Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1898

ülrecle Sooorwcgverblmllngen iiiet GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AaogevaDgeo I October TUd vao Greeowlcli GOtlDA BOTTIDAM S 7 1 10 8 8S 10 U Il 9 64 lO U U U lïM 1 18 U IS 1 84 8 48 1 J 4 88 BS 5 82 5 B1 8 14 7 31 7 15 8 80 8 81 9 56 10 04 10 86 11 19 86 ff ff ff ff ff r 18 48 ff ff ff ff 18 66 1 68 4 4 16 6 10 HOTTKHDA M B O U D i 10 11 11 81 11 60 18 87 1 44 7 60 90 9 88 9 47 10 18 10 80 11 89 8 81 7 16 8 8 48 9 88 11 4 19 08 18 47 7 1 7 48 8 18 9 90DDA DEN BIAS obilt S rnkuiMi Mo rkipeU6 Zo4t raieer Zegwurd Voorburg Uag B 7 80 8 80 9 18 9 88 10 14 11 18 18 18 18 88 1 87 8 48 4 49 6 86 6 64 8 11 7 84 7 8t fi 3S 8 84 10 10 88 11 8 m 7 48 8 48 f f 18 40 ff ff 8 04 10 1 LZ 7 8 8 61 ff ff t t 1 1 ff ff fff l ff ff 10 V 8 071 08 ff ff 1 08 ff ff ff ff ff 8 1 ff 10 88 lH 8 18 f 08 8 48 9 14 10 4411 48 18 48 1 10 8 08 4 18 8 16 6 86 8 88 840 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 8 11 44 8 0 1 DA VTIICBT UmiM 8 80 1 4 7 88 8 81 9 07 10 19 10 67 19 00 18 88 8 80 8 17 4 88 8 06 8 86 8 88 10 17 10 8i ttuéaw 6 88 ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff 7 10 ff 10 84 W rini iS 8 10 ff ff ff Il ll ff ff 9 46 8 84 ff 8 84 7 18 8 48 10 41 Plnokt 8 08 7 4 8 88 9 0 9 88 10 6111 46 IS ÜI 1 96 8 08 8 60 6 08 4 1 89 8 69 11 18 11 18jOotI U OEN HAAO OOUDA 10 1111 87 18 88 1 86 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 8 18 1 18 7 6 8 88 10 03 10 17 ff ff 1 41 ff ff 4 89 ff 8 18 9 84 10 89 1 8 ff ff 4 8 ff 8 80 9 48 10 48 8 08 ff ff 6 04 8 89 9 9 Otwda J87 488 18 9 ÓS 10 1610 6411 67 18 609 17 8 14 4 08 4 88 6 18 8 6 60 1 48 8 18 10 10 1 U U T E E C H T G O D A Utnokt 8 88 7 4 8 49 9 80 10 1 10 88 11 88 1 8 08 8 6 4 48 86 t I 7 88 Wo rd n 6 18 8 08 10 88 ff 11 66 ff 4 18 7 18 Oudowttei 7 07 8 14 10 46 4 84 9 07 10 08 9 88 7 07 8 14 10 46 4 84 ff 9 88 7 88 8 87 9 88 9 8 10 18 11 10 18 11 1 48 8 40 4 87 80 6 07 7 89 8 88 9 41 10 84 11 10 AI18TISDA U O O U D A 7 08 8 10 9 08 10 48 1 8 8 48 4 48 6 1 7 46 9 46 8 09 9 11 10 9 18 11 1M8 8 88 4 4T I U 8 40 lU S O U U A A MSTIIIOAIl OtvdA 87 01 0 48 10 7 18 10 4 11 U 7 1 OJO 10 11 10 88 Lmdnitm 0 81 8 16 8JI 10 0 1 8 U8 6 11 8 6i 16 18 11 41 BINNENLAND Wy ega b t g heel eens met Het Vaderland dat bet niet aangaati wcgeoi de jongnte gebearteDiano ia Frankr k geboor tn neea aan degenen die willen dat bg wg ran proteat ooxe landgenoaten zicb oDtbouden van deelnemiog aam de Pargsebe teotoonaiellinK faa 1900 Nog daargelaten dat wie bg zulk een featoonatelling iniandt dat doft toorat in zgn i en belang en dn door onthondinK zich zelf itraft kan uaeo door zolk een beloogiog bel doel uiet bereiken De tenloooatellioK atiti seker door en men zon enkel gn ei eo land labade toebrengen door bet te iaoleereo ran den wedntrgd der rolkeren Bovendieo soheideo one nog ruim twee jaren van de opening der tentoooetelliog ïo dien tgd kan nog veel gebeuren De cycloon welke thana orer Fraukryk woedt zal dan tot bedaren zgn gekomen de bartstoclitea tallen agn bekoeld De geeat fan edelmoedigheid en ridderlijkbeid die bet Franxrbe volk zoo Taak beeft bezield zal dan weder aardig wordeD en beratel Tan onrecbt zsi zgn gekomen Waar de atem van bet reehteKeioel nagenoeg overal bniten Frankrijk i grenzen zoo loide heeft geaproken ia bet ondenkbaar dat zg niet nlleoga ook biuorn die grenzen meer weerklank zal Tinden en de bdnderden intellectupelea die nn reeda Toor bet recbt getuigd hebbeo tot bonderdd ai zenden znllttn aanitroeieD Wg hebben bet daarom niet raadzaam g aebtde brieven ts plaataen die ooa ign toegezondenen waarin allerlei middelen van proteatworden aanbevolen Dergelgke betoogiofieDdoen meer kwaad dan goed Hetzelfde geldtTan eproepingftn otn Relden bgeen te brengenToor Zola ter beialing fan opgelegde boete ende gereehtskoateo Wy betwufflea teu z erflteof zulk ecD aanbod uit den vreemde aan Zo atelf aangenaam zon wesen