Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1898

So 7519 OPENBARE VSRKOOPING te GOUDA op MAANDAG 21 MAAKT ISOS desmorgens te elf uren onmiddellijk volgende op de tegen dien t jd aangekondigde veiling in het Koffiehais iHAaMo tiK aan de Markt ten overnttaan van den Notaris G O FOKÏÜIJN DUOOGLEEVKB van Een goed onderbotideii GKAAIVPAKIIIJIS met ZOLDERS KELDEH ERF en TUIN aan de Westhaven te GouJa Wjjk B No 181 kadastraal bekend in Sectie D No HOI groot 1 Are 00 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1893 Het perceel is de laatste 3 werkdagen vóór den dag der reiling ran 10 tot 3 oren en op den verkoopdag van 9 tot 11 oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER teffourfa Kliniek en Folikliniek OUmTiSTHlK eu HVKMBCOIMlIiK voor Spreokaren dagelijks van lH 3 a Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDKECHT Lijnbaan No 11 Ir A evt I Gtmgalieer IHrecUur Donderdag 3 Maart J898 36ste Jaargang IIËRBESTEBIXC BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda zullen VRUUAU den 4 MAART 1898 dea middags ten half twee ure op het Rs40Hui8 aldaar hy enkele inschrgring herbesteden 1 Het vernieuwen der houten dekken met toebehouren op de draaibrug in den Kleiweg te Gouda 2 Het maken der werken voor de verwijding der brug aan het begin van het Uoudsche rijpad onder Reijerskoöp bij Boskoop Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen te Bouwmeester NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Van eene le verliiK over gebleveiia 2000 8tnk8 loogenaamle ord w i kUlB fonUn ol t juiit Mlgen niodBl ungeToerd mnden tot dm potprlja n a va per Htuk recl t re k uo HH l ftBdh uw6ri nE aitT rSoBlit Peia ÜIKKB nrHlUtbKr l keii sljn warm al m Pel ï iu cM arntit dii h t Pwird sataaal b dekkendi dunlifrbruln mst Engelsebe Sport Dubbel Paarden Dekens Oranji blf ur gi y ï b naaid mat prachtigie hpeeds irsöMn To©rai u biedsii wij wegtn BW B i inge Bleelits dOft mannen wn h6t vr1 Uinerkh J fcmUn h 4 p tuk M a wwh Ujkfi waarde BMtallingiin tB BeDden met dolftalljk aarii tegsn vooruftb UUDg of rtinbouri aan Terzeiidhuis Merkuur Commandit Maat dinpiiy Mehnbert A € o Amterdam N Z Vnorbargwal Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN k ZOON BEKROOND MET GOUDEN MtóDAlLLÏ I KRAEFEUEN HOLM S Quina LarocheJ Staalhoudende lulna Laroctii I ia iltmeeai krachtige eu versterkende KI NA WIJN Aanbe olen door tal I van binnen en buttenlandsche Genees I heerea Verkrygbaar in fleaachen a 1 90 I en 1 0 I KiiiiFiLiiii fc Hou Hofieveranciers I Ziitt I DepOt te Gtuda hq den Beer A H I TEEPE Apotheker en bfj de meeste I Apotheken en Drogisten verkrygbaar d beste inwrÜTin tugdu Jii l i Lenaeapyn n kortuni WÜt RheomatieJt jF Anker PainExpellBF ygt is mat het Inta mm san te wenden tegen gES Anlier Pain Expelier Wal moflt doB Bteadfl la iedftr huis sij das irordM fe m BtewU in ioa r tiuJB Jtip Anker Pain Expeller Prya 60 oeot 76 oeot eo fVib df UvU Vffor uden in d moeste Apothukeu en h f A tichtar 4 C o t Rortenlm Te GOUDA b C LÜGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Weathaven 198 j t1 Het beste omchadelykstc en c i b makkelykste poetsmldilel voor Meerea IitI eavooraldamasinKlnderschoenwerk l @ I J i de Appretiiur