Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1898

36ste Jaargang Vrijdag 4 Maart J808 iNo 7520 PUDSBHE mmm NimtwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderüjke Nommers V IJF CENTEN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeaia pracl tigr net iang exiclxt HEERE HIJIS iiicl TIIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers niet Serre Keuken en praehtia e Kelder Boven 3 Kamers met acliter een jj root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiina een prachtilê Gang met Vestibule wit marmeren Tegels A les voorzien van Gas en Waterleiding en e eheel infferi ht WEr 1 j bevrag en LANGE TIENDE ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIENDEWEG 59 DAMES die wonscben deel te nemen aan de eerstvolgende K ïxip C a xs a s omvattende het ItiaatnemeH patroonleekenen knip en m maken van Cotlumeê worden beleefd verzocht zich aan te melden vóór 5 MA AHT e k Markt A 54 Ook gelegenheid tot deelneming enkel aan de drie eerste vakken A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA tiereelt zich aaa tot het ieveren van Zeeuwsch Tarwebrood a 14 lent per Kilo E CASSlïO TANDARTS Gouda Turfruarkt aPBEEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot uur ZONDAGS niet KRAEPfiLI£N HOLffl Cliemiscli zuivere IcIkSIllkor ISPECIAAL VOOR KINDERVOEDING lom verkrijgbaar in bussen £ i a i t O dO V kar f 0 50 en ii kgf 0 25 Men vrag uitdrukicelijk KRAEPELIEN HOLM IriBUKisKBiiii Melkmiker ei mcht op da Etiquettin ntvénmiaand Fa briehmerk en de handteekeniutf van KRAEPELIEN i HOLM BoSeveranciers Keilt immimmmmmmmm WKTl ia ORUBPONBBRD HU li t cebrulk daarvan rescliledt bet tundeii krllKcii der Kinderen ZMUEK 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigicbriften der uitstekende resultaten van de ïk ftroiiiotorisctie Tandhalsbaiidjes niet echt z JD BtfU Mm utte op den n aam van dm fabrikant UOUEKT II0U7 W Wordt franco toegezonden alleen na mtvangst van postzegel ad 9S cent door UUBKKTiIULT Uinegeii Verkrijgbaar bjj WOI FF 5i Co WesthaïMi 198 Wetlerverkoopern gevrttaffd m 1 1 J VE KGEER G OdDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJ8TE N volgens op te geven proBel Het zagen T n TOOGSTUKKKN en verder alle laagwerk wnt tot het vak beboort Met en zander lerering van hont N ed Maalsdiappij Ier btvordentg van Nijferheid Departement GOUDA Hfaaiidag 7 Maart ten 8 lire s avonds lu de Zaal NUX EN VERMAAK der Sociëteit DE RÉUNIK Voor dracht over Keramiek door den Heer JüRR KOK Directeur der flaaggche Plateel bakker lUoZKNBUBOc Voor introductie van belangstellenden ligt een liJst ter teekening by de Boekhandelaars J VAM BENTÜM ZOON Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Ge oE iEN brengen ter keonissc van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat b j gelegenheid van de l e Abonnement Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 MAART 1898 de SOCIËTEIT van dea avonds ZES Wit at genloten tal zUn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretarie Oouda 2 Maart 1893 I ONINKLIJKE Koninklijke Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM v n II M van Schaik Co gevestigd te s Qravenhaye Heppterttraat e 9o nabij de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gIJhoeatU gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract £ EXjI I TOPIIB FLACONS van 40 Cts rO Cts en ï verkrygbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven M9f Gouda e a Vin MILD Veeratal B 12Ü te Oouda A BOUMAN Uoordreeht i C RATBLAND Bot cop B V WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinmen JeHereeii wordt ryK jong of ond door aB e M Kio nlkkBl ZnkBpKM hKiik welk opalgOD Anrdig VJ de Iu t tot Rpftren opwekt l oord Inryke inrichting dQier epRnr bKnk