Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1898

No 7529 Piosdag 15 Maart J808 368te Jaargang Inrichting voor Heeren Jongeheeren en Rinderkleeding PEER A CLOPPENBÜ fiOllMIHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken s s V © es a feo o S o s CS s ra iS s a e o t ie s V S S a CA s f a i De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Be prijs per drie maanden is ƒ 1 26 francQ per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Hommers VÜF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o GROOTSTE MAGAZIJNEN VAN NEDERLAND Vertegenwoordigd te C3r O TT XD A door GEB BISPING Dagelijks ontvangst ler nieuwste VRAHtSCHE EHGELI CHE en lS€HOTt§i€HE l§iTOEEEl sin Zwolsche BOTERIIAL VAN M J BOOT Keizgrstr aat Deze en de volg enfle week krijgt elk kooper van één pond Büter een HA1 F POND cadeau Hierbij een Fijne KOP en SCHOThL en een lot op 5 Mmm en een KAEPET De Boterprijzen zijn 35 40 45 50 55 en 60 et per pond Siieciale prijzen en condltii n voor H H Winkeliers A A KEM COSTÜ M KS in DE STAD PARUS Bericht de ontvang st eener fijne Sorteering to On Colbert en Jacquet Costumes van de minste tot de fijnste qualiteiten Deze Costumes in Graniet Drapé Cheviot en Kamgaren worden ten spoedigste op maat gelewerd Bekende soliede Qualiteiten Elegante Coupe Aanbevelend gjj pj Q c35 A A M i E EM COSTIJ MES Fotografie STUDIO Fluweelen Singel 582 Elke dacr geopend ook des Zondags negens verplaatsing der Zaak k VOORTZETTING Tan den DITTERKOOP in het IJZERMAGAZIJJN van jJAïï HOUD Lange Groenendaal I 23 T t zeer lage doch vaste prijzen I in het IJZERlVIA iA7XIN van f VOORTZETTLliG der GHOOTE VNijiuirs OPRUIIIING lol 19 Maart Gebrs DE RAADT EIJWIELHANDEL Steeds voorradig nieuwe en zeer g oede g ebruikte RIJWIELEN i leuwe Kijwiclen van af fS Groote Sorteering Hijwieltenoodigdlieden GÜMMIBANDEIN voor Sportkarren en Kinderwagens J C DE RÜITKR Uorte nendeweg iO GOUDA VOORTZETTING YAN DE IIITVËRILOOP wegens Brand en Waterschade tot ZATERDAG den 19 i MAART 11 Kinderwagens Spoormanden enz enz Alles uitsluitend k contant Achtend F C BIK Zn GOCBItOO P BEDBËMHA CAZIJi Ondergetsekende bereelt zich beleeft aan voor levering van VëëREN en KAPOK BEDDEN SPRINGVEEBEN KAPOK ZEEGRAS en STROO MATRASSEN IJZEBBN LEDIKANTEN en WIEGEIN HOUTEN GESCHILDERDE LEDIKANTEN WOl LEW en GEISTIHTE DEKENI tege ri rat Conoorreerende prijzen V Reparttian aan sln HIfim MATRASSEN zeer goedkoop en spoedig VM Ook het uitstooDien van besmet ItEDDENGOËD zeer coocurreereod J POTHARST Kleiweg £ 50 Druk tii A BRINKMAN i Is Güuda BnlteDlaDdscb Overzicht lo de FrftDSche kamar bield Droo Zaterdi een iuUrpellatie oTer de algetueeoe polttieb en rerweat dt r g6eiiog een verbood te hebben geRloten met reaotiODnaïren en katlioliekeii De minister Barthou komt in zgn acitwoord tegen de beschaldigiag op atszou ds regennog Terdeetdbeid uaieo onder de repablikeinen Het algemeen itemrecbt zal antwoorden maar Tervolgt de miniateri ik moet zeggen dat hei te Teel gevergd ia den naam vao republikeinen te ontzeggen aan allen die niet radicaal zgn Mea eiHht onie afdanking Maar wy willen haat niet onderteekenen Men bescïinldigtoDB de beachermellfigen en bondgenooten van de oleriMleo te zgo Ik protesteer wg zjin venmin de bondgenooten an de olericalen als de bescbermeliogen an den pane Wy eerbiedigen de gewetens ryheld en bigven tronw aan de tradttiëa van de repnblikeioache parlg en aan bei program Tan Jnleé Ferry De minister wraakt alle aanTallen op het bionenlandecbe beleid van de regeering met name het Terwgt Tan te regeeren in OTereeoatemming met cleriealen en rallies Hg erkent de noodzakelykbeid om bet sooialiame te bestrgden Milioe vetwgt op zyu beart aan de socialisten de ooderwyzere in hun gelederen asn te werven en voegt er aan toe Gy valt ons aan omdat wy geen ofBoieele candidatnnr willen te wen gnnite Ik verwerp da bescbnldigiog Tan clerioalisatie Die van de reehterzy stemmen voor onze politiek omdat zy haar in overeenstemming achten met de belangen vun het land De r chlArzyde verleent ons baar