Goudsche Courant, dinsdag 8 maart 1898

aOÜUA AM8T1ÏDAH 10 11 la n 4 11 6 80 SowU 8 f Ml t 48 7 81 8 86 IwUnUaOjSt 8 1 jn 10 1 1 1 1 18 8 18 Srtt U 18 1 dat de voorsteller insag dat bet verbod moeilyk zon zyo toe te patsen De correspTudent der N R Gt c te Batavia veint onder dagteekening vao beden Bg eene ver enning te Sabft van Daja uit ondernomen werden een officer van gezondheid eu twee mildere militairen gewond üemeng de Berichten De meel ea broodfabriek in Deo Hai wordt Qo geboycot met door ds bakkersgez llen maar door de bakkers zelf De Ned brood koek en banketbakkersbond wil nl dat geen bakker meel koepe van een meelfabriksot die tevens een broodfabriek beeft Vad De Fiscus bevat de volgende mededeeliog Onlangs warden te Arnhem ingevoerd twee violen aangege sn op eene waarde van f 30 Hg visitatie bleek dat net violen waren van Joannes en Ferd GHgUann waarvan de waarde gesteld werd op f 1 239 Dete wanrde is door de oonimiHsie van beo rdeeling gebaodbaaft Nu gaat de zaak naar deu Raad van beroep en helangbebbeode wü wet betalen manr Iiefot niet dan tegen eene hoogere waarde ven f 600 Doch wat biykt nu Dat do violen preciei f 1 230 waard zyo cDh rekening was 10 de kist aanwezig Dat is wat men ooemt botfen De gemeenteontvanger Tan Ferwerderadee b eft zicb door ophanging van bet leven beroutd Men bre gt deze daad van wanhoop in verbaud met den dood van den gemeente se crelariB die Meand tg ter aarde werd besteld H t rechte van de zaak weet meo oog niet Meu meldt uit Haarlem Dedrukkarspatroonesija tegen Maandai avond byeengeroepen om de patroonsvereenigiog defiuitief te stichteu Heden 5 Msart is de termyo om waarop enige patroons zich badden verbonden hei gHtraagde looo uit te betalen mits alle andere d t dan ook zouden de a Slecbts twee patroons doen dit on Donderdagavond werd te Vlaardionen onzeewaardig biuoengebraoht de Scbeveniog cbe logger Adriaao flcbipper G Bat reedtir A de Niet Het vaartuig was Dinsdagavond op de Noordzee in aanvaring gti veest uiat een stoomboot Behalve het verhef an beide masten zeilen en taig l ekwam de logger veel dek cbade De naam van do stoomboot ia niet bekend hoewel dbor den kapiteia van dat vaartuig uog een bitot werd oitgezet om de vissobers zoo noodig o er te nemen Toen de f H ontwaarden dat hun sohip weinig water maakte bleven zg liever sn boord Tcrwyl de moeder zicb even uit de kaecerhad verwijderd kwam bet 5jarig meisj t van zekere M wonend iu de Bladslraat te Utrecht te dicht bg de brai dende kacnel met tiet ongiilukkitt gevolg dat de kle deren v d betmenie in brand raakten Op het hulpgeroepder kleme kwam de moeder van boven getoopeuen haar kind in deuo toestand v udeod slootzg het iu bare armen waardoor t zelf aanbuide armen brandwonden bekwam H lewelhet haa Kelekie de vlammen te dooven is bet mi iiiJQ na p n paar dagen vrees lgk Igden gieteruiorgeu a u de bekumeu brnudwondeo overleden ü D In hst Leips Tagebl s vrangt in een advertentie iemaud voor zyn vader e nvron en wel een niet me r jeurtdiKe weduwe of juffrouw met eenig besobtkbnar vermogen De vadvr wordt geuoemd een otreng solider Manu met ruhigem Ge cbüft Die zaak sohynt toch zoo tydrooveod te zgu dat de vader aan zgu zoon moet overlaten een stiefmoeder te Boekoo Men meldt aan de N R Ct cWi zoo iels niet heeft geÜeo kan zicb raomlgk en denkbeeld vormen van de Terwo October TUd vao Greenwich Wlüterdicost 1897 98 GOUDA aOTTS D4M U l 1S 18 IS SB 1 84 8 48 3 7 4 S 11 It SI 11 88 1S 8 r 11 4S l 4 HF 11 SI 11 81 H 8 1 18 4 4 18 S IO BOTTBIIDi M OO I Di S tS 10 1 11 88 11 80 19 87 Ulrecle HpiHirwcgverbtndlngcn met GUlÜA 1S 8 S 9M 10 11 ll tO 10 0 S8 41 lO lS 10 80 11 8S 6 81 7 SI 8 4 S8 8 4 S SS 11 84 11 08 1S 47 e SS 7 