Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1898

VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LI1N1M NG0ED is weder een enorme voorraad in Magazyn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 73o GOUDA Telepkoeu m 3i Beurs van Amsterdam 7 MAiRT NiDwiLiND cn Ned w s a V dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOiï Obl Geudl 1881 88 4 iTiLII lusohrijïing 1868 81 S OOSTIS Obl in papier 1868 8 dito in zilver 1868 5 FOKTCQAL Obl met ooupon 3 dito ticket S BIISUND Obl Binnenl 1894 4 dito GeoooB 1880 4 dito biiBotlu 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in good leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spisra Perpet Mhnld 1881 4 To Mij Gepr Oonr leen 1890 4 Geo leening eerie D Gec Ie ning eerie C ZuidAp Rbp T obl 1898 S Meiioo OU Buil Sok 1890 6 Vbiuzhiu Obl 4 onbep 1881 AMSTKïDiJl Oblixatien 1896 3 Bot E D li 9ted leen 1894 3 N D N Afr HeudolsT and Arondeb T b M i OerliJoaten DeliMaalaohappü dito Am Hypotheekb pmdbr 4 Cult M j der Vorstenl aand Qr Hypolheekb pandbr S Mederlaodacbe bank aaod Ned Hundelmaateob dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr SV L tr Hypotheekb dito S i OoSTlN Üosl Hong bank aand Bdsl Hypotheiekbank pandb 4 AUBKIKA Equt hypoth pandb S Maxw L G Pr Lien eert 6 Ned HoU IJ Spoor r Mg aand Mg tot Iipl r 9t Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTitaSpoorwl 1887 89 AEobl 8Znid Ital Spivmg AH obl 3 Polen Warschau Weeuen aand 4 BusL Gr Sun Ahieiiu Cent Pao Sp Mg obl 6 Ohio k tJortb W pr O r aand dito dito W n 8t Peter obl 7 DeuTeri Rio Gr Spm corl r a Illinoil Central obl in goud 4 Loui8r Vaah ville Gort v aand Meiioo N 8pw Mg Ie hyp o 6 Mifls Kansas v 4pct pref aand N Tork Ontasioi Weet aand dito Peno Ohio oblig 6 Oiegon Calif Ie hyp in goud 6 SI Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao Hoofl rn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Can South Cert r aand Vek C Rallw Na leb d o O Amsterd Omnibus Mg aand Rotteid TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BELOlB atad Antwerpen I8S7 Jl jj Stad Brussel 1886 2 HoNO TheisB Regnllr Gesellaob 4 OosTENE Staatsleening 1860 ë K K Oost B Or 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bei Hvp Spobl eert KapiteiD Oldrievé be ft de dengdelgkheid van ziJQ zeeaohoenen bet vorige j ar reed herhaaldftlgk door bet nemen van proeven bewpzen Eena ia hg al de Niagara rivier overgestoken dria mglen boven den beroemdeD water al efn anderen keer wandelde b ten aan ich uwe van eene groote verbaasde menigte op hr t water van dta haven ta Bnston Oidrievé lot pt eveo gemakkeiyk op bet vrater als op het dtk v n een Htooicscbip zegt een Amei aausch blad Geikkenlind e Eergiaterenmiddftg werd reeds diö eerate teen gelegd voor de kapel die te Athene wordt opgericht op de plaats naar de oioorda mHlag op den koning geschiedde De geheele weg daarheen waa door gendarmerie en casalerie afgezet BINNENLAND TWEEDE KAMER Zitting B0 Dinsdag 8 Maart 1898 De heer Ferf bfeft verlof gekregen op eed naderen dng te ioterpi lleerpn uver de mnatregelea tegen den overlast van de Auierikaanscbe achildluis iu vert aDd met het verbod van Daitaohland tot invopr van planten en vruchten uit Amerika Behandeld werd het ontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot voor den aanleg van een ftoomtramweg Nykfjrk over Barnevetd naar Ede Da heer TroeUtra verklaarde dat de vocina democratfo principeei zyo voor uitbreiding der verkeerBroiddelen ook omdat daardoor de bfginaelen der anciaal democrftli meer wordfO verapreid maar anderzydo tegen conceRsie of aubsidie wafirdoor particulieren worden bevoordeeld Exploitatie door de overheid i haar beginael Erkennende dat voor de kleine i n in testaaudo toestanden daaraan mot ielyk valt te donken ia by niet ongezind een renteloos TOOrBchov te verteeneo mita het belang der particulieren tot minimum worde rereduceerd en K streetd worde m de richting van ataalaexploitatie