Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1898

OOVDA ilOTTX DIU 1 6 1 84 8 48 8 7 4 5 65 5 88 S 51 6 14 7 S1 7 55 8 30 8 51 56 10 04 10 8 1U8 18 S 5 08 8 08 10 11 V 18 8 i 5 0 8 0 10 18 f 4 5 1 8 18 10 85 ff 11 65 1 58 4 4 15 6 10 5 85 5 40 8 10 6 S8 7 60 8 86 8 48 9 10 10 18 10 84 10 54 11 80 KOTTlnSA H 0 0 D D A 10 1 11 86 11 60 1J 87 1 44 8 50 8 4Ï 4 10 4 41 5 80 6 85 6 17 7 86 8 87 10 1 l 4 4 50 6 87 ff 47 ff 10 88 r 8 01 4 57 6 84 ff 10 48 r 8 08 5 04 6 41 ff 10 4 11 54 18 08 18 47 14 3 09 4 05 4 89 5 10 5 40 6 56 6 47 7 46 8 80 1 07 10 89 DEN HÜB OOUDi schippers verdedigt welke in de qoaestia over de berrachtiogsconditiën slechts naar recht en billgkheid streren doch geenizins naar winstbejag De schold der vertraging en het verkrggen van overeenstemming werpen zg geheel van ziob af deze gebee op rekening der bevrachten stellende By een ingezetene ran Dordrecht is een brief 0Qlvai f en van e n kennis in functie by een der grO te manufactnur maga gDen te P ry waarin n a werd medegedeeld dat tydeaa bet jongste Zolaproee niet miudtr dan 400 bedienden an zoodanig magazijn gecommandeerd waren om te manifesteeren tegen Zo a en ten gunste vtin het leger Ook een 85 tal leerlingen der Handelsschool hebhen een uitvoerig adrea aan Zola getoodeo Te Alkmaar bestaat bet plan om aan Zola en diens verdediger mr Labori balde te brengen door de aanbieding van een tegel tableau voorstellende den waagtoreo aldaar In bet Onafb Israël Orgaan wordt bet volgende medegedeeld Men weet dat Ëaterbazj verklaard had met 1000 Joden in een kamer opgesrwn Ie willen zyn by zou hen dan geheel alleen met een konppet doodslaan Naar aanleiding biervao heeft een onzer Keloofügenooten te Amsterdam een meester op alle wapenen Eaterbszy tchrift lijk uitgedaagd in tegenwoordij heid van wederzgdacha getuigen met hem op de Franeche grens te doelleereo onverscbilhg met welk wapen Dit schrgveo met de namen der getuigen op bet stadhuis gelegaliseerd ia Esterlia toegezonden eo waarin bg als lafaard uitgekreteo wordt indien hg niet op deo bepaalden tyd zich te bestemder plaatse bevindt Heden Vrgdag begeven zich d fze drie personen naar e Fran che grenx alwaar zg Eaterha y hopen te ontmoeten Voor de waar beid van het bier medegedeelde slaan wy ten rolle in Versobeiden Joodscbe familiÜa te Pargs en aadere plaatsen in Frankrijk behbeo Amsterdam als het gastrrge oord opgezocht en in de Sarphatiestraat reeds woningen gehuurd om zitio bigvcnd a daar te vestigen Ook rernemen wg dat onze voormalige stRdgenooteo de heeren Gebr Boas de groutste juweliers te Pargn hunne koffen pakken om naar Amsterdam te retonrneereu Het gerucht ia tevens verspreid dat baron RotBobild en familie het ntellige voornemen heeft Parys te verhten en zich eveneens in Hollend te vestigen De Amsterdammer dr 0 H Möller deelt mede dat de heteekenis althans de afleiding van het woord Schoremer waarmede de reebtertyke macht gemoeid ia geweest niet duister ia Toor wie Spaaoach kent Ia t Sfiaanscb toch bestaat de uitdrukking cbnrriburri lees i cjoerriboerri voor gemeen voll pleba t Ligt t niet voor de hand dat wellicht al in den BpaauRchen tyd hieruit hel bekende schorriemorrie in van Date s woordenboek omschreven als rommelzoo samenraapsel gepeuzel io ooze taal it orergegaan en daarvan op een enkel persoon toegepast het woord schoremer is gemaakt De Amsterdamsohe correspondent der P Gr Ct Bchrglt het volgende aan zyn blad E n HaagHche dame moet naar men van betronwbare zyde mededeelt dezer dagen in een trein het volgende zijn overkomen Gewoon meermalen alleen te reizen verzocht zg den oonducteur plaats in een damse oouj é Deze bezet zy t V es de conducteur baar een nietrooken coupé aan waarin niemand aanwezig was Op t uiterste tgd tip van vertrek van dan trein komt nog een heer toeloopen die zich in deze coupé begeeft Enkele necnnilen nog m de trein vertrekt Ülrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen October TUd van Greenwich 10 H S B4 10 11 11 U i SS 4719 1S 10 0 11 8 1 7 6 8 4 88 7 18 7 46 8 18 00 GODD D£N H AO B 8 80 16 10 14 11 16 U 16 U J8 