Goudsche Courant, maandag 7 maart 1898

bijvoorb niet voor een hezehaafd publiek z ft hoortn Wij hn ten met den geaehten inzender dat zijne wenzchen door de IJxrectie der Soetetat Onz Genoegen vervuld mogen izorden Rkd Geacfde Sta MOolen De Commisrffl der V reeoiging Tol bed des Volks maakten bekend dat baar werk om 10 den winter arme kinderen la voeden is gtiindigd Wg hebben behoefta om door middel van dit blad U aileo onzen bartelgkeo dank ie bet iigen daar gg ons in slaat bteld t ongeveer 500 kinderen voortdoreod wet t doen Ook uil oaani van de arme kinderen aoudes wg U dtaa bartelgken dank toebrengen want bel wat hun een waar geoot zich telkens te vergasten aan wat hun roia ahoota w rd voorgezet Oe verantwoording Uwer gare za oa volgM a D de Vereeoiging Tut beil de Tolks die lu dit bltid daarvan me diug zal luakeu Vooral zg de Redaoti dezer Courant dank g zegd voor d vriendelgke hulp ons bewezen en wg vertrorjw n alz 10 dnt door onze ge uieeüscbappIgka arbeid een goed doel boreikt Namens de Commissie H A TOEN Saer ROOKT BRMTS KLEINTJES 2 CENT ADVERTENTIEN De Stedeluse Hypotheekbank gtoettigd tl Urave hagé Kantoor Nieuwstraat 23 folUekeud fÊaalMckappel kapUaal Keu imiUloen UuUUn Uit Keriie U ot gfofre tieU leemlHgen op lluKm ènfffmdtrytn tegen billgke roorwaardeiii Ooett KaHtibrleeem uit rentende 3 pCi tegoi den koen ra 04 pCt en 4 p€l ledbn den koen Tan iOO U pCI m dtukkeii ran 1000 500 100 en 50 InlicbtiDgen ta bekomen Toor tlOWUM en omêtreken bg denHeerW J FortuijnDroogleever HAVEN te Goudu Directeoren Mu P DttOOGLEEVEtt FORTOYN Ma 8 JULES ENTHOVEN tHrrxle S oorweKvcrblDilliigen met liUlÜA 10 n 64 10 u u i 11 30 lO M 88 47 lO lS 10 80 6 61 7 J6 10 89 8 89 7 1 7 4 8 18 00 47 10 1 OOI BA DEN BltO ZoelenMorZegiraerd Voortmru Hana tauda KrTaBkuiHB Moerkapalle w M rw u fwv v n ft T 9II6 S0 I6 8 S 10 1411 16 18 16 18 88 1 67 8 46 4 4 6 86 5 648 117 84 7 68 U 9 64 10 10 8 1 1 1 48 8 48 18 40 8 04 10 18 t Z 7 9 6l 19 61 10 T 8 07 8 08 1 06 88a 10 S8 U 8 18 08 8 48 8 4 10 4411 4618 461 10 8 08 4 16 6 1 6 6 8 9 IJ 8 04 8 84 9 10 98 11 6 U 44 0 Hlda 6 88 7 48 8 1 03 10 18 10 6411 t 11 60 8 17 3 14 4 08 4 88 16 8 6 60 7 48 8 81 10 10 1Ö 89 80I Di l TRIC HT eada 6 80 8 14 7 8 8J1 tJVI lO lt 10 67 18 00 18 68 8 90 Uudew 6 86 11 14 i 97 l rMnlea6 49 8 10 11 98 9 46 Utnahl 8 0 7 4 8 98 8 0 88 10 1 11 46 19 91 1 8l 3 08 11 10 8 O U U A 1 MSTmDA t t7 1 4 10 67 11 10 4 11 8 1i Ml l l 1 Ut 8 11 8 4 11 1 Volgeni b nchi tAD den bHr flDi t r TftB Broiflel ttti Bldiiar op d a i7o Jul e k een grovt Ned ria il cbe fMttrsl nor orch l ereflOi iuKBa word itehoadfln aartko ooit hi r ia tftode ite efttl de orcbeiUo xslieo worden aigttooodigd deel u nemeo Nsftr wg ferii iD o Uat zich d indruk rq bal ODderzofk tko bet militiv ODtwarp der rt KeTiDg ID dtt foor dat dorl dr k betocbte atdepliDgeo der Tweede Ktmor aMoi uman