D t na gescbifdt ten deze onvoldoendp De Kamer nam bet ontwerp met 71 tegen 3 ateinmen aan Oe minister van Oorlog heeft bepaald dat de oefeningen aan de stationa ia het laden eu lossen hoogstena viermaal per jaar g bouden zallen worden zy behotiven üiet meer te worden voorafgpgaan door voorbereid ode oefeningen op het eiercitioveid of op plaatsen in of bg de kazerne Da bepalingen dat de oefeningen aao dentations feu paar ronal s jaara zulUo gebonden worden in aauolaiting met die in het mobili eereo vervallen Da directed r geoeraal van de Maatscbepp Zpebad Scheveningen betft bereidwillig tofgistemd in het verzoek van bet comité roor de inboldigingfeeaten in Den Haag om op een der Septemberfeeotdanen het ICiirhaus kosteloos open te atet en vo r het volk De heer OIobeck die als lid van het Smofdcomilé met groote sympathie z ue medewerking verleent aan de nationale vrcugdHlagi ii stelt d 9 Korzaa en omg winu op Zaterdag 10 September fco 1 5 u ir open voor een midda concert voor 2500 peraouen voorzien van een toegsngekaart van wege h t feestcomité Bovendien dfod hy het onbekrompen aanbod om de 2500 genoudi den mannen en vroaweu oit dep werkenden en dienstboden stand graiis ververachintjen aan te bieden Met groote erkentelgkheid hoeft bet feestcomité een eo auder aonvanrd Het adres der Nederlandsche Jongelingwhap aan de Tweede Kamer waarin de afschaffing der plaatMTervantjiug wordt aangedrougen te t roim 1600 handteekeniogen De ouderteekenaara behooreu tot de teerlingen aan uui etaiteiteu polytechnische school rykalandboawaehoo kweekscholen voor ooderwyzers academie voor beeldendekuD iten leer liogeo van gymnasia en hoegere burgerscholen Hedenavond wordt voor de 50e maal opgevoerd in hpt Paleis loor Volksvlijt te Amsterdam Dreytna de martelaar vno bet Duividaeitaud De directie stelt zicti voo eiken bezoeker een heriouering aan de teestroori=telliug tuede te geveu Onze correspondent te Batavia aeiut ons ouder dagtevkening van gisteren Het stoomacbip London is dtcht bg Tam botongau gezonken 8ch p en lading gingen verloren De pna agiera en de emannuig nerdeu gered door de Zwaan L oyda ontving eveneens een telegram ait Macassar meldende dat het Nederlaud cbe itoomschip GoaveroeurGeneraal Loudon van de Eon Pukketvaurt mnatacnappy hy het eiland Tambolongan een der Saleyer iilandeo totaal verongelukt is eu dat al de passagiers en de bemanning gered en te Macasaar geland zyo De waarde van de lading wordt gesehat op dB 10 000 De Loudon meet 1200 bruto tonnen en werd in 1875 geboawd De Zwaan is een stoomacbip van onzeguovernement marine N R Ct Gemengde Berichten Men Bchryfi nit Wgk aan Zee van den Gen Maart aan De Tyd In deze maanden waarin telkens opnieuw de winteralormBD opateken eo zware gotreu tegen onze konten slaan geeft de z e meermalen lyken terng die ze reeds maandf n ai g in haar diepte bewaarde als werden by al de nieuwe offers die ze in zulke daseo tot zich neemt de vtoe ere haar te veel die werpt ze dan onvHrccbilhg op bet strand om den koatb woner te doen zien dat haar bulderende bedrei icgen niet ydel zyn Zoo ook Woeii8dagmort en Op den rogt met de beeneu tegen de glooiing van bat afgeslagen daiu en bet slappe boofd omlaag waar de nitloopende golven het nng telkens overspoelden lag het lyk van een man een dooi keerl zooa a hier het volk zegt Hooge edaarzen en het dikke wollen buisdoiden den visscher aan Meeuwen en kraaien zweefden iu groote krioK n erboven steeds lager Op een baar werd het lichaam gedragen naar hel lijkenbuia daar lag het in de lage donkere achuur met alap afheogende armen veel akeliger dan op het vrije atrand eu alleen Aan de kngten van Bretagne worden de anngeapoelde lyken neergelegd in een kapel tuii chen brandende kaarsen en de vrouwen der 7eeHeden knielen er omheen biddend voor rust hunner zielen in de hoop dat ven v ome zorg zal worden gewijd dbu hun betrekkingtn ala dezen levenloos en onbekend aanspoelen bij vreemde