1 87 8 46 4 4 6 86 6 54 U 7 84 7 e 8 88 8 54 10 ïil 7 4 8 48 18 40 w 7 68 8 51 1 81 j Ik8 1 08 8 e4 10 44lï 4H 48i i0 8 05 4 15 6 6 6 66 t M 8 04 8 84 M 10 8811 1 11 44 sHage B 4 7 80 7 48 8 86 9 48 10 11 U 87 18 811 85 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 Ö ll 7 18 7 55 0 88 10 08 Voorh 5 68 f ff 10 17 g 1 41 4 89 6 18 r 84 g Z ZegwO 6 K o n 1 S8 1 66 v 4 58 8 80 y 9 48 r Zev M 6 17 r 10 48 8 08 u 5 04 6 89 9 5 r Goaöa 638 7 48 8 18 9 03 10 1610 6411 67 18 508 17 8 14 4 08 4 38 6 15 6 6 60 7 48 8 88 10 1010 88 10 8 11 18 UTKBCHT 0 OUDA ütreoM 6 88 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 l 8 08 8 56 4 48 6 86 8 58 7 56 9 07 10 08 Woerden 6 68 8 00 10 88 11 66 4 16 7 18 f 9 S8 i Oudewater 7 07 8 14 g 10 46 f 4 84 t 9 88 aOUDA UTRllCH T Oaaia MO M 7 S8 Ml 07 10 19 10 57 IMO 1M8 OJOOndaw ft 8l u i Waarden 1 48 8 10 r H S t ïtmht 0 08 7 4 M8 1 0 0 80 10 6111 45 IM8 hit 8 08 O O U U i A MtiTBBXlAU IH 8 81 0 48 10 57 U IO 4 U I 9 Bt I U MT 10 50 1 8 U8 5 15 10 84 10 54 8 17 4 88 8 06 8 66 B Se 10 17 10 86 f T IO 10 84 t 8 84 4 84 7 18 8 48 10 41 8 60 5 08 6 4 7 89 8 68 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 9 88 9 58 104 11 10 U ll 1 88 8 40 4 87 6 8 07 7 8 8 88 4 10 84 11 10 AMSTBEDAM GOUDA 8 10 9 05 10 48 8 58 8 45 4 45 8 19 7 4 9 45 li 10 09 19 11 19 ia 4 4T 5 49 T 49 8 9 U 1 10 17 10 861 11 41 7 05 8 09 AMstardain 0 8u fioada 7 88 gaoiMtis dar Tereaaiging xat bebaadeld worden en gevolg Tao mantregelen die zgn roorbereid om de degeiykbeid en oDpariigheid der door baar oTer beooemingea aan de ngeering uii te breogen adfiezen ie waarborgeo De Zw Cik beriooert dat gisteren Zoodf de Toorzitter der Eervia Kamer ago TOtta geboortedag vierde De heer Van Naamen van Ëemnes beeft 35 jaar aitling ia de collegei die de gempente Zwolle d prOTÏnoio Overyiet oï het land wettêgeDWOordigen Hg werd ia 1863 tot lid van den gemeenteraad gekofeo In 18ti5 koos Zwolle hem tot lid der Proviaeiale Staten rao Overgsel terwgl hy in 1866 lid werd der Tweede Kamer Nadat by in 1880 door de Statea naar de Eerste Kamer was afgevaardigd werd hg ia 1889 door deo Koning tot vooraitter benoemd welke benoemiog sedert by ieder zitting door de R geotei werd bernieund c Ms TOorEitter der Eerste Kamer heeft de beer Van Naamen vaa Eemnee by hoogst belaoeryke gebeartenjispen de ver eoigde sittiog der Staten Generaal gepresideerd eerst by de liekte dttk Konings tater bg het optraden der Regentes en altijd wist bg het joiste woord te kiezen op bet gewichtige oogenblik Eerlang lal bet wederom zgn taak xgo bg de inhuldiging van Koningin Wilhelmina oameus de Stateo Oeneraal op te treden Al den tyd dat dn heer v N onder ons heefï verkeerd beeft by zich oodersobeiden door toewgding aan de algemeene zaak Waar hg kon stelde bg zgu tgd en zgn kennis bettchikbaar en wist hy de eer van bet kapitaal boog te honden Voor nnttige ondernemingen doet men nooit te vergesfi een beroep op zga me dewerking en zyo weldadigheidszia i allen bekend Aangaande het vonrwerk dat bg de inhuU d iogsteenten te Amsterdam zal worden afgestoken vernemen wy dat het programma daarvoor opgemaakt en aan dagoedkeoring van Qed Staten is onderworpen Het bestaat uit 34 nommere en zat geleverd worden door den bekenden LoodeDBcben pjrotechnious Pain denaelfde die op de Amst Wereldtentoonstelling v D 1895 by een wedstrytl in vonrwerken met den eersten prgs werd bekroond en die in de KaUeratraat thans een filiaal beeft gevestigd voor versieringsei verlichtingsartikelen Het zal op dezelfde plek aan den overkant van bet IJ worden ontstoken ale dat afgestoken bg het bezoek van Daitschlanda Keizer aan Auieterdam Het ilotnammer zal alles overtteSen wat tol dasver op bet gebied van pyroteabnie is gelererd Het lal een apotheose een stuk vao 40 M breed en 15 M hoog zgn en in vunr de voornaamste baelteniaaen uit ons Vorstenhuis aUaiede de wapens vsn Nederland zgQ provinciën en orerzeesobe bezittingen te aaDechoowen geven Verder vernemen wy dat op den steiger van den W I maildiensc in bet IJ een fraai rnim salon voor de Vorstelgke familie en