Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1898

368 e Jaarfifans Vrijdag 11 Maart 1808 So 7586 P A RXJS fiOüDSCHE COUMlVfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTÈNTIEN worden geplaatst van 1 ö regeJs a 50 Centen iedei e regel moor 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN GROOTE VOORJAARS OPRÜIMING s edurende deze week Gebjv E RAADT orswE TEmonifB A De Notaria H GROENENDAAL te Gouda 19 Tooroemens op MAANDAG 14 MAART 1898 d 9 morgens 11 uur in het Hotel db Zai h aan de Markt te Gouda in het openbaar te Teilen eo verkoopen o r EEN WINKELHUIS net BOVENHUIS met een afeonderlöken opgang en ERF in de Dubbele Bnnrt te Gouda Wflk B nos 6 en 8 Verhuurd beneden voor 3 75 per week en boven Toor 9 per maand No 2 Een Koffieliuis met Vergunning en BOVENHUIS met aflonderlgken opgang en ERF aandeNoerdzgde T n de Gouwe te Gouda Wyk C no 3 en So Verhuurd beneden voor 5 per week het Bovenhuis in eigen gebruik No 8 Een Wlnkelhuls en Erf aan de Noordzyde van de Gouwe te Gouda Wjk C no 4 Verhuurd voor 4 per week No 4 Een Winkelhuis en Erf in den Korte Groenendaal te Gouda Wjjk I no B strekkende vóór van de straat tot achter op de gemeene gang en een GEBOUW en ERF in dezelfde gang Verhuurd voor 4 per week Een HUIS No 5 waarin Barbierawinkel en EllF aan de Noordzjde van den Korte Groenendaal te Gouda Wflk I no 11 Verhuurd voor ƒ 3 75 per week No 6 Een Pakhuis en Erf Achter de Vischmarkt te Gouda Wgk I no 136 Verhuurd voor 2 25 per week Yier Suizen No 7 8 9 en 10 en ERVEN aan den üroenenweg te Gouda wyk L no 143 144 145 en UG benevens OPEN GROND uitkomende aan de BaanBtraat Respectieveiyk verhuurd voor 1 60 ƒ 1 50 1 00 en 1 40 per week Betaaldag der Kooppenningen 27 April 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL Evenals gewooniyk kunnen nog Holcfce ItHgen Paarden enz geweid worden op den mcheurpoMer van 1 April 1 Nov Hokkelingen a 15 Paarden a 25 Adresbfl JAKOB DB KONING Scheurpolder Hoek van Holland ol by C OCKHORST te Rotterdam ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIENDEV EÖ 59 GOIDA IJMEGE N V WÊgÊÊÊmm Goederen voor lijmegeii worÜ P den van af den l IIA MIT e k aangfenomen door den Agent der Stoombootreederij ESTAFETTE volg ens jewijzigfd tarief met ko§lelooze overladlug te Utrecht van waar het vervoer verder plaats hééft per Schroefstoombootdienst BEURTSIAl welke van af jenoemden datum Gouda niet meer zal aandoen Tarieven en verdere inlichting en bij den Agpent H J MOERBEEK Brand Waterschade HEDEIM en volg ende dagen van s morgens 9 tot s avonds 6 uur GROOTE UITVERKOOP van alle JUenbelen üasten Tafels Stoelen Spiegels GLAS en AAUDEWEUK enz Alles uitsluitend h eontaut Achtend F C BIK L Zn L LEVENSVERZIiüERIRiG De DIRBCTIE eener aanzieniyke MAATSCHAPPIJ die zeer gunstige Toorwaarden aan hare verzekerden biedt wenscht voor GOVÊtM en omatreken een solied PERSOON te engageeren om voor haar tegen eene Jlinlce provtHe werkzaam te zju By gebleken geschiktheid wordt behalve de provisie spoedig een vaêt tori gegeven en het vooruitzicht geopend tegen eenb kleine overuemingssom eene bloeiende AFDEtLllNtr uitsluitend arbeidersverzekeringen te kunnen overnemen Zy die vele relatiën bezitten en voorzien zun van prima refereutiën geheven zich met franco brieven te melden onder No 2449 aa n het Bureau dezer Courant Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERENHUIS met TUIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon bolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeungr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas enW leiding en geheel inge naar de eischen des t jds Te bevragen LANGE TIENDbWEG D 29 O RAN DS MAÖASIN8 I TJ Irintemgs NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomergeittoen nsg niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IM