Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1898

No 7525 Donderdag 10 Maart J808 368te Jaargang GOüMm wmm l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dfe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s I met uitzondering v n Zon en Feestdagen De prijs per drie naftandea is ƒ 1 2 franco per p 8t ƒ 1 70 I Afzpnderlqke Nommers VIJF CENTER ADVÉRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OPENBARE YERiOOPING te GOUDA op MSSDAG den 22 MAABT 1898 des TooimiddagB ten 9 ure aan het hnis wak B nommer 003 aan den Fluweelen Singel van eén netten goed onderhouden INBOEDEL ea daarna kn het lokaal wyk K nommer 252 aan de Peperstraat van = EENE PARTIJ TABAK en SIGABEI DE IITVENTABIS eener SIGARENFABRIEK en eenige Meubelen en Huisraad De goederen z n daags te voren van 9 12 en van 2 4 uren te zien Nadere inUchtiugen geett Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda Slemppoeder Tcrkrijgbaar bij WOLFF Co WESIBATEN B 19S 357e Staatsloterij De TEEKKINQ begint MAANDAG 14 HAABI a 8 Loten en Cfsddten van Loten ign te bekomen ten kantore van de CoUecteurs A C COSIJN Gonwe C 9 bj de Visohmarkt W J L van DISSEL Goawe C 217 TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in Terzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boos Proeffleech 1 30 Verkrflgbaar bj J H ROODE GOUDA Kraepelien en Holm s SalmiakPastilles algemeen erkend als het lette middel bfl Hoest en f erkouclheid Het is een siymoploasend en veriaobtend middel bg iutnemendheid Verkrggbaar by de meeste Apotheken en Drogisten PrB per fleschje 20 ets g Alleen echt in vierk Seschjes 1 voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKBAEPELlEN HOLM Zeist Hofieveranoiere DJ yaEYelzen DUBBELE BDURT B 10 STEEDS VOORHA NDEN een HtXt COLLECTIE 1 p mslag 12 stuks N 1 1 W Si B ö 1 Is o tJ 0 S s 0 lil Prac ooIs 1 H O s W Sgl 1 2 g © 0 m z 1 co 1 De BÜRGBMEEBTER van Gouda zal op Vrijdag 11 Maart a s ot contant geld verkoopen EENIGE PARTIJEN TAKKEN De verkoop Tial aanvangen v m 10 uur bg de Tiendewegabrag m mn w Baar een prachtig Heeren of Dames SchrUfbureau ontvangt ieder die één ONS THEE koopt vaif 10 of 87 cent der Parakan Salak Theeonderneming Deze THEE is te Gouda verkrygbaar by Mejuffr de Wed VAN OIJE KLEIWEG No De winner van deze prys wordt aangewezen doordeStaatslotery die MAANDAG 14 MAART aanstaande begint te trekken Evenals gewooniyk kunnen nog HoHUeUngen Paarden en geweid worden op den HeheurpoMer van 1 April 1 Nov Hokkelingen a 15 Paarden a 25 Adres by JAKOB Lffll KONING Schenrpolder Hoek van Holland ol by C OCKHORST te Rotterdam Kliniek en FpUkliniek OB TBTttiBen uvm MmcoiitfViB voor Spreekuren dagelyka van 12 S o Gratis Spreekuren Maandag Woeffdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A KVL i l Geneulietr ÏHreateur Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prgs van bet gas is O cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hunr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen an van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huor bekomen Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHËllI Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van w 7 li en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREËBAAUT LZ FEAUSCHE STOOIIVEEVEEIJ BN chemische Wasscherij VAN H OPPE tlEIMFJl 19 Kruiskade Botterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderohen alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetiy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Druk v o A BRINKMAN Zn Gouda t Tailor Male COSTIAES I en Regenmantels Brand Waterschlde m HEDfiüüVi en volgfende dagen van s yorg eris 9 tot s avonds 6 uur GRQIOTE ÜIIVERKIÖF ï aslenW af s Stèelen ffiiögefe GL S eaki li 7ÉEjkm f 11 § 1 1 S Én M e ëk yod ifm I BELAITGRIJZ Volk Oliy Het tanden krijgen der JKi deilen Zoodra b het kind bet tanden krygan eén aanvang neemt komen vooreei st de speekselklieren evenals