Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1898

s 7 1 96 10 17 lOJI AKatardui C at 8 1 1 lUl eoid Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wtnterdtenst 1897 98 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich Ui aOUDi BOTTÏDAM ub 8 80 1 88 8 10 8 36 9 10 18 81 9 4 lO li 11 19 ll l 19 13 19 9li 1 S4 3 49 3 7 4 t9 U E 9i S 51 14 7 81 7 tS 8 30 I Sl 9 16 10 04 10 30 11 19 96 1 84 3 49 3 7 4 69 66 18 38 8 09 18 89 I c 6 09 18 46 1 18 6 1 68 4 4 16 10 6 9 KOTTKBDA M O O U D i 10 19 11 86 11 60 19 97 1 44 9 60 3 45 9 38 9 4710 18 10 30 11 89 8 81 7 88 8 8 48 9 98 4 10 4 41 6 90 6 96 6 17 t t 4 0 6 97 f 4 7 6 34 04 6 41 3 09 4 0 4 99 10 40 6 47 7 4 OEN HAAG GOUDA f 43 8 8S 9 46 10 1111 97 18 88 8 44 3 40 4 0t 4 33 30 6 18 10 17 1 41 4 39 6 18 10 38 1 6i 4 8 6 S0 10 43 8 06 04 39 18 9 03 10 1610 411 7 18 0 8 17 8 14 4 08 4 33 1 6 6 0 11 4 18 08 18 47 8 33 7 10 7 4 8 18 9 00 eOUDA DEN HlAe ou l KpTSBhuiui Moerkapelle Zoetermmr Zegwurd Voorburg s Haga e 7 90 80 9 16 9 9 10 14 11 18 19 16 18 88 1 87 8 46 4 49 8 84 11 7 84 7 8 133 8 4 10 10 88 11 8 Mi 7 48 8 48 K 18 40 f 8 04 10 19 1X7 8 8 1 18 1 8 18 10 81 V 8 07 9 03 1 08 8 89 10 88 K 1 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 4 18 461 10 8 0 4 1 1 88 M 8 04 84 9 9 88 10 88 ll 11 44 C T B E C B T G O C D A 8 17 4 18 6 08 8 96 10 17 10 88 Utracht 88 7 4 8 19 9 80 10 1 10 88 11 38 1 8 08 8 4 48 38 6 86 7 6 t 7 10 10 84 Woerden 6 8 8 06 10 38 ll 4 16 7 18 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 üudawttcr 7 07 8 14 10 46 4 84 3 0 0 4 7 89 8 9 11 19 11 18 Oouda 7 89 8 87 9 88 9 9 10 9 11 10 18 11 1 88 3 4 4 37 80 6 07 7 99 8 88 e O l D A V T B X C H T 10 19 10 7 19 00 18 8 8 80 18 38 1 86 o O U U A A HtlTEROAH abudk 7 81 8 48 10 7 18 10 4 11 U Imatardu O St 8 18 9jr i0 8 l 1 18 8 18 4I STIRDA M S O C D A 7 0 10 9 0 10 48 8 1 8 4 4 48 01 11 1 0 li llll M iM ukn AftDgoDftam lya dat eindftiyk de noodige tappen worden gedain om beo ook overjuseo ▼ aa iyo lakeo te Tentrekkao efeoala die welke door de collega a tbd het regimeut Greoadieri en J h worden gedragen In de gtitereo onder leiding Tan baar Commiiaaril Voorzitter mr H A Nebbeos Sier ling gehoadeD jatrrergaderiog der leveosrerzekeriaf maatacbeppy Dordrecht c waren f741 000 ascdeeleu rertegeDwoQrdi fd met 69 etemmeo De resuitaleo waren dit jear aeer guoitig geweest De voorgesteld Terzekeriogan liepen oier i 7 110 000 kapitaal eu i 137 000 jaarlyksche rente Hiervan werd f 771 000 kapitaal en 800 jaarhjkache rente afgewezen f211 000 kapitaal en f3000 rente wachtten op afdoeniog Qealoten werd dai 1 6 127 000 kapitaal en fl33 000 jaarlgksche rente Onder duzo laat eten is ook de portefenille van bet Algemeen Meisjes Vrouweoen Weduweofonda begrepen die by baar orerdracbt een totaal rersekerde jaarty scbe rente van f 92 06o bevatte Bniteo de verbintenissen welke dekDordrecbtc ven bet Mei jeatoiida beeft overgenomen loopeo de Dieuw oitgngeveu polissen ower f6 127 000 kapitaal en f41 000 jnariykscbe rente Door alterlei ouriaken vervielen er vtf chillende verzckf ringen tot een gezamenlijk bedrag van f 2 487 000 kapitaa aa f 14 000 jaartykiobe rente Ten gevolge tan een en ander is het verttkerd bfdrag dat 1 Oct 1896 f 24 002 000 bedroeg in t afgi loopen boekj tot f 28 727 000 gestegen Op I Janaari 1898 had het de dertig millioeo overscbredKn Het gemiddeld verzekerd bedrag steeg in da afdfelüig Le enBvereakeriog van f 3033 tot f3124 per hoofd in de afdeetiog Arbeidersverzekering danlde bet daarentegen van f66 49 tot 65 82 per hoofd Aan termynpremied werd i 934 000 ontvangen na aftrek van ruim f 150 000 voor ber verzekeringen aan znstermaaticbappyen overgedragen De koopbommeo leverden f 560 000 maar hieronder ia begrepen hetgeen het Meis jeafonda tot vorming der premiereserve naar den groodalagvan berekeningder sDordrechtc De ontvangen termyopremies en koopaommeu bebb n tezamen netto f 1 495 000 opgebracht Gedurende bet iogntreden jaar moet aan termynpremies f 1 183 000 ontvangen worden De ioterentrekeniog leverde f 30 000 meer