Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1898

36ste Jaargang Woensdag 16 art J808 No 7530 16721 19210 B 10746 19228 16778 19261 16606 198S6 16926 1 870 16916 19373 16998 19466 17222 19B2B 17241 19627 17267 19647 1 868 19658 173i9 19681 17451 19980 17469 19994 17 98 20000 17505 20139 17655 20172 17669 20196 17604 20802 17627 20396 17f43 20409 17667 20426 17r99 20443 17745 20449 177B4 20608 17832 80568 17845 20567 17942 20702 17965 20770 17992 20721 18083 90718 18036 20716 18 42 20744 18057 20740 1 078 20788 18 80 20771 18268 208SS 1BS15 20930 18818 14892 1447S 14518 14641 14663 14616 14634 14644 14661 14639 14692 14734 14774 14848 14865 14872 14897 14946 lt984 14989 IfOlO 15033 16079 16148 16160 16164 16L68 16187 1B2H 16268 16322 15842 16404 15426 15438 16489 16548 ISBfl 15619 11798 11807 11968 119 8 12120 12144 12174 12183 12217 12W4 12286 12374 12878 12894 12400 124 2 12612 12f27 12640 12611 19619 1268 12693 12724 12727 12819 12881 13008 13144 13160 18172 1322S 18260 18268 13298 13816 1SS40 13356 13380 6268 8638 6874 8650 6332 8703 6664 8766 6574 8765 6596 8778 6644 8841 6686 8366 6694 8963 8800 90U 6x35 9089 6863 9164 6892 9174 6981 9202 6983 9214 7006 9249 7100 9261 71P1 9293 7182 9884 7178 9447 7204 9631 7221 9702 7889 9760 n KM 938 SBSe 105S 8586 1193 3662 lüBS 8670 1338 3671 UB7 3700 1 19 3711 1623 3774 1631 87S6 1614 88U 1617 8813 1636 3861 1639 8 93 167 3916 1673 8966 1701 3986 1707 4007 1717 4041 1789 4128 1827 4186 1861 4201 1868 421S 1901 4311 1980 4S11 194 4826 09S 4696 S106 4629 2192 4697 J06 4716 2209 4742 2829 4747 S14S 4748 2466 4828 f669 4860 2616 4898 S62S 4901 793 026 2863 6064 2870 6059 mimm coimnt Nieuws en Advertentieblad vkior Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN 9781 7308 7817 7818 9908 7861 991 7864 9967 7388 9960 7438 10016 744910242 7466 10246 768110268 7658 10286 7652 lOSOl 7762 10328 779810S67 779610403 7914 10484 7960 10696 ADVERTENTIEN nM Hiermede berichten wij W onze geaclito Clienteele dat de Heer MEIJERS van af l MAART niet meer voor ons werkzaam is en onze Zaak van dien dag af behieerd wordt door den Heer H TEHHELL en zijne Ectitgenoote Hoogaclitend wisBRUN umm UTREÜHTSCH STEDEUJK OEKEST Di teoteu r W HIJTSCBBSRVIJXEB CONCERT OP Dinsdag IS Maart 1898 s avends hall acht ure precies in de Zaal iKuDstmini der Sociëteit lOns Genoegeni a g ENTREE Toor hh Leden der 80 cieteit en hnnne dameebfl int i by nietinteekemng 1 S5 p p Voor nietleden en hnnne dames bü int f 1 60 by nietinteelceuing 1 80 p p Voor leerlingen der Stads muziekechool Gymnasiam on H B S bj inteekening f 0 SO by niet inteekeHing 0 78 J Sk makkelykste poetsmlddel voor HeereR IflH en vooral darmi nKinderichoenwerk 1 1 lade Appretuur van C M Mdller Co öPSr S Berlin Beutli Str 14 Menl tUnoeil fClHV op naam en fabrlekamerk arkmtiar it Hunt Wkitillni In icMmwfMiInMXn dreowyea aaa aai Qantraal apet hy W SardimaiM AratitM Een ware Schat 1 Toor de ongelokki e alachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en gohe jne uitspattingen ia bet beroemde werk ZDr Retau s 1 ELFBEWAKli G Hollandsche aitgave met 27 aib Prfls 2 golden leder die aan de Tersohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt iaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin ie Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland Oonda Urnk van A BKINKMAN Zn ORANDS MAGASIMS DtT FiMeiiips NOUVEAUTÉS Wy lEerzoekea de Dames die oaa geïllustreerd modealbum voor het Zomeraeixoen DBg niet ontvaugeu hebben dit te willen aaurragen aan HM JULES JALUZOT Cw Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BeBteliingen van af 25 francs rrg Tan alle koateu aan huis mat 57 verUooging Réexpédttie kantoor te Rozendaal N Bi tfeÖP PDIKB OUDE m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETER8 Jz Als bewiJB van echtheid i cachot