Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1898

Gemengde Berichten Men meldt uit Baarn Nadat de joatilie Zaterda opnieuw eeo oadertoek ingesteld bad iadegevchorste gemeaoteontvanger f avonds in voorloopige heohtenis genomen en naar Utrecht overgebraeht In dea scheepsbouw is da naam van Zola ook reeds in toepassing gebracht De scbeepstimmerbaas Zwanenborg t Texel vervaardigt een scheepje dat hy den naam van Zola heeft gegeven Men meldt nit Den Haag Eenige dagen geleden kwam en logeergast in een hotel van den eersten raog hier ter stele tot de minder aangename ontdekking dat uit een zynet valiezen een bedrag van ruim duizend gulden was ontvreemd By deed atngifte by de politie en een onderzoek werd ingesteld Het gevolg bifrvan waa dat bleek dat de bestolene niet de eenige wav die de dope was geweest van een dief want nog twee logeergasten een heer en eeo dame die sedert geroimoo tyd in t hotel vertoefden bemerkten dat ook zy eeo vry aaozienlyk goldswaardig bedrag uit hun valiezen vermisten Vermoed wordt dat dediefstailea zyo gepleegd tusscben 1 en 7 Febraari jl en als vermoedelyha dader wordt gezocht een Dnit Cher Weicbert eeo hotelknecht die eenigen tyd in liet hotel dienstbaar was en in het begin van Februaxi plotsebng nit zya dienst was verdwenen De dief heeft geea inbraak behoeveo te plegen om het geld in handen te krygon want de valiezen waren niet achter slot of grendel geborgen De New York Herald deelt mede dat kapitein William G Randle gezagvoerder van het stoomschip St Lonio lot ridder in de orde van OraojeNassaa benoemd is wegens het redden der opvarenden der Veendam Het bericht van zyn benoeming werd den 28n Febr ontvangen teI kantore van de maatschappy te NewYork Kapitein Randle zoo meldt hetzelfde blad heeft sedert de eerste reis van de 8t Louis in Juni 1895 het commando over dst schip gevoerd Hy ia sedert de oprichting van de Amerikaansche lyn in dienst van de maatschappy in 1872 werd hy eerste officier op hare eerste stoomschip de Ohio Hy waa nog maar een knaap toen by naar zee ging op een schip van zyn vader dat tusicheu Amerikaansche haveoa en Ooat Indië voer en op zyn achttiende jaar werd hy onder zyn vader eerste stuurman Toen hy meerderjarig werd had hy reeds een eigen schip de Travelier oit Baltimore Van de zich w er aangemeld hebbende stakers onder bet perooneal der drukkerij van de Gelderlander zyn er 13 afgewezen waaronder vier jougmaatjas Een vreeaelyk geval van hondsdolheid beeft te Kediri veel deelneming verwekt Matthys Engels een jongen vao 15 jaar werd een half jasr geleden door een dollen hond gebeten Terstond werd hy opgoïonden naar het instituut Pasteur waar hy gernimeo tyd onder behandeling bleet Bet gif is echter een week geleden gaao werken en de arme joiigtn is onder vreeaelyk lyden bezweken Dit is reeds het tweede garal waarby het gif eerit later werkte Hel kindje van mevr G stierf anderhalf jaar geleden ook tengevolge van een buet twee jaren tevoren toegebracht maziek Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1897 98 U 85 l S 8 48 8 t7 l lü 9 10 9 18 9 8 9 64 10 11 11 18 r 18 46 18 86 1 63 4 4 15 5 10 HOTTBRDA M G O U D A 10 19 11 86 11 60 18 87 9 30 S8 9 47 10 l3 10 80 11 38 8 16 6 51 7 86 8 8 48 9 88 11 64 18 08 18 47 6 88 7 l 7 46 8J8 9 00 9 47 10 13 OODDA DEN HAA8 Soudk KPTOnhuiMa Moerltapello Zoetermeer Zsffwaard Voorburtr b Haw 8 7 80 8 30 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 45 4 49 5 85 5 64 6 U 7 34 7 68 8 38 8 64 10 10 U lOj aHage E 46 7 807 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 38 8 44 3 40 4 06 4 38 5 80 6 18 XM 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 ï i 7 63 6 61 18 51 8 16 10 81 V 8 07 9 03 1 06 8 8 10 88 G O l D A U T C H T a ada 6 80 6 84 7 68 8 81 9 07 18 1 10 67 18 00 18 68 8 80 Oiidew 6 86 ll l w rd 5 48 8 10 I 11 81 8 45 bS 6 08 7 4 8 88 0 8 10 61 11 46 H 1 86 8 08 8 17 4 86 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 34 84 7 18 8 48 10 41 Ïm 6 08 l V if M 8 69 lï V ll n Ööuda Ï H 8 87 9 88 9 68 iÖ 6 ll lO 18 11 l M 8 4 4 87 S M 8 Ö7 7 8 8 88 4I 10 84 11 10 AUSTEHDAM 18 10 4 11 J 1 11 U 10 17 10 81 lUl gtbracbt mskr bg den bwk rao de Daii che olab folt hg Deer en sterft VftDocbteod w rdeo vertcbeidon officiereo gefoailleerd Italië Ten gevolge tan