Goudsche Courant, maandag 14 maart 1898

Ouuda 6 S0 7 36 8 10 8 35 9 10 Moordrecht 7 88 n 8 48 n KieuwerVerk 7 S9 n 8 49 II OapelU V 7 46 tt 9 B6 Rotterdim 7 7 B5 8 88 9 06 9 30 if tllcn Siiudigi BottertUm 4 45 6 62 6 16 Oapelle 4 S 6 0S n Kieuwerkerk 6 04 11 It Uoordreokt S ll 19 t Souda 6 17 8 86 83 Terw ding der braggen te Zwammfrdam en Nieuwebrug eo da verdieping van dea Ryn tasschen Uodegravno en Woerden eeo en aoder geraamd op i 35 000 zoodat bet totaalcijfer wordt f 62 000 of oa aflrek der oavermijdedelgke ve nieowingakoeteD f 53 000 De commiasie weosclit thans nieb nader ia te gaan op da vrang of dat cijfer de basia ap bepaling Tsn eenig proTiociaal sob idie zou moeteti zyo De pluntfso van tiet Grootwater eliap zgo onvoldoende om een oordeel te vormen in een afdoende verbeteriuK en de byrlragen Tan belangstellenden in verband met btit aanbod van bet Grootvra eracbap 7qq ook onvoldoende Daa bovendien berstdluig dir alois in bet gunstige aeizofn van dit jaar toch niet meer zal kunnen geacbiflden en an urgentie dna inderdaad geen prake ia stelt de meerderlieid der comraiaaie voor afwyzcnd te beacbikken op het verzoek vnn bet Grootwatentchap conform het eindadvies van Ged Stateu Enparti stplt z Toort voor aan het college mede te deelen dat indi n een plan mocht ontworpen worden voldoende aan de nscben e afmetingen gesteld door Ged Stalen bet verUeneii van provinciaal atibsidie in erntitige overweging zon kunnen genomen wnrden en Ged Blaten uit te noodigeo iomiddel te ooderxoekeo of bi t riJk genegen zoo zyn aan dit wfrk b j te dragen Bg gelegenheid der alKameene vergadTiog van de Maatacbapp tot bevordering van landbouw en veeteelt in Znetand en de daaraan verbonden tenloonstelltug van paHrden vee landboawwerktuii en enz cal te Tbaleo op Woensdag 15 Juni e n festival van fanfare00 haimonie gezeUchappen plaats bebbeo VERHUrZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD M m l fHA O A ZUlT VA lsl Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JOl G Aanbevelend Men schrijft one oit a Hage d d 11 Mnart De Franscbe minister van Kodphandel hefft het beatiiit getpekend votgena bf twelk de navolgende congressen ter wereldtcntoonstplli ig van 1900 te Parijs zullen gehouden worden lo Opvoeding en onder ys Scboone kunsten letteren enz Mathematische vretenFoheppen Phyaiache wetenschappen en hare toe Natuurwetenschappen Mediicbe weteoFcbappeo Toepassing der mechanisrb weten acbapgpnie verroerniiddelen Landbouwweten ohsppen Stuath ii boadkuu le wetgeving sta tiatiek lOo Sociale wetenBohappea llo Geographi che wetensrbappeo 12o Nijverheid en handel in bet algemeen Had vragen wij de Fraooohe minister ala no 13 aan dit eerbiedwaardig lijstje oiel kunueo toevoegen iRflobtsweteoschappen en hare toepa isitig Die raag ia Ie meer gewettigd omdat de Pramche res jfeaog gecne verantwoordelijk dr gt voor de uit te spreken wensrhen of te nemen beelniten en zeer iteMig wel niet overtuigd zat zijo an zoodanige volmaaktheid der recbt zekerbeid speciaal io Frankrijk dat zoodanig oongtes over rechtswetenschappQu en hare tofpaaaing overbodig zon ziiu Welk invloedrijk Nederlander neemt alsnog het i itiatief om by den Fran cben minister van Koophandel nan te dringen dut bet voo meld lijstje van werkEaHmbedeu met een uo 13 als bovenbedoeld word aangevuld 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o Het Bestuur der Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden gevestigd te s Hertogenl 08eh opgericht in 1838 maakt bekend dat in de