Goudsche Courant, dinsdag 8 maart 1898

30ste Jaargang No 7323 Dinsdag 8 Maart J808 Hebt gij al gerookt het merk DE VOORUITGANG l Cts Sigaar miMM mum NieuwS pfi Advertentieblad vótor Gouda en Omstreken LOIIIlS BIfilSCIlOP Dubbele Ruurt B 12 OIiD4 Voorhanden een traaie sorteering der prachtigste en naar verhouding van ëolidi teit en toon goedkoopste AMEEIKAAITSCHE in het MAtJAZIJN van MUZIERINSTIIUMENTEN van Xj o IDE XjJLHTQ 3 a E K t 97 VT V Tr IVT pï ii Concurreerende met de beate in oaa I I 1 I 1 1 1 land bestaande Magazyoen 1 M J XI ttai t M l w ki tojdlnct llltl lHaUii HULLER S ACCOÖEDCITEIiS s lo is is 24 33 AÖTOIATI ACOKKRONS ook de Crefeidej Alle SBareB LKSSENAARS ENZ Stmit Kiurluindcii lugenoeg tlle uudardMiru na Mu iekiiufruracat b OR ELSI ADVERTENTIEN worden geplaatot ran 1 6 reg l i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VIJF CENTEN rt Fotografie S T U D I O Fluweelen Singel 582 Elke dag geopend ook des Zondags tlrfiliulrrijr likeur H VEHIEVLEN lourheftt cmm k C DEN HXAU UnMBMN SlMOlM lOamli Wttmn Umtatli Unfit HOOFDAOKNT Firma A DAK Kleiweg Qouda Aanbevelend A A ili D A G a s om i uur TTEI I OTIItTC VAN 2S Hammm en 1 zijde Spek sU PUU8 op de MAKUAKINE iD de Boterbandel trd M J BOOT ILeizersIraat De Boterprijzen zijn 35 40 45 50 55 en 60 et per pond 19 en eeu IIALi l 01 Cadeau mg Elke kooper heeft dus op l lot 20 kansen Ue prgKen welke vóór 21 MAART niet r yn afgehuld wordea vrederom verloot Speciale prjjxeu en condltiën voor ll H Winkellera M J BOOT Kci ersiiaal LEVEI SVERZICREilli G De DIHECTIË eener aanneniyke MAATSCHAPPIJ die zeer gunttige Toonvurdeu un hare reriekerden biedt wenacht lOot VOUItM M OWtêtreken een solied PERSOON te engageereit om roor haar tegen eenf Jiinke proviate werkzaam te Kyn Bg gebleken geschiktheid wordt bebalvB He proriaie spoedig een va $ BataHê gegeren en bet rnoraitcicbt geopend t egen eene kleine OTernemiiigSBoni eeue bloeiende AFDëëLINO uitslniteud arbeidersverzekeringen te kunnen orernenien Zjj die vele relatiè n bezitten en voorzien zi n van prima referentiën gelieven zich met franco brieven te meiden onder No 2449 aan het Bureau dezer Conrant per 1 1 Flesch 18 Cent BOCK BI ER 1 1 Flesch 25 Cent Franciscaner Braii p i a 12 BELANGRIJK VOOE OÏÏDERSI liet taiide krygeii der kindereen Zoodra bü het kind het taadeft kVijgen ffA aanvang neemt komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van Jt en mond in ongewone werkzaamheid het Kind kw tt en brengt als wilde het de plaats Aanduiden waar het pyn voelt alles wat het in d handjes kr igt naar den mond B j teedere en zwakkere gpstellen waar het doorkomen der tanden onder moeilijkeorailiindigheden geschiedt onMtaap dikwyr koorts ontstekingen aan het bootd euuau het tandvlefsch opzwtlling an ontutelSmg aan de oorspeekselklieren krampen en meestal storingen in de onderiyjbi est spüsvftrterinfi sorganen die dikwylsiietleven In gevaar brengen Nu zun er om hetitaadeu krygen der kinderen gemakkelijker te doen plaats hebben versché ende cniddeten aanbeiolen en aangewend doch van al die verzachtende en p Qstillende voorschriften heeft zich nog geen zóó 1 uitmuntend in zyne werking loewezen als de door Kt bert Holt vervaardigde ELKCTROBiOrORlHCHm TAySyUALHHAliU JES zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en koo als uit de voor ieder ter incite liggendegetuigschriften biykt in het gebruik uitstekend hebbeu voldaan I Men lette vooral op den nai m van den fabrikant j nOllERT piOLTZ Mijmegen De e Bandjes worden aUeenjna ontTangst lan portwiaael ad OS eent of