van C M Muller II Co BcrMn Beuth Str 14 Men lette goed op oaam en fabrieksmerk Varkrygbiir hy Hêeren Wlnksllari In icheenwtrk laliiitarlM 4ro rvanent Oenaraal Dtpotby W Sardsmanii AnibflM H J RABOUW Lood en Zinkwerker E A A l C3 OTJID A levert ledert 1890 met het beste sacces Honleeineiit SAEBEDEKKIITG met en zonder Zinken KIF ZELLIJSTEN ♦ 3ÏI StoUwerck sche Borstbonbons gofabrioeord na Toonwhrift van den kon üniTorsiteits Prof Gohm Hofrad Dr Haiie Bonn hebb sedert 60 Jaren ah Terzaohtend middel legen hoesten heeschheid on aandoening der ademingsorgnnen lütsteekende diensten bewezen Bij apoedigO afwieseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebmiken Verpakking Geele pa ea 26 cait Alom verkrljgbaai Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr rxet irigr©ricli t HEËRËKHtilS met IM staande aan den KAITENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtifje Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG r 29 Socletfill Oi S GK OEGEN e IsiUiei Akonneiuent VoastcIUnc Donderdag 3 Haart 1898 Vereenigilit Itotterdamsihe Toon elisl a Firma LE GRAS k HASPELS MUUEBLOEMPJES Blyspel in 4 bedrijven Aanvang half S uur Hg Gewone bafilingen en preien doch Bi deo uden dag wordt gMo eok inzeDdiog meer aaDgonomeo 1 Ww OD arê il werkeo om de dee i g Huiwibeid te ferrgken en te rerlraaieo met 1 nattig ol lierlgk werk ea dat oog niet he ft 1 aaogegefeo wacbte doe niet om Kicb opo dig t aao Ie melden bü een der o idergeteekeoden 1 Ook wil de Commiisie er oog op wijzro 1 dat werk tod allerlei aard gaaroe zooveel I moiteiyk aaogeoomeo wordt reratelwerk is o g 1 weioig aaogebodeo 1 By het vele fraaie en onttige dat ty hoopt 1 te latao zien mag een fliak reriteld ttuk oo I dergoed of kiodergoed eo Z niet oolbrekeo 1 Brei en haakwerk wordt allern aangenom n 1 fan ouden van degen of sicketykeu Eene I flioke wakkere vruaw viudt wel iets betere of mooiere te doen dat hoopt d j afdeeling Buts t arbeid te bewezen 1 Namena het Bestnnr De Robriek Comraieeie oor Huisarbeid 1 Voor Zoid Holl Utrecht en Qglderlaod i Uej MiKIK JUNOICS Fresidene Kanaalweg 43 Scbe eoiageo 1 Meir N KOLL Stiikweedi Secreiaresee I Waleoborgerweg 69 Rotterdam 1 Voor Zeeland OreTijaeel en Ijimbiirg 1 Mej E C HOLTIUS Penniogmeesteres Bazarstraat 34 Den Baag Voor Groningen en Drente Jkj M MEUBOOM irchitarii Riouwetrait 153 Den Haag Voor NoordHollaod Marr E KNUÏTEL RoozaSBoaa Hols op Dnio b d Witte Brug Den Raag Voer NoordBrabani Metr J VAN OIJN Müs GEasTERiNos Rioawatraat 12 Den Haag Voor Friesland Me r N H0PPERU8 Riima Barmaniahuii Leeuwarden ADVERTENTIEN ANTON DIAMANT WIJDSTllAAT 168 boTen den Heer GRAVESTEUN behanger a o criD A 3 AGENTUUR voor STOOHVERVËRIJ en GHEHISCIIE W SSCHERtJ AAN HUIS TB ONTUIKÜEN frachUg werk UiUykepryiten WIUTEHHANDEK en VOKTEtV worden geheel genezen door de wereldberoemde winterhandenzalf vau prof KLAAHWATEB Verkrygbaar te GOUDA tegen lO cenl per loOf hg J van OIJE Kleiweg 2 J P ARTS lange Tiendeweg D 26 ELECTKÜIOTORISCHE TyDHALSBAlJES I wsmo oaDiroüaaiiD i BH het lebrnik daarvan Eeschlodt het i tanden krygen der Kladeren ZDIVUGK I DE MINüTG PIJN 10 000 Guldeu I wordt betaald aan hem die hewgzen kan 1 dat de by mg ter inzage liggende getuig schriften