Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1898

C W den Hoed te Stolwgkeral W A Tarbroggen te Waddingv J J Duim te Gouda D Ameai i B de Wilde Ie Oooda J Alblaa te Waddiozveen W Bokhotan la Goode b Hat maken der werken wgding der brug aan bet begin van bet Goadache rgpad onder Regerakoop bg Boakoop logeacbrevan werd door P A Burgbout te Gooda voor i 960 4 4S 61 t lft Lftl Y3i 4 4 SI C f 8 Ê 0 f V 6 94 6 11 f VS ll fl l r t lT flJft MS 1 10 T 4I R 18 100 eOllDA PEN HAAO EN HHO OOUDA BODDA nEN HAAG ouda Raveakulzea Moerkapelle Zoetermeer Eegwaard oo K e 7 8V MO 0 11 f 11 lO U 11 15 10 18 10 00 1 07 8 46 4 40 06 6 64 0 11 7 84 7 60 M it mtmmAm 1 1 IA 0 04 a Han 5 4 7 S0 7 49 8 t 4t 10 1111 17 IMt l SI 1 44 3 40 4 05 4 88 t 80 II Voorb I BI 10 17 1 41 4 8 l Z iSe tw 10 81 1 81 4 18 1 80 Zev M 17 10 48 1 08 6 0 Gouda 4 7 411 18 1 OllO II 10 14 1U7 11 101 17 8 14 4 08 4 88 1 151 8 10 UTBIOHT O ODDl ütreohl IJS 7 4 8 4 I IO 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 85 4 41 5 85 J 7 56 Woerden 1 58 8 08 10 81 11 55 4 11 7 18 Oadewaler 7 07 8 14 10 4 l i i Oonda 7 11 8 I7 18 51 10 1 11 10 U U 1 81 8 4 4 87 5 10 07 7 1 8 18 AllSTIIDiM ODDa AltM da 0 at 7 0 8 10 05 U ♦ 731 t ll 1 11 11 1M8 l fc 1 W MS 0 4 10 10 00 11 C kV VooVoo s a J s V If iV Ïoo WO Ïfl 0 H 10 44 11 46 10 46 UO O Ooiu 6 l6 lil U tM tM itii 0 00 10 00 11 6 11 44 Uenda 6 00 0 84 Ï 68 8J1 0 07 10 10 10 67 uV u o oO 8 17 4 00 0 06 J J J Jz 1 K 11 la 0 87 m M ë T iO f 10 04 ff i Jiu 110 ♦ ♦ t lo OUD k k HaTIIOaH 10 17 li lO 4 U MO 7 il M 1 1 1 11 Ml It ll 10 17 10 11 1141 Is Ho d od muhtigiBg ap de BtWokimar tot TW TeniDg tad da i k rton op de Iwgroo tiag n Oorlog no 1894 ea tot intrekkioK Tftn t 34 der w t Vftn 1841 d tot mgelirg TM het beheer ran deo Toorrwd gwÓTea Toor kleediog eo uitraitieg Toor ooderoiBciereD D ol ftt n 2o Hondrode TMtstelliog tho bet Wetboek Toor aiiliteir itrefreeht en fan raoe et op de krggitocbt Met KOAdfiodeD der Tergad ring worden tot leden dier eonmiiaie door den Voorzitter benoemd Toor de Mrithedo lde ontwerpen de beer o Heea Maekay Eolkaiao Te f eaaen Tydeaan Voor de laatdtk doetde ootw rpea de beeren De SaTornin Lobman Van Vlgmeo Willjoge Betbaan Hacaré en Verbey Op Tooretel dee Voorxitteri wordt voorts beiloten tot een tweede af leAUng ooderzo i Tin bet Tooritel fan den beer BBhltnaDo lot wgciging der wet op de flehiitti i ieo Het tgditip watrop dat enderEoek sal gHhoadeii worden sal nadfr door de Cfotraie Sf ctie worden kopaald waarrao asdo medddeeling Sul worden gednaD aao de Kamer Tegea aanittaaDden Dioidag ta ball 2 worden Toor de opeobare beraadilaginK aao de orde geetald de wetsontwerpen tot toekenninK Tan sen rentelooi voortrbot TOor d o aanleg rsn een oomtramwfg Ngkerk Ede eo tot bekraebtigiog van een provinciale bef og in Friesland en voorts da coaclosia van het T rslag over de toliobtingen op bet adr s van M Hoogland peosioen vragende of pla tting in eane ryksbetrckkiog De upenbara vergadering üi daarna gesobeiden Door bat boofdbestnor der poatcrgen en telegrafie it bepsald dat boewel de bevoegdheid blgfi basUan om de besmbten van den post en den tetegraaMienst wegeoa dieistfcrsaioen te atiafieo met ontbood ng van den vrgen Zondag in bat batang van de voor bft personeel noodige rust die traf ro wamig megslgk buboort te worden toegepait De eommisfeie Toor aene tentoonatelling van nationale klt ed rdraohlen te honden in bet Stedelgk Mnseam te Amaterdam tijdens de iiihaldigiDfrifBvaten h att vanwege Hare Majss eit de Kouiattio Begoiites med dpeliDg oolvaogea dat Hare Mnjesteit de Kooiogin aiob gaarne bereid beelt veikiaard bij die gelegenheid desa tentoonstelling te bezoeken Mr Q D Willink verzekerde ontanofn in de Locomotief dst