belangeloose medewerking tegen bet coUectiriime BriaaoQ heeft ze en motiëo ontvangen Ten slotte neemt At kamer die van Descobea aan waarmbe Méline eicb vereenigde en waatbg de kamer haar vertroawen in de regeeriog ait spreekt met 319 tegen 231 stemmen De gebeele vergadering van de Belgische Kamer waa Vrydag weer aan bei wetsontwerp Tan Coremans en da Vriendt gewyd Sooj sette 0 redevoering voort en kwam mei enige versleten argnmenteu tegen het wetsontwerp dai door Anseele en Lorand verdedigd weid De laatste achtte bet gewicht dat Bommigeu aan de wet hechten oierdreven Naar syn oordeel itas hei eenvoadig een aaak Tan rechtvaardigbeicl Het spreekt vanzelf dat de argamenten Toor en tegen nn zoodanig zyu nitgeptit dat er haast niets nienws meer beweerd kan worden en het heeft das geen doel van de HARRY SHARPE de ag ent der geheime politie Roman naar het EngeUch Het eenige vat hem overbleef was zich zoo stijf mogel k tegen den muur aan te drukken Met zijn blik strak gevestigd op de deur die du door Underwood geopend werd waobtte hg ademloos zyn ontdekking af IV Sea verraiaend aieuvB Ben zag hoe Underwood de deur ait kwam die h langzaam achter zïoh sloot Ëer bg echter de trap bereikt had werd de deur weder geopend ea kwam ook Uepsy Uioks waggelend naar buiten Wacht eene eren Diek zeide zij er ia nog ieta waarvoor ik je moet waarstibuwen Nou wat il dal dan vroeg do ander terwyl hij met een afsobuwelijken grgnstaoh weder at ziju tuiden liet zien yBen CoUeater wordt iederen dag aimme en listiger Ik ben bang en ik heb er een voorgevoel Toa dat hij het je deaer dagen geducht lastig zal aken Oob kom moeder hij ia nog maar eeo kind zei Underwood j ik zoa hem den nek kuuaen omdnoien en hen kuuen oppaueleQ zooaU ik het ellenlange redevoeringen nog een nittrekaet to geven Vermeld zy enkel dat Lorand e a evenals den vorigao keer een Bmendemeot hebben ingediend strekkende om de wetten ook in t DaitscR aan te nemen te bekrachtigen en bekend te maken Dit ia en blijft overdreven daar de DaitBche bevolking van België niet ten volle 1 percent bedraagt Db herziening van het militaire strafproces in Duitscbland maakt reeds lang een geliefkoosd onderwerp van discossie nit Vooral omdat hot eenige moeite kostte zich te verstaan met Beieren dat op dit gebied eau geheel eigenaardige positie innam Door de tegenkanting van Beieren moet er zooals er beweert werd eea verwgdering tuaachen de boven van Berlgn ea Müncbeo zyn ontstaan welke thans zal worden bggelegd in een samenkomst tasachen keizer Wilhelm en den prlna regent De aanloidiog tot deze aamenkomst biedt de oothoHiDg van een staodbeeld van keizer Wilhelm I in bei Walhalla Iq de volgende week vermoedelgk 22 Maart zalten de beide vorsten eikaar te Regeneborg ontmoeten om zich dan samen naar bet Wal halla te begeven De beurs te New York wordt in dese dag n sterk geïufinenoeerd door de veracbillende geracbten aangaande bet rapport der commissie belast mf t bet onderzoek nflar de oorzaken van bet vergaan van de Maine en de daarlüdde ÏQ vviband staande kassen op oorlog met Spanje De Dailj Mail verneemt dat hot onderzoek is afgeloopen en bet officieel rapport aaracbgalgk aaoa aanden Dmadag om elf uur zal worden gesteld ia banden van president Mo Kintej De condoaie van het rapport zou volgene andere berichten zgn dat de eommiaaie de ramp wgt aat oorzaken van baitennf bet springen van een torpedo of een onderaardsobe myo echter in bet midden latende of dit te wijten ia aan achteluoiheid van 8paauBohe zgde d n wel alle schntd baitenalnit Het ia al weer de Dai j Mailc die vertelt wat er zal geachiedf n ia geval als vast wordt aaogeDOmen dat er een ontploffing in bet spel was In dat geval zal de preiideotonmiddellyk een eiseh tot sebade vergoed log instellen tegen Spanje verbonden met een nltimatum voor het heratel van den vrede op Cuba op grondslag van onafbaakelykheid Zonden deze voorstellen worden verworpen dan zon een ooafhaDkelgkheidsverklariog van Cnba volgen eeo jongen eekhoorn zou doen Nou Diok ik heb je gewaarschuwd wees voorzichtig