JULES JALUZÖT k C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen vau af 25 francs vrg van alle kosten aan huis met 5Vo verhooging expeditie kantoor te Rozendui B In de a maand MSI zullen naverkregen machtiging der Arr Rechtb te Arnhem in het openbaar ten overstaap van Mr I MOLXmAAB Notaris te Waddinxveen worden verkocht i Tvï ee BOEKEN BOFSTSBES te zamen groot S3 Beet 74 Aren 26 Centiaren gelegen in den gunstig bekenden Polder BLOEHEIAAL onder WADDllVEENi xtjnde Eene Bouwmanswoning geheel nieuw gebouwd c a met uitstekende WEIen HOOILANDEN gelegen aan den Bloemendaalsehen weg vlak hg den Baars c groot 15 Heet 83 Aren IS Cent verhuurd tegen 1500 p j aan den heer A W Moons tot Kerstmis 1903 en 30 April 1904 EK Eeoe BouwmanswoDing ca met uitstekende WKI en HOOILANDEN gelegen aan het Jaagpad groot 7 Beet 9S Aren 11 Cent verhuurd tegen 760 per jaar aan den heer A JiSMAiT Je tot 1 November 1900 en 30 April 1901 A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leceren van be$t Zeeuwscti Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Zeer nette Cfesteendrukte msmmES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BÜROEMEESTEE en WETHOUüERS rao Gouda brengeo ter openbare keania dat op do Setrotane der gemeento toor eou ieder ter inzage ia iiedTgelegd de staat aanwüzeode de kinderfln tusach u 6 en 12 jaren welke op 1 Jaauari 1S9S geea Lager OudenviJB ODtTiDgen Burgemeester en Wetbouders Yoorooenid R h MA HTENS De Sefcrelaria W K ROMHÜUT U Buitenlandscti Overzicht Het optreden 7aD hi t kabioet TboD io OosUoryW wordt zeer verscbilleod beoordeeld De beate hoadiog is zeker dia van afwachtio dit jaar ia btit Ooateoryksche jubaijaar waarin het 50jarig re eeringsfeest vau keiter Fraos Joseph vi U £ eo krachtig kabinet i du ge wenscbt dat een soort Godsvrede inroert en TOOr zoolang ht t duurt aau de twinteo tusschëD Datiooaliteiteu en rassoo io de monarcbie een einde gemaakt Die taak wil graaf Tboo aanvaardeo Bij wil tracblen de obstructie der Duitachera te doen ophouden de Czecben te vriead te houden de taalTerordeoiugeo buiteo bespreking en de orereenkomst met Hongary tut elaui te breogeit en zoo den 2eD December den dag rftn a Kezera brouing aao Ënropa bet beeld TBO een eeuageziode rreedzaine en kalme monarchie te schenken Ër Bcbyut wel eenige kaca dat dit gelukken zal len minste voor bet ju eljiar Doch wat daarna gebeuren zal ia uog niet te overzien De Dai Sche bladan wekken de Duitachera io Ooatenr k op gedoreadedeo w pensÜlstand ciet te verslappt D maar alleH gereed te maken fOor oieoweD tegenweer ♦ Ia Engeland wekt de etoute politieke zet TKD Busland tegenover de Cbineeacbe regeeriog groote bezorftdheid Het evenwicht tusachen de mogendhedeii dreigt iii Oost Azië verstoord te worden zoodat bet voor de baod ligt dat Ëogelaad zal trachten bet toegeven aan Kuslaoda PÏscbtn te voorkomen of wel zich achadelooa te stellen door in aid China vaster voet i krggen In dat gPTtil zal de heele zaak ten lotte uittoopun op eeu verdeeling van China Men zoekt in Groot Brittunje thans TOfling net Oniiscbland Japan ziet met bezorgdheid den toeatand aan het is voornemens Wel ha Wei onder deze omstaDdigheden niet te verlaten en het is kenteekenend voor den toebtaud in China dat i üULLETOl HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het EngeUch 3 Ben opende de deur en trad verder ongehinderd binnen Op hetzelfde oogenblik verscheen aan de overz de der straat eensklaps de gestalte van den vreemdeling dien hij op het bureau achter de balustrade had zien zitten Langziam stak deze zooder door Ben bemerkt te wordeo de straat over klaarblijkelijk met het doel om Ben ia zijn huis te volgen Deze klom een nauwe steile trap op stak geheel boven gekomen een klein portaaltja over en opende een deur Naar het scheen tot zyn verliohiing zag