Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1898

AaogevüDgun 1 October ru i vaD Greeawich 1 62 f 10 66 6 82 6 02 6 09 6 16 6 26 5 40 8 51 n i V 6 14 7 31 7 66 8 02 8 09 8 16 6 82 7 50 8 26 8 30 8 51 ff ff ff 8 48 9 10 9 54 ff I0 l6 10 04 10 8 11 18 10 11 I 10 18 10 26 ff 10 84 10 64 11 80 1 44 1 64 2 01 2 08 2 14 2 60 3 45 h r H n K U iM 4 06 4 10 4 i 5 20 5 85 6 17 4 60 6 27 4 57 6 84 6 04 6 41 4 29 6 10 5 40 6 66 6 47 DEN HAAG OOUDA 7J26 n r 48 8 9 87 10 09 f 9 47 64 10 01 8 80 10 07 10 29 komen bier bnp vragen en dergelgken den bezoeker in herinnering gebracht Eindelgk zg nog gemeld dat in een aantil nierlgke kioaken langs de wanden opgesteld verachi tende firma s praektvoUeetalagait hebben opi eateld np allerlei gebun waarvan ook wed r een deel der opbrong l voor b t edele dot l zal worden afgedragen V Heeft atlea dna amengewerkt om inte werkelgk gOüds en tcbooos namen te brengen dat in meer dan een opzicht tot eeo besoek ui noodiut ook het resultaat van dU potï n zal h pen w niet onbevredigd zÜn Wy knnneu met Tolkomen gerustheid een ieder eeu bezoek aan deze werkelök fraaie tentoonatetling aanbevelen overtuig ais we zijo dat niemand zich den gang daarheen zal beklagen Men meldt oit Den Haag Het Npderlandache Operagezelschap ond r directie van deo beer C van der Linden jioot gisteravond voor de eerste maal io het speeljaar en ook voor de eerste m a sedert d operVTOOrstellmgifn in den Koninklgken Hollaadscben Schouwburg plaats vinden ï de eer der tegei woordigheid van HH MM de koninginnen bg de opvoering van Loben rm HB MM werden ontvang d door drie leden vitn de co I missie van bgHand voorftt Neder IjbcUrbe Opera vyude de beeren S J U Gotu Mr D Frees en A W de FllJnes Ie Koninginnen we JeD door het zeer lal I publiek by bare verscbgning ib de loge de gfbiuikelgke wgze begroet eö onmid m nadat zy plaata hadden 1 geuoitien jgi g p B b rm op voor bet eerste bedrijf 11 a bet bruidakoor int het begin van het 3e bjed gf eirlielen de koni gmDen den ach uwburg Bg bet vertrel ondWelded pH relj oQgenblililken i el keil baddeQ vert larende Wen h ken avond te het ben dovgcbrabbt I bet slot vau het laatste be4cijf kreeg tJrtiiTi LoheDgriii een fraai bioematuk jvormi van een üwaao de ekamena voor onderwgzek en oni ire nebben zich in Noojd HoUwid ruimlioitanten aangemeld Twee omnriaaiëoMdaar nu de e amena afnenieu g lgk wy reeds Woor eenige maanden voorspelden dat gebeorea zouM M zich ren jpie haar gat ge Het U D kad metzekethe mededeelen dat de onderhandeliniten van dje Provinciale Staten van Noord Hüllatid ovëI de leveriug vau bet vuurwerk by de inh ildigingf eaten te Amsterdam mtjt de Kon J eiMil PyrotechDucbe fabriek firma Euyacb te lMtrecbt yn afgebroken Het vuurwerk m wederom aan de Engelsche fabnek van Pain opgedragen Gemengde Berichten Zooals vroeger gemeld werd sedert eemge maanden in de Rutterdamscbe Diergaarde verpleegd een witte olifant door een particulier uit Rotterdam op Hnmatra aaogekochi doch die na e o ongelukkige zeereis in zeer gehavendeo toe4and aankwam Niettegenataande alle zorgen aan het lydende dier besteed warden heeft men zich toch ten Uatste gtmoodzaakt gezien hem af Ie maken teu einde zyn amartelyk lyden te doen eindiiien De afmaking geschiedde door deu veearts Dr Poels door middel van een welgemikt geweerschot Terwgl een Ryoschipper te Rotterdam gis teravoud naar de vergadering der pcbippers wa9 ter bespreking der nieuwe Rgnvaartcoo ditiëu waarin reedt 14 dagen het schippsrsbedryf atil staat werd op zyn schip genaamd Hnllandia iubrank gep eettd Eeo aom van f 100 werd geatolen Daders onbekend De dieven moesten van pen roeiboot gebruik naaken om het schip te naderen Ulrecle Spirwegvcrbliiillngen met UülÜA 10 9 18 9 29 9 64 10 11 ll li 9 58 9 47 10 18 10 80 11 32 7 25 6 88 7 10 7 46 B 18 I GODDA DEN HAAG ftouda ZefeahuiKen MoorkapeHe Zoetgrmeer Zegwaard Voorburjf s Haae 8 7 39 8 80 9 16 9 26 10 14 11 16 12 16 12 28 1 37 3 4B 4 49 6 26 S 54 6 11 7 84 7 62 S l ïji 7 42 8 42 1 0 g Dl E Z 7 68 8 61 f V ir 12 61 n ti w i Ii l 9 08 9 48 