Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1898

2de looneo in verband met hunne bekwaamheid vaardigheid en ook met hnn aantal dienstjaren by de firma eel te laag moeaten worden geacht Inzonderheid vrat dit laatste betreft daar er onder zya met 4 8 9 en 11 jaar dienst zoodat niet is aan te nemen dat onbekwame zetters zoolang in dienst zouden worden gehoaden de byl des moordenaars getroffea wordt Het artikel en de plaat wyzen op drie medeplichtigea De redactie heeft zegt zy de justitie met de namen der daders en de otastaudigheden bekend gemaakt By onderzoek hebben wy voorshands slachts te weten kuunen komen dat het verhaal der Ëchoc inderdaad bij de justitie reeds langen tyd bekend is doch dat bare naaporingen geen grond hebben opgeleverd om dat verbaai a s de ware geschiedeois van den moord aan te Ëergister och tend ongeveer half elf heeft te Noordwijk eent ontploffing plaits gehad in de fabriek van gecarbareerde locbt van den heer Kruimel die in de gemeentelyke straatverlichtinat te Noordwyk binnen voorziet By de ootploffiuj ontstond zulk een hevige brand dat het ge ïouwtjo io zeer wein g tyd geheel in liohtelaaie sloud Een broedtir van den directenr den heer Jas in de fabriek werkzaam werd door de luchtverplaatsiog bniteu de fabriek geworpen en kreeg eenige brandwonden Da brandweer mocht het gelukken het vunr tot het eene pand te beperken waardoor het gevaar van ontploffing van twee ketels met petroUumga gevuld en vernieling der op het terrein aanwezige petroleumgasfabriek werd voorkomen STADSNIEUWS GOUDA 14 Ma rt 1898 Tot deurwaarder by de arrond rechtbank t Rotterdam ter standplaats Gouda is benoemd de heer B H van de Werve deurwaarder by het kantongerecht te Gondii in plaaci van diens vader eervol ontelagen Airentatiën hebben trouwens niet plaats gebad Üiprover verwondprt De Ëcbo zich troawens daar volgens bare mededeeling de door haar bedoelde personen na eerst in het buiteoland te hebben vertoefd zich dezer da en hebben opgehouden In verband met de groota uitbreiding die bet Vereiosrondreiflverkeer a leogs beeft onderKaan in by deu Verein Dentscber Ëisenbahn Verwiltuujjen sen voorste ioged nd om voo groote reizeii een laogeren ge digbeididuor te bepoleo en tevens om den voor het Vereioirondreisverkeer vaatgefttelden minimnm afstand van 600 kilometer terag te brengen tot 500 kilometer in dier voege dat de geldigheidsduur bedraagt voor reizen van 500 km tot en met 1500 km 45 da en van meer dan 1500 km tot en m t 3000 km 60 dagen van meer dan 3000 km 90 dagen De betrokken spoorwegmaatsebappijen zyu voornemens om ter gelegenheid tau bet Pinksterfeest en den nationslen gedenkdag voor Frankryk 14 Juli eeo pleiziertreiu van Amsterdam naar Parys te doen loopea Te 8 oren gisteravond werd te Rotterdam door onbekend gebleven jongena opde Nienwemarkt een kraam iu brand gestoken die door den eigenaar den Amsterdamschen koopman Van Kleef onbeheerd was gelaten omdat hy de vlucht bad moeten nemen teneinde aan de woede Tan het volk te ontkomen hetwelk hij bij den verkoop van illustration zou behbeo bedrogen De brand werd door de politie met emmers water geblascht Moo£DBECHT By de wed den Braber alhier werd Zaterdagavond esue vergadering gehouden van belangstellenden tot bet oprichten van eene nfdseling van de Boll Maatscb van Landbouw Vau de aanwezigen traden 23 personen tot de afdeehng ioe terwyi nog eenige niet aanwezigen toeiegging badden gedaan om lid te worden Als bestuorsteden werden gekozen de beeren D van den Dool Hz voorzitter A Mark secretarispenningmeester A van den Henvel IJ J de Jong eu P C de Zwart Zy die wenschen lid te worden kunnen zich by een der bestuursleden aanmelden Omtrent de werkstaking onder het setterspersoneel van de Gelderlander wordt aan de Ariih Ct f uit Nyraegengemeld van 11 dezer Ëergisteravond was in het geboaw Place Royale alhier eene vergadering belegd van de stakende gezellen der drokkery van de firma Langendam Co ten einde over de ioonquaestie van gedacbteo te wisselen Ofscb on de beeren Langendam en