dorp n Bij ons te Jande kent men zulk een doodeo wacht Biet alleen de overheid bemoeit zich met deu drenkeling zy doet bem opbergen en zoekt nit e vinden wie hij is geweest Nog vóór deo middag trok een troep manueo in oliejattsen en zuidwesters het dorpje binnen Het waren Scfaeveningers dio te IJmuiden lagen met hun schepen e ondanks den aiorm langs bet etrand waren gekomen om het lyk te zien Het zou wel een Scheveninger zgu levert niet hun dorp van oudsher bet grootste deel der hecatombe die de Noordzee eiacht van onxe lisscbers Wai niet nauwelyks zes dagen getrden nog een Scbeveningaebe boa iii ééa minout te morsel geajagen op de pierblokken te IJmuiden zonder dat van de actit schepelingen één enkele zich had knunen redden Met waa dan ook een acheveuint er de kleeren en enkele kUini thedeu in de zakken deden het lyk herkennen Miar by behoorde niet tot de laatste offers der zee In e n stormacbtigen winternacht op het eind van il Nov werd ver van onze kust op de harin gronden e n Scbeveningaebe bqmschuit o ervaren door een veel grootere En elfcbe smak zeg det opvarenden kouden nog overnpringen oordnt het maar weinig bfsehadigde Ëuge ache schip weggeslagen werd door de hooge zeeërt zonder iets te kiinneu wagen tot redding der drie ongelukkigeo ïe den aproiig niet meer badden kunnen doen en nn verloren waren want de bom was zwaar gehavend en ziukeud Crudanks de windvlagen drong hethulpaegil tot de geredden door maar altgd grooter werd de af tand tusschen heide chepen tocb kwam leikeos als de emak door de hooge zeeën werd opgestuwd de bom weer in bet gezicht zg zonk steeds dieper maar langzaam Datirde dit minuten of uren Niemand kan bet zeggen maar eindeiyk toen het Engolst be schip andermaal over den top van een hooge golt gleed viel er niets meer te zien op de plek waar zooeven dö Scheveninger nog waa waargenomen Een der drie verongelukten wa een jonge man van 28 jaar Kiken dag heeft zyn vader sinds gebeden dat ten minste bet Igk van zyn kind bem mocht worden weerge even Ziju gebed is vei boord want het was zyn zoon uie de zeestroommgen oa drie maanden aanbracbteu uit dl Schotaobe wateren naar de Uollandsche ku f Op het proteatantsche kerkhof van bet kleine dor jje tnsdcben de boog duinen U by bgraïen Achter het lyk liepen de vader een broeder en vrienden ook een van de mannen die de tamp hadden overleefd dan volgen de vrouwen in oud Sohevening cbe dracht scherp staken de witte mutsen at tegen de lange zwarte schoudermautela eo rokken Yoorop da moeder van den schipbreukeling en naast haar snikkend een bleek uiei je slank en heel jong nog dat dezer dagen zyn vronw zou geworden zyn indien hy behouden had mogen lerngkeeren Yi bcher8 zyu meestal geloovige lieden ook deze maar van domineea ban dit niet altijd gesegd wordeu Dos was een eig n roorganger medegekomeu met de familie Deze aprak by j het 0 Jeo graf als een Gbriaten van berafting in den wil des Beeren cGod die den storm beschikte bad in 7A a goedheid den gestorvene tocb ook den tyd gegeven zich met Uem te verzoenen indien dit noodlg ware dna mocht men h pen Tof n Werd door de verwanten met oogedekten hoofde een pinlm aangeheven waarvan die honp sprak Teeen de zware maonenstenimen klonken de fijnere der vrouwen van de inoeder en van haar die naaf t deze stond zy zongen zwak en ongfiyk door dat er telken stemmen opbielden in een snik en daarna weer bevend invielen maar nonit heeft zelfs de best uitgevoerde trentmnziek mij zóó getroffen Daarna wa het afgelnopea enkele sebeppen zand drfunden nog op de kist en dan gingen de verwanten weer weg van bet kerkhof twee aan twee voorop de vader eu het allerlaatst de moeder en de bruid Zaterdagavond zat een dame met baar kindje op den schoot in den spoortrein Ny mcgen Amaterdam Ter hoogte van Eist werd een groote eteen door een glasruit getvorpen die het kind een bloedeade wond aan het gelaat toebracht D conducteur die dadeiyk bnlp verleende oordeelde dat