Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1898

i r 36ste Jaargang Maandag 14 Maart 1898 No 7528 msmm mium Nieuws en Advertentieblad v9or Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aiïonderlyke Nommers VIJF CENTEN Verspreide Berichten UTRECHT8CH STEDELIJK ORKEST Directeur W HVTSCBENnUlJTEM CONCERT OP üinsdajr 1 Maart 1898 s avrads hall acht ure precies in de Zaal I Kunstmin det Sociëteit Ons Genoegen ENTREE Toor hh Leden der Sociëteit en hunne damesbfl int i by niet inteekeniug f 1 US p p Voor nietleden en hunne dames by int IMO by nietinteekeuing 1 80 p p Voor leerlingen der Stads muziekechool Gymnasium en H B 8 bj inteekening 0 50 by nietinteekening 0 75 De inteekening waarToor ook gelegenheid bestaat by de Firma J tan BENTUM ZOON Markt wordt gesloten MAANDAG a s s namiddags 4 nar Bespreking kan geschieden by genoemde firma tegen betaling van 0 10 extra per plaats van des voorm 9 12 en des nam 2 4 unr KoninkHlke MaeMnale Fabriek DE HONIGBLOEM v n II I van Schalk Co gevestigd te ê Ornvenhage Hepplerttraat 9 en 20 Baby de Regentesselaan Tan Z M den KONING van BELGIË Indien f ijhoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrniTenBorst Honig Extraot IA eIjI a itth e FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven iOS Gouda E H TAB MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN MoordreclU J C BATELAND Boi oop B T WIJK Oudevia r U KOLKMAN Waddin men Hraepelien en Hohns SalmiakPaslillos algemeen erkend als het beate middel by Hoest en VerkouOheld Het ia een siymoplosspnd en Teriachtend middel by iutnemendheid Verkrygbaar by de meeste Apotheken en Drogisten Prys per fleschje 20 Cts Alleen echt in Tierk fieschjes i voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKRAKPELlEN HOLM ZelHt HofleTeranciers TISSOT Co Bordeaux Hotierdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 27b i voorzien van het attest van IJr P f van Hnrnel Booa Proefflesch 1 30 Verkrygbaar bg J H ROODE QOUDA 357e Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 14 MAABT a ê Loten en Gedeelten van Loten lE AXtX ïï zyn t bekomen ten kantore Tan de CoUecteura A C rOSlJN Gouwe C 9 by de Vischmarkt W J L van DISSEL Gouwe O 217 OKANDS MAOASINS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wy Terzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomersetieoen nsg niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan U JULES mm k C Paris Hetzellde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vry van alle kosten aan huia met 57 verhooging expéditie iianloor te Rozeiidaal N li böHtü inwiyviüg Wguii 11 Il theumatieb Leiidenpyneu kortmi f v l AnkBrlain Expeller Wat yf is met het buti linn lan t weoden te Du H p Ankep Pain Expeller ieder hoiBgezin Uf moet diu itesds in z ps AnkerPaln Expeller Prya BO oent 76 oent en fi ib do tlf i 1 V r irlu dmi in d tneeBt A pothekac ei tu nhtor Co tg K rtrtrd in i Te GOUDA by C LUGER Apotheker Markt en b WOLFF Oo Weethavei 198 Stedelijke Gasfaljriek ie GOl l De prys van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrfle leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bnur 10 cent per maand Bewoners van perceolen van ten hoogste 2 25 ptr week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige oenten per week in hunr bekomen Kliniek en Polikliniek OBSVETHIB en UWItMKCOIMOIB voor Sproekaren dageiyks van IX fl u Gratis Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CItVL GeneeBhetT Direitmr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeMbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi i Hollandsche uitgave met 27 afb Pri 8 2 golden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hfl hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland Druk D A BRINKMAN Zk Gouda Brand Waterschade l1EDEi l en volg ende dagen van s morg ens 9 tot s avonds 6 uur GROOTE UITVERKOOP t vao alle Jlfeulieleii üasten Tafels Stoelen Spiegels GLAS en AAUDEWEEK enz Alles uitslniteud a eoutant Achtend F C BIK Zfi LEVE SVERZKREaiI G De DIRECTIE eener aanzieniyke MAATSCHAPPIJ die zeer gunstige voorwaarden aan hare verzekerden biedt wenscht Toor ÜOVitM en omMtreken een soiled PERSOON te engageeretlf om Toor haar tegen eeue JUinke proviMte werkzaam te zgn Bg gebleken geschiktheid wordt behaWe de proTisie spoedig een va Utlartl gegeven en het vnoroitzicht geopend tegen eene kleine OTOrnemingssom eene bloeiende AFDEELING uitsluitend arbeidersTerzekeringen te kunnen OTernemen Zy die vele relatiën bezitten en Toorzien zgn van prima referentië n gelieven zich met franco brieven t melden onder No 2449 aan het Bureau dezer Conrant BELANGRIJK VOOR OÏÏDERSI Het tanden krijgen der Kinderen Zoodra by het kind het tanden krygen een aanvang neemt komen vooraerat de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid het kind kwyit en brengt als wilde het de plaats aanduiden waar het pyn voelt alles wat het in de bandjes krggt naar den mond I By teedere en zwakkere gestellen waar het doorkomen der tanden onder moeiiyke omstandigheden geschiedt ontstaan dikwyls koorts ontstekingen aan het bootd en aan het tandvleesch opzwelling en ontsteking aan de oorspeekselklieren krampen en meestal storingen in dl onderlgfs en epijsverteringsorganeii die dikwön het leven in gevaar brengen Nu zgn er om het tanden krggen der kinderen go mak i keiyker te doen plaats hebben verschillende middelen aanbevolen en aangewend doch van al die verzachtende en pynstillende voorschriften heeft zich nog geen zóó uitmuntend in zyne werking bewezen als de door Robert Holt vervaardigde MLECTllOUOTORISCHE lAUDHALSBANDJES zoodat deze en groote bekendheid hebben verkregen en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getuigschriften hlflkt in bet gebruik uitstekend hebben Toldaan Men lette vooral op den naam Tan den fabrikant HOBGRT HOLTZ Mljmegen Deze Bandjes worden alleen na ontTangst van postwissel ad 95 oen of geiyk bedrag in postzegels verzonden Verkrygbaar by WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkooperê gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtigr 3= ©t ixigrericlxt HEERENHUIS met TLIR 8taande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang raet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerinhtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Patent H Stollen mil sctirf IrtiitMn UiiLlCt Du iliiU rnt Mi Itr üiitti Fatmiiiu ly Der groêêe Brfolg Mn = i errungan hai Anlan lu wf i lebManan werthlmen Nachahmung n gaiaba Man kaufa daher unten tets acharfen H SttOUn mr tan am dtreat odar In ittloban Elaantttndlunid la daim umarPlaiiat wta nebamtahantlf auiieti nit m = S preUHsten und Zeugniate t t tW l W fel Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD ÏNMOHTIHURN WILKE OEVAAtt SLÜiDE CF UISURH KUNNFN VBEOOBZAICEK BUEGEMEE9TER en WETHOUDKRS Tan Goada Gelet op artt 6 eo 7 der HINDEaWET Braogen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ler TÏMe ia geleïd eeo verzoek met bijlagen f B S AreodB om vergUDBing tot het oprichten eener bakkerij io het peroeel gelogen