9 e4 10 44 11 46 12 46 UO J 06 4 16 6 i6 6 66 6 22 89 8 04 8 84 9 9 22 10 88 11 6 11 44 Hage 6 46 7 20 7 43 MS 9 46 10 1111 27 18 221 86 2 44 3 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 B8 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Ze 5ir6 6 10 82 1 66 ff 4 68 6 80 9 48 Z M 6 17 ff ff ff 10 43 2 08 ff 6 04 9 69 ömd 6J8 7 48 8 18 9 08 10 16 10 6411 67 12 602 17 8 14 4 08 4 38 6 16 6 60 7 48 8 JS 10 10 10 88 ü T E E O H T B O D D A Ulreoht 6 38 7 46 8 49 9 20 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 S8 7 86 9 07 10 0 10 84 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 8 10 64 Oudowater 7 07 8 14 10 46 4 24 9 8 öoud 7 22 8 27 9 28 9 6 10 69 11 10 l ll 1 3 8 4 4 87 6 20 8 07 7 8 8 9 4 10 84 11 10 AHSTKRSA O U D A1 10 0 ie 4l t 4t 4 4i 6 19 4 9 41 li IM 11 11 IMi M M T 4I LM lU e Ol D A UTRBCH T Ö udt 6 20 8 84 7 63 8 21 9 07 10 19 10 67 12 00 12 68 2 20 8 17 4 86 6 06 Oude 6 85 ii i u 11 14 3 Ifomde 6 48 8 10 11 28 2 46 8 84 Blreokt 6 03 7 4 8 J8 9 0 9 89 10 6111 46 18 8 1 2o 8 08 3 60 5 08 GOUD A A MSTERDAU 9 48 10 67 U IO 4 U 6 20 7 61 10 17 10 86 10 10 l t l l 6 16 8 6i 10 11 M 7 06 I M Aaitardua 0 Bk Qouda T M lUat is te Lnkobela in haoden der inbooiliDgen geTAllen en opg geteQ ClIlNA Reater hceit e B bgzoiidtiren correspondefat naar Cbioa gexoodeu dit ook brit fi n ftcbryft Iq zgn In tpte fCbr Ten deelds twj wede d b de Chinee ichH troe tïn hnft ag xich te oefenen met p l en buog Op een iottmuur werd een groot kanon geschilderd om d n vyai d baoi te nmk n BINNENLAND TWEEDE KAMER 1 i Zitting tau Woenfdag 9 Maart BS S Iq deze zittiag w rd bet debat mortsezetover de wetaontwerpen tot bekrachlngiég defProvinciale Heffiogeo ïn Friesland HaQ al en brti geldeD r De beer Baatert bestreed deootwewjen daar nieawe tolrecbteu worden gebeTen riD ütrgd met dea algemeeuen wenich Daar opjI ffinH eo omdat niet bet be aog lan Friealioil uianr ook dat van Groningen gpecbaad w rdt daar belangryk meer gebeven zal woiden De beer Zylma ras tef an bet o rsUl metbet oog op bet interprovinciaal lapgt wordt aangerand KI i ii De beer ao Kemipen ael tte de ontjlwerpen ormannemplüki daar dé gebaelestïhpepJTaart wordt getrofien l n De beer Liefttcck wjlaa er Tooral eg0t dmfdat de kleine cbippery nal g troöw wbrden en wel op een oOkTBrlblik dat alt mwöni gewensoht wordt ophe ng ao tolleo Bad uiende kleine schippercJ ttxygesleid d zaak wa eeen andere Mij i De beer A vaj 4 lpeti acbtte daareD egen de Toorstellen Urültl iide tot gel kmaiig r hefiSng de recbtfjn wtjilrden eeoerzgd verbóogd aoderayds verlaagd Boveudieu i d j i tariefregeling ter gnn te c er kimne 9chippe y Da heer Veegena betoogde dat de provinei Frioeland wel 41 ton heeft oitKegeveu méan r ieer no aan Rijks aub idiQ heeTG genoten n DS ieiteliik o eL heeft ui tjei eveu oor h t icheepvaartbelangldoch door de nieuwe b ffing wordt bet verkeer in en oitst Fnei laod belemmert en worden éoncarrei tie wafcprwpgeu de spoor en tramwegen zeer verzwaard De minister van Binneniaudaohe Zaken berinaerde dat indertyd de heffing op het kanaal ïlarlingen NieiiweziJUn uilslml ud ih alaestemd omdat vooraf vrbetaring van dat ka nul gewenarbt werd Het kanaal ie verbeterd in den roimsten zin en on roatieQ dezelfde bstaoRhebbauden die toen bereid waren tonnnn geld te lielalen om de renlen van bet kapitaal voor verbetering te dekken bezwaar teg n tothfffiog De minister betoogt uu dat deze ontwerpen niet nadeelig maar voordeelig 7410 voor de kleine Bchipprrji Zg beoogen uitaUntend egalisftiie geen verhooging en van de verminde ring op dp vaart Slrooboa Lemmer zolleo veelmeer 15 000 Bchepen proflteeren dan door verhoogiog zoIIpo gcdrokt wordt n op de vaart Harlingeo NieuwezflleD 8U00 De provincie Gronidgeo kan niet klagen over zware heffing in Friesland De tollBn in Priealaod met veel grooter kaniSennet zvjn niet booger dan in Groningen Eindeluk verklanrt de minister dat Ged Staten znllen voorBtellen inlrekking van den eisch van verhoogde befBog by laxatie D Kamer beeft het ontwerp belrt ff nde de heffing vao