Goudsche Courant, donderdag 3 maart 1898

6 0 V I A A HSTERDAU a Ml 41 10 7 11 10 4 11 6 10 7 11 8 18 10 17 10 81 itttdu C St a 7 C 8 1 141 1 1 1 Ul 11 56 ll lUl Ooiuh Ml 1 0 en vertrapt ia geworden De democrati ch Republiek bet land der begiDseteu van 1789 is weer ia de oogen van wie recht eo waarheid lief bebben een groote schrede achteruit gegaan Het volgende ingezondea stok leest man in De Telegraftfc BKtLDB 28 Febr 1898 Ho de aan Zola L S £ en belangryk aantal personen in den lande beeft reeds adhaesie gfbclionken aan myn plan om eeo nieow telegram van Hnlde aan Zola te richten Tegelyk met dit telegram zal ik tevens loowe aan kolonel Pïcquait die zoo chaodetgk wordt gt straft voor zyn zoeken naar waarheid t als aan de beide advocaten Laborj ea Clrmenceau per telegraaf namens alle deelnemers eeoige woorden van sympathie en bu de ricbteot Wie aan deze betoo ingen voor Zola Picqoart Labori en Clfmi nceau wen cht deel te D men gelieve my vóór Vrydagmorgen naam qoaÜleit en woonplaats eo een bedrag van 50 ct voor kosLen van Oferaelning toe te zenden C U A VAN PEE MïLK Verschillende notabelen te Haarlem zenden Fen adres aan overate Ptcquart wnariu zy hulde breagen aan den mued d or bem be toood bji bet afleggen van verklaringen iu het Zola prooet waardoor hg eeo schitterende pos tie heelt opgeofferd Naar de Gron Ct c oit zeer betronw bare bron emefmt heeft pref dr G Hejmans lid van de ragelingscommissie voor het internationale pfiychologeneoogr B te Perg aan den voorzitter dier commisnie den FranHcheo oud miuiater presidflut Ribot medegedeeld fat hy ontslag neemt als lid dier commissie omdat by geene btleefdbeden van de Franscbe regeering wenscht aao te nt raen met het oog op hare houding iu de zaak Dreyfui Door een aantal Haagsobe onderwyzereaien wordt een groote lauwerkrans aan Zola gezonden Op de linten iti de nationale kleuren staat een opdracht Te Arnhem iigt een adrea aan Zola ter tae kening PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Db Btaten hieldeo gieter een bnitengewonevergadering onder voorzitterschap van iQr C Fock oommisttaris der Koningin Na opening der vergHdering werd overgtsjAnn tot beu emiog an eon lid voor de Eerste Kamer der Staten Geoeraal ter ve vanging van mr G J fiioketz die zyn ontslag beeft geHet stembureau werd aaamgeateld uit de heeren Sluiter Knyff van Heemstra en van Wychen By eerste stemming warden ingeleverd 71 aiembriefjes Hiervan waren nitgebracbt op jhr mr J Róell uud mioister van boiteolandsohe zaken 52 Blnmmeu die alzoo gekozen is op btroo van Brieneu van de Groote LIndt 17 stemmen 1 blanco biljet en 1 op jhr Röell Daarna waren de verdere werkzaamheden aan de orde Het voorstel bet effende den tramaanleg van Rotterdam naar Ood Beyurlaod werd gesteld in handen eener speciale commi ie bestaaode uit de heeren leden Ever s Jscoh J P Hsvelaar Schaardenburg Overwater d LÜb Hein van Rockanje A J C van Weel en Bloastf lid van Gedeputeerde Btaten De siibtidie aanvraag van bet Hoogheemraadschap vao WoerAn voor verbetering van de rivier den Kijn werd verzonden aan eene coiiLmisaie bestaande oit de heeren Coorad ran Diesel Knyff Droat Stuiter Duymtee eo an Bylaodt lid van Gedeputeerde Staten Aan haar werden levens veriooden de adresaen tot nndpr tpunins der aanvang IHrecle SuodrwcKVcrblndliiKen met ioUüV Wliilerdlenst 1897 98 AangKViinsien I October Tüd van Greeowlch 0 UDA OTT DAM U 1 U IS ll U 8i 11 4 51 18 88 11 85 1 84 8 48 S 7 4 5 18 88 18 81 18 48 18 55 1 5S 4 4 15 5 10 KOTTIKDA M i O U D 1 lO ia 11 85 11 60 18 17 1 44 V IO lg g tl 54 lO H u u 