Dali in de jaren 1864 06 aan Holland bgna 518 miHioeo beeft opgebracht waarait hg de gevolgtrwkkiog maakte dat dsarbg nog geteld wat d tabaka cnltoar op Java en Borneo de koffie aaiker kiuiue thepen Bndt re cottores aismeda de Billiton en andere mgneo de petfolenmbronnen ank in die dertig jaren aan de Nederlandiiebe kapitalisten opleverden men dan niet heel ver van hot milliard soa sgn dat ladiS obonk aan het moederlaudafb kapitaal Da Bchrgver heelt markt bat Hbl op al de sooimeD opgeteld waarvoor sfdert 1864 de Deli ttbak in Nederland verkocht is en noemt dat winst By vergeet dns dat de tabaksonderneaingen nog enige kosten ta aakeo hebben voordat da tabak geproduceerd bewerkt en op da Nedertandaobe markt nangeïiracht ia Ia een vergadering van de afdeeling Rotterdam an den Nfderlaodscbea Bond van on onderoCBcieren werd door alle leden een adrei van aympatbie getaekend sao dan overste Pieqaart voor xgo hoadiog ia bat proeea Zula EetterAam OapeUe Kienwerkerk Moordreofat eieada M 11 4 ie a 10 ojT i i Onda Sr worden door de melkboeren in bet Overmaas die gewoon ago hun melk aan de boter fabrit kan te Rotterdam voor een geheel zomer eizoi n te rerkoopen aanmerkeiyk minder oontraetan gealotan dan andere jarao Het bcdra pfr 100 lit r dat nu oor bon o tne t lagd wordt is zoo gtriag dat ar velen sjjn dia Haver weer self gaan kjirnen Bigkena het Jaarboekje voor bet Qbristalgk oodervgs rar n er op 1 Jaona i 1898 609 scholen mal den bgbel met 96 139 learliogea tegen 598 srhnleQ mat 95 138 leerSivgen op 1 Jaoaari 1897 Aan de inrichtingen tot oplaidiog van otiderwgaera eo onderwgsera aeo TO r de acbolen met den bybel wareo 1223 kweekelingeo Het aanlal voor bet ooderwguraexamen gealaagden bedroeg in 1897 138 Meo schrgft aan de N B Ct In den laatateo tgd ia de prgs der Friesehe boter hooier dan hg oott geweest ia en er bestaat gegrond vooroitziebt dat dit aoo blgven aalDe oorsaak toch daarvan is dai vele faHriakeo haar boter oitvoeren naar Betgifi en Frankrgk De prgseu variotr n tuaschen f40 en f45 pr vat Daarente i en neemt de iavoer van Anstra iaebe boter in FrieaUnd voortilareod toe De wordt t n f23 it 32 per vat verkocht en ia steeda van ioferieara qnaliteit de eerate quaitt it ia mioatena zoo boog in prga aU de Fria eba Gemengde Berichten Vgf personen werkzaam op de scheepatimmarwerf ta Waspik roeiden gisteren morgen ongeveer half sas naar ban weik Eensobroaf boot vsreode van Waalwgk op Boturdam kwam bet Maas mond kun aal oit met hetongelokkig gevolg dat er een aaova ing plaat had h t roeibootje werd tot splinters geatooten an aleehis twee van de vgf personen konden gered worden Het laittaia gedeelte van de duinen tegenover het Hotel de ta Promenade aai den Goden Scheveniogroben weg is glsterm afg ravan Het zand ia gebatigd tot het aanlagen an iiieowe straten tossrhen de Sladboaderalaao en deo Kraneobargweg Het koepaltje dat op bet afgegraven dnin stood ii op een laveren heuvel van Zorgvliet aan de Stadhouder laan geplaatat Van deo hoogeo weg beeft men thaoa eenvry ges ebt op de geboowen van de NationaleTentoonstelling van Vronwenarbeid D Te Rotterdam deed dezer dagen een winkelier wonende op de Kroiskade bg de politi aangifte dat bg hem iobratk waa g ple igdsn dat de dief of dieven zich hadden uie ster gemaakt van aan gooden horloge kle deren enz aan en ander ongeveer ter wa ad an rnim f 190 Daar de man tegen inbraak verzfkerd waa werd hem dit bedraii door een inbraakvarsekeringmaataobappg aitbataald want bij oodersoek was gebleken dat men zich met geweld toegang had versahaft tot bet bewoate perceel Door een samenloop van emstacdigheden ia evenwel aan het licht gekomen dat de winkelier geholpen door een sgner ondergeacbikteti de onnekende inbrekers geweeat