Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1898

No T584 Ut f IS da ba a bwiVriif Wai RiKsmaiMk La JaiiHi ta a Jnibi ip en kortom RiKiuiialMk tegen iWgrfaHi Expeller lea raa al ffi W iaMthalllltaMMaaaiBwaadwtagaa = g t htow txi to iMdi to ledw DiuBg exip Aiker Pitilxpelhir KE ViVISGEn VG I llfBICHTIHt tN ItltKE nEVlAS SlIllDB IV tllND h I KLNNIh VIKOOEÏAKEN 1 BÜRGEMEE3TEB eo WETHOl DKRd n Good I Gilet op artt 6 en 7 der HINDEaWET Braagen ter klgemeeoe keaau dat op de Secre ttfie t r TUta is gelegd eea rerzoek met bijlageo 1 rau J de Jong tlhier om TerguRRiog tot het v r j meerderen der beweegkrtoht ter uitbreiding yner I hoatugery is het perceel gelegen aan den K ittea fliaftel Wijk Xo 83 Kadastraal bekend Swtie 1A No 8U8 Dit op DïDtdag den 21 Maan UtfS des namiddags 1 ten iVi ure op het Raadhuis gelegenheid is om 1 becwareo tegen de gevraagde rergunniog in te I brengen en dat gedurende i drie dagen vóór di n dag op de Beeretane der Gemeente van de ter tako I ingekomen echrirtnren kan worden kennis genomen 1 Gouda den 8 Maart ISïlf I Burgemeester en Wethouders roornoemd 1 H 1 MAKTKNS De Seoretsri 1 W KROMIÏOÜi i B BuUenlandsch Overzicht Hoewel me o wist dat bet miaiateVieGaatacb zwak itood io de laatate weken in toch ze fa ia Weeaeo iJiD plottoliog ontRlag een grorte varl aatiag geweest Naast de Tele biBDenUndicbe MOeilükbedea wia aedert eèo dag of acht het j gebrek aan OTereesttemmiDg mA het Hodgaarcche mioi terie over het Vcrgelgk gekomeo Over de Qaete kooden de tw a kabioetten bet niet eens worden en io t algemeeo zag Gaotacb geen kann vbd de Hongaaricbe regaeriog voorwaarden te verkrygeo die bg aan t Oosteorgk che parlement dorat voorleggen Het Vergelgk dat eeo van de ToornaDae oorukeo tkq B deoi s Tal was heeft ook Gaotsch tea val gebracht AU erfeaii last deu eveDali zijn Toorgaoger taalTerordeniDgen na maar zachtere en voor de Doitschera minder ergerlgke daa Badeoi Df Doitschera agn er echter geeoaziDt mee teTreaeo etr de nationale bladen aoemee ze volatrekt oovoldoende en driogen aan op algeheele afacbafGog van al de bepaliogeo van Badfoi terwgl de liberale bladen zich koel en weinig toegchietelok betoooen De Tüjecbeo zga tamelgk Toldaao naar het Mhgot eo addeo erger verrracht Of de beaoeming van Fraos graaf van Thou B Hohenstein tot miDisterpiesident v el to iemming tal Tindeo ia twgfelaehtig AU Toorataoder van bet Bobeemacbe ttaatrecht is hg bü Daittcheri niet gdtien en ata dth Ban Tin den itaat van beleg ïu Praag in 1893 bg daA ng T j chen weinig in eere OKKBSTVKBBBNIBlNa E ïï P I O N I A TE COUDA Boacbernihoor do WolEd Achtb Hoor R h UABTENS Bargomooater tod Oouda EEnSTFcONCERT voor de Leden OP Woensdag 9 Maart 1898 aiTonda half 8 io è Zaal t btmiii c der Sociëteit i Ons Genoegen i TE GOUDA Wogona oogoateldhaid tod den Diroctonr dan Boot SPAANDERMAN onder directie T n den Ueer W K VAN ZÜTPIIEN Boliaten do Heer A t o 8TAP B ryton U J V lèfe TUI do Kon Moiiokoohool te illage OD do Hoer C tik dib WANT Viool U Ooudt Introductie Toor Dsmoa Vreemdolingen eo loorlingon dec todeiyko Mniiokacbool 0 50 per peraoon De Contributie voor Knnstl lidmutachap bedraagt 3 per jiiar 3 nitroeringen H n Kunatl leden bobben op die uitToeriugen Trjjen toogaug met 2 Damoa Een ware Sdlial TOor do oogelnkki o alRobtoffora dor ZoKboTlekking Onanie on gehe jno uitapattingen ii net boroomde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi G HoltBudsche aitgare met 27 afb Prèi 2 ffalden Ieder die aan de verachrikkelgke geTolgen