7 60 5 80 88 9 47 10 13 10 80 ll S 81 1 18 8 48 M 58 10 18 10 88 10 48 10 41 11 64 11 08 11 47 9 47 10 18 8 83 7 10 7 48 8 18 I 00 OOVDA DEN HiAQ Ao dt ZfTeilmtMiMoarkapelle Zo teniM r Z gwurd Toorbarg a Haica a 7 8 8 80 a l6 l ll 10 14 11 15 18 18 11 88 1 87 8 48 4 49 16 6 64 8 117 84 7 81 K 8S 8 84 10 10 8111 18 ÏM 7 418 41 18 40 f I 8 04 10 11 B l 7 58 8 61 a 11 81 f a i t 8 16 a 10 11 T 8 07 9 08 i i 1 06 a a a a a 8 1 a 10 88 aH 8 18 9 08 8 48 9 4 10 4411 4611 481 10 1 06 4 16 6 16 5 66 8 118418 04 8 84 9 10 88 11 1 11 44 HAAO OOUDl aihga 5 48 7 JO7 488 8S 9 48 10 1111 17 11 111 86 1 44 8 40 4 06 4 33 5 80 6 18 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 88 6 18 Z ZagT6 8 10 81 1 66 4 68 8 30 Zaa M 17 a 10 48 1 0 6 04 8 8 Qnilda 8J8 7 48 8 18 08 10 1 10 6411 67 11 601 17 3 14 4 08 448 1 8 8 60 0 T B I 0 a T 0 0 D D A UttKkt 88 7 46 8 4 9 10 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 814 48 88 6 88 7 68 Woordali 8 58 8 0 10 38 11 65 4 18 7 18 Oudearatar 7 07 8 14 10 48 w f t 4 14 a a a a Gouda 741 8 87 9 83 9 6110 69 11 10 11 111 81 8 48 4 37 6 10 8 07 74 8 18 AI18TII0AH 0DDA 8 10 1 08 18 41 1 1 8 t 4 é ll 104I ILIUM M Ml el SOl DA VTIICHT Unit 8 10 8 84 7 88 8 11 07 10 1 10 67 11 00 11 68 1 10Uuiaw 6 88 11 14 a 1 87 Waardea 6 48 8 10 11 81 a a 1 46 Ulnokt 8 08 7 4 8 18 1 0 SI 10 6111 46 11 81 1 15 8 08 8 17 4 86 8 06 8 88 8 88 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 8 14 7 18 8 48 10 41 a 3 50 6 08 4 7 89 8 69 11 11 11 11 brer haroo Vid Bisnan t o de Qroote Ltot bftd 17 BteUtUBD Da KemeeoterMid tkd ADtwerpeo beeU den heer Vao der Lindao bet buiDur aaogAbodeii vao deD L ritcben SchoofrbDrf aldur waar ao ▼ erboaden ii bpd vrg eboow ea eeof groote iab idi van de gemeente Het ii U begrypen dat de beer Vhd der Liodea bet Toorstel io erostige O erwegiog sat D meD iotaiscbeo zoa bet Tertrek tan deo koo popuUireu directeur OQzer NatioDale Opera eeo sftara tlag wpzen De oitslag tsd de herütentniDg voor een lid van de Provinciale Staten te aGravenbngfl is dat uittiobrHcbt KgD 8692 geldign Rtemmeu daarTBti terkrefg nir J B fan Berckel er 3658 en dr W P HnyiK h 5034 zoodat gekoten is dr W P BUYSCH De correspondent der N R Ct te Bataiia aeint onder dagteekeumg Vfin gint rea De luiteoaota B acb en Lutje bebben gratie gekregen Zooalii men eet werdeo dece toiteDnatii dnor bet Hoog Militair f erecbt hot in lodië wegene diefsta tnt 1 j iar gevang niH trBf en TBrTatlenverklariDg run den militairen stand Teroordeeld Men meldt uit Haarlem t De opening van de daiowaterleidiog op 1 Mei sal plecblit geachiedco H t noroaot n hentHBt om Toor din gelngenbeid en tootein te bouwen voor den bnofdiDgang van bet RMBdbuiB en de kraan e laten openen door een der dochtern tan den burgetoee tor De antireTolatiunnire Neder aoder acbryfi onder het opschrift sFranscbe joHtitiet bet Tolgeode Droeviger rompdie dan tbans Toor bet Ga rcoHtahof te Par in afgesfieeld is Wfl zelden vertoond Dat Zola moest worden veroordteld waa te toorzien door den krggRrsad vnn kwnde trouw te befchuldigen ging b i verdt r dan by ooit ton kniLoen hewyieD Dat DrejfuB ooichuld niet bewBEeo zoo worden wm eveneens te Toorzj D ÜaaroTer I p bfft proces niet Maar te voorzien waa niet dat een reobtK college den bekInagdE beletten zoo de voor zgue r rdedi ing de noodige gHtuig D te hooren dat het den K t iiffCD rybm J zou gunnen h1 dan niet op d vragen der erdediunig te antwoorden dat men aan offioiereo zou toelaten te pleiten tvgsn den beklaauda allerle preuie op de gezworfneo uit te oefenen om feroordeeIinit van