T tt D dat de groote mHerd rb d Wftarton ouk oudnriehridflD tcdea rito de aiitir volatio Daire partij bdhoorcn leh bef ft ferklurd t66r bet begtDutfl aii deo p reo niyken dipoati hi bt er te eoi fóór hei bfhoad dt r Trgotelliogen soodvt ml e a eit audvr de coucIdh mag getrokkeu wordeo dnt de katie op aauiteiiiiut raa bel weteontwe p uar groot ii Het diploma A voor da zoitere lat pAinin van het coneipundeuliflucbrHt fao T rtniowd beid niet bet ymefru t Stokf WHry kon Ter trfkl wordeu aai de dsmvi H Iloiiket z b Deltt B Joriquier z b li W ik B M btöver zb m UrevfnhttKe ra aan de Heirea P L Dtfinitt f h UrureohHiie J ËberH Uoekbirider Borne D Tau Geld r Corrrg ondeal Endcheda O Koiiproa WrtCti miwster ie R g Vald Art Utrecbi J O I M oor Admiotatratfur UrHeum J A L IMfffi RgkoArablflDaar BtrybKek en J H Varbu e buckh Corr epnMdent Am t Tdam Oter de iro iichriftea a 2 andidaten oor Diploma A moeit afwyzend worden b iohikt Op de altfenieeue Büiid vergttdf riDK vaQ het A uenii n Neüerlai dwh Werklieijtovefho dden 10 en 11 April te Aa iit rdaot te ho i l lu o a de Volgende paotfn id behaudeliugkomen ToOTHl leD van liet Cectraul Beakour 1 Hit Altf N d Werkl vertmnd er wiMele zgn lidnm tuchap van de Zuiderzee varesDigiDg met dat van doD Nationuteo Zutdarreebnud 2 De vergadering b xluite uo dm Ned Codp Bood te Hage tot w deropzf ggfni toeeau bgdrage toe te kennen tao 1 10 p r jHarin het fonde voor bet tn ken van propagandaToor de coöperatie 3 D algem vfrg baOuile hel Verbondrer DigiDg4lid ie doen worden van ile vereeBluing tot veredeling v d h t umbaotit inMederlaod tegeu eau cootnbutia vu t 10 per jaar A Rapport Tan b t centraalbealonr intake da op d Totige vertfad8 ring met behandelde Ttang tZnu l et weuücbelyk ztl Nede laiid wedef eeo wit regelende de oelrooieo id te voeri Df Het eer traalbfi tour Vflrwy t daurto Aaar bat v ralaii d r leziog vao den b er R W E Strove ID de Wetkmatiabode vao Nov 91 opgeiiomen 5 Db alifem verg kenni gaoouien heb bende van bet Wftxfoor tt j tot ril ihaffing van de plnatNvervatiifitig en mimnierv rwiHael ng betuigt daarmede haar ollatnhlemnniig d iobI op de meent npoediga tot t ind koming tan dat wetaootwerp aan en uuod gt het centraal be atoor Dit ter he nrderii g daarvan al diitgane te dotD wat bel wenKcb lgk zil aoliteo VoorvtellfD der atdwltugen 1 Bolsward Pehhionueering van denntj len en invalif en werkman Het oruej Ar be bot DeD af te wachten bet rapiinrtder itaatarommili ie doch waar de e nog Btoei opiich laat WBohten eo de zaak in df iroonredf 11 ter N rake K bracht u hel natunrlyk da dn vtrgadering een beotoit nam Leeawarden Voor t l om deel tenemen aan bet op te richten luternatiouaiebureau voor arbeid wetge ing Hohiedam Hoe taat bet met betainhangige rangMtuki Werkhedeu verzekeringt ifeo invaliditeit en op den onden dag Ooada Wat kan door hel verbondworden gedaan