Goudsche Courant, maandag 28 februari 1898

ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT No 7 8 9 en 10 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tig n et iTLg ericlxt HËËRËKHL18 met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigre Kelder Boven 3 Kamers met achter een jroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleidingr voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels A les voorzien van ias en Waterleiding en geheel inffericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 LA PUR ESA 5 Cent Sigaar LOUIIS BII lS€llOP üubbele Buurt B 12 GOVDA Tortahilleilde boxwareD tegen het Kouioklgk beslnit van 16 Jnni lu Toreo Staatsblad No 166 hoodeode ipgeling der voorwaardPD waarop RijbtelefooDboreeleD vao het iotercoramnoaie Rjjkatelefoonnet in g raeeBter welke nog iet ao dat oet 2 0 verboDileii kaonen worueii opgericht Ia dnt adrea nerd verder medegedeeld dnt door bet initiatief vati feoige iDgezetenen in den loop vao 1896 te Goudn oa bekomen cohce ie van het Oemccntp en het Rgksbestuur de Goudscbe TelefóouMaflt scbappy werd opge icht die een pUatseli k aan bonge eiacbeo voldoend tolefoonnet bnelt aungolegd en met sncces tegeo een laag tarief ezploiteeit dat de totalaodkoraing vnn dit telefoonoet is te dttokon niet aan de oveitoi ging dat meerdere eii gemakkelijker gemeen flohap tasacbea de ingf zeteoen onderling noodig was docb io hoofdzaak aan bet leit dat verBcbeidene hier gevestigde indoatrieelen en bnodtjUreD dringend behoefte vonlea aan een gemHaoscb lp bet r dan de telegraaf kan guveo met de groote handeUHtedeo van on land en werd emdeiyk geweKon op den zeer geringeo afstand tusncben GoDdat enerzijdfl en Rotterdam en 3 Gravenbage ftoderzyds zoodot door deo weinig koa baren aanleg vnn eene lyn ran roim 2ü K M bet jlaatbelyk telefooiitiet tn Gonda met Rotterdam eu da irdoor aan bet iatercommucale net verbunden zoa zijo De Mmister vun Watersïaat Handel eo Nyverheid blykt de beiwaren tei eo fc emeld Koninklijk benluit te deelon heelt topgexegd de intrekking daarvan te Butten bevorderen en Veelt io do Memorie Tan Toelichting voor het wetsontwerp tot wyzigiiig en verhoogiog ran het IX hooldiitak d r Sta tsbegrooting voor hel diensljnar 1898 Unudellngeti der BtHten Generaal Tweed Kamer Bijlago 146 3 mede dal bet bem voorkomt dat de m de e aangeweteo weg is aanleg onderhoud en bediening van Ryk iwege zonder waarborg van opbrengst van al zoodanige verbindingen als waarvan het not en de behoefte van liegeeringqwege worden erkect eu waarvoor de benoodigde foudseo op du Staatehegrootiug worden tofgestaao In verband hiermede worlt iu genoemd wetsontwerp voorgfls eld door bet icbeppea van e n nieuw artikel in üoofdKtnk IX der Staatsbegrooting voor de uitbreiding i an bet intercommnoale telefounet eeoe som van i 296000 be cbikbaar lentMIenen worden in de voormelde Memorie van Toelichting een aantal geleidingen genoemd welke er Raosloiting aan het inte coramnnaal net in de eerste plaats van da nyvi rheidsdistricten lu Twente Koordbrabant en Groningen dienen te worden aangelegd Tot zyn leedwezen mist het adreBBeeread college daaronder eeue geleiding waardoor ook Gouda met het intercommunale net zou worden verbonden Toch meent bet io alle beRcbeideobeid te moeten wyzen op de zeer beiaugruke industrign en den uitgebreiden bandul wuarin dfze gemeente