Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1898

36ste Jaargang Maandag 1 Maart 1898 i o 7523 miwm COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dee midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia f 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN WHidilJMimiJ i VI K6EER e OUDA Levert KOPLATTEN AKCBITEAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOQSTUKKËN en verder alle zaagwerk wal tot het vak behoort Met en zonder levering van hont k Elkel Cacao linbtrolen door HH beneeii en Schel kunditen Bekr iid met fcoaden en Allveren Medailles edmaam ¥ er terkend MamgeBoam eau Hmaak Mat melk gekookt uer un lebeTeleo tnor tageHJItMch gebruikhg kinderen zwakke peraonen eu kherachtige ge Ullen Fatnéktmert Met water toebereid ii ig all geneeskraehttge drank oitetekeod bg diarrhee ook roor zoigehogeD eu kleine kinderen De eehte Bilail Caeao van KBAJBPJSLIBy aOLM n alom verkrijgbaar in rierkante boeeen tan een Kilogr ƒ 170 Kgr a f 090 en 7 Kgr a 0 00 vooKien van Etiquet waarop netesitaand fabnektmork en b u teokening raa de labnkanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranderf Zeitt H RhenmaÉiek LaBéaiip aeii kortom jff AnfcerMiiExpeller f liM kMMlimiiaBtoir idnt S Anterfalitlxpeller Wal aoil tm ilM la Udw lulifeijs JtekBTfilnlxpBller Pq M oeat 75 OMit u fl ib de li n h TeoiKuulMi la mMlto ApolhekaD ao h r lL Üokter t Oe te Botterdui Te GOUDA bg C LUOER Apotheker Markt en bg WOLFP k Co Weitharea 198 D J van Velzen DUBBELE BDUST B 10 STEEDS VOORHANDEN een riJYE COLLECTIE 1 A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beraelt zich aan tot het fenerm an be$t Zeeuwsch Tarwebrood k 14 Cent per Kilo Wio Beker t a wn de Ecltti Elkel CaCaO te ontrangen leuuroi i mteld en na vele proofuenungen In dtn handel gekomen undoi dei naam des ulMndera Dr MlohasUs verraardigd p da beeta machioea in het oreldbe1 rtnnd Mabbliuement van Oebr StoU WMTOk t Keulen Itoki J F Q2ie 2tLeItV Bikcl eacko in vierkanten banen Seie Eikel Cseao is met melk gekookt eau Hugeiuune gezonde drank oor nigkwh gebruik oen k 2 the le ieU ran t poder Toor een kop Chocolate Ali geneeakraobtige drank by genl vao diarrhee elo nts net water Ce gebraiken Yerkrugbaar b j de ToornaUMt B 1 Apotheken eu Vi Kft V K prfl ft n a I 1 80 c 090 e 035 OeneraelTertegenwoordigw toot Nederland luHui Matlenkltdl Auoflterdam Kalyetstraat 103 N Blommlstein s Inkt fO fontierVitiitelijk de BESTE volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOILAND DMik f n A BRINKMAN i in Qouda E CASSrTO TANDAKT Gouda Turfmarkt aPBEBKVBElf MAANDAG D1NSD G DONDÉBDAG en 2ATEBDAG van S tot S unr WOENSDAG en VRIJDAG van Itott onr ÜONUAOS met tutomatisehe vallen ï or mtt n fl ï t V f r muiMn fl I i voor torr n kHkkarUkk t fl I W Vkngen t iri4ur nd KOI lartoMUhtV rtitUii ma t ihiisand kevara in een aih st lUn aiih VMiivUa w Ier i iMiton iiUt dn Dimiire rank n VerkM togm toP iBnl tm bet badrng f onder rnuat Dr TereendliolK erkaur Comuandit UM f ohii ii y Hehabf rt A Ü M Z ïoorl r w IH P D IKE OUDE f ilt SCHIEDAMMEH GEUEVEE Jf rA j NIGHIXDAP Varkrugbaar b t PEETEE8 Jz CHIEDAM A U bevqa raa eclilheid tt eaebflt en kurk Btwdi roor léD Tkn d B uuun dsr Firma P HOPPR Stedelijke Qasfalsriok te iOIJDA De prgs van het gaa ia O cent per M en voor Eooktoestanen of Motoren 4 i ot Onder zekere voorwaarden worden perceelan gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 eter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaemeters bedraagt de h ar 10 oent per maand Bewoners van