alle dealen v n den mond in ongewone werkzaamheid het kind kw lt en brengt als wilde hei de plaats aanduiden waar het p n voelt alles wat het in de handjes krygt naar den mond i B teedere en zwakkere gestellen waar het doorkomen der tanden onder moeil ke I omsbandigbedea geschiedt ontstaan dikwyls koorts ontstekingen aan bet hootd en I aan het tandvleescb opzwelUog en ontsteking aan de oorspeeksjslklieren krampen I en meestal storingen in de onderlijfa en spyaverteringsorganen die dikwflls het leven in gevaar brengen Nu zyn er om het tabden kragen der kinderen ge mak keiyker te doen plaats hebben verschillende middelen aanbevolen en aangewend doch van al die verzachtende en pgnstillende voorschriften heett zich nog geen zóó uitmuntend in z ne werking bewezen als de door Robert Holt vervaardigde JELECTBOMOTORISCHE TAUDHALSBANDJES zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getuigschriften blykt in het gebruik uitstekend hebben voldaanMen lette vooral op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ Mijmegen Daxe Bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 9B cent of geiyk bedrag in postzegels verzonden Verkrygbaar by WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkoopers gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracli tig n et iaagrea icla t HEERËKHÜS met TUIN staande aan den KAÏTEN8TNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtifye Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis W aterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels ïfc Patent H Stollen M S inmm ff lMiflL f fixatie Der grosw Brfolg dm urttBf Patent H StolUm arnint n hat Anlan lu r riohiêdwen werthlo8en Nachithnwnifen iH Mui kaufe diher urnen gfefi êcharfen H StoUmi mir nn um direct odar In iolebtti Eliuihtndluniea ti Aam unitrPlêkMt wlê Mbentfhmd muietiangUA ZS FrcUltsten airi Zfcugniêêe graOt imH frmm Warnungi Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel iMferinht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 KEKl ISGEV1i G f ÏNRÏpUTlSQEN VfTELKB GEVAiU aCIÏADB OJ lUNDEB KANNEN VBBOOttZAKEN j BUBGEMEKSTER en WETHOUDERS vau Oouda I Gecien art 8 diet Hindetvet Doen te weten ly Dat zy vergtmaiDg bebben verleend aan j A proijt en e ne recht rerkr ij genden i t ket herUellen fliJDer aigarenfatjrielil ia het puroeelg aJln de Uéizen I Btrftat wyjk L ao 61 kadaetrUL bekaad ieotie C Go d j deö ft Maart 181 8 f l i Burgemeeater ea W thoudera votmioemd ïï L MAKTENS j W ï ö Secretaria i W KROMUOU 1 Bttltenlanllsch Overzicht pjj Bh biykt dat de heer Yoo Gaate h jsyo ooujiag aanbood dtndat hy na met Duitscbers I 8D 0 acheD geiykertyd overhoop liggend geeo 4 kftpx ctig de oiereenkomet met Hoogarge 4 voor den la Mei doen behandelen De opdracht die graaf Tbon ODtving luidde een ministerie te vormen dat in staat is deo parlemeDtaireB arbeid w der te doen hervatten zoo Boodïg door een exttra parlementaire wyziging van de ageada Oruf Than nam dit op lioh Hg heeft I een oofiperatie kabioet g Toriiid dpt ia de voornaamate parlementaire partyen wortelt bg wil trachten een groad retBberziening of parlemeataire meerderheid te vormon Uit Weeneo wordt gemeld Qraaf Thon sal atrikt oonstitationeel optreden en trachten de gamatigde elementen om zich heen te groepeerea om daarait een legeeringsmeerderheid te vormen Hg is van hnis oit een tegenstander van da enachen der nationale pertyeo en zal das zeker medewerken tot de oplossing der taalqaaestias in gematigden das voor de Doitsobers gnaatigen zin Rusland verlangt dat bet patbtcontract van Port Arthur en Ta tiën wan den 26n deier geteekend zal zga De Chioeeache gezant te Feterabarg ia belast met het voeren van de onderhaodeliagen De Chineeicbu regeering heeft Japan een sohriftalgke verklaring gegeven waarin z belooft de oorlogsscbattiDg met Mei te betalen Prins Heinricb van ProiaeD is te Hongkong lADgekomen De Deutsohland gaat dokken en blÖN een week