plaats van den heer A H viN DILLEN aan wien op zijn verzoek eervol ontslag is verleend lol Ageiil l § benoemd de Heer Th Peelers Wljdstraat A 172 te Cro u d su bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen Xte Dtreeteur Van DEii nOES de WILLëBOIS De Maatschappii verzekert Onroerende en Roerende Groederen tegen vaste en matige premie LEVE SVERZKIiERII G De DIRECTIE eener aanzienlijke MAATSCHAPPIJ die Mer gunstige voorwaarden aau hare verzekerden biedt wenseht voor tlOtJUM en omêtreken een solied PERSOON te eugaffeeren om voor baar tegen eene llnft fll OV sl werkzaam te sijn By gebleken geschiktheid wordt behalve de provisie spoedig een tiUêi aiarf8 gegeven en Eet vliiornitzicht geopend tegen eeoe kleine overnemingssom eene bloeiinde AFDEELING aitslmlend arbeidersverzekeringen te kunnen overnemen Zg die vele relatiën bezitten en voorzien zjjn van prima referentiön gelieren zich mei ftanco brieven te melden onder No 2449 aan het Bureau dezer Courant Omtrent de schorsing van den gemeeite ODtvaoger te Baarn meldt bet U D dat de gemeenteraad n Üaarn met algemeene atemmen bealoot den geineentr ontvanger voor onbepaalden i d te échorsen wegens wanordeIgkbeden betreffende zyn boeken en kas Ingevolge de wet nollen B en W de boeken en verdere bescheiden van den ontvanger in ontvangat nemen en s oed g een voordracht doen om in diens dienst te voorzien Spoedig zal eene vergadering worden belegd om deee quiiestie vei der te behandelen Directe Spoorwegverbindingen met GüLDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen t October TUd van Greenwich M OOUDA ROTTI DAM 6 88 6 61 8 14 7 31 18 86 1 84 8 48 8 7 4 58 18 81 I 18 89 f 1 4 i 18 66 1 S8 4 4 16 6 10 ilOTTIBDA M O O O n A 10 19 11 86 11 60 18 87 9 18 9 89 9 64 10 11 11 18 11 80 10 09 9 88 9 4710 13 10 80 U SS 6 61 7 86 8 8 40 9 S8 18 7 60 4 41 6 20 4 60 4 57 6 04 6 10 6 40 H A A 0 11 64 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 G O 1 D A D K N HAAG ftoud ZeTenhuiMn Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg Hane 10 SS U S S 7 8 8 80 9 16 9 86 10 14 U IB 12 18 18 28 1 8J 8 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 S4 7 8J 8 83 8 5410 10 89 U 0 m 7 42 8 48 18 40 r 8 04 0 12 B Z 7 68 6 61 li 6 J JJ jJ Ik 8 i M8 Ï8 9 e4 l5 44 11 46 lJ 4 1 0 8 o6 J H B U l l ü loAul 9 10 8 1 6 11 44 I Harre 6 487 207 48 8 85 9 4 10 1111 27 12 291 86 2 44 8 40 4 06 4 88 8 80 12 7 18 7 66 98 10 08 Voorb 6 88 10 17 1 41 4 89 18 9 8 Z Z gw 8 10 89 1 66 4 68 6 80 9 48 488 l89 Ó8 10 1 l t4 1 7lV60Vr7 l4Ï 084r88 6 L ROOKT BRAAT S KL EINTJES 2 CENT U T K E C H T G O U D A Utreoht 6 88 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 96 S 7 68 Woerden 63 8 0 10 88 11 66 4 1 1 18 Oudowater 7 07 8 14 10 48 a 4 94 a Gouda 7 22 8 87 9 88 9 69 10 69 11 10 19 111 89 8 40 4 81 6 90 07 7 99 8 28 AHSTIBDA K S O U D A 1 06 1 10 9 06 10 4 9 11 46 4 41 7 19 l 0 1 10 09 1I UU M MO 1 MO O O U D A U T RICHT üoudl 6 80 6 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 19 00 12 68 2 20 8 17 4hS 06 Uudew 6 86 11 14 2 37 Woerdea6 48 8 10 11 89 2 46 8 84 Utrecht 6 08 7 4 8 18 9 0 9 89 10 61 11 46 12 38 1 86 8 08 8 6 6 08 10 84 10 64 6 56 8 10 17 10 S6 1 10 II 10 84 6 84 7 18 8 48 10 41 O 4 1 89 8 69 11 18 11 19 AMSTÜRDAM 12 10 4 11 1 1 11 6 U e O U U A10 67 l lO ir Goud nitardaa C St Indien na herbaalde oproeptag zoo wordt in de Gemeentesteiu gevraagd zich slechts twee geschikte aollicitanteu voor eene vacante betrekking van onderwyzer aanmeden zoodat de voordracht door B en W