en kurk sl ed voorEien van dea naam der T P HOPPE Stedelijke Crasfa briek te GOUDA De priJB van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeetellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt de Winr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten Hoogste 2 25 per week kunnen wekeljka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige oenten per week io hunr bekomen Kraepelien en Balm s SalmiakPastilles algemeen erkend als het betU middel bg Hoest en Verkoudheid Het ia een siymoploasend en verzachtend middel by iutnemeudheid Verkrygbaar bg de meeste Apotheken en Drogisten Prys per fleschje 20 ets p Alleen echt in vierk fleschjes voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKBABPELlEN HOUI I Zeist HoSeveranciers FEANSCHE STOOMVEEVERU 1 IN I ekemisolie Wasscherlj I VAM I B OPPË IlEIMEtt 19 Kruiskade SotterOam I Gebreveteord door Z M den Koning I der Belgen J Hoofddeptt voor QOÜDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van Jalle Hoerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels veeren bont enz Gordynon tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt TISSOT Co Bordeatmc Motterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boos Proefflesoh 1 30 Verkrygbaar bg J H ROODE GOUDA VOORTZETTING der GEOOTE Vonjiuirs OFRUIHING tot 19 Iflaart Gebrs DE RAADT V00RTZETTI1 G VAN DK UITVERILOOP wegfens Brand en Waterschade tot ZATERDAG den ISd MAART Kinderwagens Spoormanden enz enz Alles uitsluitend k coutanjt Achtend F C BIK Zn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bon p3 acla tig net ing ericla t HEERENHllS met TLI staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter eèn g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat luet Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels A les voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LASgE TIÉNDEWEG D 29 VOOEJAAES PAARDEraARZT aa aanverwaute Artikelen VRIJDAG 1 APRII 1898 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen by i Brinlonan Zn Lange Tiendew D 60 Prijs f 1 i Loten voor f Ift Cet vooral op de ECHT i2 ndteelc0iiiiilf jnet rooda s letters JQberlahnstein eiRecreuKDUfvicroRiABRon oBetiiAHiiswii MttOtschappü tot Exploitatie der Victoria Brot gevestigd te Jtotlerdam Zuidhlauk Vj Bultenlandsch Overzicht Gistereoarond 14 Maart ou de Kamer waarBchyolyk gereed Icomea met de behaodeliog der begrooting voor dit jaar Het budget ga t dan naar dea Senaat die gelgk men weet het recht tbd amendement bezit zoodat de wetBontwerpea gewoooiyk eenige malen tobscben de twee haizeo heen en weer gaan üet kao doB nog wel een tydje duren Toor de ontwerpen wet worden ala ze bet ooit worden Heden begint de Kamer dan boogstwaaracbynlgk de behandeling ran bet weiaontwerp tot wyzigÏDg ran enkate kiesdiatricteu en van het aantal afgevaardigden naar aanleiding van de jongate volkatelliog Uierby xnllen door micldel ran amendementen ter sprake worden gebracht quaeètiëo als die van bet herstel ran den icrntm de lïate de afscbaffiog der meerTondige candidatareo de gedeelteiyke beroieuwing der Kamer enz eox Dat altea riak Toor de rerkieiingeo zeker bet oognnalig te tgdatip om het in kalmte des gemoeda en in wgse weigering te regelen V In Baden ïi een stryd ontstaan tnaschen r geering en rolkafertegenwoordiging Zooala reeds gemeld ia heeft de Kamer in Baden een rooraiel ont augen door de meerderheid iogedieod om hetdirectekiesrerht in te roeren ter TUranging ran de thans oog pliati hebbende getrapte rarkiezingen De regeeriog herft bg monde tan den minister van binnentandache zaken rerklaard dat het directe kiesrecht voor baar onaannemeiyk is waarop da Kamer een motie Tan den afgevaardigde Wacker Cea tram part ij aannam waarin leedvezen over deze mededealing werd uitgesproken Het mioisterie bood ontslag aan doch nutrad