dat de iiavotgende dne puntenröorkumende in de kieswet voor de werkliedenTrMgB iR worden 190 8 S6 41 8 4 l 6 Qj 6 61 6 06 6 U l 6 7 T M 7 7 411 T lt aauda Moordreoht NieawerVerl 0 lle EoltnrdKm 7 M tllnaDiHda ftotterdun Oaiwlle Niiuwerknk HoordrMbt Bauda 80 16 S iB 4 41 4 te I 4 11 6 17 8 81 a dat koatelooae veratr kking Tan BDeeam ddelen ale b d elmkf w dl he c nw l groot soee i gehad met da nitvoeriog der aao gekoadigd to ouee stokken Beide wardao nitbtekrnd afgespeeld en bet publiek dat in seer gronteo getale was omgekomen beeft Zfker we r een geontvollen avond duorgebruckt Waren door sommige tooneelen m bet een e stuk velen ten diep te gero rd lo het g eitiga b gspel weerklonk telkens de heldere lach der toeichooweri Na de uivoering volgde een zear gpaoioieerd bal Enne der aantrekke gkheden van den avond waa zt rier ook wel de zoo gunstig bekend mQ£iek 1 deo beer J KoaoL b dat candidaatatallingen worden gepablt ceerd op openbare plaataeo en n coaranten dat door bet hoofd der gemeente wordt gevraagd hg den patroo i naar bet verdiende jaarloon cco den ad p rautkieser 5 Qüoda Wat Kao bet verbood doen om bg aaobeatediogen van touwwerk an Rgkswege bepaiiogeu voor ta Kb gven dat dit artikel hllaea mag vervaardigd vorden uil binoentaodacbe bennip ea door bandeoarbeid b werkl BEaoAUUACHT Aibiof 18 d Of 18 personen een afdeeliog der UoHaod che Maatschipig van Laodboow opgericht BKBowHaSHOEK De Cbristelgke ÜaugvereenigiDg Ëzcelanr alhier gaf Woensdagavand hare derde aitvoenuif De directeur de bftr Corns A WulffraalJr opende dfn feeBla oud Hg beetle do talrgke jindweci i n wfikom en bracht inz nd 4rheid jf a dank Hun den bea O J Le Fèvre d Moittiytiy S reker zag ib d 7 groo e opkom t iel duideigk liewgi dal de vereenigmg et u Koedeu klank bad verworten Dn 12 koornummer aii het programmn war eo alle np verd en t gke wg e t n g buo e gebracht de zuiverheid van loon was over bat geheel g ed te noemen De neer A Ruitenberg bracht een 2 tal lieve uommers voor viool ten gehoo e Teil alutte bracht de be r Le Fèvre de Monlittry ren woord van dank aan allen joor h t xel lagen van d 7en a oud ei danktn da leden en bun gverigen direfteor voor deo ueootrolleu avond eo nep hun bet t t wee zitO toe waarna allH Hanwezi en wel tevreden biiawaarts k erden alleen de tedeu bleven nog gezellig byi en INGEZONDEN M dê Redatteur 0 er t geheel mogfu wg le r den rgn o er hetgeen de Rott rda usih Tooneeli ten on iu tafgeloopen sw oen hebben g gev n Zoo fchriift UEd onder uwe recensie van de Muurbloefupje f m uw nommer van hed 0 He loeit UEd met dat we uwe Redaetif of het Goudsche Schouwburg pnbluk U t laats e bi t geva dan zoude ik UEd lu ov r wegirii geven eerst eeui VhI nadi r te informeer n niar de pablieke op me vöór UEd let dwrgel ka iiederButirgft want heel wat bunvadera n huismoeders ïijii er die bg i e meeste in dil