in overle met den Bcboolopeieuer gemaft slechte twee personen bevat i dan de raad verplicht één van die twee te kiezen of kau btj besluiten te wachten tot na het a s oaderwiJ£erB examen ID Mei om dan nog eena eeae oproeping te laten doen en een nieuwe voordracht te doen opmaken Dd redactie antwoord lOok al meldde zich g en genoegzaam aaDtal sollicitanten aan zijo B en W niet verplicht eene nieavre oproeping te doen In dat geval moet gf l k de mmiflter van Binnt ol Zaken bg de behandeling der wet van 1878 in de Tweede Kamer opmerkte de oatuurlyke rechtsregeU i elden omd it men de menachsD niet kan dwingen om te aolliciteeren en daa de voordracht Tan twee personen geacht worden aan de wet te voldoen zoodat de raad o i niet mag Weideren daarait een henze te doen f STADSNIEUWS GOUDA 12 Ma rt 1898 Aan de universiteit te Leiden is bevorderd tot doctor in de staatswetenschap mr B L Hemsing geboren te Slois Gisterena ond had eene vergadering plaaia van de leden der Weer baarheids Vereeniging Hurgerplicht € De rekening over 1897 vrerd na ezien en in orde bevonden De aftredende beatnursleden de bh A C Cosyn en A Jonker Kz werden herkeEeii Wij verwezen onze lezer naar achterstaande advertentie van den heer L de Heg wasrin den uitslag voorkomt van het ondarzoek ziJn r melk door den heer £ Grendel scheikundig onderzocht Ofgetwyfeld zullen velen daardoor aangespoord worden deze melk te gaan gebruiken daar het vetgehalte en de droogreiida aanmerkelgke percentage heeft en abnormale bestanddeelea geheel en al ontbreken De afdeeling Zutfeo van Patrimonium besloot een specialiteit op het gebied van coöperatie uit te noodig in dit vraagstok nader uiteen te zetten dit naar aanleiding van de haar om adhaesie pezonden motie van de atd Gond waarby het onnut van coöperatie voor den werkman werd nitgeaprokeo Ueeuwijk 19 Maart Heden avondji d de laatite biieenkoQiBt in dit seizoen plftts van het leeBgezelachap sluier waarvoor ala spreker optrad de heer F H Bolaeoa Brack Jr met eene vertelling door Do J H Hoojjer getiteld Annit s Missiec en een schetsje vao Justus van Manrik getiteld Groo Am ricain waarmede hy zgne hoorders ten zeerste wiet te boeien Na eenige voordrachten sloot de voorzitter met een toepaaeel k woord de veritad riDg ZoETERMEËB 10 Maart lo dszs gemaeote alfltnodH te Zegwaart gaat eea adres rond aan den minister van wateri taat met verzoek in da a 8 zomerdienstregeling van h Stautapoorwegen een trein op te nemen die aan bet htetion altlier des morgens tusacben 8 en 9 uur in de riohtinK den Haag Gooda stopt De eeratn trein stopt hier 6 26 de volgende eerst te 10 52 dus een Imschenruimte van circa 4i uor en dat voor een van de drnkste zoo niet het drokate station aan den lyn den Haag Gouda Om op tijd aan de markten te Rotterdam te zyn maken dan ook vele peraonea gebruik van de Hollandsohe lyn o er den Haag eene reis die echter ook syne bezwaren oplevert Algemeen verwachten hoopt men dan ook dat het zeer billyk verioek lal worden ingewilligd ll Sl 18 18 11 88 11 85 11 4 n 51 U 8S 68 10 89 10 86 10 48 10 49 9 4I 10 18 i lO 1 61 8 9 8 66 10 16 OuDEttKEUt a d IJssKU Alhier zijn gistermorgen te 9 onr bewusteloos te bel gevonden Q den Doyf eo eehtgeoóote die kort geleden hanne nieuwe nog niet geheel afgewerkte woning hadden betrokken IJliogs ontboden geneeikundigD butp trachtte de levensgeesten op te wekken en bet bewuatzyn te doen wederkeereu By de afzending van dit bericht was de toestand nog leor ernstig vooral wat den man betreft De oorzaak van