ich mag verlieugen en die aan aene spoedige aanslniting aan het intercommunale net dringende behoefte hebbeo liet is daarom dat Burgemeexter en Wetbou dera van Gouda Uwe Kamer ee biedig verzoeken by bet beacbtkbatir stellen van gelden in 1898 voor de uitbreiding van het inlercommaoale telefoonnet te verwerken wanrtoe trekt bet ontwerp van wet tot wyziging eu verbooging van Hoofdstuk IX der StuBt liegrooln g aangeboden by Koniuk yke Boodschap va 10 Februari 1898 ook do opneming van buuoe gemeente in bet iulercommunale telefoonnet te willen voorsohriiven Goüda 25 Februa i 1898 Gisteravond werd in de Gymn Ver Eiceliior als bestuurslid berkosen de beer J J Krom en io de plaats van den beer A M Emeiü die als zoodanig bedankt had de heer J Wernink Het bezuur bestaat nu uit de bh D C W V d Laar J J Krom C J VerBchoor J W Brake Jr en J Wernink Het volgende tweetal is opgemaakt voor de Geref Kerk A alhier Ds Op t Holt te Noorowyk a Zee Ds Impeta t Hneeb Door de politie alhier zyu twee geüignaieerde personen aai gebonden Zy zyn Da ir bet huis ♦ ao bewaring te Hutterdam overgebracht Heden Zaterdagavond prykt in da étalage van den heer O C Krum de gekroonde maotol raet wapen vervaard gd deur de ü udsc ie Papif stüokfabriek welke thans is gepoligmmeero waardoor een led t zicb zelf kan otertaigen boe guiiRtig ddrgelyke artikelen met de a e KiODig fee9ten als decoratie gebruikt kannen worden HAASTBieCHT Vrydasavond had alhier eene twetde nitvoering in dit seizoen v iu d moliekvereeniging Primi Vota plaatB Hoi yt H werkelyk eno goed dee van het bestnor om deu ÏDg zetenen nogmaals ren ginotvollen kunstavond tft bezorgen En dat dit werkelyk zoo was bewees èn bet eer talryk op pkoman publfk èn bet applaus Alle taltken werden uitmuntend oorgedragen zij t ondeo dat de leden met eruat hon studie opnemen De olo vao den directeur waren meesterlyk vooral din in dn tweede afdfeling Romance voor vioni en orgel waa k arig en gevoelvol ijy il t in ie prak de h pr S de Jnng J een wuord v n bartelyken dank aan deo di rfctear en de leden voor bon keurig geslsagdeii muziekavond Tot schnltets ssn bet mobiWr dienst 1898 by de pfriontele beliiting 7 yn bi noemd de beeren M Binneitdyk en J H Paag van Uoiida Woensdagavond zal in het geboqw van den Bond e iie lezing gfb aden worden door di n beer A A Beekman directenr der hoogere burgersrboot Ie Schiedam over de afsloitiog en droogleggioK van de Zuiderzee of bet vormen eener twaalfde Nederlandsche provincie He toegang is vry zoodat m n mag verwachten dat zeer velen zullen opkomeu om dit Ftelan rjjke vrnagiiak te bonren bespreken RECHTZAKEN la bet k s ikzii ni PD i ticbfc te Bonwl nnhg Loodi D bevindt zich eene ru m 30j rige NetlerlaQ l cbe srouw tdaarbl jkel jk van Gr oiDf fChe of Frifscbe afkom t i b Qoeaiende Emnia Ie Vries Ze geeft voor gebawd te zii i goweat luet zVkereti Bijct iok scheepetiapituin ongriveer voor 1 j ar i eleden te Gibraltar overledee Zij tobt over haar 7jarit dncbtertje Oma j enattmd die t Gibraltar zoa zg I athtergebieven en aldaar zou zyD toeter tronwd aao een oodereD cheephkapiteii Jansen geonarad Uit het onderzoek door deo CouruIGen raa to Loudeo ingest ld i gebleke i dat zy vóór htar opntme t i Loadeo is tbni eweeHt bij de koffietulnhoudster mr van Ha ea te Leicest r sqiMre Iwaa zjj b ievei boef ODtvnngeii oit Rotterdam gnadr as8erd aan MiH