ee zoen opgevoerde tukk o viiorrood werden bg tiet npMeo omir b nof volwassen doLhttra eo znoni wanne r T4n het tuoueel uitdrukkingen d sa 1 binneiikwamee waarvoor in fatsoenlgke ik prerk met etna van godidianstitfe ge iiioen hft bai9 close aterk in aetit wnrdl genoiuen t I4 jammtir lat actenrx dia zóó nntourigk spet gevtin alfl dit bg de R ttlerdamsrbe Toouedlisten bel geial ii zich mouten leenen tot lilt WiC rgeven van ïoea nuden die m tata ien gk gezelschap en vaar zoo eil dames i genwoirdig zgn als in onze T naeelsaal min teo oube prokeu behionu te b gven Zoude OMzerigdi niet gewerkt koiHiHD worden tol bet verkrt gei vau htukkeu voor ee i oluenil seizoen die beter met vrouw en kinderen Ie geiiuteu gn De Direct 31 van Rotterdam en 0n Qeuoegeni zouden er beti r zaken mede makeoi hel publiek i ude zeker algemeen voldaan zgu en wanneer eens aligl voor een uHTerkocbl nuiii peeld konde worden kreKsu wg wellicht nog eens ene hetere scboawhurglokaliteit Dat bet ióó geschiedt wenacht gairna tan Huisvader Ooada 5 Maart 1898 Wanneer mi tehrëvén over tgelieel mogen U0 Uvreden tijn ene dan hebhen we daarmee ntet willen zeggen dat wt d t tn alU opzichten warfii Iniegendeelt dit xe mt de recênm teel qehleken We zijn het met den geacHen inzender volkomen dat stukken ah l e Roovert j L iden Het verbond dringe bg de regeeruu Aan op luvoenng vao eeo wet of bi aluit waarbg het maken van boatereglem uteu op fabrieken en werkplaataeu zonder meleWfrkiug der werkliadfn verboden wordt Leidan De jaarfergaderiog epreltezgn meeniiig uit over bet al of met meedoen an d Tienog vao den len Meidag door helVerbond Hiudehmpen Hoe deukt bot ferbondover de inattliiog van aen maximalen werk lag Anaterdam Met verbond heelt ztchin beginael uiti a iproken voor landoatioualiiatieDe afd meeneiuU dat dit ni t vuldoeade h eneen k a fatig opireden noodig acbt telt voorm dien geest te he lult n Heden overleed na een kortstondig Igden m den onderdom vas 75 jaar de Heer C IIBUFSr Namens de Familie T EËttPËK Wed J M OIJWENEEL Go da 4 Maart 1893 Amaterdani De jaarr rgnd ri gspreke een weuiti h uil dat de wet regelend den nrbeid vao vroDwen en kinden n wo degt bandhaHfl zg drmge bg de regeermg aanop naleving dnr wet llotterddm De alb eiaeeo f vergade ring spreke 7ich nit omtrent de pentiooeeriDg au oude warklledfU Workum Het verbood dringt bo e r geering aan wgzigidg te brengen lu ari 2i van iJe KiH i et oodieig dat de gewoi igd d r Terk c7tng nit l plaats hebbe lu d maand Jam locb in Februari of Maari dnarda driikte in de maand Juni den laudarbaiderabelet buil kiesersp icht te vervollen HiMefituu Fiienoord Wat mcMten warklied D vra eu Staats eufii neering ot Pt n dloueirinit gereyeld dnor d n Staal STADSNIEUWS GOUDA 5 Ma ft 1898 Te Leiden ia gister tot a ts bavor derd de heir L C K rsbergen lledultaat van het bactcriQlog Hch onderzoek van