knn men wal kwartjei inwerp n maur het ueld niet PiynScea s porto exlrs we r uitnemen ivoren fl 1 l yofln p Md sjn diMF erst Rliii imdeBpni rl fl nk ioh t m tiBoh van arlt r ouent N ied i iiiworplng luit siuB da Bpaarbank atit mntiHcli vn geelt tesulykertyd iliilrii lj k hotiii i w rpKTtTteiIrkK Uli N gpiedi d to Kyii is de HiinHrbMik eer eniiv iudi c weSr te ohiltan en n t op tiJAUw de lu t tut HpnrBQ onoRiltng teg remb of vooruitb Verzcndhiils Meikur ronimiindH Mflatsch Het bnte onichadelyktte tn m klielyk te poolamlddel voor Heeres en voofftl damta in Kinderachoenwerlc iB de Apprehiur van C M Myilet k C l Sr Berlin BsuthStr 14 Men lettwfocd Üli op naam en fabrlekamerk Verkryikw ky Hnrm Wbikalleri la lehawwwh iilietcrtM m S Mra l 0 llr W Sv M Mi AnikM G SpliuhitTt n Oo msUrdlM EfJIT SCnEI I l C By vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam 2e Kamer d d 23 September 1897 is het huwelijk tusseben A LEIDA ÜELÜER zonder beroep en AHUAHAM HEKT VAN üELDEft koopman beiden vroeger wonende te 1rn r am tl ans wonende te Gouda verklaard te zyn ontÖonde i door ecfUttchetdiny De Procureur van Eiscberesse Mr L W VMS GIGCH EEUIOBEPOTTMTnEE Men wordt verzocht o t MEICh te letten UIT HET MaGI JJS VAN Me RAVENSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van fi twee en een lialf en een Ned ona met vermelding van Nonimer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ w Rheamatipk Landenpyaen kortoj Ej Aiifcerfain Expeller y It is met ket tuil mol uo ta wenden tegen sgS ABker PalB Expeller tfgf no t dni stawLl in ieder huiageziD j ADkerPain Expeller Pp ro t IK Prys 50 oent 76 oent en fi 2b de h b i Vvorhanden In d ineOTt Apothokmi dti hi i F A Wlt iohter A Co te Rotterdam Te GOUDA by C LUüER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 19b Stedelpe Gasfabriek te GOUÜA De pry8 van het gaa is G cent per M eu voor Kooktoestelleo of Motoren 4 b et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verhouden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgas meters bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoners van perceelen vau ten hoogste 2 25 prr week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen H J RABOUW Lood en Zinkwerker TIJ A OrOJJlDA levett sedert 1890 met het beate sacces lloiiiecineiil DAEBEDEEEIITG met en zonder Zinken KI EZELLIJSTE V Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfberlekkiQg i Onanie en gehp me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Kotau s i Liin v i i p Hollandsche uitgave met 27 afb Prii 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft ledt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Mt azin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en m eiken boek handel iu Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEL chemische Wasscherij Vi II OPPE IIEIMEIt 10 Hi nisKade Rotterdam iebrevetec r l door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vai alle Heerenen Damesgarderuben alsook allt Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u vai pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar d uieüwate eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverk worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt StoUwerck sche Borstbonbons gefehriceerd na vuoiiidinft van den kon Universitoita Prof üehia Hofrad Dr HarleM Bonn hebben sedert 60 Jai n als vefzacbtend middel tegen hoeatoo heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwÏBseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes è 25 cent Alom verkrijgbaar TISSO 1 U Bordeaux Uotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5en 2Va bter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Roos ProefBesch IMO Verkrygbaar by J H ROODE