10 7 48 8 18 01 u O I n 1 u e N B A A e V Hi M0 A p lle lM 7 r Tr4t 4 4 rH W4 Ur84 7 B H 88 8 8410 0 ILiel HAy 6 4 7 0 7 48 5 4 lO U 11 87 18 8 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 8 80 t lt 7 18 7 8 M 10 08 HiAG OOUOA GouAa 9 7 a 8i liM 7 4 8 f ff M 0 1 0 8 8 10 88 MT M 8 H 10 Loa 04 J il lt T hÉ 10 44 11 48 18 48 1 10 06 4 U6 l8 6 86 8 t U 8 04 8 84 10 8 U B 11 44 Oo dl J8 7 48 8 18 8 08 10 1810 6411 67 18 808 17 8 144 084 8 8 11 8 80 7 48 8 81 10 10 lOJ Vootb 8 EI Z Z tw IZaT U 8 17 1 41 4 8 6 18 1 88 4 68 8 80 f 0 8 04 f 10 17 10 88 10 48 U T M ï O H T a O D D A Utncjlt 6 SS 7 46 8 4 t SO 10 16 10 88 11 88 1 S 08 8 68 4 48 8 86 8 88 7 88 Wonden 6 68 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 Chldavilor 7 07 8 14 10 48 4 84 aotdA 7 88 8 87 8 SS 6S 10 8 l 10 18 11 1 8 8 4 4 87 6 80 6 07 1 8 8 88 4 eOl D A UT iCBT Unit r 84 7 B8 8Jl 07 lO I 10 B7 H OO 18 88 0Uud w 8 86 f 1114 7 8 10 11 8 8 46 Utnohl 8 7 4 8 88 8 0 8 10 61 11 46 1 88 1 86 8 08 8 17 4 88 6 08 6 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 S 60 8 08 4 1 8 8 8 11 18 11 18 AMSTIIDA K S O D D A 7 06 8 10 SS 18 4S 1 88 8 48 4 48 8 0 S 18 lt 08 11 11 1M8 l i 4 41 8 4 10 11 10 88 11 41 AaitwdiB 0 8l Chtod 1 18 jLmtierctam n sinds 1875 uo d rgkiamnr iUit te Leidflo De miDuter tsb binoenlftndiiohe sakfo muki bakeod dat fna af MantidaK 7 d t r tot 1 Jnni h t loop o in het Handiche bo cb baitfto da wetiiBD D paden ea op de granveld D laoK da r iT r vertiodfD wordt op ftirAEfHD bepnaid io da artt 460 eo 4Ül ao bot Watboek an Birafrttbt Door deo miuiitar Tan binn n1aodicbe taken ia naar aanteHing erner vrna van i dep Htaleo Tan N iord HoHaod aan de G d p Statea der ond rBcbeidene proTiDciëi loedogfdeeld dal naar tipoi is g b kea alecbta oor xeer enkele enieeDteo flit art 50 der kieawet takken betraff iido be waftrathriften tPtf D de kiexeriy ten kooton van feu m belang en dan nog slecbta tau geriog belang zjjn ToorlgHTloeid zondat bg voor temgi auf door bet rgk gfeu oldoendeu grond saowfzig acbt lutna chen zat W eTsiitufple her ieiinig dtr kieiwet vrorden overwDgen of bd artikel in die voene moet worden gewtizitfd dat de be doflde kosten niet meer teo Uite dnr gemeeDte komeo Art 2 van het Koninktgk beeliiit van 5 Jan 1884 tbl Nn 4 tot reueling vtn die ver gneding voor reii en verbl jfkoaten is bereifn bü KnnlDklyk besluit van 24 Februari IHilH opgf nomen in d St Ct van giHeren De bepalingen van dit besioit dat in wf rkiog treedt op 9 Uaart a e yn toepane luk op reizen 8aMge alii gitlB vöi r Ip gtiiiudigd op of oa dien datuni By bet a n inhuldiKi ig feeit zullen te Amsterdam tijde jjk garniKOHii boadt n bet Ie bataljon van het reHtment grenudierfl en jager de staf OU eeu detachement an bt t 5 regiment har aroD uit f Gravenbage zonm de een detachement rydeiide artillerie n t Arubera Behalve dn muziekkorpsoD van bet 7e reg iofi en 2 reg vesl nrt kouien attdan aUia r do muziekkorpien van bet reg greo en jagorH Tan dfl jttger bttlnljone van bet 2 rpg eldttrt lierie vaa het 9 regi huzaren eo vau bet 4e ea He regt inlanterie Men aehrijft uit Utrecht Op het ooKeubhk mjn bier io de wandfhng of althans verkrijgbaar bij fersi hilladde blltikierB goadeo tientjen geslagen met h t jurtal 1898 op den nudeu t mpel van 18U5 Naar wy vernemen be ft de aanmnniing üêtAt goudstukken plantt gi bad tot e D bedrag vau ongeveer enderhalve Ion en voor rekening ven pariiculieren die ten einde Kich U dekken voor d meerdere koHen welk uit den hoogffeo arklpr B wn bet good het nog daarby Rekümen rauntloon renleverliee ent voortvloeien de e gouden tientjes aan dt genen die er pry t op Btfllen er een te bezitten an de hand te doen t uen een eeuigHime