Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1898

Zaterdag 18 Maart ji§98 86ste Jaarsans No T687 ö ö 9V9MPNgpMpp qMMM 9MM M ftOMGQË mMM Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A D V E R T E Ni I E N worden geplaatst van 1 5 rege a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgpave dezer Courant geschiedt dage 1 ij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Brand Waterschade HEDIüI en volgrende dagfcn van s morgens 9 tot s avonds 6 uur GROOTE UITVERKOOP vau alle meuhelen üasten Tafels Stoelen Spiegels GLAS en AAEDEWEEK enz Alles uitsluitend a coutant Achtend F C BIK Zn Besuwijk GEBOREN Huig oade C JoogcDeel en A TUD £ OVERLEDEN M VerliBik hnis r van A an den Hoven 59 j M Ooaterwyk 1 j G Verleim 6 m ADVERTENTIES PEO DEO BEKENDfflARING By vonnis der ArrondiBsements Rechtbank te Rotterdam d d 10 Januari 1898 is het huweiyk bestaan hebbende tusschen MARIA ViKDEESCHALKenTHBODOBÜSQUIRINUS harder beiden wonende te lloUiTdam ten verzoeke van ee rstgenoe ude gloor echtscheiding ontbonden verklaard met alle gevolgen by de Wet bepaald De Procureur van eischeresse Mr L O driebeek Rotterdam 10 Maart 1898 Theosophisclie Vereeniging Nederlandsche Afdeeling Centrum G O D D A Openbare Yergadering OP ZATERDAG 12 MAART des a7ond8 te 8 uur in het lokaal van den Heer A VAM Voordracht VAK lle ronw P C nBULEIHAN VAM GÏNKEL van Amtterdam OSDKEWBRP Waarom is Reïncarnatie Noodzaiieliiic Bebat gewenscht Toejtaiigr vrij Evenals gewooniyk kunnen nog HokkeUngen Paarde en geweid worden op den Mcheurpolder van 1 April 1 Nov Hokkelingen k 15 Paarden ü 25 Adres bfl JAKOB ÜE KONING Schenrpolder Hoek van Holland ol by C OCKHORST te Rotterdam E CASSllO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPRVIBKVRMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot S uur aONDAGS niet 357e Staatsloterij De TREKKING begint MAASDAG 14 UAABT a s Lolen en Gedeelten van Loten zyn te bekomen ten kantore van de CoUecteurs A C COSIJJJ Gouwe ü 9 by do Vischmarkt W J L vao DISSIL Gouwe U 217 UTRECHTSCH STEDELIJK OEKEST Directeur W HVT8CHENBV1JTEB C o NCE R T OP üinsda IS Maart 1898 avtnds half aclit ure precies in de Zaal iKnnslmini der Sociëteit lOns Genoegen i MH ENTREE voor bh ieden der So cieteit en hunne dames by int i by niet inteekening 1 25 p p Voor nietleden en hunne dames bü int f 1 60 by niet inteekeuing 1 80 p p Voor leerlingen der Stads muziekschool Gymnasium en H B S by inteekening 0 30 by üiet inteekening 0 75 De inteekening waarvoor ook gelegenheid bestaat by de Firma J viN BENTUM 8i ZOON Markt wordt gesloten MAANDAG a s Bespreking kan geschieden by genoemde firma tegen betaling van 0 10 extra pei plaats van des voorm 9 12 en des nam 24 uur D J van Yelzen DUBBELE BDÜRT B 10 STEEDS VOORHANDEN eeu FIJ E COLLECTIE CS o o cLscla e Ji Als LKERLlNG TEtBPHONIST kan worden geplaatêt een MEISJE Sollicitanten worden verzocht zich schriftelyk aan te melden bg den Heer T vis EIJE Jr Oosthaven 43 Prachtige Schoolschriften met Prentomslag 0 52 per 12 Stuks BU A BRINKMA V ZN LANGE TIEN DE WEG D 60 AleobolvrUe likeur D VEBHEVLEN voorheeu CKAIVS i Co DEN HA Aa Uuttsadii iumei lËitMalt Watwis Ummi Slnfn Hoofdagent Flitea A DAffi Kleiweg Qouda Vraag gratis proef BELANGEIJK VOOR OUDERS Het tanden krijgen der kinderen Zoodra by het kind het tanden krijgen een aanvang neemt komen Tooreerst de speekBelklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid het kind kw lt en brengt als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt alles wat het in de handjes krijgt naar den mond Bij teedei e en zwakkere gttstelleu waar bet doorkomen der tanden onder moeilijke omstandigheden geschiedt ontstaan dikwijls koorts ontstekingen aan het hootd en aan het tandvleeseb opzwtlUng en ontsteking