dan verleden jaar of f 174 000 De nitkeering van kapitaiao vorderde f 214 000 of f 17 000 minder de nitkeering van lyfrenteu daarentegen f 53 000 meer of f 101 000 De tcrfte onder da verzekerdon by overlyden bedroeg 61 pCt van hetgeen de at rftetafel deed verwachten de nitkeering bepaalde zich tot 56 pCt der verwachting In de afdeeling Arbeideraverzekering steeg bet getal overledvnen tot 75 pCt de nitkeering tot 82 pCt van de door de sterftafel uitgegeven cijfero Uit de laivere inkomsten der rekening werd aan rerachiltende reserves i 25 000 afgestaan en i 1 040 000 aan bet saldo voor premie reserve en winst toegevoegd Het vermogen der vennootschap mtt inbegrip van de reserte der ber verzekeringen bedraagt f5 038 000 behalve bet ODop evraagd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal De aftredende commiesarisaeo Mr J H ligera Mr E H £ ar ten en W U F baron van Heemsira werden met byna algemoeoe temmen herkozen en werd tot nitkeering van een voorloopig dividend besloten ad 5 pCt van bet bedrag der storting Gemengde Berichten 8 36 fl 49 8 4 8 66 9 06 8 68 8 03 11 8 19 6 96 7 9b 7 M 7 S9 7 46 Bmvi UoordreoM Niemrerkerk Oapelle 9 80 1 16 8 98 4 48 4 68 6 04 8 11 8 17 Estturdra 7 7 S M l M Diult l ftotterduB Otpelle Kicttwerkerk Uoordreolit Sndi iaaU 80 4 7 8 8 81 9 07 Oudew 8 t Woorden 48 8 10 Utroollt 8 08 7 4 8 98 9 0 11 14 11 88 9 39 10 1 11 46 Volgens de Pro Gron Ct c zal bet bureau van de Groniogache afdeeling der Alliance fraofaiaec asn deandereafdeeliogen vooritellen aU protest tegen het vonnis waardoor Zola gstroff D ia eu tegen de wyze waarop by de groote meerderheid van het Fransi he TO k dit vonoM is ont aDgao zich voortaan te noemen Soci ié des amis de la laogae fraopainec en de officieste betrekkingen met de Parijache sAllianoec af te breken Op een der aneltreioan van Amaterdam naar Antwerpen warrn Vrydag zooveel brieven en briefkaarten voor den heer en mevronw Zola dit de postbeambten ze onder één adres hebben verzonden oor het gemak van de Fransche postaduinistratie Zooals is gemeld heeft de beer Hedeman te Aimeloo een bespreking te boadfn met de commissïp die pogingei zou doen om een einde te maken san de werkitaking geweigerd Evenwel heitft hg zich bereid verklaard eenige der leden van die commiaaie als particuliere peraoneo te ontvangen Aan deze heeft by medegedeeld op welke voorwaarden hy zyne fabriek voor de werkstakers weer zal oppqstellen Deze voorwaarden komeo vrywel overeen met die welke reeda meermilen zyo gepubliceerd Tot Woemdsgmorgea heeft hy tyd gegeven om te bealissen of op deia voorwaarden bet werk hervat zal worden Dinadagavotid zal een vergadering van de werkstakers gehouden worden eu al emaen ia men van a eening dat de werkstaking ten einde loopt Hedenochtend zyn van de onde arbeidsrs 6 personen uit twre haiagezinnso weer asn t werk gegaan en men verwacht dat dit Toorbeeld door meerderen zal gevolgd worden ook al wordt Dinsdagavond niet besloten een einde te maken aan do staking Zaterdagmiddag omstreeks 1 uur lag de stuomboo Murwede II van de reedery Fop diuit Co Voor het Groothoold te DordracLt Wanneer de boot atil igt ia het de gewoonte om nog even de machine te smeren terwyl de tweede machinist J du Jong nit Goriocbem daarmede bezig was draaide de mach ne een halven slag rond en geraakte hy tusachen de maohioü beklemd Hy is aan de gevolgen zycer inwendige kneuzingen io bet Gasthnis overleden Men schryft lit Zeeuwsch VIaaoderen Knnigen tyd geleden werden door eenige smokkelaars by een boerije te Sioay België een tweetal koeien die over de grenzen gesmokkeld waren op atal gebrach Den volf enden dag zooden de eigenaars twee koupini tegen D taliiit van atalgeld haone koeien komen afhalen maar bet boertje nas niet te bewegen ze af te geven Hy zeide dat hy de kooplui niet kende en dat het zyiie koeien warei De eigenahrs der koeien moeaten onverrichterzake heengaan bet boertje belovende zichte zullen wreken Zy gingen naar de kommiezeo en vertelden dat bij den boer twee gesmokkelde koeien gestald en reeds van de vereiicbto