Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1898

36ste Jaargang Woensdag 2 Maart J898 m 7518 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereikend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Alïonderüjke Nommers VIJF CENTEN KotHnhlifke Machinale Fabriek DK HONIGBLOEMt v m H 1 van Schalk Co geTestigd te Oravenhage Uepplerttraat en as naby de Begentesselaan HOFLEITEEANÖERS ran Z M den KONIKG van BELGIË Indien gijhoestt gebraiitt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruivenBorst Honig Extract 3 E331iIA SrTi3 B FLAÜONS ïan éO GU 70 Ct en 1 TerkrBgbaftr bj Firma WOLFP Co Westhaven g9S Gouda E H Vis MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOÜMAN Moordreeht J C BATELAND Bosicop B V WIJK Oudewatrr M KOLKiaAN Waddinxvem Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s i LFBEVV i ii G BoUandsche nitgave met 27 aib Prgs 2 jjulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet liet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagS Magazin t Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Kliniek en Polikliniek OBSTBTRÏÏB en HlfiWMECOiMiiiB roor SpreekBien dagelyki vao 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan lio 11 Ur A O E VI Gtnetihter Dirtoteur OPVOEBING van de OPERA DËTeilfPELIEKS 0 Vrijdag 4 Maart DINSDAG A VOND 1 Maart van 8 9 uur nog g eleg enheid tot het bespreken van plaatsen in het Café Schaakbobd Sociëteit ONS GEN OEGEi 6e laatste Akouneiiieiit VoosteIUi Donderdag 3 Maart 1898 Vereenlgde Itotterdinische Tooneelislen Firma LE GRAS HASPELS MUUEBLOEMPJES Bljjspel ia 4 bedr Ten Aanvang h lf 8 uur M Geffone bapftliDGfen e pr sen GoDda Oruk van A BRINKMAN In jr Mudd Amiterdam k Panir J Blitt y Timi eu lao Wgogurden Dordrecht W P Tb Verhoeff Oooda Hej A FrtDkeo Jbr H B f Hoofd GnTaobage Jao de Brnio Kotlerdaa P oi Yiiier ScheienioKen D Verwejj Liverpool Ds Directeor T h Poat en Telegraafkaiitoor VOESTEB MARKTBERICHTEN fiinnenlandsche Granen EOTTEBDAM 8 Pebriari 1898 De aaaroer waa lieden ter beurze aiot groot aoodat de atemming roer Tarwe üerat en Harer prjjV boudeod bleef Bogge irai aaageboden Puike soorten ran Booneo en Kookerwten waren schaarsob Kanariezaad atil en onreranderd TABWK per H L 6 60 1 8 80 por 100 K G 9 80 il 10 80 Canada per H L 0 60 a 7 KOOOE per H L 80 i 6 80 WINTEBGEEST per HL per 100 K O 7 60 a 9 mindere soorten 4 betera soorten a Z0M1BGEB8T per H L 0 i ƒ 0 per 100 K G 8 i 9 CHEVALIEEGEE8T per H L 0 i 0 per 100 K O 8 66 1 9 76 HA VEE per H L 8 8b e 8 80 per 100 K G 6 46 J 6 76 PAAEDEBOONEN per H I 6 80 il 6 80 WITTE BOONEK per H L 7 a 9 86 BEÜINE BOONEN per H L 6 a 7 86 BLAUWE EBWTEN Kooksoorten per H L 6 ü 6 60 Niet kooksoorten 6 60 ï f 6 KANAEIBZAAD per H L 5 ii 6 60 Per Telegraaf Wintergerat goede aoorten 80 eeot hooger Zomergerst puike 80 cent lager Harer 80 oeot booger Witteboonea 10 cent lager Bruineboonun 86 cent hooger Kooksoorten 80 03nt hooger ADVERTENTIEW Een JHËISJE Toor halre dagen GEVRAAGD niet beneden U jaar Adreg in perioon aan bet Bureau decer Gonrant Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De prijê tan het gas ia 6 eent per W en voor Eooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 neter vrge leiding achter den gasmeter Toer S en 5 lichtgasmetera bedraagt de iMar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ien hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in hnnr bekomen ELeGTROHOTORISCflETANDOALSBAlJES WITTie OIDIFOSIIRD BU het lebrulk daarvan reschledt bet tanden krijten der Kinderen ZSIVOER DE HINStTE PUN 10 000 Guldeo wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de by mvi ter inzage liggende getuig I schriften der nitsiekenae resultaten van Je E lectromotorisohe Tandhalsbao es niet echt zyn Mb Men lette op den naam van den fabrikant HOBEB T UOLTl Wordt franco toegezonden alleen na I ontvangst van postzegel ad 9S cent door ROBERT HOLTZsNUmegen Yerkrijgbaar Vg WOLFF Co Weslbaven 198 Wederverkoopera gevraagd Kraepelien en Holm s SalmiakPaslilles algemeen erkend ala het mK middil bü Boeat en Verkoudheid Het ia een aiymoplosaend en Tereachtend middel bij iutnemendheid Verkryi baar bg de meeste Apotheken en Drogiaten Prys per fleacbje 20 ets Alleen echt in viark fleeobjei voorzien ran etiqnet waarop de IfaaadteekeninK vanKRAEPKLIEN BOLM Zeiat Boflereraneiere GOIJDA NIJMEGE N V V MÊÊÊÊÊf Goederen voor Nijmegen wor F den van af den 1 M tAltT e k aangenomen door den A jenl der Stoombootreederij EIS TAfüTTE vrachten blijven op den bestaanden voet met kostelooze overlading te Utrecht van waar het vervoer verder plaats heeft per Schroefstoombootdienst BEURTJIlAll welke van af genoemden datum Gouda niet meer zal aandoen Tarieven en verdere inlichtingen bij den Agent H J MOERBEEK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tig net ingrericla t HËËRËNHllIS met TlIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegjels HEllPMfELOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINKMAIV ZOOI Lange Tiende veg D 6o Oouda Telephoonnummer 82 Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ii ericht naar de eischen des tiids Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 Gebr ötoiiwöicks Chocolade en Cacao DffiJmaÜ door do Diein te iiitvmdlngcu op nia itinaal gohied verbeterde fabrlcfttle ott ukdaitend gnbriük van fyn en fijnste gnindstoITou Karaiidoerei ion verbruiker a Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aaubeveienfjwaardig fubrik iat nauwfceurig toautwoordonde aan den inhoud der resp tltikfltfen De irma bdiiaalde 27 Prevets als IIofleTerancier 44 Eore Diploma s gouden enz Medailles jeeri bewijs ïan uitmuntend fya Ikbrilcaiit li eeds 1874 schroef de Accademie national de Paris troun TOUB d Mmons nne HvdaUIe d ar premiire dame sn oonnldérfttlon ae votro oxoellente fftbrloation do Ohooolat bonbona varies eto eto r rek Eabriiiaat is reckrijgbaar bij H K Cunfiseurs Banletbakkers eoi nu 0 nemlTertegenwoordiger Toor Nederland imaterdam Kalrerstraat 103 torlawdter ut f de VïctoriaiBron f e Oberfahnsfein L ms Tafeldrank Van ieF pnM yAe i s derXederland n Bultnelandsch Overzicht Meo bftd d Grieksofae koaioliiyke familie MD beteren dienst koaaee bewyzen daa met op den KoDJog te schieten zonder hem te rakea Bedert den oogelukkigeu oorlog was het aanzioD nu b l vorfiteahuis dat toch al niet boreamate boog wea tot een zeer laag poDi gedaald maar door den aans ag ïa hei plotseling garezea De Griekache pers die een tyd geleden overvloeide vao beleedigingen teg n den Koning il nn opeens vol afschaw van den moordenaar en vol loi voor deo Koning Men bewondert in dflven dat by röór zyodoehter is gaan staan om