GOODA Sücielcll 0 S GE OEGEi 6e laatste Aibouueiueiil VooitelUni Donderdag 3 Maart 1898 Vereeiiigde ItuttenJainsthe Tooneelislea Firma LE GRAS BAMPELS MUUEBLOEMPJES Blgspel in 4 bedreven Aanvang half 8 uur p Gewone bepalingen en prezen Drek e A BRINKMAN Z Gonda Bulteplandsch Overzicht I Drie medepliehtixeu aau den moordaanBlag 1 op koning Georg van Oriekeulaod zyo thans jin heobtenis Maar bet is nog steeds niet I daidelyk welks aaaleidiog deze maanen hadden I voor hoQ daad 1 Het moge waar zyn dat een geheime ver j eentging befloten had den koning na het vast itellen der wet op de internationale controle I om te brengen het is niet duidclyk wa 1 Karditzi daarmede bad uit te staan een loia I dadiger als deze stedelyke ambtenaar is niet van bet slsg der fanatieke atriotter Enkele bladen meenen dairom ook datKarditci slccbtB werktuig was in bandender Hiutermünner waaronder men zelfi hooggeplaatste personen vermoedt de lieden die denaanslag nitvoerden waren beUald dt anderenbonden zich buiten schot Grooten indrok maakten de moed van den koning zoowel by den overval als iu zyn volharding om eiken dsg denzelfdeo rytoer t maken ondanks de anonieme brieven waarin hem werd gedrdgd dat b zon worden vermoord Zoolang de koning in Griekenliod is wai bü nog nooit zoo populair en ontving by niet zooveel betuigingen van sympathie als thans De moordaanslag heeft m zooverre een nnttige oitwerking gehad ♦ ♦ In d n gemeeuichappetijken miniiterrasd die Zondag onder voorzitt r chap van den KeiïerKoning te Boedapeit is gebonden ia voornamelyk gesproken over de middelen om bet verg lyk taiacben Oot fcenryk en Hongarye te hernieuweo OansFeb wien de hoop op het bentel van een werkenden Ryksraad bsgiot te ontzinken stelt voor het vergelyk opnieuw voor een jaar te verlengen Anderen spreken vnu het lodieften van een wetsontwerp betrefiende een nieuw vergelyk zonder wetsontwerp tot bepaling van de wederzyddche bydragen Maar hiertegen zyn grondwetteMyke bezwaren daar de verboodiog van die bydrageo volgens de grontwet alleen door den Keizer Koning Wpaald moge worden als de twee regeeringeo en parlementen het er niet over eens kannen worden In alle geval ziet het er voor bet vergelyk dat op 1 Mei geoloten moet ziju niet byiter gunstig ait Ia een brief aan dea markies di Kudini drnkt koning U ombert tyu ingenomenheid uit met bet besluit van de legeering om nog 100 000 1 op de begrooting te brengen tot leniging vsn den nood in eenige ptovinciën van Itslii fEiULLETOX Mr tiet Fronieli 1 Den volgenden dag toou wij na t octbijt bij elkaar zaten in het aalon van Schultz kwam een bediende de barones de Jonval aankondigen die de gravin de Manfort waoschte te spreken Ik voelde wel eenige ongerustheid maar Diana gat met bewonderenawaardigen moed laet om hare tante ttt laten binnenkomeB Mevrouw de Jonval versoheea met een stijve houdiag en een strak gelaat Tooh kon zij zich niei weerhouden eenige bevreemding te loonen toen zg zag dat hare nioht niet alleen was Diana stond op an begroette hars tante zeer beleefd Het verwondert mij melieve begon de barones droog ffU te Karlsruhe te zien ia eea ander huis dan hot myne eu vooral genoodzaakt te ijn om u daar te komen opiooken Er heersohte een algemeen stilzwijgeD en aller blikken waren op mevrouw de JonVat en op Diana gevestigd Vergeef my mevrouw amtwoordde Diana kalm maar het waa myn plan niet u van mgn verblyf hier Ie oadetriohteB Gg komt er railerlgk voor uit bsmam ne barones maar ik kwam eigenlijk hier om met u over familieukeo te spreken en ffO msvroaw 1 viel Diaaa baar ia de rsda fgy ter gelegeoheiit vnn de aansta ude viering van jde afkondiging der grondwet door Knrel AI bert van Sardinië De koning beeft uit zyn 1 civiele ly t 100 