perceelea van ten hoogat 2 25 jKT week kunnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatallen enz tegen betaling van eenige eenten per week in huor bekomen H J RABOUW Lood n Zlnkwerker E jf AnvE GhOTJIDA ierert sedert 1890 met het beate snccss llouiceineiit DAEBEDEEEUTG met eo zonder Zinken KIEZELLIJSTEN FEMSCHE STOOMVEEVEEU oheniisclie Wassoherij II oin Ë iiEiiiin 10 KrHinkmU Botterdnm Oebreveteirt docr Z M den Koning der Belg HoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN OS Z dpeoiatiieit voor het stoqtueo en terren va alle Ueerenen t ameagarderoben alaook alle Kinderfcoederan Bpeoiale lonohtmg voor het itoom n Tan plaone muitiela veeren bont ent Gordfluen tafelkleeden en worden na r dt meuwate en laatete methode geterW Alle goederen hetsf gestoomd of ffeverfd worden ouachsdelQk roor de geaondheid en Tolgeno staal bewerkt Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN fe ZOON BELANGRUE VOOR OUDERS Het tanden krijgen der Kinderen Zo dra hg het kind bet tanden kragen een aanvang neemt komen vooreerst de speekaelklleien ereoala alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid het kind kwglt en brengt als wilde het de plaats aanduiden waar bet pgn voelt alles wat het m de handjes krggt naar den mond Bg teedere en zwakkere geatellett waar het doorkomen der tanden onder moeilgke oraatandigbedeo geschiedt ontstaan dikwgU koorts ontstekingen aan het hootd en aan het tandrleeacb opzweUing en ontsteking aan de oorapeekselklieren krampen en meestal storingen m de onderigfs en spusvérftringsiirganen die dikwgls het leren in gevaar brengen Nu zgn er om bet tanden krggen der kinderen gemak kelgker te doen ptaata hebben verschillende middelen aanbevolen en aangewend doch van al die verzachtende en pgnstiUende voorschriften heeft zicb nog geen zóo uitmootend in zgne werking bewezen als de d or Robert Holtx varvaardigde 1 BLECTROHOTORIHCHE TANItBALSBASDJES zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getnigschriften blgkt in het gebrnik uitstekend hebben voldaan Men lette vooral op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ Hljinesen Deze Bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 9S cent of gelyk bedrag m postzegels verzonden Verkr gbaar hg WOLFF k üo Westhaven 198 Wederverkoopera gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om tjcrstond Ie aanvaarden Beza piraclxtigr xiet X3ag ericla t HEËmHIJlS met im staande aan den KAITENBINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigre Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Wateileiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiinjr een prachtige Gang met Vestibille wit marmeren Tegels Alles oorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingelricht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D iJ9 Het groote aantal zenuwkwalen Twi üem boofdjiiin af tot de voorüfnande keataekfliieo KpoplasUaksnaDbcnwrU t e troteMi nog Elr eds ftlle middolua door d t meüierhe wetMUfhep uoKewwid Kent ua dan alemran Uid dceertoa ilM ilj door bat gebruik tnakeuvAii den eeiivo al Bt DW c nelljk lange 4a htud taaKewehd Kerat aaa dan alenireii Uid k M phyalajoclaelie ontdakktiiKKadaan bacft die na bnnlerda rbreidja en terwyi itf Iffweteuet JchapueiykekringM dahooMtabalangataHtiigwekt tavsM eau wAldutl blijkt tti xlja voor dt aan ae nwkwaleD tljdenda mraAhheid Dom genpuwdEa la nltcefoih deu door den geweiea Oficiar van Ostondbelt Dr Bonan Wnlaamaoii M VUahofen ao bamfTolt te OD dervlDding opgodaaa to a M MHnrifs prakUjk