kanaal en bruggoiden op hei kanaal Harhngen Leouwardeu NiHiiwezjilea aang nom o met 44 t gen 24 stemmon en die betreffrtfldrt de heffing op bet kanaal Stroobos Lemnoer Stavoren en bg de voo inalige Neaaerzyi enz zonder hoohieigke stemmiDg Gouda 8 30 7 25 UooTdrmht 7 S2 NieuwerVerk 7 89 0 peUe V 7 46 8ottnrd m 7 7 B5 Allen Duudags ftotterdua Oipelle NieuwerkerV Uoordteoht Sattd 8 35 li 42 8 49 9 56 9 C5 5 62 6 08 9 11 6 19 6 25 9 30 6 16 8 8 4 4S 4 6 t 04 5 11 8 17 6 61 f l 9 9r 87 8 ia t ntwdm 0 8t Op grond van art 188 der geraeeniewet heeft debargem van R tierdam de opvoering verbodwn vao bet drama J accuae of het priree DreyfosZola dat ginleren heden en morg na ond 10 het circtiB aan d Zomerhuffltraat to r het Am aterdamscb tooDeelgt zelachap vnn den ParkBcboiiwburg ten tooueete zon worden gebracht Op den elfden grond werd verboden de opvoering van het drama Dreyfua da martelaar vajD bet Doivelseiland Het Holland ph TooiieelgoielBohap directeur de beer B Barendse bad verzocht dit stuk dez r dag n in den Tivoli Schouwburg alhier te mogen opvoeren De burgemeester van een plaUelaiida emeenteontvlag een brief e an d volgende inbond aG achteD vri iidt burgemee ier kompelement van vrouw aUdit do bond dout is en ofu hft aau de gemeeoteraadt wil laten aanzeg gen enz De verwoD lerde burgera ater vond de oplossing in bet kobie van w hoodeDbelaüting Requeatiaate wilde nl vaq tieu aanslag hondenbela tin2 ontbcveti mirden op grondi dat baar h pd dood wan erd ia het Nt t te Rotterdam op ijze een teotoooatellfng ge ppnd vao ¥ 0 Knnst en Stui ak ten bate van Heden plecbtitie artikelen het Wednvïfen en PenaioenfoudB van dwn Werk mao bond votlr leden an de Ned fjerv Kerk wani by doorW ds tefi Kate een kernacbtig openiogaWfo U w geaproken j fverd 3 y Reeds bg bet bmpelitrëdea a mt gwbo w wordt den b oektir het doel r in dMe tentooti stelling voor oogfo gehondeo Opieen dchilil boven de deur aangebracht leest men jjd het ppBcbrif tlqt ilot der wedaweg en ooden Cl vau dagfQ wordt dej bezotaker in fdeiiopge drageo i biriDenfre dt staat er d Q Omii ng d Wam eer meü de zaai men w tlgk verbaasd tentuoristelling ja de odke zm yras orlkB Ëk oog ve l te kleiii om bII nat bierliii liefde werd BaamïebracDt voor twt scooone vaoel feo bebooriyke pla4a te KelsQ eog afc kfok pog een zijzaal in be8li igg oo i pn U mpiBteqlDvor J6ct f De bewouderiog neemt iroorta nog loe wao e tr men het geëxposeerde wat napt r i oi gencbouw neemt It de eerste piaata tdih ia er leii achat vin kaoHwtrkeo op allerla igebied loor den werkman in ledtge ureq vorvai rdigd c in zoo groute hoeveelheid dat men alfcht enkele nommera die onze biisotidere aandacht trokkeu kuanen noemen Yooreart t mag dan geaoeiod worden het jiracbtvolle Hngwerk door den beer J C Loon eea ichounmaker au beroep Zgn staats ekoet van Lodewyk XVI zgn Noorderkerk en niet bet mioHt EJin gebonvs voor en achter de pa aage vooratetlende aan de derdo zyda bnt stadhuis en aan de vierde zyde het geprojecteerde eigen genouw tru den Werkmansbond sig zullen zeker ieders b ondering wekken VerJer noemen wij heil urig nit hout vervaardigde monument vao do Nieuwe Markt door den letterzetter Zolloer hetffeheel uit de band bewerkte atoommachien met dubbelen zuiger vervaardigd dror den meebiniat brogwachter J Wiiigelaar Ook op bet gebied vao Bolieepabouw ia er zeer veel merkwaardigs Ver er zya er tal van curieose nakea a s epn groote collectie oade prenten uit Rotterdam een ruime verzameling oude penningeo en monien door den heer C W vim Beiïlvetd uigezonden vele merkwaardigheden np onE Oost en West betrekking hebbende zeer fraai t raveer en zaagwerken in zilver penwerk bor dunrwerk vao niet alledaagsch allooi vele zeer goede schilderyen enz Op een andere plaata vitidt men wsder de ingezonden teekeni iaeo op de prijsvraag oor ceo bondsiosigne vau den Werkmanabond en zoovele zaken meer waai mede man met belangstelling zal keunis maken Al hetgeen wg opnoemden b boort in boofdzaïk nog tot datgene wat ter oplai tering weid ingezonden wel een bewga van de pympfttbie