Tau deze ondeugd Igdt moet bet lesett de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een keren dood Te Terlcrygen bjj hetVer lagiMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franoo t n inzenilmg van het bedrag ook in poitzegols en iu eiken boekka del in Hoilaad E CASSITO lANDAUT Gouda Turfmarkt aPBEBKVBliN MAANDAG DINSDAQ DONDERDAG en 2ATERDA0 Tan S tot uur WOENSDAG en VRIJDAG ran 1 tot unr Ï0NDA08 niet FEANSCHE STOOMVERVEEU chenilsile WusoheriJ Ti U OPPE IIEIi lElt 1 KrulHkmU Itotterilnm GobroTOtoord doqjt Z M don Koning dor Bolgon HoofddepAt Toor GOUDA de Boor A VAN OS Az dpooialitoit Toor bot atoomon en verTon Tan alle Hoeren en üameagardorobon alaook allo Kiudorgooderon Bpooialo inrichting Toor bot atoom n van pluohomautala voeren bont ena Gordgnon tafolkloodon eni vordon naar de iouwato en laatate methode mxrortd Allo goedoren hotzy geapomd of gOTortd worden onachadelp Toori o goaondhoid on Tolgena ataal bewerkt g Praclillge ScKoolschriften i VEL s met Pren tomslag 0 5 per 12 Stuks ▼ BIJ A BRINKMAN ZN LANOB TIÉNDEWEO D CO ONTVANGEN TaJlor Hile COSTDHES en Regenmantels Braad Waterschade TC mn M 1 DII 8DAG morgren en volfjende dagfen van s morgens 9 tot ü avonds 6 uur begfint de GROOTE UITVERKOOP van alle üleulielen Kasten Tafels Stoelen Spiegels GLAS en AARDEWERK enz Alle § uitsluitend ji contant Achtend F C BIK Zn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexa praclitlgr riet in g erlc2a t HËEREPiHLlS met TUIN staande aan den KATTEN8ÏNGEL Wijk Q JVo 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtisre Kelder Boven 3 Kamers met actiter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Oas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANÜE TI JSDEWEG D 29 BELAUGEUE VOOE OÏÏDEESI tiet tanden krijgen der Kinderen Zoodra bg hot kind bat tanden krygen een aanrang noemt komen rooreerat de apeokaelklienin OTenalj Ue deelou tan den mond in ongewone werkiaamheid bet kind kwgit en brengt ala wilde bet de plaats aanduiden waar bet pyn roeit allea wat het in de handjes krygt naar den mond By teedare en zwakkere gestellen waar het doorkomen der tanden ofider moeilyke omatvidigheden geschiedt ontstaan dikwyls kt Myh stekingen aan het hoold ao aan bat tandrleeach opawelling an ontsteking agl l rBpeekaelklieren krampen en meeatal storingen in de onderlyfa eo apyarerterm sorgaoen die dikwyla het laT n in geraar breogen No ayn er om het tanden krygen der kinderen gemakkelnker te doen plaats hebben T rsohillende middelen sanboTolen en aangewend doch Tan al die Teraachtende en pijnstillende voorschriften heelt zich nog ge n tóü uitmuntend in zyne werking beweien ala de door Robert Holt rarraardigde ELECTltOUOTORlSVHE TAKDHALSBASUJES zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo ala uit de Toor ieder ter inzage liggende getnigachnftei blykt in bet gebruik oitatekend hebben Toldaan Men lette voornl op den naam Tan den fabrikant HOBERT HOLTZ Nijmegen Oi Bandjes worden alleen na ontvangst van postwiaael ad 9S eent of gelyk bedrag in postzegels verzonden Verkryghaar by WOLFf Co Weethavon 198 Wederverkooper gevraagd Dn tluig mi UKitnrilim pitmi ii i n m ealml H StoltM laMtatiwi werllitiutrn AarAoAmunfreM 4igitél Mw tti Mur uimn rte rharfm H StoUm nm nm nm üirtct 94 r Ui tolctin llêtotiên tur ieii it atoisa lar Kêtêt r iMmtimmll MUfliiiill tt ± S rrrUIUIen aaa ZevgiAmt gntk mt tnmt Warnung H l Patent H Stollen i Prqi 50 fl Dt 76 oont d fVlh de fi M L Vvorl dmi Id d niMfte lpothd d b F A Uctatcr