de geestelyke adviseurs der katholieke en typografische refeeoigingen beboorlyk waren oitgenoodig was geen dezer beeren ter vergadering vereohenen Na langdurige beraadslagingen eu xo verband met de omstandigheid dat gister reeds twee stakers ter drukkery waren teroggekeerd en de beeren L gisteravond aan bet Comité dat zich ten hunnent bad vervoegd om nadere besprekingen te houden zich bereid hadden verklaard om nog 4 stakende gezellen wier loon respect f 6 f 4 25 f 5 10 en f 3 10 bedraagt op de oude condities terug te nemen werd met 7 tegen 4 stemmen besloten de werkstaking voor geëindigd te verklaren eensdeels omdat men zich niet meer solidair hield anderdeels omdat de nood drong Tnen de ataaiug nanving waren behalve de 13 jongens ter drukkery werkzaam 22 gezellen waarvan er 16 staakten Hieivan war n 2 van 19 jaar met een loon van f 3 80 4 van 18 tot 20 jaar met eeo loon v a f 4 l van 19 jaar met een loon van f 3 40 1 van 22 jaar met een loon van f 6 2 vnn 19 jaar met een loon van f 4 50 1 van 21 jaar met een loon van f 4 25 1 gehuwde met een loon van f 5 1 van 24 jaar met een loon van f 5 10 1 van 20 jaar m t een loon Tan f 6 1 vau 16 jaar met een loon van f 3 10 en 1 van 23 jaar met een loon van f 7 Over het geheel worden de zetters ale bekwaraw poiirn it ellerH lugcliotiwd zootlat de Boskoop Sedert eenige jaren worden hier honderd duizend planten in potten gekweekt In hoofdzaak zyn het Seringen Staphylia s Deutsia Spierea Prunus triloba Viburnum enz die deze bewrking ondergaan D ze planten worden zonder de potten naar het boitenland verzonden daar weer in potten van dezelfde g ootte geplaatst en dan zonder verdere voorbereiding in bloei getrokken Iedere kwsker hier die eeo kweekkas bezit neemt eenige van deze planten plaatst ze in de kas en zoo ziet men bier reeds io Jannari voor de ramen langs de straat verscheidene bloeiende pla ten De drie hier bes aande tuinbouwvereenigingen waren op bet denkbeeld gekomen om van deze planten eeoe tentoonstelling te hoodcn en bepaalden den dag van inzending op 12 Maart Boven verwachting is men gestaagd De groote zaal in het hotel van den huer KInasson was geheel gevuld te vol om alles naar waarde te kunnen beoordeelen Behalve de borengenoemda diauteu zyn er zeer veel Rhododendrons Aeslea mollis en pontica iu olleo bloei Ook js er een prachtig bouquet rozen van de soorten Perle des Jardins en Gloire de Dyon Deze expositie was een proef matr zal er zeker toe leiden om haar een volgend voorjiar te herhalen en dan vooraf de ooodige publiciteit aan te geven Wat er reeds nu aau wezig is is een bezoek dubbel waard ZoBT BHBKB By de Zaterdag alhier gehouden stieretikenring werden de navolgende premiea toegekend die van f 1 0 voor een tweejarigen en die van f 60 voor een éénjarigen stier aan deu beer J C van der Torren te WaddiogsT pn de premie nn f 100 aan den hPT M A 0 8 8B 10 18 09 B4 10 11 U l IL 1 U U U 5 1 84 8 4S 8 7 4 5 B 2 BI 6 1 7 ii n u ia 11 88 11 85 11 48 11 51 18 89 18 85 1 84 8 48 8 5 7 4 18 66 18 89 lil 19 89 M9 IS 66 1 b 8 4 1 4 U 6 10 6 86 1M9 Ü 86 11 6 18 87 1 44 9 50 11 88 I 9 88 9 88 9 47 10 18 6 61 7 86 10 80 9 68 10 89 10 86 10 48 10 49 U 64 19 08 19 47 88 t 7 46 i8 9 00 9 47 10 18 OOVDA DEN BAiS Souda KaTeDkuizao Moerkapella Zoetenneer Zegwaard Voorburg a Haga B 7 8 S SO 9 15 1 96 10 14 11 16 19 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 5 64 8 11 7 84 7 58 f 8 2M 7 49 8 49 18 40 8 04 E Z 7 58 8 61 18 51 8 16 1 05 8 99 8 641O 10 M11 1 I 10 18 I 10 81 I lO SS V 8 07 9 08 1 05 lu oo aH 8 1 9 08 9 43 9 E4 10 44 11 46 19 46 1 10 8 05 4 15 6 15 5 66 6 98 I M 8 04 8 84 9 9 8 10 88 U 5 11 44 eOUDA UTRKCHT Uwda 6 80 1 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 58 8 90 8 17 4 86 6 05 Oudair 6 16 11 14 8 87 8 10 U 8I 8 46 8 84 8 88 9 0 8 10 6111 46 ll M 1 36 8 08 8 60 5 6 56 8 96 10 17 10 35 7 10 10 34 1 94 7 18 8 48 10 41 C4 7 89 8 69 11 19 11 18 GOUD A A HSTEROAU 10 57 18 10 4 11 J 6 10 7 51 8 86 10 11 10 M 1 8 1 11 i It 8 66 10 11 11 41 daa 150 kommiezsn der 4de 3de klaaae