dnokwafi r lier Oond che Waterleiding Ma tscbappg Datum 2 Maart 1898 Oorsprong kraaa kantoor aantal teldageo 2 kit men per gram 35 Vervloeiende kieineu 3 soorten 4 iiektekiemen geene Opmerkinu n goed Wal g t Dr H J vai t Hof Door de gladheid van de bopplank der Htoomboot Slat Ooudac viel bedenmoficen de a chiDau F U tn bet water der Haveu Hg werd epoedig op bet drooge gebracht ilITTüNDMlAKD OiathiinD I HAAS ruKCiiT Zondag 27 M art hoopt men de uiwgdnig ao de iikuw opgebouwde Hervoruidt K rk t dof n plaate bebbun Dr J C Pool al aKdan d gnd di nstoefen ng bideii Ho Wfl meu gedurende di 16 maanden een er geschikt Uikail bad haakte men er t oh naar dat de kerk spoedig gpr ed zon zgo Dm uienwe krrk ziet er s er neljas en smaakvol uit waarlgk heeren arcb t cien en aaunemere hebben veel eer van bun werk en voirat het kerkbt Blmr beeft nift gespnard rm t alles even kearig ta doen uitdien De gentfon tHuaren zu Nn dan ook bg bon komst lu het uil uwe geboflw eenctenimig ntor tau varklareo dat wg door den bried van 28 Nov 06 ern mooi tfebouw verloren maar ouk dat wg door dieu bfind e n prachtig gebouw bübb D teruggekregen Stolwuk 4 jtfaa Onze redergkerskamer jExc l iort hr ellqjlifrrenatoiid opnieuw een Wliilerdleiist 1NÖ7 Ü8 Aaü cViiogen 1 üciober Tijd vao tireenwicli Di 7 4 69 BOXSOlk tl 1 li 18 1186 1 84 U U U 86 18 88 f 11 48 18 4 f ir 11 88 1 61 18 88 18 66 1 68 4 4 16 6 10 naTTBRDi M 0 O 1 D i 8 M 10 1 U 86 11 60 18 87 O T T I 9 41 8 S SO 1 61 66 10 04 10 8 11 11 6 98 6 61 6 14 7 81 10 04 10 11 10 18 in 86 10 54 8 7 66 8 08 8 0 8 18 8 86 86 66 6 09 6 0 7 60 6 80 4 10 4 10 10 18 7 86 6 14 88 10 64 87 47 1 64 10 61 10 07 8 48 1 10 8 17 8 97 8 84 6 41 6 47 6 86 6 40 8 60 18 41 1 44 10 8 I 64 lO M r w Ol 10 4 6 08 m 4 11 84 18 08 18 4Ï 8 14 d O 4 06 4 4 4 60 4 87 6 04 6 10 7 46 8 80 4 9 D F N 6 4 6 66 ö H t 8 48 7 80 f 48 8 81 8 4 10 11 U H 18 99 1 S8 9 44 3 40 4 06 4 SS 6 0 6 1 7 18 7 6 88 10 08 iVoorb 6 69 10 17 1 41 4 3 6 18 34 Z Zairw 6 1 10 M 1 66 4 6 6 80 48 ZO M 6 17 10 4 8 08 6 04 6 3 1 T ï C H T S O n D l 8 89 7 46 8 49 0 10 16 10 8 11 88 1 3 08 8 66 48 6 86 6 8 7 66 H AG GOU A 7 18 7 10 08 88 8 86 t 4 10 84 10 84 10 64 8 17 4 18 6 06 6 66 8 16 10 17 IO Sl Ulrookt 7 10 10 34 Woerden 6 63 8 06 10 38 11 66 4 18 8 34 8 84 7 18 8 49 10 41 d rat r 7 07 8 14 10 46 4 14 9 60 6 08 4 7 8 6 li 18 11 1 Houda 7 88 8 87 tl 88 68 10 6 11 10 18 111 38 8 4 4 87 6 80 O 7J8 8J8 AHÏTKIDA H 6 O D D A 10 11 10 88 ABilenlatiC at T 06 10 1 4 B 4 48 11 41 Sawla T M W ll It 11 11 1U 4T M 7 46 4 1 1 41 7 61 M Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG r MAABF 1898 daamorgeni e elf uren in het koffiebon iHAavoiita tan de Markt tan i Een mim ingencbt W00i Hl IS ERF en TdlN aan de Weatha en te Gouda W k B No 156 met daarachter gelegen KANTOOR uitkomende aan de Peperstraat te Gouda met een uitgang in die atraat