aan den Korten Groenendaal Wigk I No Iö6 Kadastraal bekend aeotie B No 88S Dat op Vrijdag den S5 Maan 18 8 des namiddags ten V f ure op het Raadhuis golegeüheid ia om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende ffdrie dagen vóór dien dag op de S eretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen sohriltaren lean worden kennis genomen Gouda den 11 Maart I39ti Burgemeester en Wetboudera voornoemd E L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT 1 8 Buitenlaodsch Overzicht De Franscbe Eftmer heelt ob zg ilakTOor de verkiesingen itaat de gelegenheidpiet Toorbg laten gaan om banr belaaKatelliogTOor dflo wiokeliersstand e tooaen Zji beeftdaarom by de wet op do aiiddeten in derbatst eeo aantal wgzigtoiieD gebracht in depateotabelaiting een daarvan strekt om deeigenaari van groote magar gnen atzood rigkaan te slaan voor elk bedryt dat zg uitoefenen Een der leden lichtte de billgkhetd daarvan toe door op te merken dai bgv de BonMarché met een omzet van 162 millioen fr933 003 ir aan patent betaalt terwjjl dieonzet ala zy over 6400 bedryven verdeeld wasen dna voor elk 25 000 tr bedroeg 6400 maal 600 fr of byna 4 millioen io de echatkiet zonbrengen Ëen krachtig pleidooi van Vandervelde en een korte redevoering van Colatrt lóór eenige opmerkiDgeD van den Luikenaar Jaenne sn van baron Snoy tegen vormden eergiatoreo bet kamerdebat over het wetsvoorstel Coremana De Vriend toi geiyketelllng van NederlnodBCti en Framich als ambteiyke talen Uit de toejuicbingen die Vanderve de links Tood kan tnen opmaken dat de aocialiiten TOOr bet vooritel satleo atemmeo boewei volgens sga oordeel de clericalen het alleen zouden aannemen omdat de verkiezingen naderden Maar wat bem Vandervelde betrof by meende HARRY SHARPE de agent der geheime politie Rom m naar liet EngeUch ylk zal ik zal het je betaald zetten let maar op mijn woorden eehreeuwde de kroeghouder zoodra hij zich van die jjeeren vuist bevrjjd gevoelde Het is niet de eerste koer dat men mg dat gezegd heeft zeide de politieagent lachend tegen Beo terwgl zij zich te zamen langs de straat haastten yËn gelukt dit gewoonlijk vroeg Ben tfZü probeeren het genroonlijk niet waa het antwoord dUaar nu ter zake Je moet toch m n casm wetn H dat kon eens te paa kossen fNoem my dan Sbarpe Goed en u weet toch boe ik beet niet waar yBen en dat is mg genoeg AU ge later beroemd syt dan kan de rest er by komen voo r het oogenblik is Ben alleen m volkomen genoeg Het is joist half Boo lang als Sharps Ik heb je dus gezegd dat je den mas die ja dien slag gegeven heeft achtervolgen noet hoe zal je dat aanleggen P fik zal hem eerst in het oog zien te houden fJuiat dat is het Maar je moet je niet door hem laten vangen vAU k dat probeert wed ik dst de gsvclgen dat bet voorstel aannemeri elyk atond met Hp democrat e en de verspreidiag vad bet sooialiime in Vlaanderen bevorderen De Czaar heeft een nka e gericht tot den minister van floanoiëo Witte Daarin wordt bevolen dat de oorlogtvloot zal vorden versterkt mat alteen op de wijifl ftls by het vaststellen der marinebegrooting voor de jaren 1898 tot 1904 waa bepaald maar bovendien voor een deel van de gelden die op de rekeniug van bet jrtar 1897 zyn overgfschoten Rusland is zoo gelukkig voor dat jaar een overschot inzyo kas tebebbeo van 200 millioen roebels daarvan zullen 160 millioen worden besteed om boitebgewone aitgaven voor 1898 9 te dekken terwijl voor 90 millioen oorlogsschepen zullen worden gemaakt De Vo88 Ztg m eDt echter dat de vermeerdering