Jo Beiisink turwyl nit het onderzoek te Rolterdam is gebleken dat deo 12d o Juli van b t vorige jarir aldaar ÏQbet Tebnis voor vrouwene io don Oppert cederende eenig dagen beeft verblyf gebonden eane 85 jarige weduwe die opgaf genanmd te zyn Johanna Bonsink geboren te GroDingeo konifn ie van Ijnuden en die na genoemd Tehoisv te hebben verlaten aldaar gedurende een week als noodhulp kenkenuvid in betrekking is geweest by den heer Adriaan Visser koopmsn in vorfwa pn Bpannsche Kade 5 All na poringen omtrent de idmtileit dezer vrouw dia be refifende haar geSonrtpplaats en verleden zeer verwarde opgaven d i 1 elke by oodtrzoek alle blyk eu onwiia te zyo en die den indruk geeft aleof y haar verleden wil verborgen honden f yn tot on toe v ocbteloos geh evnn Io overleg met den Conaul öenersal te Londen verzoekt de Commissaris van Politie te Groningen nadere inlichtingen De Commissaris van Politie te Dordrecht verzoekt namen de raoader opsporing en aanbonding van Gerrit Hendrik Maller geboren te Schoten 29 Jan 1878 laatst ntudent in de medicyHeii te Leiden lengte middelmatig aangezicht lang kleur bleek haar en wenk brauwen douker blond oogeo blauw nem mnnd en kin gewoon spraak ving doch onduidelijk i bij i nd6 en ir agt een loriio t verujoedehlk gokleeJ met bruin grys costnnm grijze yemiinieon en hrninej g jjzen slappen boed Ruim 4 weken geleden is hy io boijgst lenuwsobtijien toertaud van Leiden vertrokken en tracht uu gelil maohtig te worden voor namelijk ven eeraren bjj het middelbaar opderwye onder het voorgeven r ju porleinoonaie waarin het spoorkaartje te hebben verloren By aanhonding wordt te egrnphisoh bericht veriocht waarvan de ko teo zullen worden vergoed en komt de moeder onmiddellijk over om hareu zooo al te halen Burgerlljko Stand GEBOREN 2 S Febr Pieternella ouders G Lokum en H Virkaaik 24 Leendert ouders W Boer eu A van Schaik Johanna ouders J Swart en M A Bakker OVERLEDEN 23 Febr J D van Vreomingen 67 j 24 A Piket 1 j 10 m P do Jong 30 j 25 P Loojjaard 3 j ONDERTROUWD 25 Pehr T Anders 21 j oö 1 van Harten 23 j C van Krimpen 26 j en O W H Comfurios 20 VAN lïir ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LIMiM iNGOi D is weder een enorme voorraad in Magazyn by A van OS Az Md TaiUour Kleiweg E 73 73a GOUDA i elephoun B o 31 ADVERTENTIEN mi Ondertrouwd P C0RNELI3 VAN KRIMPEN m UN GEEBTRUIDA W H COMFURIÜS bK 6ourfo 25 Februari 1898 ZIJ die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan de nalatenschap van den heer COBNFLIS HOFLANÜ Leen dertttsoont in leven zonder beroep gewoond hebbende te Remiwijk en aldaar den 20en Februari 1393 overleden worden verzocht daarvan vóór den lOn MAART a instaande aangifte ot betaling te doen ten kantore van den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gottda DAMES die wenschen deel te nemen aan de eerstvolgende 2S 3n ip C a rs a s omvattende het Maa$nemeu patroonteekeueu knippen en maken van Coêlumei worden beleefd verzocht zich aan te melden vóór 5 MA ABT e k Markt A 54 Ook gelegenheid tot deelneming enkel aan de drie eerste vakken VERHUIZEN t GOEDKOOPSTE en SOLIEDST ADEES Vervoer van Moedel zoowel binnen als boiten de siod met GESLOTEN WAGENS ia by A GRAVESTEIJN OUDE GOUWE Alles wordt tegen Transportsehaile verzekerd Markt A 54 GOUDA MEiïRIJ i Mf STOOH HETAAL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luxe