Hond De beer L Gl Verotfe eervol ontalagen eommiiiaarie van politie te dcbeveeingnn ia ia een nader adrea npgekom o tegen bet praeadviea van B en W den Hiag op zpn rerzoek om recht en herkeuring teneinde op enkele onjuiftheden de aaindaebt van den Raad te veatigeo en wel lo la adreMant na de weken en maandenlange bezigbedan aan de vernietiging van het djnamiet nooit meer recht gezond g wHe t en heeft itapde de nadeeliffe invloeden en gevolgen van de nitroglycerine ondertoodm op ijin UDOWgeHtel dal feitelyk daa door onderngnd en verwo at is wat medici ot ganieoffieieren ook mogen beweren en ii die zenawtoettand teeda erger geworden zoodat adreanant ook onder behandeling ia geweest tan den Monwarla doctor Arie de Jong te eQraven bage 2o Heeft adreüaant in 1888 rendit bg B n W pogingen aangewend om zich een belamelgk hen o ar recht en billijkheid toekomend pentioea te verzekeren en de honfdcromii aria van pol tie zelf aan adreaiADt allerlei opgaven veratrekt dio adr aaant nog beiit boeTeel ago penaioen zon bedrageo mét en zonder bgberekeoing van emolom oten ran bet waterschoutaambt So aan adrea ant en bg wil dit met eede bevaatigeni door den bargemf eet4 r mr Patgn opgedragen alle dyaamet te terniotigen en onaohalelgk te makeu igude dit toch een met gevaor gepaatd gaande dienatverric ting en heeft deze mngiainiat zelf aan den adjunctatraodronder die zirh daarmede ook bemoeien liug de vernietiging van het dynamiet veiboden daar adreeaant voor alles moeat zorgen 4o Heeft bnrgemaester Patgn echrittelgk aan adresaaat verzocht zich vooial niel teTCfl aan gevaar bloot te stellen bg die verbranding D vernietiging Onit 80 7 8 10 8 88 9 10 V B 4S ff Wauwwknk 7 8i 8 49 ff hixUi 7 48 ff 9 6 lattgrdui 7 7 86 8 88 9 08 8 8 4 46 6 88 1 16 Oipdla 4 6 8 08 ff Hirawtrkirk 8 84 8 11 ff Uootdnolit 6 11 8 19 ff tmb 8 11 8 18 1 88 5o Habopn niet van 13 24 December 1883 militairen dynamiet vernirtigil zooals beweerd wordt maar tlechtn 6éa dag en wei den 17n December 1883 12 ninaora onder bevel Tan 1 ofiBcier en adreeaant de reet 6o Slecbta één politieagent wan om het groote geratr geneigd adressant te aiaiiteeren en ia daarvoor rgkulgk van gemeentewege beloond en toen er eprake wat dat adreasaot TDor al zgn zorgen doorgeataan gevaar en nadeel aan zgoe gezondheid van Bgkswege een erkenning zoo verlangen bracht de hoofdcommiaaaris van politie dit onware rapport ait oil treea dat werkelgk adreaeanteen beloooing van de Regeering zon bereiken dat adressant hem bad verklaard dat bg het dynamiet had Terbrand omdat bg adreeaant den dood zocbl Kn dal tengevolge van dit inderdaad onge boorde rapport aan adreaaant van Rgka noch Tan Qemeeolewage eenige belooniog ia toegekend ja zelfi gemaakte ookonten oobetnaid zgu gebleven Adreeaant verzoekt den Raad overlegging van de gebeele correapoodeotie metde militHire aatoriteiten te Terzr keo opliitblyke wie daarmede ia belaat geweeit welke Tragen zgn gestpld en of B en W dat zelf hebben gedaan óf dit faenben laten doen door een ander Adreeaant verzoekt ten alolte onder opmerking dat hg ateeda oirwbtvaardtg iibebafdetd door kjiiperg ea onware rapporten den Raad fOrbiedig hem ter wille te zgn teneinde jarenlang achandelgk gepleegd onrecht goed te maken en hem recht te doen De afdeelingen der Tweede Kamer hebben gekozen tot rapporteurs over het ontwerp tot wgziging der mt itiewet aftfchaffiogder plaatsvervaaging dn Ücereo Noleoa Yeegena Beidt Rink en Fokker In de sDordtsohe Courante geelt mr A RZ een korte beschouwing over be wetsontwerp tot regeling van de belaeting naar dergwieleu Allergonatigst onderscheidt zirb ditootwerpPieraon z i rau de in 1896 ingediende voordracht van den heer Sprenger van £ yk omdat DU betast wordt het bonden hier ta lande van rgwiolen die op den openbaren weg woideo bereden waar vroeger voorgeatel 1 werd ieder wielrgder te varplicb eo een verlofknart bg zich te dragen Ook wat het bedrag der belasting betreti koonen