Easlands eiachen hebben ontroering gewekt FEVILLETOM HARRY SHARPE de agfent der geheime politie Homan naar het Mngüsch 8 rWaaneer ie het gebeurd M vroeg hy terwijl beiden de straat langs renden met den stormwind vierkant ia hun geticht tfVandaag niet meer dan ea uur geledon liet is er de nieuwsbladen om te doen wie het zaakje bet eerst pabliceert frHoe heet zij FeddyF Missobien ken ik het huis wal ik kom b de aaeeste huizen in dit gedeelte van de stad O t ia de dochter van een allemnchtig hoogen Piat met trillioenen aandeolen in spoorwegen goudmijnen en dat soort van dingen verzekerde Eeddy die altijd tamelgk rad met zijn tong was en vnor een der meest geziene krantenjongens der stad bekend stond Hoe heet hij dan vroeg Ben weder r Hoe hy heet vraag je Wel nl zijn leven dagen dat ben ik vergeten Laat eens kyken D ar nou weet ik het weer het is dicht by de Vijfde Avenue in de vier en veertigste straat en bij heet hy heet Underwood heet hy 1 Ben CoUestar pakte Feddy eensklaps hij den sohou der draaide hem een paar maal om en sohudde hem toea fliak door elkaar aan het Japannih gevantscbap Men zegt dat de Japansche gezant versoheiden malen met het tsoengli jame4 samengekomen is en aangedrongen beeft op het weigeren van Hasland a eiacbflu Politici die met Oostersche zaken vertrouwd zyn achten den toestand erastig nu Japan weigert Wteif hai wei te ont mimen zoolang Kasland Flort Arthur bezetIn een onderhoud dat Li boeng isjang eer gisteren met deo Japanscheo gekant gaha4 beeft zeide Li dat de Rossiacbe iiakg laatigda D Dderdag den eisch om Port Artbar en Taliin wao te pachten had ingeleverd uiterlgk gister fltafDdefinitiaf antwoord verlangend De beg rnotiogscommissie van het Hais van Afgevaardigden te Washington heett eenittimmig besloten guoètig te e driseeren op het Toorstel ivan Cannon om vyftig millioen dollar voor de laudaverdedigiog beschikbaar te stellen Cannon rapporteur van de begrootingacom missie brengt bet rapport in dat eenstemmig de aanneming vau de kredietaanvrage van 50 183 000 dollars aanbeveelt De commissie heeft by de oorapronkelgke vyftig millioen nog eenige kredieten gevoegd voor steenkool ens Cannon verzekert dat de commissie de som ter algeheele beachikkiog an deo president wenscbi te Btellen om het laod op gebeariykhedan voor te bereiden Volgens hem ii het geeo oorlogskrediet veeleer een maatregel tot den vrede Het Huia van afgevaardigden beeft met algemeen stemmen het krediet toegestaan DeTraosvaaUcbe Volksraad heeft pat 15 000 voor de vertegetiwoordigiag in Europa toegestaan in plants van ds pst 60 000 die de regeering gevraagd had Deze som zal waarachynlyk het volgende jaar worden bewilligd Hechter Ameshoff beeft zyn ontslag i enomen Ey verwyt bet de regeering dat zy hem den eersten atrafrechter niet tot hoofdrecbter heeft benoemd Da regeering antwoordt daarop dat zy die aanspraak op bet hoofd ree bterschap niet prkent De rechterlyke crisii is geëindigd ofschoon de oud hoofd rechter Kotzé voornemens is een pamflet uit te geven Verspreide Berichten Frankrijk Boenet de ongelukkige binneliog Dreyfus in boeien ligt geslagen omringd is door een steen D muur en in zyn hnt achter getraliede vensters zit scbyneu de Paryacbe gevangenbewaarders bang te zgo dat by niettemin zal Vijfde Avenue vier en veertigste straat I herhaalde hij jen de naam ia Underwood I Wel ik kom juist van dat huis Ik had er een bestelling het huis soheon ges oten maar een jonge wilde mot roode oogeu kwam daar juist aan en beweerde dat hij de zoon was van Underwood Ik gaf hem den brief en hij sloeg mij in mijn gesicht Zie je dat ia mij bij dat huis overkomen Ik wacht eens ik moet een courant hebben waar het in staat dat MS de gekste geschiedenis die ik ooit beleefde en ik ksb zoo u voorgevoel dat dit muisje een staartje zal hebben Ben wachtte niet langer op Feddy mnar zette het eensklaps op een loopen zoodat iedereen hem nakeek want het is bepaald