aao de oorspeekselklieren krampen en meestal storingen in de onderlijfs en spiJsTertermgsorganen die dikwijls het teven tn gevaar brengen Nn zyn er om het tanden krygen der kinderen ge makkelijker te doen plaats hebben verschillende middelen aanbpvolen en aangewend doch van al die verzachtende en pijnstillende voorschriften heeit zich nog geen zóó uitmuntend in zyne werking bewezen als de door Mobert Holt vervaardigde BJjBCTliOHOTORlSCHE TANDBALSBANBJBS zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getuigschriften blgkt in het gebruik uitstekend hebben voldaan Men lette vooral op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ Mljinegen Deze Bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 95 cent of geiyk bedrag in postzegels verzonden Verkrygbaar bfl WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkoopera gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean pracla tig a a ©t irxgrericlit HEERENHÜS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q Nö 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aotiter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDliWEG D 29 voohjaars paardefmarkt TE O OUID A en aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ft II Loten voor f 16 f tomwdter ui f de WcroriaiBron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van m oninklykef uis derjfederlanden Bultenlandsib Overzicht Id het Erg Lagerhuis deelde d ouderstaatiBe crttarÏB van bailenlandsche zftken de faeer Carzon mede dut graaf Muravjet d o Britschen Kczant te Petersbarg beeft verklaard dat RusItnd m t Cbioa ondsrbandeld ovt r den afstand in paobt van Port Arthur enTalienwau en r der over een concessie voo deu aanleg van een spoorweg naar Talienwan of Port Arthur Rolland beeft geen aoavereioe TFcbten voor eeo van beide bafena gevraagd noch gedreigd met net zenden van troepen in Mandfchoeröe Graaf Moravjflf verklaarde dat ila Roiland de gevraagde havens in pacht krijgt Talienwan oor den boitBolandscheo handel zal worden opengesteld gelQk de andere Chineeseba havfns Den Brittchen gezant te Peking ie nieta bekend van een ulnmatom zeide de heer Corzon verder nog vaa een tarmga die gp teld lou gn oor bet antwoord van Ghiua De gezant heeft eveDuin vernomen dat Hoslaod zich ver t tegan de leening der Duitsche en Bngclficbe banken wel boorde b dat de leening weldra zal worden uitgegeven Ten elotte deelde de onder staataaecretaria nog mede dat de regeering geen bevestiging beeft ontvangen van het bericht dat het Deer Iiland aas RuOand zou eüd afgestaan iDdien het tusschen ü i Yereeolgde Staten en 3pBU fl tot eeo hotaing moi bt komen kan de Bchuld daarvan zeker niH op de Spsaosche regeering geworpen worded want dwee toont een toegevendheid en een zelfverloocheniog die tot de uiterste greozeu genaderd is Terw l m de Vereenigue Staten door de opgewond n Jingopers wordt gezocht naar een aanleiding tot het uitlokken van moeilgkbedeo terwijl in de zitting van hel Congres met groote meerderheid an stemmen een krediet van 50 millioen dollars wordt gevotterd voor oorlogsbedoetittgen nef mt de Spuaosche regeering den alleririendelgitsten toou aan om te verzekeren dat zij gepnazins vijaodelijke bedoelingen beeft ten opzietite der Noord Amerikaan aobe Republiek Ëeo officieus telegram uit Madrid meldt Na een oogenblik van spanning i man bier vaat overtuigd dat de Trede niet verstoord zal worden en dat de botrekkiogru tuascben Spanje en de Vereenigde Staten van vriendloba deiyken aard znllen bigven tn alle o litieke kringen verzekert mea dat de laatste telegrammen geheel verkeerd zgu weergegeven waardoor men ze het karakter gat van een miHLLETOI HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Boman naar het Engekch 4 Dit deed hij natuurlijk