Artikelen ItliüGELS oor gebrekkige voelen AANBEVELEND H J RABOUW Lood en Zinkwerker K A a m ca ouiDA levert sedert 1890 met het beste succes noiilcemeiit DAEBEDEEEme met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN 1 E CASSl TO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPREEKXTÉBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC uur ZONDAGS Biet Qoede ea goedbope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 biyit steeds voortgaan met de LEVERING van PRIMA QDALITEIT tegen t e r k eoncurreeremOe prtfmen Aanbevelend J P van Leeuwen Zonder de minste pyn kan men ekateroogen wratten eeltknobbela enz in 5 a 6 dagen verwydeten door de wereldberoemde TINCTIÜK van Professor Jftger Flacon met penseel en gebrniksaanwöziog 33 cent p r stuk hg J va OiJE Kleiweg k 2 r LECTKOHOTORISGHE TA10AL$e tM JiS WETOO GBDBPONEIIKD BU het gebraik daarvan geschiedt het liiiiden krügeii der Kinderen ZSKOEB l E HIIV SrG PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by mg ter inzage liggende getaig schriften der nitatekende resultaten van Je Ëlectroinotorische TaodhalsbaDdJes niet echt zyn BA Mm lette op den naam van denFabrikantHOmm HOLTZ Vl Wordt franco toegezonden alUen na ontvangst van postzegel ad 93 cent door ilOBRRT HOLTZ NUnx gen Verkrijgbaar bjj WOLFF Co Weslhaven 198 Wederverkoopera gevraagd r P D 1KB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE JlferA NIGHTCAP Verkrygbaar bü t M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voon ziaa van das naam der Firma P HOPPB Zeer nette Gesteendrukte NAASmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON iimm TESEOOFINB te G 0 a d a op MAANDAG 7 MAART 1898 des morgens te uren in het Koffiehuis Harhoktbc aan de Markt ten overstaan van den Notaria G C FORTUUN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhonden WOONHUIS ËBF en TUIN met VOLIÈUË met een een atzonderlpen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende in de Korte Noodgodsteeg te Gouda Wgk B No 173 en I73a Bet Üenedenbuis bevattende 4 Kamers waarvan ee met Serre Keuken en Kelder en velerlei gemakken ia te aanvaarden 1 Mei 1898 en net Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken en Zolder ia by de maand verhuurd aan den heer WüLP voor ƒ 12 50 No 2 Een enkele jaren geleden gaboui d WOONHUIS en fiRK in de Korte Noodgodeteeg te Gouda vrgk B No 170 Het pereeel bevat 2 Kamers Keuken en Zolder en is verhuurd aan 3 MulDIE voor ƒ 6 per maand No 3 Een perceel Bouwgrond of TUIN in de Kort Noodffod8t eg te Gouda tuBBcben de perceelen Noa 2 en 4 gelegen ter diepte van 6 Meters eu ter breedte van 5 Meters 87 Centimeters Terstond t aanvaarden No 4 Een ruim PAKHmS en EBF met 2 ZOLDERS waarin in don laatsten t d een Sigarenfabriek gedreven werd in de Korle Noodgodsteeg te Gouda Wflk B No 109 Terstond te aanvaarden No 5 Een enkele jaren geleden gebouwd WII KELHIIIS WOONHUIS eu ERF aan het Rotterdamsche Veer by de Gouwe te Gouda wyk O No 572 Te aanvaarden 1 April 1898 En No 6 Een aan de Varkenmarkt te Gourfo wijk M No 22 By de week verhuurd voor 2 De perceelen sjjn te bezichtigen 4 werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op den verkoopdag behalve perceel No 1 van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris FORTÜUS DROOGLEEVEB te Gouda ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld p p sBos TIEKDE WEG 59 