dan beklaagde ts verkrygeu en hen te dreigen met oorlog en mei werkstaking van den geoeralen ataf Te voorzien waa niet dat de recbtnr aan de verdediging niet dezelfde vrijheid zoo gunnen als aan de tetienparty dat hy zou toelaten dat bet publiek door uitroepen en apphus invloed zon trachten uit te oefenen op de gezworenen dst zelfs advocaten zouden deelnemen aio zulke rechtaverkrachtmg Te voorzien was niet dat een groot deel van bet Fran cbe volk en van de Franscbe pnra zich zoo laten leiden door Jodenhaat en vrees voor oorlog en cioh ondnrwerpen zou aan den wil van bet leger dat zgo eer hoewel die tiiets m t de raak bad te maken telde boven de vraag naar ree t Het reobt van de gewy de zaak behoort te word n geëerhmd gd manr nimmer i ag die eerbied er toe leiden om het ooderzopk oontofteliik ttt maken van d e feilen die olg oi de wet zelve aanleiding zouden kanoen geven tut herziening van het proces Of Dreyfus eohuldig ir weten wy niet de ftitee die ondanks de uitgeoefende pressie a ri hst licht zyn gekomen doen in de sterkste ma e vermoeden dat die man op onwettige wyze is veroordeeld vermoedelyk zeU zonder Qeaig redelyk be y Oauda n SO Ib Moontreoht 7 88 KiguverVnrk 7 8a Cpelle 7 4t Rnttflrd m 7 7 55 M llln Da 4 Roitardun OtpaUe Nieuwarknk Uoordnoht Onla 8 85 M 8 41 a tt 1I C6 5 5 8 08 8 11 8 11 8 80 U S I8 4 i t H 5 t4 6 11 S IT Qoudk 0 8t Maar wat wy wel weten is dat op ege lyke wyze het recht in Frenkryk verkra bt Deze voorstellen eo de overige paotea zalleo worden behandeld in da volgende ver adering bepaald op 15 Uaart v m 11 uar TWEEDE KAMER Vergadering van Dinsdag 1 Maart Ingekoroeq geloofsbrieven vao de heeren Mees en van Deldfo uienwbeuO mde leden der Kamer Oom isaoriaat in banden van de hei reo Smidt Kolkman en v d Velde Overeenkomstig de conclusie van het rapport door dej beer Kolkman uitge r ebt wordt tot toelating van beide tedeo be lute De heeren Mees en ran Delden oie reed ia handen van H M de Koniogio Regeotea dieeden beloiten hebben afgelegd worden binnengeleid en door den voorzitter ge ukgeweoscht en nemen zitting Voorla zyn ingekomen de wetsontwerpen die tydens het afgeloopen reces rec d t zya rondgedeeld daaroudflr die tot definitieve va tHel ing van hoofdstuk C der Btaatehegrouting voor 1898 Maritt eo tot regeling van de wyze waarop door de daartoe verplichte rijksambtn naren it a beboe7e van den s aat zekerheid wordt gesteld Na de raededeelingeo wordt overgegaan tot het trekken van de afdeeliogeo voor het nieuw twaemaandelyk ch tgdvak De afdeelingeo bebben tydena de uboraing van de openbare vergadering gekozen tot bare voorzitters de heeren Mack y Bithlmsno Kerdyk Tak en Hartogb tot ondervoorzitters de heeren Sch epman van Bytandt Apeldoorn Scbflpel Riak en Pynappet Overeenkomstig bet besluit der ceutrole sec tie worden tegen beden II uren in de afdeelingen eenige wetsontwerpen aan de orde gesteld onder we ke dat beireiiketyk de afachfffing dor plaatsvervanging Dfl vergadering ia daaiua gescheiden Gemeng de Berichten Hedeonacht ten 2 uur zyn tuaichen Uotterdam en Dordrecht twee goederentreiuea der Maatsoh tot Expl van Staattspourwegen io botfing gekomen Een locomotief is omgevallen en 5 wagens gederailleerd De materieele schade is zeer hetBna ryk Personnlyke ongelukken hadden niet plaatü De Knad van Toezicht heeft eeo enquête ingest lil Te Gemonde N Br zyn tw e brandstichters J en P H gevat die reedi verHcbilleode branden op bun geweten hebbeo Iemand te Almelo bemerkte ondsr zyne kippen er f ene die sïjk waa Zy g brnikte geen voedsel meer eo laar krop waa