sgn ter wille der asaarantiepponiogen Da JQBtitie heeft de zaak in handen Uit de waarnemingen dar waterhoawlcnndigen is gebleken dat de doiuenrg langa de flollaodsebe kont tioh door verstaiving langzamerhand binnenwaarta verplaatst n een afneming van bet atrand plaats heeft Op Tessel Chgnt het jaist anderKom e gaan Sedert 1883 heeft da daio oet 82 M asogawonnen terwgl de hoogwaterlgn 87 en de laagwatarign 92 M naar zee ia verplaatat Woensdagavond laat ia aen wisselwaobter van het Siaatospoor te a QratanbaKe dooreen trein aangereden en eenige meters weggealiogerd De spoorwegbeambta werd naar bet fliemeentesiekenbais gebraebt waar bleek dat hg een paar ribbea bad gebroken en inwendig gekneusd was Voor da bslrekkiag van seikasUlein in de Bnit nsociBtftt te Kampen salaris f 600 vrge wonind Taar en licht h bbea zieh reeds meer dan 500 sollicitanten aa gem ld Hen aobrgft uit Tiel aao het U D a Een langa de Waaloevers bekend rgmpje toidt De eerate donder in den klaart Neemt deo elft bg sgn staart ee morbt dev aitapraak op de ervaringen ge grond zgo dan zal de elft weldra vertebgnsD want eergisterenavond onweerde het terk Tot voor een tiental jaren was de elft ra igot eao rtjke bron vaa iukomaten voor d vi scberH langs de Waaloevers Wel was de vang t toim niet soo uroot als vroeger toen men zh kocht voor f 0 25 a f 0 55 per stak maar er werden betere prü ieo gemaakt Taos i de priia seer boog f 0 h f 1 50 maar men vangt er zoo weinig dat verleden jaar in bet riviervak Za tbommelTi t b oa niet op ellt govisobt is Da visschera voorspellen het uitaterreo derer Ttwhaoort daar alpebia een enkel tx mplaar aa Waal en den Boveo Rgu bereiken kan De meesten laten hun leven reeds op de Merwede Het is waarlgk niet bevreemdend üat onder deze om ita digbedeo de pscbtaommen vaa bet visobwatar elk jaar dateo Uit Batavia achrgft men aan cDe Loc f Het was meen ik ds Soer Ct die in de vorifie maand meldde dat in deo loop van dit jnar ver obeidene aasi teBt reaident n deo dieoat met lennioen zonden verlaten Zg waa goed iogoUcbt De taik is dat ia dit jaar een gelgke maatregel getofiEeo zal worden als io 1S95 eo 1896 10 deze voege dat deo assistent rerident op Java eo Madoera en de laitenhezittiafïen die een zeker aantal dienstjaren hebben bereikt eb niet meer voor bevordfring tot retideot in aarioierking komen aaogezetïd zal worden dat op ban erd r behoad voor den dienst geen prgs wordt gnetald De reden van dien maatregel is ook nu evennla den vorigen keer in s lands belang Dit belang wordt namelgk geacht niet te lün gediend door het in dienst houden van onde beatonraambtenareo ao door het ontmoedigen der joiiKera krachten ambteoareu ter beschikking adapiraotcootrotenrs en cootroleora door hen lang te lang op promotie te laten achten Bg h4 rhating is in de bl den ook in De Loc gewezen op de slechte voornit zichten der ambtenaren bg het binnentandsch bestoor de aaogeroerde teite waren sóojoiRt dat sg io de regeenngknugcn een geopend oor Tonden eo bH beoogde effect ten gevolge badd o lutanvcheo ia bat een feit dat ook zooder een maatroKel als de Torengenoelde de meeste aisiatentresidenten na 26 a 27 jaren dienst boD penaioen aanvragen Omtrent den diefntal bg den juwelier Soenman Wolf te Bergen üp Zoom kao nadttr worden gemeld dat verdacht wordea drie personen wier signalementeD eenigezina bekend zgn doch die not niet sgn opgespoord De bestolene looft volgens bekendmaking van dan commit aris van politie f 100 oit voor het opsporen van da dieven Aan de Belgi cbe grens tuiacben Beireodrecht en Oosendrecht zgn de hei reo L Lujta eo C van dar Stee met bon rgteig in een sloot geraakt door het eohrikken van het paard Eerstgenoemde bliel op de plaata dood en da beer r d Stee ia no