wees voorzichtig Gosden nacht mijn zood Moeder en zoon 11 Dit was waarlijk een verrassend nieuws en het zou zeker wel een zeer belangrijke ontdekking tevens zijn Ben was benieuwd of die verbazend knappe agent der geheime politie Sharpe dtt reeda wist of vermoedde Ala Hepsy Hioks de moeder van Underwood was dan was een huneer namen het zij de hare of de zijne een valsobe en de oude heer Underwood de rader van het vermiste meisje moeet er een geheim op na houddn waarvan de wereld waarin hij leefde en xioh bewoog niets wist Terwijl dit alles door Ben g hoofd ging zag hg hoe Underwood de trap afatrompelde Halverwege gekomen bleef hij echter plotseling sliUtaan en haastte zich zooveel hij kon weer naar boven fOauw gauw l riep hg in doodaangst nit laat me weer binnen er komen een paar kerela naar boven en ik verlana met door iedereen gozien te worden it zouden allen ala getuigen kunnen dienen De vrouw haastte zich de deur weder te opÉben maar gedurende het zeer korte oogenblik dat er ver hap keek Underwood doeUooa de nauwe overloop langs Ha riep hij eeaaklapa uit en Ben wiat dat hij ontdekt was zolder echter nog de zekerheid te hebben dat hy ook herkend was geworden Haastig trok hg zgn pet diep over de oogen en sprong naar de trap er steeds voor zorgende ziJB getant afgewend te houden Zijn bestallersuniform bad kem echter Tttradtit Het Bchgnt dat bet Congres de aangelegenheid geheel wil laten in handen van president Mo Kialey wiens krachtige bonding de atgemeene goedkearing wegdraagt Verspreide Berichten Fkanksijk De beeren Féry d Esclande Alfred Mézières en Paal Oerontède die onder voorzitterschap van generaal Dn Faore de Beasol den eereraad aoaden uitmaken ia zake het duel Ssterhaey Pieqiert hebben verklaard dat er geen termen meer bestonden om een eererasd te doen oordeelen De gatQtgen hebben een brief van kolonel Picqoart ontvaogeD waarin deze zegt dat by de samenstelling van een scheidsgerecht niet aanneemt Naar aanleiding hiervan meeoea da getnigen dat zg al het mogelyke gedaan hebben om de ontmoeting welke door hnn clifeot werd verlangd nit te lokken Zy hebben aan Eaterhazy medegedeeld dat zij hnn opdracht als geëindigd Keaehoowen Ësterbazy heeft de getuigen bedankt in een sehrgvea waar o hg het volgende zegt Picqaart beeft een vreemde manier van doen zijn weigering om zich te verklaren heeft tot motief vrees zyn weif ering om te vechten lafheid Hg verdient niet beter dan de jf Pi en ik zal b m die laten voelen Ik verzoek n aU gy ïn fa zaak met hem mocht betrokken worden mo tegen hem op te treden onder welk voorwendsel ook Hij is mgo mao Dit briefje dat weer echt van Esterhazy ia zat wel geen denkend menach overtuigen dat kolooel Piqnari ongelgk had toen hyde wonderlgk aamengeatelde jury verwierp De redactie van de Badapeat Naploc heeft aan de kinderen van kapitein Dreyfus hg gelegenheid van bet proees Zola bonbons gezonden met een brief aao den kleinen Pierre Mevroow Dreyfus beeft zich hiervoor zeer erkentelgk betoond en in eea ichryven baar harielgkeu dank betuigd ENOBLiND De filantroop George Muller stichter en beheerder van de groole weeeinriohting te Bristol is oveileden Men moet niet meeuem dat bet practisohe en doortastende Engelaehe volk sonderbnreancratie is Sergeant Walker die door de Afridi s krygBi evangen gemaakt en na zes weken weer vrgg ater ia rooeat toen I i in het g i Ia Ben 1 schreeuwde Hepsy Hioki terwgl zg op hem toevloog Hg heeft itaan loeren zei Underwood en zijn vrees om zioh te vertoonen goheel vergetende rende hg Beu achterna Deze vloog zonder zich om iets te bekommeren de itaila trap af Bg den uitgang flikkerde een klein gaipitje en bg bet sehgntel daarvan zag hg drie mannen diejoiat naar boven wilden gaan Op straat had hg zioh wel weten te leddea hier ie dezen donkeren nauwen doorgaog was dit een onroogelijkheid Tot zijn vreugde bemerkte bij echter dat dia mannoa medehuurders van lommige der in hetzelfde slop gelegen ellendige krotten waren en hem dua van saazieu kenden sn eenaklaps bedacht hg een krijgsliat die dan