erg opHezw Hen Vreezeode dat iy terven zon ging de kippenbouder tot eene operatie over VoorziphtÏR werd de keel opengesneden daarna de krop De laatste was gevuld met eenig haoi dit werd verwyderd en daarna de krop met zuiver wa er mtgospoeld Vervolgens werden krop eo keel met naald en drtdd zorgvuldig aangenaaid l e kip ia thans geheel hersteld zij legt weer evenals vroeger Kapt Boojer gezagvoerder van bet stoomschip Rotterdam tn NewYork aangekomen rapporteert op 24 Febr op 43 gr 10 min NB eo 47 gr WL eene boot te hebben ontmoet met een ufBcier en 9 koppen der bemanning van de La Champagne Ëenigea hadden handen en voeten bevroren en bidden verscbikkelyh geleden Zy badden bon schip Vrydagavond 18 FeWr verlaten om bnlp te gaan zoeken l e La Champagne lagtonn ontredderd voor anker nat y de bank vao NewFouud land OU 45 gr 27 min NB eo 51 gr 52 min WL Het schip bad geen lek en allea was we aan boord De Rotterdam beeft den officier en de 9 matroxeo in bet lazaret te Hobokeii ontscheept waar £ y de hulp van den gen e bear ontvingen 5 88 5 51 11 14 I l 55 5 48 5 09 6 K 5 85 8 60 5 40 3 4 10 4 10 4 41 4 60 4 67 8 04 6 10 1 64 1 01 8 08 8 14 8 0 4 06 4 19 DEN De officier wsa de tweede xtnurman der La ChampagQe € George Uoawori Hg bericbtte dat bet ODgeUk gebeurde den vyfden dag na bet vertrek nit Hav De acbroefascb brak met daverend geweld eo over heel het sehip voelde men een vreeeelyken chok De La Cbampagnef liet h t anker vallen deo gebeeteo dag werkte men aan de herstelling der au maar konzo onmogelgk io ordebrangen Het is daarom dat de sloep met den tweeden stnurman en 9 matrozeu van boord vertrok om hulp te gaan zoeken Zooa s wy hierboven zeiden zwalkt die boot C dagen rood atvorsna zy door de Roterdam w rd opgeooraeo Übl V Antw Io de afgeloopeu nacht werd te Rotterdameen bekende bij de politie aangehouden meteeu baal koffie Op de vraag hoe hy aan datvrachtje kwam gaf by voor bet ontvangen tebobben van een gesluierde dame Men schrgft uit Ruwiel In onze gemeente begint het verschil in kerkleer onder do g meeiitenareo zich op bedei kelyke wy e te uiten Twee boereu een gereformeerde en een Nederdnitsche Herrormde ontmoetten elkander met hun rgtuigen op eeu smallea wpg waar men op de wgkplaataen op elkaar behoort te wachten om te kunnen paaseeren De gereformeerde bopr reed de wijkp aats waar hy had moeten wecbteo voorby en daardoor ontmoetten ze elkaar op een pnat waar geen ruimte tot wykeo overbleef De Hervormde boer stond in zyn recht en wilde niet ftchteruit Met eeo doodbedaard Heb jy den tgd Ik ook legde hg zyn paard bet dek open maakte zich gereed om te gaan ontdekken boe laig het geduld van den ander bei zoo nithoudeo Dere cheto minder tijd tot wachten te heoben en retireerde tot aan de wykplaata Op deze en dergelgke wyzen tracht men bier elkaar te overtuigen van de zuiverheid der afgelegde belydeniasen natourlyk tot groot vermaak vnn de onzydige toeschouwers Te Ooslerbeek ia bet tweejarig zoontje v n den bakker S io een pot kokend water g vallen eoi aan de gevolgen overleden Dit ié daar rreds het vierde ongeval vao dieo aard hiuoen een jaar tyds Aan eeo aantal in deo politiedienst vergrijsde agenten te Rotterdam is gisteren aaagesiegd dat zij na den Inten Mei niet meer in ban dienst hg de gemeente gecontinueerd worden Zy knnnen pensioen aaovragao in verboading tot het aantal hunner dieaotjareo Men seint i De werkntaking hy den heer Hedeman te Almeloo is geëindigd De arbeiders hebben hun werk weder hervat Toen gisteren ochtend ei kele der oude ar helders bet werk hervatten was het