vertraging in bet geteD van bestand aan de armen riepen vele vroownn te Home toen de Koning Toorby reed op weg naar de wapenBchonwiog We willen br od en werk bebben Daarna werd het protest herhaald aan de prefectmir Ë n bahkeriwagen verd lerggeroold De politie heeft de orde herateld BINNENLAND ATJIÉH De corrwpoodent der iN U Ct te Batavia iQÏnt onder dagtnekening an giatiJren Kolonel C P J van Yliit heeft ontslag gevraagd ale gourerneor van Atjeh N ar vtn goed ingelichte i d verlaidt xon de Directeor Oeneraal der Poster en en T legrapbie de beer J F Havelaar die reeds lOOTeet op het gebied van posterüon en telegrafie in do weinige jaren dat hg aao t hoofd dier afdeeling staat heeft tot sland gebracht eene reorganinatie btj de korpsen wier rhef by is hebbeu voorgenteld we ke in hoofdzaak hierop neerkomt dat een einde wordt gemaakt ua ongelyke bedeeling van gelijk bevoegden en gelyk gerechtigden Usarbg wordt uitgegaan van de overtuigiag dat de t pgonwoordi fe regeling ten gevolge van de vvrleden jaar door bet Kyk overgenomen en in exploitatie gebrachte intercommnnaten teUfooodienst en de oitbreiding van dien tak van dienst wetke hiervan bet gevolg it hoe langer hoe meer oaboadbaar blijkt te worden Er is een regeling noodig die een einde maakt aan den balfslacbtigen en meer en meer onsniveren toestand waarin vele post en telegraaf ara bienaren verkeereo aln gevolg der vereeniging sedert 1871 De mintaïtr vaU finueiëo heeft beBlist dat overlijden vau een heTastingplichtige voor de belasting over het loopeode jaar geen verandering ten gevolge heeft Wordt de woning van den overledene ontrnimd eo nemen de acbtergebleveo leden van diens gezin binnen xea weken oen ander per eet in ge Tuik dan geldt art 38 2de lid der et Vervanging van dienstboden door lager belaitbare geeft geen aanspraak op ontheffing Het vorenstaande i niet van toepassing wanneer de woning van een overleden belastingpUchtige wordt oritruimd en de achtergebleven leden ven diens gezin verschillende woningen betrekken Het ongerief voor de echoolopKieners gelegen in den langen daar der examens voQr de kte L O wordt meent de Arnb Ct c niet weggenooteu door den maatregel in Noord en Zuid Holland twee commissiën met bet afnemen te belasten Ouuda 6 30 l ii Haatilreoht 7 8S NieuwgrHrk ir 1 811 Oapelle T l E tferd m 7 7 SS M AllM Dn 1 11 Bolterdua Sipelle Hleuworliork Uoordrwkt S 4 8 10 8 36 B 4S iAi B Bfi 9 CB 8 B8 6 08 8 11 S l S iB 8 S8 GOUDA10 7 l i Ia Gelderland b v zyo 3 diatricto en II ariondisaement8 choolopzieners en in dit jaar tengevolge van het oveilyden van den inap ctenr mr Verheijeo en het ingwdiend ewrvol ontslag van den schoolopziener in bet district Ti l zyn er slechts 12 echootopzienera voor het Bfnem n der exameoa beschikbaar Er kannen doR naast de 5 vaste leden der commisaie e f nog 7 plaatsvervangende leden gn en toch zsl het moeite kosten gedarende de 6 weken welke het examen io die provincie gewoonlgk eiïcht de commissie steeds Toltallig te bonden Hoe sal he dan in Ztjid Hollaod weasn waar voor twee commissies slechts 4 plaatsvervangers beschikbaar zgn om niet t spreken van het nadeel voor de eenheid in het exa ien als de samenstelling der commissie telkens afwiBseU Zonder vetswyziging meent het blad zgnde oomiekenbare bezwaren tegen de samenstelling der examen commissies voor de onderwgsenakte niet weg te nemen en men bedenkediarb wel dat de bezwaren onrermyde ykeene hoogst ongewenschte gestadige wisseling in het kürpa d r arrondi s ementpacboolopu ners zal tenf avo ige hebben Wetswyziging op ditpunt komt ons ó an ook dringend noodzakelykvoor en a erkeunen wy gaarne de goedebedoeling van den Minister roet de verdnbbeling der examencommissie in d twee dicbt itbevolkte provinciën de toestand wordt daardoor niet altbans slechts zeer tnttel verbeterd Da invoering van den leerplicht zal zooals inde ducQsaie over de begrooting van Bieneolandscbe Zake door den Minister erkend ie enkele wyzigingen in de onderw swet noodzakelyk maken en tis voor de noodzakelykestabiliteit in t korps van bet Rykfscbooltoezicbt te hopen dat de Minister die gelegenheid za aangrypen om ook ten deze eene doortastendeVfrbetering tot stand te brengen In welkerichting die verbetering t be t te zoeken ir laten wy voor tongenblik oobeaprokpn