nooget bedrag dan tieu gulden Da jongste aflevering van EUevier e OeïtloHtreerd MeHMdnrbrift biivat een opstel van den beer C K Ëlout die zoonU bij ook anderen dt ed uu mr Vüh Honten 6 r di ns vertrek naar Amerika bt e t genprokeu n er alles eii Dug wat Uit dat opstel blijkt dat do ou l minister oter het koDuusrliap denkt a s duiz iidi n n I dat dit den besleo toestatid geeft voor ons Umi dut hy orotrenl bet hnweiyk non de elldn meeniug is tvnedaan vroeger eene bet re wettelijke rgliiig verlangt van de verhouding tuuBcheu raau en vrouw eu dat hy voor Uatatgenoemdö wenseht da bevoey dbeid om op gelyken voet alle b roep n uit te oefenen waarto y zich aaugetrokkeD gevoelde Op de raeg wiit b in dankt van de waarde van deu KOiIndieuBt in ouze leg nwHordiKe miiatKcbappy meer in t byzouder de dogmstieken god di ost antwoordde by e OoulU 6 ao Huordreoht Kieuwarkerk Oapfllle ftoltnrilim ftouertluB OapoUe Nlauwarkuk Uoordnoht 8a i4 8 3 r 4i 8 4 te S Ct S iS e os 11 s i 8 18 I ii 7 SS 1 8 1 48 1 l 1 80 8 18 I S8 iM 4 t B 04 11 5 H 18 40 18 61 Ik won dat a la dogmatiek weg wa Ik Bcht den d gmeliThei id dieu f i t van a olote ODwaarde Dogmft s kerkeo prieetAfe domitée i voor mgo part waren se alle maal weg bet zoo een KrootaverbeteriDgsgn geioof ik Wat oatuariyk niet ïn zicb lui duit ik vereeaigingf n voor bumsDitaire doeleinden als armenzorg roolaog die aoodig is zoo wiltr D mi sen en het is we tieorigdatde takta daaimefl zoo verknüpft yn EveomtD bevordering vau V ys eerg nadeaken Daar ligt de 2e druk van ds leer van Bhneddha een werkje dtt ik met dat doel vertaald heb Maar dl priegters eo kerked als kwerkplaatteo van do matieke begrippen de dogmatisoba godsdienst met ii tgu gescbilleo eu ketterjacht bij bet weinige gnede dat ik er van zie oeen daar ben ik at laog geheel van vervreemd Dat men ktaargebikkao begrippen in zyn Jea d aan te nemen heeft bd op strafle van een eeuwig ongflUkkig jgn zieb in zgn leven daaiaan moet houden dat reken ik uit den boozc Ieder oienscb di zelfstandig oadeukt zal van zyo jeu fd tot zyn rypbeïd zyn denkbeelden iBseleii Uit ligt iu een gezonde ontwikkeling Do ond miniiter verklaarde zeer fNl sympathie te gevoelen voor Annie Betant al U hg met baar laato e wending niet ingenomen Voor het geeitelyk leven voora ia z i geen g luk te vinden dnn in vryh id vWie nooit denkt lieefi aan niets behoefte manr wie nade kt komt ook tot twytol en komt ais by gebonden i door de kerk ten fliott tol een belydi ni met dso moD alleen niets dan de vorm blyft o er dtt U bet ergst van allen Zoo kweekt tneu hypocrieten 1 Als middel om do sociale orde te bewaren hecht hy in t geheel niet sto d n godsdienst Vooral tegeuwuDtdig uiat meer Oe crisis die wy dóörmakisD kan alle o masr verecberpt worden drïOr bet denkbevld dat de Stnat deu tcodsdieost misbruikt sla middel om in ourecht te doen bernateu Verder verkUnrde de ond mioiiter zich eeo voorstander van arbitrage al erkent tog dat nu en lan zich gevallen konneu voordoen wuirby de knoop dient doorgehakt Lombok bij voorbeeld Het recht vao revolutie ontkende bynie niits men de zaak toor en door njp late worden Het verlie i van bet ministerschap betreu de r de heer Van Houten niet Hetgeen aatunrlyl niet wil zeggen loo merkte hy op dat ik hi t ni t meer zoo aannemen ata ik er weer efaa toe werd geroepen om myn invloed op die p ets te kunnen doeu gelden voor verw zenlupuig myner denkbeelden op militair gebied overjout ei eningi eo hnwrlyV wetgeving enz Alanr overigeoB leef ik au jui t zooats ik graag mag A leen de Kaaiar die mU 1k Zyi indruk van mr Van ïloateu geeft de beer Ël4ut ten slotte in deze bewoordingen weer Ik heb van mr Van Bouion dtn indrok gektegin dat hier tóór my