spoedig e ode der werkstaking te voorzien Miandagavond reeds meldden zich hg den heer Hedeman verscbeideo arbeiders aan die genegen waren op de door bem gestelde voorwaarden den arbeid te hervatten en gisterochtend waren byna alle arbeiders aan de fabriek om zicb aan te melden De heer Hedemau verklaarde zich bereid suctesaievelyk allt n uitgezonderd de drie reeds meergenoemde arb idera weer aao te nemen Voorloopig zyn ongeveer een 30tal arbeiders wBfr in de fabriek toegeUten en de heer iedemau heelt beloofd binnen 6 weken mogelyk al binnen 3 ii 4 weken 350 weefgetouwen we r in werking te stellen en een maand daarna weer 50 De arbeiders reeds door bem aaogeoomea blyven by hem werkzaam Allen wier weefgetouwen door anderen bezet zijn zalleo zooveel mogelgk hetzelfde werk terogkrygen dat zy vroeger hadden Da afloop der werkstaking die qq reeds 0 maand duurde i bog onverwacht gekomen 8 30 8 51 9 50 10 86 11 11 7 65 8 08 8 0 S K 8 86 5 85 10 04 10 11 10 18 10 16 10 84 8 10 16 7 85 10 54 1140 S7 10 0 47 1 4 10 01 10 07 10 1 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 46 7 18 7 66 t K 10 08 a a 84 a a 48 a a 9 6 7 48 8 18 10 10 1048 07 10 01 1 18 948 9 4 10 14 11 10 10 34 1044 8 10 I4 1 48 De leiders hadden gatrne gehad dat de tegen giateravood nangekondiKde vergadering die nu natoarlijk met i doorgegaeo ware gehouden om eant orarleggeD doch haona pogitigoa hsbbeo aohipbroak galedeo Zoodra eokeleo xioh baddeo ft ag meld aa er geea boodeu aan ea baaatte ieder ziob tooveel oiogetyk om toch maar niet te laat te komeo Rtiim f 30 000 ia ia dea loop der werkstakiag oatfaugea a oog de Torige week was roia f 1100 iogekoQieo Walhalla het vroeger aocialiatiacbe vergaderlokaal io Den Haag ia hersebapea lo eeu gebael oothoadera koffiebiiia geoaamd Vrede De firma J J Beynes te Qaarlrm terTaardigt op het oogeabhk voor rekeoiog d r B IJ S3 M eee badp aatarytuig uitslttitead beatemd voor deo dieoat Rotterdam Scheveniegea Het wordt eeo gemengd rjluig e rate en tweede klasse niet een balkon in bet midden TVaaracbgaiyk door bet vallen van een vonk an eeo laoifer ontstond gisteren namiddag brand ten haiaa vao de manaiactnriera Wagtava d Beckmaoa op de Gedempte Binnenrotte ao 176 te Rotterdam lerwgl men beiig waa met alragen vao kapok Een oedrelte van de kapok vatte ilam Het personeel wiat den braud met emmers waier te blaasohen Uit Timor wordt aan de aSoerabaia Ct geschreven ToiBchen Portngeesch en Neder Timor ia weer een qnaestie geieteo waar Oor de resident den 22ea Nov a p naar Atapoepoe vertrok vergeiald van den controleer van Timor H t bergvolk van Baliboong Portugeesch Timor moet lieb vermeten bebben om op Nederlandseh grondgebied tnioen aan Ie Isfigeo waart gen hel bergvolk van Aaamanoe onïe onderdanen aich veraetteo daarin Timor de rpgal geldt dat de ferata ontgioner van woeste gronden eigenaar daarvan wordt Daar door ia het tnsschen beide partyen tol een treffen gekomeo Het scbgnt dat do Porta geezea hno bergvolk willao bgstsao waartoe zg met 2 schepen te Batoe geneb kwamen met hulptioepen en oorlogsbehoeften die naar bet gebergte werden gezonden Op den 24en December j I veracheen de resident wederom vergezeld van den coutroleor ter reede Atapoepoe Den volgenden dag ttok de laatste met deo posthooder en de hoofden tan Atapoepoe naar bet gebergte terwgl de resident op de reede bleef wachten De oitilag v n dit optreden is niet nader bekend Qednreode de maand Febtnari werden op de bieatenmark te Rotterdam aafigevoerd 147 paarden 1 ïonlen 8056 runderen 1436 vette en 1 35 nuchtere kalveren 665 icbapeo 