zgQ bevorderd By kon bealnit ia b4o D Dobbe gker der maieo en gewichten cbef van dienst te Rotterdam op z D erxoek met 1 Mti eervol ODtsl g Terleeod uit s ryks dienst Biykeos eaa ichryven van het departement van oorlog tya alle nieaw model eetketeltjes Toor da infanterie afg kenrd waardoor het niet mogeiyk ia om alls miliceinH der lichting 1898 dadeiyk van een eetk teltje te voorzien De cacaofabrikaiiten Gebr Grootes te WeetK aD hebban eene speciale verpakking voor bno artikelen uitgedacht om aU geschenk by de a B leesten te dienen Behalve de oranjekleurige onaalag draat t ook d makeiyke inbond tot opsehrift 0raMi6 en Volk Vorige week is t vakblad Verganniogsrechtc van naam gewgiigd liet ver cbynt oo als vreekblad Het Ko£ ehuii c nu meer algemven gewyd aan de belangen van den kofBehnisatand Naar wy van het Bestunr vernemen zal het leest van de Vereeniging kCbristelgk Na lionial Zendingsleeetc D V worden gehouden op het landgoed Noord Honderiugenc naby het station de Bildt op Woensdag den 6 Juli 8 s De algemcene vergaderi g ran de A N W B beeit gisteren bet besluit op eeoe vroegere vergadering genomen om f 10 000 beschikbaar te stellen voor een feest ter gelegenheid van de inhntdigini ieesten met nagenoeg algemeene stemmen gehandhaafd Ëene inaondster van een feuilleton kreeg van een itoitgever redacteurc vbd een der bladeu het volgende antwoord G den 26n February 98 Mjv nwe letteren ontvangen Maar door de dat ik nog verscheiden vuUitoa 4 aanwezig bob zoo aldien op Jeden geen behoefte heb wegen awfl aaubiediag UEdn de üitGever t Nu t NienwB vormeldt dat dit briefje uit G afkomstig was had ter ook maar volnit b moeten setten of tGorinchem dan wat Groningen Gooda of Grave of w lk ander G dan ook is waar de UitGever woont die looveel vullitonR bezit In een der Amsterdamtohe bladen leeitmea het volgende familiebericht In den jare 1898 deu I5en dag van de 3e maand wensch ik zoo het Gud behaagt die over leveu eu dood te beschikken heeft den dag te herdenken waarop raya geachte echtgenoot de beer Gerardus Nicolaas van Kappel 72 jaar geleden het eerste leveeslicht aanscboQwde Moge de Bestuurder van bemel eu aarde hem nog jaren tot etean en hulp iu myn ook hoogen onderdom en sukkelenden toestand voor my sparen Dit is de waarachtige en ba tviyke wensch vac zyn vierde echtgenoote die ongeveer 33 jaar loor den ecbt met hem vereeuigd is Mejufir Maria Anna van Kappel geb Lsmare Gemengde Berichten Ollilda 8 KoordrwM Kieiiwerkeilc Oipella Bofterdtm 7 8 85 8 43 8 49 9 66 S 05 i it 6 08 H 6 1 6 96 7 l 1 811 7 8 7 46 7 9 80 16 S iS 4 45 4 S6 6 04 S ll S 17 Botterdun O pelle Nleuwetkork ULoordnoht Saud Woard 5 48 Ulraolit 08 7 4 9 48 lO iO 3 1 9 f 8 1 0 81 Men meldt uit Amsterdam lao de tN li Cl Naar aanleiding eener mededealing betref fende aeue ruzie in de Dolle Bagyueasteef waarby tekare Ë werd uitgemaakt uls de bedryver van den moord op den slachter Schnt 4 jaar geleden lüreft de Echo nu een ietwat geheimzinnig verhaal waaruit moet biyken dat de redactie geheel op de hoo te is tan het in de slaohtery van den beer Schot voorgevallene Zelfs geeft bet blad een plaat van deu moord zelf bet otgoublik voorsteltende dnt Scbut s hoofd op ïyn fiirön bnVblolt door Olieman te Stompwyk bg Rgswyk voor eentweejarigen en aan de beereu M DogteromtaZevenhnizen 0 C v d Helm te Stompwyken A Breedyk te Waddingsveen voor eenjarigestieren Ter keuring werden aangeboden I driejarige 8 tweejarige en 12 eenjarige OoDBBKBUK a d IJsKL De toestand van het echtpaar Deo Duif alhier Vrydagmorgen in bewuateloosen toestand in bed gevonden tengevolge van hun bedompt slaapvertrek was Zaterdag hoewel nog ernstig vry bevredigend Eerst gisternacht kwam eeoig bevuatzyn terug en werden eenige woorden met moeite en zonder verband aitgebraeht Zy liggen nog bijna voortdurend ïn dofheid en bedwelming nbder Doen zich echter geen compllcatiën voor dan laat het zioh aanzien dat man en vrouw be deu t leven er zullen afbrengen THEOSOPHIE Zaterdagavond 1 1 werd een openbare vergadering gehondeu vanwege