften ia Ki ittr te Amsterdam in werking gesteld De colporteurs stoorden er zich giater nieterg aan decu scbrepowdeo eveo hard sli vroe g r Tegeo enkelen hunner werd door dencommissaris d r sectie Pietersbal procesverbaal opgemaakt Hbl Id ene gisteravond gehouden vergadtiriug van de Uotlerdamscbe Wieirgders OrkeatveresDigitig tn Rotterdam heelt de b er C Pierlot deo leden an b oven enoemde vereemgÏQtt aikngebodeo bun gratifs les ir het wieU rgden ta geven zooals dit voor oen orkest op het rgwifil vorlangd wordt Do volgende week zullen de leasen beginnen en binnen cenige wekeo zal bet orkest reeds een inaemble tocht mskeo üemengde Berichten Al ruim eeo week werd de 22jari e vi cbventiter L B uit Ao ouderlijke woning lo de Thoolenstraat te Rotterdam vermist üc ouders vtirmoedeu dal zy zicb zuu ophoudfu bg den 22jarigen 1 B op de Rustwatkade Oe politie werd er an verwitiigd doch de dochter bleef weg Toen hier nu eeoige dagen overheen gegaan wnren besloot de fami ie van bet meaie krachtiger maatreten te nemen En zoo trokken zg gisteravond kort en goed naar de Rustwatkade naar de woning vao bet jon emensch Uier kregen zji geen gehoor Nu trapten de verbiterde familieleden zonder vorm lan proces onder de eofdiga dregementen de denr in en verschafte zich toegang tot de woninji waar de vermiste dochter zich inderdaad bleek op te houden lotusichen wai do in bel nnuw gedreveo beminde nra Biiabandeling te onlloopeo blootahooids en met jlooto voeten het raam uitgeaprongeu en gevlucht Toen mon de vlnchteliag ontdekte begon de jacht op h ro doch hij door angst gedreveo holde op zgn bloote vo ten door dik en dan straat in straat uit tot hg einde gk to het politieboreao ia de Lange Toreostraat terecht kwam om bolp en bescherming vragende Zgo vervolgers waren half baiten adem onderweg blgven steken Men meldt uit lerseke E nige oesterkweekera en andere ingezetenen alhier nullen eene eigenaardig hulde brengen aen Zoln als de strgder voor waarheid en recht zg zullen nl hem een gescheuk in oesters aanbieden waaraan zullsD wordvn toegevoegd lenig portr tten en groepen op de knnatmatige nestvrteelt betrekking hebbende Een album met fraai gectilligrafeerde opdracht zal de namen dor bewonderaara bevatten Aan de ac terzgde van h t nieawe postkanloor te Amstardam ii men bezig een atuk van deu moor weg tp breken naar men segt om eeo inen uitgang te verkrggen lotoutvangst en afgitte der buiteolaodsche brieveomaila op de uoodiakelgkheid waar an hg den bouw n ipit zon zgo gerekend Men meldt vao Marken Gisterennacht circa 12 oor strandde hier bg dt n vQortoren da Volendammer botter tfenaamd Wilhelmioa Schokke toebehoorende eu bevarende door Uerrit Hgtman te Volendam Er schijnt een lek io het vaartuig to ign gekoinau op di u weg vau Lrk naar hier De lading die geheet vcrlorfo ia bestond uit 2500 pond spiering De schipper Bgtmsu iijo TOjarige knecht Gerrit Hchilder en dii os tdeiozoontje Hendrik Tuip de laatste was voor pluizier nivdegegaan zgn met moeite tegen H uur van het schip gezwommen daar de golven hoog over h t viartutg heen sloegen eu zg bet daar niet konden houden vanwege het vele watar De bargemee tter lieefi ge org dnt zg warm voedsel kregen en van droge k eereo werden voor zien en beeft hen In den namiddag nanr Vo ïsndam laten brengen Op lif t van den Burgeniemter zgn enkele goeileren het tuig van het vaartuig nz geborgen Het chip was Met verzekerd en zit Hiet iu hut vaarwater Li de boeg van bet sehip is eeo lek geslagen öodtthetvol water ia gelopen Ëou arbeider oit Appelscha unoest zich voor de rechtbank verantwoorden wpifens diefstal van boot uit hu nabijzgud lioacH Zgn vrouw had hem daarbg gobolpeu ij wh I ook voor do vierschaar gedagvaard doch ongtisteldbetd verhinderde hsar op de bank der be cbuldigdou plants to uemfln Tegen naar werd verstek verleend eo het O M eischta t gen i der 2 raaaudeu gevangenirslraf Heel gelaten vroeg daarop bet mannetje in bot boerentnescb ana do rechtbank Mag ik die 2 maanden voor mgn wgl ook wel zitten V Nntuuilgk kon da rechtbank die vraag niet lüwilligf n boe deze ook bet newga gaf van gotdo trouw tus ilicn inau eu vroowi l D STADSNIEUWS jIUUDA 2Ü Februari 181 8VERGADERING an i kn RAAD i hii GKMEËNTE GOUDA Maaudsg 2H Februari IH9H savönds echt uur Aau de orde Voorstel tob aankoop van gronueu hbs in verband met don ennieg van een inrk legaatvan Ikrgen M fltidoDrn Door Uu geniesster en Wethouders is bet volgende adres lerzouden Aan de Tweede Kamer der Staten Generanl Uurgemeester en VVetbonders der gemeente Oouta nemeu eeibiedig de vrgbeid bet volgeode onder de aandacht va l we vergadering te brengen Bg adrei vsn V i Öeptember 1H J7 gericht aan Z E den Minister van Wateritaat Handel eu Nijverheid werd door het gemeentebestuur vao Gouda adbacsie betoigd aan bet adres d r Kamera van Knophaodel en Fabrielreo in Twente van 28 Aogustai 18 7 beratUoda