Goudsche Courant, maandag 7 maart 1898

co Hl M M M S0 VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD M C0 2s A C3 AZIJ Sr v Auiq 5 Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B I E JONG Aanbevelend OFSmSE TEREOOPINQ te SITSCZXDBZD heelt de eer te berichten dat zij van heden af als haar de Heer J M 7 BEUDÜKER Hoogeabuwe C255 Met aanbeveling Hoogachtend DE E SCBEDÉ SCHE BIEIIBROUWERW Dral vaa A BRINKMAN h Gouda Hii De Notaris H OROKNBNDAAL U Oouda IS TOornemeDB od MAANUiO U MAART 1898 d s morgens ii uur in het Hotel di Ziihc uu de Markt te Ooud in hei openbaar te Teilen eu rerkoopeo NO EEN WINKELHUIS met SOVËNHUIH met een aftouderlgken opgang en EKK in de Dubbele Boort te Gouda Wgk B nas 6 en 8 Verhuurd beneden voor ƒ 3 75 per week en bomn oor 9 per maand N 2 Een Kofflehuis m6t VergUDDiag en BOVENHUIS met t Eonderlyken opging en ERF san de Noord gde TRn de Gouwe te Ooudat Wyk C not 3 en 3a Verhuurd beneden voor per week bet üoTenhaia m eigen gebruik Mo 3 Een Wiiikeltiuls en Erf aan de Noordigde Tan de üouwe te Qouda Wgk C no Verhuurd Toor 4 per eek No 4 Een Wi kelhuis en Erf 10 den Korte Oroenendaal te Oouda Wgk I no 8 str kkende TÓir Tan de straat tot aehter op de gemeene gang en een QEBOUW en KR in deielfde gang Verhuurd toot 4 per week N 5 Een HUI8 waann Barbierswinkel en ERF aan da Noordigde Tan den Korte Oroenendaal te Qouda Wgk I no 11 Verhuurd TOor 3 75 per week N s Ëen Pakhuis en Erf Achter de Visohmarkt te Qouda Wgk I no 186 Verhuurd TOor 2 25 per week No 7 8 9 en 10 7161 HulZeil en BRVEN aan don broenenweg te Oouda Wgk L noa 143 144 145 en 146 benoTens OPEN GROND uitkomende aan do Baanstraat RospectieTelgk Terhourd TOor 1 60 1 50 1 60 en 1 40 per week Betaaldag der Kooppenningen 27 April 1898 Te beaiohtigen dno werkdagen tóor den verkoop Tan 9 12 en Tan 2 4 uur en op den dag der Terkooping Tan 9 11 uur Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris OROENENDAAL Ned MaaUchappij Ur bevtrdenng van Nij erlieid Departement GOUDA Maaiidas 7 Maart ten 8 ur s avonds in de Zaal NUT EN VERMAAK der8ocieteit DB RÉUNIE VoordraclitoTer Keramiek door den Heer JDRR KOK Directeur der laagtcht Plateelbakkerg RoiaHSUBO Voor introdnctie van belangstellenden ligteen Igst ter teekening bg de BoekhandelaarsJ VA BENTUM ZOON J VE RGEER G OÜDA Levert KOPLATTEN RCBITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het Mgen Tim 1UUli jlLIKKl iN en Terder alle laagwerk wat tot het Tak behoort Met as undar leTenng van hoab Iv E a E ZE T t C KBOH V en aanverwante ARTIKELEIT o a X Olie en Loo r Brandspiritus Poetspomade Schoensmeer Zilverpollood Best Pekverf Borat Bleek poeder Alcali Houtzeep Schuurzand Hchelpzand Boenwas Gele was enz enz enz Hoek Kerksteeg i Brusselsche aarde Salpeter Aluin OniTVAi GEN Taütr Hale GOSTUHB en fiegenmantels K SiMSiM een groote Zending Heeren Dames i en Kinderschoenen f voor het a s Seizoen DEROODELÜARS BIERBKOUWËiyj L Prijsen beneden ConoorrentM Zie Elalagc k liaubeveltmé te 3 o u d a op MAANDAG 7 MAART 1898 des morgens te elf uren m het Kofiiehnis iHiimoüii aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN UROOGLBEVEB van No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS BBF en TDIN met VOLIÈRE met een een ationderlgken opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende in de Korte Noodgodsteeg te öourfa Wgk B No 173 en 17do Het Benedenhuis beTattende 4 Kamers waaVTao een met Serre Kenken en Kelder en