bet Theoiopbisch Centrum alhier Daar Mevrouw Meulemanvan Ginkel vetbinderd was werd om de beloofde spreekbeurt te vervollen trad in hare plaats opde heer W B Fricke Zyn onderwerp was De oorzaak ec bet einde van de smart en het kwaad Men diende volgens spreker met twee beginselen vooral rekening te houden wildj men de oorzaak en het einde van de smart en bet kwaad doorgronden Io De evolntie van den vorm Koowel als die van het leven 2o Dat ieder meusch zoekt naar geink ea dit tracht te bereiken door zich te vereenigen met het voorwerp van zyn begeerte Darwin had volgens spreker vooral eea studie gemaakt van de ontwikkeling van de vormen ea de wetensciiap had deze ontwikkeling niet alleen erkend maar had haar onderzoek in die richting verder voortgezet De ontwikkeling der vormen werd vervolgens geschetst hoe in het begin der evolntie dezen ruw en onbeholpen waren en langsamerhand al fijner en schooner door de vormende kracht der Natuur werden voortgebracht Ds monsters der vnorwereld moeaten verdwyuen om plaats te maken voor 4e fraaiere vormen door welke wy uu omringd zyn De vernietiging die men all rwege op merkt was dus wel noodzakelyk om voor bet mindere bet betera in de plaats te kannen brengen Wy moesten wel terdege in het oog honden dat de twee aspekteu volgens welke het Goddelyke leven wwrkt n l een vernietigende en een scheppende kracht beiden evenzeer noodtakelyk zyn voor den vooruitgang God ia zoowel ia wat wy den dood noemen als in bet leven Dood moet opgevat worden als een stadium in de ontwikkeling De evolutie van het leven volgends kwam hy tot de conclusie dat met de vernietiging van de vormen het beste wat zy bevatten aan het leren werd teruggeven de vorm was het kleed waarin het levea zich had gehuld De vorm diende slechts om het leven gelegenheid te geven zich te opeubarLn Het leven gaat over van den eeuen naar den anderen vorm omdat telkens een beter voertuig voor bet leren Qoodig is daar de oude vorm door het kraohtiu ere leven zelf verbroken wordt Telkens is dus een betere voroi ooodig voor een booger Bspekt van het leven Wy zien derhalve dat bet teven dar vormen volgens een grootsch plan voortgaat dat het inwendige leven steeds ryker en krachtiger wordt steeds een verheven ideaal naderende In het kort wy zien de machtige Alziel zwevende over de geheele uitgestrektheid der stof zich daarin kleedende door haar zyn stralen daarin af te zenden elke straal de werkzame kracht vertegenwoordigende die uit de stof een vorm te voorschyn roept en na irmate meerdere kracht door de Alziel ïn de stralen wordt nitgestort is telkens en andere vorm noodzakelijk meer samengesteld naarmate by een krachtiger leven moet open Zoo worden de vormea steeds schooner en 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 08 8 09 ie 8 86 6 86 11 18 11 80 10 09 6 10 4 10 7 60 6 80 10 16 7 86 5 40 8 45 10 54 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 1 44 1 64 9 01 9 08 9 14 9 87 9 47 14 10 01 10 07 4 20 6 4 6 56 8 09 4 06 7 45 8 80 DEN HAA8 SOBDA aHaga 6 46 7 80 7 48 8 3S 9 4 10 1111 97 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 83 5 80 6 18 7 18 7 66 8 8110 03 Toorb 6 SS 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zagw6 6 10 88 1 68 4 68 6 30 9 48 Zer M 6 17 uk 10 48 8 0 6 04 6 tl 9 69 Onada 887 4 8 189 08 l ltl0 6411 67 18 60 8 17 3 14 4 08 4 88 6 15 6 S 60 7 48 1 8110 10 10 88 I 10 84 10 64 9 07 10 08 9 88 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 7 88 8 87 9 88 9 69 10 69 11 10 18 11 l SS 3 4 4 87 6 80 07 7 89 8 98 9 4t 10 84 11 10 AHSTlKDAK eoBDA 8 1 8 06 lt 49 8 6t XM 4 4i 19 1M 9 46 8 U 1 9 11 11 IMi 8 l I M 1 4t M U M ABatardaa 0 8t Simda 7 06 l 0 7 98 O T E I O H T O O B D A irtraolll 6 88 7 46 8 49 9 8010 15 10 88 11 88 1 3 08 8 56 4 48 6 86 6 66 7 66 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 65 4 16 7 18 Uudevater 7 07 8 14 10 46 4 84 Gouda geschikter om niidrakking te geven aan de hooge alkomat dazer straleQ Dan komen wy eindetgk aao de meDaobelgke Tormen waarin dere etraleu sich bullen