t ongeval is uitsluitend tos te acbryveo aan bet kleine bedompte van alle lucht afgesloten alaapvert ekje io de nienw gebouwde woniog Kbiupkk n d Lek In de vergadering van de liberale kiesvereeniging Burgerplicht alhier op 9 Maart zyn tot candidaten voor het lidmaaioobap van de Provinciate Staten in j uid Sollaud gekozen de tftredaude leden de bti P V d Ho g te Krimpen a d Lek A Koyff Hz te Rietveld eo Mr D N Brouwer te Gouda WoEBDEK In een vergadering van de commissie voor de lobuldigingfeesten en vele belaoKsteilBBdeo is besloten op 8 Sept een kinderfeest en 9 Sept een eptocht te houden Alfbn a d Rijn Beroepen by de Ned Herv Kerk te Leiden vacature dr B G Hagen d K W Vetbake alhier RECHTZAKEN Gedep Staten van Zuid HolUnd hebben onlangs uitvpreak gedaan in de zaak an een loteling die by een der militieraden in genoemde provincie vryatelÜng van militiedienat had gevraagd wegens broederdieust docb door dat college tot dien dienst waa aangewezen Hy waa de derde van een gezin van vier broedera en balfbroedara de oarlete van deze had naar des io elingfl mseniog eeu vyfjarigeu diensttyd volbracht de tweede had een plaatsvervanger gesteld die als nog dient De militieraad oordeelde dat op de gevraagde vryetelliog geen aanspraak kon worden gemaakt omdat dea loteling oudste halfbroeder op 1 Aug 1884 in dienst getreden op 24 Juli 1889 voor deo krygoraad is gebracht op 6 Aug d a v is veroordeeld tot een jaar gevangeniistraf met ontzegging van bet recht om by degewapeude macht te dienen voor den tyd van vyf jsreu en op 17 Aug 1889 ingevolge die veroordeelin uit de sterkte van sijn korps gevoerd Die ontzegging werd geacht te zyn ingegaan op den dag waarop de vetourdeelde voorden krygaraad was gebracht zooditi deze aleobta 4 jaar 11 maanden en 24 dagen hnd gediend De loteling bracht tegen deze uitspraak van den militieraad bezwaar in by Ged Staten By oerde aan dat de militieraad ten onrechte zou hebben aangenomen dat de tyd duor zijn halfhroeder in preventieve bechtenia doorgebracht niet medetett by den diesst van dien broeder dat toch bij Eon be an MubfI 1896 is beslist dat de tyd in hecblenia doorgebracht waar het betreft het bewjjzen van T fjarigen dienat tot net verkrygeu van vrijstelling van een broeder voor deze laatste wil ala diensttyd geldt Ged Staten hebben de uitspraak van den militieraid vernietigd en den loteling vrygesteld wegens broederdenst Wat den grond betreft waarop de militieraad den MHog tot den dienst had aangewezen overwogen Ged Staten dat teo onrechte aan de ontzegging van het recbt om by do gewapeode maobt te dienen terugwerkende kracht waa toegekend aangezien art 12 der wet an 14 November 1897 tot wyziging van Crim Wetb voor het krijgavolk te laudf bepaalt dat de ontzegging eerst ingaat na afloop van den duur der hoofdstraf terwyl de d enstbetnkking ophoudt door het vonoia waarby de ontzegging wordt mt 6sproken 66 6 02 6 09 6 16 6 26 8 60 5 40 S 4 t lO 4 10 1 44 1 64 9 01 8 08 8 14 3 0 4 06 4 89 DEN Anstodaa G St Ocuda Het gerechtshof heeft bet vonnis der Hsagsche rechtbank bevestigd waarby A V hnia kntcbt aldaar werd veroordeeld tot een maand gevangenis ter zake van het schryven van beieedigeude briefkaarten aan zyn vroeger meisje ADVERTENTIE Ondergeteekenden betnigen hunnen h tteiyken dank voor de vele blgken van deelneming ontvangen bjj het overlgden van den Heer C HERFST Namens de familie T KBRPEE Wed C M OUWBNEEU Gouda U Maart 1898 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op DINSDAG den 22 MAART 1898 