Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1898

30ste Jaargang J808 No 7521 Zaterdag 5 ANTON DIAMANT WIJDSTRAAT 168 boven den Heer GKAVESÏEIJN behanger O OTJID A 3 AGENTUUR voor STilOlVERVEKIJ en CUEyiSflE WAKSCHERIJ AAN UÜIS TE ONTBIEDEN Prachtig werk HflUJke prijnen TISSOT Co Bordeaux Hotterdatn f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Or P F van Hamel Boo ProcfBesch 1 30 Verkrijgbaar bg J H ROODE GOUDA mmm mmmi I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aii nderl jke Nommers VIJF CENTEN Drnk vsn A BRINKMAN k Zn Gouda D J vaE Velzen 5 DUBBELE BDUBT B 10 STEEDS VOORHANDEN J een VUXt COllECTIE stedelijke Gasfal riek te GOUDA D prijs n het gas is 8 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere Toorwaarden worden perceeleo gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 aeter vrije leiding achter den tasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bur 10 ent per maand Van ecne levering overgflilevena ÜOOO HtnkH ioo enuni le Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekeiyks afrekenen n van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in huur bekoaeu fl ft TS iflr Htiik reohtatrMfca md H H LRinlh uw r nï uUv r kolhl IJ i KIKKB o v r lU hnr I eken Un warm nlM ffn Pel ïii cM griiiit itii bat Pftftvd baal badakkaml iliinklri ltrulu met bi n ida riiitibin mi vmi i br eile rrtapoii vooriipii Kl ln ¥ 00rrl fl Engalscbe SponDubbel Paarden ekens OrauJt klfnr r im iBi X baiUkUl ui l i i r Alitige bieeil tr tpnii voorzien hiedim wij w K n KBr f l tle l ti do r mfttumti vun het vak l eni rlibBr l fouUn k 4 p ftuk wmMUJk w ftr i r j BnitaUingeii te a naen m t dal4 UJk ddn Ugen TOoruitb UUng ot rtBoboiiri fv ii Verzendhuis Merkuur Oommmdit Mftatiojiurvy Mcliiilx rl A ro Amttm lig N Z V iorbtirgwHl ïSi Kliniek en Polikliniek oBsrernffs en HViWJKCOr OfifJi voor Sptaekmen dageiyks van 1 n UraMs Spreekuren Maandag Womida en Vrijdag 9 11 unr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eBVL Qeneetheer DiretUur FEANSCEE STOOMVEEYEEIJ N cbemlsohe WasscherIJ VIN 11 OPPE IIEIAlEll 19 KruUkade Rotterdam öebreveteord door Z M den Koning dei Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n van plnohe manteU veeren bont eni Gordflnen tafelkleeden en worden naar d aieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverldworden onschadelijk voor de geiondheid envolgens staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onante en gehe me nitepat tingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBK VAItl i BoUandsche nitgave met 27 afb Prjis 2 golden leder die aan de vereobrikkeliike gevolgen van deee ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnicend van een lekeren dood ïe verkrijgen hg hetVerlage Magasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ook in postieguls en iu eiken boekhandel in Holland BELAUGEIJE VOOR OÏÏDEES Het tanden krijgen der Kinderen Zoodra by bet kiod het tanden krjjgen een aanvaog neemt komea rooreerat de speeknelkliereD eTeoalR alle deelen tbd den mond in ongewone werkzaamheid het kind kwylt en brengt ala wilde het de plaats aanduiden waar bet p ii voelt allea wat het in de handjes kr gt naar den mond I Ü teedere ea zwakkere gestellen waar het doorkomen der tanden onder moeilijke omstandigheden geschiedt ontataan dikwgU koorts uutatekingen aan het hootd ea aan het tandvleeacb opzwttling en ontsteking aan de oorspeekselklieren krampen en meestal storingen in de onderiyfs en spysTertenngsorganen die dikw ls bet Ieren tn geraar brengen Nu zjjn er om het tanden kf ygen der kinderen gemakkelyker te doen plaats hebben Terschillende middelen aanbevolen en aangewend doch van al die verzachtende en pijnstillende voorschriften heelt zich nog geen zóó uitmuntend in zyne werking bewezen als de door Hobert Holtx vervaardigde ELECTBOHOTORISCHB TANnBALHBAlüDJBS zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo als uïc de voor ieder ter inzage liggende getuigschriften blykt in het gebruik uitstekend hebben voldaanMen lette vooral op den naam van den fabrikant HOBERT HOLT2 lljioegen üeie Bandjes wolden alleen na ontvangst van postwissel ad 9B cent of gelgk bedrag in postzegels verzonden Verkrggbaar bg WOLKF k Co Westhaven 198 Wedei verkoopera gevraagd ilcoholvrye likeur J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout VERHElILEiV voorheen CR 4aiSI t Oo DKN IIAAO UlAsriIs Watmn £ Sex9 al9 Sirsfin HüOfUiUENl Firma A DAM Kleiweg Gouda 1 Vraagt gratis proef Te huur ofte koop aangeboden Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v u H van 8chaik Co gevestigd te sQravenhage Hepplerttraal M en 99o Babg de Regentesselaan om terstond Ie aanvaarden Eesa pracli tigr = i t irLgrericla t HEËRE HÜS met Tlll van Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoe tl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eltract li L EIIjI A liTTIIE FLACONS van éO Cte tO Cts en 2 verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f 08 Qouda B H vm MILD Veerstal B 126 te amda A BOÜMAN Moordrecht C BATELAND Bosioop B V WIJK hdemiK r M KOLKMAN Waddinxvtm staande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aoUter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Jiandteekeaiiiif met rood letters t voortLl op de Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerirht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Stollwerck sche Borstbonbons geftibrioeerd na ïüomohrift van den kon UuiverBiteita Prof Oehm Hofnid Dr HarltM Bonn hebben sedert 50 jaren aks mraKlitend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademing organoQ uitateekende diensten bewezen Bjj spoedigo afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebmiken SituUschappif tot ExploUatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Üïl t Het t eate ontchadelykite tn g makkelykite poetimlddel voor Heerea n vooral danriM o KlDdcrMhoenwerk ladeAppretuurvanC M Milll r It C 0 Barltii Beijth Str 14 Meokttvfocd ÜH op naam en fabrieksmerk VM Iryikur ky Hmtm Winkaliari In laMimrarft alMtMiM E SartlwMih a irwt 0 p t ky W Verpakking Geele pakjee 4 25 oeut Alom varkrijgbur KE I ISGEVI G iNRICUTtNUÏN WÏLK CEVAAK SCUADE UP UIN DBK KCNNEN VEAOOKZAKEN BUBGEMEESTEK en WETHOUDERS yan Uottda Getien art S der llioiUrwet Doen te weten Dat zij vergunnia bebb n vepleeod aao J Hpoor en zijne roohtrerlcrijgeoden tot bet opriahten eener alachterij in hft perooel aan dea Groeneweg wijk L No 140 kadastraal bekend sectie C No 169U Gouda den 4 Maart ISttS Burgsmeeater on Wethouders ToorDo tn l R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteolandsch Overalchl Paus Lbo XllI vierd eergisier tyo 88aten Tenoardag Z B ontfiog io de trooasul io plecbtige andieotie de kardioaleo bisMhoppen yrelateo ea aodereD Dacneoa welke de kardi aaaldekeo een gelukweoioh sprak De paos betuigde zöd daok net eeo korta redevoerÏDg waarÏD hg heriooerde aau de betoogiaxeo bg gelegenheid vao zgn priestarlgke eu paaaelgke jobilfls a toea miltioenei Jtaliaaoscbe harten EÏob ia den geeat aanatotea bg de toejujchiogeo dor aanwezigen De paoa sprak met krachtige tem en ug er aaar goed oit Na de toespraak defileerden de laDweiigen roorbg dea troon lo Ooatenryk blgUde toestand verottirDsteDd daar uocb de oraraeokomst met Hongarge noch de bevrediging der Daitscbers eenige Tiraudering maken Het bigkt doidelgk dat Vod Gaufcioh al in denzeltdeo toestand verkeert als Badeai en tonder Tersoening der Daitscbers niet Toor of achteruit ksn Die Tenoeoing beefi thans mineer kana dan ooit te voren De Duitiebers tijn verbitterd en Voo Gautioh wil liever aftreden dan toi n Doch zgn ontslag wordt niet aangeooapfT en zoo moet hij dan verder regeeren of liever exparimenteenn Da New York Heralds bevat oitioerige beri htan over de zaak van den Am rikaanicben kruiser