Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1898

Donderdag 17 Maart J898 Mo 7531 36ste Jaargang mmm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeJi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BEKROOND MET GOUÜEN MKDAILLE KRAEFEIEN h HOLH S Quina Laroche K Staalhoudende ulna Larocbe is de meest krachtige en versterkenA Kin AWIJN Aanbeiolen door tal Ta binnenen bnÜenlandsche Geneesheerei Verkrggbaar in flesscheq ï 1 90 en 1 00 Kkaepklibn HoLH BoHeTeranciera Zmt Depm te Gouda hg den Heer A H TEEPE Apotheker en b de meesteApothekers en Drogisten Terkragbaar Uil iOSO 780110495 ItlSl K171 18419 i0838 816 6073 78051055S 1S258 leitl 18431 iOtOl 8839 5102 78U 10692 13366 16280 18460 flOOO 8888 6U3 Ie Klaue Ie Lijst 18316 m z 14316 BurgerlUke Stand Adrianus Wilhelmus Tan de Kasteelen n GEBOREN 11 Maart Adriana Wilhelmina oudevB J Spoor en J M Oudjk r GjJBbettiiB ouders C lan der Ka en W Sjpruit Barbara Johanna ouders L van Egk en N van Dam Arie ouder A Hooimeger en W Reebeen 12 Hendrik ouders A L Tan Oudshoorn en G Verlaan Anthonias ouders D Nieuwenhuisen en C J Blinkers 13 Oetrit ouders J Leeflang en M A Bolfs of Eoelof AdrianusCornelis ouders A Zwambaoh en C O van Leeuwen 14 Heudrikus Gerrit ouders H T Martin en W A Jansen Cornelis ouders T Huisman en W van den Berg Johannes Josephus ouders W J M P A Willemse OVEBLBDKN 2 Maartij Tan de PaTOordl 58 j W M Kok 6 j VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LININKINGOKD il weder een enorme voorraad ia Magazgn by A Tan OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan Wo 31 Beurs van Amsterdam slotkrs 877 Vrkrs 87 97 102 88 84 86 18 l 98 98 98 u 4 BI 88 22 i 26 102 98 867 100 8 66 660 466 lOOV 47V lOOl 204 148 697 101 101 129V 97 80V 30 116V 113 206V 811 100 66 8 597 1637 967 76 1011 102 18 IS 11 109 49 104 11 16 76 11 MA VET I 02 HmniLtsD Cert Ned W S 8 dilo dito dito 8 dito dito dito 3 i Hosoiï OU Geudl 1881 88 1 ITALII lawhrijviiig 1862 81 i Oostene OW in papier 1868 6 I dito in zdrer 1868 6 1 PoaTUOix Obl met coupon 3 I 18 63 dito ticket 8 108 86V 69 130 BosuND Obl Binnenl 1891 4 dito e OoM 1880 4 dito büUotki 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dilo in goud leen 1888 6 I dito dito dito 1884 t StANJi Porptt schuld 1881 4 I TllM u Gepr üonT leBo 18 O 4 1 Gbc laening serie D 1 Geo le ni gsorioC 1 ZuiDAra Bsp t obl 1892 5 Hbuco Obl Buit Scb 1890 6 I VlSBzuULl Obl 4oiibep 1881 1 Ahstbedam ObliK llon 1896 3 BoTM ui 8tod Inon 1894 8 Nlo N Afr Hsudeliv sand Araudsb Tsb Mij Ceitificatsn Deli MMUohsppIj dito Arn Hvpothookbiipsndiir 4 Oiilt Mli dor Torttenl ssud s Gr Hypolheekb psndbr 8 NederlandHcbe bank sand Ned UaDdelmaatsok dito K W k Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotheokb pandbr 81 Utr Hypotheokb dito S i OosuNE Üoil Hong bank aand Eosi Hypotheekbank pandb 4 A¥ aai Bqnt hypolh pandb 6 69 Maiw L G Fr liien oert 6 NlD HoU 8poorw H j aand Mij tot Bipl 8t Spw aand Nod Ind Bpoonregm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALuSpoorwl 1887 89 AEobl 8Zuid ltal Spwmg A H obl 8 PoLKN WarBohau Weenen aand 4 Boai Gr Kusi Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Knrak Ck Azoir p kap obl 4 dito dito oblig 1 49 PI 189V 99 106 108 101 101 180 136 34 AmiiKA Cent Pac 8p Mij obl 6 Ohio k Jorth W pr O v aand ditoditoW n St Pater obl 7 j Denverk Blo Gr Spm