aan de gevolgen over leden De bni emeeater vau Hbenen waarschowt tegen een persoon zich genoemd hebbende A de Raoits wonende te Arnhem die voorgevende zendeling te zgo eo voor het Rotterdamacbe zeodelingeenootAcbap gelden in te zamelen bg ingezel nea dier gemeente zich geld deed afgeven Daar hg te Arnhem met bekend en niet woooscbtig bleek te zgo wordi vermoed d t igne opg v n vaNrb zgo Zgo signa em t luidt middelmatige lengte 30 h 35 jaar oud donker uilerlgk zwarte snor dea gda gekleed met liihtgrgw demi aatson bruine broek sn Garibaldibosd Men sebrgft oit A seo Sedert eenige maanden is alhier denaehtarbeid dar bakkers afgeschaft No die maatregel eenigen tgd gewerkt heift blgkt dat hg door de daarbg betrokkenen tan zeerste op prgs wordt gaiteld daar het werk nu veel vlugger wordt afgedaan Ondar de ingezeUoen sgn er dan ook stechts weinigen die van agenteo der Groninger bfoodfabrieken des morgens vóór 10 aar brood neoien i fn gavolg dezer bewegÏDg is g weeet dat er een bakkeritvereeoiging u opgericht die thans besloten heeft een einde te maken aan bet geven van extra brood aan de klanten met Pascheo Pinksteren St Nicolaas en Karstmi W j hooreo van bet voornemen van eenige Grobinger beeren die bier een broodfabriek zonden willen oprichten Mocht zoo n fabriek tot atand korapo dan ia het la bopeo dat daardoor de naehtarbeid niet weder worde ingevoerd D gronne koSa Uil oen iiulaiii i rerachwieii bo k iScbiffshoy ran Priedrich M ialer wordt ID bet N a Wisner Tagblatt door JabaoD t Zifglar de olgsode episode meega deeld Er komt in dit boek eeo itok roor de grome koffix getiteld dat mea oiet loader ontutiog leieo kao Op een igner Tela inreiiea knani de acbrgier ook aeoi te Trieit eo trof daar een Hollandsob matrooa aao die Tao eeu ecbip io Totle zee gered naar da bareoBtad waa gebracht £ r zga Udiogeo die door faiar oitffisemiog de bemeiiniog tao bet cbip bat leren aan boord zeer ODaangeoaain kannen maken daartoe behooreo guano rawe saiker en stokvi ob Dat eebter een lading den dood tbd bgoa de gehaele equipage reroorzaakte waa tot oog t e lang niet atgemeeo bekend Groene koffisbe iBen doen dit De matrooa vertelde aan den beer Meiflter zgo eracbrikkeljik lot op da eenvnadige manier die talken lieden eigen i W i diende op een brik uit Rotterdam die te Tjilatjap een bafen van bet eiland Jara de lading ingenomen tiad en na op de thniireia WB1 Oe geraarlijkbeid van bet ariike Taarmede bet ruim aD bet tobip geheel getold waa waa den kapitein niet bekand Ret weder bitel fiednrende een week mooi en aan boord waa allea wel Doch hei zoo apoedig erenderen Op zekeren dag zat ik boven op de voormarara en tegenoier nijj op de voorbramra zat Dirk Hoathorst Plotaeling hoorde ik dat bü ray riep en toen ik opkeek zag ik dat hg hjj het toaw van bet bramieil zat en zich krampachtig vaathield Zgn gezioht waa donkerrood zoodat ik meende dtit hg een zonueateek gekregen had aWat vohaeli er aap Dirk riep ilr naer boven Eom eo bood mö vaat Piet antwoordde bg met zwakke atem Ik aproni in bat want en klom oaar hem toe 10 04 lO M 10 11 10 18 10 li lO Si 10 4 U iO s t i 10 0 e ♦ M 10 01 1 10 10 07 10 7 1t7 ii 1110 08 a S e M 7 411 11 10 10 10 SI 07 10 01 II g 8 1 4 10 14 li lO 10 84 10 14 i tut 1 7 41 7 M Ml Toen ik mijn arm om zyn lichaam geslagen had begon bg te iteanen en tgo lichaam te wringen en daarlig rolde hg met de oogan ala een wilde Da ataurman keek naar ons op en wilde weten wat er gebeerde Ik riep hem toe dat Dirk Hontboret ziek geworden waa en dat men een Ign zon ophalen ooi hem aao dek Ie la en zakken Io het volgeoda oogenblik kwam een matrooa met een Ign naar boven wg hingen den zieke voorzichtig in een atrop en lieten hem naar beneden waar de anderen hem opnamen eo