Telerlei gemakkeu is te aanvaarden 1 Mei 1898 en het Bovenboifl waann 3 Kamers Keuken en ilder IS bg de maand verhuurd aan den beer WuLf voor 12 50 2 Een enkele jareu geleden gebouwd WOONHUIS en ERF m de Korte Noodgodste te Gouda wgk B No 170 Het pereeel bevat 2 Kamers Keuken en Zolder eu ia verhuurd aan J MulDBB Toor 6 per maand No 3 Een perceel Bouwgrond Ot TUIN tn dö Korte Noodgodsteeg te Gouda tusechen de perceelen Nob 2 n 4 gelden ter diepte van 6 Meters eu ter breedte van 5 Meters 87 ContAmeters Terstond te aanraarden No 4 Een rmm PAKHUIS en ERF met 2 ZOLDERS waann m den laatflten tgd een Sigaren f f tb riek gedreven werd in de Korte Noodgodsteeg te Oouda w k B No IG9 Terstond te aanvaarden No 5 Een enkele jaren geleden gebouwd WIINKELHUIS WOONHUIS eu ERF aan het Rotterdamsche Veer bg de Gouwe te Qouda wgk O No 572 Te aanvaarden 1 Apnl 1898 En No 6 Een aan de Varkenmarkt te Qpuda wgk M No 229 Bg de week verhuurd voor 2 De perceelen sgn te beucbtigen 4 werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op den verkoopdag behalve perceel No 1 van 9 tot 11 uren Nadere inltchtmgen geeft voornoemde NoUn FORTüUlij DROOGLEEVER te Oouda H J RABOU W Raam 462 AANLEG voor Gas en Waterleiding VERTDQENWOORDIGER Van bat Gas Gloellklit l E METEOR SALON BE GOIFFÜSE Dubbele Huurt E SCIOLTENS COIFFÏÜB P Qdndsclie Courant TWEEDE BLAD Opera De Tempeliers Sedert langea tgd waren er onderhandehugen aangeknoopt om deze opera voor het o tiUcht te brengen Den lOn Juh Id werd dexe opera m concertvofm onder leiding van den eomponwt de heer Mart J Bonman in de Sociëteit Onii Genoegen c gegeven en na lange besprekingen enz had gtHterenarond de eerste opvoering plaats te Amsterdam onder dirac e van den brar C ran der Linden di rect or d r Nederlandscbe Opera Vele Gondsche ingezetenen weuscbten mede dese opera by te fronen zoodat er weldra een coraite rerscheen dat pogingen heeft aangewend om de gelegenheid daartoe open te stelten D dam s en heereu die dd vorige maal had den medegewerkt konden nu eveneens gemeten daar na afloop nfu extratrein ons naar Gouda terugbnu ht Aangezien de heer van der Linden de vurige maal als criticus voor ouse Courant was op getreden oordeelen wg het beter nu deze opera onder zgne dire ti was ditmaal geen crmek te teret n maar alleen te rolstaan met hetgeen de andere bladen daarorer chrgren en dti te vermelden l a N K Cl c z gi het Tolkende Het was een dat kbatr est md publiek is terensvoed id d n Mb nwburg een pobl ek bes sands v er da lipift uit Ciouwsitaars óm het hoDn n muzi kduectear Mart 1 Boiman ntet aan bo si lieieti outbrekeo en du AmsitDidammers bifipcn dapp r m d den roatpou t van L e Tempeliers naar Terdieriote te bul dii eo Ueeds na de eerste acte davtrda de aboowlurg van b t app aos en werd er lotd gejnhsld zoKt ouden wfl xeQgen dai de gee 1diitt lai r met booger is j est gpn Dit kenschetst wel eienii szins het werk waafva i de eerste acte den mvesti n indrnk maakt De 0 era is vpor 2 sar t Guuda Q conc rt orm uiigevopr o moet toen ster voldaan hebben Het let k ons oni gist i tiavond m versebiideoe mom Dten meer ueu cantate en action dao sene opera Hoewel dv moziek f oen sterke ludidduah imt verra dt zal niemand betwiAteu at y Bnnman ii fueodom is Zg bevat goi d bh Mbrersn goed klinkeude manneo n stemon de koran melodieose oli maar t t eeft oiis ui t meegesUett door een groote m te au dramatiteb laven Nn moot bet ibratto O St uit door ene krachtig