waarmede bet schuona doel bi groet werd Daarvan getuigt echter inzonderheid de eiganigke bazar io het midden der zaal en in de kleine zaal op ds amaakvolate w ze geëtaLeor 1 Dmzende zaken vau knnst en B naak zgo daar byeengebraoht om een steentje bfl te dragen ter verwezenlijking van bet S hoone ideaal hie ook weder in verschillende toepassilyl e flpret ken a s D ouden van düireti WlDlerdlenst 1897 98 OOBDA BOTTÏ DA ll n 12 13 12 25 1 84 8 42 3 7 11 28 12 8 11 36 12 89 11 42 t 12 46 t t 8 49 10 29 10 86 10 48 10 49 1 61 12 32 12 65 1 68 4 4 15 I IIOTTERDA M O O U D A 98 9 63 10 19 11 86 11 60 12 27 9 47 10 18 8 64 10 10 89 ll O 10 12 10 21 10 88 8 04 8 16 8 29 6 65 8 S6 10 17 10 85 7 10 10 84 24 7 18 8 43 10 41 4 7 89 M 11 12 ll li 11 64 12 08 12 47 De broowmeester vao de Zaid HolIaDdwhe hierbrouwery te sOfaveabage die een paar weken geleden door den aoheikandige dier fa briek by een twist met een mes werd verwoDd ia in den afgetoop n nacht io bet gemeaata ziekenhuis aldaar orerteden Omtrent den dieflïtal in het gemeentehoiÉ te Haaru ileelt inen uogaan de N R Ct medet Hoe dere dii fstal b eft kunnen gelakken M onbegrgpelgk De ontvanger den heer B woont in en deel vao liet gebouw waann tavoos bet geme9otehoia gevestigd is Aan de achter yde van dat buis bevind zich een toin waarop de ramen van e achterkamers nitkomeoj De heer B vermoedt dat een dier ramen iai opgeschoven en de dief daardoor iu baia ge komen s Eenmaal binnen z nde is bij een I hoijge trap opgeklf miUfln ïs eene kaïdbr doorgegaan waar de drie volwaaaeD dochters van den beer B atie ien en heeft aldas de slaapkamer van deze laatste bereikt fjit de op een atoel liggende pantalon hoeft by den flieotelboa genonleo ia toen laoga denzelfde weg wödet naar beneden g gaan en heelt siob beg ven naar bet vertrek waar d braudkaat stoaÜ Ia dat vartrek lagen twee honden Hoe het den dief getukt is deken te dOeu zwygeo is een raadsel iMèt den gevt onen sleutel heeft 1 hl de brandkast geopend o ds eich daarin bevindende btfokbiljetteo tot bet bovengeoAemd bedrag ontvrmmd Toen de heer fi s morgens ontwaakte be toerkte hy dat zyn aleotals verdwenen waren p g neld i iar beuedep en vond de brandka it penntaan Itarwyl de sleutel nog in het slot tp Deze fwaa zt l r om ginder geraas te den i tpg sf efltomen die met de wnge sleutjels op J4 d grond lag jvïu deu gglog en op bet kantoor waren v t kun merkbaar tengavolge van bet afdruipeneen waskaars nuooals I we zeiden vermoedde da brer B dm de diet door een der achterramen in faaia g4 oman Itf Waarachyn jker is het dat hy zicfi ÏD h a ft laten aluiteiii pD door de gewone de r he buis verUten he ft Üe nind looh s ond juist op de acbterzyde van het hals Bg het opeuschuifen van bet mam zonden ds talryke i 4p een tafel lidgende papieren er af en doorfnlkander gewaaid x yn terwgl deze a morgetia nog io vol matikte orde geraDgscbikt lagen Dinadagochtei d fa ft de justitie ter plaatse zelve een onderzoek doen instellen Door de politie te Leiden is anngebondau da knerht va da uuiversiteits bibliotbeek aldaar 9 genaamd die zich beeft schuldig gemaakt aan diefstal ten nade le van bet rgk van boeken en platen beboorende lot de verzameling van genoemde bibliotheek Bg onderzoek blykt dat hy reeds jaren eich zoo du es dan wat toegeëigend beeft al i etwelk by ten eigen bate beeft verkocht aan een boekbinder O genaamd die op zya bebrt bot geatolene weder verkocht Niettegenstaande dit laatste werd een boaT lheid boeken en platen ten huize vau O in beRlai genomen groot genoeg om op een haudwagen te worden vervoerd De diefttal werd door deo directeur der bibliotheek ontdekt die S tot bekentenis wist te brengen en hem onmiddtillyk uit den dieoiit wegzond L D Te Groningen verzond de beer E Dijkstra den 2u Febraari per acbip een hond naar het Hollindijcbe Veld Drente De hond ii vao boord geloopen en beoft getracht zjjn baas weder te vinden wat hem een maand later Yry lag j l ia gelokt Vermoeid en 1 itgebongard vertoonde het trouwe dier zich aan d woning waarin het Iiefderyk werd opgenomen