en een nieawe nit atorting lan dan Goddelpen Geeat heelt plaati en een menachelgk wezen heeft het tooneel dezer wereld betreden Van nu af aal de ziel door persooniyke ervaring moeten groeien Ko deze indiridueele ziel ia nog slechts een kiem een zaad feitelyk nog geen ziel evenmin ala men een eikel een eikeb om zon kuanen noemen Ën deze drO pel oit den oceaan des lereoa gelegd ia aen lichaam gereed om dezen te ontvangen moet steeda in omvang toeoemea tot dat deze droppel zelf de oceaan wordt Bet ia eeo kiem maar de mogelykheid in zich hebbende om alle ervaringen op te doen die in bet heelal gemaabG kannen worden Voor deze ziel haataat noch goed noch kwaad alleen ondervinding Met milde hand strooit de natuur haar gavee vojr baar oit dingen welke genot en smart geven maar dit jonge leven ia onwetend wat te kiesen Het zon gemakkeiyk zyu deze jonge ziel tot een machine te maken en baar als eea automaat steeda bet rechte pad te doen bewandelen alleen door den drang der Goddelyke voortatuweode kracht Maar dan zoo de ziel nimmer groeien naar de ge ykenia zyner Vader dan zou zy ooch goddelgke keanis noch goddelyke kracht ontwikkelen Boe lal de wil vry blyven en toib ateeds het bette kiezen Zooals gezegd de ziel werpt zich op allea wat haar omringt maar aan elke handeling vei bindt do Wet hare gevolgen De keus it vry maar oeberroepelijk moet de ziel dragen wat aan die keus verbonden is Wat ook de gevolgen zyn aangenaam of onaangenaaia nooit kan zy haar keos oogc daan maken Zy moet io de wereld levende da Wet leeren en zal zoo kennis verkrygen Volgeoa de Wet bandelende zal harmonie bet gevolg zyn en vandaar ontwikkeling en Tooroitgang Gi lnk volgt op bet aamenwerken met de Wet De ziel neemt voedsel tot aich en ondervindt genot zy neemt al meer en meer om bet genot te vergrooten maar zy staat verbaasd over bec vreemde gevolg daar ajj nu geeo genot maar smart ondervindt en komt tot het resultaat dat twee dingen mogelyk zyn en door beiden te ondervinden leert zii onderscheiding Door onderscheiding te leeren begint zich het denkvermogen ta ontwikkelen Om tot de kennis vaa iets ta geraken moet bet bekead worden met de eigenschappen er van fin genot en smart zyn bat resultaat van ondervinding Dezelfde ondervindingen doet de ziel na leven op en aen geweten wordt geboren een zedelyk bewustzyo ontataat Leerende wat goed voor baar is eh wat kwaad wat tot ontwikkeling dient en wat haar achteruit brengt begint zy het onderscheid te leeren tnsschen goed en kwaad Want goed ia wat de ainl voor hare ontwikkeling noodig beeft kwaad wat haar tegenhoudt Dit toepassende op bat loven baalt apreker voorbaaldea aaa in betrekking met moord oorlog eu bet doodeu van dieron Door ondervinding leert de ziel wat kwaad is en wanneer da les ia geleerd en de ziel het geb el inziet wordt herhaling misdaad Zoo steeds trachtende om volgens de Wet te leven leert de ziel aindelyk begrypeo dat ly werkelyk zoekende is naar dat leven waar van zy een de l uitmaakt En evenals het water zoekt naar zyn niveau en dan tot rust komt zoo oOk rindt de ziel dan eerst rust als ly het £ enwiga gevonden heeft dus niet het gelok zoekt in verband met den Torm maar het zoekt in de vereeniging van haar wezen met bel leven dat in den vorm is eeuwig au onvergankelyk dan is geluk gevoodaa Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen VKILING 14 MAABT Een Winkelbnis met Bovenhuis io de Dubbele Buurt B Ho 6 en 8 f 410O k J Rietveld Een Eoffiehuis met Bovenhuis aan de Gouwe C No 3 en 3a f 4350 k J J van Velzen Een Winkelbais aan de Gouwe C No 4 I 2410 k D L Cats Een Winkelbnis iu de Korte Groecendaal I No 8 f 2840 k Q Kooy Een Huis in de Korte Groenendaal I No U f 2450 k D van den Berg Een Pakhuis Achter de Viscbmarkt I No 136 I 980 k J J van Velzen Een Huis aan den Groeneweg L No 143 f 910 k i J Doijm Drie Huizen aan den Groeneweg L No 144 145 en 146 f 2550 k mej I Jansen RECHTZAKEN Door de rechtbank te Haarlem is beslist dat de zaak tegen P Hols secretaris van den Ned Tjpografenbond beacboldigd van