haar uiet zyu lichaam te be cbermeu De rgtoer dien da konioklyke familie Zondagochtend maakte gaf anieidinj tot hartelgk gejoich Zola en Perreux hebben Zaterdagochtend om elf nor aan do gri£Se voor crimineele zaken hun voorziening in cassatie tpgen het vooois van bet assiaenhof geteekeod Het Joarnal des Débats deelt mede dat van twaalf gezworenen acht gestemd hebben óór en vier tegen de scbaldigverkUriug Er werd ook ge itemd over de vraag de jury kan deze op eigen initiatief stellen ol er verzachtende omstandigheden zouden worden aangenomen l e uitslag waa zes tegen zea en aan gezien verzachtende omstandigkedeu b j meer derheid moeten worden aangenomen het men M aoh ter wage Volgens de Matin t hebben Zola en Perreux besloten voor bet ODwaarschyoiyka geval dat bet vonnis van het assisenhof der Beine ge ca eeerd mocht worden niet voor een ander aseisauhof te versohgnen om geen onnoodige opgewondenheid in den taude te veroorzaken Zy hebben alleen caesatia aangeteekeod om d maat van onrechtvaardige veroordeel in gen te laten volmeten Het ateuografisob verslag van ds debatten en het pleidooi van Labori zullen io een groot aantsl exemplaten door Fiankryk verspreid worden De beraadslaging in de Coromiesie voor de Doitsche vlootwet heeft allen twyfel omtreat bet lot van dat ontwerp weggenomen De regeerlng en de leidende partyen zqd het eeas geworden over de voorwsarden waarop men den Keizer zyn zin geven zal De yosB Ztg c voorziet dat thans de vlootwet nog vóór de ontbinding van den Rykedag zal tot stand komen daar ook op de minder gewichtige ponten de regoering zich wel naar tEVlLLETO i limr hel ïratuck 59 Ik herinnerde my immers da tslrijke bewijzea raii teederbsid die zij mg had geschonken hanr inwendigon atryd de oogenblikken waarin zij zich door baar gevoe had laten wegalepen baar angst on haar verlegenheid ik hoorde immers nog den toon wRarop zij mij hare liefde had bekend en mijn ganache trezcQ kwam op togen mijn wantrouwen Maartooh toeh was tij dan lafhartig geweest toch had sij dan die liefde waarvoor ik mot blijdschap don dood zou hebben ondergaan verloochend oo mij bloot gegeven aan mijne vijanden ter wille van eigen rust Twee dagen lang gebraikte ik geen voedsel en wilde ik mij van honger doen sterven maar ik begreep dat het dan ts spoedig met mij gedaan zou ngn terwijl zij mij na m jn dood vergeten znu Ik wilde liever nog wat blaren levea on haar door myn l den te straifen XXXV 0a eene maand verliep na de andere de winter ging Toerbij Ik verwsehtte haar trillend van hoop raaar Wilhelm üj kwam niet I Ik dacht dat zij dood was eu zeide dit op zekeren dag tegen den heer de Jonral Weinige dagen laler oraoht hg my een courant mee en liet er mij de Mohrijving van een hofbal in laua Onder de per den wenscb van de baai aleaa toegeaegd hebbende partyen lal voegen Da Spaansche zaakgelaHigde te Waibington du Bose beeft bet noodig geoordeeld om te verklaren uit zyn ambtelgka gegevens te kunnen verzekeren dat geeu myaen gelegd zyu noch binnen noch buiten de haven van Havana geen onderzeesch verdedigiogsraiddol van welken a rd ook wordt bij Havaua aangewend Hy echt bet vermoeden van zoo iets reeds beleedigeod voor Spanje Officioala talegrammen uit Havanna melden dat het onderzoek van bet wrak tot dusver niets beeft opgeleverd dat rtcht geeft an een aanslag