Men achryft uit Schagen Vele boeren komen laogzamerbaad op het fabriceeren van kaas in fabrieken terug Zy beginnen weder de oude manier Taa kaaa maken te vdgen daar de kaas volgens deze mBthode niTuidigd meer ta meet geTroagd wordt Daardoor worden de fabriekea orerbodig ea komen onder den hBmer Zoo wordt ÏD deze méind de inreolaria ran twee fabrieken in de Zgfte in bet openbaar rerkoclit Een werkman te Middelbarg wiens Trouw hem in hnn 6 jarig hawelgkeleren reeda Tpt kinderen eclionk welke allen nog in leren zgn werd Woensdagmiddag rerraet met de geboorte Tan nrielingen Moeder en kleinen SQn welvarend maar de rader geroeide nog ieta andera dan Terraaaing bg deze rermeerdering ran zgn geiin De corretpondent dar N R Ot shrgtt In den tneltrein die te Rgiaen amorgena c 6 nor paaaeert bevond liob giatermorgea Kne familie oit Ena bede op reia naar Deren er om daar ban tienjarig loontje ooder bebandeling ran oeiijgeneealiO r tffatellen Op ongereer twintig miDuteo ran deze gemeente raakte het portier waartegen het knaapje gelannd stonde open met het ongelukkig gevolg dat hg uit den trein riet Radeloos sla de moeder waa wilde zg haar kind nanpriogen doch werd io dit opzet met reel moeite door baar zwager verhinderd eerst toen de trein het volgende statioa Holten naderde kwamen zg op de gedachte van de noodrem ir broik te maken zoodat zg toen de trein stopte ongeveer IV nur ran de plaata des onheils vetwgderd waren Zg keerden te roet langs de apoorlga tarag en Vonden het kind ten boize bn den landbouwer 6 H Ëzeman waar het inmiddela was opgekomen Qeluhkig scheen bet niet ernstig gi wond zoodat het onmiddellgk met zga familie de reis faön vf ortT piten STADSNIEUWS GOUDA 10 Mant 1898 Ëupbonia s earate uitvoering io 1898 bad giaterenaTond plaats Het concert wefrd g leid door den beer W K van Zutphen omdat de Directear de heer Spaanderman ongesteld U geweest Hat is eea roorrscht dat nphonia zulke verdienatalgke leden telt als genoi mde faaer tgqe leiding was correct eo rostig De hear C van der Wint heeft door zyn nitmuBteod vioolspel het aucces tsb den btodo teer Terhoogd Het voorlaatste nummer dat ug S bgzondar schoon en verwierf een daverend applaus Da orchestnammera werden goed geefwpld de flait selo viel zeer io deu gaeat De liedeieo door den heer van der Stap oit Delft werden eeer mooi getongen Men si t en hoort in dien beer daidelgk een leerling an Araold Spoal Het lied gecompoBMrd door d H beer W Esrper kwam zeer tot zgn reobt en montte uit door voordracht öa klaak ffeci Sene kleine opmerkiog over den OverigoDB byaonder scbDoneu zang van den beer T d S moet ona van t kart Zou de zaiverheid er niet bg winnen als hg iett minder vibreerde Yotmondig erkennen wg dat debeerv d S de Haagache Moxieksebool eer aandoet ea veel belooft voor de toekomst We zgn hem ten zeeraie erkentelgk voor zgaa artistieke opvatting van zgae achoone liederen die door den beer Karper aeer goed werden begeleid H t accompi oameot by de vioolaolo s waa in zeer goede handen de beer J vao Zutphen heeft alweder bewezen dat bg eeo degelgk pianist is Het geheele concert is zeer goed geaUagd en verscbatte veel genot aan het waardeerend po bliek De afgemeeae vergadering van het Alge meen Nederlandscb Werkliedenverbond zal dit jaar op den lOu en lln April te Amsterdam wordea gebonden Op de agenda komen o m het volgende poot voor van bet Centraal bestonr In de vorige algemeeae vergadering kon een vraag vao de afd Kotttftdam luidende Zou het wenschetgk zgob m in Nederland een wat regelende de octrooien in te voeren c niet worden beantwoord ouidat geen toelichting kon worden gegeven van hetgeen werd bedoeld Aan het Centraal Beatuor werd toen opgedragen een onderzoek io te stellen eo daarvan tegen de volgende vergadering nededealing te doen Deze zaak ta bet Centraal Baaioor gemakkel k genaakt door de afdHaarlem die den heer H W £ Strove iospcctenr van den arbeid te Grarenhige bereid vond dit onderwerp in haar kring ta behandelen Door de afdeeliogen zgo o m de volgende voorstellen op de eada gebracht Afd