Ktch oi twtkkeleud hmdelmd Mnar locb komen t r tM n pasr ntitattcu m our de lietde tnssehcu Aldcmir en Palmtra Je ztfflfitrgd dien Widen vopr n u de 3de acte wetke den componist wel gel K bodfu fgi dramatt ch tatf nt te toooeo Maar ook datr waar tat n een climax verwacht blglt tg uit e opvoering sluagde naar wsDMcb Het werk ts d lor de betite krachieo be i n de nioDteenng nuderoche dde ticb door veel kleur ïn decoratief eu kostumen Da oomponiDt weru ten sluite ten tooneele gtroepen en rgk gelauwerd De beer Nan lUdhgen schrgtt in bet Han delsblad bat volgende Het was met zooais gewoonlgk een publiek hoofdzakelijk mt stadgenootan bestaande dat gisteravond de première van Mart J Bou man s opera De Tempeliers cbgwuonde doch voor een groot deel waren het bewoners van de pla waar hy als mnziek ilirecteur is gerestigd Dat gaf iets feestelyks aan de zaal die geheel geruid was Reeds laag was de opvoering r n dit werk aangekondigd of verwacht en zooais vele meuwe werken een Igdensgescbiedeuis hebben had ook deze opera er eene Daarom heeA de componist lodertgd ge steand door sgne stadgenooten die hem met alle kracht ter igde stonden een nitroering in ooncertvorm te Qouda gegeven waar ik met reel andaren t enwQordig was en waarran ik mgn roorloopigen indruk mededeelde De heer Bouniau heeft dit vóór twven jongere musici die eene eerste opeira schrgren dat hg door ZQna ervanng als ko or dir v tenr de effec ten voor koor goed keipt en goed weet aan te wenden Wg hebben dan ook ran de ensemble en de soil met IfOor den rootsten indmk ont rangen a de uitroering in concertvorm beb ik in mfen critiek Caeciha 15 Juli 1886 rooropgesteld dat het bg efin eerste yrer i vooral de vraag is of er belofte in steekt en biernp heb ik toen bevestigend geantwoord doch mgn oordeel omtrent d Bahoenfahigkettf voorbehouden omdal ik den indruk bad gekregen dat het werk zicb beter roor eene mtroonng m de concerzaal dan op hei tooueel leent waartoe rooiltl me ewerkie dat de com ponimst het libretto zeer in zyn nadeel ad i waar an ik eenige sprekende staalt es aanhaalde Daarom sprak ik td n verwondering mt diA de componist zich tot dezen tekst bad aangatrokkan garoald en knoopta daaraaiv da telitge rerwaehting dat da baar Bonman aen beter hbrrtto te aiiner bMchikking hebbende ook leta beters zon kannen geren Naar ik verneem heeft by thans m Mei hef van £ mil Coendert dat betare gevonden Na het werk nu gehoord te hebben vindt tk rooral in bet voonpel meer tooueel karakter dan tk bad verwacht De soli en koren waarvan bet gebied o a zeer goed werd gezongen en de tevendighei I die de regie bad weten te verkrggen maakte dat dit dryf werkelyk pakte Ook in de eerste acte vooral daar waar de ridders aan het woord waren sat gang Doch later begou de behandeling te slepen en vermocht di muziek dit met te redden Eu toch had ik bg de eerste auditie lu de beide laatste acten de mo7iek interessanter gevonden dan in de eerste Ik geloof echter dat het hoofdbezwaar schuilt 10 te weinig afwisseling van kleur m bet orkest Van de rgke orkestrale middelen van oiizi u tgd had de componist m i meer party kunoeb trekken want daar gaf het libretto beoi wel degelyk i elegenheid to o a door de tegeostellin u van de zangen der naar Jerusalem trekkende C rtsteueo eu in de exütisobe dansen der Odalmken in het paleis van den sultan Doch de componist al vooral ook de op voering van de De lempeliers gewenseht hebben omdat die voor hem een