haarhoogo gasten ingericht wordt waarvoor de plannen gereed zgu ïn dien salon of op den steiner aallen de Staten die het vuurwerk aanbieden Bare Majesteiten ontvaogeq Aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken is men bezig bouwatoffen te verzamelen omtrent de banken van leening Naar men ons meldt zon dit genchieden met bet doel om de genoemde instellingen dia nog altgd worden beheeracht door bet koB besluit van 31 Oct 1826 wettelyk te doen regelen Over zegt dl 8 85 8 4S 8 49 1 56 a C5 5 5S t OS H l ti a ad t so 7 t HaoidrMht 7 S HUwMlcert f 1 8 Oapalll 7 4i SatteidiB T I lt BetiwiUm 3 p U Niwrnknk Heordxidit Bnd 9 30 15 45 4 eB 6 14 t ll t XI Maiiek in de residentie sprekende eorr der Midde t Ct het volgende Daareren van den achteroitgang van het moziekkorps van de grenadiers gewaagd hebbende eiieht de billykbeid dat ik daaromtrent ieta meer teg De reputatie van Dankier die nv al een kUine twintig jaar dood is behoef ik niet te vernelden Men herinnett ziob dat r in de dagen van glorie van het tweode keizerryk te Pargs eens een internationaal concours is gewecat van militaire mnziekkorpsen waaraan de beroemdste van alle Europeesche Uodeo deelnamen en Dankier met het zijae den tweeden prgs behaalde fig was e i ait stekend mnaicas voortreffelijk arrangenr die zgn korps door en door kende en lang geen gemakkelgk dirii ent was Er moest veel dieoit worden gedaan veel gestodeerd en gerepeteerd msar wegens deo roem van het korpp dat mtn overal in ons land gaarne bad en Huur betaalde hadden de stalmuzikanten die bovendien in bet opera orkest eo ia dat van bet Düigentia concert npeeldeo een flink traktem ot Dookler a opiolger de klarinettist Vüllmar wist de traditie nog telle qaelle t bewaren maar kon het corpa niet bolden op de hoogte waarop Dankl r het gebracht bad hg was trouwens een man van teeftgd Daarbg kwam dat tijdens zgn bestoor de leden van het Dili entia concert op het rampzalig denkbeeld kwamen hun eigen orkest at te danken en zich afhankelijk te stellen van bet orkest uit Amaterdüm Ze kregen dsardoor wel met betrekkelijk weinig itoslen concerten die aao zeor booge eiscbent beantwoordden maar bet zoogenoemd Hasgseb orkest viel daardoor uiteen de Uden van de stafmnziek moeaten hunne door desen maatregel verminderde verdiensten door lei geven terogwionen hetgeen natunrlgk alleen giog ten koste vnu stadie en repetitie Toen VdUcnar den drigntirstok nedertegde deed men eene zeer ongelokkige keuze van een opvolger gedurende wiens bestoor het corpi in Terval kwam en n t een muziknal oogpnat afdaalde tot eeu corps van den tweeden zoo niet derdaa rang Mun bad de keus gehad van een nitatekend masicui die bet corps van een der regimenten infanterie tot eene respectabele artistieke hoogte had weten te verheffen maar baittn de muziek slaande overwegiogen deden hem achterstellen bij den gekozene No die gelukkig afgetreden ï beeft men in Boaman ook een gunstig bekend muiicus die bg een regiment infanterie zyn naam gemaakt beeft een direcienr wien t misiebien gelukken zal bet corps tot den ouden roem te verheffen maar bg beeft te kampen met de desorganisatie die sioh daarvan onder zgn ongeschikten voorgangerj heeft meester gt maakt De lieden zgn zóó abn do verslapte tncht en bet laten loopen ran Gods water over G ds akker gewoon geraakt dat ze de krachtige hand waarmede Bonman de zaak aanpakt niet dnlden kunnen wie weg kan loopt er uit At verdwynen daardoor goede artiatan nit bet coifia om de toekomst moet men het lovan want vaneen goed ftrkeat of bet civiel is of militair is tucht de allereerste eisch een directeur die een muiiojs is aooala Bonman moot streng en veeleiscbend sgn anders is er aan geene wedergeboorte van het eens zoo voortreffelgk corpi uit zgn tegenwoordig verval te denkeo Willen de goede krachten daartoe nist medewerken dan moei de directeur ben maar vervangen door nieuwe zei fged resteer de Dat danrt wat langer maar roert zeker tot het doel Gemengde Berichten Zondag bad tosseheo de heereo Slugter en Weverling nit Rotterdam een wandelwedstrgtl plaats naar sGravtnhage en