dor uitatokendo resultaten an de I Ëlectroniotorisclie Tandhalsbandjes 1 niet echt zgn B M n Mteop den n aam ran den fabrikant KOUEKT UOLTZ I Wordt franco toegezonden alUen na I entvangat Tan postzegel ad 95 cent door JKOBI RTHüLTZ Uinegen I Verkrijgbaar hg j WOLFF Co Weslben 198 Wederverkoopera gevraagd IfeÖPi P DIKE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NlGHaXDAP Verkrildbaar bij Jz M PEETER8 NB AU bewijs ren echtheid is oaohet en kurk steeds voorsien van dea naam der Firms P HOPPE Drnk A BRINKMAN ji Zt Guuda Stedelijke Gasfaljriek 1 te GOl l De prïJB Tan het gas ia 6 cent per M en j oor KooktoeBtelleo of Motoren 4 et I Onder zekere Toorwaarden worden peiceelen I gratis aan de hoofdbuis verbontlen met 15 meter vr ie leiding achter den gasmeter 1 Voor 3 en 5 Hcbtgaametari bedraagt de 1 haar 10 cent per maand 1 Bewoners van perceelen y o ten hoogite 1 2 25 pL r week kannea wekelyks afrekenen 1 en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling ran eenige eeuten per week m 1 hoor bekomeu I FRMSCIE STOOMVEEVEEU as I cbeiiiiselie Wasseherij TA I II OPPE ilFJMEK Uebreretecrd dnor Z M den Koning 1 der Belgen I Höotddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az épecialiteit voor bet atoomen en verren van alle Heerenen Dame garderoben alsook ale Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordflupn tafelkleeden ens worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Aile goederen hetzy gestoomd of geverfd I worden onachadelgk voor de gezondheid en I volgens staal bewerkt E CASSrTO TANDAUTl Gouda Turfmarkt SPBMEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran 8 tot nor WOENSDAG en VRIJDAG tan t tot oor ZONDAGS niet JTlSSOl Co Bordeaux Jtotierdam f 1 40 per liter in rerzegelde bemande deach van 5 en 2 liter Toorzien van het attest van Dr P F van Hamel Roos Proeffieech 1 30 Verkrijgbaar bg J H ROODE GOODA EIJ ItffliIJffiS J VE H6EER S OnOA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVKN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het zagen vnn TOüGSTUKKBN eu verder alle zaagwerk wnt tot het vak behoort Met en zonder levering van hout BulteDlandscb Overzicht In bat ËagaUche Lagerbuis ia aeo motie vsQ Sir £ Aibmead Barttett de rerklariug inboudeode dat hut baodbaveo vao Cbioa s ooatbaükelykbeid Toor Kngelatids handel eo iuTloed fan hoog belaug is zoader hoofdelyka atemmiog anngenümea Curzoo bud d molie Bau aard waot zeide by by was b t er mee eeofl dat de ougefcboiid obeid aa onafbüDkeiykbflid ran Chiua diogea vao lefeosbelaug en den grondslag vac Kageland § politi k tegeooTer Cbma warer De ObineeficbJH paoschfl oorlog ver olgde de ministLT beett eeo diepe uitwerkiog gebad 0 htit etenwicbt in die stroken Üe iuvloed vad RqsUd Duitscblaud en Fraokryk ia er in CbiDa door toegeaomeo en de gebflurteuiMen uit den Isatateo tyd zyo er bet K olg va Toeo Cbioa zyo TPr üflk oni een eoiag teragnaoi Tercekerile bet tegelyk de Ëogelscbe regeeriDg dut bet geeo aodere mogeadbeid daartoe zou uitooodigen GiftartinDamiddag had de tnioister geboord dat een ïdt oedryke bank de leening bad gesloieD Wat de bireo betreft die liu land zou Terkryget RuaUod zon baar tol een opeo baTCD laakoD gelgk de andere C