geiyk bedrag in poattegele verzonden Verkrygbaar by WOLFF t Co Weatbaten 198 Wedérverkoopem gevraagd Te huur ofte koop aangebodeh om terstond te aanvaarden Ben pxacla tlÊr 2aet iaagrericlit HEERË iUIS met Tm staande aan den KAITEIN SINGEL Wijk 0 No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kaïuei s niet Serre Keuken en prachtij e Kelder Boven 3 Kamw s met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven n beneden Privaat met Waterleiding voor en aishter aan het Huis Waterbespioeiinp een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van üas en Waterleiding en geheel ingerichtiiaar de eischen des tijds Te bevragen LANüE TI RN DEWEG ü 29 H J RABOÜW Lood en Zink iberker RA A 2 A a XDTJlDA ieteri sedert 1S90 niet het beste succes i llouieeineiil CAEBEDEEKma met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIENDEWEG 59 D J van Velzen DUBBELE BUURT B 10 STEEDS VOOBHANÜEN Ma FIJltE COLLECne Vraagt gratis proef Eenig Depot van IFÜd tmat A 169 OODliA Aanbevolen merken SHBRRT Pur Per Per lü 1 2 FlMch PUwh FI aMheii Ooid l 1 qo 22 50 Elegante Drj 1 20 2 25 36 50 ROOUE POBT Aorora a good dinner Wine 1 1 90 22 50 WITTE POET Santa Choice 1 1 90 22 50 Venn Amber Special 1 20 2 25 26 50 tarrAo na V Spaanache Port Roode 080 I 50 18 Witte 0 80 1 50 18 MAtAOA Roode M 1 20 2 25 26 50 Witte U 1 20 2 5 26 50 Zeer gewhikt voor medicinaal gebruik Good Yonng Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokajer 120 2 25 26 50 Tnrm Vermonth l I 90 22 50 OHAMPAONE Bodega Manjne spéciale w l i 2 COGNAC Cognac 1872 2 25 26 50 BOROEADX WUNEN Zeer aan te berelen Taielwynen Va rituh Per iukir U FI 8t Eftèphe 0 85 N 36 Listrac 0 65 St Kmilion 1 42 OraTM Witte Bordeaux 0 80 84 Bulteolandsch Overzicbt De keiur van Oostearyk heeft aan bot gebesïe miBtiterie op syo verzo k eervol ontslag verleend en dan geheimraad Frans graaf vod Than and llabvnttein benoemd tot ministerpreeidant met de opdracbi een nieuw kabinet te vcrmeo Tot bet nieane mmiiteris klaar is blgftbat tegenwoordige kabinet van Gaotscb belast met de afdoen og van de loopende saken Door da nienwe taal verorden ing welke in Bohème is afgekondigd worden de bestasndo verordeningen tegen 15 Maart vervallen verklaard De nieowe retteling wordt slechts voorloopig en onder eitdrultkelgk voorbebood van wettelgke t aliag gegeven Ten aanzien van e ofBcieeie taal wordt Bohème verdeeld in een eentalig dat is Kuiver Duitich en zniier Csecbisch gebied en een gemengdtaljg gebied Gemengdtalig zyn Praag en die districten waar ten minste eaif vierde van de berolkiog verklaart een andere taal te spreken dan de meerderheid Deze bepalingen gelden voor de offieieele tsai te gvbruiken door ambtenaren en bg de gerechten Da ambtenareu zullen ouder elkander wel boofdutkelyk faet Doitsoh bly en gebrnikeu By de benoemipg van een ambte Mr wordt alteen elfit of bji da tail machtig is die in hel district waar by geplaatst wordt als officieel is vastgesteld De Dnit ohe groepen zyA met de getroffen regetiog OTer het gsbeel lefreden doeh de Bobeemsche en Moravische Czecheu Moraviit u gemengdtalig zyn er minder over gesticht De b grootiDgscommiBsie uit den DaiJ cheo ryksdag heelt by de oorlgf sette behasBing van de marine wet bet voomtel van het ntrom aangenomen om den tyd van aanbouw Toor het ten aitiost leggen van het vlootplan mut ééa jaar te verkortea waardoor ook de totale som Iff an de vooraf nestelde kosten met 62 millioen m rk verminderd en buiteudien slechts de volgende maar niet de tweede ryksdag na deien in zyne credieten voor d