zat iemaod vaneene zeer zeldzame geestkracht iemand die zooder eenig bititenmatffrialistiach geloof ep na een tyd van tegeuspoed als bij nn pas heeft beleefd volkomen blymoedi en onverstoord is gebleven niets van zyn evenwicht beett verloren Ën daa heb ik door mr Van Uouteu ook den indruk gekregen van eeo individuali tme 7ÓÓ onttebreidtld dat het mg haast onrudtbaretid teek My dunkt dat veel schijnbaar tegenstrydig m de boudiog van den beer Vau Uouteu te verklaren ii uit de tegenstelling tumcben de ocialittische dwaiiKtendenzeii vau onze bedendMH sebf Bociiit politiek en zyn anarchixtiscbe leodeD en Bociatistiscb en anarchistisch V or zoover men Iw fl stelsels door bon uïtcr sten kan doeu vertegenwoordigen c Ëen der Rot erdnmnche raadsleden opperde gister by de behaodeliug van de veror eniiig op het ryden bet denkbeeld spuwen in de tramo strntbaar te stil en lO M 10 88 10 48 10 4 47 10 18 10 18 10 81 10 88 8 04 8 18 8 8 Oficboon dit niet a leen wegetu de ongemauierdh id mfttr ook terwille van de gezondheid men d oke aan teriugiyders een zeer heitiaam verbod zou zyn kwam t piet tnt ttemming over hfl idee vermoede yk omMJUU I 1 L JLI 1 II H II si ii±i IJ a s I 1 11 s MLi m m tiDg in bat Friaache dorp Weidun door een boos ungeriobt HaisAu zonder daken en oog veel meer tonder dskpantis venstara in scbool en fanizea ingedrukt msreu geacbeard en om gevftllfln looter door de kracht van de wind eo de g asacberven vasttittende in den tegenoverstaanden mnnr boomen ontworteld oïgeapletea in t kort een toonbeeld vaa ware verwoesting Op een nnr atslfto la eo verder zag meo tegen een donkere kaotlocbt een hoos hangen waarvan bet benedeodeel ia voortdarende beweging was Weinig dacht men echter dat door dit locbiverscbgnsel zoo u scbrikbarbnde verwoesting werd aangericht Slecbts een deel van het dorp werd getroffen en slechts kort duarde de woede vun den wind Stevds zag ven dan ook de boos die ook nog verde verwoeatiiigeo aanrichtte zich oostwaarts bewegen tot zy laagzamerhand optrok en verdween Dit geval herinnert st rk aan een dergelgk m den zomer van 1889 nabg bet dorp Lang weer waar twee boeren plaatsen zoo werden bei cbadigd dat de eeno als t ware neergeworpen op de andere totaal was vernield terwgl ook de schade aan deze groot wa Ook toen was er op eenige afttand een hoos merkbaar die verder massa s wnter opzuigende over da Laogweerder wielen trok aan den overkant eene boereoplaats an eenige duizenden dakpaoneo berooide en toen verliep De directeur van de Wilaelmioa rgwielfabriek ttt Zei t deelt mede dat bet bericht omtrent den dood vao den doot tommeo wielrgder wel jnjat kan zgn Zgn laatste schryven was oit Boynoe au 29 Febr Uen votgeoden dag zou hg nasr llendaje vertrekken en d a bg Pamplona de PjreueeSn overtrekken Ean sohryven nit Hendaje i hier te lande nog oi t aangew komeo STADSNIEUWS GOUDA 7 Mar rt 1898 De heer Dna de L iage scbrgft io bat NienwB van den Dage b t volgende mer da opvoering van de opora De Tempeliersc De Tempeliers Oor proiikelyke opera van Martin J Bouman woorden van Jac Philippï Een eersteling werk van een zeer goed bekend en degftlyk toonkansteosar werd gi terlivopd voor t eer t io de Nederlaod cbe Opera opgivoerd Aan de uiivomog as alle zorg besteed de dame Ëngelen Sowiog en Loziu en da heeren Urios Orelio Jeao Tjssen Ëbbeler Van Doyneo eoa eos vervutdecde hoofd partyen Aan de inscenearing bd aan bet decoratief was eveneen veel ten koste gelegd Men kan dan ook gstoig o dat men in staat gesteld werd zich een jni it beeld van bet werk te Yurmen Het werk nu levert het bevrys dat men met een goed ontwikkeld mosionB te doen beefi maar t draagt tevens de sporen tan lyn eer stel ingsc hap Hoe 7 ou dit