ringen voorzien waren Zoo sag dan bet boerije weinigen tyd tater syne veilig gewaande koeien door de kommiezen van stal halen die hem bovendien oog prooee veibaal aanzegden Een man HaroU geauanid bad een versebrikkelyk on elok oaby Kafferrivier Oranje Vrystraat Door het afgaan van zyn geweer kreeg hy de lading io zyn been Hy moest twee myten krnipen voor hy een woning bereikte by bad daar 8 ureo voor noodïg Men vreest dat zyn been moet worden afgezet PosterUen en Telegrapbie Ia het verkeer met Groot Oritfaonië en ferlnod is met ingang van Maart a a de verzending per post op den voet van mooater tonder waarde geoorloofd van voorwerpen van glas vloeistoffen vette stoSen geklaard of ongektenrd droog poeder en levende kyen De bedoelde monsters z in toegelaten tok een maximum gewicht van 350 gram ej bebooren wat de verpakking betreft te voldoen aan de bapalingen van art XIX van bet Reglement ter aitvoeriog van het Algemeen Postverdrag van Weeoen ll l 19 13 11 98 11 38 11 49 11 61 19 39 9 68 10 89 10 80 10 48 10 49 9 47 10 18 8 87 8 48 8 08 Van de verzending zyn evenwel uitgesloten de nageaoemde aan invoerreoht onderworpen vloeiatoffan Alle geestryke vochten daaronder begrepen naphta of gemethyleerde nlrobol dermate gezuiverd dat hy drinkbaar is en alrofaol bevattende meng ela en preparaten Reukwater met alcoho bereid Chloroform Oolladion Azynzore ether boter ether zwavel etbi r Jodiumhoodende etbyle chloorzore ethyle broomzure ethjle Wyu Medicinale wyu Bier en in het a gem alle artikelen welke met alcohol of andere aan iavoerrecfat onderworpen vloeistoffen zyo bereid Poat en tnlettraafUntnor te Harlingeo Jaarwedde i 2700 en vrye wouiog Pensioengrondiltti f 3050 Borgtocht f 4300 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelntea om zich san te melden hebben toch ingevolge de bepalingen VBO bet Koniok yk besluit van 21 Masrt 1894 no 17 de teügraafambtenaren voor deze directie den Toorruog SoUicitaiien m te zenden vóór 15 Maart a a Benoemd 16 Febr Tot brieveagaarder te de Lier B Voorberg 1 Maart Tot adaiatent te Rotterdam L vau der Have thana kaotoorkneeht aldaar 1 Mei Tot directeor van het tetegraafkautoor te Uireeht C P Treffer thina onderdirecteur der telegrafie te Hutterd tm 1 Juni Tot directeur van bet po t en telegraafkanloor te S eek J L Verraent thans in gelyke betrekking te Harliogeu tot directeor van bet post eu telegraafkantoor te Ra estein J Winters thaua commies der posteryen 2e klasse te Harlingen Bevorderd 1 Mei Tot commies diT poF t ryeu Ie kla ae de commies 2e klasse H J C Jan en Ie s Gravenhage met verplaatsing naar Rotterdam tot commies der ponteryen 2 klasse de commiezen 3e klasje J Waruaars Ji te Arnhem met ve plafltsing nanr Middeltiurg en A J F Wouters te Rotterdam tot commies der poRteryen 3e kiaase de commiezen 4e ktaaae J Greahof te Oach en C van den Toorn te Rotterdam Verplaatst 1 Febrnirl De klerk dei poateryen Ie klasse W G Toning van NoorJ yk oiar bet bypoat en telegraafknuloor Conradkade te sGravenbege 1 Maart De klerkeo der posteryen od telegrafie 2e klaue P Brederode naar Lobit Mej J C Bogaard naar Schiednm telegraatkaotoor A Vroiyk oaar het bypoat fn telegraafkantoor Pr na Hendrikkad te Rotterdam J A Schnetlage en C J van Tejlingeu beiden naar AmsWrJam telegrsafkaoluor all n van het telegraafkautoor te Rotterdam 1 April De oommiea der telegrafi Seklasee M Pot van Zwolle naai bet bureel vau den ingenieur der telegrafie aldaar 16 April De commies der tilaffrafie 4e klasse G W Rc3hner van het bureel vau den iugenieur der telegrafie te Zwolle naar het telegraafkantoor aldaar 1 Mei De hoofJcouJmies der posterypn A Muller van Rotterdam naar Utrecht de couiDiiezen der posteryen 2e klaise F WH Ryke vau Rotterdam naar het apoorwegp atkantoor No 2 standplaats Amsterdam W Ribbtok van hot spoorwegpo tkantnor No 2 alaodplaats Amsterdam naar Sueek en H J Huiske van Middelburg naar s Gravenhage dn commies d r poateryen 3e klasse J Huisman Wz van Zwolle naar Arnhem 6 40 10 6 39 7 60 1 4 8 01 8 08 14 HigaE 46 7 80 7 Voorb 6 E8 Z Zagir8 