marine door de tegenw oordige besluiten gebonden zoo zgo D r riug beeft de e wyzigiog welke aanhierkeiyke militaire en politieke voordeeleu biedt sin dank aanvaard De Spaanseba mïniilar van buifeolandeobe zaken heffi generaal Woodford den gezant d r Vereenigde Staten by zich doen ootbredon en hem kennis gegeven dat de Spaantiche re FEVILLETOX eRA¥IN DIAKA Awr M Frmeh O sis ik SeiiulU genezen ui hebben wst cal Bt n lot dsQ zalig e u Wy wachten uwè terujtkomit Wilbfim Mijnbonden cyn nu ia orde ik Bob er veertig en gezult er over tevreden zijn Ik zal je Ralph ktenrydsQ en ge zult uaar hsrt Ait kanfieii jigen in nzs groote tros ctien l iaDa hoopt dat gg komt ty houdt van u omdat ge myn broeder zijt Wat zou ü wel zaggeo aU ze wist dat sir Oeocgea Ferry en gy Msar stil I dat geheim mo t zijl Dooit wtten BESLUIT f Dat kind Js een grappeinaker net 1 zgn vader 1 zet DiVna terwgl ze oezea jongen op kaararm springen dee4 i D8t is zoo aiet I riep ik Hij Igki op joa Twee jareo zyn vsrloopeo en ik heb eeo jongen een blenden joegen iiet roode wangen een engel raa een kind wst Sohults er ook van zeggen moge Uyn kmd is geen gewoon kind daar ben ik zelcer van Ja mijn Wilhelm herneemt Diana nje bent eei grappeumskar net als j vader Bn Wilhelm die giert vu t lachen awató in geeriBg de terugroeping verlangt vas Keaeraal Lee den Amenksan cben consul te Uavaona en vao de Amerikaanscbe oorlogsschept n die in de CobaaDicbe wateren K in vereenigdj aangezien de didnat aan deze icbepen opgsdragn moet wordea erricbt door koopvaardyiohep n üei eraal Woodford beeft dtt verzoek aan de regeering te Washington overgebracht Deze antwoordde dat zg weigert generaal Lee onder de tegeuwuordige Oiostandighedeu terug t4 roepso en veneeus de detaaheeriug der oorlogsschepen op te hetïen Zd geett voor dat een kruiper eu eeu kuatwAchter niet al sUgscbepen kunnen worden jeechouwd De deeloeming an Kngeland aau de suikareioferenle te Brussel sehyot thans zeker geacht te kuoof n worden die vao Ë rankryk Duitscbknd OosteorykHonganje en Nederland De caiididatuer van prins George lao Griekenland blfjft gebandhasft zooats uit de mededeeliogen van Curron m het Lagerhuis voldoende blijkt Ook uit Hnslaod komt het bericht dat de Czaar o tsettend boot is op graaf Murawjof omdat dflzo ntet met meer kracht de riodidatuur van prins George beeft doorgodrevao Ën de fDailj Telegraph erneemt zelfs dat de politie van doo Rnnisoheo mintstsr van baiteolaodiobe zaken daardoor geschokt ia hoewel syn aftreden niet wordt verwacht De Cfssr stelt dan ministar er pernoonlyk oor veraotwoordelijk dat de prins nog niet officieel tot gouveruenr van Kreia beuoemd is Kasland hlyft zich verzetten tegen de Britscb Daitffcho leening De Kassiscbe zaakgelastigde heeft Donderdag een formeel protest tegen deze leening lugedieod ea tevens een ver zoek om compensatie voor RuiUnd Vrydag diende de Fianscbe gttz ant een der gelgke klacht in met een Ofereenstemmend verzoek om compensatie in bet Zuiden Denzelfden dag vro g de Japanscbe gezant om een geleekeode offieieele verzekering dat de oorlogichattiog in Mei betaa d lal worden Daartegenover heeft de Chioeeitche regeering aan haar gezant te Petersburg de opdracht tgegeven bij Kui land aan te dnugeo op ootraimiag van Port Arthur Uuslsnd heeft het nemen van een besliBsiog m deze uitgesteld voorgevende dst de tegen woordigh idderRussiBobe oorlogucbepen voor Po Arthur aan de belangen van Ohina ten gowB komt en gunstig ia voor den vrede iu het Oosten la lacht ifHeu groot lujagear not ala ja fadsr Ku de jongen ia weer