maarde bestaande toestand ii by t steeds toenemendaantal csodideten dst bij invoering van leerplicht uit den aard no sneller atygen zat eenvoodig onhoadbaar zal de Regeering voor de benoeming van arrondis tementBeebooIopüieners ateeda een ruime kenie hebben uit voordit ambt geschikte personen Eene ingrypend reorganisatie toch van het ecbooltoezicht zoodat b V het saotal inapectenra en distriotsscboolopxieners werd vermeerderd metophe£Qng der arrondissements choolopzieners wat naaron e overtuiging ook om andere redenen aanbevelenswaardig zou zyn is blykens de overhoofdstak V der begroeting voor 1898 gevoerde debatten van den tegenwoordigenMinister niet te verwachten Dfl hoofdingenieur van het Mgnwezon de heer R D Verbeek zal Daar het Bat Nwbt verneemt niet naar Menado doch naar Ambon gaan vergezeld van den ingenieur by genoemden dienst M Kopenbe g Het doel der reis moet zyn een geologisch ondo zoek naar den vermoedelykeo aard der p aats gehsd hebbende catastrophe en haar gevolgen in don bodem Mocht uit hei resnltiat van dit onderzoek blyken dat een verdere bewoonbaarheid van AmboQ gevaarlyk of ongewenscbtf dan zal deze bevestiging worden opgeheven G ster ia het wetsontwerp op den leerplicht by de Tweede Kamer ingekomen By de behandeling deOjf Krootiog van oorlog in de Tweede Kamer verzocht de heer D rfa Klerk den mioiiter de loonen der werklieden aan de coostrnctie werkplaatsen voortaan om de 6 dagen te doen nitbetalen in plaats om de tien dagen zooals nu geschiedt voorts den werktyd zoo te regelen dat aan de werklieden ook voor de erkende chriite gke feestdagen zon worden uitbetaald Naar men verneemt moet de minister besloten bebben aan dit verzoek te voldoen Een ongehoord schandaal heeft zich Donderdag raorgeii t Zeist volgens het Utr D voorgedaan in de zitting van het boofdstemburean ll Sl 18 18 11 88 11 36 11 48 11 61 18 38 9 8 10 89 10 86 10 48 10 49 7 1 8 86 6t 1 1 Precies negen uor veracheneu in de siai R van Ginkel slsger aldaar vader van den tweeden candidaat en Wolleswinkel kantoorbediende die oaar ban houding te oordeelen niet veel goeda in den zin badden Dadftyk na de opening der zitting begon ran Ginkel den voorzit er vnn bet stemburean den heer Meerdink op de grofste wyze te beleedigen over het feit dat den vorigen dag by de stemopneming door den voorzitter by vergissiog driemaal den naam Gadellaa waa voorgelezen terwijl later bleek dat die stemmen op van Oinkel waren uitgebracht welke vergissing echter Aadat Wolleawinkel er attent op had gemaakt hersteld is door terstond de reeds geopende briefjes op nieuw na te zien en te tellen Van Ginkel die by de opening zelf niet tegenwoordig was geweest maar blykbaar door Wolleswinkel was opgehitst kwam nn zyn gemoed WOB koelen tegenover den heer Meerdink tegen wien by sedert lang een grief ichynt te bebben en verweet hem met voorbedachten rade de stemmen die zyn zoon toekwamen voor Gadellta bestemd te bebbeii om zyn zoon te benadeeleo Nadat de voorzitter verklaarde zich geen schuld bewust te zyn wierp van Ginkel hem de grofste beleedigingeu en elïheldwoorden naar het hoofd D voorzitter hield zich buitengewoon MHL stembureau besloot met algemeene H0hen tot heropening van de stembiljettea otÜ te gaan om allen twyfel over de stemopneming van den vorigen dag weg te nemen Nadat de heer Meerdink die niet langer kon blyven omdat hy de manschappen der militie te Utrecht moest gaan afleveren vertrokken was werd het verzegelde pak biljetten geopend en opnienm opgenomen onder voorzitterschap van den heer É M van der Mersch terwyl de heer L W R Sehütz als plaatsvervangend lid optrad De uitslag was precies hetzelfde als den vorigen d Tegen van Ginkel zal eene vervolging worden ingesteld Ann den minister van BioBenlandacne Zaken is door apothekers een adres gericht om zyne aandacht te vestigen op de gebrekkige naleviog van de wet op de uitoefening der artaenybereidknnst De wetgever begreep terecht dat aan den apotheker in het belang der volksgezondheid strenge eischen moeten worden gesteld en dat hy by de oitoofeniog van zyn beroep aan strenge verplichtingen moet worden o nderworpen Al de voorschriften der wet bewyzen hoe noodig de wetgever het oordeelde bet leveren van geneeag iiddelea met waarborgen te omringen Het ia zeker niet anders dan