A Co t RottenUm Te GOUDA bg C LÜGER Apothek Markt en bg WOLFF Co Weethatea 198 ILRAEP£UEN H0L1 Clieiniseh zuivere MelkSUiker ISFECIAAL VOOR SIHDERVOEDING alom verkrggbaar in buaaes ï Vi hgr 0 90 kg f 0 50 en a kgr Mm vrage uitdrukkelijk KRAEPELIEN 4 HOLM i rABKIEKSHEBk MtlkiuiktT th itcftê op di Etiquetten ntventttaand Fabritktmerk en dt handteekening van EEAEPELIEN i HOLM Hoflererancitra MuM flmmu u J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgens op te geren profiel Het zagen Tan TOOGSTUKKEN en Torder alle zaagwerk vrat tot het Tak ttehoort Met en zonder leTering ran kont intomatisehe vallen voar rattan k t M Dor muia n II fl l To r torren k kkerl kk n QLi nfl l 3o TKTigon voorf U Dil ii cier toMicht ïii 41 ratt o mUlsM if duJiurifl kaverx in on n clit winllon XMh tmieaUi wed r t vo liuilon nlel da niiiii fl rank Di V rkr op t f n toasondlng ntn hat LadruR of ondai r boiin Verzendhuis 1IerkDnr CoRimandit IfMtxohkppy HehBbf rC A JD JuiMfrrdnm NZ Toorbnrfwal lil IQiniek en Polikliniek OBftTKTHMB en vofflr Spreekiren dagalyka van IS 2 n Sratis Spreekuren Maandag Wtraiaf en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ut A OKVti Geneeahetr VirMttur HV pbsriaheslain i PÊ E wie zeker zijn wii da Ecbte Elkel CftCAO t ontvangen teaamengeateld eo na toIc prootuemingen ha den badHel gekomen ondei den num des uitTinders Dr HiohaeliB vemardigd op da besta machiae in het wereldUorcemdo étabbliaaanant Tan Gtobr Stoll rck ta Kenlen tlMhC J rTQleHeIif Cikel Cacao in Tierkanten bnssen Deze EiM Cuao is met melk gekookt tem ungename gezonde drank Toor danlijksch gebruik een k 2 theola tmi t poedor Toor een kop ChoooUtg Als geneesknckige drank by gOTal Tan diarthoo looit net water t gebnilken Terkrügbaat bij ie ToonaaMt B t Apothekers èn aK K fWBftmjea i M o 0 90 ei 36 a neraalT rtagenwoordig t voar Hadar land Junut Matltnkiwll Alnoterdam E Teistraat 108 Drak vaa A ÜIUNKMAN in Gouda 36ste Jaargang Woensdag 9 Maart 1898 mimm mum ADVERTëMTIEN worden gfeplaatat van 1 5 regti a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afmnderl jke Nommers VUF CENTEN lalKhheid in gaachrifte betreffeade d 1 tolag nmeo gataakand iSperaBisf ia Tnni j door hen on taagao bad lagnliaod tegen j Sooftaio ond agent van dao algemmoen Teij lighsUadianst aan het niniiteria van bionaa 1 laoda e laken Soufirain dia dezer dagan j door fan reahtat Bertalui ion gehoord worden I is sfanwel ipoorloos vatdwenaa Kr ia aan j bevrMJ tot medabranging tegen baai oilgeI vaanlld I Dt talfmoordeaaar van de roe de B vra I dia liobert Uoriees zon heateo werd doo I velen verdacht da gehaiaisionige Lamsroisi 1 Pieaif te iga die Joiapb lieiuaoh aangabodao 1 hae b m de valacha talagr nimen gat ekaad 1 Otl t vrrkoopeo dit ataat in verbaad I mat da taak waarvoor Roohelort oroordaeld jis Een wilt evenwel oieta met tekarbaid en 1 naar gewoonte dead de overheid al bet moge 1I lijkt om da geheimiinnighaid nog ta doantoaoaaaeo llat l k werd niet io de Morgolentoongaatetd ea talfa meuachao looala d A onde aobte Lameroier Picard die over didenttait van d dooda inliehttngao aoudanknatin gevao werdanniiet toagalnteo on bet I Ijjk zifiu a 1 Il0 least scbtar heden io de LXbaU dat I dt Bthiopomatristht dienat eergiateraa kaait I nitgaaiaakt dat Doriauz Martin haat een reI dicivut ia dia herhttldalyk wegens oplichting I vliaCaatd aaid on v ijgn w ik TM aiaakte I tich in te dringen bjj politieke maanto van I wie hg ateon hoopte ta verkrjjgao No dal I oiti mttr galukta heelt bg