ook anders kannen zgn Waar 70U d omponiat d rontiae vaa bet toooeel bflbbeu kunnen opdoeij De vorm van bet tekstboek wykt niet veel af van den ouderen vorm van opera teksten Van zulke teksten npreken di Fraasrben als van préteztB mufliquet op dit tekstboek is die uitspraak steer zeker van toepas iog Zalk een tekst werkt niet mede om een componist tot verbeven denkbeelden te stemmen Met dis omstandigheid moet men rekening houden wil men niet oen onjuist oordeel over den compootit oitspr ken Wel iv waar zou men kaonen vragen Waarom kiest een componist zulk een tekst De vraag schyot volkomen juist maar men moet in het oog bonden dat opera teksten zeer moeilyk te vinden zgn zoodat men t t op zekere hoogte verplicht ii zich met een mi ader verheven tekstboek tevreden te stelleo 8 30 8 81 S6 10 04 10 11 lO U 10 88 10 84 8 10 88 11 1 7 88 8 0 8 0 8 18 8 18 10 18 7 86 10 84 8 48 8 10 8 17 8 17 8 41 6 47 10 1 7 48 8 10 84 48 8 10 84 10 64 ll U i 46 1 1 01 lO OS 88 t 88 4 19 4 8 1 1 46 8 4 Zooals men zist pleit ik versachteode omstanditcbaden Io dat feit ligt opgesloten dat ik sD T Dpalien niet voor c n mawtarwark hood Mur de goede boedanigbeden van bet werk zie ik daarom niet over ket hoofd In het eerste bedryf Voorspel zyn versonilleode Mr goede oogenblikken zoo b v het lied met koor van Willem van Borvaten en het gebed Het tweede bedrgf lydt onder da aerie van liederen met koor masr elk dezer onmmers op licbtelf genomen toont aan dat Bonman ala componist taieat bezit Ook het conplet lied waarmede Palmire de krouriddera tracht te verleiden mag ksrakeristiak genoemd worden Bet derde bedryf schyot mij bet zwakste Vooral komt bet my voor dat de liatdeeacéae osaohen Palmire en Aldemar als tegenwicht tegen de Saraceanscbe scèo n veel beUngryker hftd behooren te zyn Als dramati b effect cbgnt my bet laatste bedryf een der best geslaagden De moord op Aldemar en wat daarafto vooraf gaat boezemen meer dan bet andere balanft i Moge deze eerste stap een begin zgn voor dtn componitt Hg zoeka een belaogrgker tekstboek bg steil zich op de hoogte van de aischen vaa het tooneel en levere ons een ander werk dat aan nillyke modern g dachten Bgea voldoening geve Zooals reeds geisgd werd ras de opvoering ooder leiding vaa den beer Kwaat r goed reorbereid T sGravenbage is o gealaagd voor bet samei nuttig baodwerken mej A M Teeling alhier roLWiJK Was de Rederykenkamer £ xcalsiors alhier dezen winter door ziekte van ommige werkende leden verbioderd op te treden Donderdag 3 Maart jl wist zg baren knostmianende leden en verdere belangstel Ie n dan weder een aangenamen avond te verncbaffen Voor een volt zaal trad zy op met bet TuoD tspel io 3 bedryven Altijd Uoog r govolgd door sArtiatenstrekenc bly pel in 2 bedrgveo Beide stukken werden uitstekend weergsgeven zooals wy trouwens Tan Excelsior c kunnen verwachten Ëen luid applaus toonde daa ook telkens boetfeer men genoot van bat Ï snotvolla spel io bet eerste en bet vlugge omiscb vaa het tweede stuk Ëen u ellig bal opgeloisterd door de bekende k l van J Knault besloot dezen genotvolten avond Boskoop Da beer A L van Halzen onderwyzer aan de Oeref school te Maasland is als zoodanig benoemd alhier en beeft de benoeming aaoganomen BUOBÜ A TBN Mej Malder sinds IJnli 97 onderwyzeres aan de Cbr Bohool alhier ia benoemd tot onderwyieres aan de kostschool te Bloemfontein OranjeVrgstaat Begin April hoopt sy t vertrekken ScHOOKHOVKi De heer A BBrkhoat te Roienborg beeh voor zgo beneemiug tot ondarwgaer alhier bedankt en die te Hof van Delft aangenomen AAoop der Openbare Varkooping van Onroerende Qoederen VEILING 7 MAART Boil en Kantoor WeBtbaven B Iö6 f 3880 k P Hornes HniB Grab tbstraat Q 231 f 5500 k