terog om een kunstvoorwerp ter waarde an f 50 De beer S vertrok ten 7 45 s morgens met een voorgift van 1 uur en keerde tarng ten 1 nar 25 min 30 sec des middags De heer W die te 8 45 vertrok arriveerde ten 1 qnr 58 min 40 sec en heeft alzoo op den ander 26 min 50 leo ingeloopeo Niettemin verliest bg natunrlgk 11 1 li 18 ll iS 11 85 U 4 11 61 11 8 IS 4t 10 18 7 51 8 88 IM 10 18 5 80 Namens bat comity van Gecombineerde Rgn8chipp ri is in antwoord op een advertentie getiteld Een Protest door een paar transportondernemers en achesp bevrachters in da N B Ct c geplaatst een cirontair aan den hnndel aericbt waarin het bet soed recht der De van t snel loopen oog hggeode faacr wendt zich tot de dame met de woorden Mejnffronwt n znlt hier ieta sonderlings zien gebeuren en een piatool uit den zak te voorachyn balende voegt hg haar toe U zal niets overkomen wanneer gg n maar kalm houdt en geen poging aanwendt om de rem over te balen doch bg de minste beweging daartoe schiet ik u dood Eo op banr die angstig io een hoek der coopé waa i aan zitten ateeda bet oog geves tigd houdende begon de persoon ziob au zgn horeokleereo te ontdoen omdi te verwisselen voor ceo boerenpakje dat bg uit een kleinen koffer te voorschyn haalde om dan de uit getrokkr n jas broek en re t daar weder in te bergen De gedaanteverwiaaeling was spoedig geschiedt en aan bet station Leiden verliet de man de trein geheel zooala hy zich bad voorgesteld te doen De dame welke naar men mededeelde naar Haarlem moest kwam aldaar verschrikt aan en deelde de zaak eoket aan een paar familieleden mede d et dringend verzoek haar toch geheim te bonden no a bene om toch maar niet met de pnlitie in aanraking te komen Ra ra wat is dit f Men seint nit Amsterdam Da baodhariog ran bet nieuwe artikel der politieverordening tegen de se band aalcol portag en de pogingen om dit artikel te ontdt ikea veroor7 aakten V ryda2avo d weder eem dfottte in de bnurt van den Dam en v rill io de Damstrant Hoewel de colportentii B dragers der borden van de Amdterdam8cheLMlaara zich bepaalden by de meded liBg aan bet publiek dat zg niet meer morlitbn roepen maar dat men maar bet opschrift der borden moest lezen en zg dus in dit opzicht niet tegen de hepal ng zondigdei dreigde toch on en dan de openbare orde door bun doen rer atoord te wordet oodat om dezi reden enkele malen door de politie een colporteur vrerd medegenomen om proces verbaal op te makeo De Amerikaansobe schaakspeler Laiker die in 1893 aan Steinit2 het wereldkampioenicbap beeft ootoomen onderneemt een groote schaakreis door Duitschland na afloop waarvan de meester op eea uitnoodig ng van den Nederlaodsoben Schaakbond ook te Amsterdam cal komen spelen Een notaris in Drenthe rermalde onlangs in een akte van openbaren verkoop ten aenzien van een der partgen wiens roornamen aan diens gemachtigde niet jaist bekend waren alleen de voorletters Op grond van de Noiariswet stelde nn het O M by de rechtbank te Assen deswege eene vervolging tegen dien notaris in en eiscbte roor elke dier drie letters f 10 boeteDe rechtbank o itsloeg hom echter ran reefatsvervülging op deze gronden dat volgens da wet op het Notarisambt de notaris zonder gegronde redenen zgnen dienst als zoodanig niet mag weigeren de vermelding vnn de reden waarom enkel voorletters gaboekt werden alle gedachte aan stratbar overtreding nitsloit en bier art 40 W v b tr toepasselgk ia lui dende Niet strafbaar is hy die een feit begaat wanrtod hg door overmacht ia gedrongen Ken comité bestaande nit vier loden ran Weversen Spinnersbond en Unitas te Ëasohed beeft den beer Hedeman verzocht eene conferentie mSt hem te mogen bonden De beer H weigert dit comité te ontvangen hg aal hi Top niet terugkomen Bet getal werkende weefgetoawen neemt langzamerhand toe Ten behoeve der nieuw aangestelde wevers die van elders komen bf eft de firma Hedeman reeds enkele woningen gehuurd eo gekocht terwgl binnenkort tot den aanbouw ran oieawe zal worden overgegaan Oiatamacbt is ie Bergea op Zoom an bratale diefstal gepleegd Door opensobuiving ran een raam is men ïn eene wooskaner