bet klad best doodeiyk getroffen had kunnen zyn Men me dt nit Haarlem De vereeniging van drukkers patroons aldaar heeft zich Maandagavond geconstitueerd Als leden kunnen alleen wordeu aangeooinen patroons van boek en steendfukkeryen te Haarlem en in de aangrenzende gemeenten A a patroon worden beachoowd in den zin vau artikel 3 van de wet op de Kameis an Arbeid zg die minstens één knecht hebben die boven de 20 jaar is Tot bestnnr werden gekozen de beeren A G Huygrok J G L Kleynenborg en J H Warnier Omtrent de werkstaking op de drukkery van de G lderlander meldt de Arnh Ct = In eeu maaifedt der typografische vereeniaingon wordt door het comité erop gewezen dat de firma Langendam Co gemiddeld sl chta eeu loon van i 4 63 per wee i betaalt terwyl dit op andere drukkeryen gemiddeld f 7 50 h f 8 50 bedraagt Gisterannacbt is ten gemeeutehuize te Baarn de brandkast der gemeente geledigd vermist wordt een be rag van circa 10 000 alles aan bank papier De dader beeft eerst den slentel gehaald nit den zak van den gemeenteontvanger want dé sleutels wtrden gevonden naast de braodkast Tot heden is de dader onbekend Hy moetzich toegang verschaft bebbeo door het raamn de politiekamer dat giaterochteod open gevondep werd U D Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct De hulp der brandweer werd gisterennacht tuischen 2 uur en half drie ingeroepen om eene pirty smeulende jute iu net grootruim dar iloumboot Petrel liggende aan de Handel kade voor de lood der Hollaodeheatoombootmaatschappij te hlosschen liet smeiilen werd net eernl bemerkt door ero der raanUeo die in het roim werkte het schip lag te lo igt n Men dacht eerst met enkele emmers water klaar te kuni n komen ma r moest Uter toch de brandweer alarraecreo Deze werkte byna don ganschen nacht door ook de Jan van der Heyden deed dienst Door zeven slanEten werd eene groote hoeveelheid water in bet inim geworp U Tegen 4 uur toen dtt rook al veel minder werd begon men de drgfnatte bajen tfi lo seu Er was eene lading spek eu jute in bet ruim tarnen ongeveer 200 tons alleen ec ter scheen de jute te zyn aangetast de Petrell was bevracht door de cargadoors Nobel en HoUzapfel aldaar Tegen 6 nur kon de lading als geheel neblnscht he chonwd worden Het bed ag der geleden schade valt nog niet te benaderen De Jan van der Heydan bleef voor a le zekerheid nog gedurende den morgen in de nabyheid STADSNIEUWS GOUDA 9 Ma rt 1898 De heer H J Nedfjrborst alhier is bg ondethandsche aanbesteding opgedragen het maken van een uitbreiding aan de Heinekens Biarbrouwery te Rotterdam Men leest in de tAmsterdamsche Courant vau Maandag 7 Maart het volgende Het sueeuwballetje van de oorspronkeiyke Nederlandsche opera s is by het Nederlandacbe opera gezelschap aan het rollen na de Violanta van de beeren Heidel Loman binnen een kort tydaverloop de Tempeliers vau Phiiippi Bouman Of men het denkbeeld warm zal houden Iu werkeiyken zin opgevat zoude dit niet wenacheiyk zyn wans een aneeuwballetje wy weten het allen nog uit onze gelukkige jeogd verdraagtnueenmaalniet veel warmte Doch in figaarlgken xia ia het zeer zeker wen scheiyk dat de Nederlandsche opera het bg deze paar proeven niet laten blgven De componisten en wy hebben ze toch nog wel in ona kleine landje kunnen zich bg een opvoering van hnn geesteskinderen zoo koesteren aan het volle zonlicht dat dan op ban werken geworpen wordt Zy kunnen zich laven aan het vele goede dat moeder natuur in hnn binnenste als een schat die met omzichtigheid dienf behandeld te worden heeft nedergelegd Zg kunnen zien dat die schat hun persoonUjk eigendom is maar dat hg tevens verplichtingen aan den bezitter oplegt verplichtingen welke dien schat hoe langer hoe meer in waarde kunnen doen stygeo niet alleenjvoor hen zelven maar ook voor diegenen die zg daarvan mede laten genieten mede laten leven Üp deze wgze kan het sneeuwballetje worden een leerschool voor de mannen die zich geroe C achten om zich ook