te spreken De kiet van het 9cbip en de bodem der zee op de plaats dea onbeiU zyu nog niet onderzooht In een officieose mededeeÜng wordt bensatigd dat president Mc Kinley zich niet tot een oorlog mt t Spanje zal laten dryven De Btaatfseoretans voor buiteuland che zaken de heer Sherman deelt de inzichten vso den president hy verklaarde Zaterdag ronduit aan de lenatoren dat een atozienlylie sohadevergoedinit zal worden geëischt wanneer mocht tilyken dat er verraad to bet spel was Intnsachen is de stemming in N w York nog zoo anti Spaansob en opgewonden dat de Hegeering zich aldaar zeer populair zou itfiken door aan Spanje den oorlog te verklaren Gelukkig biykt üe piesident Uac Kiniey wyzer te zijn Verspreide Berichten DUITS 1II AH0 De lyksregeering Fchyut voornemens ds particnliere poatondernemingcn scbadelooa te stvllen voor het geval bet wetsontwerp waarby het ryk zich het monopolie van hel bestellen Van gealolen brieven wil verzekeren wordt aangenomen Met de PackeLfahrtActi ngcaell schaft moet reeda onderhandeld zyn over de kwestie Alweer een outp offiug lo een steenkolenmyn ditmaal in da Maria myo by Aken Drie man zijn gedood en diia anderen gekwetit pRiNKHUK Drumont en Georges Clémeaceau hebben Zaterdag in een zial U Paryi geduelleerd Er werden zes kogels gewisseld maar zooder gevolg Het slrafgediog voor bet hof van Montpallier vervolging an zes Israël ia ten wegens deelneming aan ootosten te Moitaganem sonen die het hadden bijgewoond vond ik den naam van gravin Diana de Maufert Zij had een week te Karlsruhe doorgebracht en was toeu weer vertrokken Ik zsg in mijrj gevangenis de lente komen on toen den zomer ik wachtte nog altijd zij had mg toch geschreven dat zij komen 70u Maar zij zooil mg zelfs geen nkele letter schrifts De eenige dto zich mijner nog horiouerde wai Bastiaan Elko week ontving ik een brief van bem I et kasteel Maufert stond nog altoos tedi wai t de graaf was er niet teruggekomen Placide ontving dikwijls brieven uit Karlsruhe Bastiaan wist icli van een van die briever meostar te maken en brak dien open t Was een brief van mijnheer de Maufert en Bastiaan zond dien aan mij De graaf schreef er niet in waar hij zich gevestigd had hg gelastte zjJH agent om ook in t vervolg zijn brieven te blijven adresseeren aan den hoer de Jonval die zo dan wet rerder zou opzenden Ik bleef een jaar lang wachten en miju eenzaamheid werd er niet dragelijker op Ik heb rag van mgue rechten als meerderjarige laten ontzetten ik besta niet meer als zelfstandig handelend persoon en tot loon roor die onderwerping die zg in naam eener logeoaobtige vriendschap eisohte heeft zjj mij niet eenmaal het geringste btgk dat zg om mij dacht als een aalmoes to geworpon I Moe vaa mijn onvruchtbare zelfrerlooeheniog heb ik eindelijk mijn gevangenis willen verlaten zonder dat ik wiat waarheen ik gaan zou of waarom Maar toen gg weet het heh ik het ongeluk van den armen Sohultz ontdekt Dat ongeluk had ik niet kuDQCD vermoeden v r de plotMlinge crisis bet is gfüii digd mat de veraordeeling van alle zes tot gevangenisstraffen van vyf jaar tien matndeD drie maanden twee maanden en vy dagen opsloitmg Het debat waa ceer heltig geweest en iu bet byzonder had de advocaat Bogrofl die toor de oivib e pnrty pleitte zyn iodonhaat aan den dag gelegd Uitbundig werd hg geprezen