eert v a Illinois Central qbl in goud 4 LomflT Sttia8faviltflOort v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Min Kansas ▼ 4pct pref aand 1 N ïork OntaaiolE West aand dito Penn Ubio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 9t Paul Minn h Manit obl 7 i ün Pao Hoofl n oblig dito dito lino Col lohyp O 6 OakadjI Oan South Cort T aand V K C Kallw SiNa leb d o O Amlterd Omnibus M j aand Botterd TramwegMaat aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Bottordam aan S BiLOlB Stad Antacrpon 18 ï il Stad Bruuel 1886 2 HoNO ThoiBS HeguUr iesellsoh 4 OoSTRNa SUatalening 1860 s K K Oott B r 1880 3 SlANJt Stad Uadrid 3 1S68 Ned Ver Bos HTp 8pohl eert I ADVERTENTIEN tj Ondergeteekende boToelt zich beleefd aan Toor bet W ITTEN Tan Plafonds Gang en enz Hoogachtend A VAN VEEN Vrouteegteeg 233 GOUDA VERKRIJGBAAR b P P liOOl§l Lange Tiendewe voor de Waterleiding NOQ EEMQE S UUUi te bekomen KARNEMELKSLOOTR No 313 ETenals gewooniyk kunnen nog HoUUeUngen Paarden en geweid worden op den ScheurpoMer Tan 1 April 1 Not Hokkelingen i 15 Paarden ik 25 Adres bjj JAKOB ÜE KONING Bchearpolder Hoek Tan Holland ol hg C OCKHORST te Rotterdam Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Tan H van Schaik Co gcTestigd te Oravenhage KeppUrttraat en 0 uabg de Regentesselaan ran Z M den KONING ran BELGIË Indien gijhoestll gobraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiïenBorst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Ct 70 Cta en 1 Terkrggbaar bg Firma WOLFF Co WesthaTen f 08 Gouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATEL AND Boaioop B T WIJK OudtKolcr M KOLKMAN Waddmmem A SLEGT JNIEUWEHAVEN GOUDA Bereelt zich aan tot het leveren Tan be t Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Het bette ontehadelytnte en OOI uniB uitauiMueij BaiB nu W makkelyketo poetamMdet vooc Ueerca ea vooral dames n Kinderechoenwerk ia de Appretuur van C M Mfltler fc Go Berlin BflUth Str 14 Men ktt goecI a B Verlryflbssr by Hevrsn Wtakeïim lH ValMawwwii lahwtertMk tnttnn m ini QflBvul Mpet ky W farttnuM luAtm OoadB Umk T D A BEllNKMAN ft Z dLlV op naam en fabrieksmerk VOORTZETTI G der G HOOT E Toorjaiirs OPRDIHING tot 19 naart Gebrs DE RAADT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bein prada tig riet X2n gr©xicli t HEERËKHlilS met TIE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sei re Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een gfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 VOOEJAAES PAAEDENMAEET TE OtOTTJDJL en aanTsrwa te Artikelen VRIJfDAQ 1 APRIL f808 F Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BriDlman Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ƒ 1 11 Loten voor f 10 ictoriawdier ui f de VïctorJaBron f e Ob erlahnsfein by£ms PikRXJS HAaAsms du Tafeldrrnk Van h£ ninklykef uïs c erji èder anden rriDtups NOUVEAUTÉS StoUwercl schd Borstbonbons gefabriceerd na Toorschrift B den kon DniTeraiteitB ProI Qohm Hofrad Dr HarleM B n hebbea sedert 60 Jaren atü verzacbtend middel tegen hoesten heesckheid en aandoening der ademingaorgapen uitsteeiande diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan warme e koude lucht is t blonder aanbeTBknawardig een bonbon te gebrsiken Verpakking Geele pritje 26 cent Alom verkrijgbaar Wj Terïoeken de Dames die ons geïllnstreerd modealbnm Toor het Zomerseizoen nsg