voor onze Nederlache muzikaaldramatische kunatt een steentje ter ontwikkeling by te dragen Ik stel mg voor dat voor den bescheiden Goudschen musicus den heer MartinesJ Bouman de opTpering van zgn iTempeliersf door de operavan der Linden op giHteravond zulk een leerschool geweest is Hg zal de overtuiging bg zich mogen ronddragen en dat geheel zonder zelfoverschatting dat hg getoond heeft door het in muziek zetten van het libretto van den heer Jac Phiiippi een schat bg zich te dragen die zyn persooniyk eigendom ia waarvoor hg moet waken en welke hg moet verzorgen ala eeu moeder haar kind Hy zal tot de ontdekking gekomen zgn dat hg niets voor niets van zgn jeogd af aan gewerkt gewroet en gestreden heeft Hg zal in éen woord en dat met het volste recht tot de overtuiging moeten gekomen zyn dat hg een man is die in de muzikale wereld wat beteekent en naar wien velen met een biyde verwachting voor de boekomst hunne verlangde blikken opslaan Doch tevens en dat hoop ik voor den veelbelovpuden kunstenaar en vertrouw dat ook ten volle zal Bonman gemerkt hebben dat hg nog op lange na niet op dat standpunt staat waarop wg recht hebbon te verlangen dat een muzikaal dramatisch componist van onze dagen behoort te staan Hg zal tot de ontdekking gekomen zgn dat witlena en wetens nog veel in zgn Tempeliers behoort tot die diigeu die wy tegenwoordig bet overwonnen standpunt noemen Bg zal moeten erkenueu dat een gedurige voeling met het tooneel en zyn lief en leed een eerste vereischte is voor een dramatisch componist die wat te beteekenen wil hebben Hy zal den raad van maj ren gerontineerd en vergrgsd op dat gebied moeten inwinnen en ik ben er zeker van dat uit den schat die in zgn binnenate verborgen ligt een parel zal te voorschyn komen waarop wg ala Nederlanders met trots als behoorende tot onze Nederlandsche paarien mogen nedetzien Die leerscbool kan ni t anders dan veredelend en opbouwend werken en in dien geest heeft dan ook de Nederlandsche opera gisteravond gehandeld Zy heeft een betrekkeiyk nog jong maar degeiyk unsteuaar laten zien dat hg vele goede gegevens bezit die voor de toekomst eene belofte inhouden maar ook dat nog vele fouten hem aankleven fouten die verbeterd of geheel weggevaagd dienen te worden Dit ter inleiding op het vervolg dat ik mg voorstel nog over De Tempeliers en haar eerste uitvoering op eergisterarond te geven De heer Bouman zal zeker met aangenaam gevoel zich ter ruste begeven hebben met het gevoel dat men by het oper ezelschap van der Linden zgn werk apprecieert en het beste beentje voorgezet beeft om het goede in dit werk t doen uitkomen en de fonten zooveel mogelgk te bedekken en met het aanmoedU gende gevoel tevens dat zyn werk bg het publiek een zeer goed onthaal mocht erlangen Toen dan ook den heer Bouman ten alotta bekranst ten tooneele verscheen kwam er aan de ovatiea zoowel van het tatrgk opgekomen Goudsche als Amsterdamsche publiek geen einde Een aardige attentie was dat men op den lessenaar van den beer J A Kwast den dirigent die zich zooveel moeite voor het welslagen van dit werk gegeven had ook een krans nederlegde Het pabHek scheen ook hem op het tooneel te willen zien verschgnen doch hy verscheen niet Dus later meer over De Tempeliers BiEBND KwA T ïn de Telegraaf lezen wy oog het volgende over de opera t De Tempeliers Daar de compouiat aen nieow slot aan be 3e bedryf wil toevoegen ia de tweede opvoe ring van bovengenoemde opeia tot later uitgesteld Gisterenavond had op de boveozaal van bet Koffiehuis het Sehaakbord eene ledeoverga dering p aats van de afd Qouda en omatrekea van de HüHandsche Maatachappy van Landbonw AlUreerH was aan de orde verslag dar rekening en verantwoordiug uitgebracht door dHn heer D Ruyter U t dit ver lag blee dal de toestand der afdeeliog gunstig is te noekien daar een batig saldo aanwezig is van ruiiJ f 700 Virvolgens werd aan deu heer D Soring een prga oitKereikt door hemlohatafgeloopeD laar