Gonda Wat kan door bot Verbond worden gedaan dat de navolgende drie punten voorkomende ia de kteawetvoor werklieden in hei vervolg viggeviger wordeo Dat kostelooze veratrakking van geaeei middelen als bedeeling wordt beaohoavd Dat candidaatatellingeD worden gepablioeerd op openbare plaatiea en io coaraoten Dat door het hoofd der gemeeote wordtgevraagd bg den patroon naar het verdiendejaarloon van den adspirant kiszer Afd Leiden Het Verbond dringen bg de Regeeriog aan op de invoering Tan een wet of beilait waarbg het maken vao boeteoreglementen op fabrieken en werkplaatsen zou der medewerkiag der iverkliedao verboden wordt Afd Leiden De jairvergaderïng spreke z n meening oit over het al of niet mesdoen aan de viering vau deu len Meidag door het Verbond Afd Amsterdam De jaarvergadering sprakedeo wenach uit dat de wat regelende denarbeid ran vrouwea eo kinderen worden gehandhaafd zg dfingao bg de rageering san opnavolging der wet Afd Workom Het verbond dringe bg de Regeeriog aan wgziging te breugeo in art 129 van de kieswet zoodanig dat de gewona tgd der verkiezing niet plaats bebbe in de maand Juni doch in Febr of Maart Bg al deze voortelleo van da afdeelingen beeft het Centraal Bestuur een meei tal vrg uitvoerige toelichting met preadviea gevoegd BuROAMBiCHT Yoof do acanto betrekking van onderwgzer met boofdakte heeft zich ilecbtR één sollicitant aaogetneld KEiMtEN a dIJsbl Van de werf der heeren 0 Van der Gieasen eo Zonen is met goed geiolg te water gelaten hut gzeren Rgoicbip iJannette Ida groot 775 last gebouwd voor rekening van de heer E Eaafmann te Maonheim Bedankt voor het beroep bg de Gerefomeerde Kerk te Krimpen a d Lek door deu Heer H H Scboem iiker 4 cand te Kampen RECHTZAKEN De Rotterdamache rechtbank veroordeelde heden tot 3 jaar gevangeuivatraf de handelsreiziger A J V die op de Boogatraat te Rotterdam de koffiebuiabonder J C E A Hoogenboom van Tetterode eene vervanrtgke snede over het aangpzicht toegebracht h id PosterUen en Telegraphie Benoemd 1 April Tot brieveogaarder te Maaaheee H A Claasaen thsna postbode aldaar en te Geffaa P Mslia thans po tbode aldaar 1 Joni Tot directeur van hft post en tetegraafkantoor te Oosterbeek F U vso de Velde tbaoB oommiea dar 2e kl teo spoorwegpoatkantore no 4 ataudplaats Arnhem Verplaatst 1 Maart De klerk der postergeo en teWgrap e 2de kl H Barti tra vsn Rotterdam telegraafkaotoor naar Groningen te egrHafkantaor 16 MÜrt De klerk der postergen en telegraphie 2de kl J Niks van Amsterdam tetegraafkantoor nsar Enmeo Bevorderd 1 Mei Tot coBimiea der telegrapbie 1ste kl de commies 2de ki C van der Nagel te s Gravenbage tot commies der telegrapbie 2de kl de commies 3de kl L M Lngten te Rotterdam tot oommiaa der telenraphte 3de kl da commies 4de kl W J Rapper te Amsterdam Eervol ontheven 1 Juni Van het beheer van het postkantoor te Oosterbeek de Directear J A van de Velde tgdelgk werkzaam bij het Hoofdbestonr Verlof verleend wegens militiedieoat = 28 Febr Aan den klerk der posteryen eo telegrapbie 2 kl H Bennekers te Amaterdam telegraafkantoor 1 Maart Aan de klerken der poatergen en telegrapbie 2e kl H D Dade en J Abreicb beiden van bet telegraafkantoor te Rotterdam K R Klaasesz eo W Rap beiden van bet telegraafkantoor te Amaterdam en J C H Friedsrieh te Toten 8 Maart Aan den klerk der poiioryen en telegrapbie 2e kl S Dooma te Amateidam telegraafkantoor 28 Maart Aan den klerk der posieigen en telegrapbie 2s kl J de Boer te Amsterdam telegraafkantoor Ingetrokken De verplaatsing van de klerken der posterijen eo telegrapbie 2e kl 1 Ëlien van Rotterdam telegraafkantoor naar Groningen telegraafkgotoor en B J Schuit van Groningen telegraafkantoor naar Dokkom Eervol ontslagen 24 April De brie vangaarder te Heineoord J Scbeffer I Mei De adsittent te s Gravenbage H F Leenart Ontslagen 24 Febr De brieveogaarder J J A Corman te Gent VERSCHEIDENHEID Io de toekoiBSt zullen de veel geplaagde jonggehuwde manoeo moeders en kindermeisjes niet meer halve oacbteo behoeven op te offeren ala eeo onverstandig wicht abaolont gewiegd wil zgo