niet ontrangen hebben dit te willen aan Tragen aan IM JULES imm k Ci Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen ran af 25 francs Try ran alle kosten aan hnis met Terhooging Rée ipédUie kantoor te RoiCBdaal N B Zeer nette Cfesteendrukte NAAKm TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Bultenlandsch Overzicht Dinsdag ia te Nancj een greDsincideot Toorgevallen £ r wordeo twee lezingen tsq gegeven De eerste Inidt Maandag nanaiddag gingen een kapitein van de Duitscbe douane en een douanier de Franscbe grens OTer en een tiental meters Toorby den grenspaal Franscbe werklieden riepen bem aan en poogden hem gevangen ta nemen De officier trok tyn sabel boewei bjj op Franscb grondgebied wa en gaf aan rten donaoier last eyn geweer te laden zoo gingen beiden op bet geannexeerde gebied terag steeds gewapend bl vende Bg den grenspaal Tnnrden ty op de werklieden die OTer dit optreden woedend waren De tweede lezing meldt Maandagmiddag om drie nor waa een kapitoin ran de Duitscbe doaane met verscbillende doaaniers in de nabyfaeid der grenzen De kapitein alleen gïng de grens over en begaf zicb op Franscb grondgebied Benige FranBche werklieden die hem zagen wilde hem arresteeren Ëen gevecht ontstond de kapitein riep zgn manacbappen dte toesnelden en op de werklieden aanlegJen terwgl zy naar de Doitscbe grens teragkeerden Bg deze bedreiging lieten de Franscbe werklieden den kapitein gaan die snel teragkeerde naar bet geannexeerde gebied en daar verdween Bet parket van Briej begaf zicb naar de plaats waar bet incident voorriel om een onderzoek naar bet gebenrde in te stellen Naar nit Konatantinopel aan de Times wordt gemeld beeft de Rnssiscbe gezant ten stelligste geweigerd in te gaan op bet dringend verzoek VAD den Saltan strekkende om het betalen van de achterstallige krygaschatting ann Rasland nit de Griekacbe oorlogsscbattiDg tbaos niet te eiscben De gezant blyft erbjj dat de Su tan daaruit allereerst de achterstallige aobatting aan Rusland moet aanzuiveren en dreigt met kraaae maatregelen De Porte trekt in Adrianopet troepen bgeen wegens mogelgke standjes met Butgarge De Pargscbe correspondent der Times verzekert uit goede bron te weten dat keizer Frans Jozef zich beijvert de Enropeeache mogendheden te bewegen zich tot de regeeriog de Tereenigde Staten te richten met het vertoog dat bare inmenging in de Cnbaanscbe kwestie een gevaar voor Earopa ia FHVILLüTOiX HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar hei Engehch 8 i y zult niet weggaan Pas op ids je het waagt en probeert om de deur uit te gaan schreeuwde Hepsy tfik ben niet van plan om weg ta Kaan eer je my verteld hebt wie ik ben en verder allea wat ja van mij weet zei Ben zóó kalm dat do woede der vrouw er oenigazins door bedaarde i Heb ik je dan nog niet genoeg verteldP vroeg r ij yJe hebt m nog heelemaal niets verteld Ik heb je nooit over mijn vader of ragno moeder booron spreken ik weet uiet vanwaar ik kom ik weet niets Me dunkt dat ik nu oud genoeg ben om alles te weten en jij hebt geen recht om mij soo te exploiteeren i Ik weet waarachtig lelf niet veel van je ivJe weet toch wie mijn vader was Je zondt niet erg trotsoh op hem zyc alsjchem kende Ik wil toeh weten wie hy ia Hij was een dronkaard en stierf achter de tralies eer jij e n jaar oud waart In welke betrekking stond kij tot jou Hepsy P tHij