volgens scbr de nielrgdera tevreden zgn Wanneer dit ontwerp wet zal zgn gewnrden za dus vervolgt hg bg de vele vragen op het jaarljikaoh besebrgTingabiljet tevens van het bezit van en het aantal rgwielen melding zgn te maken met dien verdtanüe dat hel boofd nn het gezin geacht wordt ook de rgwielen zgner buisgenooten te bonten Wordt een rgwiel verzw en dan ia dubbele beUaJting over bet gebeele jaar veracbnldigd afgezien Van de geldboete van ten boogiite f 100 waarmede elke onjuiate of onvolledige aangifte voor de persooeele belasting bedreigd wnrdt Andere bepalingen tegHu outdnikiug bondt het ontwerp niet in terecht meent de minister dat met het oog op het gering bedrag der heffing bet voordeel door een frande te verkrijgen niet in verhouding staal tot de oadeeleo die er het gevolg van kunnen zgn Toch zon het wellicht overweging verdienen iu art 50 der wet te bepalen dat evenals van de waarde van het mobilair en tegelgk daarmede e ue opneming van bet al et niet aaovtezig zgn van rgwielen die immers niet in een boekje te verbergen rgn geschiedt De nieuwe belaitiog zal volgens het voorstel op 1 Juli a s in werking tr den Vódr 1 Aagnotns d a T zal men zgn rgwielen hebben aan te geven 11 18 18 11 88 11 86 ff 11 43 11 81 18 88 9 68 10 89 10 88 10 48 10 48 4T 10 18 Van wielrgderastnndpnnt schgnt de ontworpen rogeling gelukkig ges aagd Dat deze sport op den dunr onbelast zal btijren kan immers niet worden gehoopt er is daarom alle reden om deze bepflliDgeo die van kaart of nnmmer oif t gewigen die uoeh aan bit wieirgden noch aan deo handel eeaig bezwaar in den weg leggen en eene zeer matig heffing invoeren met ingenomenheid te begroeten Bene minder helemmarende wetge iog op dit punt kan niet worden verwacht Ligt het niet op den weg ven deu Alg Nederl Wieirgdersbood bet ontwerp bg request te steunen jemengde Berichten Aan een te Veendam ontvangen particulier hrgven oit Ambon ont eend de Veeod Ct bet volgende Het waa 6 Jan ii morgens tnaschen 12 en 1 our dut er vif r klcioa aardschokkeu plaats baddeo en een 5e iets heviger waarop myo buurvronw mg toeriep de denren open te bonden Ë en over éco Bwam mgn oino thuis en blnven we samen even in du foorgalerg stam om te kgkeo naar de haai die erg ontstuimig werd zoodat de witte koppen op de golven duidelijk t zi n weren Het begon daarop erg te waaien en te regenen zoodat we naar bionau giugen Opeens kwam er een vree elgke schok Zonder om iets te denken ging k schreeuwende aan den loop maar oaowelgka bad ik vgf sta ipen gedaan of ik voelde bet golven ouder mgne votten werd in dn binnengaterg eerst naar rechts daarna naar lings ge litigerd fn viel neer Ik boorde het buis kraken en alles tiaar hndeden vallen Ik hi ld de banden boven mgn hoofd oad t reedit een plank op mg nesrgoTallen was Ik hoorde opeens mgn man ropppn zoodat wg in minder dan genu tgd de deur uit war o Onze kinderen waren reeds alle buiten de 2 jongens waren door een baboe gnred en de oudste bad zelf een oitweg gezocht We zagen nu dat aan alle kanten de inen cben op de straten stonden en bgoa alle buizen x heel of edeoltelgk ingestort Het dak au een buis was ingestort en een zijmuur lag plat aan den grond terwgl da pilaren van dl acht rgalerg sli een riet zgn geknakt en de beele boel naar beneden is gevallen Hadden we aan tafel gezeten of geslapen dan waren we zeker morsdood geweest we hebbeo dus wul veel zeer veel reden tot dankbaarheid Ëen uur ua deu vrees3lgkeu schok werden we alten door den dominee geroepen om naar de esplanade een groot plein te gaat waar voortoopige barakken worden opgericht t Wat daar een vreeaalgke aanblik ieder stond er met x n familie bollende en klageode en ondertaascben werden er maar fteeds gewonden en Igken aangedragen vreeselgk verminkt en bebloed het was verachrikkelgk Tegen 6 uur waren er wat afdakjes gelouwd wasrio ieder zich met zgn kiniiertjea een plaatsje zocht W hebben in vier stoelen den ntfcbt doorge