itb opgabaageo I Men is on algemeen van oordiel dat bi t I Uji van Caaaatie h tt appèl van Zola lal var I werpan doch dat de reifaaring £ uila Zola aal I gratie verleanen os gata aitalaar van hem I ta maken I ËNOEJ AKII I Oa vaikiaungen voor de Londtnsohen UraafI scbapsraad zgn geëindigd mat eeo basliaaande I overwinning der toogenaamde progreaaiaten in I weerwil van de pogingen door de miniitari I zalven aangewend om de kietars ih da laatate I wekan naar dan kant dar gamalig le over te I faalao H plaatisn hebhen ze op bnnne tegenütaoders de gemachtigden gewonnen an slechts 2 aan dezen verloreo Zg hebbes on eantf hiaerderbeid van 24 atannen in den nieowen IIH leden tallandan Baad dut wat de Engalschao noemen a wor kiag majoritj aan meerderheid dia in alaat is wat uit te voeren De vorige graafschaparaad bes ood nit UU moderatieat conierTalievan en 8 progreaaivea € liberalen Roalaad toont ich geraakt over de weigering I van Gbioa om van de aaagebodeQ leenioK H braik te makea en eiocbt vergueding m da I Torm van afstand van Port rthar eo Talten Wan op dezelfde voorwaarden als aan Duitub land grondgebied verleend is Tegelgk komtJapan om geld zoodat ËDgelattd wecrJin t 1 alle macht optreedt on verorokkuliog van b t 1 Hemalscbe rgk te voorkomen I I I De Terhoading taasebeo Spanje en de Ve eeoigde Staten wordt itaeds meer geapaoDen I Idoor allerlei berichten wordt de opgewoo 1 deoheid te Madrid en e Waihiogton teeda 1 meer aangewakkerd De Spaantoha rf geeriog I acb het noodig in Teiband daarmede de te I ragroeping te Tragen van den Amerikaan se bei I consul generaal Lee te HaTaaa die steeds 1 eeo zeer vgandiiie elemmiog t geoover Span I i beeft betoond Doch de regpering te WashingI ton weigert den consul torog te roepen en weigert eveneens haar oorlogaechepvn terng te trekken uit de Cubaaneche baTaos Deze weigering was te Toorzieu Maar de Bpaansche regaeriog beoft door baar eiseh den toeatand noodalooa nog moeilgker gemaakt Spanje heeft daarop igo Terlangen dat de Amerikaaosch oonsal I ee te HaraDoa zou worden teruggflroepeo iajietrokkeo Meo geI looft dat het incident hiermede feitelgk geSin I digd is I Men beweert no dat bet verso k enTc n l I den Torm van een voorstel had hetwelk door I Spanje weri ingetrokken coodra bet bemerkte I dat het niet goed zon worden opgeoomen I Na eeo coaferanti in het Witte Huis wairbg I ook de htaatssecretaris van msrme Loog en I een aantal voornam leden van bet Congrei 1 tegenwoordig waren heeft Cannon voorzitter I der commiMie voor de kredieten bg de Kamer I een wetsontwerp ingediend waarbg $ 50 000 000 I ter beHchikliiog vao den preaident der republiek I t rdeji geatetd voor de nationale verdediging I Het ootiverp ia naar de co t missie Toor de I kredieten verweseo Verspreide Be dchten I FaANKBiJk I Het ontslag van Pioqnart alaat thaaa in bet Journal otBoielc m den vorm vau de benoeming vao den majoor Malick tot overate bg het iiie Algeryosebe tirailleorB ter vervanging van dH heer Picqaart uit n dienst ODtatagen c Mep beriDDVt zieh dft Picqnart aen klacht Dt vOlobe noemt dit de zegepraal vaa bek to iali ma mat bat oog op bat fait dal da diatnctta waar de werklivden den doortla kooden gtvrn den progratatatea die mssfdarbeid b zorgd hebben voorts ook met bat oog op da omataedlgbald da laatatganoemdeo VOOTalaodara tgn van eigen bebeer van water en levariog mat tHmverkcer ens de ageiaa tigdeoa daarantegan dia zaken aan partioaliartn willtn overlaten Katunrlyk zal deze uitalag do regetripg aitt wa