en na haar aldaar afgezet t hebben reed bü naar huis terug onschuldig aan allea Maar hij weet dan tooh waar hij haar gelaten beeft cai Ben nog slechts half overtaigd uNatuurl k en bier komt een andere kink in den kabel Ik bea zelf dezen namiddag tegen drie uur ongeveer aan dat huis geweest Dat huis ia onbewQosd en heeft reeda langer dan een maand leeg geeUan De eigenaar is nog met lang geleden geatorvea en de gebeele bezitting is no reeda erg in vervfli Dolly a vrienden zijn in Jersej City en hebben hoegenaamd niets ran haar gehoord Bu uu wilde ik je alleen naar vragen of je mij in dit zaakje een beetje wilt helpen f Een aUmme joogen goed by da pinken en voor aieta bevreesd is soms maer waard dan een half deaijn volwassen manafl Let eens op hoe de hoofdinapeotear Byrnea daar gebruik van Boakt en die verstaat zijn zaakjes dat verzeker ik je Ben a oogan glinsterden en mot een kleur van opgawondeDheid vroeg hij Wilt u mü dan ook ala geheime politieagent tbtuikear tmscben de beide regeeringin beataaiide diplomatieke moeilykb id terwjjl de bel rek kingen integendeel nooit bet welwillende eu vriendBcbappeiyke karakter verloren hebben ♦ De Gneksche Kamer heeft het ontwerp tot regeling der internationale controle over Orieken and a 6n uciën in darde lezing anngenomen na eenig verzet van De yttonis die verlaT gde dtt vooraf de oDderhandeliugi n over de leening welk te Parg norden gevoeid gesloten zouden zyn De mmister van finaoeien Strt il deeldtj mede dat de leening feitelgk gealoten is er moettin nog maar enkele pnnten van ondergeschikt belang worden g regfltl Da kamer nam de wetaaoi k uidede aaoTulliagskredieteL vuor Januari en Februari goed en ging d arup uiteen Verspreide Berichten Frankrijk Te Pargs beeft zekere Ricbermaz spelende met een geladen revolver bet wapen bg ongeluk doen afgaan Zgn broeder in den linkerslaap getroffen bleef ocmiddellgk dood De wanhoop dt e onvrgwitligen moordenaara ia zoo groot dat men bem bewaken moet opdat hg de band niet aan zicbzelve sla Dknisuabk n De oudste zoon van den Deenschen kroonprins prins Christiaan wan onlangs de ast van een edelman bij een jaclitpartij Aan een diner stelde de gaitbeer de gezondheid In van deo prins den weoflch uitsprekende dal deze eenmaal den troon bestijgende zgn stean zou zoeken bjj deu adel De prin t antwoordde dat hg ala koning stenneu zou op al e klassen der maatschappg En in het vertrouwen te spreken uit naam van alle aanwezigen stelde hij een dronk in op do houtvesters bo8chw cbter jagers en drgvers die tot de goede jacht l lden biigedrageu l e toost had het effect van eeu atraal koud water Te Kopenhagen ia een proef gHoomen met een omnibun voortbewogen door middel van aaamgeperste Incht Een wogen die plaats aanbood voor 50 personen werd voortbewogen door middel vau een luchtmotor bestaande nit twee horizontale c liuders onder deu wagen geilegen iets boveu tie a spu fn snelheid geeft deze wagen eeo electrische tram niet toe terwgl men niet het minste binder ijkB geraas hoort en het voertuig zeer gemakkelyk en snel te sloopen n De vulling van deo lucht iccumotator pJuist dat wil ik Maar men zal mij dadelijk als besteller Ontslaan all ik wDat zal mon niot ze weten er op het bureau reeds alles van Mlssohieii is hot meisje niet meer in het tand der levenden maar als zij nog leeft uau is er een groote som geld te verdienen voor vioD haar vindt Ik denk dat frald op te steken en ik ben bereid het te deelen mot oen jongen dis hard wil workeu en voor niets terugdeinst fik ban bang voor niets en voor niemand zei Ben Dan is het in orde Luister dnn goed toe Do man die jo dien kinp in je gezicht gat beeft ja iiohterrolgd nietwaar P Nu is het eerste wat je thana ta doen staat hot zaakje om te draaien j jij moet hem