hij dat het ellendige hokje leeg was pïfiij is zeker weer op iets verwarmends uit zei Ben tot zicbzelven Uïj gicg naar een kast baalde ar een koSlekan uit en zette die op de kachel Ywvolgens nam hy een bord een stuk brood en een klein heetjs boter Ik zal de boter nemen dan kan zij haar avondeten met biet naar binaen spoe en daar houdt zij toch ket meest van Bier en boter dut begint beide met een b en ik behoef niet voor het een zoowel als voor bet ander te betalen als alles alleen door baar keelgat gaat Ttiwijl h dne beipiegeÜDgsn hield schonk hij de Chiaeeaehe regpering te Tokio heeft te kennen gegev n zy zal zich niet verzetten tegwn de blijvende bezetting van Wel ha Weï mita Japan daarvoor afstnod zal doen van het nog resteerend deo der gorlogsachatting Vermoeóeiljk echte zal ook Japan meer eischen dan Weiha Wei alleen om voor de gevolgen der Russiache machiivergrooting te worden acbadelooa geateld ♦ De Zweedsch Noorsche Uuiecommisnie beeft Mntindag baar rapporten vo r l gd a n d n Zweedacheu Rijksdag en deu Noorschen Storthing De Zwo dsche meerderheid ate t voor Een gemeenschappdyk mijiister van bnitenlandache zaken hetzij Zweed of Noor reeideerflude te Stockholm die oog van d n Rijksdag noch van den Storihmg lid mag zyn Verder de inatelting vau een ryksraad voor buitenlandsche znken bestuitnde uit ten minste trree Zweed che en twee Noorsche leden een roiistitutig commissie die bet recbt zeilen hebben de bealuiten tan den Uyksraad te onderzoeken Bet booggerecbtMbot zal zya samengesteld uit de boognte iB9 leden der hoogste rechtbanken van beide landen twaalf afgeva irdigden van d n Zweedfcheo Rykadag o twaalf afgevaardigden van den Storthing Verder eeu gemeooschap peigke diplomatie en conaulairen dienst Dt Nooracbe meerderheid verlangt = Elk ryk zal in de uitgaven voor de bottenlandache anugelegenbedeo dealen naar verbonding van zyo bevolking De cousolaire dienst zal vyftien jnar laug gemeenschappelijk zyo waarna elk land het recht zal hebbtin de opheffing van den gemeenschappelyken dienst fee ei cheu De Noorsche minderheid wil een afzondarlyk minister van buitenlandsche zaken een afzonderlijke diplomatie en een afzondürlyken consalaiien dienst voor het land De overtuiging wint veld dat d Cuhaau che quaestie niet zouder oorlog opgelost kan worden ook al rapporteert do coramiéaie van onderzuek dat bet ongeluk van de Maine non eeu toeval Irgt De oorrespondent der Daily Chronicle te W ashtngton seint intnsscheu dat velen het tegendeel verwachten Bleek inderdaad opzet in het spel dan zou van Amerika de eisch komen dat Spanje Ciba by njjze vao vergoeding voor den ondergang van de Maine moet loa aten Maar niemand gelooft dat Spanje bereid is Cuba zonder stryd prp te geven Nog meldt de correspondent der CbroniclH dat het Amerikaansche kabinet gist ren vergaderd heeft en er feitelijk eenstemmigheid heerschte om na op Cuba tusachenbpido ie komen zich een ko je zwurte koffie in het was ten minste een brouwsel dat hij steeds net dien geurigon naam beatempeUle en dronk hit gretig uit Eensklaps werd de deur geopend en met anders verwachtende dan Ilepsj Hioks te zullen zieu binnenkomen keek hy op mnar inplaat van Hepsy zag hij tot zijn verbazing net glndfreschoren gecicht van den vreemdeling uit het bestellerakantoor vóór ziofa ffZoo mijn jongen daar ben ik juist in tijds zeide de man vriendelijk terwijl hij dan eenigen stool dien het kimertje bevatte tot zich trok en Ben een vriendsohappelijken slag op ilen schouder gaf f Ik denk dat gij van mijn proviand niet gediend zult sijn zei Bon ffWel waarom niet a s je nog een tweede kopje hebt wil ik graag wat koffie van je hebben altijd als je over hebt Nu het doot or niet toe f voegde hy er bij toen hij zag dat Ben een kleur van vrrlegenbeid kreeg j Ik kan net oo goed jouw kepje gebruiken