naar zgn kooi droegen Io bet to kalogiea hing een acberpe tore bedwelmende hicht door de oitwa eming der koifiebeaaen Hier lag nn de arme Dirk roepend en huilend in ren razend delirium en niemaod onzer wiet wat hem acbaelde eo hoe men bem helpen zon D a uacbta atierf bg Nu ging slag op alag de eene matroos na den ander dood allen onder verscbgnaelen van deliriom Ook de kepitein en de atoorman bezweken Ten alott bleven oog aleebta twee man over die na Ma ontzetLaod lydan door een vi md Nhip werden gered Ala laatate vooratelling in bet Abonnement werd het bigapel UQorbloempjeg gegeaeu voor een vrg talrgk epgekoaan publiek OfleboOD men io den regel van een jlgapel weinig meedraagt maakte dit atok tech een vrg goeden indrok Het eerate bedrgf vooral beviel ona beel goed £ e neer Joitai Wor ann Behaogaelfabrikaot en iga compagnon Sdoard Marberg die elkaar al 27 jaar badden verdragen en het slecbta bg uitionderiog fl oia met elkander eena waren hebben menigmaal dan laohlost opgewekt Beide rollen wareo io goede handen De heer Habpela vooral muntte nit in allea Hoadiog en manieren zeggen e doen vei raden steeds den artiat van deo echten atempel We hebbeo in het byziodar weer gcUgeuheid gehad zgoe talent te bewonderen en te waardeereo Mevroow Faaaaen Vau Velzen waa ale hoiahondater in hare omgavingeeoetjpe deirouwe veriorgater ao bet bnia van den Celibatair Mavrouw van Kijadeo Viok bad weer een rol voor haar geknipt Eene actrice van hare begaafdheid alleen blgft zoo joiat in bat karakter Geen wonder dat de bejaarde Wormano na hare verschgoing en het hartig woord van neef Paal begiot te gevoelen dat hg verkeerd heeft gedaan met alleen voor zaken te leven Met snik een vroowtje moet men wel heel gelukkig cgn flg dutft de atoate Bcboeneo baaat niat aantrekken om nog raar bare hand te dingen Gelukkig biedt Paol de bebniptame hand Dat ia voorwaar e ne Eonderiinge vertooning De beer Tartaad als Paal wtat het eehter zoo in te kleeden dat Fraaciska heel goed kon bemerken dat bg eigenlek beter hg haar pasta Oom ziet gelakkig zgoe dwaaaheid jQ 16 krggen alkftar PanI en Fransje oa toorlgk 1 Zoo moest de alotecèoe zgo Verscheidene vermakelyke tooneeltjea giofren er oog aaa vooraf waartoe de heer Koaier Faaaaen ale sobooopapa niet weinig bgdro g Oahter Brondgeeat en mejof r Rika Qaapela badden in dit atok geen dankbare teak Beiden gaven wat se konden Aüea te zameo genomen bebbtin we hartelgk g lachen en ona goed geamoieerd Aan mevroaw van Ëgsden Viok werd onder welgemeend applaoi een corbeille de fleori aangeboden Orer t geheel mogen we tevreden zgo over hetgeen de Rottardamicba Toooeeliatea oai in t algeloopen aeiioen hebbeu gegeven STADSNIEUWS QOÜDA 4 Maurk 1898 Door Bnrgemeeater en Wethouders a biar ward bwlao aaubeateed a Bot vernieuwen der booten dekken met toobehooren op de draaibrug in den Kleiweg ta Gouda IngMCbreveo vrerd door P A Burgbout te Oonda voor f 1200 99g 986 972 967 a 940 937 937 914 Toor de vsr c W denfloedteatoiwskeral 948 w Bokhoven te Gouda 988 J J BÉin H lie Wilde 928 J 922 w A Verbroggen te Waddiogav 899 J Alblaa 870 D Amesz te Gouda 759 R Heem kerk te Reeuvgk 759 Zondag a a zal de afdeeling van den Ned B K Volkabond alhier sgn tienjarig beataao en het twintigjarig pontificaat van X eo XHI op bgzonder luiaterrgke wgze berdenken Op verzoek van het bwtnar zal voor deze buitengewone gelegenheid ah leeitredeoaar optreden de seereerw heer vaa Winkel directeor der Ned Werklieden Vereeniging te Bruaael Door de bemoeiingen van den beer J Hoek adminiatrateor van de Algemeene Boilerdam ehe Veraaniging voor Geueea Heel en Ver losknndige haip Is eenigen tgd geleden te Oonda soodanige vereeniging toi atand gebraebt Het ledental neemt geitadig toe en daarmede