000 I voor hetze de doel beschikbaar gesteld I m I Voor zoover te Hio de Janeiro de nitsUg 1 bekend ii hebben d verkiezingen een groo a I meerderheid opgeleverd voor dr Campos Bal s als president en den beer Silva da Rosa a s 1 vici president Overal beerscbt kalmte Verspreide Berichten 1 Frankrijk I De Figaro c maakt melding van het gerucht dat Ëstfrbazy den gewezen luiteaaiit kolon 1 it icqnart zyn getuigen gezondt n zou hebbeo 1 maar dat Picquart niet gezind zou zyn m t I den majoor te dnelleeren I Üa redactie van het hlad heeft over de e I kwestie van eer alsmede over da kwest e Üeury Picqiarl twee antoriteiteo in tweegevecht znken geraadpleegd kolonel Dérué en den heer A de Samt Albiu Zy bebbeo h t volgende verkondigd Kolohel Henry kan niet weigeren met Piequart te duelleereo want deie il niet wtgeni een vergrijp dat hem eerlooji maken j I kan uit het leger verwydeid Wat Esterhaty betrsfl ook hy beeft recht om den degen te kroiaen met Picqaart want ty draagt de epauletten Andere oferwegiogeo gelden hier niet De Aurore meldt dat overste Piequart Zaterdagavond de ve iting Morit VHlórien verlaten heelt Toen ging lyn ont lag iu Hy woont thans weer in de Keu Yvoo Villaroeau in I dezelfde kamers waar op laat van generaal I de Pellienx huiszoeking gedaan werd Zyn pensioen een soon van Btrafpaosioen bedraagt nog niet eens frs 2000 om dat te I bereiken had by twee jaar overste moeteu zijn I eo daaraan ontbrak nog ilecbts een matnd I Nu is hy als msioor gepensioneerd met irn 1500 I De Aorore deelt ook mede dat Piequart zyo getaigen aan overste Henry zal zenden I De Duval inricbting beroemd over de ge I beele wereld om de practiache inrichting barer I vele restauraties te Parys heeft in tafgeloo I peu jaar een zuivere winst van 1 28 millioen I frank afgeworpen I Er zyn in 1897 meer diners verorberd dan I tn het dasraao voorafgegane jaar In 189ö I was de gemiddelde pry per maaltgd an per kunt gerust ro rtgaan ik heb niets te verborgen voor de vrienden die mg omringen want ik kaI toch hun raad inroepen in alles wat mg betreft ik kau dus in hunne tegenwoordigheid i eer goed aanhooren vrat gij mg te zeggen hebt Mevrouw de Jonval vorborg m t moeite hars teleurstelling en spijt een ongenblik aarzelde zg Of ze blgreu zou maar toen besloot ze toch W r te spreken Mgn broeder en ik zei ze rbebbeu samen g6 raadpteegd over uw toestand on wij meenon daf ofsehoon ge weduwe zijt uw jeugdige ieeftgd tooh niet zou toelaten dat gij geheel op u zelve zoudt gaan lovon Daarom uiahtje hobben wij het besluit i eaomen dit ik u zou vooretoUen wederom hij mij te komen inwonen even als vóór uw huwelijk En uit kracht van het geza dat ik Tm als uwq laute n nla uwe plegmowJer op u mag uitoefenen kom ik u thana afhalen Deze woorden maakten een nllea behalve aange namen indruk on my maar Diana a eïde my apoedtg gerust terwijl zg antwoordde Mevrouw ik ben u en mijn oom erkentelgk voor dfl bezoTKdheid die gg mg wet betoonen wilt maar ik heli over mijn lot anders beschikt iBesohikt viel de bar nes haar hoog iu de reda en dat zonder uni i kennen f Ja mevrouw hernam Diana op eerbiedigen maar vasten toon Ik wensoh mg terug te trekken in het huia mijner moeder en daar te leven van het kleine fortuin dal zij mij naliet fk kea mijne verplichtingen legeaover de wciu ld en ik heb mg j daarom roéls vsn oen steun verzekerd waarop ik 1 meen U kunnsQ rsksnen n dien gij laker wal salt hooé fr 2 31 in 1897 fr 2 30 Door divart il van l ceutime heeft Duval fr 32 000 mtiMler wiust gemaakt 1 Itali k I Itt den sneltrein Ventimiglla ïenaa is een I EQ licbe dame miss Bnrksy aangevatUn 1 berMfd en door het portier naar buiten gewor pen Van de brutale aanranders h nog geen 1 spuQt ontdekt 1 i Tê Home