huisvredebreuk gepleegd by den beer W Küppers aldaar tal worden behandeld op 24 dezer Ook de twee letterzetters die vau betielfde misdryf worden beschuldigd zullen dan terechtstaan De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag W S aebeepatimmeriBau te Capella aan dea IJsel wegens mishandeling van een ambtenaar tot vier maanden VÏRSCHEIÜENaEID De tyden zyn voorby dat vorsten beachonwd werdeu als menseben die bet zich maar niet aangenaam en gemakke yk genoeg konden maken in één woord die liever niets deden dan een klein beetje Van verschillende vorsten eu vorstinnen is bet zelfs bekend dat mt nigeen oog een voorbeeld aan ben kon nemen wat vlyt werkkracht en volharding aangaat De koningin van Engeland gaat naar de Woman at Home meldt nooit vóór twaalven naar bed toch wordt zy even over aevenen gewekt en gebruikt om acht oor een kop chocolade met een pair beschuiten waarna zy onmidüelyk opstaat De prins van Wales is er voor bekend dat by weinig slaapt en de prinses van Wales had zich zoolang haar kinderen nog niet volwassen waren tot regel gesteld s morgens om negen uur kant en klaar te zyn om baar dagtaak aan te vangen terwyl zy in Marlbouri h House nooit vóór tweeën naar bed ging Nu de zog voor de kinderen haar niet meer d ukt neemt zy het ervan en gunt zich een uurtje langer rust Ook de keizer van Oostenrijk u vroeg by de hand doch zoo vroeg als de keizer en de keizerin van Duit cbland staat geen ander Europeesch vorst op Zy volgen echtev ook den regel Vroeg op en vroeg naar bede want als geen holFeesteu hun dit beletten gaan zy reeds om tien uur ter mate Des zomers om vyf en dea winters om zes uur is de keizer op de been en de keizerin verschyet slechts weinig later om zelve voor baar echtgenoot een kop koffie te zetten De kinderen van het keizerlyk paar worden op dezelfde wyze opgevoed In een myn nabü Mnirkirk Ayrshire is plotseling het water binnengedrongen Negentien arbeiders ia daardoor de terngweg affeesnedeu In weerwil van onmiddellyk aangewende pogingen vreest men voor hun redding Worden het geld eo de moeite van t adverteeren wel beloond Op deze vraag antwoorde korten tyd geleden de Mainzer Nacbr met de vermelding van het volgend historisch feil Een m n adverteerde dat by degene die hem den grootsten appel zood vijf mark 13 zoo betalen In minder daa twee weken had hy vyftien mud vau de mooiste en beerlykste appelen Hierop betaalde hy met groot genoegen vyf mark voor den grootsten appel Tn Sanger s circus te Watford zyn twee leeuwen iu hun kooi aan het vechten geraakt De dierentemaier trad onversaagd het strydperk binoeo en scheidde de woedende dieren doch niet dan nadat een der leeuwen een doodelyke wond bad ontvangen E Ei O Xj A IVi IE DE BEPROEVINGEN ËËlR WERKMAPJS VROUW De waarheid die vreemder ia dan het verdichtsel kan zich dikw le te midden der bedryvigheid eener drukke stad bevinden en het lot eener werkmans vroaw welke zich bekommert om de noodzakel kheid een nanwkenrige aandacht te geven aan hare plichten iu het huishouden en evenwel worstelende met het ellendig gevoel dat zg niet in staat is haar lot te dragen is niet gelukkig dit is evenwel dikwyis het geval en geeft een bewgs van kloekmoedigheid en te weinig begrepene volharding Haar eertU kind Mejuffrouw Jeanne Wood is de vrouw eens smide wonende no 35 Short street te Carbrook Sheffield Voor zeven jaren was zg eene jonge vrouw die gezond en gelukkig waa Evenwel na de geboorte van baareerste kind heeft zg koü gevat Eene o n tatek ing was er het gevolg van en liet haar in een rreeselgken toestand van verzwakking en machteloosheid die baar geslacht eigen ii Dit waa eene harde beproeving Toor haar en hare vrienden gedurende een reeks van jaren maar hare geachiedenia zal misschien beter door hare eigen woorden verteld worden Ik dacht er nimmer meer boven op t komen zeide zg aan een reporter van een dagblad de Indénendant te Sheffield t en de dokter had gezegd dat hy allea voor mg ge daan had wat hg kon Ik kon mgnauwelgks beweaen Telkens als ik mg bewoog deed het