Maine die in de baVen van Havana in de lacht ia gevlogen Het olad zegt daarin dat iedereen bet er over eens is dat de Maine door een oorzaak van bniten is vergaan doch tevens dal liieniand de schuld daarvan wil wreken op Spanje We wil men Spanje moreel en fiaaDcieel veraot tEVlLLETOI RAVIN DIANA Aur M Trmmh M Op een paar honderd el van bet kuteel faieldou wij stil bij een hek waarachter te midden van seringen een bevallig paviljoen verrees t was de woning van Diana gebouwd in een klein park dat door eeo muur omgeveo ia m n grond Ugt Wij kwamen een dag vroeger dan wy opgegeven bedden en werden dus niet gewacht Op het geroep vaa dsD postiljon liepen de bedienden op ons toe ICettiarins voorop Brie of vier oudjes die ons hadden sten opgroeien omringden ons net vreugde kreten en zegenden onze nooit gedachte ter Rkomst i Is onze jonge freule lalf herbaalden zq alsof ze haane oogen niet durfden vertrouwen HEn mijnheer de baron K jk eens hoe groot hg geworden is i Ko hij ziet ar goed uit ook voegde Disaa s eude min er bq Er was nog geen kwsrtier verloopeu of de bedienden vao t kasteel die door Bastiaan gewsarseknwd waren geworden versobeaen ook De tijding van myn zoogenaamde krankzinnigheid sn van mgne opslniting in een gesticht had die trouwe ziaten bedruefd en nu verdrongen zij zich om my heen gelukkig van mij zoo gezond en vn otiJk te zien Behults dealde in de a geaesDe vreugde al wryranda in a a hsaden t d by kam een tesken Woordelgk stellen vuor het ongeluk pn een groote fchadeloosstelliog eiachen Zoodra bet rapport van de commi aie van onderzoek zal zgn opgesteld zal de Regeering der Veieeoigde Stnten baar eisch tot beratel van geleden schade indieneD Men verwacht dat Hpanje geen moetlgkbeden zal maken en dïeo eiseb xal aannemen In dit ge al is de re eeriog te Waahington niet Toornemena van de laak eeu ca as belli ta ma ken De stenmiag in de Vereenigde Staten ia naar de Herald zpgt zeer ka m Vol vertrouwen ziet men op tot president Mc Kmley dien meu beacboowt aU den man io wiens handea op bet oogeoblik de zaken van den staat volkomen veilig zijn De tind Beige terneemt nog dat een aantal leden van den Senaat tn vitn bet Üuia van Afgevaardigden naar Cuba 7 ulteo vwtrekkAC om het wrak tan de Maioe te onderzoekeo Uit Aalst wordt gemeld dat mgr Btillemaos bisschop van Gent officieel aan pastoor Daens heett verboden om sicb candidaat te stelleo bg de eerstvolgende verkiezingen Pastoor Daens beeft verklaard dat bg zich aan dit verbod zal onderwerpen Nieiiemiu blijft zgn partg bj haar voernemen om afzoodsrlgke caodidateu te steDeo voor de Kamer en den Senaat i Verspreide Berichten Ffi NKBIJ Zola ïf gelgk men weet veroordeeld lot eaa jaar getnngeoiaatraf 3000 fra boete en de kosten van het proces Volgens de Ind Beige bedragen deze laatste voor di vgftieo zittingsdagen plechts 104 fra waarbg oog gevoegd moeten worden de eztta onkooateu voor de door den beschuldigde bg bet parket geteekende stukken en de door hem gedagvaarde getuigpn be raE eude 450 francs De veroordeelde ia dus op dit oiigenblik aan ds ecbatkiat B554 rs sehu dig Ëen man ia in een aanval van waanzin oit een venster in de Koe de Vaogiraod ta Pargs gesprongei Hg bad zich hevig opgewonden in da dagen van het proces Zola en verbeeldde zich nu maioor Eaterhazy te zgn en aan vervolgingeu bloot te stK t D Dit is al de derde zelfmoord door Uit hei veuster apriogen welke binnen korten tgd in dit hais voorkomt Op dsD boulevard Ilausamann te Parge van de hoogste voliiaanhrid ia Kijo oogen anders altoos Dsni azias droefgeesli als kiij mg aanziet eveu alsof hij bang wa m myu oogen de ongerustheid die hjj m j inboezemt te lezen stonden thant kalm en opgewekt hij bad zijn rrees zyn droerheid zijn ongeluk vergeten Wij doorliopen het huis en het park De kinderen van Scbaltz trippelden ui juichend door d bloembedden heen om boaquelAen voor ons te plukken kohier bij