iioeesi he tractaathaveos De Bobeemsche laoddag beeft tia deo nittocbt der Dailsche tedeo bet btkeLde adres aaugeao Q D waarin niet ue r of raioder ge Traagd wordt das autoDomts au ODafbaoke ykbeid van bet Kooioklyk Bobemeo Dit w B eel dea gouverneur te kras die waarecbawde roor deze byaa reTolutïonaire dMd Het kabioet Gaatsch is nu q eo niosilyken toestaud De Duitscbers zyn nng niet tev edüR gesteld en de Czecbeu kecreo zicb wegens deze regeeriDgs verklariog ook vau hau af Kardttsi een van da daders ran den aanslag op Kooing George ea tot nog toe de enigfl die gepakt is is een mao vau vyf eo d rtig jaar gewezen ooderofBcier niet heel veti byzooders met vage Bnarobistiscbe denkbeelden eo niet ilim Getyk gemeld is bad by een postjs op de aeeretarie maar by kwam er zelden By is uit licbzelf naar het gerecht toegei aan om te out nappeo aan de verdenki ig die op hem rustte Kooals bem gebleken was oit bet feit dat da politie een verdacht buis waarin by zich oevood omsiogaide Maar opderfcbtbaok werd by door de vragen ten slotte zoo in t ntaw gebracbt dat hy erkende een van de daders U zyo Uy loonde geen poor v d FEUILLETOM Nmar hei JfUmcL 60 Zvj is hier I hernam ik en ik sprong nga salon in myu armoB Sohultz tegen t tyf zoodat bj byna omver riel eo achter hem zag ik haar berend van vreugde Toen wij oindelyk weer konden spreken vonden wg maar twaa woorden i Andr I en Diana Maar in die namen die wij telkens herhaalden lag eeu wereld van teederheid en liefde yKom komi houdt jo een beetje bedaard snikte Schultz terwyl hij druk met zijn zakdoek in de weer waa Loop heen dokter I zei ik en viel ham om den hala en Baatiaan ook Toen knielde ik b myn beminde neder en vatte haar beidr handen en bedakte die met kuasen Vy ylden alteraaal het was nu wei een huia vol waanzinnigen I Ik heb bet je geloof ik i og riet geschreven Wilhelm mnar Diana ia wetluwa Üe graaf is doodgestoken in een duel door aan ËagelsDhman die ham met zyn dfgan in da keel trof t Schijnt een dergelgke stoot te zyn geweest als die waarmee gij todertyd dien Oostenry kschen majoor buiten gevecht hebt gesUid En ik die Diaaa besoholdigde Zy hebben haar onriagd door verraad eu list Zij hebben haar van Xatdinrt vandaan gehaald door voor te waodeo dat berouw eu teide dat de Koning er ïtker hei levfu hy gelaten bad alti zya kameraads baad niet zoo gebeefd had Üy weigerde zyn nede pliehtigpu te uoeuieo eo antwoordde op i laatet op geeo eokele vraag meer No Rualaud Eogelsad en Frankryk de garantie TOor GriekenJaud op ticb hebbeo genomeu i de otitruio iog van Tbeaaa ie door de Turkscbe troepen een grooteo stap nader by de werkelijkheid gekomen Volgens de bepnliiigeD van bet vredeatractaat moet zouaU lord Balisburj Donderdag lu bet Hoogerhuis in herio □ ering bracht de ontruiming geacbiedea zoo dra de mogendnedeii van meeniog to voldoeoiBg waarborg voor de betilifl 1 der oorlog schatting verkregen is eo de emisie plaats heeft c Wordt dus de luscbryvjng op de gegarandeerde Grifksche leaning opeogeftel l dan moet de ontruiming beginaao + Uit New York en Washington verluidt over hft onderzoek betrefieude de Maine dat bat lar lag van de commissie waaracbyulyk pas over veertien dageo vetscbynt daar het ondeiziek oog