grenzende aan dan gondsm ids winkel ran L Boeimao Wolf in de Fortninstraat geklommen Daarna ia men in den winkel gegaan en beeft men ran bet kostbaarste weggenomen it de étalage Vooral reel diamantwerk en horloges mat kettingen worden vermist Het ontvreemde moet een waarde van circa drie dnizend gulden bedragen De bewoners sliepen gelgkrioers en schgnen gerucht te hebbon fjehoord De eigenaar is per rgtoig met de marechaussees den kant vii de Belgische grem opgaan waarheen de dieven zeker garlaeht zjJD want een ledige doos eo twee gooden kettingen sgn reeds in een naburige gemeente gevonden De diefstal moet omstreeks één sar hebben plaaU gehad De beatolene is naar men vertelt tegen inbraak verzekerd Qistermorgeo te 8i nar it op het rangeer terrein te s Bosch de wisselwaohter Teawe onder eene locomotief geraakt Uet ene hoofd wonde en van beide handen de ringers afgereden werd hg opgenomen en per rgtuig naar hat liekanhnis gebracht Zondag bad te Rotterdam de iaarvergadering plaats ran afd Prov Z Holland van den Alg Ned Wielrijdersbood onder voortittarecbap ran den heer Frans Nelscher Door den afdeelingaconsal de beer C Oebel werd bet jaarverslag uitgebracht dat reeds in de Kampioen werd bekend gemaakt Da roorzitter deelde mede dat naar aanleiding der ontwerp verordening op het rgden te Rotterdam een request bg den Rotterdamschen gemeenteraad was ingediend en dat racbtskundig advies is aangevraagd in sake het recht van tolbeffen tnsaohen Vlsardingen en Vlaardinger Ambaeht Voorts dat afwgzend is beschikt door hel gemeentebestnar van sGrarvnbaga tot bet maken ran een wielerpad op tada kosten langs den oad Schereningscben weg inidzgde Men stelt zich roor bet thans roor rekening ran den Bond te laUa aanleggen Da heer C Qebel te s Haga werd bg accl herbannemd tot atd consnl terwgl tot plaatavarrangend afd oonsol benoemd werd de beer H Th Wilkens Jr te Rotterdam Naar aanleiding ran eeu klacht orer de ileohte bestrating te Oreriobie antwoordt de beer Qebel dat de Bond in onderhandeling is orer den aanleg van een wielerpad De heer Wachter licht toe dat deze itraatweg aan de gemeente Rotterdam behoort 6Q hg een onderbond heelt gehad met de directie ran de gemeentewerken waaruit bleek dat indien de Bond een geldelgke bgdragagaf ran pi f 600 bet gemeentebestuur wellicht bereid ion zijn een wielerpad aan te leggen Besloten werd op vooritel van dan beer Slicber en Zoeterwoode aan het Bondsbestanr ta verzoeken een eironlaire te riebten tot de gtimeeutebestnren in de prov Z Holland tot het aanleggen van zoogenaamde paardensporen waarvan dan terens de wielrgders kunnen gebruik makeo Een voorstel tot bet aanleggen van klachtenboeken bg de Boodibotelbouders n deze ook te verplichten hondslid ts worden werd verworpen Ter rei adering was aanwezig een model halpkiat voorzien ran alle mogelgke reparatieen rerbandmiddeleu die zooveel mogelgk ten platten lande op geschikte punten zullen worden gedeponeerd bg Bondacafés en dergelgken Id de provincie zgn ze reeds geplaatst ts Alfen a d Hgn Leidan De Vink de Zwetb Willemidorpt de Lier Weitland Vlaardingen Bovendien znllen er geplaatst worden teRgnoord da Nieuwe Deyl Leidsehe straatweg £ itwgk a d Rgn Zoetermeer Sliedrecht Onddorp Oud Begerland en Spgkeniase Bg elke bulpkist behoort een aanvnllingf kiqt met reserveatnkken Ook leden van hoitenlandscbe bonden toegetreden tot de J C A mogen van de hnlpkiitea gebruik maken terwgl de rerbandmiddeleu ook door nietbondsl den gebraikt mogen worden tegen kleine rergotdiug De bonders der hal Aiiten storten een depot ran f 15 of wgzen een geacht ingezetene aan die genegen is borg te staan De roorzitter deelt mede dat bg rernomen beeft te Charlois gem Rotterdam ran gemeentewege wegwgzers zgo geplaatst In het Westland snllen ran Bondswege een 15 tal wegWQierB worden geplaatst benersns te Noordwgk en Sasieaheim Aan de Bondsconeuls tullen practiicho cassetten worden uitgereikt beratteode alle mogelgke propaganda middelen Van den conaol te Bodegraren was bericht ontvangen dat tn schen Gooda eo Bodegraven tegenwoordig 2 cents tolgeld