kadastraal bekend in Sectie D No 1193 groot 2 Aren 50 Centiaren Het hou betat 9 Kamera Kenken Kelder i Zolden en Dienstbodenkamer en het heeft tele gemakken Te aanvaarden l Joni 1898 En een gemakkelgk ingericht ERF en TUIN in de Crabethrtraat te ffourfo Wjk Q No 231 kadaatraal bekend m Sectie A No 1979 groot 1 Are 28 Centiaren Het hiiis ran Waterleiding roorueo berat 8 Kaloen Kenken en Zolder met Dienstbodenkamer en lelerlti gemakken T aanraardeo 1 Mei 1898 Üe perceelen xgn te beiichtigen 28 Februari 1 2 en 3 Maart aanstaande an 2 tot 4 uren mitn vooraf bg de bewoners belet vr geiide Nadere inlichtingen geren Notaris KOEMAN te Haa trecht en Notans TOUTUIJN DROOüLGBVER ta Gmda mim TEfiKOOFINI TE O OtJlDA op MAANDAG 21 MAART 1898 des morgen te elf uren m het Koffiehuis HAtHaliiK aan de Markt ten overstaan van den Notarim G C FORTÜIJN DROOOLBKVER lam No 1 Een op den besten stand gelegen naar de eiachen des tgds ingencht rovaal WINRELHUIS WOONHUIS ERVEN en OPEN PLAATS staande en liggende aan den Kleiweg op deo hoek der Turlmarkt te ffouiia wgk E No 101 kadastraal bekend m i ectia B No 1268 groot 1 Are 74 Centiaren met een vrfle POORT of ÖANÜ aan den Kleiweg Te aanvaarden I Mei 1898 Bet UOIS bevat beoeden een mime Winkel twee groote Kamers Keukan en Kelder eo boven 4 flinke Kamers waarvan een met Balcon 2 Zolders en Dienstbodenkamer Het 18 van Gas en Waterleiding en van velerlei gemakken voorzien No 2 Een ruim ingericht woorains lOF en TL IN aan de Oosthaven ie Gouda Wgk B No 84 kadastraal bekend lo Sectie C No 327 groot 3 Aren 20 Centiaren uitkomende aan het water der Spienngstraat Terstond te aanvaarden Het HCIS bevat beneden 3 Kamers en een Zaal voorts Keuken met Provisiekamer Kelder en Binnenplaats en boveu 4 Kamers 2 Zolders en eena Dienstbodenkamer Het is van Oasen Waterleiding voonien ea baeft vele Kasten en Bergplaatsen En No 3 Een aangenaam gelegen W00i HUIS EKF en grooten TUIN met een gemeenschap palgka POORT aan den Kattenaingel te Gouda Wgk q No 143 kadastraal bekend in Sectie A No 2062 groot 4 Aren 83 Centiaren Verhuurd voor 250 per jaar tot den len November 1898 Het HUIS bevat 6 Kamers Kenken Zolder en verdere gemakken en het IS van Waterleiding v onian De peroaelen 1 en 2 tgn tebeaichtigen den 15en 16en 17en en 18en MAART aanstaande van elf tot drie uren wat perceel 1 aangaat vooraf hg de bewooilster belet vragende en perceel 3 op deielUe dagen van 10 tot 28 en vaa 9 tot 4 uren en allen op den verkoop dag van 9 tot IJ uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nolans FOETÜUN DKOÖOtïiEVEK t Gouda m Bij gelegenheid van de Groote Voorjaarspaardenmarkt welke gehouden zal wonleu op I Vrijdag 1 April te GOUÜA zal vanwege de aftleeling louda en Omstreken der HOLLAND8CHË MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW een VEIiLOTlNGgehouden worden van Paarden en aanverwante