deOrootbeitog toBsahen beiden In een rescript zegt bg dat het de wil ran Z K H is dat het miniaterie wgl het hst rolle rertrouwen van den Groothertog geniet de zaken rerder zal biyven waaraemüD daar er geen aanleiding bestaat wyziging in de regeering to brengen De Sndd Korr c merkt bierbg op Dit is geen rerzoek aan de ministers om ondaaka het rotam der Kamer te blgren aau h4t bewind het ia een bevel gegrond op een TOtam ran rertroawen van den rorat die borendien verklaarde dat de zonder eenigen grond ondernomen aanval op de regeering onvoorwaardeiyke afkeuring rerdient wyl daardoor een oogerecbtvaardigde en onnoodige agitatie m het land is ontstaan ZLOnderlioge opvattingen van constitntioneele bevoegdbeden FEVILLETOI HARRY SHARPE de agent der geheime politie Soman naar het EttgeUch 7 Ben draalde geea oogenblik met hieraan gevolg te geven h ging echter niet Torder dan tot aan bet er vlak naaat liggend huis waar hij zich in de portiek verschool om te blijven loeren en Imsteren Het duurde niet lang of Underwood rende hem rakelings voorbij gelukkig zonder hem te ontdekken Zoodra hij het zonder gevaar daoht te kannen doen verliet Ben zgn schuilplaats en rolgde Underwood tot hiJ overtuigd was dat hij naar het groote huia der Unierwood s ging toen keerde hy op zijn achreden terug en begaf zich andermaal naar de kamer van Hepay t Jicks Tot zijn verwondering vond hij de kamer lidig SE een klein afgesohoton hokje openende wierp by zioh op EÏja ellendige matras en was spoedig in diepen alaap verzonken Het was reeds dag toen h wakker werd en het kleine hem tot ehiapverblijf a eatane hokje ver atende zag hy Hepsy in diepen slaap uitgestrekt op een soort van armoedige raatbank die nog het meest van al wat zy bezst op een bad geleek Hij wilde zonder haar te wekken de kamer verlaten toen zy eensklaps de oogen opende en hem toeriep t wiehtm En dat Rescript wordt uitgevaardigd op den 50an gedenkdag der Maart revolutie ♦ De Neae Freie Prease geeft thans op haar beort inlicbtiogen over het program van graaf Tbun Zy heeft ze gekregen van een politiek persoon die Thnn s iostcbten kent De loornaamste ponten zyu deze Tbon il geen aanhanger van de staalsrech teiyke denkbeelden van de Tsjechen maar van de bestaaude constitutie Hy meent dat de bevoegdheid van de landdagen ateehta binnen de grenzeu van de coustitatie uitgebreid kao worden Hy denkt er uiflt over het reglement van orde van bet Huis van Afgevaardigden te verscherpen Als de werkzaamheid van den Rgkaraad door obstractie verhihderd wordt zil bij de ziittog slaitea en ttvee maanden later heropeoen Die proefneming zat by zoo noodig driemail herhalen en dan pa zal hy het parlement ootbinden ea nieuwe vertiezing n nitsoiiryven Als dat nog niet baat zal Thun zgn portefeuille ter beschikking van d n Keizer stellen en aan dezen overlaten wat er verder moet gebeuren De correspondent vsn de Timea te Athene seint dat volgens een telegram uit Peterabarg de benoeniüg van prins George ran Griekenland tot goarerneur van Kreta thans zoo goed ala zeker is daar de toentemmiag van alle mogendheden verkregen is Keizer Frans Jozef eu koning Humbert hebben den Tsaar eigenhandig geschreven dat zy er m toestemden Men zegt ook dat uu niet meer zal aangedrongen worden op de voorwaarde dat de prins afstand zal doen van zyn rechten op den Griekschen troon Verspreide Berichten Feanrruk De Petit Parisien meent te weten dat de instructie van Bertulus betreffende de poging tot omkoopiog ran kolonel Sandherr door de gebroeders Dreyfus zal uitloopenopeen no tieuc ontslag van rechtsvervolging Tü Asoières is een spion gearresteerd Frederik Haan genaamd een officier vau bet Dnitïobe leger Er ayn een aantal papieren by hem in beslag genomen Waaracbyolyk luidt de ware naam van den gearresteerde anders DuiiaCHLAND Zaterdagmiddag is van