als je het kopje leeg gedronken hebt We zullen maar niet al te veel omplimeeten gebruiken te meer daar ik zoo onverwacht eo ongenoodigd binnen ben komen vallen Dank je wel dat is vriendelijk van je zeide bij toen Ben zyn thans geledigd kopje met schoon water omspoelde en bet daarop opnieuw uit da koftiekan vulde Hij dronk bet brouwsel zender zelfs zijn gezicht te vertrekken alhoewel het een leelyk drankje moest zijn voor een verwend verhemulte En nu mijn beste jongen zeide de man vertel my Qu eeni wat van datavontuurlgedatjedaMD Met algemeene atemmön en zouder l ei iid alagÏDg of amendementen heeft de Sentiat hi t wetsontwerp aangenomen waarby 5Ü luillioen dollars voor da land venlediging worden toe Verspreide Berichten Feanmujk Gisteren ia te Paryi het proces der sohriftkunctigen tegen oU begonnen Knlm publiek geen incidenten Mrs Labori en Cleinenceao botffisteu de corapeteulie der rethtbaok Inde gaagtn vele advocaten die op ewondea zyn Da eorreotioneele rechtbanlc heeft zich competent vertla ird in het proces van de schrittkundigen tegen Zola en de behandeling over veertien Jageu gesteld Nadat l irquart tea tweeden male had geweigerd met P sterbiizy te duelleereu en tevens daarvoor nadere redeuen op te geven hebben de getuigou van d zeu aao Picquart eeu brief gesohrevcn waaiiu zy u a zeggeu In don brief waaraan gy u thans refereert hebt gy ons medegedeeld dat het uonn ogely 18 gtttutgQu te stellen Gy volhardt er tbtins in geen motief voor deze vreemde weigering op te geven hetgeen de beteekenis er van Terz aart Dese weigering om te vtchten n dm g beleedigur geweest z t zal op baar jniüfctt waarde geschat worden Wy ueineo er akte VBO en blyven niettemin ds getuigen van den majoor Esterbazj in afwachting vau een oploaaiug we ke niet Itng kan uilbiyvm c De advocaat Courot die uaeen der z ttirgen van het assisenhof in de zaak Zoln geroepen heeft Leve het leger maar weg met ile chefs 18 Dinsdag voor den raitd vau de orde van advocaten versr henen en lieêft daar verklaard dat by dien morgen niet ontbeten had een weinig in de war waa en zyn uitroep dieu hy betreurde m opgewondenheid bad losgelaten Niettemin werd ny door den raad voor zes maanden iu zyn ambt geechorst Ook uit behi ort alzoo tot de liquidatie Welk straf but lul van Eslerhszy s krygsraad du majoor Rivals heeft gekregen die den jongen Courot na di ns uitroep lu het Paleii van justitie zelf met een stok op bet hoofd heelt geslagen verneemt men niet Mevr De Jouffroye d Abbaus die eerst verdacht werd da gesluierdo dame te zijn eu toen met een vriendin werd gevangen genomen wegens oplichtery is buiten vervolging gesteld avoad bolorfd hebt Ik soloof dut ik alles gehoord heb wat je op het bureau verteld hobt niet waar Ja mijnheer ik kreeg een stafï in roijn gezicht als betaling vour mijne l eleef lliüid en pliohtsvorïulling zei Ben terwijl hij een kleur kreeg bij do herinnering or aan 4J zijn er figuiirlyk geaprokon volon dio oen elag in het gezicht krijgen tot dank voor goede daden on plichtsbetrachting antwoordde de miin Er ïijn nu echter twee dingen die ik a willen doen er zijn twee lijnreoht tegenover elkaar liggende wogen die ik terzelfder tijJ gaiin moot en ilat is meer dan waartoe een gewoon mentchenkmd in slaat ia Ben jij nog al by du hand Dat is meer dan ik zelf zeggen mag zei Den Wel waarom niet als je or voor jozolf van overtuigd bent P Als ja nooit lota opgeeft tenzij jo loven or iTjoe gemoeid is dan bon jo danr je zelf toch wel van bewust niet waar Ik geef nooit iets op dat ik eenmaal ondernomen heb of begonnen ben Kn ik zou dit ook niet doen zelfs al was mijn leven er mode gemoeid Zoo mag ik t hooren Nu zal ik jo oohs op de proef stellen Weet jo al wat er gebeurd is in dat huis waar jij dieli stag in ju gezicht opliep Kr is daar vanmiddag om èé ïi uur