6 Zer U 6 17 Qnuda 6J8 7 48 8 de commiezen der poateryen 4e kiaase J Kaan van Maastricht naar Rotterdam en J P Walman van Rotter dam tydelyk naar a Gravenhage Verlof verleend voor eéa jaar mat stitstand van anciënniteit 19 Febr Aan den klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse P J J Hamijton te Asten Eervol ontslagen 1 April Üe onder directeur der telairrafie te TTtrecht C B L o e de adaintent te Rotterdam J W Vervoert I Mei De brieven harder te Baardwyk A Greïe Overleden II Febr De brievengaarder te BovenkaranelF Bakker STADSNIEUWS GÜÜÜA 1 Mfl It 1898Door de w ilwillendbeid ao bet Dagelyk ch BrBtuur zyn wy in staat geatt Id een paar da eo tfr bezichtiging voor het publiek te plaateen aan ons Bureau Lange Tiendeweg D bO de teekening van het gisterenavond in lint Gemt eoteraad fa tgestalde plan van een wlmdelpark uit bet legaat vao wylen onzen g acbteu Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendooru eo wyido dien i Eohtgenoote Uit bovengenoemd plan kan men zien dot een gefceele stro k laod daarvoor iu rood ia aangegeven en dat de toegang komt op of by h t terrein van den Staatsspoorweg waar men 700 de Staat dien grond alet wenscht af te laan toch nog een toegang beeft van ongeveer 25 Meter breedte Omtrent de grootte enz verwyzeu wy nanr bet raad verslag in ons nummer van beden G dorendo de maand Februari II zya alhier bfbandËid 912 verzonden 1110 outvaogen 86 opgenomen en verder gOBeind Totaal 2108 telegrammen tegen 2240 telegrammen Ofer Februari 1897 Aan bet poatkaDioor Gouda eo de daaronder ressorteerande hulpkantoren werd gedurende Ie maand Februari 1898 in de Rykapostcpaarback iügfiegd f 15908 88 terugbetaald f 9588 99 Het laatste door dat kantoor oitgegeien boekje draagt bel nammer 5966 Het onderzoek van het water der Waterleiding bad gedurende Februari het volgende resultaat 5 Febr lOJ Mg perraatsg kalicus per 1000 cc 12 8 5 19 9 5 RECHTZAKEN De Haagache rechtbank veroordeelde giater de twee joiigeua die ten huize van een dame te Rijswyk diefstal pleegden door middel van van ink immiiig en braak respectievelyk tot 4 en 3 jaren gevangeoisitraf In den nacht an 25 op 26 Febr jl ontvreemd door middel van braak ten nudeete van den goudsmid L Soesman Wolf Forloiustraat 59 te Bergen op Zoom 11 gouden odutille parnres met groote bellen eo groote broones IIO gouden damesrioifen met paarlen aimili robyotjes enz ook een paar met diamaotjes 70 gooden h erenringen met steeoen staat eimili en effen gouden trouwringen 28 gouden Eugeniekuttingen 18 heeren horlogekettiogen 20 damei tiorlogekettingen 10 04 10 36 11 18 10 11 10 18 10 10 84 10 4 11 30 8 9 87 10 09 9 47 9 84 10 01 8 80 l f 10 11 7 6 8 08 1 09 8 16 8 96 8 48 9 10 10 18 7 9 7 18 7 9 8810 03 9 84 8 48 9 9 7 4 8 88 10 10 10 88 9 07 10 08 88 1 9 8 49 10 84 10 84 10 4 11 10 8 18 1 41 7 48 48 7 jawee en broches als een langwerpig met 3 steentjes een haUe masn polirand 7 losse cliatons met eteenen bovenop een roos op veer en rond met bruggen 14 steenen een ster een steen in t midden 8 steentjes rondom op g graveerd No 3298 een staande bloem gedraaid op zyde gegraveerd No 2638 een i op tgde tak gagrareerd No 109 ean rooi uitsirkende lakkao op ring No 2413 30 goaden brochea mal aohta paarlea ingetat eo met aimila 5 paar javeeloD oorknopjaa 15 paar gooden oorknopjea met echie paarlao ongeTear 28 paar goaden cantillo ballen groote eo kleine 5 lange gooden kettingen met aobniroD enkwaaien 1 tilfereo waaierkettiog 26 gondeo damea rrmootoirhorlogea Noi J0945 59759 1073 63397 2375 2277 93640 128875 15457 97218 49409 53393 1457 6423 6428 132253 4106 4146 4145 144409 1444394 144395 44164 49394 9320 9360 1 ffond o he renremontoir8 Noi 161967 125177 162172 23393 170731 104232 goodpo hsereo eafonetborlogea Nos 99807 3927 160908 11292 295826 56030 50200 6833009 Yermoaddijke dadara een drietal peraoneo waarvan een vrij ang drageoi eeen braioajaa De CommiHBaria Tan Politie ta Bergen opZoom Tarioekt opaporing iabealagneming en bericht VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD MAANDAG 28 