door de Libre Parolee die hierin weer een anüsemietisch kollje naar baar hand had gevonden en niets had versnimd om den raadsman der bebUafiden mr Décori verdacht te maken De straf is zeer gestreng Het blykt dat overste l icqaart wet van zyn reeht op pensioen verstoken ie maar niettemin ondanks zyn ontslag ia het genot btyft van een bezoldiging geregeld naar den duur zyner maér dan twintig dienstjaren Huim ia die bezoldiging niet Zy bedraagt een 2000iranci De mastregel tegen luitenant Chiplain genomnn is ook vry baid De aohorsing duurt van een tot drie jaar de uniform mag niet gedragen wnrden en slechts 2 5 van bet acii iteit salaris wordt gQdnrende de schorsing ontvangen De 22jarige vrouw van don luitenant der kurassiers Lewal ia uit liet raam van haar woning te Parys gevallenen dadelyk gestorven Zy was eerst veertien dagen getrouwd Haar buwelyk was vroeger uitgesteld wegens den dood van haar moeder echtgenoote van generaal Warnet omgekomen by den ramp van deir Weldadigheidsbaraar in de rue Jean Goojon BINNENLAND ATJEH By het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 2G Febroari geda téekeode telegram van den gouvernpur generaal van Nederl Indid betreffende de gebeurteniieeo in Atjeb Ëen gedeelte der nsar Daja gazondao colonne is over het gebergte in zes dagen via Indrapoeri te Kotta Radja lernggebeerd Uet overige gedeelte vertrekt uit Daja zoodra de colonne die Lepong bezet naar Daja verplaatst ia Uit Batavia ia dd 11 Januari aan de Deli Ct geseind Toekoe Oemar ia terug in de Djantoi vatlei Op morgen vertrekken twee compapnïsën van bet twaalMe bataljon onder knpiteiu Van gevolg van onze discu isio over de erfelgU kranknnnighoul die ik u bij den aanvang van bot verhaal myner liofda heb medogedeelil God bad zeker mededoogon mei mij en heeft mg toen dien geest dia op bet punt stond rorloren te gadn ter roddmg toevertrouwd en mij zoo dioonmetelijko liefde loeren begrijpen die rene vrouw niot kun verraden dio het galwhe heelal veivilt tn waaraan wij den naam geven vi humanititit Zes maanden lanj waak ik nu over dat wankelend verstand en verdedig het togun de krankziiinighaut In mijne band ia het geluk gesteld van oen gezin dat mij liet ia geworden toon ik darht niets meer lief te kunnen ho ben Ik ondervond weer angst en vreugde ik voel mg weer loven maar toch Igrl ik nog altoos door mijne liefde O Wilhelm ik houtl niet moor van haar ik zweer het u laat rXi gelukkig en vroolgk schooner dan ooU door t leven hnppolen Zg dio ik bemin is dood do engelen hebben liaar meegevoerd op hunne wiükeo naar ik weet niet welk henselaoh oord fk bemin haar die nu Dtaiia heet niet meer Maar waarom vullen mijm oogen zich dan raet tranen Vaarwel Wilhelm tk kau niet verder schrijven XXXVI Og verwgt mg mgn stilzwijgen mijn vriend 1 Maar wat ou ik nog meer voegen bij t getrouwe verbaal van mijn leven Gg weet bet immers dat ik nu nog maar alleen besta voor mijn armen BohulteV Ik zou haast zeggen dat ik met hem besta want ik voel al zga z rg al zgn hoop al zijn moedeloosheid en zoo volg ik dag aau dag do langzame herlevia van zga g4est Kal het mij gelukÜien eindeliijk t der Maten om voorloopig Djaotoi te beaettea De Loc ontving oit Makassar het volgend telegram gedagteekend van 24 Januari De aardbeving te Ambon was geheel plaatselyk Te Banda en te Batjan lyn