te s Hage behaald tevens ontving de heer Koriog een Zilveren medaille voor het feit dat bg 25 jaar lang op de teatoonstelling der Maatüchappö h d geSxpoieerd Daze uit reiking geschiedde onder harUlyke toespraak van den voorzitter Nog werd de ueening de landbonwert g6 vraagd of h t niet in bet belang der afd zou tgo indien door de afd een stier werd aangeschaft Vele diacnssien werden hierover gevoerd totdat eindelgk een voorstel van den b 6r M van Dantzig werd aangenomen om deze zaak aog nit te stellen en dao eerst te behandelen wanneer bet bestuur met een meer aitgewerkt voorstel ter tafel zal komen In het lokaal van d heer A Dam zal a a Zaterdag des avouch te 8 nar een hoog begaafde vroDw aprekeh over de leer der reïnearnatie Die ov dit onderwerp wel oagedacht hebben q tr voor zichzelveo nog niet tot een bewaiae orertoiging gekomen zyn lullen dui j genheid hebben omtrent deze voor ee eder boogs belangrgke zaak al datgene weten ta komen wat met mogelgkheid daarover in het opeabaar gezegd kan worden zy clie mevrouw Mauleman bg len vorige gelegenheid boorden spreken over het nut dar smart zqIUd moeten erkenuen dat de oogenbl kkeo die men onder haar gehoor doorbrengt ala leer onttig besteed aangemerkt moeten worden Ebiup£N a d IJaaL Vrgdagavond jl was alhier door de beersn P Visser W Hoogendgk M de Zanger en 0 de Kwart eeue openbare vergadering belegd om te komen tot de oprichting eener Anti revotutionaire Kieavereeniging aldaar De vergadering door eeu zeer talryk publiek van allerlei richting hy gewoond werd geleid door den heer A M Boogendgk Ëz vao Nieowerkerk s d IJael terwgl de heer F B Bult van Rotterdam all preker optrad met het onderwerp Wat is en wat wil de Anti revolutionaire party Met deo spreker traden in debat ds van Willemswaard de beeren de Jong en Maasdam openbare oaderwyzera te Krimpen a d IJsel eo de brer Kalkaan Kerstgenoemde begon met lustig het Antipapistiach vuurtje te stoken en sprak daarna ala zyne meening nit dat niemand der aanwezigen mee kon doen aan da oprichting van een Antiravolottonaire Kieavereeoiging aaogesloten by de georganiseerde party wyl allen behoorden tot de Hervormde kerk en bet de bedoeling der Antirevolotionaire party ia honne gemeenten te verwoesiea Da heer Bolt zette echter den heer da van Willemswaard op zoodanige wgze terecht en een Inid applaus bewees dat zeer olen der unwezigen op wie d van Willemswaard eea beroep had gadasn voor de cbrikbealdeo van Z Eerwaarde volstrekt niet vreesden Na de openbare vergadering welke van 7 tot 9 uur had geduurd werd onmiddellyk overgegaan tot de oprichting vao een kisevereenigmg welke het reglement door het Gentraal GomitJ ontworpen als bet hare aannam en baatoot zich by bet Centraal Comité aan te slniten Tot voorloopige beatnors eden weiden gekozen de heeran P Visser voorzitter W Hoogandijk secretaris eo M de Zanger penningmeester 3tand IIHaasteeohi 2 Maart Beden avond trad alhier la spreker op de beer A A Beekman directenr der H B S te Schiedam met het onderwerp de afsluiting en drooglegging van de Zaiderzeec daartoe door den Nationalen Zuider eeb nd kosteloos afgeva irdigd Op eenvoadige dr cb tevens zeer duidslyke gze gaf spreker een kort ovarzicht van de plannen welke tot dat doel sedert jaren reeds in bewerking zgn en wist door mede gebrachte prachtige kaarten en en ander aanschonwelgk voor te atellen Zooals het door da ingestelde HtaatsCom misaie van 1892 ontworpen plan Inidt zon bet gewenacht zgn om een afslnitdyk ta doen leggen van af het dorpje Piauw io Friesland tot het eiland Wieringen en van daar tot aan da van Ewgk slnis en vervolgens een begin te makea net bet achtereenvolgsBH droogleggen van 4 blgkens boringen nitatekende stokken kleigrood Dit droogleggen zon echter niet ineens knnoBD geschieden doeh na en tyda verloop van jaren ten einde te voorkomen dat de drooggelegde gronden bronnen zouden kunnen xgn van voor de gezondheid zeer achadeIgke uitdampingen