in de l agto en lacht nog harder en Ihd begiut hg eeo lange rederoerins tehouden in dat kinderlgk getator dat Eoo n heer gke taal is Ja wel dat woa sltbans de iieoning van IMato antwoordt Schultz heel ernstig knikkende tegen mijn jongeii We krijgen het aan deii stok Mina trekt partij legen baar msn au deze moet dus wel toegeven Dit merkwaardig tooneel lieefL plaats in de l a oeu groote zoal waarin ouderwstacbe meubelo tapgtwerk eo kueat bjjeen worden verzameld t Ts te gelijk een maaeum een muziekzaal en een ateliur Ken veranda vol bloemen breogt u uil den hal in den tuin Daar zitlan we a uronda ala we nieta te dooD hebben bijeen In tpaik is alkas in rust en de geuren van de Mei omzwevËo ona f Wst lees je daar toch vraagt Diana mg terwgl ik over eeo dik pak papieren gebogen zit Mgn brieven die ik sedert drie jaren aan Wilhelm schreef en die ik hem beb teruggevraagd Diana werpt esn onrustigan blik op dan dokter en kan ean angstig gebaar niet weerhouden Zg weet dat ik Zwanger ga van een laatste proaf op bat verstand vau Schultz Ik wil hem ten einde hem zjo zelfvertrouwen geheet terug te geren de besckrgTiQg van zgn vroegeren toestand laten lezen als hg dien selnik goed door komt dan bebpsft hg voor een instorting meer te vreezen IntasBchfu nu ik op het punt sta die laatste worsteling met zgu verstand te gaan ondernemen ba ik sx voor terng 1 Uet moeht eens mislukken Verspreide Berichten VlLASKRUK Koloosl Pkcquart weigert te antwoorden op de uitdaging lot een tweegsrecbt hem door Efttarhkzj gezonden De getuigen van Sstarhazy bebbeo aan Picqiiart geschreven om hem te Aooimefren getnigen au te wgseo Ata advocaat van Kmile Zota voor hak Hof van ü fsatie zal optraden mtitra Mornard Meo f ft lioh erover vert aasd dat Labori niet als zoodaslg loa fuogeerea De redeu is leer esnvoudig Labori ii gelykj de meeste Parysehs adfocatan ingeiobreveu by het Hol ran appol Maar er is een speciale klasse van advooates die de znken in caHsatie behandsit SB dtti oor het loogste gerechtshof optreedt I lo de esrstvolgeoda vergadering der Fra aohe TonringClub zal bet warm toegaan Wy hebbeu lea s gemeld dat by het bettuor bet vo orstel U iugekomen om Zola als eerelid te Bchrappeo Ds voorzitter Ballif ïs tegen de bebandetlnï omdat de statuteii enkel uitatootiag keoneu fan leden die hun burgerrectiten by vonnis hebben verloren Twee bestoursIsdaD waarauder generaal Hebilloo staaDJ er echtar op dat op de virgadexing het voorstel be Het ii te verwaobtaa dat over m of twaalf Dreyfus zelf niet maar tal roflteeres van een mogeiykc hersiening vau zyn voanis eefft de iGaulois t Tegen de straf die hy ondergaat zyn de morfete oo7phjr8ieke kracbteu zelfs vao e i joD jen en krachtigan man aiet beataid Uit de verraiuderiiig an het aantal zyner brieven blykt dat het klimaat van tojana eo de afzondering reeds bun moordend werk hebben begoon n u personen die ncli vsu lyo toestand op de hoogte lateu houden zyn overtoiled dat binnen een jaar zyn zaak totde geschiedenis zal b booren Iiii ir eo sociatistisobn vrgadenng di Vrydag te RoAe zou lasti hebbsojom te protatteeren tegen de feestelyke hsrdfufcing van de afkondiging van het Stataat en bertiesing daarvan te eischeo is verboden Mieltsmin i f loteD de socialisten och te vergaderen buiten de stad Bon afgevaardigd in zeilen den minister van binneolandfcbe zaken in de Ksmer over hst verbod ioterpellseren OoSTENfllJh HoNfKIlIJB De tachtigjarige prinses Clementine vau Om mg rekonsohap ia geven van kot roeerilero ü miadero gevaiir loop ik dio bladigtten nnariu ik m n