dea morgens ten 9 uren aan het lokaal wgk K No 252 aan de IPeperttraat van Een g oed onderhouden INBOEDEL De goederen zgn daags te voren van 9 12 en van 2 4 aren te zien De teo verkoop aangekondigde party TABAK en SIGAREN en INVENTARIS eener Sigarenfabriek zjjn uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft Notaris Q C FOBTÖIJN DROOGLBEVEE te ou fa € F Busch Gouda Uarkt öroote Keuze in elke breedte en prijs Me k van den hctr L DE HEIJ Datum van ontvangat 8 Maart Aan den Heer L DE HEIJ Soort Gew 1 0306 Reactie Amphsteer Vet 3 63 3 Droogresidn 12 25 5 Abnormale bestaoddeelen afwejig ONVBRVAtiSCHTE MELK Gouda 9 Maart 1898 E GRENDEL D J van Velzen DUBBELE BCORT U 10 STEEDS VOORHANDEN een FU VE COLLECTIE 10 8 11 16 8 80 8 61 9 66 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 7 66 8 02 1 09 t lt 8 86 6 86 10 64 8J 9 47 0 64 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 17 7 86 87 6 84 416 47 10 29 7 46 8 90 GOUDA 9 01 10 09 98 t 9 86 9 49 10 84 41 U4 19 1 4 J 46 Ml TMMm i OFENBABE TEBEOOFINB TE OOTCJIDiL op MAANDAG 21 MAART 1898 ita morgens te el ureu in het EoGSehuis aHASuoiiiEi aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLBEVER van No 1 Een op den besten stand gelegen naar de eiseben des tgds ingericht royaal WINRELHUIS WOONHUIS ERVEN en OPEN PLAATS staande en liggende aan den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Gou la wflk E No 101 kadastraal bekend in Sectie B No 1268 groot I Are 74 Centiaren met eeir vrge POORT of QAKQ aan den Kleiweg Te annraarden 1 Uoi 1898 Het HOIS bevat beneden een ruime Winkel twee groote Kamers Keuken en Kelder en boren 4 flinke Kamers waarvan een met Balcoa 2 Zolders en Dienstbodenkamer Het il van Gaa en Waterleiding en van velerlei gemakken voorsien No 2 Een ruim ingericht WOONHUIS SRF en TUIN aan de Oostbaven te Gouda Wvjk B No 84 kadastraal bekend in Sectie C No 327 groot 3 Aren 20 Centiaren uitkomende aan het water der Spieringstraat Terstond te aanvaarden Het HCIS bevat beneden 8 Kamers en een Zaal voorts Keuken met Provisiekamer Kelder én Binnenplaats en boven 4 Kamers 2 Zolders en eene Dienstbodenkamer Het is van Oasen Waterleiding vooraias e heeft vela Kasten en Bergplaatsen En No 3 Een aangenaam gelegen W00I HU1S ËRF en grooten TUIN met een gemeenschappelyka POORT aan den Kattensiugel te 6ou 2a Wp Q No 143 kadastraal bekend in Sectie A No 2062 groot 4 Aren S3 Centiaren Verhuurd voor 250 per jaar tot den len November 1898 Het HDIS bevat 6 Kamers Kenken Zolder en verdere gemakken en bet ia van Waterleiding vooralen De peroeelen 1 en 2 jn te bezichtigen den 15en 16en 17en en 18en MAART aanstaande van If tot drie uren wat perceel 1 aangaat vooraf by de bewoonster belet vragende en peroael 3 op dezelfde dagen van 10 tot2 9en van 9 tot 4 uren en allen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOöLBBVER te Gouda ID VER tot HrSCH van STERKEN DRANK Opanljare Vergadering op MAANDAG 14 MAART a s des avonds ta fialf negen in t Café HBT SCHAAKBORD Kleiweg Spreker Mr MEIfUEEiS Voorz dar Geh Onth afd Leidm OHoaawiKP t Draokvroitgstak eo de Volkswelvurt VrU entree Ztgt het Toort De Seor der Z H Pr Comm c G urn DR06BBUEN VERFWAREN Oachou Pekverf Cocosvet Promcieliout PriDB kwaliteit Concurreerende prijzen OPENBARE VERKQOPINC te aOUDA op MAANDAG 21 MAART 1898 des morgens te elf uren onmiddeliyk volgende op de tegen dien tyd aangekondigde veiling in het Koffiehuis HAEMomi aan de Markt ten overstaan van den Notaria G C FORTUIJN DROOOLEEVER van No 1 Een