Uwor waBarlilnc vnn b t koofd nvMnsi prr d K warden lNart ag BeliUtlci Uff B d r hold onnlddf llUh ann li t aëanw Keutel M det 4 l t Mat daia geaoaawUKa werden werkelijk ai faitteranda raaiütatati voEkragaB as kU maakt loovoBl opgang dat van een door dea uitvinder graotireyaB wtrkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkom ng en ftfifi ng h ntiM kerten tl d reeda da Ule drak verechenen m Dit ho kje brvat niet alleaa tot kat gra t pnbliek viretaaubare vrrklaringen omtient bet wezfu ilnr ni nwere therapie en do daarmede tAtê Il wttnboplgr gevalleu verkregen uitwerking maar ouk vindt bi ii Uurln wetonBcbupiieUjke ver hudellngen ni de mrdlsehv bl dt n die aand t ifflni nHWijzn Rewijd ïÜü eoomede afschrift va tfti vHii gctulfceohrlfteo van b o ogg e plaatste ge fikun IigRu naAtr welke P lire nad dr profeiwr n 4 polykllnlak I Panji raa HoHsanionl 10 sTo evrsber mtid ir praktltaaraad gaetuhitr aan bat kraak tinnigtn GHtloM daCharaHlon SaaltatiralhDr CotateSlal n BroiimanB mad dr arroa arta taJtthUniea Dr P Fortillar eaaakaar diraolaar van het hoip taal li Agnn OahjlmrBth Dr eeberlM kaataal aatiafata BadEmi Dariai msd dr gaaaaifiaar dlrestexr dirgalvano II rapflutiathi larloktlafl voor lanawltldara Pari rue 81 Haaard 334 Coalal van Atekaaftatih med dr Ie Corfu Or Bafbaah arraad arta da ZIrknItt OkariUkiirit Jeohl mfd dr Ie Wecnen Dr C BaiBaval ta La Farrltra Eurd IM vaa d a Canaall Ceatra d hwfll a t e tiat in Frankrltk kb thIp tudei eu dpljn bladdandrang areeta prik kal kaar h aid lejaagdbiid ilapaloatlield liokanall a aaniat en Dabahagallika aland Terdnr alle aif ken dia door bnroert getroffan werden bb nog lijd tin da gevolgen iaarru llkkaa atl rh ld d ri wrickleamatva rfe k lU dte reeda onder geneeaksndigd la oBthondingaan a kondwaterknnr B öriaalglng hnnner kwaat gevonden hchijpn en tpn eletta ilj die vrve seT elen voer kereerte an dHrtee radaa hebbon weroni v rnUliJnaelen ala ilah aaekaadted aagatlg vealaa mrdoavlng a kat heefd kaafdplta aiat daltalfgbald Ukkennéanan deakar arordaa voer da oegaa drakfeaada pijn onder katvaariiaoM i J l Jf looalevtrlanMiagea onvornoganlotaprakan war leiigvalHa ui kt M ini durende pliH plaalialllka iwakta variwakklag van lahaHgan u d iU ate reeda onder geneeaksndiga betiandcilng gewepat aljn naar door de bak ad middeldR kla oBthoQdingaan a kondwaterknnr wrijven el fria erpn atoomlooi of aaebadeF oen ganeiing of laalglug hnnner kwaat gevonden hchijpn en tpn aletta ilJ die vrve seToelenvoer kereerte andnart Aan all n wiFir xennwgeslcl Meer f nalnder MiiiedaKn la f mmu KogenaiiMde nnwaebtlshrld IU is waarvan dakentrckeaen liJn shroniaoha riettdpfjH mlnralaa sohali kaof Sian hfle uilni n an bal ilapiL ala ook aan ga melalei lijdend iteiljk ï fpaêtle wfilen voVrkomen wordt drlugpiid a teaibafl so hetwelk opaanvraga keitalaaa ai franao var paraonen oia viel mat het hoofd rerk n en geraden Ei h hHt boven vermeMf wei kje tonden wordt door Amaiterdlitafc door H LKBAV A o HPiüKeweg RotterdBüiT F G vmm HA TKH HOI tV Apotheker Korte Hoofateag L ITtr ht lOllH POCITOV lalegra ht hij dn Oaardbniit P UL Op de longstfl hvgiennle h uieUlouiHle iit o iAlliiig ie de Ilr WelsaMiiaa acba wljca door de Hedla ba JuiU aan 4 Kttvrr H UrdHlIlr bebrnend ANTON DIAMANT WIJDSTRAAT 168 boven den Heer OKAVESTGIJN behanger SO AGENTUUR voor STi OI EltVËRIJ en ClIISCIIE Kon ware Schat voor de ongelukkige alachtoffers der Zf bevlekking Onanie en geheme uitspattingen ts het beroemde werk ZDr Retau s ELFUEWAIU G Bollandsche uitgave met 27 