J B Tealing 2 Baiiao en Grond Korte Noodgodsteeg B 173 an 176 f 5280 k P van Vliet Pakhuis aldaar B 169 i 1725 k M Jonkheid Winkplhnis Roitardamvcha Veer O 572 f 2070 k J F Boot U a Graveabage Bois Tark nmarkt M 229 i 800 k S Boot VEBSCBEIDENHËID D oad saaator Kaqoetdi batrokkas is bg het d rd panama schandaal beeft Woensdag voor het hof van Assises te Parys terechtge taan om zich te verantwoorden op de beschuldiging van Artoo dat hy van dezen 200 000 frs 1 0 hebben ontvangen D bescboldigde ontkende beslist het hem ten lute g l d9 Met veel scbeldwoordea aan het adres van Arton en veel betuigingen van zgn eigen eerlgkheid verklaarde hg de depots door hem by verschillende biokioBtellingedaan nadat Arton hem ket geld gegoren ion hebben met de opmerking dat bg destyds maer dan 300 000 frs voor de Boalonglitiscb party in handao bad Iemand kocht dezer dagen van aan meabelmaker te Bambnrg een ande secretaire Toen da eigenaar het menbelstnk ondcrzocbt rond hg een geheime lade aarin zich honderd brieven bevonden Deze brieven die biykens de poststempel 1 van alle landen der iKereld waren afgatohden waren da bewgzeo voor ont Tangen wur jonge meisjes die de maa di da bri Ten tlad ontvangen verkocht had Op alkea brief stond nanwkearig de torn aangs gaven welke de moderne slavenbaDdalaar voor zgD koopwaar had gekragen a a wgdvertakteV Wnd Taa handlaagart moat d schurk die O w l dood zal w iaa gabad hebban waot de brieven waren afkomstig nit Loadan Pargt Amsterdam uit vete plaatsen van OoabsorgkHongarge Torkge Roemenië Spanje Portugal Noord Amerika ea uit Duirachland self De politie haeft de brieven in bnlag genoman en boadt zich onledig met het opiporta van da madeplicbtigen Onlangs word voo erakead als da spoorweg door Siberië geread is da reit om d wereld werd gedaan ia 33 degen In de naas e toekomst echter ui men die 33 dagen nog kannen terogkreogsn tot 20 a 23 aoodra men nl toom cbepeo zal bebb n dia varen mat de snelheid van torpedobooten 27 mylen in t nor en de spoorwegtynen zoodanig tullen verbeterd zgn dat cy konnen bereden worden met de snelheid van 1 X kilometers in t nor of de eicctrische locomotief algemeen wordt die een onelheid van 120 kilometers kan maker Dan dnren de spoor reizen van bier oaar Wladiwoitok van SainFraneisconaar Nefrjork lo bootstens 8 en 3 dagen en de stoomvaarttrajecten Siberië Amerika au Amerika Europa 7Vs Q Vr dag maakt samen 23 of minder Neemt men in aanmerking dat de afstand WladiwoBtok Japan Batavia nog niet zoo groot is als die vao Batavia nasr Aden dan kan men zioh óók denkea dst binnen eeniga jaren de reis van bier nsar Oost Indië eveneens op een drie weken ssl worden verminderd uog bnpten de tovenbedoelde toekomstversnel liogeo die baar eenmaal zelft op veertien dagen konnen terugbrengen Dat een dokter een lykschooTiug louter voor zgn pleizisr verricht zal uiemand gelooven als men weet dat gevaar yke iofecties dnor lykeuKitt by de operatoren niet tot de zeldzaamhedeo Dehooren Te Florence deed zicb eohter dezer dagen het geial voor dat enig personen meenden dat eeo lyksebouwiog niets dau een aardigheidje was In bet ziekenhuis van B Maria Nudda aldaar overteed eenige dagen geleden een teringlyder en de directeur der inrichting profeaior Grocce belaAte zich met d voorgeacbrevcD lykschoowing Twe broeders van de overledene die in het hospitaal van n en ander in kenois werden gesteld protesteerde nadrakkelyk tegeo de opsiroctie doch daar bon protest nietB baatte zwoeren zy den professor wraak zochten hem in zgn woning op en vielen hem met vereende krachten aan waarby bg eenig verwondingen in het gelaat en een blanw oog opliep Ongetwgfeld sou hy nog arger zyn toegetakeld ali zyn personeel