stond tot mij in geen betrekking Uaoz mijne moeder F vertel me dan wat ras In Spanje beerscbt voortdurend het volste rertrouwen dat het rapport de volkomen onachnld der regeering aan het gebeurde nitt de MaiQe zal uüwyzen De tlmparcial zegt dat de ontploffing aan een tQQfal een ongeluk te wyten is Hei blad voegt er by Het verslag vnn de Amerikaanscbe commissie zal krachtig door onze regeering worden gehandhaafd c Uit Waahington verneemt de HeraH c dal de president niet voornemens is tot gewapend optreden over te gaan indien hij daartoe niet door Spaaje gedwongen wordt Hy zal er alleen op aandringen dat Spanje de eischen der Vereenigde Staten z l eanvaarden en by gelooft dat als de oorlog noodzakelyk wordt dit alleen aan Spanjt te wijten is In Madrid heerscht de overtuiging dat Spanje niet tot den oorlog zal overgaan doch ook det h t niet a leen za i t an als de V S oen oorlog bef innen De Spaanscbe regeering 18 in bet laatste geval niet voornemens Amonkaaoech gebied aan te valli n zy zal den oorlog voeren tegen den Amerikaan chen bandel en stelt zicb voor daardoor aan de Republiek de grootste schade te kunnen berokkeaeo Verspreide Berichten Mr Mornard de advocaat die Zotti x aanvraag om voorziening in eassat e voor het Hof zal bepleiten beeft Maandag zgn conclusiea gedeponeerd by bet parket van bet Hooggerechtshof Hy moet ze caasatieraiddelen hebben aangegeven De dag voor de bebandelini der zaak ia nog niet vastgesteld De woorden door den Franachen oudkolonel Picquart gesproken zyn van boo jerhand opgevat aU een bedreiging met sensationeole ontbullmgeo door den kolond van zyne vroegere cbefa en kameraden en deswege ia ter pUatse waar zulks behoort gerapporteerd Men schijnt Picqnart niet met rast te willen laten Koningin Victoria van Engeland is in goede gezondheid te Nizza aangekomen waar zy een maand zal vertoeven Albert Carré de directenr der Opéra Comique te Parij krijgt al tegenspraak op zyn rapport over Duitbcbe en Oo tenrykache schouwburgen De iUürtenCoarrier die van achoawbiirg mijne moeder 1 Beo s stem verzachte zich toen hy de laatste vraag deed Op zijn omzwervingen door de groote stad had hy diWijls gezien hoe moeders hare kinderen kusten en lierkoosdtin en dat gezioht deed altijd een zeer flauwe herinnering aan een dergelijke persoonlijke ondervinding bij hem ontwaken Dese berinnering was eehtur óq vaag lóo geheel als een droom dat hy haar nooit voor waarheid had durven aannemen Toch kwam do geüachte er aan telkens bij hem op Je moeder wa ook niet veel byzonderi aoi Hepsy Hicks op ruwen toon Waarom niet P Zij was toch geen dronkaard Zij liep weg van huis om je vader te trouwen en toen lig stierf bleef zg als eene bedolaarsler achter verklaarde Hepay Hoe lang heeft zij nog geleefd na den dood van mijn vader vroeg Ben io zijne overgrooto begeerte om meer van zijn lovensgesuhiedenis te vernomen geheel vergetende dat al wat dia vrouw vertelde wellicht van het begin tot het einde leugen was Hoe lang lü nog leefde weet ik niet was Hepsy s antwoord Ben ik in New York geboren Ten minste er dicLt by Bee zweeg zijno gedachten waren geheel vervuld met al wat Hepsy Hicks hem verteld had of liever met wat 7 y hem niet had verteld Eensklaps riep hy uit Ën jy zegt dat je zooveel als voogd over my beatN Dat ben ik Dan lal daarriB toeh wel eea wattelqk papiertje zaken altyd zeer goed