2131 varkena 462 biggen 5 bokken en 2 eaala STADSNIEUWS GOUDA 2 Mant 1898 Door OTereenkomat toet de Ned Opera zya beden en morgen oog een beperkt aantal plaatien TOor de Tempeliers verKryghaar bij den heer Swartteoborg Door de politie alhier is aangebonden A W A graaf vao A wieos opsporing door deo beer commiasaris vao politie der 2e afdaeltog te a Orarenhage waa lerzocbt als verdacht van Terdoisteriog rao een haodwagen Onder bet opschrift De kerkglazen te oa dac tezeo wy io de N R Ct f van heden bet Tolgenda Ëeoige dageo geleden brak in eeo meohalmagazyn tolgeladen met stoelen enz en ge legeo tegenover de Noordzyde Tao da Groote Kerk te Goada eeo herige brand oit Eender geachitderde glasrameo fan bet cboor liep groot gevaar doch bet getokte den gemeente architect eo epperbraodmeester Borgersdyk bet gevaar af ta wendeo Daae gehaarteois die gelakkig goed afga loopeo ia moest de oogeo vao kerkvoogden openen ten aanzien ao bet aanhondend gevaar dat voor da wereldberoemde glaien dreigt nit de tegen de kerkaaogeboawdeonoogatykeboiajea eo bergplaatsjes Da verwyderiag dier gevaarlyke eo bet mooomeot ontsierende geboowtjei ia inderdaad eeoe noodzakelykheid waarvoor men niet laager blind mag blyreo Alhier tal io bet oieow atngel de parkeeo mooomeot opgericht worden ter aagedacbteoia van den ood horgemeeeter dezer gemeente wyleo deo heer van Bergen Uieado rn Het ontwerp ao de leiding dar oitvoeriog ward deo architect W Kronboat Cz ta Amsterdam opgadrageo wieos ptanoeo bereidsdoor de Gommiasie werden goedgekeord Hetgeheel tal io Noorsch graoiet worden opgeboowd en vao een foDteiDaaaleg worden voorneo R N Dt kapt H J Iwaii vao bet 1 reg iafa te Aaaeo is oogeaebikt verklaard voor den dienst ao zal mttsdieo op peosioeo worden geateld Over de qaaestie vao het Griekacb op de gymoasia alweer eeo artikel thaoi in het Maartoouinier vao De Gids Dr B J Ovink leeraar in de onde talen aan het pyuinasiam alhier behandelt daarin de qoaestie Over deo tegeowoordigeo toestnud deokt de schryver niei gonatig Waddinqsveb Maiodag geraakte bet kind van den arbeider v O alhier met lyn baodje bekoeld in een windmolen met bet ongelukkig gevolg dat alle vingertjes niet eee gedealte der hand gekneoad werden Ëen vingertje zal de kleine zesjarige geheel moeten misaeo Srotwus Dat ia eota gemeente groote behoefte beatood aan eeae Zoodagaschool io fryzinoigen geevt irf thans teo doidelykste gebleken Zu k eeoe acbt ol toch werd Zoodag jl door den predikant m tpgenwoordigbeid van den kflikeraad geopend met 119 teerlingen Het onderwyi zal gegeven worden door vier dames die zich daartoe bereid hebben verklaard Capelle a d fJsBL Gisterenmiddag omstreeks 4 nar zyn door een windhoos een 12tal in aaoboDw zynde panden waar aQ 6 reeds onder da kap stoudeo alhier ingestort Keimpen a d Lkk Betoepen by de Gereformeerde Kerk alhier de heer B Seboemakera cand te Kampen RECHTZAKEN Door de Arroadia ementa Rechtbank ta Rotterdam werd gisteren vrijgesproken A De G 52 jaar veebooder te Berg Ambacbt beklaagd geweeat van diefstal van vuilnis te Lange Ruigeweide Het O M waargenomen d or mr P De Josselio da Joog requireerde o a H dagea gevangenisitraf tegen Th C Z 20 jaar arbeider te Waddingiveeo die op 25 September j l aldaar io de herberg vao C Da Groot moedwillig D Van Vliet bad mishandeld 3 weken tegen C v d P 18 jaar schipper te Jaaravetd die op 18 Jan jl onder die gemeente deo teUgramheBtelter A C Den Boer zonder eenige aanleiding het waa insohryviogsdag voor de militie had niishaodeld Na de paote werd by verstek bebaodeld de zaak tegen R