billyk dat waar zulke zware verplichtingen den apotheker zyn opgelegd zyae rechten naawkenrig worden gvihandhaafd en dat hy teg n de mededinging van onbevoegden door de wet wordt beschermd En wat ia nu de toestand die in werkelykheid bestaat Dagelijks worden door cnbevoegdan tegen betaling recepten door geoeeskoodigpn afgegeven gereedgemaakt en afga everd Overal in den laade worden door onbevoegden winkels in drogeryen en chemicaliën opgericht waarin zy tich onledig houden met den verkoop van allerhande genpesmiddelen zoowel enkelvoudige als samengestelde De naphta bron Bibi Eibote vsn de Rotbacbild maatscbappy is Donderdagavond in brand geraakt By bet afzenden van dit bericht was reeds een toren verbrand en de wind dreef de vlammen in de richting van de Nobels eo Sohibajeffsbronoea Eén reservoir bad al vlam gevat Teiwyl de wetgever het noodig oordeelde door de strenge voorschriften der wet regelende de aitoefening der artseoybereidkaoat voor de volksgezondheid te moeten waken dreigen die voofsol rifteu meer en meer een doode letter te worden Terwyl de wetgever bedoelde een stand vau wetenschappelyke artsenybereidkun digen in het Isven e roepen en van staatswege groote aommeu worden uitgegeven om dst doel te bereiken getuige o a het nieuwe Pharmaceutiscb laburstoriam te Leiden wordt het bedryf der apothekers die zich door langdurige studie hebben voorbereid en aan wie een aantal zwsre verplichtingen zyn opgelegd meer en meer door onbevoegden die straffeloos geneesmiddelüu aflavereo ondermijnd Deze petitie was voorzien van de handteekeniag van ruim 500 apothekers terwyl nit de bylageo blykt dat hy daartoe onbevoegden drogisten te Amsterdam en Rotterdam werden aangekocht 264 geneesmiddelen waaronder vele recepten door geneeaheeten voorgeschreven By Kon besluit is bet traktement van commiezen der posteryen en van die der telegrafie Van de 2e 3e en 4e kl benevens Tan de commiezen der posteryen en telegrafie in het bezit van bet post of teiegraafradicaal met ƒ 100 verhoogd en bepaald dat deze verhonging zal gerekend worden te zyn ingegaan met l Januari j 1 Emile Zola maracb Door den heer Anton W Ganter Aaogevaogen 1 October TUd vao Greenwich 6 88 61 6 14 7 81 8 30 8 61 9 66 7 56 8 08 8 09 8 16 8 96 86 55 5 08 5 09 6 16 5 86 8 60 10 04 10 86 11 18 10 11 10 18 40 8 41 16 4 10 7 50 6 80 10 86 8 48 9 10 10 16 6 17 7 96 6 87 6 34 6 41 6 4 10 84 10 64 11 80 A t 4 50 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 9 87 10 0 47 64 10 61 7 45 5 40 6 65 8 09 4 06 4 89 S tO 10 07 10 8 DEN H1A6 OOUDl 7 18 7 66 9 8 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 3 8 18 Ï Z gw6 6 10 M 1 56 4 58 S0 ZeT M 6 17 10 48 8 06 6 04 Gouda 6J8 7 488 189 08 lO l 10 6411 57 18 50 8 17 8 14 4 08 4 83 6 166 6 60 f 7 48 81 10 10 10 81 U T K E C H T e O U D A Utreoht 6 38 7 46 8 49 80 10 16 10 18 11 88 1 8 08 3 56 4 48 6 85 6 66 7 68 9 07 10 01 10 34 Wwrden 6 58 8 06 10 88 11 56 4 16 7 13 88 i 10 54 AHSTCKDA U 8 O U D A7 06 8 10 06 1 4 i l 4t 4 41 l 1M 4 M 1 1M It lllMI 1 1 1 M 1 At H 1 Aniterdua C Bk GoiidA Lil Uudewater 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 ondarvijur t Rotteidsa ia gecompoiimrd esn mmcb getiteld EmileZola martcb Gistermorgen heett de componist het mannacript aan Zota toegeiODdeo Deze marsch zal bioDaakort in drok TeracbyDeD Te BoUward waren twee kinderen ao J K een an 3 eo een van 2 jaren eenige oogenblikken alleen io bais wijl de moeder boodacbappen bad te doen Eren daarna zagen de boren Tlammen in Ie kamer zy snel den toe en zagen na bet oodate kind in brand ataan ierwgl ook raeda de torf bij de kacbel en het babang el vlam gerat baddeo De brand werd apoedig gebluaoht doch het kind heeft znlke herige brandwonden dat zyn toestand geraarl k ia Waarechgnlyk had het een stuk papier in de kachel gehonden waarna dit met de kleeren in aanraking kwam STADSNIEUWS GOUDA 15 Ma rt 1898 Hedenmorgen werd op de R Kath Begraafplaats ter aarde besteld het Ijjk van den Heor J T d Pavoordt in leven koorianger en bestunrslid van de R K Leeavereenigiug De zangers van de O L V Hemelvaartkerk en een Comité van de Lees vereen iging volgden het lyk an at het sterfhuis naar den dooden akker In de kapel werd door bet koor gezongen Pië Jeau en nadat de kist in het graf was gedaald werd er