zoodra aodere men chen de oogeo sluiten Engeland ia het Eden waar de eerste motor wiegen zga verschenen en een EngalBche moeder die er zich dadelgk eau aoBohafte beeft verklaard dat er nieis voortreffatykers kon worden uitgevonden De motor wieg kan door electriciteit o door petrolenm in beweging worden gebracht Geheel naar willekeur laat zich het tempo regelen van pianissimo tot fortissimo door aan een eenvoudige schroef te draaien wat van het bed nit gemakkelgk kaa geichieden Ook overdag kan men den zuigeling geheel onbs orgd in zgu achommetende wifg ailO O ineen kamer achterlaten tenzg natnorlgk bet kind zeexiekt wiegziak mocht worden Elk gevaar voor een ongeluk is boitengesloteo De geoeesheeren tyn weliswaar van meeniog dat schommelen voor zuigelingen niet goed ts maar slechts weinig moeders zgu het met hen eena toodat dan ook de motor wieg wel overal haar weg zal vinden waar achreetiwendesnigeliogen en geplaagde onders zgn Den bezoekers van Carthago werden van oodaber door hnn gidaen en zelfs door inwoners dier stad oageilliaakte muoteu lampen en aodere voorwerpen ali echte antiqoiteiten verkocht Welliofat echter is nog met voorgekomeu dat iemand een oud romeinacheo grafeteen met eeo rasdselftöhtig opschrift gekocbt en tevergeefs xich danrover het hoofd gebroken beeft Dat is dezerldageo een Engelsobman te Gabea gebeurd wien eeoiga soldaten zulk eeo steen voor 80 frank te koop aanboden daar hy reeds als gverig ondheidkondige meer oude of altbnns als zoodanig beschouwde voorwerpeo bad aangekocht Iu deo steen waren in letters die aan den tyd van Augustus herinnerden volgende woorden gegrift Qai eat Quiam Angoelqm Loeto Rom Cesnm Sisum Enbot Es OUd Opeit c Een officier die te Gabea waterboowkondige slodiën maakte en tot wien de Engetscbmau zich teo slotte wendde om ontraadseliog der inscriptie lis toen laehend bat volgende Qai est ce qai a mangé i onfelette au rhom Ce sont sex hommes en bottes so ides aupoate Wie heeft de omelet met mm opgegeteo bet zijd zes mannen met laarzen aan en wakker op hun poat De Eagebcbman een mao vao geest acbatte zyu koop nu nog booger dan indien het een echte grafsteen ware geweest Hg liet bet voorwerp dus zorgvuldig inpakken eo naar Dunlin lenden waar hg bet ouder zyu oifdheidkondige verzameling een plaats zal inrnimen Uit bet boitenland vsllen verscheidene ernstige ongelukken ta vermelden Zoo heeft eeo cycloon m den nacht van 27 op 28 Februari de Kolonie Mayotte het grootste der Comorren eÜaoden te NW van Uada aakar geteisterd Geheele dorpen werden verwoest vau de regeeringagebonwen staat er geen nseer In bet Noorden was de storm het hevigst daar vii leo doodeo eo gewonden en twee dagen lang stortregende het zoodat tal van lieden zooder dak en voedael zgu De oogat is geheel verloren Ook ia er weer een myoongalok gebeord on IQ de Satarnmijn te Sosnowioe Sileziê waar de houten betimmering van de schacht io brand geraakte Het vnar werd nog bijtyda tfedoofd maar intnascheo waren zes mynwerkers gestikt Eeo plotseling opkomende storm beeft by Uemel ver ebeideoe kotters van zalmvisschera op bet strand geworpen en andere deerlyk ontredderd Tien menscben verloren het leven zes wordeo nog vermist Wedrennen Io een btodernisreD te MootSaÏDt Amand is San Remo Maandag hy deo beslisBeoden sprong gevallen by beeft den nek gebroken Ztjn beryder baron Lodeo kwam onder het paard terecht Hy werd bewoateloos naar de weegplaata gebracht waar da dokter verklaarde dat zijn toestand niet levensgevaarlyk was ïn deo wedstryd van deo priz du BienA U6r is baron Jsan Crawez met Dendotcope gevallen Toen het paard opstond bleef de ruiter hangen in den stygbeogel Hy werd hopdard meter over den weg gesleept wist toen zijn laars atnk te trekken en eristig gewond w rd hy opiïpnoiii t JKARK TBERICHT1BM Qouda 10 Maart 1998 OrsceD in wsrkal jk putki kwaliteit tot booger pryzen gevraagd Alleen gerat lager met minder vraag Tarwe Jarige Zoeuwa 8 40 8 6B Nieuwe dito ƒ ü ƒ Mmderedito ƒ C ƒ 8 35 Afwekende 7 30 i f 7 78 Polder 7 90 è 8 2B Z Eogge B 26i 5 50 Polder f AM 