geheren wordt wat zelfs bg Kon besluit is goedgekeurd Namens de commissie der rgbewgxen werd med adeeld dat amatenrs n profeaiionala in wedfltrgden boren 5 K M niet tegen elkaar DBogen aitkomen wel in wedstrgden onder de 5 K M selffl zonder toestemming van de oommisiie roor de rgbewgien Naar aanleiding ran eene desbetreffende rraag deelde de roorzitter mede dat in 1897 door den Bond f 20 000 beileed werd roor hol towisme en f 1000 roor het renwezen Uit deze egfera blgkt das ten doidelgkste dat de Bond het toerisme in de eerste plaats tracht te berorderen Sen kaart ran Nederland is in bewerking waarop aangegeren i de afstand in kilometers tasaeben alle gemeenten De kaart kan in S of 4 daeten gesplitst worden en zal waarschgnIgk atn alle leden gratii worden toegen nden Bg een onderzoek naar de kosten roor den aanleg ran wielerpaden heeft men rernomen dat de kosten ran een pad met keibeatrating f 3 en met grint f 1 65 per strekkende meter bedragen welke kosten op groote afstanden de Bond zich met kan getroosten Besloten werd het afdeelings kampioeoMihap dit jaar in te laaschen bg een wedstrgd op de Haagscbe wielerbaan en wel een nummer roer amatears en een roor professoniah over een afstand van 5 K M Medailles enz zullen aan het Bondsbestanr worden aaogerrasgd Daarna werd de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 28 Februari 1898 Op Vrgdag 4 Maart zat ter gelegenheid ran de opToering ran de Opera De Tempeliera een exprestrein rgden ran Gouda naar Amsterdam Vertrek ran Gouda ten 5 uur gr en terug ran Amsterdam Weesperzgde ten 12 uur gr Deze trein stopt beide keeren te Woerden Beroepen tot predikant bg de Gereformeerde Kerk A alhier Ds J J Impeta predikant bg de Geref Kerk te Sneek Bedenmorgen heeft de verloting plaatsgehad rau de naaimachine als prijs in de boterhandel van M J Boot Keirerstraat alhier De prijs is gevallen op nommer 147 Den lOn Januari ia te Kotaradja roet de meest plechtigheid een krans gelegd op het graf van dan In luit J ran Grenniogen die den 20n September van bet vorige jaar hg bet verrichten eener patrouille naar Wong Sigem in bet gebergte Glé Betoes sneavelde De hulde was gezonden door de officieren van het 5e bat 4 reg inf te Gonda in garnizoen Nadat de uQiiek ge peeld had hield kapitein Louw een toespraak waarin hg van Greaningen herdaant een commisaie ran drie officieren legde toen de krant op het graf Door de rechtbank ta Rotterdam ia Zaterdag uitgesproken bet faillissement van W Ëegdemaa commissionair en koopman te Lopikerkapel gemeente Lopik Eechter oommissaris mr J F ran der Lek de Clerrq cnrator mr P A Greup adrocaat en procoreur te Scbooohoreo Waddinxvebn Op 13 September zal alhier den dl roor de feestviering ter gelegenheid ran de inboldiging bestemd o a een historische optooht worden geboodes Kbihpbk a d IJsbl Door enige inwoners alhier is be loten aldaar eene antirevo latiooaire kiesvereeniging op te riebten Spoedig zal een rergadering belegd worden teneinde een beatoor te kiezen Alpen a d Rijn Druk is men reeds bezig de perceelen aan den Hgu door de proriooie Zoid Holland onteigend voor de rurtrerbeteriog IJsael Ringvaart te ontruimen Enkele eigenaars beuben echter toestemming hunne gebooweu nog dezen zomer te laten ataan wat zeer zeker van belang is roor de groote bessen sapfabrieken die geheol of gedeelietgk geamoreerd moeten wordei VERSCÖBlDENaElD De geestige scbrgreryModJiea nioa kreeg on eeaigheid met zgn colle r Qrdogni e De karakterloosheid ran zgn tegenstander kennende en vreezeode dat deze hem allerlei onaangeoaambeden zon trachten te beroklienen liet hg kort na den twivt het rolgen de bekend maken De heer De Bonrdogne en ik hebben twiit met elkaar gehad daarom wordt aao het publiek den raad gegeven nist 4e gelooven ran de batelgkbeden welke de eene zegt aan het adrea ran d n andere c Deie bekendmaking had het gewni obte gevolg Bonrdf OQ swaeg om zich niet belachelijk te maken Over de Hain te Pel agte ga rangen is waarin ZoU als bet tegen hem nitgasprokaa vonnis gehandhaafd wordt zqne straf zal oodetgaan rermeldt de GooloiB4 de