lederen voetstap werden Dians en ik weder herinnerd aan onze kfndsche jaren en onze harten klopten sneller tertvijl wij elkander toekoikten Men zon ons spoedig wnt eten gereed maken en intussohea gingen wg een kykje nemen van miju kasteel Ik deed er myn intrede onder t gcjtiieh der bewoners van het dorp tj hadden mijn vader zoo Koed gekend en herinnerden zirh nog don dag aijner geboorte zy begroetten in mg den zoon van bun weldoener wiens nagodacbtenis hun door bet tusaehenbestuur van mijn voogd en Pbicide oog dierbaarder geworden was Toen ik mg s avonds alleen met Baitiaan in mgn kasteel bevond wsa het mg of ik gedroomd had Votg ns den wenscb mijns vaders waa er niets aan het kasteel veranderd ik zag tlus a iea terug wat mi lief was gewevst en ds toetcomat t ohie mij betooverend tegen Intasaohen bleef er nog altgd een wolk ann mgn anders zoo helderen hemel draven mgn arme SohuHz kon plotseling krankzinnig worden wanneer het mg niet gelukte de laatste weifeling van zyn verstand te overwinnen Zun ik hem werkalgk gekeel kannen geoessB bemtrkten eni e voorbggangers eerifistereD ochttod vroeg voor eeu openstaand raam een bat j akleed joog meisje dat wanhopig om hulp riep Daar eg Dnitsoh sprak ventoodeo de voorkygaogers haar niet maar weldra drnag da politie io de kamer door n nam baar en den MfiOOD die tieh met baar bevond mede Deu bleek de schoonzoon van een Fransehan gezAf t in bet buitenland te zga bg werd iu bew iBg gehoodeo Bet Daitacbe maiHJe dat heel mooi ia en eerat achttien jaar is een hallfhir geleden door hem ta I args gebracht steede door hem in deialfde kamer gevangen gehoQdou eo aoms mtahaodeld £ k viernaitsr vPrésident Félix Faure ia te PorlhA eleïde aangekomen met groote vertraging Men bid het eohtp reeda verloren gewHud Bg het eiland Kergue eD werd bet dooi i een geweldigen alorm overvalleu waardoor vyfiNkn parsoDen overboord sloegen ea ver dronken DursdiLANi Id Duitschland zgn in de laatote jaren onderzoekingen ingesteld naar voracbillende methoden em de vermoeidheid der leerlingen na t gaan Bg de laagste klassen der hoogere burgerscholen beeft dr Kemsies de ergogruf kracb aanwgi r toegepaiit Ug bevond daarbg dat de spiervermoeidbeid bet geringst is Q Jlfaaudag wat meer op Diuadag en eel itt r o r Wo adag zoedAt on ir ê dis midden lo de week aaobeveliug verdient tooals 10 Frankrgk Uuslsnd en Oosteuryk reeda gebruikelgk ia In den naniddagschooligd wat ds vermoeidbeid seer xterk Wat de vakken betreft waa zg het grootst na de lessen in rekenen en wiaknode t mioat na dia in het Duitsoh de natoorwetènscbappen eo geacbiedonia Vreemde talen liggen duartusBchen Het verdient daarom de voorkeur de eerate schoolmen aen wiaknade en rekenen te wgdeo Te Oherwürthaob zgn nagen werklni in een leigroeve door bet afkalven vao aarde bedolven Allen werden ie als lyken te voorsohgn gebaald Drie andere steenbonwera kregen wanden De reebtbaok ta Dortmund beeft een stiefmoeder die eeo meisje en eeo jongetje oit het esrite bowelgk van haar man armen en beenen bad stok geslagen eu de beenbreuk niet eens door een d kier bad laten xetten veroordeeld tot twee jaar gevangeniutraf Het melaje ia door de ergerigke mishaodelirg voor baar leven vermiokt Dan volgenden morgen werd ik wakker door het gotik van steentjei die nea tegen mgne zonnebUnden gooide t Was Hohuttz die mg zgn gewoon ochtendbezoek brengen kwam Weldra was hg bij mg boven fO jé 1 zei hij wijzeude op de half opgebrande bougies je boot laat naar bed gegaan eo dit dauf t niet voor je Kgk nel hij tirb Balven lachend m de rode ilaar vergeet ik dat ik geen dokter meer hen Toen ik mg had aangekleed gingen wg naar Diana bij wie ik Granger vond die juist gekomen was ïïoodra ik boni uig herinnerde ik mg lat ik onder ourateele was gesteld Ik had r niet meer san gedacht I Nu vreeode ik voor de oen of andere sleohte tgding f K omt ge mg weer aan den ketting Icggee