PEBHÜARI 1898 des avonds ten 8 our Voorxitter de beer H L Martens barge meeater Tegenwoordig zyn alle leden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik heb de eer mede tedeelen dat door Ged Staten zyn goedgekeurd het raadsbesluit tot verhuur van een poort aan dan Kleiweg aan de hb Verwey euOmgerten de Wed Kruyt n het raadsbesluit tot het verleenen van recht van overpad aan de beeren K Jonker en Zoon Ingekomen Ie Bet verslf van de Commissie van Toe7 icht op de Stedelgke Zweminrichtïng over 1897 In handen van B eu W om te dienen by de samenstelling van het gemeenteverslag Aan de orde Voorstel tot aankoop van gronden e L m verband met den aanleg van een park legaat van Bergen IJzendoorn Het voorstel Inidt aldna In zgne vergadering van 12 B ebruari 1895 besloot de Raad te aanvaarden het door wyien Mr A A van Beiden IJzendoorn aan de gemeente onder den last o a van levenslang vrncbtgebraik ten behoeve van zyue eohtgenoote vermaakte kapitaal van veertig daizend gulden om daarvoor aan te leggen eene wandelptaats op eenigen afstand van de be bouwde kom der gemeente die men van twee kanten kan bereiken zoodat men niet langs denzeUden weg behoeft terug te keeren met vryiating echter aan den Gemeenteraad om voor deze veertig duizend golden een ander werk te stichten wanneer deze van gevoelen mocht zyn dat zulks meer ten nutte van de gemeente is De vr chtgebruikster Mevrouw de weduwe van Bergen IJzendoorn geboren H J W J Ëvekink Busgera heeft baren betrenrden echtgenoot niet lang mogen overleven Als gevolg ven haar overiyden op 24 November 1896 werd den 5 December d a v de gemeente in het bezit gesteld van bovengemeld kapitaal van veertig duizend gulden met de rente van den d g van haar overiyden af De Raad besloot den Hen dier maand het kapitaal rentegevend te beleggen in afwacbtiuK van eene oeslissing omtrent de bestemming welke daaraan zoo worden gegeven Hoewel de Raad is vrygelaten in die be slissing komt het toch oorbaar voor den wensch van den erflater te eerbiedigen en zyue van liefde voor zyue geboortestad getuigende gift te bestemmen voor het door hem aangewezen doel Oe bedoeling vau wylen Mr A A van Bergen IJzendoorn zal naar wy op den voorgrond raeenen te mogen etellen op de meest waardige wyze worden uitgevoerd wanneer door den aanleg van een park niet alleen wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan wandelwegen of plantsoenen voor de inwoners maar ook worden bevorderd de Oeconomische belangen der gemeente wy gelooven dat dit zon wordea bereikt door den aanleg van een park met verbindingsweg taeschen bet station der staatsspoorwegen en de door de provincie Zuid Holland ter verbetering der Gonwevaart Ie maken coupure in het verlengde van de Tnrfeiugelgracht zooals op bygaande situatiekaart met nlanw is aangegeven Ter aanbeveling van dit plan wenschen wy er slechts op te wyzen dat door etn ryweg tnescfaen bet station en den langs de Conpnre aan te leggen weg zoo dicht mogelyk by den Eattensinget een nieuwe en kortere verbinding van de Gouwe de Veat en het gebeele Wesielyke deel der stad met het station tot stand komt en natuurlyk tevens eene directe verbinding daarmede van de nilÉve wyk welke ongetwyfald als oitbreiding der bebouwde kom langs de Coupure zal ontstaan terwyl de aanleg van een park zeer zeker van gnnstigen invloed zal zyn op de wyze waarop die uitbreiding zal plaats hebben Door een parkin de nabgheld van het itatioa zal bovendian het eerste aanzien en de toegang tot de gemeente in niet geringe mate vertMterd woraen wat alles behalve overbodig mag worden genoemd Het zy ons tevens vergnnd de aandacht te vestigen op het feit dat de nabybeid van het station en van de coupure eu de ten hare behoeve ta verrichten p raafwerken zeker zal strekken tot vermindering der aanlegkosteu welke voor een park van ruim 4 H A uit den aard der zaak niet gering zullen zyn De pryzen waarvoor mejuffrouw C P Priuce en de heeren J N Both en W Veirwey genegen zyn de benoodigde hun toebehoorende gronden io eigendom aan de gemeente af te staan komen