ook onmiddellijk ten uitvoer gehraobt werd Houdt hem I houdt hem aohreeuwds hij op Underwood wijzende Hg voert hier kwaad uit Houdt hen en vraagt eens wat bij wil Kijk eeas nasr zijn fijne plunje 1 Ben t woorden werkten als een eleotrisohe sobok De mannen bleven staan rb toen Underwood hen trachtte voorbij te apringeo gevoelde hi zich eensklapa zÓo stevig vaatgegrepen dat aan verzet of ontkoming niet te denken viel Laat ue los 1 Ik doe hier geen kwaad I riep hij zieb wringende om los te komen Kijk ziju zakken eaua na kijk eens of hij niet wat van hier heeft meegenomen zei Ben die nu hij seker was niet langer achtervolgd te worden geen haast maakte om weg te komen ODmiddellgk nadat h dit echter gezegd had had hij er spijt van Wat of wie Underwood ook zijn mocht niemand had rookt zÜD zakken te doorsouffileo dao de po UÜB Engeleche legerkamp terugkwam wegens afwezigheid zooder verlof voor den krgtiaraad terecht staan Zyn otdg over de zes weken van zyn kryg ge vangen schap werd ingebonden Minister firodriok verzekerde echter in het Lagerhuis waar men hem over bet geval ioterpelleerde dat ce minister van oorlog de Botdy toeh kau laten uitbetalen Voor versterking vaa de Rusaieche oorlogsvloot is niet minder dan negentig millio roebel beschikbaar gesteld AU reden voor de buitengewone uitgaaf geeft de keizer eenvoodig op dat versterking van de vloot Doodaakelgk wordt geacht De gewone uitgave voor de marine wareo dit jaar al verhoogd Itaub Macola die den redacteur van de Roma te Napels wegens beleedigmg heeft aangeklaagd is door dezan tot een duel uitgedaagd SriNjii Ken telegram van de Filipbgnen iMveatigt d t een detachement van 8 man van het garnizoen te Solinao door de opgestane inwoners ia ingesloten Van Manilla zyn versterkingen gezonden Volgens een bericht uit Honkonii zonden de oproerlingen zich van Solinao hebben meester gemaakt De toestand is nog verergerd door een algameene staking der arbeiders en kleine kooplieden Alle winkels zgn geslolen en da winkelstraten zyn verlaten De bevolking it ontevreden en de EaropeauAo gaan alleen Rewapend op straat DUITSCHLANU De BOclaHat Linhknecbt die z ob tbana in de gevangenis te Gharlottenburg bevindt wegens een hem opgelegde straf gebruikt di n tgd OK zijn gadeoksetinfteo op te stellan BINNENLAND De Tweede Kamer der Htatan Generaal zal deze week vermoedelijk Dondardsfi of Vrgdag uiteengaan I e volgende bgneoroepiftg wordttegen 3 Mei Ranstaande tegemoet gezien opwelk tgdstip de wetaootwerpen lot afschnffingder plaatsvervnnging t n tot definitieve vaatatelling van Hoofdstuk VI Marine voor openbare behandeling inll n gereed zyn D By de ambteuAren der belaatiogen heeft eene aanzienliike promotie plaats ftehad meer Jongeni ja het ia neer dan woaraohgnlijk dat hij wat van on se precioaa a gestelen heeft zei eea der manaen Vl geloof waarachtig dat dia horlogeketting van mij ia Voor dan duivel ja hoor het ia zoo en mijn gouden horloKe hangt er nog wel aani Lanky kijk jg eeni of hg je portefeuille aiet ergens heett zitten Verduiveld ja ik heb de mijne verloren zei Lanky mat een grjjns terwgl hij deed alsof hi zijn versleten zakken tavergeets doorzocht f Ën ik de mijne ook verzekerde da derde Hier i wat los zilvergeld in zgn zak ik geloof waarachtig dat hij dat van jou geatoleo heeft hè Ben zei de man die Lanky genaamd werd Hij bad intuasohen de zakken van Underwood geheel het binnenste buiten gekeerd en liet het losse geld onveraohillig in zijn hand rinkelen Ik heb het niet noodïg en het is niet van mij zei Ben Het is wel van jon zei Lanky Hg was bang dat Bon zou terugkrabbelen en hen in den steek zou laten Als zij hem konden overhalen om al was het slechts een klein deel van het waggenomene aan te nemen dan zou hg hun niet durven verraden Keen hij heeft niets gestolen zei Ben moedig Hij heeft het alleen maar op mg voorzien en ik wilde hem ontl o 6a dat ia allea Je moogt niets van hem wegnijmsD h md hem alleen maar vast tot ik een eindje weg ben meer verlang ik niet Maak dan oor den bl datje weg komt zei Lanky woedend