op de hoogte is zegtdat bij van bet rapport tot dn verre geennotitia heeti genomen omdat het op veleplaatsen onvolledig of onjuist ia Een enkeleopmerking wil bet blad thans echter makenten aanzien van de mededeeling over het subside der Berlysjche Opera aangezien ditdoor alle bladen da ronde doet Carré zegtdat de Berlynsche Opera 900 000 mark aobiidiekrijgt Hoe komt Carré daar aan vraagt de BÖrBeD CoDrier Alle koninklyke scbonwborgen te Berlyn krygen by elkaar 1 080 000 aiark subsidie als da Opera daarvan alleen reeda 900 000 Tiark kreeg dan zou er voor de anderd met veel overblyven DuiTSCIiLAND Niet alleen te Kiel doch ook te Spandan zyn in de militaire werkplaatsen aanzienlijke verdaiittringen ontdekt Er zyn zea beambten gear rei teerd Een itodent in de rechten is eergisteren in het hospitaal te Müochen opgenomen met een Bcbotwonde in bet onderlijf Hy overleed twee uren na zyn opneming Vermoedelyk heeft er esD duel plaats gehad BSLOIB Priitwa Lontse van België de vrouw van Vilipf ft van Koborg u dezer dagao plotseling uit Nice verdwenen men zegt naar Morseille En e elijkertyd ia de Oostennjkarho officier die adjadtnt van prins Filips geweest is en laatst met zjjn vroegeren chef heeft geduelleerd iveneena nit Nice verdwenen OoSTKNllIJK HüNUARIJB Het nantai deelnemers aan het MaflrtfeeBl Zondag te Wi enen gehouden wordt op 50000 a GOOOO geacbat Een politieAgent die bij de wanordelijkheden in den Rijksraad den iociail democritischen afgevaardigde Ciogr op bevel van den voorzitter Abrabsraowttsj uil de zittingszaal gealeard had is te Weenen tot veertien dagen arreat veroordeeld In Duna Pöldvar komitaat Toina bebbeo Zondag de gendarmes tegen een volksmeoigte ilie met de roode ilag een ommegang wilde doen de bajonet gebruikt Twee menscheo werden doodgeschoten en vele gewond Geiekbni ani De plegera van den moordaanslag op kou ng opgemaakt zijn tot bawija ia het niet Ik bon door den rechter aangesteld Waarom koos hij jou daartoe uil P Omdnt ik nog familie van je was en omdat ik je moeiler opgepast heb bit toen uit mijzelf aanbood om ook vour jou te zorgen Ik denk dat de rechter niet wist dat je zooveel van rum hield anders had hij mij stellig myn eigen bootje wel laten besturen inplaats van dit aan jon op te dragen O maar toen was nog heel braaf en goed zei Hepsy op aandoenlijke wij e haar oogen omhoog Blaandfl men is heel hard en onrechtvaardig tegenover mij geweest Ik heb oen verduiveld moeielijksn tyd gehad oen verduiveld mooittyken tijd Bon had haar echter ta dikwijls in r ulk eoo aandoenigke stemming gezien dan dal dit nn vooral met zijne nog steeds zoo pijnlijke vingers zijn medelijden kon opwekken Je behoeft niet te gaan grienen hoor leide hij ongeduldig ik trok er mij toch niets van aan Ik geloof dat je mij een hoop leugens verteld hebt en als dat waar ia dan zal hot er binneukort slecht voor je uitzien Ik heb nu een vriend die mij in olies ter zijde staat en hij kan er dadelijk achter komsp of je liegt of dat je de waarheid spreekt Ka nou vooruit ga weg van die deur on laat mo door I Ik wou zoo graag dat je nog wat hier hleeft Benny zei de vrouw op vriendelyk ovorredenden toon Waarom wou je dat P Omdat ik je straks nog wat te zeggen heb en ik voel me niets goed ik bon bang om allien te Qeorge Karditzi en Oiorgi zullen nog in desa maand voor het bof vaa geiworanen terechtataao