o teubanag moest sgn in welk opzicht hy at of niet geslaafd IS en om die reden moet men neb roora met laten afschrikken meuwe werken roor h st voetlicht te brengen Ik wyfel niet of ui Meilief zal de compo mst met de opgedane ervaring weten te woekeren en nog meer yn kracht vo len in het innig verband tua cljen woord eu toon en ryker afwisseling in de uitdrnkkiag kleur en stemming weten Ie brengen yn besliste gaveu als melodist zullen hem daarbg eveneens zeer te stade komen Onder de beproefde leiding van den heerKwast liep deze oitvoenog over het geheelzeer goed Dat wil met weinig re gen omdatenkele veitolkingen de sporen drotgeu van tehaastige voorbereiding en ia zulke omstandigheden bewondert men dubbel deu dirigentdie alles niet yzoren hand bg elkander houdtzonder dat het publiek semge inspanningdaartoe bespeurt De damesrnllen waren U haadeu van mevr Engelen beding en mej Lozin Ik kan niet z gen dat deze partyen bgzonderen indrnk maakten Cocb kon raea mej Lo7in al wBS sg in bare gebaren in het begin nog at veel Ortrud wuardeeren om haar i£eer scboone ste i m de solu vau de eerste acte en mevr llingetman Hewing m haar zang di vden dans begeleidt De heer ürlus was een flinke kruisridder die zgne partg met veel glans zong en die er reel relief aan verleende De heer Orelio gaf in de lyrische deelen van xgu part eveneens veel schoons doch het wilde mg voorkomen dat bg die inderhaast had moeten laereo wat mon bg den beer Van Duinen zeer duidelyk kon bespeuren doch waarvan men hem geen al te groot rerwgt mag maken omdat hg die op net laatste oogeubhk heeft moeten overnemen Ook de heer Tgsseti was m het drinklied rerdienstelgk Het koor rooral het mannenkoor heeft over het geheel goed gezongen en ook het orkest vervulde gn taak met zorg 6u toewgding Doch rooral moeten wg den regisseur een comphmeot maken over de levendige en aantrekkelgke mie en HC ae eu de directie voor de onbekrompen wgze waarop rij de © opera beeft aangekleed Na de tweede acte gewooulyk bet moment voor de huldiging was het pnbliek bigkbaar verbaasd dat het slot quet werd gecon eerd en had de Kiepende handeling de belangstel ling verkoeld zoodat er maar weimg applans wal Uat vond men aatuurigk j iituK r W aiu i eeni t eothunsiaïteu midde i mder het voortpel van het orkrst au de rltrda actti om den compoDittt giogen roepen waardoor zij dreigden dei voortgang te storen ducb dit enthonsinsme werd door dti andere tneboorders beilwoogeo eo dos wachtten ij rustig tot lifit ot Joen werd d comp mst onder luhl app ais ten tooneele germ pen watr by twee kransen ontving Hij had de goede gedachte er een aan den tesdenaar au den beer Kwast tUn echter reeds vertrokk o was e bevettigen Tbn slot breng o wy buide aai bft moedigstreven van drn heer Boumsn die het bi deie eerale proeve n et wTI laten Met veelbelaogsteiltug zien wy zgn tweed 9pera tegenoet De Telegraaf bevat het volgei e van den neer Joh Bragman Zooats de lezer iicti a b rmneren werd dit wwk van onzen 1 i di noot Mart J Booraan reedi vroeger in on er or ra te Gou la uitgevoerd Voor die ilvoering pluat t liad werd de inbond der handeling medegedeeld De ftebet le haodehng draait daarop dat een d r Tempelriddars Geoffroy de S int Aldemar ID het heilig Isiid aHOgekoxen zich verliest in Palmtrn di zich onder de i erang neu bevinHt Door hartstocht gedreven voor Pa mba loopt Si Aldemar oaHr de Saraceueu ovei Na e verovuntTg van Jer izalem gevoelt Aldemar beronw