rhoadao baar wetsontwerp bij bet Lagtrbois in te dienen dat asa de Loodeoiebe diatriotaa dt aiogalgkhaid van plaatialgk beatnnr vertcbaft behoadena zaken ao centraal beheer dia aan den graatacbaparaad moeten ulyven lotegendaet deze nitslag kan baar nopen haar wetaontwerp oii te breiden io deaao ain dat da werkkring van dan Ix adan chen iratiaehaparatd loovael mogaiyk worde beperkt iuifclt Ean rjolooa heelt in dan aasht vaa 27 Kabrnari bet eiland M fOtto aan der lok Kraokrgk behooreode tJamoraa tniaoben Zoid Afrika as da Noordaiyke pont van Ma dagaaear gattiatard eo nt den ejcloon batik I bat twee dagen geregenih Varicbeidea dorpen I der inboorlingen zgn ala het ware wegg l Ktn I aan da labrieken groote chada berokkend 1 de oogat il varnialigd en eta aaakal ptnoaaa I hebben bet lavaa verloren j ïtmt 1 De geweten Italitaaaobt algtraanUfdt ipiU 1 had dea advooaat Aerobe oadtr sttalaatertlarti I aaa bat niiniataris van binn nlasdaohe lakoo I baichnidigd van hal rechtvaardig aannamen I van geld Sr werd dientengevolge een annI klacht wagena laitar tegen bem ingediend bg I deJrechtbtok Ie Catania Om ago btaehnidi I ging ta btwi tn bad hg ovtriaffgiog vto oSI cieele atukkan gevraagd helgetn beoa ter taI reobtiitling geweigerd Aard Zgn advooaal trok I daaiop sgn togt ait wierp dit wtg eo ging I heen I De rachthaok waea daarop etn ander verI dedign aan doch ook dete weigtrdi te plailto I van een tweede derde vierde tot ontving ty hetzelfde antwoord allt adTocatto ttn gtttle Ttn 300 weigerden de verdtdigiag vao den beacbuldigde op tieh t nemen wanneer aan aazen de itukkan werden ontbonden wtarineda bg lioh ton kannen rtebtraardigta Ciebael Middes Ittlil is door aan vrg heilige aardbeving getrolTeo watka echter gaan groote achsde heelt aangericht gevoeligen alag in het gexichi Ben wankelde met lyin lirnet van pijn achteruit Pe danr werd voor Kijn neus dioht wUgea en men hoorde de ttem ran Underwood die hem nog toeriep Ik faad je ge egd dat ik je itts ter herianenng gevep zou kleine puck hond nn heb Je watt Bun s bloed kookte letterlek van woede Hg keek haastig rond aaar oen of ander projtetiel ea wanneer hü dit op dat et eiahtik bionen t n bereik gezien bad zoi hij niet geaarxéld hebben oen der groow spiagelruiten van het fraaie huia ia Ie gooien Nou ik wil wel wedden dat ik je niet gauw vergeten zal aohreeuwde bg aoo bard bji kon Rn toen beaetfende dat het dwaasbaid zou z n ign Woede aan het huis ie koelen verwgHerde hij zich zoo snel hg kon p den hoek der straat outmootto h toevallig eep hem bekenden krantenjongen Wat voor nieuws vanavond niddy vroeg h terwijl bij hem staande hield Er is iets niet in dec haak in dit gedeelte d r stad Ben was het Antwoord Wat ia er een moord of een diefstal vroeg I Ben gretig n tl n noch ket ander er is ieaund gesofaaaktl Ken deftig rijkalui s meieja van ongeveer v ftien jaar met lang goudblond baar on het liefste f eI zicbtja dat tioit een joagenshart tot in de kMl deed I opspriqgeo ve zekerde de kleine Ier gebeei in I vuur gerakend waardoor Ben onmiddtltDk grout I belang in de zaak stelde gaan de deur met een sleutel dien hij uit jn xsk I haalde geopend bad en het huis was bincengeinian Het schijnt allea in orde te zijn ofsohooo hu er allMDafihtig verloopsn uitziet voor eulk aen fijnen messliiü zei Ben tot z ohzelven terwijl hij andermaal aan de bet tnA De deur werd nu onmiddellijk geopend sa d joQge man die hem ep straat had aangesproken stond voor hem en keek hem met eeo kwaadaardigen grijnslacb