ook de leveoakracht der vereeniging Cafillb a d IJaxL De 18 jarige dochter van W M acheapmaker alhier een oppaaeend meiaje had de vorige week hek ongetak te zwikken Zg bezerrde zieh een weinig aan dn enkel doeh verzette zich tegen de pgn Haar gewone werk werd door haar verrioht Doeh spoedig begon de voet op te setten De ontzaglgke pgn die tg leed deed hare oudere bealaiten medische hulp in te roepen Doeh helaaa de geneesheer verklaarde dat door hei zwikken het tuur in haar euke gek mea wai en dat haar toeatand zorgwekkund wka Ëo reeds Zaterdagmorgen overleed het aime meiaje na ve e amartelgke pgnen dootataan te hebbeo RECHTZAKEN Oisterocbteiid werd met de Harwichboot te Hoek van H illand nangebracht onder geleide dar RngeUche politie de veelgenoemde H Baddeoberg bloemboltenhandeiaar vroeger woonachtig te Hillegom die a nde rgkipolitie aan deo Hoek van Holland nitgeleverd werd om tgn straf waartoe hg vóór zgo vertrek naar Loitdeo waa veroordeeld te ondergaan Hg werd onder aterk geleide per trein van den Boek San Bolland naar hier gebracht ea vervotgena naar de gevangenia aan den Noordsingel Het openbaar miniateria bg bet gerechtshof in Den Haag eiachta giat r beveatigiog van het fooois der rechtbank te Rotterdam waarbg een koopman te Krimpen a d Lek tot 3 maanden gevaogeniaetraf werd veroordeeld wageoB diefxtal van e a bankbiljet van f 100 en r n an f 60 ten naóeele van een beschouken pftraooD dian bg tegen belooning vao f 1 thnii bracht Beklaagdea verdediger Mr W Ce P Toe Water advocaat te Rotterdam cooclodeerde met vertrouwen tot vrgspraek Uitspraak 17 daser In £ ake deo bekenden kindermoord te Leiden beeft het gerecbtahof io Deo Hatfg den bekt De Beer feroordeeld tot acht jaar eo vronw Kroon tot vgf jaar gevAngeaitatraf De rechtbank had ban reap gf en drie jaar opgelegd £ o zeer sterk geval van vermoedelgke vergissing ÏD den peraooUf deed zich gisterochteud ter tereehtzittiog van hel kantongerecht in Den flaag voor Ala beklaagde atond ter c t de med veouoot io een en r s liksar en wynbaodel in een oienw gedeelte der stad op de aanklacht een hoeveelheid sterken drank minder dan twee liters ain eenige politieagentea niet in ambts uniform gekleed ta hebben verkocht Beklaagde beweerde pertinent en op deo mpsat orertuigendea toou dat hg op den dag waarop bet feit zou zgo gepleegd van elf ten dea ochtends af tot des namidda s half vier uit sgne saak afwezig was geweest terwgl de overlrediog tusschen genoemde uren door de verbalisanten was gecooatateard Twee jnffroowen getuigen décharge verkUarden op niet minder sti liige wgze dan bakla de de eeoe dat hekl van 11 tot Sure te haren huize vertoefd heeft ten einde deo boedel te regelen van een overFedep vriend de andere de buishouditer van bek dat deze van 11 tot 3 ure niet thuii was geweeit Ondanks deze verklaringen zeide een der politieagenten sgn kameraad was niet gedagvaard dat hg met niemand anders dan met beklaagde gesproken had zelfs niet met een persoon die op hem zoo kannen gelgkea dat bg rerbalisaot zich ook nog vergiste io den dag noch in het anr waarop de overtreding was gepleegd Na een laogdnrig kruisverhoor waarbg alle betrokken personen geen dnimbreed van ba ne verklaringen afweken vorderde het O M de vrgnpraak van den baodelaa Ëel O M hy de rechtbank te Am tordam eiflohte giiteren tegen Elizabeth Bugs wagens leren evaarlgke verwonding ran een andere vrouw een jaar gevangenisstraf Hflt ge pcbtabof te Arnbera breft Hendrik de Jong vrggeaprokan VERSCHEIDENHEID Dat gloeiende kacbeli van gegoten gzer eeoe voor de goKoodbeid zeer acbadelgke verwarmiuK geven ia herbaaldelgk at betoogd Éen Fraoache geleerde N Grébanf heeft onUn S io eene voordracht enige middelen aanRegeven o u dien oadeetigea