rolgende Itgzonderhedent Do reroordeetden wegens misilrgven en orertrediogeo tegen bek gewone nicht motten er een niet zeer zweren handenarlMtid verrichten onder toezicht rnii een bannet die om agn goed gedrag tot eapitatne de ohambr ia aangesteld De politieke gevangenen zgn er gehoitrett in mime lochtige kamers waar zg het amea blemeat naar goedvinden mogen wgiigan mogeo lezen en sebrgven eten en drinken wat zg willen en honne vrienden konaen ontvangen Zg leiden er een heeren Ie ventje met nitzondering dit zg maar in één kamer wonen en niet mogen uitgaan En wat hpt laatste betreft moet meu er zelfa uiet altgd streng sgn geween nr ign erba en van staalkundige reroordeeldeo die aatonda rerlof kregen tot middernacht ja men vertolt dat eens xulk een gevangene dio wat laat thuiskwam van deo directeor de bedreiging moest hooren als bet weer gebeurt komt ge er niet weer io Tut de gevangenen die er hebbea geaeten bebooren mme Roland mile Tjange wier naam voorifeaft door de filla Anifol Jotèpbine de Beaoharnais de dichtar Béranger Raipail Barbèf Lameoais lohrgver van Paroles d on croyantc Félix Pyat Scheorer Kestner Clémeo cean Pelletan an vele andere bakende personen de vorige week nog Roohefort voor vgf dagtn Het is dus bgna een Pantheon die gevangenis zegt de GaaloiBt De Papierzeitung deelt mede hoe de Chineelebe of Oost Iodiicbe inkt bereid wordt dit onontbeerlijk materiaal voor dan teekenaar De eigenlgke zeiel dezer industrie is de Cbineesche provineie Aohoi Het materieel levert bet fijne roet dat by de verbranding van een mengtel van Saasamolïe net rernis en varkensrat ontstaat Hoe langzamer het rerbrandingsproce plaats heeft hoe fijner en kostbaarder bet product i Door dit roet met een weinig Igm te rermsngen wordt er een deeg gevormd d t op eau houten aambeeld met stalen hanen get agan wordt Twee werklieden kunnen in één dag 8lJ stekken inkt gereed maken Door toevoeging ran mnskag geeft men er ten slotte den ba kenden gsür aao De nog weeke maaaa wordt daarni in houten vormen 20 dageo aan het so licbt blootgesteld oai te drogen Dertig a veertig stnkken wegen een pond waarvoor een prgs vuneerend tusschen f 120 en f80 wordt betaald De beste an de 12 soorten van dezen inkt bigven in China dasr de Chineezen er hgna nitalnitend mee sebrgven BELiNGWEmND 6ESFREI din JÜrw Hur PoMtoor van Hom Var Frankrijk Tengerolg ener brief T n den Heer abt Martel pastoor ran Mods by Fajrenoe Var werd ik door mgn blad uitgezonden om Terscheidene belangwekkende geTallen te controleeren welke dien brief aananidde Ik zal hi r een beknopt nittrekeel geien ran het gesprek dat ik met den Toortreft eiyken ptiee r had Ik meen wa zeide hy dat het myn plicht ia U gebeortenisien te beTestigen die my zeer rerheagd hebben daar het zich handelde om het gelnk ran een zeker getal myner parochianen Drie personen zgn volkomen genezen gevor den door het gebruik der Pink Pillen Toor bleeke personen tan Dr Williami Drie anderen hebben gednrende den ganschen tyd dat zg er zich lan bediend hebl u er de buitengewone aitwerkingen vau onderronden Een zevende persoon die een ziekte aan de knie bad heett geen resultaat bekomen maar om het U openhartig te rerklaren Uw geneeemiddel u gwne algemeene artseng Toor alle kwalen Een der drie volkomen genezenen was in zoo n heïigen graad bloedarmoedig dat hare uiterste magerheid en hare tale gelaatskleur leed deden om aan te zien Sedert 16 jarigen leeftyd is zg lydende elke behandeling i vruchteloos gebleven Men ried haar uwe pillen aan en ten einde radeloos wenechte zg er ook van te gebruiken Na de derde doos gebrnikt te hebben kwamen hare klenren terug Na de achtste doos was zy als weder opgestaan zy is thans uiterst welvarend en haar gelaatskleur is prachtvol De tweede 28 jaar oud leed sedert 20jarigen laeftjjd aan zenuwpflnen welke van jaar tot jaar toenamen Deffl ziekte ondermönde baar op gevoelige wsze Zy volgde ook Cwe behandeling en twaalf doozen hebben baar geheel en al genezen Sedert de maand Mei beeft zfl tti ts meer gevoeld De derde is een joug kind dat bloedarmosdig was geworden tengetolge