ons in verband met de zeer gunstige ligging niet te hoog voor De perceeltjes welke het eigendom zyn vau den heer A van der Star alhier wordt wy vermelden het met byzondere waardeeriog door dezen een koopprys van f 1 gevraagd terwyl de huurder afstand van zyn huur daarvan doet De overige terreinen zyn eigendom van den Staat en in gebruik by de Maatachappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen wy hebben redenen om ie mogen aannemen dat de gemeente van den Staat zoowel als van de Maatachappy medewerking zal ondervinden De gronden van den Staat zyn verpacht tot 31 December 1898 het perceel Sectie H No 745 voor langeren tyd doch de huurder is bereid afstand van zyn buur te doen terwyl het perceel van den beer Both in eigen gebruik is Reaumeerende hebben wy de eer den Raad iu overweging te geven als eerste stap om te geraken tot den aanleg van een park waarvoor bestemd zal zyn het door wylen Mr A A van Bergen IJzendoorn aan de gemeente gelegateerde kapitaal van veertig duizend gulden A Ons College te machtigen Io aan te koopeu a van Mejuörouw C P Prince te e Gravenhage het perceel kadastraal bekend io Sectie H No 745 groot 5 A 6 van den heer J N Both albier het perceel Sectie H No 746 groot 34 A 60 cA te leveren en te betalen den 1 April a s onder voorwaarde dat genoemde heer het perceel tot l November a s zouder vergoeding in gebruik zal mogen behouden en dat da koop vervalt wanneer voor 25 November mocht blyken dat de Staat met genegen is mede tfi werken tot den verkoop aan de gemeente van de nader te noemen hem toebehoorende perceelen c van den heer W Verwey alhier de perceelen Sectie G No 1136 groot 96 A 60 cA No 1137 groot 84 A 30 cA No 920 groot 1 A 50 cA en No 921 groot 5 A en van de perceelen Sectie G Noa 964 en 965 het Noordwesteiyk daarvan door eene lyu loopende van het Zuidoostelyke grenspnnt van bat perceel Sectie H No 945 naar bet Zuidoostelyk greuspuut vau bet perceel Sectie G No 1137 Noordooateiyk grenspunt van Sectie G No 1142 af te anyden gedeelte zynde de terreinen te leveren en de prye te betalen op 25 Juni a s onder voorwaarde dat de beer Verwey dt genoemde perceelen tit l November a s zonder vergoeding in f ebroik zal mogen behouden doch met dien atum kosteloos afstand doet van zyn hnur of pacht van het perceel sectie H No 745 en dat de koop vervalt wanneer voor 25 Juni mocht blyken dat de Staat niet genegen is mede te warken tot den verkoop aan de gemeente van de nader te noemen hem toebehooreode perceelen d van den heer A van der Star alhier het perceel sectie H No 850 groot 1 Are 82 c A en van het perceel sectie H No 851 het znideiyke daarvan door het verlengde vau de westeiyke grensiyn van perceel Sectie H No 945 af te snyden gedeelte 2 Onderhandelingen te voeren met den Staat opdat de gemeente in eigendom verkryge de in sectie H gelegen perceelen No 780 groot 81 Are 40 c A No 844 groot 15 A 30 e A en No 781 groot 8 A 10 c A van perceel No 945 een gedeelte groot ongeveer 55 A gelegen tenZuiden van eene lyn getrokken van hetNoordwestelyk greuspuut van No 844 naarhet Noordoostelykate punt van No 790 envan de perceelen Nos 854 en 945 de Oosteiykate daarvan door het verlengde van degrensiyn tusachen de perceelen Nos 78U en 781 af te snyden gedeelten te zameu grootongeveer 25 A 3 Wanneer bezwaren mochten bestaan de beide laatstgenoemde gedeelten van de perceelen sectie H Nos 854 en 945 in eigendom te verkrygen van de Directie der Maatachappy tot Exploitatie van StaatsBpoorwegen deze ffedeeften in huur of gebruik te erlangen onder zoodanige voorwaarden zoo mogetyk dat de gemeente steeds voor bet aan te leggen park hebbe een uitgang van minstens 10 M naar het stationsplein B Op de gemeeute begrooting voor 1898 te brengen de volgende nieuwe posten Io Onder de ontvangaten in Hoofdstak V artikel 4a Teragontvangit van een gedeeltevan het door wylen Mr A A van BergenIJzendoorn vermaakte kapitaal Volgnummer 49aJ 1500Ö 2o Onder de nitgaven in Hoofdstuk II artikel3a Kosten van den aanleg van een park legaat van Bergen IJzendoorn c Volgnummer 