een zeldzaamheid een brievenbesteller in draf te zien Hij kocht een courant van den eersten jongen den besten die er hem oen kon bezorgen en bolde toen weer verder Aan het bureau komend zag hij een vreemden man met glad geschoren gezicht achter de yzeren balustrade zittend druk in gesprek met een der hoofdbeamhten Ben kom eens hier zeide deze laatate ig hebt immers zoo juiat een brief afgelevcd bij No in de vier n veertigste straat ifJa mynheer maar als ik daar nog eens heen gesondeu word dan lou ik graag een regiment dragronders meenemen was Beo s antwoord Wel wat is jé daar daa overkomen Vlug haast je eeu beetje maar epreek wat zaohtjea anderen hebben er niet mee noodig Ben verhaalde luisterend wat hem was overkomen vDat noem ik een mooie gasohledettis aaide zjjn ontenappeo De correspondent van de DailyNewjjc verzekert dat elk venster vno zyo bot nog voorzien is van een tweede traliabek Dateltde oorreapoodeot vertelt dat de ongelnkhige die niets weet van de beweging die voor hem op het getouw is gezet beproefd heeft een ind te maken aan zyn jammervol bestaan Sedert deze pogiug dwingt men hem des nachts te n liggen op een bouten brits en worden lyn voeten met een kanonskogel bezwaard I Friansche Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen waarin de bouw van een onder grondachen spoorwg ta Parys tot eea werk vao algemeen nut verklaard was Generaal Gonse is op ïya versoek wegeus drukke bezigheden ontheven van zyn lidmaatschap van de teebniscbe oommi iBie van den gen er aten staf Aab da pyrotecbnische school te Bourges zyn vier onderofficieren zwaar gekwetst bij bet springen van een vat krnit één hunner is overleden Wederom is er een spoor wegou gel uk gebeurd op de lyn MarseilleLyon tnaschen Yienoe en LyoD De sneltrein train de luxe die Maraei lf kvi rt over acht Zondagavond verliet en den volgenden morgen om 9 15 ta Parys moeit komen ie gederailleerd ongeveer te middernacht by Chasse En weder was bet een andere trein die de persoonltlke ongelukken teweegbracbl Door bet deraillearen was uieuand gedeerd maar een goederaotreio tao Lyon liep op den erongelukten trein zoodat n geo personen gewond werden Gelukkig zyn de verwondingen niet ernstig DUITSCIILANO Xe Alt JaoQOwitz is in deo onderdom vao 91 ja r overleden bet lid van bet Pruisiacben heerhois graaf Wilhelm zu Stolberj Wernige rods tevens een verdieostelyk generaal die 57 dienatjaren in bet Pruisische leger achter den rag bad en zioh vooral iu den oorlog met Frankrijk had onderscheiden Toen een kerkeoeeht Zondag in de Andreaskerk te Beriyn een licht van bet gas won aansteken had er onder een geweldigen knal een ontploffiog plaats De hoofd en zydeuren aau de Koppeoetrasee ploften open en de knecht self werd ten gevolge van de luchtver plaatsing op atraat geslingerd Uit vier ptmeo vlogen de roiteo m grulzalementen De man chef toen Ben geëindigd had De vreemdeling dien Ben bij zijn binnentreden had zien zitten stond nu op nierp da oournnt waario hij oogsnsohijolijk verdiept was geweest neder en slenterde langzaam de straat op ffDie man wil jo spreken zei de hoofdbeambte Ga dus naar buiten maar neem volstrekt geen no titie vau hem Als bij je wil aanspreken zal hij dit uit zichzelvcn wel doen Dus Beo vervolgde hij uu op luiden toon je kunt naar huis gaan je hebt je avondboterham wel verdiend Beu ging de deur uit eene nauwe steeg door die naar eca der breedere straten geleidde toan hij eensklaps haastige voetstappon rlak achter zioh hoorde en omziende zag hij aan man in draf op zich afkomen Ken oogenblik bleef hy stokstijf staan want tot zijn grooten schrik herkende hij in den hem naderenden man denzetfden aau wien hij den brief gegeven denzelfdea die hem dien verraderlijken klap had toegediend H Sbarpe do geheime politieagent Ben was nog sleobts een jongen en ofschoon tamelijk groot bezat bij niet meer moed dan de meeste jongens van zyn leeftijd en in de gegeven omstandigheden