eener longontsteking en een abces aan de knie De behandeling met Owe pillen heeft wel wat lang geduurd maar thans is zgne gezondheid uitstekend De drie andere personen zyn vrouwen waarvan het bloed zoo um is dat de ennwen de overhand genomen hebben i dnizeligheid boold S gn gebrek aan eetlnat algemeene verzwakking usdaoig was hun toestand De Pink Pillen gaven hen eene uitmuntende gezondheid terug maar ïj moet n er voertdnrend van gebruiken Ik acht mg gelukkig deel te knnnen nemen aan de algemeene bekendmaking van een geliddel waarvan ik d verratwad uit werkingen en blgrende weldadigheid ran erkend heb Dat is een oitmunteid priester die niet alleen orer het heil sgner parochianen waakt maar zich terens ook in t bgzonder interesseert om de gezondheid ran hun lichaamDiegenen die gebruik zullen maken rau de Pink rillen zullen er de beste resultaten ran bekomen Zg zgn krachtdadig roor bloedarmoede rerlamming ruggemergatering rhamatiek heupjicht zenuwpgn 8aint Goy da s hoofdpgn aenuwziekte khergezwellen enz zg zgu een hernieuwer ran het bloed en een spierversterkend middel Zg geren achoone kleuren aan de bl eke gelaatskleuren handelen in al da tgdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken hg den man eene werkdadïga werking tegen al An ziekten reroonaakt door lichamelgke en geestelgke overspanning en door buitensporigheden Prga f 1 75 de doos f 9 per 6 dooseu Verkrggbaar bg SN mi ii Steiger Rotterdam eenig depothonder roor Nederland en Apotheken VAN HKT ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LIININKIMGOKÜ is weder een enorme roorraad ia Magaegn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78a GOUDA Telsphoan K Si Beurs van Amsterdam alctkn Vrkn Vs 10 8B 85 1 ao i 84 88 91 V 88VB O 9S I II 4 B9 7B 108 98 88 1001 94V Vi Oil 73 100 48 108 S08 140 B 9 U lOll 188 801 80 31 118 11 108 880 100 V IBt 967 76V4 101 10 i 108 140 H b 106 B8V 104 18 1 V 791 1 0V 987 8 a Vl 9IV 477 8 FEBRUARI N nil LAND Gert Ked W S J i ililo dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOii Obl Geudl llSMS 4 Italib lasohriJTiDg 18flS Sl B OoBTRNR Obl in papier 1868 A dito io zilver IB68 S PoaTUOiL Obi met ooupon 3 dito ticket a RllsuND Obl Ruusnt l8a4 4 dito Geeons 1880 4 dito bij Bollu 1889 4 dito bij Hop lS8 0 4 dito in goud leen 1888 A dito dito dito 1884 8 Swija Perpet schuld I88I 4 TiiaiilJ aepr Oonv leen 1800 4 Geo leenleft serie D Geo lei niog serie C Sïuiü Ara Rip V obl 1898 Mailoo Obl Duit Sch 1880 8 VSM1KDS1 A Ohl 4 onbep 1881 Avnaanui UbÜKitien 1881 8 KoTTBisui Sled loei 1814 8 Nku K Afr Haudettv Mod Arendsb T b M Oeitiftoaten DsU tfaatichsppg dito Aro HypothMkb psodbr 4 Oult My der Torsteel uod i Gr Hvpotboekl psodbr 81 KederlanaHliB b und Ned H sadelmutieti dito N W k Pso H p b pindbr t Eotl Hypothsekb pandbr 8Vi Ulr H pothgekb dito 3V OosTlNa Uont Uong bank aaod RüsL Hypotheiekbank paadb 4 Ahbeika Rqut bypotli paadb 8 Haiir Ij G Pr Lini eert 8 NiD Holl IJ 8poorir Uij und Mij tot Eipl f 8t Spw aaud Ked Ind Spoorivsgm aand Ned Zuid Afr Spm lastl 8 dito dito dito 18 dito S 11 86 ViB 19 l io v 1081 1017 101 inv 13B7 i AMEtlKA Cent Pac Sp Mij obl DUc k Votth W pr J v a iid ditoditoW n 8t Peler obl 7 BeuTerfc Rlo Gr Hpm eert v a Illinois Central obl ia goud 4 l ouiBV bSasbTillaOort v aand Mexico N Bpw Mij Ie hvp o 8 MitB KauMB V 4pct pref aand N Tork Ontasiok West sand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon alif U fayn in goud 8 St Paul Hinn k Maoit obl 7 Uu Pao Hoof l ijn oblig dito dito Line Col Ie hyp O B Canada Can 8outh Cert v aand V CRall k Na la h d c O Amaterd OmnibuB Mg aand Rotterd Tramweg MaatB aand Nbd Stad Amaterdain aand 8 Stad Uotterdam aan S B l aia 8tad Antwerped 1887 tVi Stad Brussel 18881 HoNü Theias Uegullr ieaellsch 4 OosTEKa Staatsleeniog 1880 3 K K Oost B €r 1880 3 BPA8JZ Stail Uadrid 3 1888 NlD Ver Bei Hvp Bpobl eert 38 Lgst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie belfl der maand Febrnari 1898 en terug Ie rarkrügto Awr lusschenkomst van htt Pustkanloor I Oonds Veriooden van GoBd Mevr A M DaokasiU v d Broek Aoitirdim M