opgewekt door Herman de Ptfngord om dexaa te rolgea to da uoakae ten einde dooir bidden rergiffans te bekoueii verlaat hg Palteira die daanloor tu woede oat teckt Na eenige eitehug gaat ook tg de moskee binnea vliegt op Aldrmar met d o dolk gewapend koe die e a oogsnbttk lak r rereond door zyn medobroeders stervende naar beiteu wordt gedr g n Na zyn sterren tingen de fempelter h t cmiserere Id hoevefre da tt k t van den beer Pnilippi gerolgd 11 mag ik awi bsclissea iii der tyd heeit da librettist geprotesteerd tegen de aangvbrae te veranderiDgefi lu de aodeilDg eobler aiag men veilig aanuemeii heelt men den gen emdeu hear gevolgd Eu scene komen de awmkleo van het libretto veel weer int be wost zgu dsn by en uitvoering tooels die wetku den 10 Juli 1896 te liuada pUatt bad Ik wees er toen reoda op dat bet moedgk II na een uitvoering lo courertvorm te hebben bijgAWoouu lett ta zegk e over dau indruk dien bet wark aangekleed tal maken lo het Ocbteudblad van den llo schreef ik lo m 4 Mwei er bo enaam 1 geen taogelgkheid bestaai oti alvorens bet werk a ceiie is opl eroerd mtt eenige trktrbeid ta kunuon voi ripollee dat bet ttob hIb opera een blyvende plaats op bet reperloi e aal verwerven ietwat bgna ge u eiika compomtl gelukte bg tgu eerste proeven op hst zeer moetlgk gebie lan mnzikaal lraniatt che konM bestaat er toch groote kaïs wegens den rykdom rau melodieën en natuurlgke b 4Wtrl iug daijietgrnote publiek altbaa in dit werk vau oiizeu a dgeuoot met i behagen zal scheppen dau ni vele irod iteuder modfraen op rueindeu bo lsm MiewuHReo waarvan veelal de nrt tiritM vei lienHe is dit het enthoufiiastea itgu tan den groote Hityreathri dieij zg willen tm og U maar aasrvan et gwro g is a i I ijiia itomer watinsar lenipud bet genie wit imiteeren dot g caricstuur worden 01 B umAn mH yyn dobunt eea uitzondtriog tal osakeu op den rtgel 1 gim zonder nitknU denng dat een eerst prnef p munkaal dra matisch gt bied flechts een zeer k rt l reu staat te wacbtiu meen ik te moeien belwgfelen Het weik IS ondanks dat geiirek aan voldoende handeling d ii u mponirtt ui i toet tgu lat w t bg ander zoude gowrei t ryn een schoons belofte vonr ddi toekomst De purtg vau Palmira tuevr E galen HetriDg IS capsoteri ttek heeft iets gehnel tndiridaeetn De couplettuB van Vau Itorwlin de beer Jean IijfStn zgn melodieus geheel ooripronke gk en de ti eleidtog zoowel als initrumsotatie er van getuigen van een goeden smaak De orsu eu ze zyn taljrgk hooreo aangenaam aan en bewyxen taskkeumt n ruuUue Ef konten v treffende oogeubltkkeo voor lu deze opera on vo raI ontdekt men dat da componist tot de begaaflea betoort die en dat II geel gertuga quaiiteit itgu eigen weg gaat Docb een b paalilen indrnk beeft tiet werk op iny ifffi gemaakt Ibcb komt mg Dn leinp lier vry wat genietbaarder voor dan De viool van Cramona vau Hu bay Aso de opvo ring was eel zirg bettaed de corps en Ci tuum waren frisch en getuigden van smaak Ia I ootdzaak waren da vertolker dezelfden els bt de nitv ering te Gouda mevr ISogalen Sawingi de besreu Urlu Oielio eo K M van Duinen Wf lke laat te vich iicbter iii alhrn m t de par y r4n S la fgn liitd liHta l lerw jl hg by d nr pe gel g nheul ook nog die au kruiBjiredikflr voir ijn rekm mg bal Deze word ru do Tr den heer ICbbeler xser gOMJ gezongen terwg mejuffr L in met i eel talent soms detoneerend die Vao Me □ ine lot naar recht biaciit tin tn G uda door ujrj C HansQ Uit ütrerbt werd gezongen