mi FüCE iomES echt Bas TE KIOOI Te bevragen onder No 2448 aan het Bureau dezer Courant J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven prolel Het zagen va TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Het en zonder levering van hont Gebruikt na tafel Aanbevelend 11 A A I D A G a s om 13 uur DER NAAIMACHINE als PRI JS op de MARGARINE in de Boterhandel van M J BOOT Reizerslpaal Volgende week krijgt elke kooper een LOT Cadeau op SO umm m 2 zijdek spek imMitHT worden hiervan verloot 25 HAMMEN en 1 ZIJDE SPEK daaropvolgende week weer 25 HAMMEN en 1 ZIJDE SPEK De Boterprijzen zijn 35 40 45 50 55 en 60 et per pond met een HALF POND CADEAU WjfF verzoime niet hiervan gebruik te maken Wie dit overslaat benadeelt zich zelf M J BOOT Kei erstraat ilcoholvrU likeur M VEKHEILE voarlieen CRAIÜSI it 0 T T 3Sf HA A O Uinitïii Wktms Umsaad SiNpn Hoofd voENT Firma A DAM Kleiweg Qouds Vraagt gratis proef BOCÜBIER i hi8Cent Franciscaner Brau r m r ti Fotografie STUDIO Fluweelen Singel 582 ORGELSI Voorhanden een iraaie sorteering der prachtigste en naar verhouding van solidi teit en toon goedkoopste AMEEIKAAITSCHE in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van XiO IDE XjJLlSrOr l dlAE KZa 97 VIOLEN tot prjjzeu Conenrreerende met de beate in ons land bestaande Magazynen n H lnn t Mlia dlFael tH ket MiMütai MÜLLEE S ACGOORDCITERS 6 lo is is 24 33 Steedi toorhaudcn DBgeuoeg alle oud rdmI ii v n MiuiekiuBlromgntAD ACOORDEONS ook de Crefelders Alle SMm LESSBNAARS ENZ OFEIARE 7EBE00FM De Notaris ÊB H OROENENDAAL te H M V Gouda is voornemens op JMIi L MAANDAG 14 HAART I SsHlv 1S08 des morgens il utsr in het Hotel db 7 u aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen eu verkoopen BEN WINKELHUIS No 1 met BOVENHUIS met een afionderlgket opgang en ERF in de Dnbbele Uunrt te Gouda Wgk B nas 6 en 8 Verhuurd beneden voor ƒ 3 7 j per week en boven voor ƒ 9 per maand No 2 Een Koffiehuis met Vergunning en BOVENHUIS mat tizonderlijken opgang en ERF aan da Noard yde van de Gouwe te Gouda Wjjk C noa3 en 3a Verhuurd beneden voor 5 per week het Bovenhnis in eigen gebruik No 3 Een WInkelbuls en Erf aaa de Noordzyde van de Gouwe te Öoudoy Wyk C no 4 Verhuurd voor 4 per week No 4 Een Winkelhuis en Erf 10 dea Korte Groeoondaal te Gouda Wyk I no 8 atrektcende vóór van de straat tot achter op de gemeene eang en e n QBBOUW eti KRF in dezelfde gang Verhuurd voor 4 per week No r Een HUi8 waarin Barbierswinkel en ElIF aan dt Noordzgde van den Korte Groenendaal t Gouda Wflk I no U Verhuurd voor 3 7 i per week No G Een Pakhuis en Erf Achter de Visohmarkt te Gouda Wgk I uo 136 Verhuurd voor ƒ 2 25 per week Vier Huizen en ERVEN aan den Groenenweg te Gouda Wgk L noe 143 144 145 en U6 benevena OPEN GROND nitkoraende aan de Baan traat nespoctieveljjk verhuurd voor 1 60 1 50 1 60 en 1 40 per week Betaaldag der Kooppenningen 27 April 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vó ir den verkoop van 0 12 en van 2 4 uur en op den dag der verknoping van 9 11 anr Nadere inlichtiQgea geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL OoMhaveu 1 D J van Velzen DUBBELE BUURT B 10 STEEDS VOORHANDEN een FIJ VE 10LI E T1E UITTKHBMIAIR jr iV ROND LANGE GROENENDAAL 123 GOUDA Verkoopt onder garantie Ipriina mmm en GEREEDSCHAPPEN voor alle vakken JFtguHrmaagbenooaigakeOen HlilSHOIJtARTIKELEII BREUKB4NDEN