invloed weg te nemen of althans te beperken De gloeiende pot betoogde bg moet omgeven zgo van een ruimen plaatgzeren kast die ruim genoeg om den pot moeat staan om U beletten dat zg zelve ook gaat gloeien Dubbele deuren zgn daarbg noodzakelgk Verder ia bat noodig dat de verwarmde lucht tuaschea pot en kast niet onmiddellgk io het vertiek stroomt hetgeen door afvoer door een kleine pgp erenwgdig aan de gewone kachelpgp kao worden verkregen De heer Gréhant ia overtuigd dat eene dergelQke iaricbtiog zonder twijfel gemakkelijk aan te brengen voortreffelijk aan de hygiênl ohe eitcben zal beantwoorden Het verbrnik van sigaren ia in de laaftite jaren in Dnitsebiand zeer toegenomen Oogevetr 1 50 000 werkli dea ziji er thans in de tabaknjJTerheid werkttfaa roor een hoeveel heid tabak die werd te enkel voor pyptabak gebeaiftd slechta aan 30 000 persooea beaigheid zoe geven Daarvoor gebruikte meo vroeger vooral machinea terwijl na veor sigaren handarNd bgna nitslnitaod wordt toegepaai Outzagigk ii ook in Daitaohlaod het gebrnik van oigaretteo geategen In 1B75 werden ongeveer 152 millioen stuks vervaardigd io 1897 ia di tot IV milliard gaklomman Io Ooitenrgk Hongarge is bet sedert 1890 verdubbeld eo bedraagt nu 2040 millioen Io de Vereenigde Staten bedroeg hei 1865 milliocn 6 milliocn meer dan dat der ugaren De cigaretten welke de rooker self vervaardigd zgo onder deze cgfers niet begrepen Bg eao brand te Ixindeo igo verleden ZaterdagSTOnd twee kinderen om bet leven gekomen De moeder was een ooge blik uitgegAaDt hare vier kinderen samen achterlatende Biykbaar hebben dere met voor geBpeeld want eren naar bet vertrek der moeder stond dv wouiug in vlam Toen de brandweer kwam kouden twee ktaderen nog gered wor den maar de twee anderen waren reetti in den rook gestikt INGEZONDEN Oonda 4 Maart 1898 U dt Redatieurl Mei plaatsing van bet onderstaande zalt u mg teo zaerate verplichten Dezer dagen las ik i JVcale bladen dat het monument ter nagedachtenis nan Mr A A vaa Bergen IJzendooro waarvoor door de barger i voor e n paar jaar gelden bijeengebracht tgn zal geplaatst worden in den tuin die aan de gemeente vermaakt ia Bg nadere b ehoDwing echter zag ik dat dit bericht oit het Rott Kieuw ihlitJ was overgeaomeu Dit lait te komt mg vreemd voor ik had gS dacht dat de loeale bUilon d iar bet eerst mede souden gegeurd b bben ilnar hadden zg volgens m i raeht op £ n noch trok htt mgo aaodaobt dat als architect daarbg zal optreden een Amaterdamach deakuudige waarom worden ook daarmede de stadgeoDoteu voorbggegaan Volgens mgne meening sgn dergulgke voorvallen niet best in staaï verbroedering ie kweekf n zi worden eerJer dienstig gemaakt om eao geest van ontevredeoh id op te wekken en ka geest moeiten wg zoover mogalgk baiten onze gemeente en buiten ona land zien te boodeo nkzeggeod voor de plaatsing verbigve ik M da R Een RECHTVAAaowB BurgerlUke Stand Moordrecht GEBOREN Theodoor Joannes ouders A Bouwman en J A Torken OVERLEDEN C Vis 5 j J Slobbe Il m OEHUWD H J de Baat 20 j eo A J Timmermau 21 j J Burggraaf 23 j eo D Baai 24 j R 10 O Zj A 3vr B De koude en de ziekten van het oor betStrotteohoofd de Keel en den Neus De koude ia de grootste vgaud van bet oor de vochtige koude bgzonder moet aan gezien worden ala de byzonderate oorzaak van adeze ziekten hetzy dat bg rechtstreeks op bet oor werkt hetzy niet rechistreeka zouafs door koude voeten b voorbeeld Er zgn periBonen bg wie de minste koude een zinking kBQ veroorzaken zooaU hg hg andere een aeorfza veroorzaakt Het 18 daarom dat wg moeten herinneren dat indien de hedendaagsche geneeskunde zich noch machteloos toont zulks voortkomt uit het groot getal ziekten die bgna ongeneesbaar worden zgn en waarraa men zich enel kan