gezongen De ProfanduB waarbfj de heer Natz l als voorzanger voorging Vele belangstellenden waren aanwezig op de begraafplaats Heden waren wy in de gelegenheid kennis te maken met de Straal Régulateurs voor de waterleiding Door het aanbrengen van de Régulateur aan den uitloop der waterkraan wordt het lastige spatten van bet water totaal vermeden Wanneer men de kraan der leiding opeut verkrygt men natte wanden door het aanbrengen van een régulateur wordt dit geheel voorkomen men verkry teen ge ke straat en het spatten is geheel opgehouden al staat de kraan geheel open terwijl het geheel roischloos is Deze régulateurs bevelen wij nadat wg dien hebben beproefd ten zeerste aan en deelen nog mede dat zy verkrggbaar zijn by den heer P P Sooa alhier Gisterenavond had op de bovenzaal van het koffiehoia bet Schaakbord eene openbare vergadering plaats van de Ned Yereeniging tot afschaffing vati sterken drank De Secretaris der Z H propag commissie de heer D Hus opende deze vergadering hg bad gehoopt een tairgker publiek hier tegenvroordig t zien hg hoopte dst deze late vergadering veel nnt zoo stichten De geheeU ontbooders vereeniging bestaat nitverBchilleDde richtingen op politiek en cbriatelyk gebied leden zgn zoowel liberalen aotiTevoiutionairen socialisten anarchisten enz dit schaadt niet aan het doel w hebben slechts één beginsel en een vyand en dat is de sterke drank dien moeten wg hestrgden tot zegen van de Mantsebappg Daarna trad de heer Mr Uendels nit Leidon op die in eene prachtige rede het doel der vereeoiging nader nog uiteenzette en met voorbeelden het nadeel van het gebruik der alkohol aantoonde Niet alleen dat bet gebruik en miabrnik nadeelig op den mensch werkt het gebruik brengt bet land jaarlyks een 24 millioen golden op voor dat geld alapiede v or belgeen uitgedronken wordl ongeveer 80 millioen gniden met inbegrip van de 24 miUioen aan de schatkist opgebracht konden de sociale toestanden verbeterd worden Het drinken van alkohol is niet anders te beschouwea als hggeloof men gelooft dat door het drinken van eeo borrel het lichaam genezen kan worden dat is niet zoo Als alkohol b1 geneesmiddel dienst moet doen dao behoort het by de apothekers in de kast mei het opschrift vergif en moest de staat niet toelaten dat het in winkels op hoeken van straten wordt verkocht Ook matig drinken keort spreker niet goed Vie kan zeggen dat hy matig is immers niemand wat noemt men matig een borrel daags twee of drie wie dorft te beweren dat men matig is öebeele onthouding kan de maatschappy ten goede komen Ër is wel beweerd dat de werkman indien hy hei goed gaat krygen niet meer drinken zal dat is niet zoo de drinkgewoonte zit er reeds zoo in dat men alleen door geheel onthouding Terbetering te wachten heeft Spreker beval daarom aansluiting aan bovengenoemde vereesiging ten zeerste aan Van de gelegenheid tot debalteeren werd geen gebruik gemaakt terwyl zy die lid wenachten te worrfen van eene op te richten afdeeliog konden blgven titten waaraan enkele UDweaigen gevolg gaven In de RemoDstrantiche E rk alhier werd gisterenavond een leiing gehonden door den Heer Da Groenewegen van Rotterdam daartoe nitgenoodigd door den Nedorl Protest Bond te desar stede De geachte spreker had zich voorgesteld een en ander mede te deelen uit bet karakteristiek leven van een groot man en IBM aan wïen de vrgzinoige proteatanteo veel te danken hebben n 1 Golthold Ephraim Iiessing een beroemd Daitvcb dirhter en aestheticBS nit de vorige eeuw peze mag gerust een groot man genoemd worden wgl roim een eeaw na zyn dood zyn geestelyken invloed op letterkundig zoowel als god dieostig gebied nog daidelijk waarneembaar is Spr zal trachten het portret van Ls ing te schetsen in de lyH van zyn ly l Daartoe houdt hy een benchoawiaK over de miatsehappelyke toestanden van voor anderhalve eeuw vooral io DaitsehUnd Daar ziet men at in dien prQikeatyd geen streven bestaat om aan de lagere klassen der maatschappy een mennchwaardig bestanu te verschaften Armoede vond geen medelydeo gemis van T rat iid iyke ontwikkeling bij de minder gegoeden deerde niemand De burgerstand stond eerbiedig geiichaard om de troontjes van zoovele Dnitsche vorsten Gemis aan innerlyke kracht openbaart zich in het kunstleven Kfurig beschryft apr de tegenstelling