der Dnitsche vloot volgen de voorstellen van adni ran ïirpitï waarvan de aanneming in den Eijk dag na verzekerd is ook wel eenigen invloed op dit besluit vaa den Gbaar sal gehaH hebben En dan kan meu wel aannemen dat ook Engeland s hooge marïnebegrooting eveneens Kasland dryffc toi d ze poging om het evenwicht io de macht ter zee te berstelleB Telegrammen uit Amerika bevatten het bericht dat de regeering aac de gezanten der Unie op bet vasteland van £ aro ia opgedragen heelt de mogendheden te polsen ten aanzien van hnn oozydigheid by een oorlng tu achen Spanje en da VereeoigieStat o Alle mogi ndbeden zouden een gunstig a twoord gegeven hetibeu met nitzonderlog van Üoitacbland Prankryk en Ooatenryk die antwoordden dut zy onmogelyk hun houding in zoo n geval konden aangeven Frankrijk zou eer oovri ndelyk geantwoord l e ben De Amerikaansche bladen brengen in herinnering dat de regeeiing der Unie in 1875 ook de Europee ba mogendheden heeft laten poUeo welke houding zy zooden aannemen indien de Unie den oorlog verklaarde aan Spanje De Amerikaansche schoener Virginias was toen door Spanje opgebricht en de bemanning grooteodefis uit Amerikanen bestaande voor een krygsraad gebracht en doodgesohoten Men begreep destyds nipt waarom Amerika toen niet handelend optrad tegenover Spanje maar de blaaeo beweren oo dat de regeürJog toen geen bevredigende antwoorden gekregen eon hebben uit Europa en alléén was zy te zwak om Spanje aan te durren Tegenwoordig is dat anders verzekert men de Unie kan Spanje oe t alleen aan en he ft geen bondgenoot noodig van dien aard zuilen cijn det hij blij zal zijn mij weer los te kannen laten r Dat ia best mogelijk wees echter niet te goed van vertrouwen ffis hy waariyk de zoon van Underwood en de broer van het vermiste meisje Ik geloof dat hij een hal roedor van haar in Van zjJQ moeder weet niemand iets af Katuurlijk hebben wjj alle reden om te vermoeden dat hij weet waar zijn halve Kuster ctcb bevindt zekerheid hebben wij dienaangaande echter niet Wij kunnen wet zoo voel veronderslellen maar om at onze veronderstel ingen te bewyzen dat is nog zoo gemakkeiyk niet Wij hebben geen andere redenen om dien man te verdenken dan hot feit dat hy in andere opzichten ook niet veel byzondors is Hij bezoekt slecht geznlachap hg is brutaal hg s aat uit pure kwaadaardigheid onschuldige beitellersjongena en doet nog enkele dingen die eenigszins verdacht aohgaen Zet bier echter tegenover dat hij de halïo btoer van Dolly Underwood is dat zg steeds zoo vertrouwelijk met elkaar omgingen als misachieu ooit met broeder en zuster bet geval is naar men zegt dweept zy letterlijk met hem on ge zult het met mg eens zijn dat er zelfs geen zweem van eenig bewgs voorhanden ia waarop wij hem zouden kunnen besohuldigen in devetdwgning zgner zuster de hand gehad te hnbbeo Overigens zoo eindigde Sharpe moet gg van al wat gij doet hoort of ziet verslag geven op Je eigen bureau Ea zonder een enkel woord ten afscheid verdween hij eenaklapa in een zgitraat ffHij is van plan mij nyn eigen weg te laten gsaa duht Btc £ n hisrep begaf hij idoh op weg Fbakkbijk De getuigen van Esterhaz maken bekend dat de gent raal Pufaure du Bessol door ben aan sochc om voorzitter te zyn van den eereraad die zou uitmnken of Picqoart at of niet met jEst rbuzy moet duelleeren bet VLrlaogen heels te kennen gegeven enkel bet debat te leideb nitar niet mee te stemmen Met dat al beeft Ficquart voorzoover men weet nog geen antwoord gegeven op da vraag of hy zyn zuak aan eoo