atb Prgs 2 gulden Ieder dis aan de Verschnkkelgke gevolgen vau deee ondeugd Igdt moet h leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizeild van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazm ta Leipzig Nenmarkt 3i franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels ea m eiken boekhandel in Bolland AAN HUIS TK ONTBIEDEN FraekUg ucerk BUUJke pramen VERHUIZEN t GOEDKOOPSTE en SOLIEDST ADRE voor Vervoer van Moedel zooweV binnen als baiten de stad met G £ SLOTBN WAQfiNS b A 6RAVESTEIJN OUDE GOUVVK Alle wordt tegen Tranaportgchade vemekerd Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD KEWISt KVLXG iMaiCaTl lGRN W Utt UEVaAR StlUTJE l f MISOBk KUNNEN VBBOORZAktS BüHfafcMKESlKH en WtTHOÜÜMtö van a uda Oeti n art 8 tier illtiderwet Doon te wgleu Dat zy frrgunatiiK tisblien Kowei erd aan C C Krom oDi eena Uk en oheatokrrtj op te ncbtcn lp het pvrecflt auu da korta Akkereu kadastraal bttkeml MClie S no 1449 üouda den B Maart I8Ï8 Burgemeeater en Wetbuudera vrwriiosmd H I MA Rfl NS l e Hec itariH W KKOMHOLf li B BuiteDiaodscli OverzicbL hifi redevoeriDg die de Koning vao liahe giatereo op bet Kipitool g boDdea beeft b de TiefiDg fan deu Terjaardiig der aitraardigmg van bet ostionaal ststuut zeide hp Wg geloovrn dat h t weder opatsan laa tatte onü geleid heeft naar ome ra dikt geloof sal ftrder ons lelden naar oase hoogiie l ef t m mag Mytie weokcbpn gaao uit t t od die die efBheid tru Ita tS en sgne grootl etd gewild heelt die Italië RomeinNcb a lï iue Ita iann ch Kcmaakt he ft Het emte dat Italië ItomeiDfCh wprd was te danken hho machteontwikkeltog in hftt tweede ligt die intdrafakmg Tan bet recht Het Italia macbe ïiume ii oo ehesdbaar Ëvtnw deze beriDDenog n rerTulleu OOB ni t met cedachteD aan oreibeer ohiDg en aan overwioniugen Want bet moderne recbt beeft eao elke natie her grenten gesteld Wy moetei ona wgdeo aan n werktaam Uv u en aan da oproeding fan den g e t De Koning eindigde met een beroep te doen p de lamenwerkiDg en eaneenBloiting Oe bfgrootmg pOBien roor de Pttec enwooriligmg der Zuid Afnkaanrcbe Repobliek ID bet bnitenland werden f i ter in dan To ks raad behandeld Er Kallen roDSuleteo worden iogtitèld te e Gravenhage en Bro set De dag waarop dn Franaebe vefkieziugpn tatleo orden gehouden ia ditmaal om bet rerbaod dat men brengt tnaecben deze ver kieEingea en dt mogel lke bebondehng ran het procea Züla na eaenatie van bet tubdm an rapl heiiing ttLÊLLE ro lr W VaisMt t 8 4 XXXIX Wilhelm ik weet alles I Gij z jt eea forrader ge bebt uwa salfopofFeruifi voor m j rerborRen gehouden Twee maaaden Uhr habt e by mg en bij Diaoa doo gebraoht igt e getuige fteweest van die uliKheid die wy aan q te daaken hebben en ge bobt my niüts gezegd O Wilhelm ik ben u meer daa bet leven verschuldigd ik weet het tbans H die met den graaf de Msufert op Hhoduo gevoobtea heeft waart g Ka ik heb de broeder hand met gekas di e mgn mgel gered kee die my oen misdsad of yn tweegeveebt waardoor mija boop roor altijd zou zyn vernietigd geworden faesft bespssrd I Oy hebt gezwegen wreedaard I a stleen door een toeval beo ik achter de waarheid gekomen Op bet sohip wsannee Pieea due masadea geleden te Marseille aankwam bevoo l zich eeo jong menscb die baa alleen en ziek ziende zorg voor haar beeft gedragen tol Parys toe Eergistereii is dat Jonge menscb bier gek men i wss ntemaoil soders daa de heer de Vareiles coniut op Kfaodus Ik bvb hem naluurlyk te logeeren gevraagd ea tosB ik gisterensvond met hem zat te praten rroeg ik bem of hg ook eeoige