vroeg ik hem fWelke kettiDg vroeg bg op zgn beijri verbaaed over mijo koele ontvsagat Pardon mijn vriend hernam ik op Ireurigen toon ik had vergeten dat ik onbevoegd ben vorklsard om mijn vermogen te befaseren Haar a£4woordde hij laobend daar is geen sprake meer van tal je gerust Wat bliefP K mgn familieraad P Ga hebt er geen m r ge zgt meerderjarig en uwe in vrgheidstelling doet hti vonnis waarb uwe tnterdirtie uitgesproken is vaii zei vervallen Ik kom u juiet spreken over een verzoeV tul rnbefticg ranshet gerechtelijk beslag waardoor gU iu betfli zit van al uwe eigendommen zult gesteld nDfMen Sedert een week mijn waarde WUktlnAa i Op een bentioe motorboot van de torpedodiviaie in de haven van Kiel ia Woeoadcg de benzioe ketel ontploft Hetachotdak verbrandde eo df bemanning liep brandwouden op De achoanmakera in de hogfftbrieken van Uerlga hebben eergisteren voor de twatdt maal bet werk neergelegd Zg verlaagen o a erkenning vaa bun commissie van agitatie door de fabrikauten KKlJSLiNl Jagen is altgd een duor genoegen goweeat maar de prgsen die een EiigelaGhuan betaalt voor bet recht eaa honderdtal vogels te dooden die hg daarna weer eerlgk aan d n eigenaar terug meet geven iyk Q wal heet boog Zoo verteld de St Jaaaes Gezette dat desa winter per man £ 50 f600 betaald werd door eeu achttal jngers voor bet recht eeo dag bet jachtterrein van een groot grondeiganaar te mogen plunderen De lOÜO a 1500 fazanten die dan geschoten werden kreeg de landeigenaar die daarvoor van depoeliera weer een flinke som ontving Hertenjagen aobjiot hiarbg vergulakea nog BDo heel duur niet Ëen eigeoaar of huurder TRO een deer foreet ssl na afloop au den jftcbttgd ontdekken dat elk hert dat hg geschoten heeft bem op circa 40 £ ia gekomen aroQae hazel boeodaii aohiateoia ook goedkooper fo wie uiet op zeer wildrgke beide van üogelaad wenaclit te jagen waar de prgten veel hooger zjjo kan wanner hjj f 12 i 115 per koppel betaten wit een aardigeo dag Bcbiaten hebben De ËDgalsobe diereobeiehermara boDdei baa oog gevestigd op het vervoer va vee io schepen Verleden jaar zoo maken zg bekeid werden uit Noord Amerika 427 466 Btoks groot en kleto vee saar Liverpoal verscheept Daar f ai kwamen er 1030 stnks onderweg om Van Zoid j erika bedroeg de uitvoer naar Liverpool 131 079 beesten waarvan er op zee 6362 bezweken De ioriobting van de booten en de behandeling vaa de beesten kannen er das veel toe doen BINNENLANPT TW£EDK KAMER Vvgadi ring Tan Dnud rdag 3 Maart Op Tooratel dei foomtttri irordt bealottu io baadeD Taa commiiaiün aa roorbarflidiog te atelleu de Tolgflode wetiootwerpen afgeloopen ik heb mg n rsohtan teruggekregen ik hen vrij en meester vai mgu fortain en vao mgn lot Ik ben dan ok ilruK heiig om mjjn mooie plan in uitvoering te brongen ik verarm tny zalven terwijl ik de huur vau mijn Imerrn vsrlaag Ziedaar tnljn voornaamate beiigbeid Ge mo t than eerbied voor m hebben mgn waarde Ik hen een jong hae die vyfmsal honderd reven on dertig duizend tot honderd drie francs en vgf en twintig oentimes jaa s te verteren heefl Uw twee milliooii zijn or nog mets bg I De zaken van Diana zijn ook zeer goed geregeld ten gevolge van bet testament van mgbhear de Maufert rft zij gelukkig niets van hem Hohalvü het kanteel dat or nog altgd net o i uiUiet als gij het kent moet ik liier allea vernteuwou Ik dinn voor mgn stalkn ook te sorgen doe mg t pleiier en koop een zestal paarden voor mg te Panja paarden dia haror waardig xija al je blieft I Ik heb Bastiaan tot mijn intendant beaoemd en hij gaat trouwen met Katharina Ik laat mijn vrteodin Ma alena te Freiburg ook trouwen door tuaBobenkomst van Dmna en ik zal jgn insgetijkt laten trouwen indien je niet opnaat alles evenwel zonder daarom oen ander huwel k uit te stellen waarover ik uiet het minst denk Wilhelm als ge een gelukkig plekje op de wereld zien wilt kom dan hier WU waohleo n ir rdt v r ot0d