eereraad ondirworpen wil Ëeo nota van de Agence Nationale deelt mede dst Ëstirbazj die van generaat de Pellienz machtig ng had bekomen om tegen Mathieu Dreyfus wegens laster voor dt o cnrrectio neelfeo rechter een klacht in to dienen daartan op raad van mr Tézenas voar bet oogeitblik heeft slgezien Hy zou het slechts doen ftU er nieuwe aantygiogeo tegen hem uitgebraebt werden Zoolang majoor Ësterbaiy niet verder in de zank betrokkoQ wordt zal er geen verder gevolg door hem aan gegeien worder c Waarom niet IIUSLAND Volgens Le mouvement géograpbiqnec heel de Rassische regeeriog de groDdslageo vast gesMHd van en kanaal dat Oo t ee en Zwarte Zee verbinden zal Het zal 65 meter breed 7gu¥f da vratorly a 3 up doa odota eu 8J meter diep worden Beiciouende bfj tUga volgt het e Duua tot Dunaborg van daar wordt een kanaal gegraven Unga Lepel naar de Bero ioa welke dan tot de monding iu den Dnjepr wordt gevolgd zoodat de schepen langs dezfl rivier by Cherson de Zwarts Zee bereiken 4ldu8 zullen 200 kilometer moeten worden oitgegraven maar bovendien 1400 kilometer rivier verbrped en verdiept De bodemgeBleldbeid is zóó gunstig dat slfchtg 2 sluixen noodig zyn aan ds beif e uitt inden De bodem is byua overal an klei zoodat de oevers vast znllen zyn en m n overal steenen kan bakken voor de gebouwen enz Daar het kanaal vooral voor militaire doeleindio zal moeten dienen wordt het zoo breed en diep aU boven gez gd is zoodat do grootste panlKerschepen er door kunnen aren Lang het geheele kanaal komt electrÏRcbe verlichting eo de schepen die er dooikomen krygen als in bet Soezkanaal electrisctie licbttoestellen aau boord In zes etmalen zal een stoomschip van Hi a Qoar Gheraon kunnen komen De kosten van den aanleg die vyf jaar duren zal Jm op 400 millioea roebel geraamd naar de straat waar hg ongeveer een uur geleden Underwood uit het oog had verlnraii fWaar zou hij nu wel zitten vroeg Ben bij Iven Ug informeerde in versohitleude herborgen sn bg meerdere straatventers lot hg eindelijk zgn spoor vond Zoo volgde hg hem van straat tot straat totdat hij zich ten laatste tot ïijn groote verbazing weder voor de deur zijner eigen woning bevond Met dat at had Itg Underwood zelf nog nergeui ontdekt oftohoou tig door vele anderen gezien w geworden Aan opgeven dacht Ben echter niet Hij sprak een Italiaan aan die met potten en pannen op zgn kar vlak voor hot stop stond waar Bbb woonde ffHoe die vent er uitzag hl Liet hij misichien al zgn tanden zien P L66 Kn bij wijze van illustratie trok de Italiaan zynmet een donkeren bitard voorziene lippen zoo ver medelijk acbterwanrts tot men de dubbele rij gUtiS terende tanden geheel kon overzien i yWaarachtig juist zóó doet hij riep Beu uit Ho dan kan ik je precies vertellen waar hij heen ging Rocht uit dat slop dtïar in en dan din deur 1 Terwgl hjj dit zeide aohuifatde de Italiaan do straat over het slop in on bleef voor een deur stilstaan ftüoed dank je wel zei Ben Zgn slem beefde van opgewondenheid want de hem aaneewezen deur was niet an Iers dan de ingang tot zgn eigen armzalige woning 1 Hg is mg zeker tot hier gevolgd en is hier gebleven in de hoop mg hier te zullen snsppea 1 wai Ben s half angstige gedsobtc Wat BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZÜID aOLLAND De commissie ail de Provinciale Staten beeft haar rapport uitgebracht over het adres van dykgraaf en hoogheemradeu van hetbetgrootwatervchap van Woerden vsrtoekeode provinciaal aabatdie voor de vernieuwing der sluis in dep Ryn te Bodegraven met da by