brnchl Het wna een ellende want bet begon s lUhcbts te waaien en te regenen dat we allen doornat waren We zochten voor de kindertjes onder de parspltiies zooveel mogetijk een droog plaatsje De ellende van dien nacht kan ik u later beter vertelluD het gekerm der t ewondfo het gehuil der kinder n verineugde z ch mei het ge ichreeuw Hoiid den dief c Het was akelig Een paar Javaansche soldaten waren weggeslopen en eeuige verlaieo huizen biuneugediOLgeo om juweelon en geld te stelen Tegen den morgen bietd de regen wat op Er zgn meer dan 100 dooden en 300 gewouden 66 6 08 6 09 16 6 81 8 10 4 10 8 81 4 4 60 4 7 6 04 10 1 64 8 01 8 08 8 14 Higo 48 7 801 48 8 8i 9 46 Voorb 6 68 V ff Z Z nw 8 ff Ze U 8 1l Qoada 7 99 Het fort is totaal verwoest de artilleriekazerne geheel ingestort wuarbg 5 soldaten gedood werden de gevang nis ligt plat tegen deu grond er zgn 11 gevangenen dood onder weg gebaald en de vrou van den cipier t Hospitaal tegen den grond de kweekschool dito t U itJ reu woord een verwoesting geweeest en dat binnen ééo minuut Het is bitir nog lang niet rustig af en toe uog kleine schokjes Veten vreezen nog eSfr aobeuricg of een vloedgolf Ouk beweert men dat Ambon reeds een vont gezonken is Wat er van aan is weten we uatuurlgk niet maar we zulten big zijn als we goed en wel een paar manoden verder zgn en misschien eene overplaatsing hebben De schade bojrde ik op drie miPioen schatten Mgn baurvrou mevr Engelsman beeft ook heel wat beleefd Om haar jongste zoontje heeft zg tot tweemaal geprobeerd naar binnen to komen twee keer is e gevalleu en door neerplofieode steenen getrofi n later bkek dat baar beide armen bg de polsen gebroken waren Haar dienstbode is dood onder de moren gebleven Onze resident wiens buii weinig geleden heeft kwam ganw naar zgn meisje kgken en naar enkelen uitverkorenen Den tienden Januari dus 4 dagen na den ramp is bg getrouwd wg bnrgers moesten ons maar bebelpeo Bg de politie te Rotterdam is de aanhouding verzocht van een aanzienlgke hoeveelheid timmermaDsgereedachap oit een iu aanbouw zgod hois op den Haokweg onder Voorborg gestolen van aldaar werkzaam zgnde timmerlieden Door de firma Groenewegen en Co te Amsterdsm ii in d o handel gehtHcht een aardbeiframboos een vruchtsoort uit Ja an een ernakclgke vrucht welke t midden hoadt tosscheo de aardhei en framboos Te Ouderkerk aau den Amstpl bobben gisteren de zwaluwen een aanvang gemaakt met den boQW tiuoner nesten Verechfic oue grondwerkers die uit Schoterland naar Daitschland trokken go onterriehter zake teroguekeerd Zg konden geen werk vinden Wie Is boirenknecbt daarheen gaat vindt gewoonlgk wel eboe betrekking Het Burplua der hoizen is te a Hage al zóó ttroot dat in een Knustbandel een groote sch U deig is tenlooogesteld voorstellende een blok nieuwe huizen dat te huur wordt aangeboden Zg stoadeo reeds een jaar ledig Te Amsterdam zgu voor rekening der H 1 1 Sprw Mij verTiiardigd ier belangrgk verbeterde postwttgt cs van 20 meter lengte welkeeerstf aiigi io dienst zullen worden gettjid opde Igo Amsterdam Antwerpen hoofdzakelgkbeiterad voor het vervoer van postpakketten In de nu loopende jiostrginigpo kon de dienstder postpakketten bgna niet meer verrichtwurden Te Laodsmeer N H hebben + 120 ingezetenen eene rereenigiug opgericht om de vele diefat tien aldaar zoo moiielgk tegen te gaan Premiën vau f 100 en f 50 worden uitgeloofd aan hen die daders aanwijzen De persoon wien Dinsdagavond door trein 241 te Schiedam heide beenen zgn afgereden wa i zekere Stigder een 50jarfg arbeider d e zirh laogi de spoorbaan naar zgu koathuis aan den Oudeud wilde begevuD Na ir bet stadsziekenhuis overgebracht ia hg dai r hedenoacht overleden Omtrent dit ongeluk vernemen ng nog bet Toli eiide Do dienstdoondft hlokwathter Van Hflt die rich ging overtuigen of de sei lichten in orde waren hoorde gekerm en vo d dairop den ougrlnkbige langs de baan liggen Na op de brancard naar het station getransporteerd