nadere bgnonderheden wist fu bet duel taasehea den graaf aa nr Qeerfe Op 3 Mm loopt bet mandaat der legeawoordtge Kamer af De erkietingeu woftan wanneer men rekent dat tusechen de erkiexingen ea de herstemmingflo feerti B dwgen moeten er oopen oit 8 Mei pl ata hebben ö kond n ook Troeger n teH worden maar 1 Mei IR een ongeschikte dag eo de 244tH April fait jQiet in da daite fan do vergade riu ten der departementale radfo waarin ook elo randidaatKamerleden zitten Rn vrne ier dan 24 April zal wel niet gaan doordat de Kamer a verbazend feel te doen beeft wan neer zg teuminate u el bare opioli eter wier eerste Wifk bou moeten zyo de twgruoting ofer 18US te bebandulei foor dj taak wil tellen die fOor 181 8 Ie K ti goedkeuren Sedort t Janoari leeft Kra krt k onder sea oegroo tiDg waartan manr telkens kfoorloopige twaalfden worden gredgekeurd Het 70Q Diet kwaad zyu wanneer dn le geiwoordige Kamer tnond dat ig voor dit eerste dfel f n de taait van eeo parlement bet vaatatellen run en b6 ruot ng de noodi e ulfbebeerecbiug bezit Een republiek waano de folksfertegeowoordtgtra bno deel au de ff geen n gitaak niet TerfuHen ie byna een contradictio lu terminia Da Inatate aanstalten voor da opening ran de zitting fan dan Oottenrgkeohen Rgkaraad worden gemaakt Na bet aloiten fan de landdagen en bet intrekken u het ferbod om m Praag ondersobeidiQ steekenen te dragen zou giBteroobteod ruigen de terugkeer van deu Keizer iii Weeeen dao b t afkondigen ran de □ iei W4 taalvr rordening voor Bdhamen eo ran bet keizerlyk besluit tot byeenronpnig vanden Hgkaraad Maar zoowat iedereen twgf It eraan of bet lirbaHffl leta lot stand r nl brengen selfa of hy een n enw bureau eo de delfgaUe roor dit ar uil kannen kieren De Duitscbera xulien dadelyk ua het opeuen ran de zitttng een spoedeiscbeod roorstM indienen dat strekt om het taalfraagstnk lu Oaetunryk by de wat Ie regelen Alle roor eekenen wf 3en dui op storm Da begrnotingscoramiikie uil den Duitechen Kgk dag heelt de voornaamste paragrafen van bft ontwerp der vloot ersterking reeda aangenomen Da tbot krygt dieosvolgenaofer zefs aar 1904 de fottfende sterkte l flaggesibip 2 eikaderi van irder acht lint schepen lat zyn bodema vad meer dan 10000 tons ieder a ht antaeraobepen roor de kusiverdediKing eder tan een 4 XlO tons 6 groote kruiaeri eo H kleinare om ala de ctfalerie voor de floot in Ëutopa dienst tn arry Uat 7al wel waar zyn antwoordde hg pwnnt ik was een der getuigen Ik verzooht hem ou om mg alles te rerttjlleu ir t I esQ vrg zoaderhnge geschiedenis harDam de heer da Vsreltes re moet weten dat dia sir Oeorga een groot liefhebber van rnines was eo alle dagen ging hg dwalen om de by aiitgnscbe vestinf die de gnaf bewoonde tea einde er schetsen vsn te nemen f e weot zelf hoe knorrig de hoer ilo Msufert attgd wus on het duurde dan ook met tu of dat dwalen om zgn kanteel brgon hem to vervoIflB hg was m saobien ook bang Int er iets iinderi sAiter zat Zeker is liet dat bg op een morgen air leorge wdde beletten op oen oud stuk muur te klimmen vaitnaar men juist hst gezicht had m den slottum Sir George bleef op zgn stuk atnan met si de harilnekki beid van eeu hofbebber dien men in zgn onderzoekingen dwarsboomt De graaf wfrd boos sn sir Oeorga lachte hem uit ziedaar do reden van hot duel waarbg de zoogenaamde Fngelsobman mg kwam aitnoodigeu te willen tegenwoordig zgn WatV riep tk ml de zoo enaemde Engelsohman s irJs daar zit juist de gebeimnnnigheid losü ik hem er op wees dat het misschien beter zou zij d den En elscheo consul