1 15 baiteolandsche per 70 kilogram ƒ B A 5 16 Gerst Winter 4 70 k f 6 40 Zomer 4 40 a 8 Chevftlher 5 60 ïi 6 50 Haver per heet ƒ 8 10 a ƒ 3 60 per 100 kilo ƒ 7 35 a ƒ 7 60 Uenoopzaad Inlaadsch 7 i8 ƒ 7 60 Buitenlandsohe ƒ 6 50 a B 75 Kanariezaad ƒ B 80 k ƒ 6 B0 Karweizaad ƒ ii ƒ per 60 Kilo Koolzaad nieuw a ƒ Erwten Kookerwten 7 è ƒ 7 85 Niet kokflods f 6 a 6 35 Buitenlandsche Toererwten per 80 Kilo ƒ 5 85 a ƒ fl Boonen Bruine boonen 7 60 a 8 50 V itte boonen ƒ it f Duivenboonen 7 10 7 25 PaardeaboDneo 5 60 6 90 Mais per 100 Kilo Bont Amerikaanaobe f 4 60 a 4 76 Ciaquantino 6 76 a Pozaniao 6 10 5 80 iDlsudsche meBling ƒ ib 6 ƒ VsRUABST Melkvee aanvoer handel en pHüeon Vette varkens weinig aanroer kandat natig 20 a 2t ot per half K O Biggen voor Kngelaud weinig aanvoer handel matig IV l 20 ot per half KO Magere biggen goeds aauToer handel matig ƒ 1 a l BO per week Vette sohapeu aanroer haadet ƒ i Ziiig liammereo aanvoer handel f a ƒ Nuohtera kalveren goede aaaroer handel matig 4 ƒ 8 Fokkalveren 9 a ƒ 15 t raskat veren aanvoer handel ƒ Aangsvoerft 9 partijen kaas Handel vla l8 i ual 84 a ƒ 26 ïe aal 10 a ƒ flS Zwaardore m prqs Koord HoHand ohe 1 Boter veel aanroer handel afloopend Gocboler ƒ 0 90 4 ƒ 1 06 Weibotar 0 7B a 0 80 p Kilo VAN HET ALOM BEKENDE EN MBÏ GOUD BEKROONDE LINNENGOED is weder een enorme voorraad in Magaxyn by A vw OS As Md Tkilkur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoan W 3Ê Beurs van Amsterdam slotkn HAVRT Vrkn NBBBauND Cert Ned W S ilVt 99 dito dito dito 3 Sa s ditSfcdito dito 8 8 HoNOii Obl Geudl lSSl SS 4 lOS t ITALIB iDSohryving 1888 61 5 89 ti 8SV 0 OosTENB Obl in papier 1868 6 SS ie dito in zilver 1868 S 8S Portugal Obl met oonpon 8 dito tieket 8 iO u Ruslilns Obl Binnenl 1884 4 84 dito Geeooa 1880 4 SS i dito bij Roths 1889 4 98 i dito bg Hope 1889 90 4 99 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 1 4 9p njb Perp t johuld 1881 4 5 To KF lj Gepr Conv leen 1890 4 76 Geo leentng aarie D 28Vs Geo Ie ning aerie C 26ï j Zuiu Apb Rip v obl 1898 i 109 99 8BJ 477 Mbiioo Obl Buit Soh 1890 6 98 Vbsbzueh Obl 4 onbep 1881 S67 AHaTUDAH ObllKatiao 1885 8 lOQl Rot ElDAH Bted leen 1894 3 9 tl Ned H Afr Handelav aand Wf Arendab Tab Mij Certlfieateo 685 DaliMaaliohappij dito 4 78 Am Hypotheekb pandbr 4 lOO Oult M i dor Voratenl aand 481 s Gr Hypotheekb pandbr 3 i 108 Nederlandaehe bank aand 208 Ned Handelmaataoh dito 1 0 N W h Pao Hyp b pandbr 8 89 Bott Hypotheekb pandbr 8I 1 99U Ulr Hypotheekb dito 8 lOll i OoaTlHB Oost Hong bank aand 193 Rnai Hypotheiekbank pandb 4 60 Ahihika Equt bypoth paodb 6 80 Maiw L G Pr Liou oert 6 31 Nbd HoU IJ 3pooriv Ug aand 118 H tot Ëlpl V Bt 8pw aand U4 t Nwl tnd Bpoorivegm aand 808 Ned Zuid Afr Spn aand 6 890 dito dito dito 1891 dito 6 100 lTALu3poorwl l887 89 AEobhS 68 u 59 188 98 76V 101 10 103 140 117 106 8 104 18 W l 79 HO Zaid Ital Spivmq A H obl 8 Polen Waraohau WoQUen aand 4 RusL Gr Rum Spw Mij obl 4 Baltischo dito aand FaatowB dito aand 8 Ivang Dombr dito aand 5 Knrak Gh AE0vr 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 198 99 106 108 V 101 101 lll i 138 Aheeiba Cent Pao Sp Mij obl 6 Cbio k lorlh W pr 0 v aand dito dito W n St Peter obl 7 üenverb Rio Gr Spo eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louisv VaBhvilleCort v aand Mexico N Spw Mg Io hyp o 6 Mits Kanaaa v 4pct pref aand N York Ontasio Weet aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 e hyp in goud 8 3t Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pac Hoof l ijn oblig 6 dito dito Line Col la hyp O 8 Oaïiada Can Bouth C ert v aBnd Ven O Rallw Na Ie h d o O Amaterd Omnibus Mij aand Rotlerd Tramwogïlaats aand Ned Stad Amaterdara aand 8 Stad Rotterdam aan 8 Beloie Stad Antwerpen 1S8T 8 Stad Bruasel 1886 8 Homo Tbeiss KeguUr GcaeUsch 4 OoaTENB Stoataleening 1860 ö K K Oost B Or X880 8 Spanje Stud Madrid 3 1868 Ned Ver Bet Hvp Bpobl cert Burgerlijke Btand GEBOllEN 8 Murt Adtianoa oaderf C de Koning eo A SchiecloD OVERLEDEN 8 Ma tl C fl Utwm 56 j J AlpheniMr 11 m 9 A Sm 2 m J Braikaas 69 j