F A 3 54 jaar batekwarker en W H T 46 jaar koopvrouw beideo wooeade te Gouda fo deo lat o avood vao 1 November vervoegdeo beiden zich aao de woning tan J Kasbergen o Seist oachtverblyf verzoekende Daar hno dit geiveigerd werd waren zy hierover zoo ontstemd f at zji m t Bteeneo een tiental ruiten itok wierpen Uisch voor ieder een maand gevaogenisstraf Terecht stonden hierna U B 27 jaar vleeschbouwer thaoi wonende ie Rotterdam vroeger te Nieqwerkerk a d IJaet en A J 55 jaar alager te Nieuwerkerk a d Uael Zy zouden aldaar of te Gonda deo 27q Octo jer jl opzettelyk tegen J Kloit kommies der directe belastingen gedetacheerd Ie Nieuwerkerk a d iJaet by dieoa c ef deo ioBpectear der directe helastiogen invoarrechteoen accynzen te Gonda hebben ingeleverd t chriftelyk een Blsch aangifte of klaohte louleode cMijnbeor de ondergetefkenden ingezetenen van Nieowerkerk a d Uarl verklaren dat zy den ambtenaar thans te Nieowerkerk a d IJsal gestationeerd Maandag 25 October io deo avond in heacbookeo toeiitaod gezien hebben waardoor de eer of goeden naam van deo kommiesJElait werd aangeran Beklaagdeo erkeodeo genoemd scbryveo aao deo ioapec aor verzoodeo te hebbeo Zy waren hiertoe overgegaan door het rowe optredeo van deo ambteoaar in geooemdaa avood te bonnen huize waar hy naar sterken drank rook en zelfs tegeo eeo trap eo ka tl w a aaogevalleo De eerste beklaagde bed een en ander veroomen van zyne vroow daar by zelf oiet thuia was De ambteoaar Kluit ontkende op bewnsteo avood baaebonken te zyn geweest De moge lykbeid beitaat echter dat hy oaar ataikeo drank geroken beeft Hy oalkende made ruw te zyo opgetreden Dit laalate bleek echter wal oit de verklaring van den gemeeoteveldwachter Baaoaki die mede verklaarde dat de ambtenaar oiet beaebookeo waa De reden tot bet iodieoeo der klacht moet ook wel hierin gezocht wordea dat de ambteoaar by deo In beklaagde eeo koe beaaderd bad Tolgens bet O M bad de tweede beklaagde io daiegte goeder iroow gebaodeld waarom bet dieos vrgapraak vroeg Het vorderde veroordttBling van deo lo bekl tot 14 dagen gevangeni alraf Ten alotte stood terecht H H 71 jaar veebooder te Polsbroek Uit de behaodeliog bleek dat beklaagde op 16 Dec aan deo melkryder M de Briio teo behoeve vao de atoomzoivelfa uriek te Willeakop beeft afgeleverd eeog boeveelheid vao 23 liter melk wetende dat e eeoig ipoelwater waa bggemeogd waardoo waarde eo braikbaarbeid vsrmiadard wai daz bymeogiog verzwygeode By da 23 liter mel zoo raim 6 liter water bevoodan ago Babi ootkeode deze bymeogïug alleeo koo er hoogateoa 3 kommatjea s oelwater by geweeat lïjo By de aflevering dar m lk waa hy lietli eowoordig geweest bg had ze s morgens by bet verlateo zyner woning Ur aflevering kla r gazet Eeae vervolgiog zou volgeoa beklaagde achterwege gebleven zyr aoo hg deo eisob v d de fabriek had ingewilligd Deze had nt ge iicbt eene acba 1e ergeediug van f 300 later vermioderd ot f lïO eo 1 50 Dooh hy bad dit geweigerd daar hot op hem den indrak maakte dat de fabriek melk wilde hebhen eo oog field toe c Het O M achtte bewezen bet ten taste gelegde eo eiichte veroordeeliug tot acht dagen gevangeoisstraf IJitapruak over 8 dagen By arrett aa het gerechtshof te Den Bosch is A J St Gommisaioooair io e9 cteu wonende te Amsterilam wegens het verkoopeo vao eeu waardeloos cerlificaat vau aandeel in premieloten te Ünsseu scholdrg verklaard aan oplichting eo te dier Kaken veroordet ld tot O maaodeo gevaogeoustraf De recbtbauk te D o Boicb had hem deswege veroordeeld tot drir maandao gevangenisstraf VAN HET ALOM BEKENDE EN igpi GOUD