iteeds onvolledig ii en de commissie vermoedeiyk naar Havana tal moeten terogkeeren om het voort te eetten Da regeering tan de Vero nigdi Staten begrost osar men zegt h t uitstel van het verslag met in genomenh id omdat de opgewondenheid van b t volk nu tyd heelt om tot bedaren te komen Verspreide Berichten Franxhijk Hoe het publiek by het procea Zola werd samengeiiteld door deo generaleo staf staat te lezen lu de Tempe Dit blad vertelt dat op sokeren dag de advocant Frao oi8 Auffray eeu brief ontving van majoor Du Palj de Clam wnariu dene bera verzocht hem als oud coIlega te willen helpen om toegangsbewijzen te krygen voor de zittingsaal van bet Hof van A 8iien voor officiereo in burgerkleeding die op de jmate oogenbhkken zouden kunnen applandisserno Bii de lezing bleek het den heer F Auffray dat de brief niat voor hem was bestemd maar voor deo heer Jules Auffray adtocaat aan het Hof an Appét De briaf was ten gevolge van een ouvotledig adres in banden van eergtgeooemde gekomen Het achryveö werd aan den bper J A opnezoaden doch ni t dan nadat de heer F A den minister ik razend wai geworden en door te zeggen dat ik hare hulp behoefde Zg oiiderclrnkle haar tvanirouwen en vclgdo Plaoide uuar Spa waar de K saf den volgenden morgen aankuam Keslien maanden lang heeft zy toen geheel onbekend met mijn tot iii een bnuwvaltig kasteel opgestoten grzeten totdal eindelijk de bedienden haar kwamen zeggen dat hij dood waa Ofaehoou uitgeput door koorts en lijden heeft zij zich toch dadolyk aan boord van een schin laten dragon want zij wildo mij opzoeken Drie iveken lanj duurde baar reis naar Maufert zoo zwak waa zij maar daar kon niemand haar zeggen waar ik gebleven wae behalve myn trouwe Baatiaan die haar dan ook zoodra hij hoorde dat zg was gekomen heeft opgeiochl Zij wilde dailelyk mol hem naar Karlsruhe vertrekken De brief dien men mij als van haar afkoma ig overbaodig le waa valsoh men heeft haar sehrift door den een of ander doen namaken en eveosoo heeft men hier haar naam in de ciuraut laten zetten onder de hofberiahteo legen betaling van den journalist Wui konden elkaar niet genoeg aanzien en de urun vlogen voorbij terwijl wij elkander ons wedervaren mededeelden Ik vertrouwde haar ook het ongeluk van Schultz toe myn vriendschap voor hem en mijne pogingen om hem te reddea Wij ipraken af dat wy hem met yna vrouw eo kinderen zouden meenemen wij zullen desnoods zijn huis koopen om bem er toe over te halen en wy zullen hem zijn toekomst verzekeren Ik kan hem niet rerlaten Arme Schultz Mocht ook hij maar eeas zoo o sehok krijgan in de ziel als ik nu heden heb ondervonden dsn loa hy stellig voor altyd geaeiafi zyo i rad jastitifl in kenoii bad gesteld van den ioboud Sen paar dageo later oatring de advocaat F A bezoek van generaal Gonse die om aotwoerd op den brief k m Htj verweM toen deii generaal naar den recht n nan De saak is op bet oogenblik aanhang g TOor den raad van orde van advocoten daar de beer JaJus Auflra tegen zyo naamgenoot ee ooHe a eeu aatiklaobt ingediend heeft wegens ongeoorloofde handelingen Ëeu gelijke aanklacht ia ingediend tegen den gewezen deken dar orde van advooat u mr Barbout aan wien de heer Anftray om raaf ia gaan rragen na de