de werf Vulean te Bredow de kruiser tweede klasse Uansa van stapel geloopen fWaoht dan toch Ik heb je wat te zeargen ffWat ia er dan Hepay vroeg Ben Heb je gisteravond staan luisteren wWel wat zou dat dan nogP ffik wil het weten dat ia atles fik kon hot niet helpen dat ik een on ander van wat je gezegd hebt hoorde Wat heb je gehoord f wt at jij de moeder van dien jongen man bent Wel nou ik kan toch wel de moeder zyn Tan een fijnen meneer kan ik niolP i Er ia niet veel fijne aan hem te vinden Hepsy De vrouw was intuaschen opgestaan en vlak bij hem komende zeide zg op zoetsappigen toon Was ik met altijd heel goed voor je BrnnyV Er bleef je ook mot veel anders over sedert ik oud genoeg was om voor mij zetf te zorgen Weet je wei dat ik zooveel als voogd over je ben en dat ik preotei met je doen kan wat ik wil Benny P rik geloof er geen sikkepit van Hepsy ffGeloof je niet dat ik alles over je te zeggen hebPv Neen flProbeer dan eens om van mg weg te loepen en je lult eens wat zien I Ik zou je aan gruizelementen slaan en als ik daar zelf do kracht niet toe had dan zou ik het laten doen De stem der vrouw klonk zoo woest dat Ben ondanks al zijn moed half hevrcead werd Maar toen hij zich herinnerde hoe hij als bet ware in dienst der geheime politie was kreeg hg een looit van onverishilligheid eeo bravoure over z oh grootsr daa hy ooit gekend had on h besloot nu hg baekbaadelaar Klaaing ia Bielefeld heeit aaÉ de ËvaDgehsche Gemeente aldaar een legaat vaviaakt vau 80 000 mark tot sticbtiOK tbd e i vrye vroawetijke diaconie om inxoniferheid de forming ran beaohaafde vroawen en meisjes toli Eiekenvarpleeg8ters in de band te werken Enqeland I n de negentien mau die Vrydag door een oveKit rooming van een koleamyu te Muirhead tp jrsbire t evaar hepen ie verdrinken zyn er V l 6D gfred Van de drie overigen zyo de lyiw reeds govouden Onder de behouden was er en Robert Blyth die zich dadelijk had knaiten redden aan ezieD by by het begin van de overatroomiog vlak by den uitgang raiude myu was maar hy riep tot zijn makker Vprtrel ik beo ongetrouwd Ik ga de anderen wM schuweu t En hy liep verder de myn lu es aarschawde zyn makkers OosrKNHIJK UoNQARIJE Zondag hebbeo aocialiiten en democraten te WWoen het halve eeuwfeest van de Oostenr kfthe rero otie van 1848 gevierd Op bet oiïatfale kerkhof werd een manifeatatie gehouden waarby de afgeraardigde WoW edo rede hield Da overlevenden van het staden teo legioen fttn 1848 hebben Zaterdag aan een feestmaal auiezeten China Een zeer gesoebKi lelrkeroy iu China is de milhie Da milhie waarop de sruullers van het Hemelicbe ijjk dol zyn bestaat uit joqg muizoii die levend worden opgfdi cht Ze wüidea dun t oor do gastcb lu een bskër met honing gedoopt en laogsaam een voor een opgflpeazeld Btj de feesten ter gelegenheid van dea tegen woord igen keuer van China gegeven werden meer öau 50 000 ran die kleine diertjes verorberd Amebika De oorlogstoer astingen worden krachtig voortgezet Veel troepen worden saamgetrokken langs de oostkust en de golf ran Mexico en Toortdoreud zendt het departement van oorlog geheime aantebryvingen aan de bevelhebbers der kustverdedigingswerkeo Een nieuw militair departement voor het zoid oosten is ingesteld De torpedo flottielje wordt te Key West byeengetrokken De Wilmington is naar 8t Lucia en Barbados en de AnnapoliS naar La Gnrayra ea Cnra9ao vertrokken De nieuwe artillerie regimenten zyn byua geheel gezormd Men zegt dat de regeering de wenscbalykbeid overweegt om 35 itoomscbepen die den dienst op de groote meren verrichten totvrg toch mot Hepay aan het spreken wat eena nauwkeurig naar zijn eigen geboorte en afkomst ondertook te doen ifJe heht me anders altgd genoeg van ja afgehouden zetde hg al zijn moed hgeen rapende want htj wiat niet wat de uitwerking zijner woorden zgn zou ffWat meen je