Dat die Staatscommissie heeft voorgesteld de drooKleggiog in 4 verschillende stukken te doen vindt zgn reden hierin dat daardoor ook alteen drooggelegd worden de stukken waar aitatekende klei geionden wordt en bovendien een meer ootsiaat hetwelk zoo noodig is om bet vele water van de rivier den IJael en andera stroomen alsmede de overtollige wateren van de verscbitlende polders op te nemen Door een groot aantal sluiien in den afslnitdyk ion voor eene beboorlgke waterlooiiog gezorgd worden terwgl die Staat commissie zich Tooratelt dat genoemd meer na verloop i Tan jaren nitaluitind zoet water aal bevatten hetgeen zoo zeer ten goede zou komen aan de provineijia Noord Holland en Friesland waar tot heden veel brak water gevonden wordt Verder stelt die eommiasia zïcb voor bet z g n IJselmeer op een vrg standvastig peil te kunnen houden hetiieen verb tering zoa brengen in de lozing van polder die thans plaats besfb op den afwiaaelenden Zuiderzee stand BIgkens berekening zou bet vrerk pi m f 190 000 000 kosten in ongeveer 33 jaren te verwerken doch daarentegen zoudn pl m 190 000 hektaren uitstekende kleigronden verkregen worden Volgena spreker zon dit werk een werk voor de toekomst zgn en sear veel goeds voor ons vaderland hebbeo De aanweiigen betuigden hunne ingenomenheid met de door den heer Beekman zoo verdienstelijk gegeven uitlegging van zyn onderwerp eo de voorzitter mr J T C Virnly bedankte den spreker an deu Nationalen Zniderz ebond voor da belaogrgke lezing daarbij den wensch uitaprekende dat ait meer dao één plaats van ons vaderland een stem moge opgaan om de afsloitiig en de drooglegging vao d e Zuiderzee een onderwerp van ernstige beBpreking te doen worden In de eergisterenavond gebonden vergadering van de commissie roor dekroniogsfeesten ia besloten die feesten te doen plaata hebben op 1 en 2 Sept a s Den eer ten dag zal plants hebben 1 mnziek op den toren 2 traktatie en zingen der schoolkinderen 3 ringrgdery 4 uitreiking der prgzen en gezeL lig samenzÜn 5 bet champêtre zoo mogeiyk Den tweeden dng 1 maziek op den toren 2 optncht 3 fakkeloptocht 4 illuminatie en vaurwerk 5 algemeen diner 6 hoomplanten HAAaTËCHT Voor het examen in de nut ige handwerken gehouden te s Gravenhage is o a geslaagd mej C de Jong en L de Jong alhi r Gapblle a d IJss L Giaterochteod omstreeka 5 nar ia de naohtboot Amsterdam 11 kapitein A L van den Heuvel aldsar op eea rietrik gevarea Door het vallen van het water ia de boot gekiotelö en gezonken AANBESTEDINGEN Gisteren namiddag werd ten raadbuize ta Rotterdam aanbesteed door bargemeeater en wethondeia bet bouwen van een school aan da Oracjeboomstraat De volgeode 20 biljetten kwamen in X Looymana aldaar f 88 168 M Nolet te Yerseke I 38 225 A Kos Koolhaalder f 39 845 W v Leeuwen Jr f40 650 H I Heymao Zoon f 40 760 D v Leeuwen f 40 875 A G Sondermeger f 41 195 P Q Winters f 41 220 allen aldaar J P Wemmers te Alaassluia f 41 400 W Mouaee f 41 680 M V d Spek f 41 726 beiden aldaar J J Dagm te Gouda f 41 820 W Lammers ta Den Belder f 41 976 J Schoeomeger aldaar f 42 100 C W den Hoed te Stolwgkersinia f 42 680 A van Heezik te Kerkdriel f 42 794 P A van Dongen Jz f 44 100 G Elfirich f 44 600 beiden a daar G van Kaassel te Utrecht f 46 960 L de Ruiter aldaar f 51 300 Kaotongerccht te Gouda Zitting van Woensdag 9 Maart 1897 De volgende personen zyn veroordeeld wegena PoUtieovertreding te Gouda J V te Gouda tot f 1 of l dag Overtreding nrbeidswet J H V 8 te Gouda vrygesproken Visschery overtreding A B te Papekop tot f 6 of 2 dagen Overtreding prov reglement J V te Gouda tot f 0 50 of 1 dag A B te Haastrecht eu J J te Nieuwerkerk a d IJseï ieder tot f l of l dag L M te Hillegeraberg en M W Berg schenhoek ieder tot f 1 of 2 dagen Overtreding prov reglement 2maal gepleegd A V d fl te Moordrecht tot 2maal f 1 of 2 maal 1 dag Politieovertreding te Gouda P V S te Gouda tot f 1 of 2 dagen C D B te Gouda tot f 3 of 1 dag J G en N J D