kwaad zich dadelgk gevoelen Ik werd treurig en rampzalig De menschen zeiden dat ik aan de tenag we kwgnde en wat scheen mgn weinig werk mg zwaar toe Eenige maanden geleden zoo ging Mejuffrouw Wood voort ried mgne zoater mg aan de Pink Pillen van Dr Williams vootbleeke peraonen te probeeren Mgne eigen geneesheer had alles voor m gedaan wat h kon en het scheen mg bgna nutteloos ze te probeeren maar ik liet de Pillen halen Zoodra ik begonnen was er van te gebruiken scheen ik rog opgeruimder te gevoelen en ik begon te hoo o dat ik eindelyk iets gevonden had dat mg goed zou doen Zyt ge eensklaps beter geworden vroeg haar haar bezoeker Wel zeker ik gevoelde mg van af he begin beter maar het heeft eenigen tgd gednurd voor dat ik al het goeds gevoelde dat de nieuwe geneeswgze mg gaf Ik begon met er een te gelgk te nemen en ik ging zoo goed vooruit dat ik mg sterker gevoelde als voor jaren herwaarts Ik heb meer dan acht pond iu gewicht toegenomen c tËn vindt gg thana dat uwe huishoudelgke plichten U te veel zgn 0 neenic antwoordde Mejaffroaw Wood op vroolgkan toon terwgl zg hare oogen van haar naaiwerk afsloeg waarmede zg met gver bezig waa hetgeen de laat tot leven aanduidt Ik kan nu zeer goed mgn werk verrichten en mg met gemak bewegen De moeder van Mejuffrouw Wood kwam op dat oogenblik de kamer binnen en de reporter wendde lich tot haar om hare bevestiging te bekomen welke zg zonder aarzelen gaf Ja € zeide de oude vrouw Ik kan U zeggen dat de Pillen haar ontzacbelgk veel goed gedaan hebben Zg scheen nooit beter te worden na de geboorte van haar eerste kind Zg scheen zoo rampzalig dat zg zich niet kon bewegen Dat waa voorU een oogenblik van angst Inderdaad dat verzeker ik U Ik had reeds m n eenigen zoon verloren en ik dacht dat wg ook haar zouden gaan verliezen Zg acheen voor onze oogen w te sterven maar de Pink Pillen van Dr Williama hebben haar zeer veranderd zg ia thans beter ik kan het aan haar loopen zien dat zg beter is sedert haar huwelgk Dit is eene bladzgde uit het boek van bet werkelgke leven zooals h den ten dage te Sheffield geleefd wordt Misschien hebben de Pink Pillen van Dr Williams voor Bleeke Personen nimmer een betere getuigenis gehad Mejuffrouw Wood waa alechta te vreesachtig met hare belangwekkende en vernuftige wgze te verbalen welk een uitmnnteud geneesmiddel de Pillen van Dl Williama jn hetgeen zg bewezen had Zg zgn het voor il de talrgke wanorden die voortvloeien uit een verarmden toestand van het bloed en der zenuwen gelgk bloedarmoede bleeke en geelachtige gelw eklflur algemeene zwakte der spieren verlies van eetluat kort ademigheid pgnen in den rug zenuwachtige hoofdpijn te vroegtgdig verval alle vormen van vrouwelgke zwakten hj atérie verlamming roggemergatering heupjicht hartkloppingen verzwakking der levenskrachten en de uitputting der krachten van alle oorzaken Deze pillen zgn alechta echt met de geheele naam Dr Williama Pink Pills for pale people i en worden door al de apothekers verkocht en door de Dr Williams Medicine Company 46 Holborn viaduct Londen E C Zg hebben geen mededingster aU spierversterkend middel en als versterkend geneesmiddel voor beide geslachten De Pink Pillen die afzonderlgk en in glazen bokalen verkocht worden zgn niet echt neemt ze niet aan Prga f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Snabilió Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen EOTTEEDAM 14 Maart 1888 De aanvoer was heden ruimer dan verleden weekPuike tarwe was gevraagd en ook puike haver kon vorige prijzen opbrengen Mindere soorten van gerst werden aangeboden kanariezaad stil ea oreranderd TAEWK per H L 6 7B a 8 60 per 100 K G ƒ 9 70 a 10 35 Canada per H L 6 50 i 8 80 E08QE per H L 4 S0 i 6 80 WlNTiaOEBST per H L i per 100 K G ƒ 7 2S ü 8 76 mbdere soorten ƒ il betere soorten a ZOMERGERST per H L 0 i 0 per 100 K G 7 60 a 8 65 OHETALIERGEEST psr H L 0 0 per 100 K G f 8 70 i 9 80 HAVER per H L 2 80 a 8 60 per 100 K G f 6 60 a ƒ 7 PAARDF BOONEN per H L IM i 6 80 WITTE BOONEN per H L ƒ 7 a 9 10 BKUINB BOONEN per