bem niet bad ontzet Op verzoek van den professor werden de ruwe klanten vrggelaten doch de jnstiiie bemoed liob met de zaak en verleende tegen hem een boe tot inbeobtenisneming zooHat tg voor deae misbaadsling terecht tallen staan De Fransche Kamer heeft de belasting op rgvieleu verminderd voor eeopsrBoonirywielen van 11 op 6 fr voor tandems op 11 fr en de overige op IG fr De minister van financiën zeide dat deze vermindering de schatkist op 1 200 000 fr zon komen U staan Een beroemd taUokenaer ontving op zekeren dag e kop e van een opschi ift dal men voorgaf in een MiddelaeowKh boek gevonden te hebben Het opschrift luidde n traav eob rosseforp gad nedeag Drie dagen lang zat d geleerde op deze gabeimzinoige zin te turen maar by kon niet gissen wat het beteekenen moest Op zekeren morgen vond Willem zyn twaalf jarige soon bat papier op vaders achrgftafel Hg bakykt bet an vraagt daarop zgn vader waarom deze vfln achtnren naar voren scbrgtt Hoe zoo vraagt de profestor verbaasd WeU antwao dt de Jongen als men van achteren naar voren leest dan staat er goeden dag professor hoe vaart n De TemiSf deelt deu geheimzionigen dood m de van zekeren Robertj D die io zyn woning te Pargs bacgendeisgevonden Bgeen huiszoeking vond de politie o een papier waarin Robertj D werd verwittigd dat hij door een rechter van instractie in de zaakDrejfos zou gedagvaard worden Alle vragen van den rechter zaide de bri voorts moet ge onbeantwoord laten uw toekomst hangt er van af Uit een door de politie ingesteld onderzoekblgkt voorts dat Robertj D atrianx den 21 tan D oember naar Brntsel iji gegaan endaar met een xadactear van dan Matin gesproken heeft MARKTBERICHTEN Binnenlamlsche Granen BOTTEaUAM 7 llMlt 1888 Ter beur wu hedau vnag Toor puike soorteB Urire gent eiF har r die wïHig bleven fl Eogg vM t ig 1 odeo Ptüke loorteD boonts M Vookerwtea kondw torig prijue opbimfW Kuurieuail ÏAEftK pet ll L s 8 40 p tlO IL O ƒ 0 i 10 8 CmiO p rH L i 60i 1 ROOOK per 1 I 80 i 5 8U WlNIEHÜERar per HL k per lOü K O 7 26 miidei worten i beter loartec MMEBGERST per H L O O per 100 K O 7 76 8 80 CHEVA1 IKBUERST pw H L f 9 f 0 p r 100 K Q f 8 66 i ƒ 8 1 HATEa p 1 U I ƒ 8 0 i s jo per 100 K O f 6 40 i J PAASDEBÜONEN per H L 6 80 1 ƒ 6 80 WITTE HOOXEN per H U 7 16 BKlilNE BOONEK per H L 8 86 7 60 BLAUWE ERWTEN Kookioorteii per ll L 80 a ƒ 6 6Ü Niet kooksoorten 6 80 ti 6 KANARltSAAl per ll L 6 i 8 6U Per Telegraaf T r B 10 eeiil booger Wiotergent 6 oeili t r Zoin rg rii beate 16 cent mitidcre 16 leger Witte BooDM 10 cent lager R E3 O Ij A l B TWKK VOORBEELDEN 0 DEIt WAm Brief van eeo dokter Ik Wn gehkkig loo achrMt de Ur l uod Dokter nu de Fuult it t d Farga 7 plue de la Mothe t Limöges m eeo briet gencht MU den Hr i bhn IJ te zeggen welke gelukkige reaattmten by veraeheidene niyner aieken Uwe Pink Pillen voor bleeke peraonen van Dr WilUami bebbeu opf eleTerd ik rersorgd e aejonge rroaw waarvan de oadera aan loug inbereo loa geaiOTTea wareu uigne cliënt waa door eeD6 zeer gevorderde bleektucbt aangetaat Onder den invlowl aan deae uitatekende Pillen zyn de kleuren teru gekomen atamwle dan eetlnat en de xieke reikeert ihana iu den bea ten gesondheide toeetand Eeu ander mgner cliënten waa door eene hevige henpjicht aangetaat welke we rataud had geboden aan al de gewone behandelingen Bene enkele dooa Pink Pillen hebben hem b vr d van deae vreeaelgke ziekten en hg beveelt het gebrnik er van aan aan alle personen die hg ontmoet Wat mg betreft kunt U vau mgn brief een dusdanig gebruik maken ala U goed inH vinden Ueie getnigenia heeft dee te meer waarde daar jj afkomatig ie van n peraoon der geneosknndige wereld die zich rekenaehap heeft kunnen geven van do werkzaamheid