thans a ihtervolgfio r Hebt n dan gezien dat hij mij daar straks achterna zat riep Ben verwonderd uit Ik zie veel meer dan je denkt was bet bedaarde antwoord Sast riep Ben eensklaps zijfl vinger op den mond leifgend Ssst 1 daar komt Hepsy Hicksl lil EoD benauwd oogenblik Op hetzelfde ooganbük werd da deur geopend en eene vrouw op den roet gevo gd door een manspersoon trad binnen De eerste had geen onaangenaam uiterlijk dan alleen dat het bewijs eener losbandige verkwistende levenswijze duidelgk op baar gelaat te lezen stond Zij was nog geen vijftig jaar haar oogen evenals haar haren waraa raaf wort U r matgaul wai een welke aan de eindstations geschiedt duurt twee of d minoteu D proef is uitstekend geslaagd Italië Dff gebefte hevolkiag van Milaan beeft deel geuoliiea aan de bei rat uis van Cavabtti Da lijkstoet telde iOOOOO deMnemera Verachei leue redevoeringen warden op Let graf uitgatsproken alle wiukeN die dti stoet pasfeerdf waren gesloten Tff Verona woedt al verscheidene dagen lang eeu lijavige storm die verscheidene buizen en ook éen deel vaa den spoorweg verwoest heeft Ambuika Gil ote Troolgkbeid heeraohte dezer dsgeo in de aal au het gerechtshof te New York waar de eiscb tot schadevergoeding door zekere Mis Brooke ingeateUl behaodeld w rd De schadevergoeding werd gevorderd van eêo jdokter die de reeds bejaarde dame faai vooiÉespiegeld haar schoonheid volgens een ffetwBcbappelijk sj teim weer te kannen terug Bvenf De rimpels óp het voorhoofd ouden b v weggemaakt kunnen worden door de huid naar achteren te trekk U waardoor ook de eabbranwen regelmatiger zouden worden De oiidffrate deel n van de ooren ïouden een weinig afgekort worden waardoor ey meer in harmonie moesten komen met bet overige De oogleden moesten wat meer naar boven zoodat de oof en grooter en glan ender zonden gelgitei ja zella zou do dokter eeo kuiltje in haar km maken Inderdaad ging de man aan het opereerec en sngden maar nn iiüoop an dal alles fii nadat de noodige insrigdmi eo enz weer enezeo waren vond runs lïrooke zich nog minder mooi dun voorheen en nn verlangt zg als achadeïergoedmg voor h iar verdwenen schoonheid 50 000 dollars Het preekt van elf dat de behandeling d 7er zaak de rootate hilariteit bij het publiek tengevolge had BINNENLAND TWEEDE KAMER Ia de gisteren te 1 uur geboodeo opeiiba e vernaderirig tot regelmg der werkzaarahedeo werd besloten Woensdag a s te II uur in behandeling te nemen h t wetsontwerp lot bokrachtiijing der cpoorwegovfreenkomBt n met België overnimiug der lijneu vao den Grand reusachtige er zeer rutv uitziende man die nitoven een doordnngeaden blik op deo geheimen politieageot te hebben geworpen ijii oogen op Hou deed rusten jrls dat de jongen vnjüp hy kortaf Ja dat is myn eigoii lït ve jongen zoi llepsy Dioks met hikkende stem terwijl zij met oen nn noozelen glimlach op hem toetrad Ban stond op en zotte den stoel voor banr gerood en ftelijktijdig zelf haar uit den weg gamde Zy deed een poging om te gaan zitten wat hanr echter miüluk e en zij zou op den grood gevallen zijn indiOD niet de politieagent haar tijdig had lej en gohoudou eu hoewel iij nankelde er m slnagd baar veilig op hair stoel geplaatst te krijgen Paar schatje nu hen je dö haven zoo netjes en veilig binnengeloodst nis slechts mogelijk is zeide hy torn ijl hij thans achterwaarts tredende zich naast Ban plaatste We kannen nn eigonlgk wel wegïaau fluisterde hij Ben in bet oor de deur gelijktijJig openende Maar do man die met liepsy fücks was medegekomen sprong eensklaps vooruit eu zijn hand zwaar op Ben s schouder loggende riep bij Hei daar wacht eens evenl Wat moot jo van raeP vroeg Bon Ik moet geld van je hebben 1 Waarvoor Voor alles waarmoe die vrouw daar zich beett volgepropt Bier en rum zeker zei