Arlikelen welke op genoemde Markt nullen worden a ingckoclit oor het volle bedrag an de opbrengut der loten Namen hef JieKfiiiir J BREEBAART Lz VoorziUer A VAN VEP N Stcn tnrw Het fijnste en smakelijkste Gebak 60 Ceiil le Ohk EUWIELIANBEL J A VERHOEFF oo fStraa Steeds voonwlig niei we en eer goede gebruikte RI JWIELEN i uwe Kijvvielon van iif fH5 Groote Sorteering RijwioroenoodigdliecLen 0ÜMMIBANOEN voar S ortkarren en Kinderwagens j c DE kuhi k Morie riendemeg io OOUUA Wegens verplaatsing der Zaak MMLË mmm in het LFZEUMAGAZIJN van JAN EOND Lange Groenendaal 123 iV Het Ruime HUIS met PAKHUIS en TUIN is TE HUUR of TE KOOP lEN ZIE DE PRIJZEN IH DE miS TALUNG De WInkelkasteii met glazen Deuren zlJn TE KOOP Binnen en Bnitenl MMK AUe soorten LIMONADES en WINTERDRANKEN uit de Mineraalwater Fabriek IDE C f SCjfi DE Steeds voorradig Cj JiOjierS vloeibaar KOOLZUUR Depól les Societé Generale des Eaux de Vie de Cogfnac COGNAC IMPERIAL per Flesoh 1 30 per Demyohn vau 2Vi en Lr a 1 40 p L l J J H ROODE Fabiiek ef B larij ZeilgStFaal 1 Ï 85 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 21 MAART 1898 de morgw Mf lire oumiddellyk volgende ug ile Wgen hen Igd aangekondigde veiling m bat KolBehnii lUiaxoüiK aan de Markt ttn orarataan van den Notani G C FORTdlJN DBOOOLBEVBB ranr No I Keu goed onderhouden UKAAM AklILIS met OLIlEliSi hKLüKK KBK en TUIN aan de Westhaven te Gou la VVflk U No 181 kadastraal bekend in Switie 11 No HOI groot I Are IO Centiaren Te aanvaarden 1 Apnl 189Ö En Non 2 en T Twee HUIZEN en BRVBN van Waterleiding voorzien in een gang of poort aan de Wealunde van den Kaam te Oimdit Wuk O No rt en 83 H tie week verhuurd elk voor f 1 dO He erceelen xgn de laatate 3 werkdagen vocir den dag dor veiling van 10 tot 1 nran en op den verkoopdag van O tot 11 uren t beKiohtigeu Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarm KORI UUN PKOOlU KRVKK te Oonda OKKEul VERfcfcMUIMi E ïï P I O N I A lieachermbeer lit W m Achtb Hwr ïl h UARTBN6 Uurgtmfeiil r v n Jouda EEKSTrÖÖACERT voor de lieden O Woensdag 9 Maari 1898 navonda half 8 ID lie M I Kuiiiiliniii der kieleil i flüi lieooegeii i TK ÜOIJDA Wegen ongeiteldheid van den Directeur den Heer BfAANDERMAN onder direetie van den llrar W k U lirPIIKN Holiiten de Heer A v o STAP Harvtou t e van dn Kon MiiEiekicbool te ullage rn de Heer C T i WAN I Viuol te Gouda lutroductie roor Oaniee Vreemdelingen on teerlingen der Stedelyke MuKiekechool Ur 0 per pereooii De nntribatie voor Knnetl Iidmaatecbap bedraagt ƒ 1 per jüar 1 uitvoeringen H n Kunitl leden hebben op die nitvoenngfn vr en toegang met 2 UameM i TIESËIHA Markf A 54 GOUDA STOOM METAAL DRAAMU Hpecialiteit iii t roparmTHii vau Metalen Luze Artikelen m lKikl N toor ebffkkluf loelfii AANIIiiiVBLKNI DE BOTER bij mij verkrijffbaar blijft Hteed de Ijeste in geljruik Aanbevelend 1 BE m Dubbele Buurt Gojda