ta zgo werd de mao door bat fpoorwegpersonoe voorloopig verbonden Doctor Endtzy die spoedig ter plaatse waa verleende heelkoodiga hulp waarop de gekwetste overgebracht werd naar het ziekenhuis Z jo toe tand was hopeloos Hg bad tijdens bg verbonden werd door het piTSoneel uog de kracht zich bekend te maken Het Heerenveensche advertentieblad bevat een uitvoerig schrijven van Allard Dijkstra ta Beetgum di do jr mr T besobnldigd werd een der mede inbrekers te Britsum te zgn eu die herhaalde maten door mr T en soms zeer kras aitgeuoodigd is tegen hem mr T eene aauklacbt bij de justitie in te dienen wegens rraaad eu beleediging Ogkttra deelt daarin mede waarom bg mr T niet vervolgd beeft en niet vervolgen zal oDk 7 16 8 08 1 09 8 18 8 86 86 10 04 10 86 11 11 10 11 10 18 10 86 ff 10 84 10 64 11 0 10 18 7 86 8 6 17 97 8 84 8 41 8 47 9 87 10 09 9 47 9 64 10 01 ff 19 07 10 99 7 46 8 80 10 84 10 64 Volgens bet Wetboek van Strafrecht eisoht Bmaad en baleedtgingc a s clement opzet terwgl zg niet gestraft wordt wanneer big kt dat de dader klaarblgkelgk gehandeld iieelt in bet algemeen belanor D beweert ntKcbntdit te lijn mr T tal du nooit olto oimiiur lyoe bncholdigiBgeii kannea bewgifto eo tal zich er d D op bero p D gebaodeld te bebben io het slgemMn belaag De aaoklacht zoo d D volitr kt geen resaltaat hebbeo ea daaroai zal hg er niet toe orergaan Verder b scbaldigt D mr T dat deze toeo bg te Beetgam ODderzoek ioitelde zeer eflozydigl informatiea iowoa eo mtt oplet rermeed perBODeo te hoeren die van D s oDschold orerloigd waren Hg roor zich wachl met geroitheid des aitfflag Tan het thaoi geToerda gerecblelgk onderzoek ef er op Tgzeoiie dat Stientlre nooit toor dan rechter an initrnct a verklaarde Dgkatra heeft mee ingebroken c wel ffDgkztra ertalde mg dat bg mee ingebroken had t Eo dat D zoo iets zoo gezegd babben oatkeot hg Men deelt mede dat Eiterhazj niet op dt kampplaats Teweheneu i De nitdeger toU geoi bet Vllndgbl de beer II Se ltiël nit Amitetdam en zgn beide getuigen mukten derhalre een rergnlicbe rei naar de gienien Den 5deo November 1896 werd nit een wages T8B dan trein Uitgeest AlkmaarAm lerdam een beleDgrgk bedrag aan geld vermist De postcoodocteur B Palmer die niet een collega in den trein werkzaam was werd terdecbt het geld verduisterd tu hebben Nadat het O M bij de rechtbank te Amsterdam 4 jaren tegen Palmer bad geëischt sprak de rechtbank hem vrg In hooger beroep eischle het O M bg het gerechtshof 5 jareo doch ook hier volgde irgepraak Peter degen wendde Palner die in usscben ool lagen wss zich tot den directeur generaal der postergen en telegrapbie met veizeek hem pensioen te willen verleeoen AU antwoord OBtv ng hg d d 24 ü ebroari 1898 een eervol ontslag Palmer ie nn voornemens zich in d ze totlis legeering Ie wenden Hbl Te Hoizen sloeg eergister namiddag de bliksem op een der wieken an d n korenmolen op het Zaod zonder echter brand te feroonakeo Taee personen die jaiit bezig weren den sBOien te draaien werden tegen den t rood geslagen £ en dezer kreef een paar llchta brandwonden aan de hand de andere bleef echter ongedeerd Ëen derden persoon dis zich io de nabgheid bevond sloeg ds bliksem tusecheo de beenen door zouder bem verder eenig letsel toe te brengen De schade aan den molen veroorzaakt moet gering zijn Door 4 politiesgenten te Amsterdam is Dins dagavond van de Willemstraat nsar het boreau Noordernarkt gebracht wegens vecbtea en z ch niet op last erwgderen oit eene volkiverzameling een 15 JBrige knanp die zich hevig tegen zgoe arrestatie verzette door een der aganten e trappen en zgiie beenen om die van den agent te slaan waardoor deze iel Ëen ander agent moest gebrnik makeq van den gammistok tegen een onbekend persoon die deu arrestant wilde ontzetten Io de wachtkamer van het politiebureau gaf de arrestant een der atjenteo onverwachte en zonder aanleiding een klap te eo zgn voorhoofd terwgl hg zicb vetder zeer woest gedroeg zoodat