bebooreode brug en bet voorstal van Uedep Staten om alwyzend op dat verzoek te beschikken De cotnmissie erkent dat het deokbsetd erastige overweging verdient om de noodsakelgke vernieuwing eter sloia te Bodegraven door vergrooting der afmetingen dlsastbnar te maken aan de soheepvaartbelADgeu voor het Rynvak Bodegraven Wot rd n wanneer de onmiddeltyk belaugbebbendau bereid zoadeu bevonden worden een aanzienlijk deel der door de vergrootiog ontstaande boo ere kosten te dragen Tevens acht zg door eeae verbetering van den vaarweg naar de WierickeriebaDi en de ryksmagazynen te Woerden en door de vermindering van het gevaar voor opstoppingen in de kom der gemeente Bodegraven een ryksbelang gebaat en de mogelykheid niet uitgesloteb dat onder zekere omitandigbedeo de ryksregeering bereid zon bevonden worden mede de beholpztma baud te biidden De commÏBiie was echter eenpafig van oordeel dat de medewerjring der provincie eerst dan reehtvaiirdigd zou zyn wanneer daardoor een belaogryke doorgaande verbetering voor bet bedoelde Rytivak zooal niet op eens verkregen dan toch in de toekomst mogelyk wordt gemaakt en dat het door het groot wati rsebap daarvoor ingediende ontwerp aan dien ei cb niet voldoende beantwoord Zy ii met Ged tjtatea eeoa dat de ftimetingeo niet moete i zgn 5 60 M doorvaartwyde en 2 38 M A P siagdrempeldiepte maar 7 M en 2 70 M 4 A P diar het hier een werk geldt bestemd om een langs reeks van jaren dienst te doen en waar zoedoeode de mogelykbeid wordt geopend da grootere aobep n die thana van de verbütering der vaattgemeenichap tosseben Ryn en Schie voordeel trekken ook bierbeen te brengen Blykens nadere mededeetlvgea ran den hoofdiDgf nieur zoaden ds geraamde kosten van f 30 000 tot I 27 000 kunnen worden teruggebracht terwyl het plan door bet Grootwaterichap ontworpen op f 24 000 begroot wordf doch al mocht het verschil iets grooter zyo dan nog oordeelt de oommiasie vasthoadea aau de afmetingen van Ged Staten dringend noodig Uet noodzakelyk gevolg van de verwyding der sluia te Bodegraven zal zgo de nu te doen Vooreerst wilde Ben t weten zien Ie komen waarvoor de man eigcnlgk hier was en waar hij i c v op dat oogonblik ophield lür was maar i en weg om daar aoliter te komon en die weg wae eer gewaagd Kn toch wlI ik het woteu I bharpe zeide mij dien vent te volgen en volgen 1 ik hem waar het mij ook hsmloidl achi Beu vastbesloten Hy opfnde dus zoo zacht mogrigk de deur on beklom de steile ifap Kiodelyk bvreikto hij de deur van Hepsy Hicka kamer en z jn oor legen het sleutelgat leggende luisterde hg scherp toe Uo deur sloot slecht overal weron breede spleten n in het sleutelgat sink geen sleutel Vlij hoorde duidelijk stemmen eerst die van Hepsy en toen eon mannenstem waarvan de klauk hetn bekend voorkwam Voorsiehlig bracht hij nu z n oog aan het sleutelgat Hij zag Hepsy Hicka op haar atoel zitten en vlak bij haar daar lat de jonge man om wien het hem te doen was Underwood Hij hield een vso Hepsy a handen in de zijoe maar sprak zwj zacht dat de luisteraar buiten de deur er geea enkel woord van kon verstaan Wat had dit tu beteekenen Wat wai Hepsy Hioks voor dien joagm man die leefde te midden van pracht en weelde terwgl hg Hopsy in de diepste armoede aantrof Bon had echter geen tgd zich daar verder in te verdiepen want eensklaps stond Underwood op en ging naar de deur oozen beatellersjongen geen tgd meer overUleode om de trap weder af te snellen Kvenaiin waa er op het kleine nauwe portaal eenige gelegenheid om zich te v r renAMTf