woont een man diegeJorende der 1 ti D jaar gevaugen Keieteii beeft op het Dui velHiland waar thau Dreyfos sohuldi u outeholdig wettig of oiiwettij iu balling I sohilp verkeert Deze mau is de 74 jarige ge I nerl l Psolo Tibaldi vau Piacenza die zyi 1 geb ile leven in Italië en Frankryk g wijt heall aan den stryd voor ds vryheid des 1 voll l yu familie wooude te Florence en d I belffo te schilder Paolo Tibaldi die een de 1 lee ee ters vao Michel Angelo wa behoor I toi zyu voorouders De generaal ia oog een 1 1 stetke tiinkgeboofrde man met een zwareu I wiiliin baard en een zeer gediitigueerd voor 1 k vBa Een journalist brtcbt bsm onlang scni bszuek en vroeg hem eenige bycondeil hedfn over xyn rerblyf op het Ouivelseiland I t O het Ouivelseiland riep by nit me I eenf plotselinge flikkering in zyn oog de I d iwi zyn DOg te goed om daar te moeteu I Uvai Toen ik er aan land kwam was het I eiinéd niets dan een naa fte rots zooder éa I boom Eouder gras zoüder eenigen plaotenI groei Gelukkig waren alle ballingen dis zieb I reeds np het eiland bevonden evenals ik om I politieke redenen veroordeeld Zy benroetten I my met levendig ympatbiebetnigiiigen en I één buuner verschafte my een onderkomen I in zyn hut totd it ik er telf een gebouwd bad I die 28 voet lang en 8 breed waa Het menbiI lair bestond uit een veldbed zooder matras I een handvol stroo aU peluw en twee groote I stesDen ali stoe eu achryflefienaar Ik bracht I myn tyd door met elf lotgeno teo die ieder I boD deel hadden in den zwaren arbeid om de I gsdselteo van bet eilaod welke bet minst I onvruchtbaar schenen te bebouwen Wy viaI geo oge s zonder vuurwapens en vi obten I langs de kn t De provisie dour het gou veineI mest verstrekt die dagelyka van bet naboriga I Koningseiland werd gezonden bestond uit I anderhalf pond slecht brood voor iedaren geI vang ne een stuk oudbakken vleescb ofgezonI ten vet boonen of ryst een weinig olie en I zes centiliter tafis een soort hranJowyn Om I de beurt d den wy dienst ah kok en spoedig I had ik een zekert reputatie verworven door I de bareidiog van Ita iaanscl e gereobteoi een goed kou ru n ik iil mij onder de bescherming stellen van dokter HchwItK en lijn echigenoole die er in hebben toegestemd om liij mij ti komen inwonen Uaar gij vergoot dunkt mg al te zeer do rechten die uwe familie op u lieert riep mevrouw de Jonval uit Dc rechten myner familie mevrouw herhaalde Diana op bitteren toon 0 die rechten zal ik nitt vergeten en zij bahoovea mij door ii met to worden I herinnerd Gij hoht die rechten uitgeoefuad toen I gg mg op reattenjarigen leoftijd ondanks mijn ameokon eu klagon hebt gekluisterd as i oen j iik du m vraea inboe emdB iij hoht vr vulgena met U rechten gewapend een verbond gesloten mrt hsm die mg gemaiteld heeft O ik bea boreid om hot u te vergeven maar beroep u dau ook niet meer op da bescheraiiDg die gg mij kobt verleend ant daarvan heb ik te veel ondervondon Do barones beet zich op dj lippen en terwgl zg zich hiotd of naar goode bedoelingen miskend werdon vroeg zij Oij wilt u dua oiot onderwerpen aan t geen wy het bast voor u achten Oij zelf mevrouw antwoordde Diana opslaande hebt mij door mg uit te huwelijken vau uw gezag entslagen ik ben uu vrg on kan handeleu zooata ik dat verkies De fierheid ona geslacht eigen waarborgt n dat ik mg zal wrton ie gedragen zooals het bohoort indien ik daar ooit ia nooht falen i zal ik mij niet san uw billijk verwijt onttrekken XXXVHl Drie dagen later reed op oofi schaoneii zachten namiddag in Apnl een roisrijiuig de groote laan I op van mijn kasteel Orbaeb dat U nQ t esuwen kuUBt d e ik geleerd bad toen ik ia 1848 als vrywilliger deelnam san den Italiaanschsn oorlig tegen Oostenryk Het tj kt mij onmogelyk