van schilderstukken uit Rembrandt s tgd en die van de vorige eeuw Met het godsdienstig leven was het niet beter gesteld De geestdrift nit de jnnge dagen der kerkelyke remai snnce was Terdwenen De fouten dier dig u werden gevoeld door de pariy der verlichting Doch rat zien wy nu Epo strev a om alleen rekening te honden met het nuchtere koele verstand Alles moest eenvoudig redelyk zyn en men eindigde evenals Voltaire met byna alles weg te redeoeeren Het licbt bleek niet te zyn vsD het bigde gooden morgenrood doch van bleeke stf rretjeB Thans gaat Dr Groenewegen over tot de beschoQwing van het leven van den man die de fouten van zyn tyd diep gevoeld heeft vau den grooteo Lessing Den 22 J muari 1729 sanBchonwde hy het levenslicht Zijn vnde was een zeer rechiziunig dorpspredikant orthodox doch in den goeden zin dea woords ernstig en van stranj e zeden Doordat hij niet met aardHche scbatteu dorb wel met een twaalftal kindpreo gezegend was leerde de oudste zoon Gottbold al fpoed g wat zorgen zyn dit zijn echter oedo leermeeslers en zi ker hebbeo zij op hem eeo heilzamen iuv Ioed uitgeoefend Hy kreeg een p aats op een school van zeer orthodoipche richting eo bier moest het jongmeasch achttien eren per week ortbod Lulherscbe dogmatiek slikken Geen wonder dat een zyner leeraren tan hem rapporteerde hy is een Roede jongen maar een beetje weerspannig In 1746 kwam Lessing als student io de Godgeleerdheid aan de hoogeBchool te Leipzig Hier greep een ongedachte lotswisseling in zyn leven plaats Het optreden van een reizende komedietroep aan wier hoofd eeo beroemde en soboone knnsten res btoud bracht hem io verrnliking voor het tooneel Ofschoon hem geteerd was dat er twea plaatsen zyn waar de duivel onbeperkt regeert n l de hel en het tooneel toch kon Lessing de neiging uiet weerstaan A een voorstelling by te wonen Opgetogen befln hg daarna een drama om te werken dat hy vroeger gemnakt had bood het de jeroemde kunatei area aan eo deze beloofde dat het ingestudeerd en opgevoerd zou wordeu Daar lag de studie het predikantaambt dat hem wachtte doch ook het ge nk zijoer oudera Deze we den van het tegenwoordig even hunner zoob in k onis gesteld door een reizend koopman Harde brieven van den vader volgden die Gottbold zijn verloren zoon noemt Het bericht dat zyn moedsr doodziek is doet LesniDg naar zgn ouderiyk huis ierugkeereo doch by anokomst blykt dat de vader van een lengen gebruik gemaakt heelt om zyn zoon huiswaarts te krygen wgl de moeder haar rol verK tende Gottbold tegemoet snelt en hem hartolyk ontvangt Lessing keerde nu naar Leipzig tercg en tou icb wyden aan de studie der b tteren of die der medicijnen Spoedig echter vertrok hg naar Berlyn waar hy critieken en geestige stukken schreef doch armoe was nyn deel In Berlyn knoopte bij kponi aan met Mozea Mendelssohn een Israëlitisch wy geer met wlen Lessing weldra intiem bevriend werd Beiden stelden zich ten dool gcestnlgke verlichting aan te brengen De aluimerende liefde voor den godsdienst werd by Lessiog wakker en met yver legde hy zich op de atndie hiervan toe Thafla breekt weer een periode van lotswisseling voor Lessing aao Een voorste van een ryk koopman om een knnstreis door Daitschland Nederland en Frankryk te doen nam Lessing gretig aan Deze reis werd echter onderb okro door een onverwacbten oorlog in Duitscbland Broodelooa kwam hy ia Leipzig terug Eeo generaal van Fredenk dea Grooteo bood Lessing het beheer over een krygskas aan at hy aannam Lessing gevoelde zich in zyn nieuwe betrekking diep rampzalig on gaf zich over aan een ellendigen hartstocht het spet Hy schreef in die dagen aan 2yo riend MendeUsohn ow Leasing is verloren Na een ziekte kreeg hg en schitterend aanbod uit Hamburg waar men eeo Nationaal Doitsch tooneel wilde stichten om den verderfelgken invloed van den Frauschen geest testeif te gaan Hy nam het aanbod aan doch zyn schoone plannen stuitten af op de werkelykheid Door zyn optreden maakte hy zich vyanden zyn tydachriften werden nagedrokt en goedkoop verkocht Het Mrblyf ia Hamburg waa van grooten invloed op het lefen Tftn Leasing Hier toch leerde hy de vrouw kennen die hg innig lief kreeg Eva zoo heette de uitverkorene was de vrouw van een fabrikant Toen deze stierf vroeg Lessing baar ten huwelgk doch Bg weigerde op grond