m ülaats van mg tot getuige te klazen zeide hg mg dst bg ranscbman was tot een OU Ie hlMMsebe familie behoorde en Wilhelm Salzmann heette Ge begnjpt hoe ik te moede was op het houren van uw naam I Mgn hart bonsde bg de gedachte dat Ik Mik een baproafdau rrUfid bazatl Zoo i t doen eu voor den buitenlaadschen dieu t groote en 10 kleine kruisers Ala reserve materiaal komen er 2 lintearbepen drie groo e en vier kleine kruiseis Van al d e schepen ntio op I April 1898 voorhanden of in aanbouw 12 lioiesohepfn H ko tcerdedigers 10 groote en VS kleinere kroieeri üelalre fraokrijk Huslaud en Italiè h bbeu uo ook Doitschland Ooitenrgk flont ar A eo Engeland op hei rottdicbrD nn Tan de Porte geantwoord dst zg geen irband erkennen tuMcbeu d4 op osiing fan b t Kreta fraagsttik en di ontruimiDif van Tbeeaahê Inorrdaad hebben die twee dingen niets met elkantier int te taRn in deu door da Putte badoetdeo zm dat de la tate afhankelgk zou zgn fan de rertte sssaoBSBsssssssss I i ssssssss sm Verspreide Uerielitcu PuWKklJK Orei le l itquert had als cyu getuiHen aangswaWD den senator Rauc en de i naire van Vilta d Avray Ëdmond Oast Dere hebben aiob Oooderdagocbtcod naar overs e Heory begaven 080 bem namens Picquart voldu tning ta ftagen wegere de woordeu i li bl g lngen do r H orj tel terechtzitting van 12 Kebraari ga De getuigen ontvingen een geschrefen Terklaring an Heorj luidende als volgt i cH t H my met mogel k nyn daden lu tegenspraak t di en zyo met het getnigakiit dat ik Toor het osaiz uhof heb afgelegd sik zal dus goen getuigen kuaoeo stellen dan nadat de InTouder genoemde voorwnaiden vervuld su lsn i t a Ie a i er licbt zsl unt tokan ryn over den oonprong van het peUt bleu waarvan otente Picqiiart £ ieb bediend htaft om majoor ËHerbazy van dé mtsdHud van hoogverraad te be tiebteu 2e dat de thana loopaode inatruelie zekere feiten mI hebben opgehelderd al vatschheid in geaihnfte gequahHceerd en betrekking bebbsbbeiide op twee aaa uvcrite Picqnsrt bekende dép hezr Voo bet oogenblik kiu ik niet op loya e wyxe twoe van myn vrienden in date zaak betrekken en n em ik alleen de veraatwuordeiykhflid erroor op niy Na du antwoord hebben de getuigen rau Picquart verklaard dat tj h in zandiDg geëindigd beschouwen De 1 mt ite h Ttcbtei melden dat Ueory op ztTD jeslnit ts leruugekoioen en de overalan gg dan lidiendigsr dan ik geweest ou ttrnijl ik er aan j nhhoopUi ook Dians s verhlgf is vinileu ttsdl gg het ontdukl 1 Ons altor geluk u uw werk mgn broeder I Molt uw V rtrek beelt nieU de gomuedsUimte van on en waarden dokter geschokt en dagelgki groeit mgn hoop aan t Ii waar le heitst nadert m t rassoha aohreden en dat jaargelgde l een lm tissende proef voor Ikom zgn A h fle kleinste smal kan iilli S wat wg met oovef I nioeilo ge wennen hebben weor vernieleu al ik bem kunuen redden Diana die alles weet omtrsnt Solmlu heeft mij sungeraden bem gedurende de geduchtaie maand op het kasteel te laten logeeren daar tal ik d n nacht en dag by brm zgn en over hsm waken XI Victori Wilhelm i Ue herfst i roorbj geg n de sneeuw bedekt on e grasperken en behalvu een paar droefgeestige dagen heeft Schaltz mets kwa ds ondorvoadcn Zoo als ons plan was hi ii ik hom op hot kastoel gezQt iD een kam r die in de mgoe uitkomt Og zult begrijpen dat ds dokier heel goed wist waar roor dit alleiB diende maar bgns allo avonden hebben wg om 00 krankzinnigheid golachun en nooit was zgn verstand helderder Ik kau er i elfsbijvao gen dat hg eigenlyk meer over mg heeft gfwaakt dan ik over hem want toen