Dagalyka komen uit Kandia een groot aantal Kretenzers aan die door brood igebrek gedwongen worden bun eiland te vertatea BritsohTnoir In de atad Bombay is bet tamelgk matig doch de militaire voorzorgsmaatregelen blyven gehandhaafd De ambtenaren van den gezond heidsdienat die de pestlyders moeten opsporen worden door soldaten geüicorteerd Vele peraoiien zyn in hechtenis genomen Vele iotandfcbe winkels worden nog gesloten gO boaden TEANaVAAL Uit Potchefstroom wordt aan de tVotkastemi gemeld Een treorig drama heeft ons dorp in opacbndding gebracht Een Ket tiental gasten van het Royal ïlotel voatden zicb Donderdag na bet eten 0Dpa selyk en tater begonnen zich ernstige zieklever cbynselen te vertoonen Sedert zyn een tiental herateld doob de heer van Gokkel van de Nederlandsche Bank is overleden Guatemala Omtrent den moord op generaal Barrioa president der Znidamerilüaniohe repabliek Guatemala lesen wy nog het volgende De president atierf kort daarop en nog deozelfden nacht werd de nien ve presideof generaal Cabrera gtïuRtalIeerd Deze kondigde onverwijld den staat van beleg af benevens een amnestie voor allen die betrokken waren in den laatsteu opstand Een etmaal na den dood van generaal Barrios kwam het in bet ro ddenpunt der hoofdntad tot een nachtelyk straati evecht waarbij een generaal ett li ke ifficieren en een veertigtal aoldaten werden Hedood De plaatselgke commandant die door de nieriwe regeering was ontzet nit zyn ambt wilde zyn bevel niet overdragen san ziJn opvolger hg deed een aanval op een kazerne en verliet toen by werd ternggedreven met de militaire kas waarin OO OOO tbalera waren de stad Onder deze omstandigheden bleef de plechtige bpgrafenia van den vermoorden president achterwege wgl man vnor een aanval op bet kerkhof vreesde Het lyk werd overhaalt ea weinig plechlstatig voorloopig io dekutbedrnal hgiïezet Vele mannen van bete kenia waaronder de raiiiifltir van oorlog werden gevangen genomen anderen gnitfen op de vlucht of maakten blijven Jo zult toch een arme zieke vrouw niet alleen laten sterven litt F Ik zal het er op wagon ik geloof eerder dat jij alle fatsoenlijke lei van NTew York zult overleven zei Ben Je bont nog mnar een kind Ben on je weet zelf niet wat je z gt Zet eens wat koftlo den zullen we heel gezellig samen kolRe drinken Ik beloof dat ik niot tnoor zoo akelig voel rum zal dria ken Ik k n het natuurlijk met iiteens laten maar ik lal hot my langzaam tmohten af te wencon llep y sprak op vleienden toon terwyl zij Bun haar heide handen toetitak Ik blij bier niet Innger hoe eerder je dat goed begrijpt hoo heter aoi Uen Kii lil zeggende vatte hij haar hy een nrm en trok haar eensklaps voor do donr wog A s oen woorlicht zoo snel draaide do vrouw zich om en een regen van vtiistslngen viel op zijn borst en hoofd ij sloeg in den blinde op hem los met zulk een feeksachtige woede en kraoht dat zelfs oen sterker man er niet tegen bestand zou zija geweest Ben trachtte niet eens haar do vuislslugon terug te geven bij had een soort van ridderlijken eerbied voor haar geilaoht welk een ellendig staaltje zij er ook vau was Hij deod slechts zijn best haar slagen te psreeren tegelijkertyd trachtunde haar armen te grijpen wat hem dan ook eiodelyk gelukte waarna hy sterk gespierd als hy waa haar van de deur wegtrok en tegen den zymunr der kamer duwde Arit tervolgd