dat de belangen harer kinderen hg haar zwaarder wogen dan haar eigen geluk Bgna broodelooa stond Lessing toen nem door den Groot hertog van Mecklenburg de betrekking werd aangeboden van chef zyner bibliotheek op een aalaris van 600 thaler Lessing vader stierf omtrent dezen tgd en daardoor geraakte de moeder met zes onverzorgde kinderen in groote verlegenheid Lessing moest hulp verschaffen hy verzocht verhooging vau salaris bekwam die echter niet en wist eindelyk een balfjaarlyksch voorschot te verkrggen Hierop pakte hy zgn koffers en vertrok naar Weenen waar hy zyn geliefde Eva weervond Dez oerichttn aau Maria Tberesia een besehermster van kunsten en wetenschappen welk een beroemd dichter eo kanstcriticns Lossing was ei wist te bewerken dat een diama v n hem aan het hof werd opgevoerd Hier bad Lessing veel succè Op voorstel van een hertog aao het bof ondernam Lessing met dezen een knnstreis door Italië die hem echter veel ellende bezorgde daar by eenvoudig nla de geestelyke palfrenier van den hertoif werd aangemerkt By zyn terugkeer bad Eva baar zaken geliquideerd eo trad met Lasaing in het huwelyk Deie gevoelde zich Ihana eeu werkelgk gelukkig mensch Met yver wydde hy zicb aan godsdienstige studiën en zett i den arbeid van Spinoza voort Hij gaf nit 0pvoeding van bet menscbelyk geslachte het zyn slechte eeke e blaclzijdeo doch zy bevatten Bcboone verheven gedachten Do inbond wordt door da Groenewegen nader besproken en doidelgk voelen zij het vrome gemoedsleven van den arhryver Het huwelgkageluk mocht Lessing niet lang smaken zyn vrottw schonk hem een zoon die kort na de geboorte atierf en eenige dagen later volgde de moeder hem in het graf Diepe smart sloeg Lessing ter neer Zyn leven ia van nu af een langzaam sterven en in plaats van troost wachtte hem verbittering Domme Jodenhaat durfde het voorstellen alsf Leasing door ryke Joden was oragelcoeht om den Christelgken godsdienst te verminken yn geschriften werden aan censuur onderworpen Ofschoon zwak naar het lichaam toonde Lessing zich fier en sterk naar den geest in zgn theologische atrydacbriften met den predikant Goeze Doidelgk zien wy bierm zyn atreren naar waarheid de grondtoon van den godsdienst moet liefde zyn haar moeten wy toonen wekken en winnen Den 15 Februari 1781 stierf Lessing de man die zeker een der beate voorgangers van ons godsdienstig leven gew est is De keurige lezing van Ds Groenewegen werd met aandacht gevolgd jammer dat niet meer belangstellenden opgekomen waren Alpkn a d Rijn Van algemeeno bekendheid is het dat de aansluitingen van de treinen s morgens aankomende te Utrecht met die vertrekkende van Utrecht naar Leiden voor de passagiers welke deze lyn moeten bereizen verre van i nnstig ja meer dau treurig zyn Ds vereeoiging Gemeentebelang alhier tracht hierin verbetering te verkrygen I q heeft n I een uitvoerig adres gezonden aan den directeur generaal van de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht met verzoek het daarheen te willen leiden a dat de ureo van vertrek der treinen tbam n t Utrecht gaande om 9 uur eo om 12 2 vroeger worden gesteld b dat er ten minste een directe aansluitingmet de morgen sneltreinen worde verkregenvan Utrecht desnooda door overstepping teWoerden benevens een trein die te ongeveer 4 10 uit Leiden vertrekt door welke regelingbehalve het onderwijs van te Leiden schoolgaande kind ren ook handel en nyverheidzeerzouden worde a gebaat c dat de trein vertrekkende uit Leiden desVrijdags 12 18 ook in t vervolg zal rgden opeiken dag Bovendien werd door haar een copie daarvan gezonden san de besturen van de aan of naby gezegde lyn liggende gemeenten met verzoek aan dat adres houne adbaesie U schenken Dat de verschillende gemefotebesturen met dat adres zeer zyn ingenomen blgkt uit de talrgke brieven bereids hg het bestuur der Tereeuiging tGemeentebelangc ingekomen eo waarin zg eenparig te kennen gaven deze be langryke zaak by de betrokken autoriteiten te zntlen steunen De gemeenteraad van Bodegraven beeft dat adres nog met meerdere gegevens aangevhid Abd de commissie vao toezicht op de B Morweges en aan den minister van Waterstaat werd onder toezicht tan een copie van bet adres eveneens verzocht aan dat adres honoeaaadaeht te wgdeo OuDBRKiaK A D IJbssl In den toeatasd vao bet