kwam het hem wensohelyker voor omzijn beeoen op t nemeo dan den maa af te wachten Underwood indien dit tenminste zijn ware naam as had hij leeren kennen als iemand van een kwaadaardig karakter En toen bij wat dichterbij kwam zag Beu duidelijk al zyne tanden glinsteren iets wat hem bepaald een woest aanzien gaf De kleine beitellar rende dui 200 hard hij kon kreeg brandwonden aan hoofd en banden Ebaar de stotïelyke schade bad weinig te beduiden Engel A ND Te Londen ia een verkoqpiog gehouden van kostbaarheden en curiosa in de expeditie tegen deo vorst van Benin buitgemaakt Er waren fraaie dingen by en sommige overvloedig met bloed gedrenkt Deze waren teer in trek OOSTIEKBIJK HONOAKIJE Te Praag hebben weer zeer ernstige oogeregeldbedeu p aats gehad doordat de studenten van Duitsche nationaliteit weer hQo kleniaD vertoonden Verscheidenen werden mishandeld Hereden politie moest tasiohenbeide kooTeo om de jongelui te beschermen In het Duitflche theater en bet Caaino bleven slechts weinig lensterroiteo heel Turkije Uit Konstantinopel komt weer bet bericht van een moord die zyn eorzaak WBarsohyntijk vindt in de geschillen taasoheu Bulgarye en Turkye Ten hnize van een redacteur van d Nowini Makedonsky het orgaan vao het Bulgaarsche exarehaat genaamd Markadrosow verschenen drie Maeedoniërs en voorden verscheidan ra vol verschoten op hem af waarvan een hem aan de tinkerzyde zwaar verwondde Weldra stierf Markadroiow aan de bekomen wonden AUEEIXA Kapitein Williau Oldrievé van Bostoa heeft bet ecbt Amerikaansch pian opgevat om in geielsobap van kapitein Andrews die zich reeds door zyn tocht ovar den Oceaan in een zeer klein bootje naam heeft gemaakt dan volgenden zomer te voet over de zee een tooht naar Engeland te maken De zeeschoenen waarmee Oldrievé over het water zal wandelen zyn van cederhout gemaakt 5 voet lang en hebben aan eiken kant zes gemakkelyk beweegbare over alkaar schuivende plaatjes op d wyze als by viaqhvinneo het geval is welke by de voorwaartache beweging over elkaar schoiven en by het afzetten van den voet zicb verspreiden en bet water met kracht terogdringe i tengavolge waarvan een vry groote snelheid van beweging inogeiyk wordt De merkwaardige acboenen zyn op zich self zeer licht doch kunnen op het water weerstand bieden aau een gewicht van 70 tot 75 Kg Keu oompleet gummi coetanm beschut die uetoopers voor de gevolgen d e een altedikwylt herhaalde innige aanraking met het natte element na zich 20a slepen de nauwe steeg uit de tamelyk 10h e straat over i ogclrocht in een andere aauwe steeg ook deze rende hij zonder een enkele maal om te zien dooren eerst toen hij een volgende straat bereikt had hiold hij stil en zijn vervolger nergens moerziondo vertraagde bij zijn stap Het was bitter koud dien nacht en toob toen hii de iilaats naderde dia hy eyn tehuis noemde gevoelde hy ziek bijna geneigd daar voorby te loopea om ergens buiten een nachtverblijf ie zooken Ergens in en of ander afgelegen hoekje of onder een der bruggen zooals hy by warm weer zoo dikwijls deed Toch durfde hy dit nu midden io den winter niet doen I c naiibtlucht werd steeds kouder en zgo dunne armoedige plunje zou hem geen voldoende beaohuUing wezen Noen daa vond hij do armzalige vliering die bij daarenboven nog met Hepsy Hioks moest deelen toch nog verkieaelijker Toen hij dus een sooit poort bereikte waar twee mannen samen stonden te twisten wilde hij hen voorbij en het slop ingaan toon een van ben hem bij dea arm greep en op rawen toon hem vroeg nZeg heb je ook een paar nanten Wel wat zou dat als ik er en paar had was Ron s wedervraag Dan wou ik van je leenan ffOm bet te verzuipen denk ik I Neen mynheer daar komt niets van in Laat me los Lanky ali jo getu opstopper ran my hebben wilt T ankir was een groot breedgeaohouderd man toch boog hy ich tegenover Ben i onreraobrokken optreden els ware de kleine bestellervonfeii een reus geweest Wtrit vtrvolfé