bg ten slotte in het arrestanteolokaal is geplaatst Gisterochtend tusschen Leenwardsn en Tietjsrk het deerlgk verminkte Igk van een kind gisteren door den laatiten trein ovene en Na er in de laatste weken zooveel over spionage is geschreven eu gesproken trekt oen opstel zeer de aandacht dat in de cHevne dee revues voorkomt en waarin een peraoon dia zich Ijouis Windell noemt en thans detectives te Naw York is verhaalt wat hem in de jaren 1886 96 ie overkomen toen hg na infanterie officier te zgn geweest oor Deitecbland io Fraukrgk als spion dienst deed Zgn verhaal klinkt aak zoo ongelooflgk dat men twgfelt of hg den lezer niet maar wat op den aonw sfell Zoo heeft hg in 1893 al zwemmende da militaire haren werken van Toulon onderzocht eo in 1896 wist hg ern nienw DObilisatieplau machtig te worden dopt het geboBW van het departement van oorlog dag eu nacht te doen bespieden en een officier ta volgen die er met een dikke poitafeuilla uitkwam en zich naar een dar stations brgaf Daar legde de officier de portefeuille even uit da hand en een oogenhlik daarna was da ipiOB er mede ver dwenen en weldra op wag naar Barlgn Da voormalige Duiticbe officier verbaalt vardar dat hg op bevel van kapitein Von BoriBB als koetsier ia dienst van generaal Mercier trad toen deze nog minister van oorlag waa Tgdens een inspectiereis door de tailing der Alpan faseft deis baitangewona keataier al e wetanswaardigbeden goad opgenomen en DBUwkaurig opgeteekend Tan bewgze daarvan publiceert hg het faaümila van een plan van het fort Vanvas en san klaina gravure VvOrstellende dan ganeraal ia reitkoataam ea ham leU Windell alt koetsier All dit varhaal inderdaad waat is behoeft men zieh niet te verwonderen dat neneraai Ueroier in een ongeteekead stuk met den sin fCette canaille de D s een bewgs voor de schuld van Drejfaa zag meent de Ind Beige Gisteren zgn de versterkingen die de brigade marecbaoesee te Goasbroek had ontvangen weder naar honhe standplaatsen Grsveen Ngmegeo vertrokken Alles is io 3 dsgen rustig gebleven STADSNIEUWS GOUDA 3 arrfc 1898 Gisterenavond ten oJDgeveer 6 nor passeerde op de Kleiweg zekere lE ntt Leiden eeni ent van politie ten half aven was bg weder op het bareaa van politi no evenwel droipnat Daar bg met zgne Ivroaw oneenigheid had was hg in een der SJngelgraebten gesprongen met bet doel zich vad het leven ie berooven Of b t bem te koud oi te nat voorkwam weten wg niet zooveel is zeker dat hg er zelf weder oitkwam Nad at hg den nacht in de wacht had doorgebrfjcht en igne kleedaren waren gedroogd is hg heden morgen in de richting van Rotterdanl vertrokken Onder den aaam s faat cbappelgke Her orming ia alhier dezer djagen een kieevereeoiging opgerieht Z beataat yoornamelgk nit vroegere leden der kiesvereenigiiig Oos Belangt In bfgiusel is besloien het program aan te nemen van den radioalen bond terwgl ook het vooroemen bestaat aan dezen bond aan te sluiten Het voorloopig beatdnr belast met het ontwerpen van een regleitaent bestaat nit de hb W Roepers A J LAfeber P M van Waas O van Ardenne en J N de Groot lo eene volgende algemeeoe vergadering zal het reglement worden vastgesteld endeverd re gedragslgn worden bepaald Zg die lid weasched te worden vnn boicngenoemde vereenigiog konnen zich bg een der voorloopige bestuorsteden aanmelden Bg beschikking J van den minister van binnenlandse fa e zaken zgn benoemd lo de oommissiën in ld98 belast met bet afnemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid bedoeld in art 56 onder a der wet tot regeling van het lager onderwgs in Zuid Holland I a tot lid eo voorzitter da inapecteor van bet lager oader vga in dn 2de iuspsctie b tot leden de aohoolopzienera in bet district Dordrecht en de arrondissementen Rotterdam Zuidelgk Schiedam en Vlaardingen II a tot lid en voorzitter de schoolopaieoer in het district Kotterdam b tot leden de schoolopzieners in de arroodiasementen Delft Leiden Gonda en Sommeladgk c tot