het te d ta beschryveo dat onze wreede bewa vers ons berokkenden Wy waren overgeleverd aan hun willekeur ea werden wanneei tiet hun inviel geke efld en maandeulang op brood en water gezet of byoa doodgeraasatd met touwen zoodat we wekenlsDg met fresselyka pyo ie bed moesten blyven Ledru Rolli Mattini en Campanella de pbiloioof waren hoewel zy zich niet in Fraukryk bevonden tot levenslange di ortatit veroordeeld op de aanklacht sen samenzwering tegen het leven van Napoldoa IU op touw te hebben gezet In 1857 gar rsdtn Holiio aan generaal Nino Bixio de som vaii I 12000 om een expeditie te organiseereo met bet doet my te bevrydea Ver scheiden pegioi nn werden gewaagd doch ey hadden geen ander resultaat dan dat bet leven op bet eiland my ondraagtyker werd gemaakt Tydens dsze pogingen tot bevrgding evenwel eischten de pers en ds publieke opinie in Frapkryk niyn invryheidstelllng die ik ten slotte verkreeg en wet tydig genoeg om nog voor de Franscbe Repnbliek t knnnen atrydsn OU oHi het minder aangename voorrecht te hebben met Troeha da overgave van Parys aan de Daitsnhers te teekeneo EoYPr Men is bier in den taatsten tyd b iondar voorspoedig in het ontdekken vao oude koningsgraven No weer beeft de heer orat e D jong Fransflh geleerde tt Theba het graf vau koning Tbatinosia Hl U80 1430 v C ge vonden De schilderingen in dit gratcnonnment zyn byzondar goed bewaard gebleven en Ar Ms ssrkofasK die uit ééa steenblok gebouwen is is byna geheel ongasohooden Ahf iuka lo Amerika heett men bet plan ontworpen I voor een reutentoren welke te New Vork zal opgericht worden ter herinnering aan de mI liJTing dar voorsteden by New Vork I Het torentje zal liefst r 52 meter hoog wor I den das meer dun twee maal zoo boog als de I Kifteltorien Volgens d plannau vau den inI geniour Freye wordt da toren gshrfel van staal 1 gebouwd de doorsnodo is een twsalffaoek I welke op d n grond een raidtletlijn heeft van Dl meter In het midden tal een spiraal I worden aangebracht waarom een aoort wenteltrap ïiftl worden gebouwd van 30 meter raidI dettiju Lang deze tiapc Kal oen electriscbs I tram do boz ekeri tot aan den spits van den I lorea voeren Einn Ie hurtuffun vhh Lotharintfen hehoorde un dst mijn vsd r met ui de liefde vun eon mlheidkuudige liirl Inten rrslauroersn Do oude eikn en ile kaïtaujoboomen reeiU in jHiigdix i rorii ffethnt welfden hunns brSede kniinsn over on hetii sis Boovele tnomniogen de in bloot ilnando tooAe wrbe eo ebhaboornlsD ipreidden tmnne jouren in t rond de vofjeis tUddorden door liet kreupelhonl ds fcanRubs natuur trjkls onder don bezielondan dom der lento on allo schoen ons too to roepse wy worden weer jong Oü gaan wser Invsn ere als gij 1 Ontroerd en saliK drukte ik Disna hand m de mijne terwijl de oets liurinnerintfen onzer kindsheidoiernl om ons lieen opdoemden Wij 4gen ons Weer spoten en holluii op bet gras wy ta en weder onze laoedera dlu ona mot zorifvol oog galealoegen en ons b furt om beurt in liare armsn opvingen wij kwamen weer langs den vijver waarin lulke mooie zwanen plarhlon te zwommen en meegesleept door kare edacbten nan l weleer vroeg Diana niij I weet je t nog wel Ja zeker wist ik hsl daar op dio plek bij dien grooten kattsnje had ik haar eens vonlodtgd tegen een swaan die boo ge I worden wits en dte heldendaad had mij id de oogen 1 vao al de kasteelbewonors mrt room overdekt I Om ons niet te Htüren in onze droomon van t 1 verlediin keek de orave Kcbull heel ijverig naarde I vergeziehteB on l ewondo de by den achoonen aanleg I van mijn goed terwijl hg zjjne Mins weot op de I kruinen der hooge boomen die vergold werdeadobr I de ion Bastiaan die op dto bok zat irok liiere I daar oen eersten blotstm van do kaataojea I fordt itêrMtfd 1