ontvangst van deo brief Uet wus deze dia den outvaoger in overweging gaf d a minister van ia titie in kennia Ie fitelleo mat den inhoud van bet chryven Ehgelanu £ SB staaltje van eiganaardiga wyxe waarop talegrafiiten ban taak soms opvatten ia bet volgende Df oitgoter van de Satard y Keviewc te Looaeo richtte dezer dagen eeu telegram aan deu heer Kolze te Pretoria die onlangs van xgn fnoctiêo ran oppt rreciter ontheven is zooall mna weet EUt adres vermeldde opperrecbfe Kotze mnar ca ee i paar uren krygt de ilfzaoder de volgeode mededeeüng van bet jOBdcosche telegraafkantoor Pretoria d elt ODB fiede dat bet uw telegram als een dubbel teFegram behandelen zai en een afaebrift aan deu beer Kotze en een aan dan uppeirechter overhandigd beeft Voor de kosten an bet affcbrift moest aog 5 pence bjibetaald worden De Noordpool vaarder Dr Nanieu beeft zyn leziogso reeks weer afgabrokeo thans wegens ziekte van zyti zoontje Op een telegram van zyo vrouw ia h plotseling over Jupenborough uuar Chnstiama fgewifd OoSlhNIMJK HoNliAUIJl Aartshertogtn Sufanie ligt met long eo ribbenfliesontsteking te bed In Gttllipoli beaft een menigte van wel zeshonderd meuscheu een betoogiog gehouden tet eD de openbare macht wegens de atygiog van den biiodpry en braod trachten teKticbteo in openbare gebouwuo oa en dertig personen irerdeo in hecbtnais genomen B I OÏB Ëeu af8chaiveiyk4 misdaad is te llebaii ia Heaegoowen gepleegd Kt n soldaat van het reginient Guide zekere ituque heeft zyn Wy hebbon allen gczamenlyk cgetpn Toen liet avond werd moest ik haar wol Torlaten want zij wa dood moe De Iteve mevrouw Hchultz die haar al genegen i als een zuster haofl een kamer voor haar in fiereoilbeid gebrachi Ik xing weer naar myn paviljoen e daar zit ik nu aan u in Hchrijven en te ilaren naar haar raam dat zactil verlioht wordt door eeu albasten lampje Baatiaan ilnapt by mij op fen veldbeii en rookt als ren echte smokkvlaar 0 Wilhelm I het ib my nog alsof ik droom Kn dan te denken dal er menschon zyn die niet aan God gelooven aan Üotl dien ik zóo dankbaar boni XXXVII Ik heb deu ganaohea nsebt over myne zaligheid uitten petnzen de a aap zou my het gevoel er van ontroofd bobben Van morgen vond Hchultz my dan ook termjl ik nog steeita naar het venster van Diana staardo pZij staat op zei by Maar blyf stil hier Ik kom je eenvoudig het aanbreken van den dageraad unkondicen zoo meteen zal je de zon zien opgaan I ea oogenbhk verliep eu toen werden de gordijnen van venster geopend en zag ik er twee lieve kopjes voor verscbyuen Diann wierp mij pen vroolyken glimlach toe Ik zag haar kleuren toen mevrouw Sohultz liie rée U haar vertrouwen g wonnen beeft haar iels influisterde Hu greep de lieve doktenvrAiw Diana s hand en wierp er nij kushanden mee toe Bravo Mina hrdvo ri p Schultz en mijn hand grijpende zond hij da kuehanden terug Wij stonden alle vier harlelyk ta lachen ffWat ten dokter is dat geluk ta h heM ui moeder eo atieffadar vermoord om lich bet geld van eeu verkochte koe toe te eigaaeo ten einde eens duchtig carneval te kunnen vieren Dl U lU ANIi Ken meesterstukje vaa bureaaeratarigh id vindt men geboekstaafd in de tWustegiersdorfer Granzbotet Een arbeidar verhuisde in 18i 7 van Donneran naar