beiden te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen J V d W te Gouda tot f 2 of 2 dagen I J IJ A F flJ en J M C J allen te Gouda No 1 f 1 of 1 dag en No 2 en 3 f 0 50 of 1 dag J de H T de J R de H enT daV allen te Gouda ieder f 0 50 of 1 dag 3 V te Gouda tot f l of 2 dagen G V D te Gouda tot i 1 of 2 dagenJ K te Gouda tot f 0 50 of f 1 dag F 8 te Gouda tot f 3 of 3 dagen Overtreding der strafwet H V d H te Gouda tot f 1 of 2 dagen J a te Gouda tot f 1 of 2 dagen Th V R hoisvr van C G tot f 1 of 2 d C B en H v V te Waddingaveen tezamen en in vereeniging No 1 f 1 of 2 d en No € f 3 of 3 dagen VERSCHEIDENHEID Wielrydea Veracbillende groote Franscbe rijwielfabrieken hebben h t plan om io het vervolg de reelameberyders van hun merken alleen door petroleummotorwielen te laten pacen ADVERTEWTIEN Oproeping van Belanghebbenden slotkrs 991 98 Vrkrs 87V 99 8 98 108 8 V 85 86 20 s 64 98 4 S s 99 l 4 59 76 aaV S6V 102 8 36 1001 9 tv 661 685 473 1001 481 108 803 140 89n i 1011 183 601 80 811 116 114V 8081 880 100 56 69 158 96 76 101 10Sl i 108 140 ll j 106 58 104 13 18V 79V 1201 8BV 80 68 De GEDEftTEKRDB STATEN derptoTUoie ZuidHolland roepen by dese op de onbekende belanghebbenden n sake het verzoek Tan den polder VLISTWMSTZIJDE ca tot wüziging Tan den LEOOER der WEQEN en VOETPADEN van de gemeente Saa cA Toor Eoover die polder daarop staat rermeld alf belast met het onderhond en beheer Tan het daarop Toorkomend knnstwerk t zgnde een steenen brug bekend onder den naam van het Moa dbrug fetJe om zoo zg dit noodig achten hunne memoriën en bewysstnkken aan genoemd College in te zenden TÓór den 25aten MAART aanstaande Tot dien dag liggen de itakken lederen werkdag ran des voormiddags 10 tot dea namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het ProTinoiaal Beatnnr Korte Voorhout alhier i Oravenha ie den 25aten Maart 1393 De Gedeputeerde Staten voornoemd POCK Voorzitter F TAVENRAiT Griffier 98 36V 9 Vl 681 B9 Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBIiOEM v n H N van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat 0 en O naby de Regentesselaan 18V van ïj M den KONING van BELGIË Indien gijhoe t l gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenSorst Honig Extract 66 198Vl 99 106 108 7 101 101 11 1367 85 Is L ELI A lsrOPIIE FLACONS van iO Ct 70 Ots en 1 verkrggbaar by Firma WOLFF St Co Westhaven t9S Oouda E H VAN MILD Veerstal B 128 te iouda A BOUMAN Moordretkt J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinxveen BELANGRIJK VOOR OUDERS Het tanden krijgen der Kinderen Zoodra by het kind bet taudea krggen eeu aanvang neemt komen rooreerst de speekselklieren erenatfl alle deeteo van den mond in ongewone erJtzaamheid het kind kwyit eu brengt ala wilde het de plaata aanduiden waar het pijn Toelt alles wat het in de handjes krygt naar den mond Bji teedere en zwakkere gpstellen waar het doorkomen der tanden onder moeilgke omstandigheden geschiedt ontstaan dikwyls koorts ontstekingen aan het hootd en oaa bet tandvleesch opzwelting en ontsteking aan de oorspeekselklieren krampen es meestal storingen in de onderiyrs en spüsTertenngsorganen die dikwyls het laren in geroac brengen Nu zgn er om het tanden krygen der kinderen ge makkelgker te doen plaats hebben TBrschiUende middelen aanberolen en aangewend doch tan al die verzachtende en pynstillende voorschriften heeii zich nog geen zóó nitmuntend in zijne werking bewezen als de door Robert Holt vervaardigde ELECTROMOTOBI8CUE TAN na ALS BAN DJ ES zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo ala uit de voor ieder ter inzage liggende getuigachriften biykt in het gebruik uitstekend hebben voldaan Men lette vooral op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ Mljinegen Deze Bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 9S cent of gelyk bedrag in postzegels verzonden Verkrygbaat bfl WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkoopers gevraagd