echtpaar Deo Dnyf alhier laat zicb gaandeweg eenige verbetering bespeuren de vrouw kwam echter meer tot bewostzgn dan de man die nog bgoa vooridarend ali io loomen slaap leerligt t 6 fur voorcompUcatiën is nog geentzios gewskeo Schoonhoven De Raad der gemeente Renkam heeft aan den beer B Lion alhier oudgasfabrikaot definitieve concessie verleend voor dan aan eg en exploitatie eener gasfabriek De concessie dsurt 40 jaren eo gaat in op 1 Januari 1899 Na 25 jaar heeft de gemeeate het recht de fabriek te anoexeereo BoDEüRAVËN Tot vadsr en moeder io het Diaconiehuis der Herv Gemeeate alhier syn beuoemd de iieer Bakhuizen en echtgeooote te Boakoop AANBESTEDINGEN De haven van 9 millioen Ten Raadhuiae te Rotterdam werd heden middag door den Burgemeester aanbesteed het maken van den mond der Maashaven te Ka tendrecht van een ryzen dam langs de zuidwestigde der Rgnbaven en van bgbehoorsDde werken Ingekomen waren 2 biljetten als van Van Hitt m te Sliedraoht voor f 196 000 eo Volkeri te Sliedrechl voor I 194 000 RECHTZAKEN H t O M by dearroodiss meotB rechtbank te liott rJam reqnireerde beden 4 maanden gevangenisstraf tegen de 24iarige arbeider B van V t Wnddingsveen wegens diefstal van efn vak maïameel toebehoorend aan A Jonkhflid aldaar IjÜat van brieven geadreaaeerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der njaand Febraari 1808 en t rog te verkrygen door toïachenkomat van het Poatkantoor te Gonda Yerzonden van Gouda Eramer Amaterdam D Pook Capelle Mevr Koope s Gravenhaga C V Lieahondt Kotterdam C Nederberg Zoeterwoudo W Droste Pretoria De Directeur v h Post en Telegraalkantoor VOaSTER 357 Staats loterij Ie Kluio Trjkking van DiniJsg It Maart No 194U BOOO No 8810 IBOO No 3228 1000 Na lOSSt on 1S297 iwlsr iOO No S6 8178 1188 1748S en iOllO iod r 100 Pryren van 80 U 2317 61IS7 7831 10631 13 31 16296 18484 108 2S77 621 8014 10647 18460 163S1 18491 U4 2 13 B226 8029 10449 18626 16S97 18627 2690 6247 806S lo1l4 18620 16486 186 3 2611 6260 8098 10761 18662 16448 18601 2676 6384 8162 10898 18662 16460 18678212 7S8 6886 8164 10984 13679 18606 18799221 2767 6626 8166 11086 13696 16614 18803241 2786 6649 8289 11216 18721 1S5 9 18901260 2830 6660 6260 1 374 1 7a6 16671 18911290 2904 6724 8289 11823 13809 16679 18961206 2021 6728 8864 U3 6 13923 16717 19 48 88S 3030 6762 8883 11383 13987 16747 19216439 3078 6803 8403 11406 18944 16796 10217 487 8086 6830 8444 11 420 1S969 16844 19 70 619 8167 6861 8448 11487 14040 16870 19848616 3163 6883 8464 11490 140 16001 10340676 1212 6068 8630 11646 14111 16916 10S6S 619 3244 081 8607 11669 14181 16919 19i 6 664 8273 6072 8622 11016 14108 16931 104136 0 3801 004 8672 11631 14147 16941 19418698 3398 6127 8706 11661 14166 16947 10488791 3466 6146 8738 11666 14403 16061 19461791 468 6246 8744 11710 14416 16968 19461800 3668 6280 8766 11725 14424 17082 18487 B35 8606 6483 8816 11709 14487 17077 1 604 900 3760 66 O 8837 11817 14602 1T126 19669 917 9840 676 8374 11818 14710 17167 1966 U l 3878 6683 8940 11822 14719 17106 10606 1141 3010 6662 8979 11871 14761 17168 19601 1161 3 64 6696 9109 il8l6 14780 17169 19614 1222 4068 6768 9186 11921 14896 17840 19673 1248 4078 6794 9216 11939 K981 17381 19766 1151 4134 816 9313 11966 1 018 17421 19808 1296 4234 6814 9844 11997 15061 17454 19876 1309 4266 6848 9347 18064 16104 17476 11907 1388 4266 906 9487 11078 16234 17609 10941 1450 4838 6917 9632 12086 16266 17689 10004 1460 4359 7031 9630 12086 16275 17608 10084 1604 4874 7065 9662 12101 11360 17649 10086 1546 4447 7082 958 13181 15358 1774B 80188 1590 4481 7090 9611 11283 16438 177fl 8017 1594 4628 7117 9664 12277 15487 17787 20109 1677 4620 7119 9773 11291 15680 17806 20204 1713 4611 7161 9793 11306 15541 17944 20260 1763 4667 7170 9958 113i 15562 n 58 lOltl 468 7100 978 13338 166S4 18027 1019I 471S 7109 10024 11366 16648 11082 10386 1824 4767 7285 10067 13418 15668 18089 103911866 4761 7818 10068 18511 16839 18098 104081883 4764 7413 10108 185S8 1685 18101 104481975 4807 7489 10110 13166 15860 18197 104873000 4896 7532 10140 18605 16017 18801 90191 2017 4888 756010208 13676 16097 18849 80111 2016 4918 7588 10840 1871 1 0 6 18860 I064g 2040 4964 7697 10977 11776 l l0i 1J166 80668 8 65 6000 7707 10478 1H 4 1611 18S71 806788107 8006 T788 1 49 180 1 7 19M7 10808