Nieder Wilslegiersdorf waar zyn kmd van drie maandeo stierf Van het overlyden wf rd beboorlyk kennis gegeven aao den burgerlyken stand Hat kiud was nog niet vaccine plichtig In Janoan j l poblieeerde het gemeentebestuur de volgende kannisgevioK Tot uiterlyk M Januari a a moeten alle buiten de stad geboren en bier iageschreveu kinderen di niet of tot nog toe tonder gevolg ingeënt zfjo aangegeven worden ten raadbnize ter innrbryvrng op de vaccinelyat Da arbeider in quaestie had gfen vaccine pliobtig kind Hy meende dus dat bovenstaande kenaisgeving bem niat aangtog Hoe verbaasd was hy echter toen by dezer dagen een bevelichntt thuis kreeg tot betaling vso l mark boete wegene verzuim van aangifte bovenbedoeld Hy kwam natunrtyk lagen bat bevelschrift in pretest eu beriep er zicb op dat zyo kind was overledar l rt hielp hem echter niets want van da belrokken autoriteiteu g werd hem het otBoieale antwoord dat het volmaakt onvericbitlig ia of het kind gestorven is of leeft bet bad ie ieder gaval voor de vaccinatie moften worden aangegeven Orerigeoa aldui luidde de slota lnea kon ik u slechts aanraden een reobtsrlyke bealiiaiog uit te lokken Pai mtika Perzië IS niat bet eenige zoidelyka land waar de mensfhan thans bibberen van de koade Ook uit Palestina komen berichten vau sneeuw en vorst Op deo Sisten December was bat land der Pbitistyuen eenige centimetera dik met meeuw bedekt In Itetblehem begon de barre koude reedt half Novfmber en t en het piod van December was het geheele land luat Rueeow en ys bedekt flet ys is dasr reeds cM dik Het ia meer dan een halve eeaw geleduo dat de winter in Palestina zoo koud eo streng geweest BINNENLAND De Prov Htaten vati Zuid Holland hebben gekozen tot lid der Kerste Kamer den end minister itOell met Wi van 71 stemmen De Scltulr tot inij mil dm iisive gee lilrifl hem eigen Ik was tü ontroerd uin hem lots te kunnen antwoorden Pl propos hernam hy totu da dames van hst veiiHler verdwenen waren t sobyrit dat ja plan hubt om me uil inijn vaderland la balen V Oob jH zei ik zoo onverschillig aU t mg moKolyk was ik schaak je en als jo je niet onderwerpen wtlt dan waarschuw ik je dal ik met Diana lu je Ki sticht blyf tot Iat j tot betere gedaohtan koml t 1 lil perimaal zoo ik heb jc iioodig voor myn getuk Ik ben ziek en je moet ne oppusan iiIL heb je bsKrt pan zei hy bewogen en terwjjl hij my in zyna srAen drakte Dank voor ja broadfHyko vrieodsebapl Maar nu kau ik jo dan ook vooripollen dat je mij genezen zult t Ifl al gedaan antwoordde Ik fik hoop hel hernam hij ernstig maar w kuaneu dat eerst in den herfst zeker zeggen lU er dan een nieuwe aanval komt Wanneer vertrekken wij vroeg ik ham in da rode vallende Ik geloof dal wij wel zuUun doen met de gravin een naar dagen rust voor te schrijven In dien iyd zal ik spreken met Bteiner mjjn vriend en leerling die me hier k tn vervangen Maar laat ons nu naar den tuin gaai ik zie d kinderei al en da dames zullen wel volgen Ik ging net hem mede torwyt de gedachte dat de geringste onsis dien edelen geest loor altffd kon vernietigen een floers over mijn blydsehap wferp maar ik voelde mg in het bysyn van Diana tochweldra waer i o gelukkig dat ik ook voor SchulU het beate hoopte erif eer eV