gcheele hart uitstortlr nog eens iloor Maar nauwlgks verdiep ik mjj in die lectuur nf een vreemde gedaebte rgat bij mg op Die toottctflen uit mgn vro rc l n komeu mg oeoaklapi oop onder oen zonderling licht hot is mg alsof ik een faotsatiBohe legende lees uit een ziekelijk brein gekomen Ik vind het verhaal van Men dag waarop KohuKz mij bekende dat hg krankzinnig was en ik weet niot meer wat ik er ran golooren moet r Ik lees door en kom aan do besohriJTing van die aanvallen wsarin ik bemboschermdeitogen tgoeangstea en dat alles maakt een indruk op mij als die van een verwarden droom Allea öra mij toen zwiji eu Verwonderd o er difl plotselinge stilte k k ik op on zie han onbewegelgk zitten ala onder den invloed van iets dat hen beangstigt Diana s oogen ataan vol tranen Sohultz en Vlina hcreuff aBttaan ataat heel bleek achter hen Kenaklap bogrgp Ik het nZoo zoo roep ik uit jo bent een mooie dokter je hebt me misleid JgNvaart niet gekl Hoe zoo i Denk je dat Ik denk dat ik het was ja 1 t Is klaar alt de lag gij hebt voorgewend waanzinnig te zijn en daardoor hebt gij mij er toe gebracht om u met zooveel vuur het ijdele van uw inbeelding te willen tiewijzen dat ik rag zolven or door genas van de mgnen Bravo roopt Schultz bravo 1 lig hetift alles geraden De krankzinnigheid is begraven Ja in ds hei antwoordde ik lachend Kom geniale dokter Uat ik je omhslzen I Kobarg ligt al sedert Zoadog 11 op sterven Ue nergie die haar gedurende baar geheele levm hesft i ekarakteriM rd opvnbaart sicti nu wnr in haar hardnek kigen stryd tegen dan dood De heele familie uat de kleiukindeiea inclnis is om haar sterfbed vergaderd Alleen baar schoondochter prinses l uise ontbreekt ornaat deze wegens de bekende gebdurtenissen oo al niet rochtani dan toch feitetyk van haar man gescheiden leeft De politie hsefi de medailles in haal g u3meo welke het soeialistiaob partübaataur ter herinnering aan deo itryd vaa 1848 uitdeelde In de tCroatiseh SUvoaiaebe grattsdiairiolen Davor en Uubies heeriebt ten gevolge TaA herbaalde mislukte oogsten en liekUn boagarsDwd DviTflC HLAHO De Duitsehe aotisBmielen bereiden tegenhst Ponmfsost e n belonging tegen de Ju leovoor 4 Ia dei Utfisl OD op dan HflDirQek ligt do saeenw noters boog Ken aaa ie bg ProoiMd 10 de siisenw doolgevroreo gsvoodaa BKOtLïim Majoor Gibbons bereidt mat oog 7 Sjw pttinen een aioowe eipaditk voor elke Afrika v aa Kaap da Geeda Hoop toiOaïro zal doortrekken Span Te Madrid is san Italiaan gearrestoerd die op verdachte wyts om bat hui van den mioister presidout stoop Uet bleek deaelfde man te zyn die eeuigeu ty l geleden Bagasta in eeo rytuig aanviel en met een slok bedreigde BINNENLAND Gt durende hst jaar 18 G werden door Gadeputeerde 8tatsn van Zoid Holland 48 kanren of poIttieverordsDingsir van watersohappan goedgekeurd terwyl eeua aaovolling vao zoodanige keorof polilisvsrordening hy Kooioklyk besluit werd guedgekeord met vernietiging tan esD besluit van Gad Btaten wsarby da goodkeoring geweigerd aifv Den illsten Maan gsdenkt de booglearoar dr II Oorfc te I sideo syn 25 jarig profaswraat eerst asn hot toenmalig athenaeum te V n ik knel lioin in m arms tin toen werp ik m bij Diana op Jo knieit n sti xg drukt mgn boofd tegen baar boeseui n bedslit het met kussen nKngel Huister ik mijn verstand e t gij uwo liefde heeft mg ganezeul O antwoordt e J dac zal js verstand je ook b blgven zoolang als ik er ben Ziedaar hoe ik gered werd door mgn hart Ik bemiDda en ik werd bemiad Ik had oen petsmoei waarde Wilhelm zoo eiadigt mgs sprookje eveu nis liet l egoo