daarmee Benny P fik meeu er mee dat ik eena precies weten wil welk recht je op mij hebt Als je eenig recht hebt dan moet je dat maar eens bewijzeu of anders ga ik wpg eu jg kunt naar me fluiten Dat meen ik Er kwam een uitdrukking op het goloat der vrouw die hg zich ïiiet herinnerde er ooit op gezien te hebben Het zal dua nu beginnen de strgd zal dus nu beginnen mompelde zg binnenamonda Zij had eerat bg de deur gestaan doch was reeds sedert eenige oogenbhkken naar de kachel overgestoken waar zg strak in het vuur stond te staren Eensklapa liep zij weder naar de deur en Ben hoorde den sleatel in het slot knarsen Het helpt je niets of je me al optluit Hepsy xeide bij terwyl bij haar ter zijde auwde ïot zgn verbazing sag hij dat zg den sleutel in het slot bad taisn zitten en om te voorkomen dat zg er dien uit verwyderde greep bg don sleutel haaitig aan In plaats eohter van hem om te draaien of er uit te baten sprong hy met een doordringenden kreet van pgn terug zijn hand als een waanzinnige heen en weer zwaaiende Zgn lingers waren tot op het been verbrand witlige kroisere en vooral tot oefeniogischepen iu te richten GUATSUALA Een te Guatemala wonend Doitaoher deelt aau da Frankfurter Zeitungc de volgende byionderheden mede over den moord op presidnut Barrios De president ontving op leo dag van denmoord een ongeteekenden brief vaaiin menbem waarschuwde saronda niet uit te gaan Hy zeide toen aan tyo eeraten adjadant dathg tbuia zou blgven Maar om half aobt kloekhet acheltetje van de telefoon een van zynTriendinaen eene Bchooce Spaaosche Rocageuaamd vroeg hem zoo dringend naar baartoe te komen dat by geen weerstand konbieden Hy nam echter de voorzorg niet omnegeo aur uit te gaan looalsgewooulgk maarreeds om acht nor Zyo eerste adjodant generaal Toledo was in de meening dat dapresident niet uitging naar deu schouwburggAgaan Maar de president bad nog tiree adjudanten en by vioeg hun of de weg bewaakt werd Het antwoord luidde bevestigend i op eiken hoek van de straten die da President moest doorgaan tonden twe politieagenten Barrios ging dus uit Naast bem liepen de twee adjudanten met de rerotver in de band de ProHideot zelf io zyn grooteu Spaanschea manteli gebuid en mat aea luilenaals pet op het honfd had als gewoonlyk eeo revolver in i M iulc rhitnd Zoo heb ik hem savoads I i wijU uitgaan wanneer ik van de clab Burrios werd door twee officieren die op het gTaaa toeueaueld zyn opgenomen en weg V Dt helleveeg overwonnen NieU kon Ben ongelukkiger te pas zgn gekomen dan deze gemeens atroek van Hepsy Hicka Z n eerate gudachle was om zoo apoedig b slechts kon zijn hand in oen kom met koud water Io dompelen Eer hg echter een kom had gekregen zag hg Hepay anel op de deur toeloopeu en vermoedeode dat bet haar bedoeling was den sleutel weg te nemen was bij haar in één aprong vóijr Zg had een dikken wollen lap in de band waarmede zij den sleatel witde aanvatten hg ontrukte haar dien en den sleutel thana voorzicbtig er mede aanpakkende draaide hij hot slot open Eer hij echter de dour geopend had plaatste de vrouw er zich stevig net baar rag tegen aan terwijl zij bom uitdagend aankeek Dat is je loon voor je brutaliteit van daarstraks I zeido zg terwijl Bon thans bozig was zijn pgnlgke vingers in het water te dompelen Ug had de voorzorg genomen den sleutel uit het slot te nemen en na hem ook in bet water bekoeld te hebben stak bij hem ia zgn zak Sedert hy den gloeienden sleutel had aangevat bad hg nog geen enkel woord geaprokcn Toen de vreeselyke pijn ten minste eenigazins bedaard was die bij uitgenomen dien eenen kreet zonder zelfs zgn gezicht te vertrekken verdragen had keerde hij zioh weder naar de deur onbevreesd Hepsy vast in haar gitzwarte oogen ziende Daar heb ja nu wat gedaan datje later oaiallee ter wereld ongedaan soodt w nachen te maken leida b