In p aati vau den beer Dyker wat uu de heer Jean Tg4 en Willem rau B rfttlen Het orchest was meestal goed maar sous met meer dan rerdienstelgk dus met immer zooais we dat bg de Nederlandscbe Opera gewoon zyn By de volgende oproenngeu 7al het instrumentfüe nog wel wmnenbieren daar vooral in het voorspel by de celten De koren waren behoudens een enkele uitzondering zeer goed L e lasl WHS geed buZot i lt c i op de bou gere rangen waren merkbare teegten waar ta nemen Nb de eer te acte wor I r warm geapp a disseerd men pcbeen den injonist ree is voor bet voetlicht te weuschen wasrnan door hem hy bet eindigen der roorstelli g werd voldaad Oudtr luide tnejuichmgen omringd door de Qitvoereodeo werden hem kransen aangeboden waarvRO eeu over het voetlicht op den dt igeerleS euaar terecht kwam Nu dat wsp een wetverdie de hulde want met ma bezieling iltu uy f n oogei blik in de waan brachtsdst de compiiDiHt iinar was ge7et u heeft de neer J A Kwa tt de opijoering geleid Burgerlijke Stand GEBOHEV 2 Maart Maria onders M Verschut en A ran den B rg 4 Cornelia Mana oudere C don Haag en org OVERLEDEN 3 Maart 8 Signer 13 m G M QosseUar ed S Sauderii 89 Ja 4 K Herfst 74 j ONDERTBOUWD i Maart W M Oadtfk 3 4 j ea J Hn der Nout 30 VAN HET ALOM BtKENDE KN MiÊT GOUD BfihROONDE II weder een aorme roorraad ia Magaayn b A r n OS At I Md Tailleur Khnwe E 73 7i a GOUDA releitkoam Ma Hl ADVBRTENTIEN Mejuffivuw D1J H0 UN MARKT 15U vraagt met MEI een Keukeiiiiieid ii h t vervoegen as Maandag eu Ihnsdi a avüude 8 10 uur DlJKUHAAtien HOIK ÜEEMKADKN vaa RIJNLAND brvngeu b deie ter openbare kenma I dat Je Lyateu der stemgerechtigde Ingelanden van bet lloogheeniraadaohap voor k jaar I89S loal die door de Vereenigde Ver gadenng nu va tg tfld v u Hnnttlkm 7 itaai I IHBH af voor e ii ieder t Hhwjollen liggen al v ilgt d iQites vau al dt rntuH dumtun ter Secretarie van Rgnlaud o eiken werkdag van des raorgeni 10 tol Am midJage 4 ure alwaar nu tevene tegen betaling van 10 cente voor elk Lget verkrygbaar igu dn van het derdf duinti aan de ruywu die van bet n nl dulru aan de l nd4 f die van het tntmlt ditlnet aan de f ghiialtr die van tik d r ortnqi dutrwun ter lemeeate Seoretarie van de hooldnlaata vau dat diatnot en vaa ir daartoe belionrcnde onderkieedtatriiteo 2 dat dijor ot vanwege het Uoogheamraad ahaij dezer kenniegevi ig np 5 Maart 19BB aal worden aangeplakt ngkgraai eu lloogheeniraden van Ryuland KUUERT DE VR1K8 Dgkgraaf H 1 BH RDBNIS VAN BERLBKOM Becretarii VERHUIZEIV t OOBDKOOPHTE enSOLlÉSDSr ADRB8 voor Vervoer van Inboedel zoowel binnea all buiten de itivl met UE SLOTEN WAGENS ii bg A 6RAVESTEIJN 01 i h i M WK 4 AUet imfdt tegen Tmniport tchade vertekent PasloorK ElPP beeft rmdn duizenden nensohen genezen door hun een middel aan te w zen tegen Verkond hoid hardnekkig Hoenlen Kinkhoest kriebelmg m de Keel Inlluenrii Asthma piiï Het zyn Borat Boiiboiia die eer aangenaam van imaak zyn en verkocht worden lu verzegelde pakjes waarop het portret van den Pastor en gebruiksaanwyzingj van tf en 5 eent iter ittuk by J van HJK tleiw i UOUUA ANTON DIAMANT WUIMItMI 168 bJiv n den Heer GRAVES TEUN behang r Ca 0 CJ3D A I A iENnil R viKu ÜTiKII Ell ERIJ en illM yE UWmW 4 Ai N HUW TE ONTBIEDEN i rachUg werk nuijfke prlfme 357b Staatsloterij De TRKKKING begint IHAANDAO IA MAAhT a I liOlen en GedMltes m Lstn ign te bekoAeu ten kantore van de Oollaeteon A C I OSIJ Gouwe ü 9 bü de Vieobnarkt W J L M DISSÏl Oonwe L 217