84a 15Ö00 De Voorzitter Alvorens de dïacussiën te openen moet ïk in de eerste plaats namens B én W dank betnigen aan den heer Detsing en in de tweede plaats aan den heer G Straver die beiden zoovele pogingen hebben aangewend om tot dit voorstel te kannen geraken De heer van Galen Het spyt my dat ik niet met dat voorstel mede kan gaan ik had gehoopt dat het myn sympathie zou wegdragen dat is zoo niet de ligging acht ik niet goed bet ligt te veel in noordweatelyke richtiug zoodat liet er altyd kond moet zyn de entree vind ik ook niet mooi men moet altyd het zoogenaamde Lombokterreiu op om iu het park te kunnen komen dan loopt de Winterdyk er ook door heen dat is ook niet mooi en dan vind ik dat wy eigenlyk twee kleine pfentsoentjes zullen krygen de kosten die in de beslaten vergaderinpj door den heer Nederhorst zyn genoemd zyn te hoog wy mogen het legaat dat gegeven is niet overachryden het ia geschonken voor het aanleggen en onderhonnen van een park en die som mogen wy niet overschryden Om al deze redenen kan ik niet medegaan met het voorstel De heer Nederhorst Io de besloten vergadering heb ik die som van f 45000 niet genoemd ik heb gezegd dat het gemaakt kan worden voor 40500 in den winter is het overal kond dat zal daar dan ook wel zoo zyn ik voor my geloof dat het aanzien der gemeente er by zal winnen De heer van Galen Ik heb my niet vergist door B en W ia gezegd dat de kosten zouden komen op f 45000 door den heer Nederhorst is gezegd dat die f 40500 zouden bedragen maar daar gezegd is dat het kapitaal niet overschreden wordt moet ik toch opmerken dat wy geen f 5000 rentehebben verworven by het aanleggen en onderhouden kan die som oog wel overschreden worden en dit zou dan zeer tegen vallen De Voorzitter Ik wil den heer van Galen ïuiet volgen op de wyze zooals hy dat d tst At begrootiug van de deskundigen is f 40500 wanneer wy teetaarde aanbrengen dan zyn de kosten f 45000 toch moet ik den heer van Gaten t enspreken dat het legaat door wylen Mr van Bergen IJzendoorn niet geschonken il voor aanleg en onderbond maar alleen voor aanleg en by het onderhouden zal het toch op een paar honderd gulden met aankomen De heer Dessing Dat gekozen terrein acht ik minder gunstig voor het publiek van Gouda en dan geloof ik dat wy niet gemakkelyk die stukkeu van den Staat zullen kunnen krygen eu vermeen dat dan do koeten zooveel hooger zullen zyn en dat het zal tegenvallen De heer de Raadt Op bet gebied van wandelingen ïs het publiek van Gouda niet verwend wanneer het zomer is hoe druk wordt dan de Kleikade niet gekozen tot tiet doen van een wandeling en daar is toch niets geen schaduw De heer Jager Dit plan zal dienen tot versiering van Gouda voor van buiteu af komendan n dit terrein kan waarscbyolyk nog eer veel bydragen tot den bloei en het belang van onze gemeente De heer Nederhorst De heer Dessing zegt het zal ons tegenvallen en hy heeft daar zoo gezegd hy had geen tyd daarvoor ik heb my er twee dagen mede beziggehouden en ik zeg dat bet er voor gemaakt aan worden De heer Dessing Ik vind het niet goed dat de heer Nederhorst uit de geheime vergad ring klapt De beer Nederhorst Dat doe ik niet u zegt het daar zoo De heer Vingerhng Ik wil ook mgn stem motiveereu ik mn tegen dit plan ik heb meer voorliefde voor het tweede plan dat wat van af de Goeverwellendyk Üe Voorzitter Ik moet u opmerken dat dit niet aan de orde is er zyn geen twee plannen De heer Viugerling Dit plan staat my niet aan daarom zal ik tegen stemmen Ue heer Brnnt Ik heb ook de zaak bezichtigd ik zie daarin een uitbreiding vau de gemeente dus zal voor het voorstel stemmen De Voorzitter Ik zal nu in stemming brengen het voorstel om van Mej V P Prince een stuk land aan te koopen De heer Prince stemde ingevolge de wet niet mede Dit voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 3 stemmen die der hh van Galen Dessing en Vingerling Daarna kwam aan de orde stemming over bet geheole voorstel Dit voorstel werd aaugenomeo met 15 tegen 2 stemmen die der hb van Galen en