een jong meisje gtlschaakt Dat staat tenminste in de oouran en antwoordde de man maar de couranten weten er niets van Dolly Underwood zoo heet het bewuste meisje wordt reeds meer dan twee wekon vermist Bedert weet mei i niets van baar af My kwam de zaak eerst dezen morgen ter ooren ea ik waa degene die dea venlaggevers zeide wat De Belgibch j anarchist Sehouppe die lu Frankryk waa veroordeeld tot verbanuiug naar Noomen heeil gra ie gelfreg n en zal over de greuzeu worden gebraaht Dunst IILAND In Itet gehnnw van den Daitschen Rijksdag te Berliln worrien timns op verzoek van renigc afgevaardigden proeven geuoinou mot de verlichting door eeu uieaw middel Lucin genaamd een mengsel van tpiritui dat zonder gtoei ou tje en renkelooi brandt Volgens de liiTlynsche bladen hebben acht soorten van lampen niet licht van tot 50 kaaren uitstekend voldaan BuiTSCH lNDIfc De te Bombay voor e Bllen ongeregeldheden 7yn begonnen ten gevolge van het verzoek der geuee kundige autoriteiten om toegang ta crtnngeu in eeu Mobummpdaani cD huM waar oene vrouw ziek lag Het volk Mep toe en wierp met steeueu naar de overheid peraooeu Deze trokken zich teriif maar kwamen met politie escorte weer E n Persisch mogistraat richtte het woord tot de menigte doch toen men op hem insloeg beval hy de politie een charge te doen Vier Mobumiuwdaneu werden gedood De oulu iten nameu nu met buitengewone anellreid toe De Hindoes sloten zicti by da Mohammedaueu aan en vielen op de bmtouwyk ByHiU aan welker bewoners hunne huizen Iracbtlen te verstirken n met loa tcrnit schoten De troepen kwanieu met twee kanonnen in galop aangereden waarop de opwinding onbeKchryfelyK werd Da onlusten achynen vooral tegen de Cbristeuon gericht Twee Europeebche soldaten moeien gedood zyn TïVLlE Bij Adria in Italit dat in den Romeinscheu lijd een zeehiiven waa doch thans wegens Hanshbbing 30 kilonieto binnenslands ligt zyn bij dippwerken voor een kanaal drie nn ter ond r dsn grond twee groote Bcbopen t vooiBchiiii gekomen Een daarvan ly meier lang eo i meter breei is gelieol uitgegraven on daarin heeft men een nantal potten en vazen eu andere voorwerpen gevonden A MiilUikA Een man die te New York gevangen zat Wflgens voortdareiide raishandelrng van 7yn vrouw ontving Zondag een bezo k tan zyn wederhelft die door hem in de daarvoor bestemde kamer werd ontvangen By but heeugaan haalde hy een mes uit zyn kleereu en stak do vrouw dood AllUKA E n 23JHritï iinndelnbedipude van den Congo E0 schrijven moesten U IS zeker olmi agent van do geheime politie f zei Ben Daar zullen wij voorloopig niet vorder orferaprakcn antwoordde do man Dolly Undurwood verliet haar huis zooals ik reods zoido twee wekor gelf lou in eisfon equipage onder geleide viin haar eigen koetsier en men wint niet bdter daa dat zij eene tniilo gii g bezoeken die m Brooklyn woont A l 70U daar iCn of twee wdktin blijven geheel zooals eij du ïolve verkoos Zy is oen van die vroohjke nergens om gevende jolige rookcluozo moiajeB dm in olies en altijd haar eigen in doon Ik herhaal het Zij ging in eigen equipage en toch heeft haar vader haar sedert niet meer teru goïion En evenmin ia zy by hiiar tante te Brooklyn geweest Kwamen het rijtuig en do koetsier terug vroeg Ben mot groote belHngstolling Jtt die waren op tijd torug Maar heeft do koetsier dun nieta verleid Geen stom woord ot mtn hom ton laatste ondervroeg Wol dau is do koetsier een schu k itls hij yn woord gehouden hooft dun is hij de schnldige hij en niemand anders moet de misdaad gepleegd hebben riep Bon uit ntloud je badaard jongen die man is oven onschuldig als jij jtelf Eo waarom heeft hij Dollv dan niet gebraoht danr waar zij heen wilde Omdut zij hem een legenbevel gaf Jly had daar i i do buurt nog andere konnlsBon on zy boral hem voor eou ander huis sfiJ te houden tf ordt vemalgd