BEKROONDE LL iM iNGOKD il weder een enorou voorraad m Magazyn l y L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiepk00n Xq 3i Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 17V 8 UB 98 fl IO 8 85 i 81 Sü i so 0 s H 88 8 1 1 l 59 7i 21 lOS 8Va 367 3 V 1001 9 4V V i 6V 88V es 473 477 loov 48 108 208 140 101 I8 i 0 80 31 115 114 0S 8S0 100 B6l Vi isa 967 76 101 108 I MAVttl BOnLAND Oert Ned W 3 a i dito ütD dito 8 dito dito dilo D aoNOiR Ohl Gbudl l88IB8 4 iTAlaiB ÏDsohrij ing 186S 81 5 OosTBNR Obl in papier IBDS R dita m zilver L8R8 5 l oaTUOAL Obl met coupon S dito tioket Ü ausuMD Obl tiiniiSDl 1894 4 dito G eoona 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bg HopeUS U 4 ditoingoud leen U83 Q dito dito dito 18B4 5 3pANia Perpot schuld 1881 4 TuaaBij Gepr Coav leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo Io ning leria C ZuioAra Brf v ohl 189S 6 Mrxico Obl Buit Öoh 1890 fl Venbeukla Obi 4 onbep 1681 AvsTRBUAH Jbli fatieu UBB H RoTTBauAH Sti d loeu 1894 3 NtD N Afr IlkudeUv saml BCaxw L U Pr Lieu oort A NiD Holl U 8poor r M j aaud Mij tot Kzpl f St Spw aaud Ned Intl Spoorwegm aand Ned Zuid AfV Spm aanil H dito dito dito 1891 dito 6 lTAi il9T oorwt l887 69 A Kobl S Znid lUl apwnij A H obl 8 PoLiK Waraohau Weeiien aand 4 Kuai Gr Rum 8pw Mij obl 4Vi Baltiaohe dito aand Vastowa dito aand Iwang Dombr dito aaud b Karsk Ch Azow p kap obi 4 dito dito oblig 4 103 140 11 106 58 J04 IS isv HOI 18 56 iV 106 10 V 101 lOl l 11 136 3 iHBKiKA Cent Pae Sp M obl fl Chic Il North W pr 0 t aand dito dito y n St Peter obl 7 Denver k Eio ir Spm eert v a lUiaoia Central obl in goud 4 Louiav NatbvtllaCert T aand Uextoo K Spw Mij Ie hyp o A Mt a Kansoa v 4pct prof aand N ïork Ontaaiok West aand dito Pena Ohio oblig S Oregon Calif Ie byp tn goud 6 8t Paul Minn fc Maait obl 7 Ün Pao HoofI iD oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O Gadida Can South CJert v aand Vim Ü Rallw fcNa lab d o O Aauterd Otnnibui Mij aand Rottefd Tram eg Maata aaod Nbd Stad Amiterdsin aand 3 Stad Rotterdam aan S Bblo Stad AntverpOQ IS IVi Btad Brusael 1889 HoKO Theisv Begullr fetellaeh 4 OotTBMa 8taatal ening 1890 i K K Oott B Cr 1880 8 Spakjb Stad Madrid 8 18S8 Nbo Ver Bet R B O Xi A Is m Ruwe Zijde BASTEIEED f 8 65 tot 49 fS per sUf voor compl Hob Tussora en Shantung Pongeea ïoowet Kvut eu geklearde UeHneberg mHtle vui SS ota tot ƒ 14 03 p r M Gl d Owtreept Geruit Gewerkt Damast etc Koirca 240 tereob qualiteilen en 2000 erach kleareo dessins etc ITJ ran fMrl ett reeUen tn hUlê STAliËN per nniKaande Dubbel bneiport naar iW tserlaQd ü HeoBèjrg s Zijile rabriektn k en k Holt zuHicn ADVERTENTIEN Ondergeteekeuden betuigen by dexea hnuuen welgemeenden dunk voor de vele barlelyke belangatellinu by buuue M Jarige Echtvereen ging ondervonden F DBS IIEHTOG Hiddtr M W O en Ëcbl enoota Kliniek en PolikMek OBmVKTRIK eu Tüor Spreekiren Jageluks van 1 a u Gratis ipreekuren Maandag Wcnmiaf eo Vrijdag 9 II uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A deVL Gfimgftur OtrHtiur t Sf PUIKE OUDE SC HIEDAMMEH GENEVEE Uerht Verkrüflbaar bU M NB Jz PEETER8 Als bewija van eebtliaid ia auhot üA kurk itaeds voorzien van den aaatn der Firtta P HOPPK Praclillgc Schoolschriften Si V K L met Prentora slag 0 52 per 12 stuks itij A BRINKMAN ZN LANGE TIENDKWEO D 00 D J van Velzen STEED8 VOORHANDEN 4 GRATIS bekomt elka l ier raa lit blad kat niet alleen voor lieken maar ook voor laiearian haogat MaaiHlk aattig boek KVIIEMBUZIEKI Un BohrijT eeoi briafkawl aan Blehtar a Boakhaadal t Kfltfrdam i DUBBELE BDUBT H 10