H L ƒ 6 ii 7 60 BLAUWE ERWTEN Kookeoorton per H L ft ti k f 6 70 Niet kookaoorten 6 a 6 20 KANARIEZAAD per H L f i i f 6 50 Per Telegraaf Wintergerst IB cent lager Ziomergerst besta 15 overige soorten 35 tot 50 cent lager Haver 20 cent hooger Bruine boouen 25 cent hooger Kookaoarten 10 osnt hooger VAN HBT ALOU BEEENDK KN MET GOUD BEKROONDE LININEINGOKD ia weder een enorme voorrud iu U gugii bg A van OS Ai Md TaUleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teteph otm Va 3t Beurs van imsterdam Vrkra 87 8 s 98 102 8 V 85 8B i 20 64 98V 98 9 r4i 59 71 v 26V 102 98 26 473 lOOV 48V 102 80S 1401 lOll 183 O s 80 811 115 114 208 280 100 4 65l 59 158 96 76 101 102 i 108 140 11 1061 S8 s 104 18 18Vi 7 V 120 ilotkn 981 98 851 ÓV 68 li MAART NïDimu Cert Ned W 8 Ji dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNoiB Obl Qendl 1881 88 i IliLiK Insohrijnng 1868 81 6 OosTENB Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 6 PoalDou Obl met oonpou 8 dito tioket 3 98 86V 681 477 RCBUUID Obl Bianonl 1894 4 dito Geeona 1880 4 dito bij Roths 1839 4 i dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spiïija Perp t ohuldl881 4 ToïKIU Gepr Ooav leen 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie mng serie 0 ZuiDAra Eip T obl I89S 5 Maiioo Obl Buit 8eh 1890 6 VBNBaiiii i Obl 4 onbep 1881 AvsiiiiBul OliliKStien 1895 8 Rot EauM Sted Icea 1884 8 Nbd N Afr Handalav aand Arendsb Tab Mij CertUoaten DeliMaataohappü l Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult M j der Vorstenl aand aOr Hypotheekb pandbr 8 Nederlaudaohe bank aand Ned Hwdelmaatseh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Hypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito 81 OoailK üo l Hong bank aand RuaL Hypotbeiekbank pandb 4 AmwKi Equt hypotb pandb 5 B9 Max L G Pr Lieu eert 6 NlD HoU IJ apoorir Mij aandMg tot Eipl V 8t 8pir aand Ned lod Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 InLlKSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid lUl 8p niü A H obl 8 PoMN Warsohsu Weenen aand 4 Bual Gr Ruis 18 80 56 1881 1 106 108 1 101 101 ll V 185 86 Ahiiika Cent Pse Sp Mij obl 6 Chic k lorth W pr 0 v aand dito ditn U n 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm cert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NasbvilleCert r aand Mexico N 8pw Mij Ie hvp o 6 Miss Kansas v 4pot pref aand N York Ontasiok Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Cahf Ie hyp in goud 5 Bt Paul Minn ii Mauit obl 7 Un Pao Hooflin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Vin O Rall It Na Ie b d e 0 Amsterd Omnibus Mjj aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Am terdam aand 8 8Ud Rotterdam aan 8 BBLOlB Stsd Antwerpen I8 7 Vi Stad Brussel 1886 2 HoNO Theias ReguUr GeselUoh 4 OoSTBNa Staatsloeoing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SpANlB 8tad Uadrid 3 1868 Nbd Ter Boa H vp Spobl oert 357 StaatB loteriJ Ie Klssse Trekking van Maandag 14 Maart No 8186 20000 No 17286 8000 Mo 11874 14778 en 18886 ieder 1000 No 888 8767 7688 en 18608 ieder 400 No 2666 200 No 8870 14186 17100 17181 17894 en 18511 iedei ulOO Pryzee van ƒ 80 97 2871 516 8016 10719 18887 15724 IBStt 100 8944 6185 8082 10798 16408 1 861 18856 16 8861 5864 8101 10888 184 4 15897 18859 176 2968 535U 8106 10815 18520 15899 18888 216 2973 5387 8186 10857 18526 15901 18891 230 2895 5456 8214 10852 18596 15815 18405 267 887 5587 8246 11162 18598 15972 1I51B 284 8038 5616 8859 11170 18686 15978 18558 815 8040 5660 8405 11181 18688 15861 18631 881 8066 6780 8411 l 200 18726 15984 186 8 340 8180 5878 8113 11868 13768 160 6 18718 875 818 5193 8416 11286 18774 16151 18768 460 8188 5880 8481 11284 13868 16168 18828 485 8282 5860 541 1854 18863 16182 18846 496 8255 6017 8546 11884 14001 16297 18S51 549 8283 6048 8548 11414 14050 168 9 18874 572 8886 6080 8 66 11459 14185 16887 H9ti b94 8808 6116 8563 11682 14171 16494 1899 818 8816 6169 8677 11628 14S05 16H5 19061 635 8840 6224 8 94 11738 14281 16 87 19196 88 8621 938 8196 11714 UM8 16 78 1918