ledanplaatsvervangers van de beide commissiëa da schoolopzi ners io dearrondissenenten Woerden Rotterdam Noordelgk Dordrecht on Goiio chpra Bg bet op 2 Msart te s Qraveobage gebonden examen nnttige handwerken is o a geslaagd mejoSroow B M S A J van Nes alfaier BosKuoP Ëen zeer geooegelgken avond verschaften ons jl Diondag het Boskocpsch Fanfare Corps en de BoskoopscbeZangiereenigiog Zgn da voorjaariuitvoeringAo doser veieenigingan altydzeer afwiaselend nog meer verscheidenheid bood men ons ditmaal daar niet alleen muziek ooa werd aangeboden doeh ook een comedieatukje terwgl bet bekend gezellige bal nog door een voordracht werd opgelnialerd Het programma werd goed afg spet ld het Ave Uaria van Fr Abt door bet Fanfare Corps uitgevoerd was aeer lehoon Ëin sontag anf der Alm van Koscfaat door de Zangvereeniging gezongen werd veneeoa zeer toegejaieht De directeur de beer Areotz deed ons kennis maken met drie viool solo s voortreffelgk geaccompagneerd door den beer Beaaekamp die door hem mee terlgk werden uitgevoerd Wg willen niet w t meer te bewonderen de zniverheid van toon of de oitmnntenda voordracht De Zegen des Hemelse of Zes dochters f o geen man wa da titel Tan het opgeroerde coraedieatokje Atleraar digat was bat Uitmuntend werd bat gespeeld I Ofschoon elk der medtfapalenden een woord Tan lof toekomt willen wg in bet bgzoodar den onden Koekoek c en de urdïge Lonise hnide brengen voor hun spel Ed de vnordracht de Drielingeoi Na wie bet geboord heeft beeft gelachen eo de groote inspanning die enkele Uden licb geti oosten bewonderd Een prettig bal besloot den avood BuBKKNwouDa De instrectia in zake den moord is w er geopend Opnieuw werden 6 personen voor den reéhter te Rotterdam gehoord BaEG HBArHT Bg de op giaiereo doer ba neeeter en weihouders gehouden aanbe stediog van het amovreren van de oude ondeiwgierswotting en bet daar ter plaatse opboawen van twee Fchootlokalen aren ingeleverd zea biljetten Laagste inschrgver was J Baaa te Stolwyk roor I 4670 Aan dazen is het werk gegnnd Haastrecht Uerkozeo als ambtenaar raa den bnrgerlgken stand de heer mr J T 0 Virely alhier VAN HKT ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LIINl 1NGOKD ia weder een enorme voorraad in Magasgn bg A van OS Al lid Tailleur Kleiweg G 73 73a GOUDA rei p Mi m ai Beurs van Amslerdam tlotkrs Vrkn 7 s 99 98V 109 86 88 SO As 64 98 98 9 1 41 59 78 9 s 109 8 387 100 91 Vs 61 S 473 100 48 101 808 1407 101 133 60 80 811 116 114V 908 iSO 100 6SI Vi 169 96 7 101 109 108 140 11 s 106 V 104 18 isV 79 ml 991 86 0 6 2 MAt ET KaDzaUKD Oert Ne W S ilito dito dito 8 dito dito dito SHomis O ji Cbudl 188188 Itaub leschrijiing 1868 81 t Oosiaaa OM in pspier 1 8A8 6 dit IQ zilver 1868 5 PoaruQAL Obt iDflt ooupun S dito ticket 8 98 36V 9 s 6 RueUND ül l Iliiiien 1894 dito Geeous 18S0 4 dilo bii Rolhs 1889 4 dito bil Hope 18S9 90 4 dito in goud lun 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spilija Perp t oliuW 1881 4 TcaiBU Ospr UoQi leac 189 1 4 Geo leenipft serie 1 Geo Ie niug sorio U ZuiDAr Rzr v al l I89S Uailco übl Buit 3rb 1890 Vbmizubu OIiI 4oubep 1881 AnsTaaniM Oblii atien 1S96 8 BoTTBBvui atcd leen 1894 8 Nbd N Afr lisndelsv sand Arendsli Tab My Ceitifitiaten DsliMaatfohappij dito Arn Hypotheekb pandlir 4 Onlt Mg der Vorstenl aaud s Gr Hypolhooll pandbr 3l i Ffederlsmlsrho bank aand Ned li ndelmaataoh dito N W k l c Hyp b pandbr Kolt Hypothnekb paodSr S k L tr Hypolheokb dito 8 Ooereita Uoft HooK bask annd RnsL HypotbeiekbsDk psndb 4 i Ambbika Kqut bypoth panilb B Haxv L Pr Lisii oert 6 NlD Holl IJ 9poariv Mg aand Mij tol Kipl r SI Spir aand Ned led Spoortrsgm aand Ned Zuid ATr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S iTAlJlSpoorirl 1887 89 A Kobl 8Zuid Ilal apwmg A H obl S PoLKH Woraobau VVeeuen aand 4 RusL Gr Suu 8pir Hij obl 4 s Bsltisehe dito asnd Fsstowa dito aand 6 Ivsag Dombr dito aand fi Cnnk Ok Aso 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 