luj gemerkt had dat ik zyn slaap ging bespieden kwam by zelf gedurende den nacht twee of dnemftler m mgn kamer Wal 18 er vroeg ik toes by it voor bet eerst deed aWet Kei by mat dien goeden gUmlaob dien Uoiieonet eu Pares verzocbt heeft iqb getaigen te ayo aar alte waar cbynlykbeid lat bet dael uu bedeu plaats hebban DLirSCHLAXD lu dea Hartz Toedt nu al een paar dagen een iware sneeuwstorm De aneeaw ligt maters boog bet ferkeer bokt eo werdt hier eo daar met alrden ondarhondcn fosacben Uarnrode eu Hasaelfatde s bet ipoorwegTerkear gastramd In het terecha graafsoh ip Majo Mhgut een ernstige raatverstoring te freezen Meer dan dit M deo wy er nitt ran Termatd De luflueau bfcoekt het Kngalsobe mioiatene hord Haliaborj heeft al ranige dagen hoisarreit en nu moatea de bertc van r eTonahira en t hamberlaio tbma blyven Oladstone ii t UournaiDulh ettelykedageu om bat uure weer niet uit kunnen gnaa M r Donderdagmiddag as by ter k rk Bhitw w NniK In de afgeloopan week ryn ta Bombay 10 7 lier oneo aan de pettt oferhden Het totale uterftecyler bedraagt 20HlJ of Di J J8 op da doizeud De ood r dpn naam van black hliatera lukende ziekte is te Pakkalan Peluhs lu de proTincte llydarabad uitKebroknn daar wofden 0 sterfgefaHan ter dag gecnnilateard tJizir Te Odessa ou rangeu bericbten aprakeo van bniiengewooo slecht weer ui Perziil Siedt een kwarteeuw heeft men daar niet solka neeuwstorm a en zulk oen vorst waar enomaD BINNENLAND De loiteuant genaraat A Kooi chef van dea Generateii Htif baaft gisteren bel onderricht aan H M de Koniugin in hetgeen tot de inrichting en bet gebruik van bet leger tn be trekking slaat f e indigd terwyl de schnatby nacht Htockhuyzeo ryoe voordraobteu omtrent da merioe wetaniobap voor U M zal aanvangen Ue te nt erpeD Tt schgnende sNieuwo Oaaets sahrgit lot onze uiterste verbazing eaeo wg in Nedtriandiche bfaden dat de Aatwerpeebsgemeeuteraad aan den beer Van der Lioden bestuurder fan dt Amstrrdam rbe Opera hetbaatuor fan one Ijriaoh toontel hoeft aangeboden Wat IS dat Toor Amerlkaanicbe humbug Is gij van hem zult hsbbvn nnthnuden wat tk kom jp toonon dst ik rustig beu Om hem met te talen merk in dst ik angstig ovar heb was beb ik hem toeu erder maar latsn begaan Dtkwgli zag ik h n stil bionenkuuien mgn bed naderen co oasr mgn sdemhs ing luistfreu Ik bewoog mg nirt on deed alsof ik aliep t Heste middel om aRdiding san i n geest i vorsehsffen wai de bezurgdbeid van i jii goed hart Ie Isieu werken Pil zoo hoefi hg torwyPhy or vVirtdureod as darht om 11 y er nige mostio te bsspsreu geen tud gehad om ovrr zich zelvon u itcnkeu I e tirfcu de vripudmhap bet hart Wilhilm eiedaar nuiiwbieii hel eeitiifp wasr men de ztelsziektan mee kan bestryden rn ik yeg het mgn rfauU na Wat een dokter ii het geluk Diana komt weder geheel bg t is of zij een nieuwe ji ugd is ingetreden Uelukkigs uren brengen wg door 10 haar klein park een vrare uaiis waar w voor wind en kou Uja besehut Usn eens lachen en spplen wg met de kindurrn vau dm dokter dan weder zyn e stil oa peinzen wu ovor ons toekomstig geluk Toch hebben wy het elkander nug aiet wodrr gezegd dat wij elkaar beminden maar elk onzer woordoQ i4 een bekentenis nik nnaer blikken oen liefkozing Intusschen doe tk dwaashedeD om tonder dat z er ists van weet op het kaïtteel de Jieaw Mtfnet raouder keurig op te schikken Do partoar is oefc druk ir do weer om bg den biseokop het noodige t vèmcbton tot hn verkrijgen e dadispeosaiie welke gevo dord wordt door dea band di ons reeijs by mgn doop aan elkander beeft geboobt