goed oudcrhoudeu GKAAKPAKIIIJIS met ZOLDERS KELDER ERF en TUIN aan de WesthaTeu te Gouda Vf k B Wo 181 kadastraal bekend iu Sectie D No UOl groot 1 Are 50 Centiaren Te aanvaarden I April 1893 En Nos 2 en 3 Twee HUIZEN en ERVEN van Waterleiding voorzien m oen gang of poort aau de Weatzyde van den Raam te Gouda wyk O No8 338 en 339 Bji de week verhaard elk voor f 1 30 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen TÓór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den rerkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaria FORTUIJN DROOOLEEVER ta Gouda In de a s maand MEI zullen na verkregen machtiging der Arr Rechtb te Amhtm in het openbaar ten overstaan van Mr I MOLEN AAK Notaris te Wad dinoGes ih worden verkocht Twee BOEHEN BOFSTEDES te zaraen groot 23 Heet 74 Aren 26 Centiaren gelegen in den gunstig bekenden Polder BLöEMEJiDAAL onder WADDllVBBÜ ijnde Eene Bouwmanswoning geheel nieuw gebouwd c a met uitstekende WEI en HOOILANDEN gelegen aan den Bloemendaalaehen weg vlak by den BiAESv groot IS Heet sa Aren IS Cent verhuurd tegen 1500 p j aan den heer A W MooKs tot Kerstmis 1903 en 30 April 1904 KN Eek Bouwfflanswoniog ca met uitstekende WEI en HOOILANDEN gelegen aan het Jaagpad groot r Beet 9H Aren 11 Cent verhuurd tegen 7B0 per jaar aan den heerA jAKUiAT Jb tot 1 November 1900 en 30 April 1901 ËmÊËPÖrWm Hen wemt verzoclit op t HEaK te letten DIT HIT MiB lZIJS VA M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf lw in een half en n Ned one met vermelding van Nom mer en Prfls Toorsien van nevenetaand Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAIIT LZ Opentare Verkoopingea te REEUWLHv ten overstaan van den te Gouda resideereuden Notaris G C PORTUIJN DROOOLEEVER op H oeuiOag 30 Maart 1S9S le des moigens te elf ureu iu bet Koffiehuis van RADEMAICËR aan de Reettwgksche Brug van No 1 Een goed onderhouden WOO HÜIS SCHUURTJE ERVEN eo UROND W k Ë No 47 aan de Breede Vaart by de Keeu wyksche Brug te Remmjk Kadastraal bekend in Sectie C No 972 gedeeltelyk groot voor t geheel 3 Aren 25 Centiaren Verhuurd bij de week aan A de Ruyter voor f I 50 Ed No 2 Een ruim ingericht PAKHUIS ËRF en GROND achter perceel No 1 Kadastraal bekend in Sectie C No 972 gedeeltelgk groot voor t geheel 2 Aren 25 Centiaren Verhuurd bii de week ann J Kaptein voor f 1 50 Na afzonderlyke veiling ou afslag worden de perceelen gecombinterd De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren te bezichtigen En 2e dea middags te f tcr ll vóór het hoia bewoond door J STOUTHART aan do Breede Vaart by de Reeuw ksche bmg van eenigen INBOEDEL waarvan GEWERKT GOUD en ZILVER Des morgens vóór de verkoopiug te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOOLEEVER te Gouda UTRECHT8CH STEDEUJK OUKEST Directeu r W Hi TSCHENRVlJTBR CONCERT OP Dinsdag IS Maart 1898 S avvndii hitlf acht ure precies in de Zaal iKuoslimiu der kieleit Ons ieaoegenu n K ËÜ4TRËE voor bh Uden der So cieteit en hunne dames by int J by niet inteekeniug 1 25 p p Voor jpiatleden en hnnne dames by int 1 0 by niet inteekeuing I 80 p p Voor leerlingen der Stads muziekschool Gymnasium vn H B t by inteekening 0 0 by nietin teeken ing 0 75 De Inteekening waarvoor ook gelagenheid bestaat by de Firma J van BENTUM ZOON Markt wordt gesloten MAANDAG a s s namiddags 4 uurBespreking kan gescbiedsn by geuoeoida tirina tegeu betaling van O tO extra per plaats van dea voorm 9 12 en des nam 24 unr HÊT B V TOI GERLOO blytt steeds het ruimst gesorteerd In verschalende SOORTEN SGHOENWERK