18V 19 106 108 101 101 117 186 S6V Ambbua Cent Pac Sp MU obl 6 Chie fc orth W pr r aand dito dito W ii Bi Peter obl 7 Denrerk Bio l r Spin ceri T a Illinois Central obl in goud 4 LoaisT fcSashrilleOort v aand Mesioo N Spw Uij Ie bvp o 6 Miss tLSnsas r 4pal pref aand N Tork Ontaiiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oreaon alif lehyp in goud at Paul Minn It MBnil obl 7 Un Fso Hoof 1 n oblig B dito dito Line Col Ie hyp O 5 ÜAMAOA an Soutb Cert T aand Vb C BsIlw kNa la Ir d c 0 Amsterd Omnibus Mg asnd Botlerd Tramtreg Maats aand NxD SUmI Amsterdam aand S Btad Rotterdam aan 8 BBLUU aiad Antwerpen I8t7 8Vi Blad Brussel 1886 Hone Theiss Kegallr ieselluli 4 OosTBK Stastaleeninf 18A0 5 K K Oost B 18 0 3 SPAKIB Stad Madrid 3 1868 Sêd Ter Bes Hvp Spobl eert UurgerlUke Stand OEBOREN 28 i ebr Gerards ouders C Borst eo M J Nieowenboije n 1 Maart Qeeriroida Christina Hendri ouders P J Bokhoven en tl A £ Ofereijnder 2 Ja cobos Johannes ouders J Slobbe eo S ran Dongen Marions Willem onders D Holseher en J Tan Hoiweüeo 3 Jacobns Coroelie ouders M lau Aech au C san dar Post OVERLEDEN 1 Maart I L Cats 25 j H Ketelrglder 42 j 2 J Donk 16 j ReanwUk OEBOBEN Coruelis ouders W Tdor an E Slolwgk Johauna oadars B Pardgk a 0 Uithol OVERLEDEN J an Greaningan 53 j J Plak 63 j J Vermeulen 6 j J Slootweit sred san C den Boar I 88 j L Heg i 1 m H Mtxooht liEBOREN Woatar ouders W da Onaf eu O B oairar Maarten onders P do Bruin n M ran Vianao Wilhelmina Hoolioa ouders H Burger eu A VeitboOH OVERLEDEN Martina Oararda Vargaaroud H VlUt tbhT OEBOOKEN Gelhardina I aulins ouders O 1 SIgta en J Littal Eogal Jqhaiinsa H Sluga en M d Horst HAR TUBRICH QOUd 3 Msart 1898 Oranen met roldoenden aanrosr xonder rsrandsring Tarwe Jarige eeuwa 8 8t i 8 60 Nieuwe dilo Mindere dilo 7 90 è J l Afwijkende 7 ll a 7 60 Poldsr 7 75 8 10 Z Rogge S SSk 6 0 Polder 4 90i 616 buitenlandsche per 70 kilogram i f Oersl Winter 4 76 a 6 40 Zomer 4 60 a 6 Cheiallior t 60 1 6 60 Haver par heet 8 3 60 por 100 kilo 7 ü 7 60 Ilennopaaad Inlandsob 7 96 a 7 60 Kuilenlandsche 5 60 6 76 ICsaa rtoaaad 6 60 ü 8 5 1 Karweuaad i per 60 Kilo Kuolsaad mouw a Krwien Kookerwtou ï Niet kakende f 6 10 ü 8 is llnitenlaiidselis voarerwten per 80 Kilo 5 80 a 8 Booueo Bniiro bdone 7 8 60 Witte booneo a lluirenboonon 7 16 ï 7 80 Puarduuboonoa 6 60 i 6 76 Mais prr 100 Kilo ü AmorikflaiiiKibe 4 60 i 4 76 OinquantÏDS 6 76 a e Foianian 4 00 a 5 96 Inlaudsoha meatiiig a VüsiiASKi Melkreo aaereer handel en prijren Vette rarkeas goetle aanroer bso del rlug S l i 2ii t por half KO Biggen roor Kngeland rodelgko aanvoer handel vlug IV i 90 ot per half K i Magere biggen goede aauvoor handel stug 1 1 80 per week Vette Bflhapen aanroer handel i Zntg emmeren aanvoer handel a Niiflhtere kalrüroh goede aanvoer handel vlug 4 ii 8 l okksivereu 9 a 10 Oraskalveren aanvoer hahdel ƒ Koord Aangevoerd 1 partyen kaas Kanilet gawoo Ie ual ƒ n ƒ 2e cjuftl li Zwaardere m prys Uollanüsclie i ƒ Hoter Koode aanvoer handel afloopend üoebotor f f lo t Woihoter ƒ 85 ït 0 9b p Kilo AD VERTE WTIEN M MaaMappij ter b virden van Nijverheid Departement GOUDA Maaudag 7 Maart ten H ure s avonds io de Zaal NUT EN VERMAAKf derSocieteitvDE RÉUNIE Voordracht r Keramiek door den Heer JDRR KOK Directeur der Haaguki Plateelhakkerij sRozKNBUROt Voor introductie van belangstslleuden ligt eeu lyst ter teekeniag bg de Boekhandelaars J r HENTUM ZOON BEKROOND MET HOUDEN VIKDAILLK KRAEPELIEN k HOLM S Qui na Laroche IN Staalhoudende Q ulna Laroctie il de meeRt krachtige eu veraterkend KlNA WIjy Aanberolen doortal van binnenen buitenlandsche Oeneeeheeren Verkrggbaar in fleeirben k 1 90 en M KuitPii tEN k Ho M HoBeTeraneieri êial O t te Otuda by deu Heer A H TËKtË Apotheker en bjj de meeste Apotheken en Drogtiten Terkrygbaar E CASSrTO TANDAttTB Gouda Turf markt SPBBJBKUBMlf MAANDAG DINSDAG DONUEBDia an ZATERDAG van S tot aur WOENSDAG an VBUDAO ran Itot nnr XOMDAOS niat