Ben met walging Dat gaat je niets aan zoolag het eon eerlijke schuld is Zii zegt dat jy koojpen geld verdient dtti dok op Ingekomen is oen wetsontwerp tot regeling der toelating als se ipper op koopvaardgachepeu en het aan b ord daarvsu hebben van atuurlieden en machmisWn Bunoemd tot rapporteurs der de§ iitieve mnrlnebegroDiiiig le heeren Goekoop Lieftiiick Schepel Vertiey en Van Dtdem Het beroep van den Uaad der gemeente Hfillevoetsluis tegen de boalisaing van Gedep Staten bftrrffende de vaststelling van de be grooling der dienstdoende schutterij van genoemde gemeenie voor 1898 is bg Koninkl besluit iiietontvaoke ijk verklaard op grond dat geen beroep op de kroon openstaat tegen de definitieve vaststelliDg van zoodanige begrooting door Gedeputeerde Staten De St Ct No 57 bevat het verslag der commiBsie in 1807 belast geweest met bet alnemen vau de examens io de Frunsche taal M O Na bg oodere tevredenheid over deu uitslag der examens vooral voor akte B betuigd te hebben zegt het verala o a De commissie mei nt dan onk holde Ie moeten brengen aan de moeite en da opofferingen welke de meeate candidaten ich getroosten en aan hun gver om gebruik te maken vau de hulpmiddelen we ke zoowel in Nederland aU te Pargs en Geneve te hunner beschikking staae Zoo die hulpmiddelen voor zoover Nederland betreft meer volledig georganiseerd en meer g concentreerd waren zou aau de behoeften der candidaten nog boter worden tegemoet gekomvn eu zou hun lofwaardig pogen vau ofHcieele zjjde den sieun eo deaanuioeiiging vinden die het en volle verdient Vorige comraifsiën hebben dit punt reeda berbaatdelgk in hare veritlagen aangeroerd en zelfs m bij ondfrhedeu aangewezen op welke rijze de Uegeering deu candidaten lie leiding en den bgatand zou kuutieu verl enen waarop de ernst van huu streven en het hooge doel dat zg willen beruiken bun aanspraak geven De commissie vnu 1897 neemt de vrgheul bjj Uwe Excellentie og eens sterk aan te dringen op eeue 8pOBdige en doortastende behandeling van deze zoo eruBfige aaugelegenbeid Ton einde in bet centrum van de hoofdstad tor gelegeuhBid de aanstaande huldi ing feesten efn voreenigiugspuul voor binnen eu bniteulandsche journalisten te hehlieu hoeft h t bs tuur van den Ncdorlandschen Journalistenkring voor den tjjd an 20 Angiifltus lot 20 September a s vau den pachter gohuurd het gphei te gebouw Eeusgetindbeidi gelegen op Waarom moet ik haar rekeningen belalen iiOradat Jij haar zoon bent Dat liegt rt zei Ben oiigewanilen wordend Zij heeft niets geen recht op myii verdionaion Ik al noch aau u noch aan iemand andora ooit iet betalen vau wat zij door haar keel gooit h a zegt dat jij haar oou bent ii dat üy recht heeft om beslag op je verdienste to loggen f oh kom egt o datP Ja Kn jij hebt dat voor waarheid aangenomen Alleiufichlig wfit ben jo groen 1 Ni en baas je krijgt geen roodeii duit vim mij en je doet beter dit ook maar met te proltoeren Do lÜkke kroeghonder waggelde een paar sohredeii achteruit on dood toon als ware hij aan bet Bchermou mat zijn gansche gewiebt een uilvnl op Hen Hei daar nep eensklaps do agent der geheime politie terwijl hij juist in tyds den man tegenhield Wie ben jij vroeg de herbergier zich wringende om los te komen Woet jö wat die man eens mopst gaan doen zei de agent zich tot Bon wendende zouder op de hem gedane vraag in bet miu t aoht te slaan hy mieat eens zoo vlug hora dit slechts mogelijk is met ijn zware laarzen de trap afB oramelen Kom maar hier mijn boste vent ik zal je hcusch niet laten vallon Do ander trachtte voortdurend tevergeefs zj oh san deu ijveren greep te ontworstelen Stevig bö den kraag gepakt word hij gonoodcaakt de trap af en de deur uit te kuieren in minder tyd dan het mü kost u dit te veriellen lITtrit MTvolfi