aan Geef op nu je boodacbrfp m hij Jawel eerst teekenen Ka Ben opende zijn l oek en wees op een nogoningevulde plaats teg nover niiam en datum van den brief Underwood toekende nam de enveloppe eti wilSe de deur sluiten Ben keerde zich reeds om om weg te gaan ofschoon hij eigenlijk op een fooitje voor ryn extra moeite had gerekend Ben Collester had nooit Eooveel centen dat hij niet meer wist wat er mee te doen Hei daar wacht eene event riep Underwood eensklaps uit Ik heb je beloofd dat ik je Iets geren zou ter herinnering aan mg grinnikte h j h had een Blleronaangenaamste manier om tmdra hij apralk of glimlachte elke tand en kies dia bij in zyn mond had te laten zien Ja dat hadt u mg beloofd maar tk wilde er nstnurlijk niet om vragen zei Ben Kom dan maar hier zei Underwood Hij haalde zijn beurs te voorschijn doch in plaats van er iels uii te halen boog hg zioh eensklaps voorover en I gaf den beitellj Vjongen met da vlakke hand hb FEWlLLETOl I HARRY SHARPE de ag ent der g ehf ime politie Roman mar het Engelmh 1 I Een alag in het gaiicht Ben CoUeater was jnist op dea dag af Uu jaar in den Algemeenen Bestallersdienst gewe t toen er ieu gebeurde dat hem geheel van atreft braeht Zün weg voerde hem cian dag de nabjjheid der V fde Avenue der groote ereldatad New Yo k alwaar hq een brief had af te geven un de dear van een groot en fraai ingerisht hois llu gaf een krachtigen ruk aan de bel weohtle een poosje en belde toen nog eens onderwgt de kraag van zyn jas hoog optrekkend om sioh tenminste eonigssins te beveiligen voor den zig kouden scherpen wind die hem ooophbudelijk sneeuw en stukjes iJEel in het aaagecicht joeg Twee keer gebeld en nog geen j ehoor Znlk een woning heeft toch gewoonlijk een huisknecht of ten minste iemand wiens taak het is op ae bel te letten en se moeten al heel groen zyn als s de gebiedende oproeping van post en telegraafbeambte niet blVkenoeo ICg ook goed ide by eindelijk de hooge stoep weer afgaande Ik heb mgn phcht gedaan B all M na hun brief nog TetlaaigaD dan kaoiMD se er self om eluren Ik ben niet van plan hier als 1 een uithangbord te blyven staan om den gobeelen 1 nacht door snaeuw an hagel bespboten te worden Juist was hij de stoep af torn bem iemand tegen kwato die hem ataanïe hield Hef was eon jonge man mat kleine fleisblauwe oogeu die er op dit oogeoblik rood e waterig uitzagen alsof hij uf erg aan het pierewaaien cewoeat was öf geruimen tijd tegen Aen stormwind in had geloopen ffHeilo daarl zaide de jonge man je hebt geen tcehoor gekregen is het wel Waarom ga je dan weg zonder je boodschap te hebben achtergelateu F Ik heb drie keer gebe d e vjjf minuten gowaobt Dat ia meer dan van my verlangd wordt zei Hen Loop rondom was bet ruwe antwooitiy AIh i je een brief of boedschap hebt af te geven dan ii het je plicht dit te doen ïeef op wat je hebt ijjt ge Horace Vnderwood vroeg de knaap niet zeer ingenomen et de manieren van den jongen man ylk ben de zoon van Horace Underwood antwoordde de ander Hoe weet ijf of dat waar isP Het huis aoheen onbewoond ik moet het aan iemand in dat huia geren maar niet aan dan eersten den besten die er mij op straat naar vraagt Ala je mü uit hét huis hadt zien komen zou je het ü dan gegeven hebbeaP lawel als u eerst mgn boelf hadt afgeteakend Io orde hoor ik zal doen wat je verlangt Kom maar weer mee en bei dan nog aeoi ventje ik tiX je boek afteekenen on je ook nog iets ter herioDering geren op dan koop toe I Ban waehtM totdat de man de itoep waa opge X Il i 11 i iw M