Vingerling Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten Oavonden eo oog met afgehaalde roorwerpon der maand Februari 1898 1 portemonnaie inh f 0 16 ren iedeiu luh f 005 een iedeni 1 paraploia 1 kruiwagen 1 grifi elkoker 1 Franaehletrbaek 1 bronzen madii la 1 ja 1 manteltje 1 ziltarn iuaigoa 1 aleot l 1 h ndeomuilkorl Da gedeponeerde oorwerpro der maanden Norember en December 1897 en niet door de rerlieiera afgebnald igo ter bascbikking fan de rindera met ioacbtoeming ran art 2014 B W Boraan Tour getonden voorwerpen loo eel mo et k geopend ran 11 1 uur a morgeoa Qnuda 1 Maart 1898 De Commiiaaria fan politie W N VAN QAEDEBEN VAN HET ALOM BEKENDE BN MET QOUD BEKROONDE LININRINGOKD ia weder een enorme voorraad in Magaagn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o OOUDA Beurs van Amsterdam laiotkni Vrkrs 87Vs 9 s 98 lOJV 8 Via 88 1 80 4 8 s 99 l 4V 89 71 161 108 98V lOOV BV 818 473 1001 48 101 108 140 As lOlI 183 01 80 311 118 114V 808 180 lOO 81I I l 1 9 99Vi I 76 101 IO 108 140 11 10 V 887 104 18 l s 79 HO 8 V é8 8 FEBBÜAEI JüDMUND Oert Kerf W S S ililo ilitó rlilo a lito lito ihtü 3 UoNOia OW Ctuill 1881 88 4 iTiLia nachriJvui tl86 SI s OoaTBüa Obl in papier 1888 6 dito iu lilrer 1888 5 PoaruoiL Obl met ooupon dito ticket S 981 SIV Vl s 477 HuaLiNB Obl Binnanl 1894 4 dito 6 oeoua 1880 4 dito bij Rolhi 1889 t dilo bjj Hope 1889 90 4 dito in goud leen U88 6 dito dito dilo 1884 6 SpiNja Perp i aoholdl88l 4 l uaiCBU Qopr Conr leeo HBO 4 G j laeoing lerie D Uac Ie nlug serie C ZuiuAf Har v obl 1892 6 Mexico Obl Huil Soh 1890 B VasamtLi OM 4oiibep 1881 A iaTi Diii Oliliu tien 1898 8 BorraaDUi Sted leen 1894 S Nau N Afr HandeUr and Arendab Tab Mjj Certifioaten DaliHaatiohappij dito Aru Ilypolhoekb paudbr 4 Cult M j der Voratenl aud iGr Hypolhookb paudbr SV Nederlsncliche bank aaiid Ned H undfllmaalBoh diti K W k P O Hyp b pandlir 5 ttott Hypotboekb paudbr 81 L tr Hypotheekb dilo Jl i Ooai N Oml Hong bankaand Rnai llypolhoiekbank pandb 4Vi AmaiKA Kqul hypolb pandb 8 Maiw L 1 Pr Liau eert 8 ÏBU Heil IJ 8poor MU oil M j tot Kipl t 8t 8p r a ud Nad Ind Rpourwagm aand Nad Zuid Afr Spm aaod dilo dito dilo 1891 dilo i iTALuSpooriïl 1887 89 A Eobl 8 Zuid lUI Spiroiij A H obl 8 PoLlN Wanehao Waauen aand 4 BuaL Gr Kun 8pw JHi obl 4 Biltiiehe dito aand Vaitoara dito aaud i Iwang Dombr dilo aand 6 Knnk Ch Azoir ap kap obl 4 dilo dito oblig 4 1 V 88 Vis 198 l 108 101 101 loiy 117 188 SSVs Amieiiia Ceol Pao Sp Hij obl 6 Ohio k Vorlh W pr C aand ditodiloW n 81 Peter obl 7 Denver 11 Blo Or Spin rart v a lllinoia Central obl io goud 4 Louisv 8iSaibvillnCert v asnd Moiioo N Spw Mij Io byp o 6 Mils Kausas r 4pot pref aand N Tork OnlBiiok Waal aand dito Pann Ohio oblig 8 Oregou Calif la hyp in goud B St Paul Hiuu Si Hanil obl 7 Uu Pao Hoof II n oblig i dito dito Lino Col ie hyp O i Canada Can Soulh Cerl v aand Va C HbIU t Na leh d c O Amstord Omnibus My aand Botleid TramwegMaats aand NtD Stad Amsterdam aand 1 Slad Bollordam aan 8 BiLiill atad Anlirerpen 1817 S j Slad Brussel 1888 8 UoNU Tbeiss KeguUr Oesellicb OoBTaKa Staatsleeoiog 1880 i K K Oosl B Cr 1880 3 SpANja Slad Madrid 8 1888 Nai Ver Bes Hvp Bpobl eert Hargerlijke Stand CJEBOHKN a i i fbr onielis riiri liann ouders 0 Wieznr an M v d Kley Johaoaa Martina ondera C HoltboyseD eo M J M llammer Baatiaan l ieter ondera P Abbama en A den Toom 27 Jobanna Eliae öodara J E van Dongen Bolding en M van Tok iorii oudera J Eerland en J Blok OVERLEDEN 27 Febr M Ketlner hoiavr van 1 1 noriie 11 j 28 T Kriek IH INQEZONDEN Nationale Tentoonstelliiifi VrèlweDtrb id 0PI 0KI S 1 De Commiiaie voor l ki lt p acht hal gewenacbfc nog eene laatate f raS Dg te doen daar bet ooganblik begint te naderen waarop zg zekerheid wenacbt van allen die willen inzenden Wel is er tyd genoeg oin de beloofde arbeid deanooda oog te beginoao maar zg wit voornit waarachoweo on aoo min mogeiyk telenretelhng Ie veroorzaken Primo Mei moeten alle inaendingea gereed zgo de iniendateri krjjgan éint nog bericht waarheen zg hare ioztndiagea moeUn adret seeian Daarna hebben nog dagen tfid