vav dit geneeamiddel dat zoo gemakkelgk kan ingenomen worden en dat 70o werkdadig ia De gevallen van genezing zyn legio en doen zich meeatal voor bg de ziekten waar tegaoAl de gewone behandelingen chipbrenV peleden hebfim Diegene die gebruik rullen maksn van de Pink Tfillen zullen er d boete reaultaten van bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggcmergetering rhumatiek henpjicht zenuwpnn Saint Ouy dana hoofdpijn zenuwiiekte kliergezwellen enz zg zgn een bemienwer van het oloed en een apier versterkend middel Zg geven choone kleuren aan de bleeke gelaaUkleuron handelen in al de tgdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bjj den inan eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door licham3gke en geestelgke overspanning en door bnitenaporigbedeo Prga 1 75 de doos O per fl doozen Verkrijgbaar bjj SN ABIUÉ Steiger IMUrdam eenijj depothoader voor Nederland o Apotheken Henneberg Zijde oUeeu ecM ol zg direct wordt betrokken oit de fnbriok wart Wit en Jekleurd van 39 cta tot f 4 0A pel Meter Olad Gestreept Garnit üewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteiten en 2000 versch kleuren dessin etc rrU van part 1 rechten in Jll6 STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland fi Benneberg s Zijde fabriekra K eii I Roll zvnicB VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LliSISEINÖOKD ia weder e n enorme voorraad in Magazgn bg A vaa OS A Md Tailleor kleiweg E 73 78a GOUDA Telephomi ma 3t 7 Beurs van Amsterdam rrkit l a 8 a lOtf Vm 84 8V Va l 88 78 V 8 10 8 loov 887 886 473 100 48V 108 108 140 8U lOlV 188 80 80 81 118 IHV 0 V 880 180 l 168 8 a 18 101 108 Vu 108 140 117a 108 87a 104 18 i V s liMkn Va 6 8 UAAST NuiauKD Cart Nrt W 3 dito diia diio 8 dito dito dit 8 HoKOiB OM Geadl 1881 88 t IlUJt loaehriJviH 1888 81 6 88Va 417 BcaLuls Obl Hiaaeol 18 4 t dito eeeou 1880 4 dito bij Bolka 188 t dito bg Hap l88 0 t dito ia goud Iwa 1 88 t dils dilo dito 1884 8 SpiLMa Perptt aebold 1881 4 Ttiaiilj Oepr Caiv leen 1880 4 tieo teeDini aeria D Geo Ie dIbi aerie C ZuidAra a r r obL I8 8 6 Uailco OU Buit 8ek 1890 8 VaxB luzu ObL onbep It8l Avarusui OlillKatiu 18 6 8 RoTTiaoiji aied leei 1884 8 Nan N Aiy Hud lav sand Areadab Tab HU Crliteatan D lt Maalaobanuij dito Ara HypotkeeiD puidbr 4 CulUMg dar VoratoiiL aaad Or UvBotheekl pudi S NedcrtaDttaolie baak aaad ed H ndeliBaalH h dito N W 11 Pao Hyp b jiudbr 6 Kott Hjpolbeekb paedbr 8 i l tr Iljrpalhaakb dilo S OenSNa Ooti HmiK luak aaud Rvai Hypolheiakbaak paadb 4 i AiaaaiKi RquI bypoth pandb 6 Vi Maaw L G Pr LiM oert Nin UoU IJ 8poor U j aaad Mg tol Eipl r 81 8pw aaad Nwl Ind Spoorwagn aand Ned Zuid Aft Spa au4 8 dito dito dilo lt l dito 6 iTAUlSpcorwl l 887 811 A Kobl 8 Z iid Ual 8p iiig A H oM 8 POLSN Warwhau W eaiieQ aand 4 RuaL Gr Ruia Spw Hü oU 4Vi Baltiaehe dito aand Vaatowa dilo aand 6 Iwana Dornbr dil aaad 6 Knrak U a 88 US m mi ion 101 111 186 86 Aüiaila Cent Stad Rotlardaa aan 8 Bauiie 8t l Aatwerpen I8S7 8Va Blad Rniiael 1888 HoNu Theisa K uUr Goaellieb 4 OoataKa aiaalaleeoieg 1880 6 K K Goal B Cr 1880 8 StiNja Slad Uailrld 8 1888 Nao Var Bea Hvp 8pobl rert APVERTENTIEW Evenals gewoonigk kunnen uog Makkt Ungan iPaaréen tn gi wvM wonlen op den HekeurpcUer van 1 April 1 Nov Hokkelingen ü 15 P n a 2b Adraabü JAEOU DEKoflINU fneurpoldei Hoek vu Holland ol bg P 0CKH0B8T Ie Rottardam 357e StaatelDterij De TREKKING begint MAdNVAO 14 UAART a ilaobm en Gedeeltei m Lolf zgn t bekomen ten kantore van de CoUecteura A C C08UN Gouwe C 9 bg de Viachmarkt W J L V B DISSIL üonw C 217 f T 8CHIEDAMWBB Herkt VerlcrÜgbtar ba M PEETERS Ji N B AU bewija vaa eeblk l eaohet en kurk alwda rool aiea vaa da aaoB d ïirw F BOPm V NIOHTOAP