slechts lichte schokken gevoeld Gewond lyn mejuifroawen Roakoti Douglas en Booman jongeheer De Brnyn Kops de heeran Neumann Moorrees Hoadt en De Haas cipier Gedood zyn slechts mevrouwen Harmsen en De Haaa Het totaal dar doodsn bedraagt 78 en dat der gewonden 140 De vorige opgava van 200 gewonden en 12 dooden was overdrevao l et binnenland van Ambon en het eiland Sapuroca hebben aiets geleden Men dankt dat de ramp aan een aardscboiving moet worden toegeschreven By al de rampen die het garnizoen te Amboioa hebben gatrofleo wacht den officieren aldasr nog een onaangename taak zegt de Javabode in den vortn van taltooze commiaaiëo daar de comptabiliteitswat lieh niet aan aardbevingen stoort maar alleen dan machtiging tot afsobryriog van het verlorane geeft indien alles behoorlyk door eene conmiasie is geverbaliseerd Zoo zal de schade a in gebouwen moeten worden geconstateerd de voorraad leven middeien in de magaiyoea opniauw moeten worden opganumen evenzoo de wapening de kazeroeering betartitteiiematnieaJ de foodsea mediryaeo en oteusitiên boedale van overleden militairen enz enz By al die commiisieo zegt bet blad mag man er QOg wel eeue benoemen die zeer veel recht van beslaan zou4 ebbeu indioa men n liet ooustiiteereu of de bouw van onxe wooiogao en inzonderheid die vau de goovarnemeDtcgehouweu wet voldobude rekening houdt met hevige aardbeviagen en dan mag men bij de reconstactie van Anboiua met betgeen die commisAJe adviseert wel zyn voordeel doen By de oommissie voor de inbuldigingafae tsn te Amaterdam zal een voorst l inkomeo om op den dag dat de Koniagin de eesten achter het IlykFmuseum bezoekt duizenden p tdniven los te laten din uit versohilleode plaatsen van om land daarïoe zullen worden byeeugebracht Men schat dat 5 a üOOO dniven daarvoor beschikbaar souden li a In hat buiteoland heeft een der etyke loslating o a in 181 7 bg de onthulling van het standbeeld van Wilhelm T te Coblenz veel succes gehad Het zal de ooJer offioieren der infanterie overwiunoH Ik weet het mot maar ik zal blgven slrijdun Tbnns liuh ik reods do hullucinatiën waaraan de zintuigen onderhorig wnren orerwouien door don wil to oefonon ik moot nu nog de ziekelijke onrust vnn t vsritand t fn te beheerschen door de gezonde opwellingen van t gevoel l o psvehologie heeft nog geen Wilhelm dank God met mg g is bier ik heb bnar gezien en genprokeh g komt mg hilen nn morgen vertrek ik mot hanr Wij gaan r aar mg kastiiel Orbai h wanr wg als kinduren sauieu habben gospeelil 011 opgojfroetd ijii onder hst oog mijner moeder Zg hithhen hiinr bedrogen en gemarteld Kerst sedert tweo dagen weet zij wat er met mg u gebeur O als gij gezien hadt hoe bleek iij geworden was Keuigo minuten lang konden wij geen WQord iiithrongen on stikten baant door onze ontroering Om alle toenadering tusscben ha r du mg te voorkomen had hij hasr naar Hhodue meegevoerd Op Ut oon7amü riland breit hij haar zenlion maanden Inng gevangen gehouden Ik heb haar zoo evon verlaten Zij bemint mg nog 7ij heeft het mij wel niet gezegd maar ik voet het ik begrijp het ik weet het Van morgen juist toen ik bez g was je te sohrg vep komt fr iemand mgn kamer iavliegen Ik kjjk om on herken Bsstiaan die mg een gelaat toont waarO de vreugde te lezen slaat jrDiansP riep ik uit maar hg was te ontroerd om te aniwoorden merdt wervtïfd