ontmaken door eene spoedige behandeling Ook door de luchtgeatelteuia die wg doorstaan en zulks om dikwgis noodlottige volgen te voorkomen knnuen wg onze lezen niet genoeg aanbevelen van bg de minste stoornis van de zin van het gehoor bg bet minste gegons bii de minste pgn in het oor het strottenhoofd de keel of den neus oogenblikketgk te schrgven aan den bestuurder van het Journal U la Surdity Di geneesknnüig orgaan i p heden liei belangrijkitê der oorkundioe dagbladen van geheel de wereld geeft in duidetgken en juisten atgl eene volledige studie van de ziekten van het oor het strottenhoofd de ktel en den neus en duidt aan elkeen het middel ano om deze in hunnen oorsprong zegepralend te beveehten Het een doel van bekendmaking dat wgto ilï dien wordt het blad kosteUoe gezondenaaa al wie bet vraagt 147 Troouitraat teBfowiL P Fioaar VAN HBT ALOM BEKENDE IN ET GOUD BEKROONDE LINJNKNGOED il w l r eau uormu Toonud iu MigHyo by A voB OS Az Ud TulUot Kleiweg B 73 7 OODDA Telepk m j r ai iilctkn H Beurs van Vrkn 108 84 8 1 ♦ 18 71 10 7 88 478 lOOV ♦ V 101 808 140 lOl 188 OOI 80 811 Ut 114 808V 180 100 181 7 101 IO 108 140 117 108 68 104 18 i V uof sty aiu MA BT Nll Mi Ko Cert Ned W S 1 illto dito dilo a flito dito dito SHo ii i Oj Ueadl l8BlS8 4 Ituii loMhriJTiiiguai SI tOoilBN Obl iepepierUas dito in ïilrer U 8 BPoiTiaiiL Obl met ooupou 1Jilo ticket S aa at acauHD Obl Biniieol iail4 4 dito Geeook JIIO 4i dilo bij Kolli 11 4 iiui bg llopelSSa ao 4 ilito in joud leen laa 8 dile dilo dito 1884 8 SfiNji Perp l MhuU 1881 4 Tttmu Oepr l nT leeB 1880 4 Qeo leeniofi wrie D Gee Ie nieg erie C ZuiuAri Rir T obl 1888 1 Mliioo Obl Buit 8 ih 18 0 8 VlNl luiLA OM 4onbep 1881 AmriiBu ObliK lien 1885 8 BoTTi DiM 8ted loen 1884 8 N D N Afr HuidellT eend Arendsb r b Mi lerlifioetee DeliMftetiehappü dito Am HypotbeeVlt pindbr 4 Cult Hy der Vontenl aud Or Hjrpotheekb peodbr S Nederlenoeehe beok eend Ked K ndelmeatioh dito N W k Pee Hyp b peudbr i Kott Hjrpollieekb pindbr 8 t lr Hypotheekb dilo Si i OoiTiNR UaslHong blak uod Bni Hypolhelekbuk nindb t AmilKA EquI hypolb piedb 5 uw L O Fr Hen eert 8 NlD lloU U Spoor Hü uud Mij tot Eipl ai 8pw uud Ned Ind Spoorwegn und Ned Zuid Afr 8pn und 8 dito dito dito 1891 dilo 8 I Itluiapoor l l887 89 A Eobl S m Zuid IUI 8p raiÜ A H obl 8 PoLKN Wariohiu Weeuou aiod 4 RVIL Qr Rum Gpw UiJ obl 4 Billiiehe dilo und Puloiri dilo iind 5 lieuig Dombr dile und B Kttnk Ch KtoW ip kip obl 4 dito dito obllg 4 AminA Uent Chic fc Vorlh W pr O und diloditoW n Sl Peter obl 7 Denverk Rio Or apm eert a lllinoii Central obl in goud 4 LouiaT JaabrillnCert r aAnd Ueiioo N Spw Hij Ie byp o A Ulae Kaniu r 4pet pref aaod ia 80 N Tork Ontaiiot Weet aaud dilo Penn Okio obtig A Oregon Dalif Ie hyp in goud 8 SI Paul Uini k Muit obl 7 Uu Pao Hoori ia oUig 8 dito dito Lino Col Io byp O 8 Oakloa Oan 8outb Jert T und 1 8 108 108 101 loiy 117 188 atv Vin C Rall r kNa loh d o O Auatord Omoibui Mij und Rollerd Trimweg Muti und Kkd aiad Amilerdam und 8 Stad Rolterdan uo 8 BiLuii Stad Antwerpen 1887 l i Stad Bru Hl 1888 8 HoMa Tboi Regullr lieBelliob 4 OoiTlNl SuatileeoiDg 1800 B K K Ooit B Cr 1880 8 Snuit atad Madrid 8 1888 Nli Ver Bex Hvp Bpobl eert ADVERTENTIEN Echtscheidinff Bji TODoii van de ArrondiiiemeoU Recht buk te iBrmmkagt r n 9 NOVBUBBR 1807 II oMlftoiaatoia é r echltekeU tUng bel hawelgk ren lOHAN CHAaLBS BAUDüIN kapitein inl O l leger en WILHELMINA THEHB8IA WOLFB beiden wane de te Gravenhagf De proenrflar TM de eiicherei Mr J PLANTENOA tdlIinK nlioannuikcry W T tdb roem la i rbo u Apprff taor LipBrln Hfttin nut sya da ttMt nlutlKi onr li t tondw Dio lt kaorlg jpoetMU Vkd all ti Kft n caklMM cbo nwtwk VflrlryjrbM hf wlnkvllun iu ot i iiw rk Imi AinliMn A Mi W I Il